English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 םיבצנ תשרפ

םיבצנ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]המוק תפוקז תימואל הדימע

,בצייתהל םעל הארוה ןאכ ןיא ?"םיבצנ םתא" יוטיבה רשפ המ ."םכיהול-א 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצנ םתא"
תא שיגדהלו ,םעה דמעמ תא ראתל האבה הכרעה לש העבה ןאכ שי אלא "ובצייתה" רמול ךירצ היה ןכ םאש
.הזה םעה תוהממ והשמ םידמל ונא ךכ ךותמו ,וכרע
תשרפ ןיבו ,"אובת יכ" תשרפ ,תמדוקה השרפבש החכותב ורמאנש תוללקה יקוספ ןיב ,ןיכומס ושרד ל"זח
יפל ,תוללקל םיבצנ םתא תשרפ הכמסנ המל" :(ב"י קוספב י"שרב ןאכ אבוה ,'א אמוחנתב) ורמא ךכו ,"םיבצנ"
ולאב דומעל לכוי ימ ורמאו םהינפ וקירוה םינהכ תרותבש ט"ממ ץוח םיתש רסח תוללק האמ לארשי ועמשש
םימייק םתא ירהו ,הילכ םכתא השע אלו םוקמל םתסעכה הברה ."םויה םיבצנ םתא" :םסייפל השמ ליחתה
."וינפל
קוזיח י"ע םעה חור תא דדועל חרכה שי ,הפרחו השוב ,הלהבו ןובצע לש השק תימואל העשב יכ עדי ונבר השמ
.וכרע המו ודמעמ המ ,הזה םעה אוה ימ תעדל :העדותה
הדימע אטבמ אוה אלא ,אדירג הדימע קר ונניא ,"דמע"ל דוגינב – "בצי" :ל"צז שריה ר"שרה ירבד ןאכ םיעלוק
,"םיבצנ" םתא ןיידע – ןאכ וראותש םישקה םירוסייה לכ לומ … ץרמ תאלמ הדמתהבו חוכב הדימע ,הנתיא
ןלהל) "םב הלכא יצח" ,םלוכ תא ולכת םתאו םכישאר לע ורבעי םירוסייה לכ ,הפוקז םכתמוקו הנתיא םכתדימעו
,יחצנה םכמויק תא םיחיטבמ םמצע םירוסייה ,ןכ לע רתי .(א"ע 'ט הטוס) "ןילכ וניא ןהו ןילכ יצח" :(גכ ,ב"ל
ךתוסנל ךתונע ןעמל רמוא אוה ןכו ,םכתא תודימעמ ןה" :שרדמב ורמא ךכו .םכישעמ רופיש ידיל ואיבי םה ירהש
."(ב ,ח ליעל) 'וגו
וראבתנו שרדמב ושרדנש יפכ ,קוספה תובית לכ תוקייודמ ,לארשי םע לש תימואלה המוקה תוביצי לש הזה ןויערב
ךכ רחאו ליפאמ ותליחת הזה םויה המ" .םויו םוי לכבו םויה – "םויה" .םלועה ימע אלו – "םתא" :םישרפשמב
– "םכלכ" ."ךתראפתל ךילהאו םלוע רואל 'ה ךל היהו" ('ס היעשי) רמאנש ,ריאהל הדיתע םכלש הלפא ךכ ,ריאמ
.דחא בלב דחא שיאכ דחי םכלכ
.םעל ונתויה תליחתמ לארשי יהול-א ונב עבט ךכ .לארשי םע לש תוהמב הרדש איה תימואלה המוקה תוביצי
יניס רה ינפל ונדמעב ." 'ה תעושי וארו ובצייתה" :השמ רמא םיה לע ונדמעב :תוביצי לש ןושל עבטמ התואב
."םיבצנ םתא" :התעו ."רהה תיתחתב ובצייתיו" :רמאנ
לכ ךותב :ונל היוארו המיאתמה הביציו הנתיא הדימעל םישרדנ ונא ,וזה הפוקתלו הזה עובשל תדחוימה השרפב
תימואל הדימעל םישרדנ ונא – םיארונה םיעוגיפה ירוסיי לכ דגנכו ,ינוחטיבה חתמה לכ לומ ,תינידמה השלוחה
."םכיהול-א 'ה ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא" :המוק תפוקז

