English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה חנ תשרפ

ג"סשתה חנ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
!הלדבהלו שודיקל - ןיי

:וירבד הכו םהרבאל חנ ןיב האוושה ,אמוחנת שרדמ תובקעב ,י"שר ךרוע ,חנ תשרפ חתפב
.רתוי קידצ היה םיקידצ לש רודב היה וליא ןכש לכ :חבשל ותוא םישרוד וניתוברמ שי - 'ויתורודב היה םימת קידצ שיא חנ' "
."םולכל בשחנ היה אל ,םהרבא לש ורודב היה וליאו קידצ היה ורוד יפל :יאנגל ותוא םישרוד שיו
ןח אצמ חנו" :שיגדמו ותוקדצ לע דיעמ בותכהש חנב הרס רבדל וז המגמ רשפ המ :םיהמתו שרדמהו י"שר ירבדב םיננובתמ ונאו
?חנ לש ונולקב ,לוכיבכ דבכתהל ונילע ,"םיקנעב לודגה םדאה" םהרבא לש ותומד תא םמורל ידכ םאה ?" 'ה יניעב
.םהרבאל חנ ןיב האוושה ךורעל םאובב םימכח ינפל ודמע אצומ תודוקנ יתשש המוד
:תישארב רפס לש תונושארה תוישרפה ךלהמב תללוכ תוננובתהב הרוקמ ,תחאה
רודו לובמה רוד לש אכבה קמע דעו ןדע ןגב אמר ארגיאמ ,ישונאה ןימה תורדרדיה לש םוגע ךילהת ונינפב תוטטרשמ הלא תוישרפ
.הגלפה
לש ידיימ ןוקיתל חינהל ,תיהול-אה המגמה ,"הייעטו יוסינ" לש ךרדב ,תררבתמו תכלוה ישונאה ןימה לש ונולשכ רואת ךותמ
.יד-ש תוכלמב םלוע ןוקיתל הכורא ךרד לוסיו "שודק יוגו םינהכ תכלממ" היהי רשא הלוגס םעב רוחבלו ,הלוכ תושונאה
.המואה ןינבל דוסיה תא חינהל הכוזה - וניבא םהרבא לש ותומד תא טילבהל הרותה תשקבמ הז עקר לע
.םהרבאל חנ ןיב האוושהה תיעבט ךכיפלו .םכרד החלצ אלש - תומדוקה תושרפה ירוביג - חנלו םדאל דוגינב
?חנ לש ונולשכ רשפ המ
.הפוג חנ תשרפב ןויע ךותמ םהרבאל חנ ןיב האוושהה תשקבתמ - רתוי תדקוממ ךרדב ,םרב
:השק תירסומ תלופמ לע עיבצמ ,חנ לש וייח רופיסב םויסה דרוקא אקווד ךא ,"ויתורודב םימת קידצ שיא"כ רדגומ ןכא חנ
םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו"
.(אכ-כ ,'ט) "הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו
:והשמ םימותס ךשמהב םילגלגתמה םירבדה
ירבדכ תינימ העיגפ איה תללוכ אמש וא ,הטושפכ הניה םאה ?וז היאר רשפ המ (בכ ,'ט) "... ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו"
?ל"זח
וניצמ תוירעה תשרפב ףאו ,וז התיה אמלעב הייאר אלש זמור ,"ןטקה ונב ול השע רשא תא עדייו ,וניימ חנ ץקייו" :אבה קוספה
.(זי ,'כ ארקיו) "התוורע תא הארו" :הייאר הנוכמ תוירע יוליגש
לחיו' " :ונרופסה שיגדמ הפי הז ןודנבו ,ותיבב רבשמה לכל ןיפיקעב םרג רשא ,ונולשכמ חנ תא תוקנל רשפא יא ךכ ןיבו ךכ ןיב ךא
."ףוסב ונממ הברה בבסי הלחתהב לוקלק טעמ םנמא יכ .ושעי אל רשא םישעמ הזמ ךשמנ ןכלו ,תואנ יתלב לעופב ליחתה - 'חנ
הכ תורכשב לשכהלו רדרדתהל הז קידצ שיאל םרג המ :חנ לש ויעינמל תעגונ ,םינשרפה טעמכ וקסע אל הב ,הדיבכה הלאשה ךא
?הרכשל ותותשלו ןיי תושעל חרט ךכ םתסו ,ןייה לש וביט המ עדי אל םנמאה ?השיבמ
דועי ןגיע רבכ חנ יבא ךמל יכ רוכזנ הבה :חונ לש ונולשכל חתפמ תדוקנ וניה "המדאה שיא חנ לחיו" תועמשמה ברו ןועטה יוטיבה
.(ח"כ ,'ה) " 'ה הררא רשא המדאה ןמ ונידי ןובצעמו ונשעממ ונמחני הז" :רומאל לש ומשב הז
