English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 חנ תשרפ

חנ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!המינפ םילבשה

ונלמע וניאר
:םילמנה למעכ
– תומלא רמעכ איבי שיא לכ
,תויפלתל םוקי ןגד שידג
,המינפ וילבשו
.םילבשה הנימפ

,ונלמע וניאר
.םילמנה למע הז
םילפכ ךרבי ול ,הברי ןכ
,םימש לטמו ץראה ינמשממ
,המינפ םילבש םע
.םילבשה המינפ

– ונלמע וניאר
..םילמנה למע אוה
,רבה ירגוא םיחא אופא ורמש
– רצו ביוא טועי ,רוצמ םויל
,המינפ םילבשה
!םילבשה המינפ

יתימא ןב יול!רגתסהל ךירצ םימעפל


(זט ,'ז תישארב) "ודעב 'ה רגסיו"
.חבשל אוה 'ודעב 'ה רגסיו' םעטו"
.החיתפהמ רתוי הבוט תאזה תעב הריגסהש
הנבי אלו סורהי ןה' :יאנגל אוה תרחא תעבו
ארזע ןבא (גי ,ב"י בויא) 'חתפי אלו שיא לע רגסי

רשקתל תלוכי רסוח לש תישפנ היעבמ וא ,תויכונאו הוואגמ תעבונה תילילש הדימכ ללכ ךרד ונלצא תספתנ תורגתסהה
.הביבסה םע
:איבנה ארוק םהילעו תורגתסהמ סונמ ןיא םהב םיבצמ םנשי לבא
ךדעב ךתלד רוגסו ךירדחב אב ימע ךל"
.(כ ,ו"כ היעשי) "םעז – רובעי – דע – עגר טעמכ יבח
הלעמל הביתב רגתסהלו ותוא בבוסה לכמ קתנתהל חנ תא תבייחמ איהו ,לובמה ימי תא תנייפאמ וז תואיצמ יכ קפס ןיא
.המימת הנשמ
"רבד רמא אלו קתש" אלא ,וניבא םהרבאכ ורוד ישנא לע םימחר שקיב אלש חנ לע תחתמנה תרוקיבה תא לבקנ םא םג
לכ ול הרתונ אל "וחתפנ םימשה תובוראו ,הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ"ש העשמ ,דבעידב יכ רורב הנה .(ךל ךל רהוז)
.הביתב רגתסהל אלא הרירב
'ה רוגסיו" :"הריגסה וצ" לע לוכיבכ םתוח ומצע ה"בקהו תיהול-א המזי ירפ וניה הביתה השעמ םצע :ךכמ הריתי
."ודעב
?הצוחה םיאצוי יתמיא
?וז ןפוד תאצוי השרפמ ץמאל ונילעש תורודל חקלה והמ
רסומ" ורפסב הז דוס ריאמ ,קוק ה"יארהו ,לודג דוס ןאכ הלגמ ,"הבר ארדיאה" לע "םורמב רידא" ורפסה ל"חמרה
.תירסומהו תיגולוכיספה ותועמשמ תא ראבמו "ךיבא
תניחבמ ןהו תוישיאה ויתויטנ תניחבמ ןה ותוא תפפואה תואיצמה םהב שונא ייחב םיבצמ םנשי יכ ריהבמ ל"צז ברה
.רישי יביטקא קבאמב התונשל תוסנל םעט ןיא יכ דע ,הדוריו תתוועמ הכ הניה ,ותוא תבבוסה הריואה
."ףוסאי ויחא ותמשנו וחורו" המינפ ויתוחוכ לכ תא סונכל םדאה שרדנ זא וא
תפנוכמה הבישיה ןיאו ,שפנל תואנו יואר תוטשפתההו שפוחה יכ .רמ רבדו לודג לוע תמאב והז – ברה ףיסומ – םנמא"
םיכרדב ולגרוי ושפנ תוחוכשכ םימיה תאלמב לבא … וכרד תישארב ץחלב רדוק םדאה ךלי ןכ לע ,היניעב הדומח תאזה
."ולשכי אלו וצוריו שודקה לכשה תצע ךותמ ,ףוגב םתלשממ לידגהל ולכויו םרסאממ ואצי ישפחל זא ,תובוט
.חנ תביתו לובמה ןינעמ הבר ארדיאל ושוריפב ל"חמרה ונל ריאהש ללכהמ ברה תעדל דמלנ ,יטרפה םדאבש הז דוסי
לעו ,"תאטח םתהלו עשר תולכל" ץראה לכ תא ופטש רשא ,לובמה ימל םיערה םישעמהו תודימה תמהוז האיבה םש םג