לאימע השמ ברה
הנימינב "הידידי" ינרותה ןיערגה שארהנימינבב – "הידידי"
תיתד הליהק חימצהלו שבגל ןוצר ךותמ ,הנימינבב םייתנשכ הזמ לעופו םייק ,יתליהק ינרות ןיערג – הידידי"
.הניפ ןבא ןהב חינה ל"צז ה"יארה ןרמש תובשומ ןתואב תימואל
תבלשמה האלמ םידומיל תינכותב ,ללוכו הבישי לש תרגסמכ לעופה "הרותה תשרומ" שרדמה תיב תא ונמקה
לעו דומילה ךרדב תישיא הינב לע דחוימ שגדב .הרובחב םידמלנה םינווגמ םירועשו ארמג רדס ,הכלה רדס
.תיתליהק היישעב תובלתשה
.א"טילש והילא יכדרמ ג"הרה צ"לשארה ןרמ לש תדחוימה ותכרב חוכמ לעופ ולוכ לעפמה
שי םכל םג .תופרטצהו תורכיהל הצובק תנגראתמ .הקוסעת תומוקמב עייסל חמשנו ההובג הגלמ םיפרטצמל
…םוקמ
.04-6388590 ,051-484368 רעש רינ וא 051-694357 לאימע השמ ברה :םיטרפל


םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
?קודקדמ דחפמ ימ

ךכ) תירבעב ז תחת תימראב ד – אבהדו אפסכ :'קנוא – (זט טכ םיבצנ 'בד) םהמע רשא בהזו ףסכ … םהיצוקש תא וארתו
:םידמצב ןכו ;בהד – בהז :דמצב הרוק ךכ .(ו בל בויא – אריאו יתלחז ןיבל לחדת ןיב וניוושה רשאכ "בקע" תשרפב וניארה
.דועו אחבדמ – חבזמ ,אנדוא – ןזוא ,אערד – עורז ,רכד – רכז
רחא הגהל ,ןושלב םייוסמ ('דכו ת ,ש ,ז ,ד) הגה הנתשמ וכלהמבש (םירוציע) םייגה קתעמ – קודקדה ןושלב ארקנ הז ךילהת
.תומייוסמ תוביסנב ,תימראב ד – תירבעב ז :ונלצא ומכ) החפשמ התואל תכיישה תרחא ןושלב
םילדתשמה וניניבמ ולא .עמש תאירקבש דחא הלימב ךיראהל ל"זח לש םתשקב תא השעמל הכלה ןיבהל ונילע לקיי התע
הדעה ינב ןכ אל !אוושל – וז ת"לדב םחוכ לכב םיקבאנ םמצע תא םאצומב םייוסמ ישוקב םילקתנ וז ל"זח תווצמ םייקל
הסנמה .(ד – ז יפוליח) הכותב ן"יז לש טנמלא םע ,הכר :השוגד ת"לדמ הנוש הרוצב (שגד אלל) הפר ת"לד םיאטבמה תינמיתה
.המישנה תולכ דע – דחאב ךיראהל לכויש חכווי וז ךרדב אטבל


לאנתנ והילא ר"ד


ןורכיז רוא

– הפ ונניא רשא תאו"
(די ,ט"כ םירבד) "םויה ונמע

ודימלת תאמ ,ס"שת לולא ו"כב םימורמ יזנגל ותיילעל הנש תאלמב ,ל"צז רהה-ןמ המלש ברה לש ותומדל םיישיא תונורכיז
.םימודקב "םירפא רה" תבישי שאר ,הדוהי ןב םוחנ ברה
. . .
ירה תאז לכב ,"הפ ונניא" רבכש פ"עא יכ וניניעב המוד ןיידעו ,ל"צז רהה-ןמ המלש ברה ר"ומ לש ותוקלתסה זאמ הפלח הנש
."םויה ונמע" אוה
,ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :(אכ ,'ל) והיעשי איבנה ירבדכ ונתוא תוחנהל תופיסמו תובבוד ויתפשו וניניע דגנל תבצינ ותומד
."… וב וכל ךרדה הז :רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו
לודג םדא :תיהבא תומדכ ינפל הלגנ זא .הכלהב הלאש יל הנמדזהו םילשוריב הבישיב יתדמלשכ הנושארל ברה לא יתעדוותנ
.דקתשא ותריטפ םויל בורק דע םינש 23 ךשמב עובש ידימ וילא עיגהל יתכשמה .הטושפ הרידב
ןאכ ,הירכז רפסב קוספ ןאכ – בישמ ברהו .םייחה ימוחת לכמו הרותה יקלח לכמ תולאש יסקנפב םושרל יתגהנ עובש ידימ
,היח הרות .ילא תרבדמ הרותה הנה .םיריאמ םירבדהו .ךורע ןחלושב הכלה ןאכ ,תידומלת היגוס ןאכ ,םילכ תכסמב הנשמ
תואיצמב יקב תויהל ךירצ הכלה הרומש ותסיפתל םאתהב – הבחרה תיללכה ותלכשה יוטיב ידיל האב וירבדב .םייח תרות
.הכלהב יקב אוהש םשכ
ירומ אלא "םינשרפ" םניא ותעדל םה רשא – ן"במרו י"שר יפ לע הרותו ך"נת – "םיבחרמ" תינכתב םינש רפסמ דמיל בלה
."ארמגב 20 יפ קיידמ ינא" – רמא ארקמב ותונקדקדמו ותואיקבמ ונאלפתהשכ .הארוה
ןאכמ .א"שרהמ םע תכסמה לכ תא דמול היה ,יללכה רועישה תא וניכה םידימלתה רתישכ ,אטילב הבישיבש ברה יל רפיס
.וב דמולו ך"נת רפס לטונ היה רסומ רדסבו – תויתדגאו תויתכלה – תויגוסה לכב ותונקדקדו ותואיקב
העבגה לע המוקימ םג .ה"ע ברה םע תוצעייתהב ועבקנ םידומילה תינכת יטרפ לכ רשא ,םימודקב םיריעצל הבישי המק הנהו
טשפ ריבסהל עדויש ימ והז םכח דימלת" רידגמ היה ברה .םימכח ידימלת לדגל – רורב היה ונל ריבעהש רסמה .ותצלמהב –
דחוימ שגד תמיש ךות .הנומאבו הכלהב ,הנשמ ס"שבו םירפס ד"כב םיאיקב םגש םימכח ידימלת ."ארמגב םוקמ לכב
.ונבר תרותב םייזכרמ ויה ךכ לכש וישדקו שדקמל
ןמ קקלמה בלככ אלא ונממ יתרסיח אלו יברמ יתדמל הרות הברה" (א"ע ,ח"ס ןירדהנס) רזעילא יבר ומכ ינא שח םנמא
.ךורב ורכז יהי .תובבוד ויתותפש הנייהת םידימלתה ידיב ותשרומ ךשמהו ותכרדה תוכזב לבא ,"םיה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"העורת יעדוי םעה ירשא"
?העורת יהמ לבא

