English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 בסשת'ה ךליו םיבצנ תשרפ

ב"סשת'ה ךליו םיבצנ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapדסח תורוא

ב"סשת ץיק םוכיס

."דסח תורוא" תולועפ לש יתפוקת ח"וד תתל הבוח םיאורו ט"לעבה הנשה שאר ינפל םידמוע ונא בוש

אחספד אחמק ןוגכ ,תרוסמל ה"ב וכפהנ רבכש םינושה םיעצבמהו בא יתב 1,200 -כל תיעובשה הקולחה לש תפטושה תוליעפל ףסונב
.גחל ןוזמ תוחפשמ 2,000 -ל ונקלח ובש תועובש עצבמ ןוגכ הנשה תולועפ דוע ונפסוה ,תוקקזנ תוחפשמ תובברל

.רורטה יעגפנ תוחפשממ םידלי 100 -ל הנטיק םייקל "דימת החמש"ב ןוגראל ונרזע
ארזע ריאמ ,ןמרב תיפאמ ,סוארטש לש תומורת תרזעב המישמב ונחלצה ה"בו ןוזמה אשונ לכ תא המצע לע החקל דסח תורוא
.הכרבה לע ואובי ולא לכ - (תוריפו תוקרי) יל-ראפ ,(םירשב)

יכרצ לכ תא םיללוכה ס"יב יקית 2,000 לעמ קלחל וניכז .בג-לק יקית תוסחב רפסה תיבל הרזח עצבמ ונכרעש הנושאר םעפ וז
,הירהנב העצבתה הקולחה .תואצוהה יוסיכל תופסונ תומורת לבקל חמשנ ח"ש 300,000 -מ רתויב תכרעומ עצבמה תולע .דימלתה
,תורדש ,ןולקשא ,יכאלמ תירק ,תג תירק ,ןויצ תרשבמ ,םילשורי ,םי תב ,ןג תמר ,הינתנ ,הנימינב ,הנח סדרפ ,תוירקהו הפיח
.םינוש תומוקמב םידיחילו ןויצע שוג ,לאינבי ,הנומיד ,דרע ,תוביתנ ,םיקפוא

ונהנ תופתתשמה ה"ב .תוקפה םודיק תרבחו 7 ץורע לש םיעוריאה תקלחמ םע דחיב רניכ ןולמב תוהמאל שפונ ונכרע הנשה םג
.האבה הנשב ךכב ךישמנ יכ הווקנו

יכ םיווקמ ונא - םינוגרא לש לודג רפסמבו ץראה יבחר לכב רעונ ינב לש תויובדנתה ןוגראב ץיקה ךלהמב ונגרוא דיפל רעונ םע דחיב
.םיבדנתמל חכ רשי - הלוכ הנשה ךשמב םג ונתא ךישמי רעונה

תפוק לע תוירחא לבקל רתאו רתא לכב ונדידיל םיארוק ונא .תורפכ ןוידפ ףוסיאל םיכרענ ונאו חתפב םירופיכה םויו הנשה שאר
.ונילא תומורתה תא ריבעהלו הפוקה תא ףוסאלו ביצהל - ולש הליהקב דחא לכ - דסח תורוא לש תורפכ

.ךשמהב םיטרפ - "ךגחב תחמשו" - אבו שמשממה תוכוסה גח תארקל ףקיה בחר עצבמ םייקנ הנשה םג הנש ידימכ

6 ןימינב יבר 'חרב 18:00 העשב (4.9.02) לולא ז"כ יעיבר םויב התומעה לש תיללכ הפיסא ה"יא םייקת (ר"ע) "דסח תורוא" תתומע
הנשה תארקל תפקמ תינכות שבוגתו הנשה תצורמב תוליעפה לע טרופמ ח"וד רסמי הפיסאב .םילשוריב םרכה תיב תנוכשב 'ב
.תורעהו תועצה םכמ לבקל חמשנ .האבה

לארשי תיב לכל בוטו רוא תנש תכרבב

ןיקפיר יפא תרופ ןנח
ל"כנמ ר"וי

םיבוטה םייחה דוס

םויה ךינפל יתתנ האר"
."ערה תאו תומה תאו ,בוטה תאו םייחה תא
?ער = תוומ ,בוט = םייח :היפל האוושמה רשפ המ

.הזב יולת הז" :תוטשפב שרפמ י"שר
םייח ךל ירה בוט השעת םא
.תוומ ךל ירה ער השעת םאו
:ךאיה ךלוהו שרפמ בותכהו
.םייח ירה - 'תיברו תייחו' יולת ובו בוט ירה - 'הבהאל'
.תוומ ירה - 'ןודבאת דבא' ,ער ירה - 'ךבבל הנפי םאו'
:בותכלו רדסה תא ךופהל היה יואר ,הז שוריפל ךא
?תוומה תאו - ערה תא ,םייחה תאו - בוטה תא'

:םייחה דוס והמ ,ונל ריהבהל תשקבמ הרותהש המוד
.םייחה םעט - בוטב קרו ,בוט תושעל םתועמשמ - םייחה
.יח םדאה דועב םג ,ערל תורכמתה אוה ותמועל תוומהו

:םיבותכה ךשמהב בטיה תראומ וז קמוע תדוקנ
(טי ,'ל) םיבוט םייח - "הייחת ןעמל" ,בוטב ונייה - "םייחב תרחבו"
(כ ,'ל) "ךימי ךרואו ךייח אוה יכ וס הקבדלו"

... ןיבי ןיבמהו ...