ןינבו ימינפ ןוקית ךרוצל אלא ,לובמה יממ תלהובמ הסונמכ קר אל ,תואיצמה תבייוחמ הביתב תורגתסהה התיה ןכ
.הביתה ךותב שדחמ תוחוכה
דע ,ויתונוכתו ויתוחוכ חתפמ אוהש העש ,ומא יעמב רבועה לע רבועה ךילהתל היה המוד ,הביתב שחרתהש ךילהתה
.םלועה ריואל תאצל ותעש עיגתש
םישושמ תחילשו שושיג תונויסנכ הנויהו ברועה חוליש ןינע תא – ל"חמרה תובקעב – שרפל קוק ה"יארה ףיסומ ,וז חורב
:חטשה תא קודבל ידכ
םיפפועמ חלשש חנ ומכ ,הנכסו דספה ששח היהי אלש רבדב ,ויתוחוכ תוסנל לכויש םיכרד ושפנב םדאה אצמיש"
הברחש עדיש דע ותבית לא םתוא ףוסאי ירמגל ןקתנ אל לוקליקהש הארישכו ,לובמה יממ םהילע תוניגמ םהיפנכש
"הביתה ןמ אצ" :הרושבה עמשיתו ץראה
. . .
חנ לש ושפנ ןיידע הלשב אל ,ץראה השבי םא םגש ררבתה רוחאל טבמב יכ ,םירבדה תובקעב ףיסוהל יוארה ןמ םנמא
:ןילוח לש דחי םלועב עוקשל ותוא איבמ תואיצמה םע שדוחמה ושגפמ ךכיפלו ,"תישארבמ ליחתהל"
םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו"
.(אכ-כ 'ט תישארב) "הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו
.םיחאה ןיב ערקלו תוירע יוליגל ךרדה הקוחר אל ןאכמו
לוטיל ןתינ דציכ םלועה תא דמליו ,וניבא םהרבא אוה אלה "םיקנעב לודגה םדאה" עיפויש דע ,תורוד הרשע דוע ושרדיי
.(גל ,א"כ) "םלוע -לא 'ה םשב" םש אורקלו עבש ראבב לשא תעטל ,(חי ,ד"י) הרהטבו השודקב ןייו םחל
!"םילבשה המינפ – המינפ םילבשה"
,תיבמ תוחוכה ןינבו ,תורגתסהה תופוקת לש ןדיקפת תא ךירעהל ,לובמה תשרפב ןויעה בגא םידמל וניצמנ ,םוקמ לכמ
.םנמזבו םתיעב ץוח יפלכ ןייוליגל חתפמכ
הרבח ןינבל דוסיכ ןהו ,תיבמ ומצע הנב םרטב "םלועה תא ןקתלו" ץרפתהל זפחי לבל ,טרפה ךוניחב ןה ףקת הז דוסי
.המואו
.םחוכ לשב םרטב ,המואה לע עיפשהל תושקבמה תוינחורו תויתורבח תועונת יפלכ השגדהל םירבדה םייואר דחוימב
לש תישארבה ימימ הוואצכ םירסמנה וירבד םיפי המכו ,הינגד שיא ,יתימא ןב יול לש יטויפה יוטיב הז ןינעל עלוק המכ
םהיתוחוכ תא ףוסאל םישרדנו תרמשמה לע שפנ תוריסמב םידמועה ע"שי יבשייתמל דעו תישילשהו הינשה הילעה
:םעלבל םימיאמו םביבס םימוהה םינודיזה םימה חכונ ,המינפ
רבה ירגוא םיחא אופא ורמש"
– רצו ביוא טועי ,רוצמ םויל
"!םילבשה המינפ – המינפ םילובישה

קוח קחרי אל – אובי ךידעו אוה םויו
!קוחרמל הכרב אשי ,רגאנש רבה לכו

תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

םירצימ אלב הלחנ


.(ט ,'ו תישארב) "ויתורודב היה םימת קידצ שיא חנ .חנ תודלות הלא"
חבשל ותוא ושרדש שי ויתורודב הלמה לע ןכש .חנ לש ותגרדמל רשקהב םתקולחמב ל"זח תשרד העודי
אלש ורודב היה וליאו קידצ היה ורוד יפל יאנגל ותוא םישרוד שיו ,רתוי קידצ היה םיקידצ רודב היה וליאש
בותכה ירה .איה הלודג המיתו ('ט קוספל י"שרב אבוה) שרדמה ןושל ל"כע . "םולכ בשחנ היה אל םהרבא
?רחא םדא יפלכ הרותב ותומכ וניצמ אלש חבש "היה םימת קידצ שיא" רמואו שרפמ