,העורת הינשה העיקת הנושארה .תועיקת שולש הנומ הרדס לכש תורדס שולשמ תובכרומש ,תועיקת עשת עוקתל םיווצמ ונא הרותה ןמ
הלאשה לבא .אטחלו רבשמל זמורה באכו רעצ לש לוק אטבל האב העורתהש רורב .העורת יהמ קפס ררועתהש אלא .העיקת בוש תישילשבו
.הבבי ארקנה ,.עוטק יכב םיריכזמה העורת לש םירצק תולוקב וא ,תוחנאל םימודה םירבש לש םיינוניב תולוקב םאה ,תאז אטבל םיכירצ ךיא
חנאהל ליחתמש םדא ומכ ,העורתב ךישמהלו םירבש לש לוקב ליחתהל ,רמולכ ,דחי םג וללה םיגוסה ינשב העורתה תא אטבל שי ילוא וא
.יכבב ןכמ רחאל ץרופו
םירבשמ תבכרומ העורתה םהבש תורדס שולשב םיליחתמ :םישוע ךכו ,תורכזנה תויורשפאהמ תחא לככ עוקתל והבא יבר ןיקתה ןכלו
תורדס שולשב םימייסמו ,'םירבש' וניפב םיארקנש החנאל םימודה תולוקב תאטבתמ העורתה םהבש תורדס שולש ןכמ רחאלו ,דחיב העורתמו
תועיקת םישולש םויכ םיעקות ונא הרותב תובותכש תועיקתה עשת םוקמב ןכ םא .'העורת' וניפב םיארקנה ,דבלב םירצק תולוק ועקתי םהבש
.(א ,דל ה"ר)
אוה העורת לש גוס הזיא ומצעל רחבי דחא לכש רשפא היה ןידה רקיעמו ,הרותה ןמ םירשכ העורתה לש םיגוסה תשולשש ,ןואג יאה בר ראבו
הארי אלש ,דחא חסונב םיעקות ויהי לארשי לכש והבא יבר הצרש אלא .הווצמה תא הזב םייקיו ,דבלב תועיקת עשת עקתיו ,עוקתל הצור
ונתי ךכ ידי לעו ,העורתה יגוס תשולש לככ ןיעקות ויהיש והבא יבר ןיקתה ,ולשמ ןווגו דוחי שי העורת לש גוס לכבש רחאמו ,תקולחמכ רבדה
עוקתל שי םימכח ירבדמו ,תועיקת עשתב הבוח ידי תאצל ןתינ הרותה ןמ םויה םג ותעדלש ,ןכ םא אצמנ .םיחסונהו םיגהנמה לכל םוקמ
.תועיקת םישולש
ונחוכב ןיאש רחאמו ,תיתימאה העורתה יהמ קפס ררועתנ תולגהו תורצה תובקעבו ,רשכ העורת לש דחא גוס קר הרותה ןמש רבוס ם"במרה
עוקתל וגהנ דומלתה תפוקתב רבכש אלא .קפסה ןמ תאצל ידכ תורוצה תשולשכ תועיקת םישולש עוקתל והבא יבר ןיקתה ,רבדב עירכהל
םויכו .תועיקת האמ עוקתל שודקה י"ראה יפ לע גוהנל תפצ ילבוקמ ולחה ןכמ רחאלו "דמועמד תועיקתו בשוימד תועיקת" :תולוק םישש
.תועיקת האמ הנשה שארב םיעקותש ,לארשי לכב גהנמה טשפתנ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"… םייוגה לכב – ךבבל תא תובשהו"
.םייוגה ןיב תולגה םצעמ – הבושתל רתוי הבוט הביס ךל ןיא
(זלעבמ עשוהי יבר)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"לכל בוט אוהש םינימאמ לכו"
אשונב םיארונה םימיה תארקל דומיל ברע םימייקמ ג"ר ת"תל 'חמהו תורוא תעונת םע ףותישב ,"שדוקמ ךרזע" שרדמה תיב
."לכל בוט אוהש םינימאמ לכו"
(ם"במר רכיכ) קילאיב תניפ ה"ארה ח"ר ,ןג תמר לודגה תסנכה תיבב (12.9.01) לולאב ד"כ יעיבר םויב ה"יא םייקתי ברעה
.19:30 העשב
.סקופ קחצי :ילקיסומ יוויל .ןורוד השמ זרא ברה ,אריפש עשוהי ברה ,ןולא יכדרמ ברה ,לאירא בקעי ברה :םירבד ואשי
לאומש :םיטרפל .הנשה םג םכתופתתשהל םיפצמ ונא ,םירגובמו םיריעצ יפלא ופתתשה ,וז תרגסמב רבעב ומייקתהש םיסוניכב
.064-833446