יל-א אנא

ךתוחילשל ילכ יתוא השע יל-א אנא

האנש תננקמ ובש םוקמב
.הבהא ערזל יל ןת
החילס - ןובלע ובש םוקמב
רוא - ךשח ובש םוקמב
החמש - בצע ובש םוקמב
.םלועה ןודא
ךתוחילשל ילכ יתוא השע יל-א אנא

הולשה תא יל ןת אנא
תונשל לוכי יניאש םע םילשהל
בלה ץמא תא יל ןת אנא
יתלכיבש םירבד תונשל
המכחה תא יל ןת אנאו
.הלא ןיבל הלא ןיב ןיחבהל
ךתוחילשל ילכ יתוא השע יל-א אנא

(גנילפיק 'ר םהבו םינוש תורוקממ ןתנ ילוש הטקיל)
"!הנותנ תושרה"

םויה ךינפל יתתנ האר"
... ערה תאו תומה תא ,בוטה תאו םייחה תא
.ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודיעה
,הללקהו הכרבה - ךינפל יתתנ תומהו םייחה
.(טי-וט ,'ל םירבד) "ךערזו התא היחת ןעמל םייחב תרחבו

לכ ינפ לע תפחרמ וחורש ,'תישפוחה הריחבה' ןויערל ןמאנה רוקמה םה םה ,םיבצינ תשרפ תא םימתוחה ,הלא םיבגשנ םיקוספ
.ארקמה
םיקוספה לע ותוא תיתשמ אוהו ,הלוכ הרותה לכל הניפ ןבא ,תישפוחה הריחבה ןורקעב האור ,הקזחה דיב ם"במרה ןכאו
:ונתשרפבש
תויהלו ומצע ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו .ודיב תושרה - קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא :הנותנ םדא לכל תושר"
בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר' :רמאנש הווצמהו הרותה דומע אוהו ,אוה לודג רקיע הז רבדו ... .ודיב תושרה - עשר
.(ג-א ,ה הבושת תוכלה) " 'ערה תאו תומה תא
תונשל םדאה ןמ עובתל היה ןתינ אל תישפוח הריחבב הנומא אלל ןכש ,הבושת תוכלהב אקווד הז לודג רקיע ם"במרה עבק ידכב אל
וא ,עשר וא קידצ תויהל םדאה לע רזוג היה ל-אה וליא" :(ד ,ה) ומצע ם"במרה ריהבמש יפכ ,ויתודימ תא אל יאדוובו ,ויכרד תא
וא ,תועדה ןמ העדל וא ,תועדמה ןמ עדמל וא ,םיכרדה ןמ ךרדל (תיטנג השרות) ותדלות רקיעב םדאה תא ךשומש רבד םש היה וליא
השע :םיאיבנה ידי לע ונל הווצמ היה ךאיה - (!!!םיגולורטסאה) םימש ירבוה םישפיטה םבלמ םידובש ומכ - םישעמה ןמ השעמל
רבדל ותוא ךושמת ותדלות וא ,וילע רזגנ רבכ ותיירב תליחתמ אוהו - !םכעשר ירחא וכלת לאו םכיכרד וביטה !ךכ השעת לאו ךכ
"?ונממ זוזל רשפא יאש
,תישפוח הריחב רדעהב תועמשמ תרסחל תכפוה התיה תווצמה תכסמ לכ אלא ,תווצל היה ןתינ אל הבושתה לע קר אל :ןכ לע רתי
וא ,עשרה ןמ ערפנ טפשמ הזיאו ןיד הזיאבו ?הלוכ הרותה לכל היה םוקמ המו ..." :לאושו ךישממה ם"במרה לש םיבקונה וירבדכ
"!?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ?קידצל רכש םלשמ
?המהבל םדא לשמנ םנמאה
ןויערב ןיטולחל רפכו ,"תינרדומה היפוסוליפה יבא"כ רדגומה הזוניפש ךורב ףוסוליפה דמע ם"במרה רחאל םינש תואמ הנהו
ךכיפלו ,"תויתביסה קוח" םשארבו םיקוח תכרעמל עבטב םימצעה לכ ומכ ףופכ םדאה יכ היה רובס הזוניפש .תישפוחה הריחבה
.תיטסינימרטד - תטלחומ העפשה ,ויתוטלחה לע תועיפשמה םייחה תוביסנו תויתשרות יפוא תונוכת לש אצוי לעופ םניה וישעמ לכ
איהו" .הדמתהה חכו םיינוציח םיפחד חכמ העונתב תאצמנה ןבאל םדאה תא הוושמו ,ושפנב זוע הזוניפש ביהרמ ויתורגיאמ תחאב
.םדאה ינב לש תוריח התואב ןידה אוה .ךכב הצור איהש םושמ קר התעונתב הדימתמו הרומג ןירוח תב איהש המות יפל הנימאמ
.(רלוש .ה.ג לא 58 תרגיא) "... הניינקב םיראפתמ לכהש
תא ןבומכ ריכה אלש) םיפירחה וירקבממ גרבלדיאו .ם"במרה גיצהש תורומחה תולאשה ןמ תצקמ ,וייחב דוע לאשנ ןכא הזוניפש
שי תושר המ ,רצויה דיב רמוחכ םיירסומה ונישעמ לכב םיהול-אה דיב םינותנ ,םדא ינב ונא םא" :באכב וילא בתוכ (ם"במרה
הזיאבו אופא עודמ ?תרחא גוהנל לכו לכמ ול היה רשפא יא ירהש ?רחא וא הז ןפואב השעמ השעש םוש לע ונתיאמ דחא םישאהל
.(77 תרגיא) "?םישק םיניד דיב םיהול-אה ונתוא רסומ תושר
ןיא ןכא :תחא אצומ תדוקנמ תואצויה תובושת יתש גרבלדיאל ותרגיאבו ולש תודימה תרותב הזוניפש בישמ הלא תושק תולאש לע
םינותנ רוציל ןושארה ודיקפת שנועה ךא .וישעמל ללכ יארחא וניא אטוחה תמאב ירהש ,קדצ ןיד אלו ירסומ טופיש אל ןאכ
,ךרדה ילושל וטי אלו "הרשיה ךרדב" וכליש ידכ רומח וא סוס םיכמ ונאש ךרדכ ,עשופה לש ותוגהנתה תא לעופב ונשיש םיעיתרמ
המגמב עשופה תא גורהל וא רוסאל ,הליעומ העתרהה ןיא םהב םירומח םירקמ םתואב ,ינשה ודיקפתו .תודשבש האובתה ןמ לוכאל
אלא ושינעהל םישקבמו וילע םיסעוכ ונאש ינפמ אל ,חגנ רוש וא הטוש בלכ םיקנוח ונאש" ךרדכ וממז תא עצבל ונממ עונמל
.(78 תרגיא) "ךכ תושעל ונילע הרבחה ןעמלו ותלחמ תריסמש
קנע לומ סננ
לעופב דדומתהל ליכשתש הליעי תיטפשמ תכרעמ ,הזוניפש לש ויתובושת דוסי לע ,תונבל ןתינ תיטמגרפ טבמ תדוקנמש ןכתי םנמא
תוירחא לוטיל ,הרבחו םדא וז ךרדב ךנחל ןתינ םנמאה ךא .רצק חווטל רדסו קוח ףוכאל חילצת ףאו ,הרבחב העישפה תויעב םע
ךילאו" :ותמועל אורקלו וב םיעפעפמ האנקהו האנשהש ןיק לומ הזוניפש לש ויתורבס םע דומעל ןתינ םאה ?םמצע לע תירסומ
לע תמא תבושת בישהל הלא םייטמגרפ םילוקיש דוסי לע ןתינ םאה לכל לעמו "... לע רבגתהל לכות םא" !וב לושמת התאו ותקושת
לכ טפושה" :תלעות ילוקישב קפתסמ וניאש קדצ טפשמ - וניבא םהרבא לש ונושלכ - תעבותה הבושת תוכלהב ם"במרה לש ותקעז
"!?טפשמ השעי אל ץראה
... קד קבאכ וילופלפ לכו ,קירו לד ם"במרה ינפב הזוניפש "לוגדה ףוסוליפה" בצינ הלא תובקונ תולאש תמועל
!קנע לומ סננ


תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]המלש הנומאב


דאמ רבדה ךילא בורק יכ"
.(ד"י ,'ל םירבד) "ותושעל ךבבלבו ךיפב

יתלב הניא ךינפלש המישמה :ול רמולו ,הבושתב בושל ותלוכיב ןימאמ וניאש שאוימה םדאה תא דדועל הז קוספ אב טושפ טבמב
."ותושעל ךבבלבו ךיפב" :רבסה ךדיב !"דאמ רבדה ךילא בורק" אלא ,"איה םימשב אל" :תירשפא

תמא שקבמה םדא לכמ שרדנה לודג יאנת אוה ןפוצ אלא ,וב םילולכ המחנ ירבד קר אלש ורמאו קוספב וקימעה םימכח םרב
.הנומאו
?"דאמ רבדה ךילא בורק" יתמיא :קחצי 'ר רמא"
.(א"ע ד"נ ןיבורע) !"ותושעל ךבבלבו ךיפבש ןמזב
תמשגהל םינווכמ םהינשו ,םיווש ובלו ויפשכ ,הנומאו הרות דומלל םדא ןווכתמש העשב קר יכ שיגדהל הרותה האב קחצי 'ר תעדל
.דאמ רבדה וילא בורק זא וא - השעמל הכלה םירבדה
דמלנה רבדה תיישעל ,רתוח וניא ךא - תילאוטקלטניאו תינחור היווחב תוכזל םנמא שקבמ - דצה ןמ הפוצכ אוה דמול םא לבא
... ללכו ללכ וילא בורק רבדה ןיא ,לעופב

הדובעה תעונת דוע התיהשכ) הדובעה תעונת ישארמ היהש ,ל"ז ןיקנבט קחצי הז ןורקיעל דחוימ יוטיב ןתנ םינש יפלא רחאל הנהו
.(... "רחא רבד" אלו שממ לש רבד דוע היהשכ) רבד ןותיעב ומסרופ רשאו ,העונתל וירבח ינפל "תידיסח השרד"ב (...

."רואה ןמ טעמ" תכרעמל וחלשו היישנה םוהתמ הז עטק ףשח רשא ץיבוקשומ השמ ונרבחל הנותנ ונתדות
אלש תושחול םילחג לש ןחוכ המו ,דורח ןיעב ןיקנבט קחציל ןיבורע תכסמב קחצי 'רמ תלשלשה תכשמנ דציכ וננובתהו וארק םתאו
:ןיקנבט קחצי רמא ךכו תורוד ירודל ןשיא התבכ