וב בותכש תבש תניחב אוה חנ" ל"זו .[םש "תמא תפש"ב אבוה] .חנל סחייתמה רהזה רמאמ יפ לע שרפל ןכתיו
עבקש בקעיו ,הדימב ץראה שרי תבש תרימש ולצא רכזנ אלש י"ע םהרבאב רמאנש הזו 'וגו יעיבשה םויב חניו
."'וגו םירצמ ילב הלחנ היב ביתכ ןימוחת
שריו הכז וניבא בקעי ומכ אוה םג ןכש ,וניבא םהרבא הכז אלש המל הכז חנ אקודש רהזה שורפל עמשמ
?וניבא םהרבא אלו ךכל חנ הכז עודמו ,םירצמ אלב הלחנ בקעיב בותכש ומכו .לובג אלבו הדימ אלב ץראה
אקודו ,לוחה ימי תששב וב קוסעל רתסהה םלועל וניבא בקעי ןכו חנ ודריש ןויכ :"תמא תפש"ה םש ראבמו
.םירצמ אלב הלחנ לש הניחבה אוהש תבשה םויל וכז ,השעמה םלועב קוסעל תאז הדירי םושמ
אצמנ .םירצימ אלב הלחנלו ,תבשב החונמל הז תוכזב הכוז םצמוצמה ימשגה םלועב קסועל אקוד ונייה
אלב הלחנל תכיישה הכרבל סחיתהל ותוא התכיזש איה איה המדאה שיא היהש חנ לש תותיחפה אקודש
הגרדמב שיא היה אלא ישעמה םלועל תדרל ול וחינה אלש תובגשנה ויתולעמ ללגב םהרבא וליאו ,םירצימ
.וניבא בקעיו חנ וכזש המל הכז אל "םיקנעב לודגה םדאה" רתויב ההובג
יאנגל דחאה ,םיכפה ינשב חונ לע שרדנ דציכ המיתה תא שרפל ןתינ "תמא תפש"ה לש ושוריפ יפ לע ןכ םא
.דבב דב וב םייוצמ םהינש אלא ,םהיניב םיקולח םניא ןכש .חבשל דחאהו
המדאה תדובעב וקוסיע דצמ םלוא .בשחנ חנ היה אל ,ןוילעה הכרעב םהרבא תגרדמ תמועל ותגרדמ דצמ
חרוטש ימ לכ הל הכוזש תבשה תניחב ונייה ומצעב וניבא םהרבא וליפא הכז אלש המל הכז םלועה ןוקיתו
.חבשל שרדנ ךכבו ,םירצימ אלב הלחנ איהו .תבש ברעב

.וניבא בקעיב אקוד שי םהינש תא תללוכה תמלשומה ךרדהש הארנ ?רוחבל ךרד הזיאב תשקבתמה הלאשה
םלועל ותדירי םגו וניבא םהרבא לש תבגשנה ותוממור םג דחי םג תוניחבה יתש וכותב ללכ וניבא בקעי ןכש
םגו ,וניבא םהרבא לש תממורמה ותגרדמל םג תובאבש ריחבכ וניבא בקעי הכז ךכבו .קידצה חנ לש השעמה
.םימת קידצ שיא חנ לש ותלעמל
,וניבא םהרבא ןהילא עיגהש יפכ תובגשנו תואשינ תולעמל תולעל :ונמיעמ השירדהו הנוכהה יהוזש הארנו
אלב תלחנל תוכזל ךכ ךותמו ,הריציהו הינבה ,הישעה םלועל םג תדרל וז תוממור ךותמ אקוד ךדיאמו
.םירצימ
קסועה לש תיכרעה הגרדמה תא םמורל שי ךכ הישעה םלועל תדרלו קימעהל םיצורש לככש בייחמ ןוזיאה
.המלש קסועה תמוק היהתש דע תויסנכ יתבבו תושרדמ יתבב רתויו רתוי ףפותסיש י"ע תאזו ךכב

