English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשת'ה ךשמה םיטפשמ תשרפ

ב"סשת'ה ךשמה םיטפשמ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
?םיליט לומ המוח

ביבסמ םינתיפצתו תומלצמ ,תומוח ,םילושכמ תורדג תמקהל ,"םילשורי ףטוע" ,לארשי תרטשמ תינכות
.תילכלכ הירורעשו ינידמ ןולשכ ,תינוחטיב תלוויא איה םילשורי ךותבו
התרזחהו םילשורי לש שדחמ התקולח דבלמ ,רבד וגישי אל םילקש םינוילימ תואמ לש תפרוטמ העקשהב
.רוצמה ימיל הריבה לש
,םיאניתשלפה י"ע "בורק דואמה חווטב" םיינחצר םסאק יליט רוגיש ינפמ םיריהזמ ןוחטיב ימרוגשכ
.הרבעש המחלמל תוננוכתה איה תורדגו תומוח תמקה
,םייתניבו ,הילבחמ תא סינוטל הרזח חולשלו תיטסירורטה תושרה תא קרפל םיארוק ונא ,תאז םוקמב
.רורטה יזוכירו םילבחמה ירע תא אלא לארשי תריב תא אל םילושכמו תורדג ,תומוחב ףיקהל ,ךרוצה יפל
תולקה ןתמל" םישיבכה םיחתפנ הירחאל דימ םא ,תיביסנטניאה תיאבצה תוליעפל ךרע טעמכ ןיא
."תורוחס תרבעהלו ,היסולכואל
אלט ,םהל םיעייסמלו םיחצורל תשדוחמ תונמדזה ןתמב תדדצמ הניא ל"הצ לש תיכרעהו תירסומה ותומד
.םילבחמה רחא הליחמו תורשפ רסח ףדרמבו ,םצראב םידוהי ייח לע הנגהב
תא תחפטמו תעייסמ ,תפטועו תלדגמה הממחה תא קסרל שי ,"םילשורי ףטוע"ב ףוס ןיא ןגמתהל םוקמב
.תיברעה תונחצרה
בנג לש ושנוע