הנומא םולכ ?המלש הניאש הנומא רשפא םולכ - "המלש הנומאב ןימאמ יננה" ידוהיה רמוא המלו עודמ
?הנומא םשב התונכל ללכב ןתינ - טרוק הב רסחש
.ומצע ןימאמה לש ותוהמ לכ תאו וייח תא הפיקמה הנומא השוריפ המלש הנומא ,אלא
וליפא ןכומ אוהו ,לודג וא ןטק והשמ ללוחתל דמוע ותנבהו ותכרעה יפלש ,דצהמ הפוצ לש הנומא וז ןיא
,וז הנומא יפל ויתובשחמו וישעמ לכ תא ןווכל בייחהו הצורה םדא לש ותנומא יהוז אלא - ךכ לע ריהצהל
.התמשגה םשל שרדנ ריחמ לכ ם ל ש ל ןכומה
.םשגתת ןעמל רקי לכמ רקיה תא ם ל ש ל ףאושו דמוע ינאש הנומא - המלש הנומא
המוקת תדמע

!דחאתהל

תמדקה לע ףא םירשבמ תיטילופה תכרעמב םיעמשנה תולוקהו תוריחב תנש היהת ,ג"סשת תנש ,הבוטל ונילע האבה הנשה
.בורקה ףרוחל תוריחבה
עיפוהלו וידחי רובחל ,תישרוש תידוהי םלוע תפקשה ךותמ ץראהו םעה תומלשב םילגודה תוחוכה לכל המוקת תארוק הב העשה וז
.תובורקה תוריחבב תחא המישרכ
תודמעש ,דוכילל הביטנרטלא היהי רשא לודג ימואל-ידוהי שוג לש ושוביגל לודגה ובורב אמצ ,לארשי ץראל ןמאנה ידוהיה רוביצה
םוקמ סופתי הז שוג יכ הפצמ אוה .הנידמה לש תידוהיה התומדל סחיב ןהו לארשי ץראל סחיב ןה תומגמוגמו תורשופ הכ ויגיהנמ
.הנידמה תגהנהב יזכרמ
,תאז הטיש .הלשממה תושארל אלו דבלב תוגלפמל ,"דחא קתפ" לש השדח-הנשיה הטישל םיבש ולא תוריחבב יכ ןייצל יוארה ןמ
.רתוי דוע ונטקי רשא ,תונטק תוגלפמ ירבש םיסיסרל ץפנתו ,תולודגה תוגלפמה תא לידגת
ףיסוי םא ,היהי דואמ רצ ,ינוחטיב-ינידמה רושימב תויופצה תוערכההו הנידמה תבצינ םהינפב םישקה םינחבמה עקר לע אקווד
.עירכמ םרוג תווהל המגמב תחא די תושעל םוקמב ,וכותב גלופמו ךסכוסמ תויהל ץראלו םעל הרותל ןמאנה רוביצה
.ימואלהו ידוהיה םוחתב ,ףתושמ הנכמו תודחא לש רסמ ,אטבמ ומצעלשכ הז ףותישו םיינוליחל םייתד ןיב הלועפ ףותיש
הדוחיבו התואמצעב עגפת אל וז תפתושמ הכילהש בל תמושת ךות ,הזכש הלועפ ףותיש ךרד קרו ךא עיגת ,תיתכלממ הגהנהל ונכרד
.ךכ םמצע םירידגמ םניאש ולא ןיבל תווצמה ירמוש ןיבש דחאמהו ףתושמה תא שיגדתו ,הגלפמ לכ לש
דוכילל םיכרע לש הביטנרטלא שמשת ,תאזכש המישר ביצתש םייתכלממ-םידוהי םיכרעו לקשמ לעב ,ירוביצ-ימואל םוי רדס
.לארשי ץרא יבהואל הלודג הרושב הכ היהתו ,םימגמוגמה וירסמו
רמשל ךיאו שדחל ךיא - רפוסה ארזעמ דומלל

.הנשה לש הנורחא תבש
.םלוע לש וללחב תובשנמ הבושת לש תוחור
.שדחתהל - ףלחתהל םידמוע םב רשא לכו ץראה ,םימשה
תא טמושו ,םיידיתעה םינמזה לא עסמה תא ותיא ךישמיש ,יתועמשמבו יחב ,ישרושב ןיחבמ .תפלוחה הנשב ולעופ תא ךירעמ םדאה
.היתוללקו הנש הלכת - לדלודמה
...עוזי ימו עוני ימ :ויכרע ,םעהו םדאה לש וטבש תחת םירבעומ הב ,'הנורחא העש' שי הירוטסיהב םג


:(חכ קוספ טכ קרפ) קוספה תויתואמ קלח לעמ תודוקנ 11 תובצומ עובשה תשרפב
:תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל םלוע דע ונינבלו ונל תלגנהו וניהלא 'הל תרתסנה
.תודוקנל תחתש םילימה אלל בותכה תאירק רשפאלו טעמל איה ולא תודוקנ לש ןתועמשמ ,ל"זח יפ לע
:דל קרפ ,ןתנ יברד תובאב רמאנ ךכו רפוסה ארזע - תודוקנה לש ןרוקמ
רבכ :ול ינא רמוא ?ךכ תבתכ המ ינפמ :יל רמאיו והילא אבי םא ארזע רמא ךכ אלא ?המל ,דעבש 'ע לעו ונ"ינבלו ו"נל לע דוקנ...
:ןהילעמ הדוקנ רובעא ,תבתכ הפי :יל רמוא םאו .ןהילע יתדקנ
?אקווד והילא לש ותרוקיבמ ששוח ארזע עודמ ?קוספה תביתכ ךרדב קפס שי עודמ
:רתוי הריבס החסונ תאבומ תוחנמ תכסמל תופסותה יקספב
.יתקחמ אל אלה בישא תדקנ המל השמ רמאי םא :רמא .הדוקנ השע הרותה תא ארזע בתכשכ
ששחה רשפ המ ךא .תנבומ וז תרוקב - !?אוה 'ה רפס אלה - ירפסמ םילימ קוחמל ךמש ימ :השמ לש ותרוקיבמ ארזע לש וששח
?והילא ינפמ