םלועב תוליעפב קימעהל םיצורש לככ .םיינרותה םיניערגב םג שדוקב םיקסועל וניתשרפמ רסמהו חקלה והז
תוכזל ךכבו ,שרדמה תיבב ךכב םיקסועה לש תינחורה המוקה תא אשנל שי ןכ ךוניחה הדשבו הישעה
,םירצמל וניבא בקעי דרי רשאכ שרופמב וניצמ ןכש .וניבא בקעי וניתובאבש םלשהו ריחבה לש וכרדב ךישמהל
ינפל ונייה .תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ול תונבל ל"זח ושרפו ,"הנשוג וינפל חלש הדוהי תאו" דימ רצימה םלועל
םג םמורתת ךכו תינחורה המוקה הבוג תא םמורל הליחת שי תמצמצמה הישעל - רצימה םלועל םידרויש
."םירצימ אלב הלחנ" שריל תוכזה רבגתו הישעה תלעמ


הירנ זכרמ שאר - ינימינב רשא ברה
יכאלמ תירק – הירנ זכרמ

תא ריקומו ריכמ וניאש הירקב שיא טעמכ ןיאש רמול רשפא ה"בו ריעב םינש שש רבכ לעופ יכאלמ תירק ןיערג
.תוברה ויתויוליעפו ןיערגה
תסנכ יתב 10 -ב םינבר שמשל ויכרבא תא חלושו הרועמ ה"בו שדוחב הרות ירועיש תואמ ליעפמ הירנ זכרמ
.ריעב
םייתד-םייתכלממהו םייתכלממה רפסה יתבב לעופו םיילמרופ יתלבו םיילמרופ ךוניח תורגסמ ליעפמ ןיערגה
.ריעב
תונויצה יפוג ראש םע דחי קלחמו "דסח תורוא" לש ןושארה ףינסה תא םיקה הירנ זכרמ ,ןניקסע דסחב ןכו
לכ לע ,ןחרפ ידע םשארבו ע"נב ףינס ירגוב תא ריכזהל םוקמה ןאכו .עובש ידימ תוחפשמ 100 -כל ריעב תיתדה
.תוכוסה גחל ,ץראה יבחרב תונמ 2,140 תקולח ןוגרא לש ןורחאה עצבמב ןכו ח"מגב יעובשה ץמאמה
םיניערגה לעפמב םיאורה םיריעצ תוגוזל ,תוליעפלו הישעל תופרטצהל םיננערו םישדח םירבחל קוקז ןיערגה
.ל"צז הירנ ברה ר"ומ לש וכרד ךשמה םיינרותה
.ונוממב םורתל לוכי ופוגב םורתל לוכי וניאש ימו
.08-8506746 ,08-8503823 ,רלדנק ילתפנ ,ןיערגה זכר :םיטרפל

חונמ שי

ישאר קרו ץראה תא םיסכמ לובמה ימ ןיידע(ט ,'ח תישארב) "וילא בשתו הלגר ףכל חונמ הנויה האצמ אלו"
.וילא הבשו הלגר ףכל חונמ האצמ אל איהו ,"םימה ולקה תוארל" הנויה תא ישפוחל חלוש חנ .וארנ םירהה
הרמאנ ,ך"נתב הרידנ "חונמ" הלימה .לארשי תסנכל למס איה הנויה ,טויפבו הדגאב ונתורפס לכ ךרואל
,(הס ,ח"כ םירבד) "ךלגר ףכל חונמ היהי אלו עיגרת אל םהה םיוגבו" :תולגה שנוע לע החכותה תשרפב
."חונמ האצמ אל םיוגב הבשי איה" :תויולגה לע הניקב (ג ,'א) הכיא תליגמב הרמאנו
ילבמ" ,םייארונה ,םיניועה םימה ימרז לעמ תפחרמה הנויב תוארל יביטאיצוסא ןפואב "חונמ" הלמה המרגו
,חונמ הנויה האצמ אלש םשכ" :שרדמה רמוא .ףדורו ןיוע םלוע ךותב הלוגב לארשי תא – "חונמ אוצמל תלוכי
.(חנ הדגא שרדמ) "תולגב חונמ םהל היהי אל .לארשי לכ
תישארב) "תרזוח התיה אל ,חונמ האצמ וליא" – "וילא בשתו … חונמ האצמ אלו" :רחא שרדמ םג שי לבא
התוא ךפהו ,ינמז טלקמ איה הביתה לובמה רופסבש שרדמה לעב "חכש" תילמיסה ותייארבו .(ח ,ג"ל הבר
לא וילא התוא אביו החקיו ודי חלשיו" קוספה תמאתיו .בושל הילע וילאש הנויה לש יתימאה התויח םוקמל
התיה אל ,חונמ האצמ וליא ירהש ,חונמ האצמ אלש ךכב המחנ םושמ אופא שי ."םילודג םימחרב הביתה
.םויה דע תוחיכומ שדוקה ץראל תוילעה לכו .תרזוח
:ולש תבשה ירישמ דחאב הז קוספ "לצנמ" ,וניריש לכל רוניכה אוהש לודגה ררושמהו
חוכשל ןיא ןותבש םוי"
חוחינה חירכ ורכז
חונמ וב האצמ הנוי
."חכ יעיגי וחוני םשו
.ןמזל ךפהנ םוקמהו ,חונמ תבשב האצמ הנויה ,בויחל הכפהנ "האצמ אל" הלילשהםימשב ושארו לדגמ