םיאולימ יניצק לש תעד יוליג
תעד יוליג ונלביק הלא םימיבו ,םידה ררועל ףיסומ ,"אצת יכ" תשרפב הבחרהב ונקסע וב ,תויברקה תודיחיב תונב בוליש אשונ
:ןודנב ףסונ
תא עיבהל םיצור .תוינוחטיב תומישמב השק ץמאמו בר ןמז ןוצרב םיעיקשמו םיאולימב םיתרשמה ,ל"הצב םיאולימ יניצק ונא
תרגסמב םישנו םירבג לש תפתושמ תוליעפ .ל"הצ לש םחולה ךרעמב תוברועמ תודיחי םיקהל המגמל הפירחה ונתודגנתה
רוביצל קר אל עגונ אשונה יכ ןייצל בושח .תידוהיה תרוסמב םילבוקמה תועינצה יללכב תעגופ ,תיביסנטניא תיברק תוליעפ
םורגיו ,תודיחיה לש יברקה דוקפתב עגפי תומחול תודיחיב תונב בוליש ,יאבצה וננויסינ בטימ יפל .םייתכלה םיטביהלו יתדה
.םירתוימ םיחתמל
תויאבצה תומישמב תונב בולישל תותואנ םיכרד אוצמל ןתינש םינימאמ ונא ,תונבה תוריש םצעל תוסחייתה ונירבדב ןיא
.תונושה
ונתוא דימעהל ןוגהו רשי הז ןיא יכ םירובס ונא , ינוחטיבה לטנב תוריסמבו ןוצרב תאשל םינוכנה אבצב םיאלמ םיפתושכ
.וז תירשפא יתלב תואיצמב
:ל"אודב וא 02-9932648 :סקפב וא 90433 תובש ןולא 375 .ד.ת :תבותכב המיתחו .א.מ ,הגרד ,םש חולשל ןתינ
.Atsuma@hotmail.co.il

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


יעסמ הלא
רשבמ לוק תאצוה
םידומע 260

,דלפננוז ח"ירו קוק ה"יארה ,לארשי ץרא ילודג לש םתושארב םינברה תחלשמ לש עסמ ןמוי אוה "יעסמ הלא"
.(1914) ד"ערת תנש לש ףרוחב לילגהו ןורמושה תובשומב רייסל העסנש
ינבמ הינשה הילעה יצולחו תובשומה ירכיא ןיבל (ןשיה בושיה ינבמ) הרותה ישיא ןיב םחה שגפמה תא ראתמ רפסה
.שדחה בושיה
לש הבושייל םירוסמה םיישרוש םיצולח לשו ,"ורבד ישוע חכ ירובג" םיבשייתמ לש תפומ תויומד תולוע רפסה ךותמ
.לארשי ץרא
.אבס לארשי חורב ץראה ןיינב תא בצעל המזויה תאו רגתאה תא ,עסמה תא גיצמה ךמסמ אוה "יעסמ הלא"
.02-9978031 :סקפ 02-9973073 :ןופלט לא תיב תירפס :תישאר הצפה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design