םויקל רודה יגיהנמ לע תלטומה הבוחה בחור המ .תוירחאה תייגוסב עגונ ,הפוקתל הפוקת ןיב ינחורה שוכרה תרבעהב ,ישוקה דוסי
?םימשבש וניבא - הנתונ לע ךומסל םהל שיו םתוירחא תקסופ ןכיה ?לארשי ברקב הרותה
תא ףילחיו תושרד שורדי רקיעבו תונקת ןקתי ,תוריזג רוזגי הב הפוקת ,םעה ייחב השדח הפוקת תחיתפב דמועה גיהנמכ ,ארזע
אוה ארזע .קחרל המו ברקל המ :וליכשהל ,השדחה ךרדב ותוחנהל השקבבו הליפתב 'ה ינפל לפונה ארזע אוה ,הרותה לש הנושל
בל תבשה לגד תא אשונה ,והילאל :תפסונ תונמאנל ותוא הכילומ רודה ןוקית תוירחא ךא ,אסיג דחמ ותרותו וניבר השמ לש ונמאנ
."ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" היחנהה דוסי לע ,"העש תארוה"ב תושעלו לועפל הזעה ךות םימשבש םהיבאל לארשי


לארשי בל חתפתש המיאתמה הפשה תא אוצמל םיווצמ השמ תרות ינמאנ ונא םג .המוד תוירחא תלטומ ,וזה תעב ,ונחתפל םג
אוהש תוירחאה לאו דיתעה לא םג ןנובתהל שי רבעמה תפוקתב ,דבלב רבעל םינמאנ תויהל יד אל .'ה תדובעל הברקלו הבושתל
.םדקכ ונימי שדחל ידכ - ונחתפל ליטמ
.(וכר דומע ב קלח ה"יאר תורגא) הדומילו הרותה תנבהל ורוד תא הז י"ע ברקל המגמב ,ודי לע בתכה הנתשנש ארזע לש ותמגוד
:(! א וט הליגמ - ארזע אוה) יכאלמ תאובנ ונב םייוקת זאו
.םיטפשמו םיקוח לארשי לכ לע ברוחב ותוא יתיויצ רשא ידבע השמ תרות ורכז"
:ומע דחיו
...איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
"...םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו


*****************************************


"?דולל ךלנ ךרד וזיאב"
שרדמ תיב חתפתמ וזכרמב .תוחפשמ 60 ל ברקתמו בחרתמו ךלוה אוהו דול ריעב השדח תידוהי ךרד ללוס דולב ינרותה ןיערגה
תכרדה רוריבבו הטוס תכסמ ןויעב םידמול שרדמה תיבב .אלוק תימע ברהו ידרו יכדרמ ברה תושארב (םירוחבו םיכרבא) יתליהק
.תינחורו תירסומ ,תיתכלה הניחבמ "רבשמב החפשמ"ל הרותה
.קוק ה"יארו ל"רהמ ,ל"חמר ,ם"במר :לארשי תבשחמב הפיקמ תינכתו תינויע תואיקב ידומיל לע שגד םשומ
.תיתרבחו תיתוברת ,תינחור תונריע םע תססות הבישיל ףרטצהל םינמזומ םיכרבאו אבצ ירגוב ,רדסהה תובישיב 'ה רועיש ינב
.שרדמה תיבב הרותל םיתע םיעבוקו תינוגרא הכימת םילבקמו ביבא לת רוזאב םידמולה םיטנדוטס תצובק םג תשבגתמ םוקמב
.ףרטצהל םינמזומ םיניינועמה םיטנדוטס
(סדה) דרשמ-08 9200182 :םירוריבו תוינפל
סאיטא ןרהא 425263-054