םירבדו ,תחא הפש ,דחא םע" ויהש ,אוה םהילע רכזנש לכו ,תוארקמב שרפתנ אל הגלפה רוד ינב לש םאטח
!איה הבוט הדימ – תודחאה ירהו ,םישרפמה והמת רבכו ."םידחא
יהתו .'ה ינפל דיצ רובג דורמנכ ,רמאי ןכ לע …" :רמאנ םהבו ,םהימדוק ימדוקל םירושק םיקוספהש ,הארנ
.ונתשרפ תא ראבל ודעונש הארנו ,רשפ ירסח םה םמוקמב םיקוספה .(י-ט , תישארב) "… לבב ותכלממ תישאר
תומימת לשב אל ,תחא איה המזויהו תחא איה הפשה ,דחא אוה םעה .קזחהו רוביגה דורמנ לש וריע איה לבב
ןוצרה אוה אוה ,םלוכ םשב רבדמו םלוכ רובע בשוחה דחא םדא ונשי .םולשו הבהאמ תעבונה םיעד
.שאה ןשבכל ךלשומ ומצע אצמי ,תרחא בושחל זעיש ימו ,תיביטקלוקה הנומאהו יביטקלוקה
אלא ,דחא ץירע לש ןוטלש הלוכ אהת אלש תושונאל הל בטומ .הנמיה םיבוט דוריפהו רוזיפה – וזכ תודחא
."םשמ םתוא 'ה ץפיו" .וילהואל שיא

ךא .(המזוג) "יאבה ןושל םיבותכה ורביד" – טפשה יפ לע ."םימשב ושארו לדגמ" והמ דמל םג התא ןאכמ
םולכ ,המת ארוקהו .םיקחש ןכושב םחליהל ידכ םור ימש דע עיגהל התיה ןכא םתנווכש ,וניבה שרדמב ל"זח
?לדגמ תועצמאב המש עיגהל ובשחש ,ויה םיטוש
וק ליחתמ ובש םוקמה םה םימשה – ארקמב םוקמ לכב .ףוסניאב תאצמנה תלכת תעירי םניא םימשה ךא
םשגה ףאו ,םימשב םיאצמנ ,ארקמה ןושלב םיננעה .הלעמו םיננעה ןמ אוה םינוילעה לש םלובגו ,עיקרה
.םימשה ןמ דרוי ,םהמ דרויה
.הז הבוגל םיאשנתמה םיקחש ידרוג םנשי םויה ףאו ,(םיכומנה) םיננעה וק תא רובעיש לדגמ תונבל םדא לוכי
וטיבי ויתרשמ – ודובכ יננע ,םיננעה ןיבמ ,םדאה ינב ללכ ,ויניתנ תא ונממ הארי אוה .דורמנ ףאש הזכ לדגמל
.תיתד הנומאל ךופהת דורמנ לש םלוע תוכלמו ,ןנעה ךות לא וילא