.תלוזה לש ושוכרב ור ופוגב העיגפ רוסיאלו ,שונא יסחיל םיעגונה םינידו תוכלה הפוצר םיטפשמ תשרפ
:םימכח ורמא רבכו ,לזג רוסיא בצינ ןוממה ירוסיא שארב
.(ג ,ג"ל הבר ארקיו) "לזג – ?םלוכ שארב גרטקמ ימ ,תונווע האלמ הפוק"
,א) הלזג תוכלהב ם"במרה ירבדכ הלזגה תא בישהל אלא עבתנ בנגה ןיא הז רוסיא תרמוח ףא לעש אלא
.(גכ ,'ה ארקיו) " 'לזג רשא הלזגה תא בישהו' :רמאנש ריזחהל בייח לזג םאש …" :(א
וניד תא תצרוח איהו ,םינלזגה "תחפשמ"ל "ןז" אלא וניאש ,בנג לש ושנועב דקמתהל תנחוב ונתשרפ םרב
.(ו ,ב"כ תומש) "םינש םלשי – בנגה אצמי םא" :לפכ ימולשתל
תא קייודמ ןפואב רידגהל ונתוא בייחמ ,םיילפכב סנקנה בנג ןיבל ןרקב בייחה ,ןלזג לש ושנוע ןיב לדבהה
:(ג ,א) הבנג תוכלה תליחתב ם"במרה עבוק ךכו .םיינשה ןיב לדבהה
חקלו ורבח סיכ ךותל ודי טשופה ןוגכ .םיעדוי םילעבה ןיאו ,רתסב םדא ןוממ חקולה הז :בנג אוה הזיא"
אלא בנג הז ןיא ,די קזוחב איסהרפבו יולגב חקל םא לבא .הזב אצויכ לכ ןכו ,םיאור םילעבה ןיאו ויתועמ
היה אל םאה ?הערל בנג לש וניד הנתשנ עודמ :הלאשה תשקבתמ וז הרדגה רואל אקוודש אלא ."ןלזג
?די קזוחב יולגב חקולו חצמ תוזעב גהונה ןלזג לש ושנעב רתוי רימחהל יואר
:(ב"ע ט"ע) אמק תכסמב ארמגה תשרדנ וז הלאשל
:יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וידימלת ולאש"
?ןלזגבמ רתוי בנגב הרות הרימחה המ ינפמ
.ונוק דובכל דבע דובכ הוושה אל (בנגה) הזו ונוק דובכל דבעה דובכ הוושה ,(ןלזגה) הז :םהל רמא
.תעמוש הניא וליאכ הטמ לש ןזואו האור הניא וליאכ ('רוהנ יגס' ןושל) הטמ לש ןיע השע לוכיבכ
לש ןיעמו םדא ינבמ ארי … בנג לבא .ה"בקהמ ארי אלש ךרדכ םדו רשבמ ארי אל – ןלזג" :םש י"שר שריפו
."רהזנ אל הלעמ
:האלפנ הרעה ףיסומ תודגא ישודיחב א"שרהמהו
.הלעמ לש שנועו רכשבו החגשהב רפוכ אוה ירה הלעמ לש ןידמ ארי וניאו הטמ לש ןידמ אריש ןוויכ בנגה"
אוהש אלא .ארי וניא ,שוחב האור אוהש ,הטמ לש ןידמ םג ירהש .הז לכב (חרכהב) רפוכ וניא ןלזגה לבא
."הלעמ לשו הטמ לש םניעב דיספמ אוהש הממ רתוי ,וליזגב רכשנ אוהש המ (ףידעמ) ול בישחמ
,ורבחל םדא ןיבש םיסחיה תכרעממ תחאכ אופא ונתוא םיקיתעמ ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש םיקומעה וירבד
םילעבל סנקה םג ןתינ עודמ ררבלו תוהתל שי ןיידע תאז רואלש אלא .םוקמל םדא ןיבש םיסחיה תכרעמל
.לשמ ךרד – שדקהל אלו
ןומא רבשמ
רתוי תמצמוצמ תוננובתה ךותמ בנגל ןלזג ןיב לדבהה תא הריהבמה תפסונ ךרד עיצהל ןתינ יכ המוד ךא
.שונא יסחי תכרעמב
.ותוהזלו ורתאל הלקנ לע ןתינ ,לכל םייולג וישעמש ינפמ אקווד ךא ,די קזוחבו תומילאב םנמא גהונ ןלזגה
ןומא רבשמלו ,םירשכב – דשח לש בחרנ לגעמל אוה איבמ ךכבו ,רתסב וישעמ השוע – תאז תמועל – בנגה
.הרבחב השק