םוגרתה רוא

תירבעבש תימראה
רדהנ/ןרמ

םילימה יתשל סחייתנ .תוחילסה תרימאל ,רתאו רתא לכב ,לארשי םע ללכל םיזנכשאה תולהקמ תופרטצמ הז תבש יאצומב לחה
איה תירבעב התועמשמו ,תימראה ןמ האב (אראמ ,ארמ ,רמ) רמ הלימה .תודעה יתש יחסונב תאצמנה החילסב תואבה ,תרתוכבש
לאינד ידיב ראובמו הגומ .ןילופ גהנמכ ,םוי לכל - טי החילס ,תוחילסה רדס) ןננחתמ ךל אימשבד ןרמ :וננודא ,ךכיפל ,ןרמו ;ןודא
רמ רמא :שיאל דובכ ראות אוה (ןודא) רמ .םיננחתמ ונא ךילא ,םימשבש וננודא - ועמשמ (םילשורי - קוק ברה דסומ , טדימשדלוג
!רמל ןכו :והוכריבש הכרב לע םדא לש סומינ תבושתב בלתשהל היושע רמ הלימה .(ס"שב רופס ןיא םימעפ דועו ,ב"ע 'ב תוכרב)
,םתא םירבוס םאה) ןנברו ןנרמ ירבס :ונינודא - ןנרמ ,וננודא - ןרמ !ךשאר לע ףא ולוחי ינתכרבש תוכרבה ,וניה :(ב"ע ז"כ הליגמ)
ןבה יפב דובכ יוניכ - ינודא-יבא = (ב"ע א"ל ןישודיק) ירמ אבא :ינודא - ירמ ,(?שדקל ינא לוכיש וניתוברו ונינודא ,םכתעדב שיה
בר רב רמ ,םויסלו .(... םינמז ויה .ישאר תרטע ,ירומ יבא :ףוריצה תפסותב אבא תא םיריכזמ ונייהש ,יתודליב ,ינרוכז) ויבאל (!)
תינגלגל המינב ,םיתעל) סחוימו דבכנ םדאל יממע יוניכ - (םכח ןב םכח תועמשמב :ישא בר לש ונב ,ימויט בר לש וראות) ישא
.(תצקמב
אלש - ךמדק ןמ םקיר רדהנ אלד : רזח םג אוה רדה תימראב םלוא .דוה ,דובכ :אוה תימראבו תירבעב רדה שרוש לש ועמשמ
,ונבש - ןרדה .היעבה הרתפנ אל ,המוקמל אישוקה תרזוח - (א"ע ג"י אמוי) אתכודל אישוק ארדה .ךינפלמ םקיר (בושנ) רוזחנ
תפסונ הריצי = !ןרדה - וז הלימ לש הדוקינ הנוש ונימי ןושלב ;... תכסמ ךב דמלנ בושנ ,רמולכ) ... תכסמ ךלע ןרדה :ונרזח
- הלאשהבו ;רפס לש תשדוחמ וא הנושאר הספדה - הרודהמ .ותינכות לש ימשרה המויס רחאל ,להקה תשקב יפ לע ,ןמאה עצבמש
הרודהמ םה הלא םימי יעוריא :תומוד תויל\ילכ תועפות םג תנייצמו רפסה םוחתמ הרודהמה תגרוח ונימי ןושלבו) רחא חסונ
.(הרודהמה תכירע) הרדהה ,(הרודהמה ןיקתמ) רידהמ :םג הז שרושמ .(הדאפיתניאה לש תינמחול
!לאוג ןויצל אבו ,ונכותל ותניכש ה"בקה רידהיש ,ןוצר יהי

לאנתנ והילא ר"דד"יה דוד ןב םיסנל - ןורכיז רוא


.ב"סשת חספ גח ורסא ,ןסינב ב"כב תדלומהו םעה ןעמל הרובגב לפנ ד"יה םיסנ
,דגנמ דומעל לוכי היה אל רשא םיסנ .םימחולה וירבח םע ושפנו ובל ךא ברקה הדשמ קוחר םיסנ היה "ןגמ תמוח" עצבמ ץורפב
.ל"הצ עדיש רתויב םישקהמ ברקב ומחל םכש לא םכש ,וירבח םע דחי המיחלל בדנתה
.וימחול שארב אוהשכ ןינ'גב ברקב לפנ םיסנ

סייגתה ,הנומצעב "םצע" תינרותה הניכמב דמל .ךירדמכו ךינחכ אביקע-ינב תעונתב ליעפ היה הב דודשאב לדגו דלונ םיסנ
.תווצ דקפמכו םחולכ יתעבג תרייסב תריש כ"חאו ימיה ודנמוקל
דוחה תגולפל ףרטצהו "ןגמ תמוח" עצבמב המיחלל בדנתה ,ידוקיפה ןומיאה סיסבב ךנוח ןיצקכ עבקה תורש תא לחה ב"סשת טבשב
.ולפונב 22 ןב ןינ'גל ץרופה חכה שארב םשה שודיק לע ושפנ רסמו ינלוג תביטחמ 51 דודג לש
תבהא ,םדאה תבהאל םיכרעבו ןכותב םיאלמ םייח תונש 22 ,הב לייטל הברהו הלודג הבהא ץראה תא םיסנ בהא וייח תונש 22 -ב
.הרותה תבהאו תדלומה
אשונב םירמאמ רפס הינשהו ,ותמשנ יוליעל הרות רפס תביתכ י"ע ,תחאה :םיכרד יתשב ורכז תא חיצנהל הרחב םיסנ לש ותחפשמ
.ןויעו דומילל הנומאו תודימ ,םשה שודיק ,הרובג
ףינס 'סמ ,דודשא דשא ףינס םילעופה קנב ,דוד ןב םיסנ ןיצקה תחצנהל ןרקל תונפל ולכוי ורכז תחצנהל המורת םירהל םישקבמה
-053 ,051-938559 ,08-8654806 :םינופלט ,77640 דודשא 'ט רוזא 11 רשילק ברה 'חר ,דוד ןב תחפשמל וא .76929 ןובשח 'סמ 540
.732622

השדחה הנשל שדח רוא

שארו הרומ ןולא בושיה בר ,ןונבל םיקילא ברה לש וירבד םישדקומ הדובכלו תרבועמ הנש היהת ,ג"סשת תנש ,ט"לעבה הנשה
:"ףסוי תכרב" רדסהה תבישי

רוביעה דוס


ןובנו םכח םע .א
,םתישעו םתרמשו" :(ו ,ד םירבד) רמאנש ,?תולזמו תופוקת בשחל םדאה לע הווצמש ןינמ" :ןנחוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש בר רמא
(א ,הע תבש) "תולזמו תופוקת בושיח הז רמוא יוה ,םימעה יניעל איהש הניבו המכח וזיא" ."םימעה יניעל םתניבו םתמכוח איה יכ
.םירקוחה בל תא םלועמו זאמ ואילפה לארשי ימכח לש תוימונורטסאה תועידיה
.חריה שדוח ךרוא תאו שמשה תנש ךרוא תא יניס רהמ לביקש ,ונבר השמ תומימ תרוסמ
-כ םהש) םיקלח ג"צשת דועו תועש 'בי ,םימי 'טכ וכרוא חריה שדוחו ,תועש 6 דועו םוי 365 הכרוא שמשה תנשש תקיודמה העידיה
שדוח לש תפסות ידי -לע השענ םואיתה .חריה ישדוחל שמשה תנש ןיב םיאתהל תלוכיה תא םימכחל הנתנ רשא איה ,(תוקד 44
.תורבועמה םינשה םה ,םינש 19 לש רוזחמ ךותמ םינשה עבש .הנש 19 ינפ לע תוסרפנה םינש עבש ךשמב ,רשע השולש שדוח ,דחא