שמשה לש םתוהולאב רפכש ,םהרבא .החמשה לכ תא דורמנל לקלק ,טושפ םילספ רכומ לש ונב ,ינומלא םדא
לוכי ומצע האר אוה .םיננעה ןיבמ וילא ץיצמה םדו רשב לש ותומדמ םג םשרתה אל םתסה ןמ ,חריה לשו
םה םימשהש ,(ןבומכ ,םלועה תאירבל) ישילשה ףלאה לש וחתפבש תישונאה בהרה תנעט םע םג דדומתהל
,םלוע יהול-א לש ומויק רבד תא לודג לוקב הליגו ןשבכה ןמ אציש תעב וירחא וכלה תובברו םיפלא .לובגה
.אריל יואר דבל ותואש
תא וידי ומב םהרבא טטומ דורמנ לומ הפוקזה ותדימעב .דחא ל-אב ותנומא תא קר אל םסרפ םהרבא ךא
ךות לא ארומ אלל ותסינכב .ודגנכ דומעל זעי אל שיאש החנהה לע הנבנש לדגמ ,דורמנ הנבש תוצירעה לדגמ
דבב דב האב דחא ל-אב םהרבא לש ותנומא .הרבחה תא ףטעש דחפה ןוטלש תא םהרבא טטומ שאה ןשבכ
'הב הנומאה תכירכ .וירחא וערזו אוה וכלי הבש ךרדה תא םהרבא דסי םש .םדו רשב תוכלמב ותריפכ םע
ורמשו וירחא ויתונב תאו וינב תא הווצי רשא ןעמל" – תיבויח ןולשב וא .הדחפהה ןוטלשו תוצירעה תאנשב
הדחפההו תוצירעה ןוטלשב המחלמבו תישונאה המצועה לדגמ תוטטומתהב ."טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד
.םלוע ל-א 'ה םשב האירקב םלועה תאירבל ישילשה ףלאה חתפנ

ןדמ בקעי ברה

םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
!םימורמב ידהש

םידיהש – ןידהס
םהיניבש המו

,ך"מסב ,םימורמב ידהס בותכנ – םויה – וננושלב) "םימורמב ידהשו ידע םימשב הנה התע םג" :(טי זט) רמאנ בויאב רבכ
םדאה םד ךפש" :(ו ט תישארב) רמאנ הב ,ונתשרפל סולקנואה ןמ אצנ – דימתכ – ונא םלוא .(תימראה תעפשהב תאזו
אנייד רמימ לע ןידהסב אשנאד אמד דושיד" :םעפה םגרתמ ,תילולימ םגרתמ ללכ ךרדש ,סולקנוא ."… ךפשי ומד םדאב
םידעה יפלכ ןה :הלופכ תועמשמב סולקנואה םגרת "םדאב" הלימה תאש רשפאו .םידע יפ לע – ונייהד ;"… דשתי המד
.םיניידה יפלכ ןהו
םויב – ןמזמ אלו ,(דאמ ץופנ) םודקה טויפב ןכו ;"ודהס אלו ותשאל טג ןתונה" :('ח 'ח ןיטיג) אתפסותב םיאצומ ונא ןכו
ןכו ,"… דוהש ךל דוה יסוכט" :האבה הרושה תא "םיננאש םיננאש" טויפה ךותמ חרזמה תודע ינב ועימשה – םירופיכה
."ךדוחי לע םידהושהו ךתוהל-א לע םידיעמה" :(תובבלה תבוחב) ייחב 'ר רמוא
םתוא תדשו" ארקמב דיש ןכו (ב גכ ילשמ) ןיכש לומ לא ל"זח ןושלב ןיכס – תירבעב ן"יש = תימראב ך"מס יכ ןייצל שי
.אדיסב ןוהתי דוסתו :סולקנואבו (ד זכ םירבד) "דישב
הדהושה 'חר ןכו ,דמחומ לש ותרות תקדצ לע "ותברקהב דיעמ"ה דיהשה ןאכמו (תינמי) ןישב הז שרוש אב תיברעב
ארקמ ארקנש יואר ,םידיהשה לש וז "תקפקופמ" תודע לעש אלא .ןברקל ויה יכ םידיעמה ,םיללחה 'חר – ןורבחבש
.(א גכ תומש) "סמח דע תויהל עשר םע ךדי תשת לא" :בותכש
.ןה תוכזש ,לארשי תוליפת לע דיעמה ךאלמ םש אוה לאידהס !בוטב םייסנ םתמועלו
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה ,םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב םינוידו
בקעי ברה תופתתשהב תודהיל םאלסיאה ןיב :אשונב ,19:15 העשב (25.10.01) ב"סשת ןושחרמ 'ח ישימח םויב ה"יא םייקתי ישישה שגפמ
.ןיעידומה ליחב םיאולימב ריכב ןיצק ,ןליא םחנ ר"דו ןג תמר לש ישארה הבר ,לאירא
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design