.רתסב חצור יבגל רמוחו לקמ םינוכנ הלא םירבד
.(דכ ,ז"כ םירבד) "רתסב והער הכמ רורא" :תדחוימ השגדהב הרותה תעבוק ךכיפלו
.םישלב ירופיסל ןיינע קר םניא ,םיחנעופמ יתלב םירתונו םירתסמב םישענה סנוא וא חצר ,הבינג ישעמ
:ןברוחה ברע הרמה האובנה ירבדכ ,יתרבחה םקרמה לכ תא דוסי דע רערעל םה םילולע
תבשה דבלמו ,לפכ ימולשתל בנגה יואר ןכ לע ,(ג ,'ט הימרי) "וחטבת לא חא לכ לעו ,ורמשה והערמ שיא"
תוששחה לכ לעו ,הבינגה תמולעת לשב הלופכה שפנה תמגע לע ותוא אקווד תוצפל וילע םילעבל ןרקה
.הל וולנש תודשחהו
. . .
וחקלנ הב "ןייוזמ םיטסיל" לש הנועטה היגוסב תיתכלה "אנימ אקפנ" שי םימעטה ינש ןיב לדבהלש רשפא
.םיקסופו םינשרפ
.םמע תומיע ךות .םנוממ תא לזוגו חרוא ירבועל רתסב ברואה םיכרד דדוש אלא וניא – "ןייוזמ םיטסיל"
,םדא ינבמ ארייתמ וניא ירהש ,ןלזגל אוה המוד ינש דצמו ,ימצע ןוכיסב קפס אלל ךורכ ,הז 'זעונ' דוש
ט"ע אמק אבבב – 'םכש ילעב' לע ןנחוי 'ר ירבדב ןייע) .וממז תא עצבל וילע לקהל קר דעונ רתסב בראמהו
,הדרחה תא ריבגמ (… וינפ לע הווסמ תחא אל םשה) ,ןייוזמה םיטסילה לש ויוהז יא ךדיאמ ךא .(ב"ע
קספ ךכ ןכאו … םסרופמה קנב-ונפואה תמגודכ … בנגכ ונודל שי הז דצמו ,תושדחה לגעמ תא ביחרמו
םיעדוי םילעבהש יפ לע ףא ,בנג אלא ןלזג וניא ,בנגש ןייוזמ םיטסל ךכיפל" :(ג ,א) הבינג תוכלהב ם"במרה
.(.םש 'םילכה יאשונ'בו ד"בארה תוגשהב ןייעו) "בנגש העשב
"בכרה תטחשמ"ה דעו הריכמו החיבטמ
:רכמו חבטש בנגה תא הרות הנד הב הריתיה הרמוחה תא בטיה ריהבהל ןתינ הז ךלהמ רואל
ורכמ וא וחבטו הש וא רוש שיא בנגי יכ"
.(זל ,א"כ) השה תחת ןאצ עבראו ,רושה תחת םלשי רקב השימח
תפפואה המולעתה לע שגדה תמיש תובקעב יכ המוד ךא םישרפמבו ארמגב הז ןידל ורמאנ םיבר םימעט
תויאר םילעהל ודעונ רשא הריכמבו החיבטבש תדחוימה הרמוחה לע עיבצהל ןתינ ,הבנגה םצע תא
.תובקע שטשטלו
"תוטחשמה" תיישעת הל תגשגשמ ידכב אלו ,םיקלחל םיקרופמה םיממוד םיצפחב םג ןוכנ הז רבד ןכא
ןיידע ןתינ תוינוכמב םא ךא (הריכמהו החיבטה ןיבל "הטחש"ה ןיב ןוימדל בל ומיש) תובונגה תוינוכמה לש
בנגה לש תתחשומה ושפנו ,רבד רתונ אל הפ לכב םילכאנה השו רושמ ירה םיקלחה תא םיתיעל רתאל
:המצעל תכייחמ
םיילפכ לפכ השנועב רימחהל יואר ךכיפלו .(כ ,'ל ילשמ) "!ןוא יתלעפ אל :הרמאו היפ התחמו הלכא"
."םילודג םירווש"בו "םירליירט-ימס"ב םג לפטל הפי החוכו רתוי תללכושמ "הטחשמ"הש לככ וריפחהלו
. . .
.הלשממו תוכלמ יניד לע םידקפומה לארשי יקקוחמ ךא ,הרות ןידמ ונימיב םיגהונ תוסנק יניד ןיא םנמא
םהישעמ םישועה םיסנאו םיבנג ,םילעומ לש םשנועב ורימחיו ,םבל תמושתל הז דוסי וחקיש יוארה ןמ
.רומח ןומא רבשמ םירצויו תויאר םימילעמ ,רתסב
!רוביצה תנקת אלא ,איה דיחי תנקת קר אל

תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]… הניכשל דובכ ונת
הליפתב הינפל דמועלו


םיהולאה תא וזחיו … לארשי יהולא תא ואריו" :םיטפשמ תשרפב רמאנכ הניכשב יואר דובכ לארשי ינקז וגהנ אל הרות ןתמ ינפל
גהונש ימ לבא .ושנענו םנוועב ושפתנו ,לגעה יאטוח דגנכ דומעל חוכ םהב היה אל ,דובכ וגהנ אלש ןוויכו ,(אי-י ,דכ תומש) "ותשיו ולכאיו
.הכרבה תלבקלו הנומאה יוליגל ןכומ ילכ השענ אוה ירה ,הניכשב דובכ


ינפמ ,ללפתמה לש (רטמ ינשכ) תומא עברא ךותב םדא בשי אלש םימכח ונקת ,הניכשב דובכ גוהנל םדא בייח ויפל ,הז ןורקיע דוסי לע
.הליפתה תא הזבמו ,םיימש תוכלמ לוע וילע לבקמ וניאש ימכ הארנ הלטבב םש בשייתמה לכו ,הניכשה ינפל דמוע הליפתב דמועהש


הליפתב קסוע אוהו ליאוהש ,הדימע ללפתמה דיל בשייתהל ול רתומ ,הליפתה לש קלח הזיאב הנשמ אלו ,ללפתהל הצור אוה םג םא לבא
תעשבו ,ללפתמה דיל בשייתהל יאשר הרות דומלל הצורש ימ םגש םירמוא שיו .םיימש תוכלמ לוע וילע לבקמ וניאש ימכ הארנ וניא
.(ו ב"מ ;א ,בק ח"וא ע"וש) םיליקמה לע ךומסל רשפא ,דומעל ראשי םא זכרתהל לוכי וניאש ןוגכ ךרוצה


יוזיב ותבישי ךשמהב ןיאש ינפמ ,תבשל ראשהל יאשר ,ודיל הדימע תליפת ללפתהל ליחתה ורבחש ינפל ומוקמב בשי בשויה םאו
דובכ תתל ידכ ,םוקיש תודיסח תדימ ןכ פ"עאו .ולש תומא עברא ךותב ללפתהל ליחתהש ןידכ אלש השעש אוה ללפתמה אלא ,הליפתל
.(ג ,בק א"מר ע"וש) הליפתל


ןיאו ,בשייתה ותשלוח ינפמש םיעדוי לכהש ,ללפתמה לש ויתומא עברא ךותב בשייתהל ול רתומ ,הליפתב קסוע וניאשכ וליפא ,שלח םדא
תומא עברא ךותב בשייתהל רתומו ,םוצה ינפמ םישלחל םיבשחנ םלוכ טעמכ םירופיכה םויבו .(ב ,בק ע"וש) םיימש דובכב העיגפ ךכב
.ללפתמה לש


וליפא ןכלו .ול הווחתשמכ הארנ ללפתמהש ינפמ ,תומא עבראל ץוחמ וליפאו ,בשיל רוסא ללפתמה ינפ לומ שממש רבוסו רימחמש ימ שיו
הליחתכלו .ול הווחתשמכ הארי אל ורבחש ידכ ,דומעל וילע ,הדימע ללפתהל ליחתה וריבחש ינפל םש בשיו ,עמש תאירק ארוק אוה םא
.(י ח"הכ ;ט ב"מ ,א ,בק ע"וש) וז העדל שוחל בוט

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
השרפב – הליפתה תורוא

"בלבש הדובע"

םכיהול-א 'ה תא םתדבעו"
(הכ ,ג"כ תומש) "ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו

םוי לכב ללפתהל השע תוצמ"
'םכיהול-א 'ה תא םתדבעו' :רמאנש
הליפת איה וז 'הדובע'ש ודמל העומשה יפמ
(גי ,א"י םירבד) 'םכבבל לכב ודבעלו' :רמאנש
.הליפת וז – ?בלבש הדובע איה וזיא :םימכח ורמא
. . .
,הרותה ןמ תוליפתה ןינמ ןיאו
,הרותה ןמ תאזה הליפתה (חסונ) הנשמ ןיאו
.הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיאו
,הליפתב תובייח … םישנ ךכיפלו
.ארמג ןמזה אלש השע תוצמ איהש יפל
:אוה ךכ וז הוצמ בויח אלא
םוי לכב ללפתמו ןנחתמ םדא אהיש
אוה ךורב שודקה לש וחבש דיגמו
הניחתבו השקבב ,םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש ךכ רחאנ
– ול עיפשהש הבוטה לע 'הל הידוהו חבש ןתונ ךכ רחאו
.וחוכ יפל דחא לכ
(ב-א הכלה 'א קרפ הליפת תוכלה ,ם"במר)

?םוי לכב םדא ללפתיש ןיינמ ,עובק ןמז הליפתל ןיאש ןויכו
."ךימימ תאו ךמחל תא ךריבו" :קוספה ףוסב רמאנש
,םויב םעפ תוחפל לוכאל םדאה קקזנש ךרדכו
.םויב םעפ תוחפל – שפנ לכואכ – הליפת ול השורד ךכ
("רפס תיירק" י"פע)ךלמ תב תורוא