םימעל לארשי ןיב קבאמה
רומש ,"ביבאה שדוח תא רומש" קוספה ןמ םימכח םידמולש יפכ .ביבאב םלועל לוחי חספה גחש ידכ רקיעב שרדנ הנשה רוביע
.ביבאב -חספה לוחיש
עונמל וסינ ,ינש תיב תפוקתב םיאמורהו םינוויה .לארשי ימכח ןיבל ,לארשי ץראב ולשמ רשא םירזה םיטילשה ןיב התייה המחלמ
.םישדוח עובקלו םינש רבעל לארשימ
ושקב ןושחנ ךרי יסומע" :אבר לא ,לבב יארומא תפוקתב חלשנ רשא םירתס בתכ לע ארמגה תרפסמ ,(א ,בי ףד) ןירדהנס תכסמב
."ןהכה ןורהא וב תמש חריב ,דחא ביצנ ול ועבקו ופסאנ תופוסא ילעב לבא .זלה ימודא ןחינה אלו ,דחא ביצנ עובקל
אל םיטלושה םימורה םלוא .דחא שדוח רמולכ ,"ביצנ" ףיסוהלו הנשה תא רבעל ושקיב לארשי ימכחש ,אוה בתכה שוריפ
ונמז ינפל הנש יצחכ ,ןורהא תמ וב ,בא םחנמ שדוחב ופסאנו ,לארשי ימכח ומכחתנ ,ןכל .הנשה תא רבעיש ןיד תיב סנכל םהל וחינה
רבעל ידכ םימכח וסנכתי הנשה לש וז הפוקתבש ודשח אל םיאמורה .תרבועמ אהת האבה הנשהש ועבק זא רבכו ,רוביעה שדוח לש
.ךכ לע ןיע וחקפ אל ןכלו ,התוא
.תאז דגנכ םייוגה ולהינש המחלמה לעו ,ירבעה חולה רדס לע רומשל ,לארשי ימכח ושעש ץמאמה רכינ וללה םירבדהמ

לארשי ץראב קר רוביעה דוס
.םישדוחהו םינשה תא רדסמו עבוק היה םשו ,לבבל דריש ,עשוהי 'ר יחא ןב איננח 'ר לע ארמגה תרפסמ ,(א ,גס ףד) תוכרב תכסמב
.תוכלהב ותוא וחפיק רשא םימכח ידימלת ינש לארשי ץרא ימכח וילא ורגיש
:רמאנש םושמ ?המל ךכ לכו ."ל"וחב םישדוח עבוקו םינש רבעמ התאש ינפמ" :והובישהו ?ול םידגנתמ םה עודמ ,איננח 'ר םלאש
."םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ"
ץראבש לודגה ןיד תיבל קר הרסמנ םינשה רוביעו םישדוח שודיק תוצמש ,(גנק השע) תווצמה רפסב ם"במרה בתוכ ,הז דוסי יפ לע
.לארשי
לארשי ץרא ימכח לש םתעיבק לע םיכמוס ונא ,הנשו הנש לכב ירבעה חולה תא םירדסמ ונא רשאכ" ,ם"במרה בתוכ ,"םויה ונאו"
."םה ועבקש המ תא םילגמ קר וננובשחב ונאו ,חולה ירדס לכ רבכ ועבקנ םש רשא ,ץראב היהש ןידה תיבב

וחוכב ,לודגה ןידה תיב לש תימינפה המצועל יוטיב הב שי רשא וז הרקי הווצמ .לארשי ץראב אקווד םימכח ולת הווצמ לכ אל
.לארשי ץראב קרו ךא תישענ איה ,םיגחהו םידעומה ולוחי יתמיא עובקלו םינמזה תא שדקל
.לארשי ימכחל וז המצוע תתל וחוכב רשא אוה ,ץראב דחא יוגל םתושעלו לארשי לכ תא רבחל דחוימה םוקמה
.התלודגל וז הווצמ םג יאדוב רוזחת זא רשא ,לארשי ץראב םיבשוי לארשי לכש בצמל הרזחל םיפצמ וננה

ןונבל םיקילא ברה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תוחילסה ןמז


תובשחממ טקשו יקנ םלועהו ,םינשי םלוכ זאש .הלילה ףוס תארקל רמולכ ,רקובה תרומשאב אוה תוחילסה תרימאל בוטה ןמזה
.תוציחמה לכ תא תעקובו ,בלה קמועמ אצוי הליפתהו ,םיער םישעמו
ינפל העש יצח וא העשכ םוקל ,אוה חוורה גהנמה ןכלו .רחשה תולע ינפל ,רקובה תרומשאב םוקל םויכ םישקתמ םישנאה בורש אלא
.תוחילס תרימאל בוט ןמז אוה ןיידע םוקמ לכמ ,עיצפה רבכ רחשהש ףאו .תוחילסה תא רמולו ,תירחש תליפת