(א ,ב"ק םילהת) "וחיש ךפשי 'ה ינפלו ףטעי יכ ינעל הלפת"

.'ה םע החישב ונחנא םילעופ ונחנאש הלועפ לכב
הלועפ לכב .ונחנא ךכ ,םלועב םעופה יהול-אה שחרה תא עומשל ,הז םע הז חושל טעמ םיפפוכתמה םיחישה ומכ
.'ה םע חחושלו ,טעמ חחותשהל תונמדזה ונל שי ,םילעופ ונחנאש
םישדח תוחוכב שפנה תחרפה לע ,םיחיש וארקנש תונליאו םיחמצ םע ףתתשמ םשב ,הליפת ארקת החיש"
.(המדקה ,ה"יאר תלוע) "בלבש הדובעב שפנה תשגר ידי לע יעבט ןפואב םיפעתסמה
.ונכותב ןמזה לכ תשחרתמ ,תעבונה תימינפה החישה
.לוקב םהלש ימינפה חישה תא םילמלממו םישייבתמ םניא םידלי
.ןמזה לכ ונכותב םג שחרתמ אוה תמאב לבא ,ותוא םיריתסמ ,םירגובמה ,ונחנא
.(קוק ה"יארה) "ולוכ םויה לכ םדאה ללפתיש יאוולהו תללפתמ דימת איה המשנה תמאב"
אוהשו ,הפ אוהש ןימאהל ןימאהל תרזוח ינא – ותיא תחחושמ ינא םא – וילא תוברקתמ ונחנא 'ה םע החישה ידי לע
.'ה תוחכונ תמרוג – הליפתה לש ףצרה תא עמוש
.הלש תויעבטב היפ לע הרוגש איה ,דימת יעבט ןפואב השאה לצא היוצמ – הליפתה
,תיבה ןויקנב ,םילכה תפיטשב ;'ה םע חחושל עגרו עגר לכב תונמדזה הל שי ,הלש םייטרפה תולכיהב ,התיבב ,השא
.'ה םע החישל תשדוחמ תונמדזה הל שי ,עגר לכב ,עוריא לכב .לעבה םעו םידליה םע ,לושיבבו ץוהיגב
ותניב לידגהלו ,הזב ותבשחמ קימעהל ךירצ ןכב .ותדובעל וברקל ידכ םיזמר ה"בקה ול ןימזמ … םדא לכל … םוי לכו"
"םוי לכב ךרבתי 'ה ול ןימזהש ,ויה הז לש השעמו רויד הבשחמה תאזב תושבולמש תויטרפב תוזימרה ןהמ ןיבהלו
.(ד"נ ,ן"רהומ יטוקיל)
.' 'ה םע החישל תונמדזה יל שי' :לכ םדוק רמול ונל הרוקש עוריא לכב לגרתנ – "ךתרותב ונליגרתו"
'ה :הנמזה קר יהוז יתיא הרוקש המ לכש טאל טאל יתעדותל סינכא קר … םולכ הניבמ ינניא ,יהמ תעדוי ינניא
.וישכע ,ותיא החישל יתוא ןימזמ
.אלפנ הז

רחשה בכוכ ,'גארס תנע

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
אריפש השמ ברה יפמ החיש :תינכותב .16:00 העשב רדאב 'א יעיבר םויב ה"זעב םייקתת רדא שדוח שאר תביסמ
.הדקרהו
.תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ
.1-800-25-24-23 :םיטרפל


?טיברש דוד תא ןוחי ימ
רחאל ,ותעשב ונממ ללשנ וקשנ .ןוישר אלל קשנ תאישנ ןיגב ,הכרב רה בשות ,טיברש דוד רצענ םישדוח 8 -כ ינפל
.הפיקתב ותוא ומישאהש ,םיאניתשלפ ויה ודגנ םידיחיה םידעה ובש תוועמ טפשמ
.השק הקוצמב םייורשה םידלי 5 -ו השא דודל ,8 רבכ הציר םכותמ םישדוח 30 לש רסאמ תפוקת הרזגנ דוד לע
.אישנהמ הנינח תשקבלו החפשמה תרזעל לעופ טיברש דוד ןעמל םקוהש ירוביצה דעוה
.08-8661005 טוקניזא סנרול .064-717328 רוח ןב ידע :םיטרפל .ונידיב ועייסו ונילא ופרטצה אנא
.WWW.DAVID.ORG.IL :טנרטניא