תולעל ךומס וא :הליל דועב ורמואל ,"החונמ יאצומב" םירמוא ובש ,ןושארה תוחילסה לילב דיפקהל םיגהונ םיזנכשאהמ םיברו
.(אי ,אפקת םירפא הטמ) רחבומ ןמז אוה זא םגש ,הלילה תוצח רחא דימ וא ,רתויב רחבומה ןמזה אוה זאש רחשה

ןגראתהל חילצמ וניא רוביצ רמולכ .הלילה תוצח ינפל תוחילסה תא רמול רשפא קחדה תעשב (הק ב"ח ח"וא) השמ תורגאה תעדלו
םושב ,םיקסופו םילבוקמ הברה תעדל םלוא .הלילב רשע העשב תוחילסה תא רמול לוכי ,תוחילסה תרימאל רקובב תמדקומ המיקל
,הלילה תוצח ינפל םלוא .םימחר תעש איה זאש ,הלילה תוצח רחאל אקווד אוה תוחילסה תרימאל יוארה ןמזה יכ ,ןכ תושעל ןיא ןפוא
.(ומ ,א ד"וחי) תוחילס זא רמול ןיא ןכלו ,החותמ ןידה תדימ ןיידע

םאו .יאשר הרותב ארוק לש ןוגינב םרמואל הצרי םאו .םימחר תודימ ג"י לע גלדיו ,תודיחיב םרמאי ,תוחילס רמול ןיינמ ול ןיאש ימ
םש ורמאי ,ןיינמ םהש דע םישנא דוע ועיגה םתרימא ךותו ,"ירשא" רחאש שידק יצחה לע וגלידו ,ןיינמ אלב תוחילס רמול וליחתה
,אפקת ב"מ) םהירחאש לבקתת שידקבו םימחר תודימ ג"יו תוחילסה תרימאב האלה וכישמיו ,שידק יצח םהירחאו ,םיקוספ השולש
.(ד

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הלפכמה תרעמב תוחילס
תרימא תלחתה תארקל .תובא תוכזב ללפתהלו הלפכמה תרעמ תא דוקפל םיפלא םילוע לולא שדוח שאר זאמ
.תונושארה תוחילסה לילמ לחה ,םע בורב םימישרמ תוחילס ידמעמ הרעמב םייקתהל םיננכותמ תוחילסה
.24:20 העשב (5.9) לולאב ח"כ ישימח םוי ,הנשה שאר ברעב "תובא תירב רוכז" תוחילס
ברה ןויצל ןושארה ןרמ דמעמב תוחילס תרימאב ףתתשהל רוביצל תארוק ימואלה דוחיאה - המוקת תגלפמ
ינבר דעו רבח ,א"טילש רואיל בד ברה ,ןורבח-עברא תירק ארתאד ארמ תופתתשהבו א"טילש והילא יכדרמ
םיריחמב ץראה יבחרמ םינגומ םיסובוטואב ואצי תועסה .23:45 העשב (10.9) ירשתב 'ד ישילש םויב ,המוקת
.02-5401111 :םיטרפל !םילזומ

"ןטקה לתוכה"
ןטקה לתוכה .ונלוכל העודיה לתוכה תבחרל ןופצמ ,תיבה רה לש יברעמה לתוכה ןמ קלח אוה "ןטקה לתוכה"
,09:30-10:30 תועשה ןיב ,ישש םוי לכב .ותוא םידקופה םיבר אל ,ונרעצלו ךא ,שדקמה םוקמל רתוי בורק אצמנ
.15:30 העשמ לחה םוי לכ ,"אשידק ארתא" ללוכה לש םידומיל םימייקתמ ,ןכ ומכ .םישנ תליפת םש תמייקתמ
.18:00 העשב החנמ תליפת םינהכ תרטע תבישי תללפתמ תבש ימיב .17:30 העשב החנמ תליפת
.לארשי תרטשמ ידי לע הוולמ תוליעפה .דומילו הליפתל תופסונ תוצובק ןגראל םיבדנתמ םישורד
.02-9961077 ,053-367151 ,058-612685 :םינופלטב וא 02-6284101 םינהכ תרטע תבישי :םיטרפל

בלה לא רוזחל ,רהה לא רוזחל
(4.9) לולאב ז"כ יעיבר םויב .םימי םייתנש הזמ םידוהי ינפב רוגס םלועה בל ,םעה בל שדקמה םוקמ ,תיבה רה
.בלה לא רוזחל רהה לא רוזחל הלשממהמ השירדב תיבה רה ירחוש לכ סנכתנ 19:00 העשב
,םינבר דמעמב ,תיבה רה לומ לא (הטיסרבינואה תרהנמל הסינכל ךומס) םיפוצה רה הפצמב םייקתת תרצעה
.רוביצ ישיאו תסנכ ירבח ,הלשממ ירש
תרימא הירחאלו 22:00 העשב תרצעה םויסב םייקתת ,שדוח ידימ תמייקתמה "םירעשה בוביס" תכולהת
.הלילה תוצחב לתוכה תבחרב תוחילס
.057-758039 :תועסהל
תצעומ ,ע"שי ינבר דעו ,שדקמה ןוניכל העונתה ,שדקמה ןוכמ ,שדקמה רמשמ ,רומה רה לא :םע ףותישב תרצעה
.םירע תוטמו םייקו יח ,ע"שי

:הרהבה
יפכ אלו ,ריעב "אביקע ינב" תינוכיתה הבישיה ידימלת םע ותורבח םימייקמ הינתנב ינרותה ןיערגה ירבח
.רבדב םיעגונה ינפב םילצנתמ ונא .םסרופש


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design