דולב "םיאנתה תשרדמ"
הקלחמה םע ףותישב "םיאנתה תשרדמ" תא םיקהו םזי ,ריעב ויתוליעפ ראש ןיב ,דולב ינרותה ןיערגה ,"בישילא"
ריעה לש תידוהיה התוהז לע שגד תתל ידכב ,ךוניחה דרשמב תינרות תוברתל ףגאהו היריעב תינרות תוברתל
.ריעב וררוגתהש םיאנתה תרוסמ תובקעבו
?היח תואיצמ וא הירוטסיה – ונרודב המוח תופקומ :אשונב ,םירופה גח תארקל ,ןושאר ןויע םויל ןמזומ רוביצה
.(הרטשמה דיל) דול 26 ןוסלנצכ 'חר ,תוברתה תיבב 15:00 העשב (12.2.02) טבש 'ל ישילש םויב
ר"ד ,ןליא רב תטיסרבינואמ – דלפנזור ןויצ ןב ר"ד ברה ,דולב ינרותה ןיערגה שאר – ידרו יכדרמ ברה :תופתתשהב
.דול ריעה בר – רנטרוא ןתנ ברה ג"הרה ,תועבגב רדסהה תבישי שאר – טרופפר יאתבש ברה ,רוצילא לאוי
.054-425263 ןורהא ,054-981286 דרו :תומלתשה לומגב םיניינועמלו םיטרפל

ביבא לתב – "ביבא תשרדמ"
החמשה – הליגמ :אשונב .(13.2.02) ב"סשת רדא 'א ךיראתב רדא ח"רב ןויע םוי תמייקמ תויפלת – ביבא תשרדמ
.ה-י יוליגבש
תידיע תוינברה תופתתשהב ,19:00-22:30 תועשה ןיב ביבא לתב 22 ללהנ 'חרב תסנכה תיבב ה"יא םייקתי ןויעה ברע
.ןורטפ השמ ברהו רכיילב הרואנו ץיבוקציא
םייקתי רשא ,הווצמ ידוקירב םירופ תחמש ברעל תוריעצהו םישנה רוביצ תא ןימזהל החמש תויפלת – ביבא תשרדמ
םישנה תקהל תופתתשהב ,ביבא לת ןילטייצ 'חרב "הירומ" רפסה תיב םלואב 22:30 העשב םירופ לילב הנש ידימכ
.ןג תמר לש ישארה ברה – א"טילש לאירא בקעי ברה :הכרבו הרות ירבד ."יללה"
.064-239882 – הלייא 03-6092229 – דרשמ :תמדקומ המשרהו םיטרפל

"הפיכ" טנרטניאה רתאב ך"נת דומילל שרדמ תיב
תינכות הבישיב המקוה ןכלו ,הרותה דומילל סיסבכ ך"נתה דומיל אוה ,הוקת חתפ רדסהה תבישי לש הילגדמ דחא
.ך"נתה ירפס לכ הבישיב םידמלנ םימי םייתנש ףוסבש ךכ ,ןויעו תואיקב ,תומר יתשב ,תימוימוי ך"נת דומיל
דומילל םורופה" תא הבישיה המיקה הבישיה םחתמל ץוחמ םג ך"נתה דומיל תא לידגהל הבישיה תפיאשמ קלחכ
םירועיש ימוכיס ,תונווכמ תולאש םע הבישיב דמלנה קרפה ןוידל הלוע םוי ידימ ."הפיכ" טנרטניאה רתאב "ך"נתה
.םוי ותואב דמלנה קרפה ביבס ןוידל םיפתתשמה תא ררועל תנמ לע ,ולרש לבוי ברה ,הבישיה שאר י"ע םינתינש
.הז קתרמ דומיל גוס תווחל םיפסונ םישנאל רשפאל אוה טקיורפה ירוחאמ דמועה ןויערה
… דמללו דומלל עומשל ,ונידומילל ףרטצהל ןמזומ רוביצה
.www.kipa.co.il/tanach :רתאה תבותכ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design