הרזחו ,(חי ,'ג) "ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב ,ךרובעב המדאה הרורא" :ןושארה םדא לש ואטח תעב הללקתנ רשא המדאה
,תדמוע ,(א"י ,'ד) "ךדימ ךיחא ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ התא רורא התעו" :ןושארה חצרה תעב הללקתנו
.הנוקיתל הפצמו ,חנ לש ותדיל תעמ
.(גכ ,'ז) "המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו" :התוא דקפ ארונ לובמ הברדא ,הל התיה המחנ אל הז םוקמב ךא
.ןדע ןגל בוש תויהל ,'ה הררא רשא ץראה תא ךופהלו המדאל םדאה ןיב רשקה תא שדחל תע האב לובמה רחאל התע הנהו
.השא עדויה שיאכ - המדאה-שיא אלא ,דבלב המדא דבוע תויהל אל :ומצע לע חנ לטונ וז תוחילש
.ונולשכ ץוענ םג ובו חנ ינפל דמועה לודגה רגתאה איה ,השרפה תבבוס וילע ריצה איה ,המדאל םדא ןיב רשקה תלאש
הלגמו ,לובמה ימיב הביתב תורגתסהה ןחבמב דמוע ,(י"שר) "וכמתל דעס ךירצש" ימכ ,וילע ןעשנו "םיהול-אה תא" ךלהתמה חנ
.וילע הלטוהש המישמב תיאליע תוירחא
םוקמבו ,המישמב לשכנ והירה הרהטבו השודקב החותפה םייחה תייווהל רבחתהל שרדנ חנו תורגתסהה תעש הפלחשמ התע ךא
.אכד דע ותוא ליפשמו וילע טלתשמ ןייה ירה ,ןייה לע שדקלו ,םיססותה םייחה תחמש תא אטבמה ןייה תא שדקל
.חנ לש ונורכשב זונג רתסנו יגולוכיספ טביה דוע ילואו
ינב תווצמ עבשו חבזמב הדותה תונברק דעו ,הילא תויחה ףוסיאו הביתה ןינבמ ,'ה רבדל אלמ תויצ םתוחב םימותח וימי לכש ,חנ
ידכו ,רשואמו ישפוח ,ףחיו םורע - ןדע ןגבכ - ךלהתהלו ,וילע תצבורה הדיבכה תוירחאה ןמ ררחתשהל ,ושפנ קמועב שקבמ .חנ
... לוהוכלא ידיאל ... אוה קוקז לוע טעמ קורפל
!תואיצמה שדקתת ךכ אלו ותוחילש תא םדאה אלמי ךכ אל לבא
הלא תא ךופהי דוע - המיזו תורכש ףודר - רוראה ןענכו ,םיסיסרל חנ לש ותיב קרפתמ תוקרפתהל האיבמה תורכשה תובקעב
.לוכיבכ - "שדוקה תדובע"ל
!םסוכב םירכינ - םעו םדא
.שדחמ תונבלו ןקתל וניבא םהרבא אב חנ לשכנ וב םוקמב
.םלועב ותוכלמ יוליגל ךרדה תא ללוסו ,וינפל ךלוה אלא םיהול-אה תא ךלהתמ קר וניא םהרבא
ארוק ,וילא םיצבקנה לכ לש הנילו היתש הליכא ךותמ ,םש ךא (גל ,א"כ) "עבש ראבב לשא םהרבא עטיו" :ןליא עטונ םהרבא םג
.םלועב שדקתמו םייחב הלגתמה םיהול-א :"םלוע ל-א 'ה םשב" אוה
.ןוילע ל-אל םהילע שדקלו ,ןייו םחל ,םלש ךלמ ,קדצ יכלממ לוטיל םהרבא הכוז ןכ לע
.לוחל שדוק ןיב וב לידבהלו ,רכתשהל ילבמ ןייה לע שדקל ןתינ יכ ונל הלגמ םהרבא
.םימעל לארשי ןיב הלדבהל דוסיכ ,םהרבא ןיבל חנ ןיב לידבהל ונתוא םידמלמה םימכח ירבד םירשי ןכ לע
. . .
,הלליו רבש הברה הכ איבהל לוכיה ןיי לש וז סוכבו
הלוכ המואה דוס הלגייו "םהרבא יהול-א םע" רכוי דוע
םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי דוע"
הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק
"םתניגנ התשממ םירענו םתפוחמ םינתח תולהצמ לוק
.'הלערת ןיי' אל - ונייו ,אוה םירוכיש התשמ אל
!הלדבהלו שודיקל - ןיי ,הז אוה 'בוט ןיי'


תרופ ןנחהמוקת תדמע ·

ונילייח רשע-השולש ייח יכ שוב אלו ךכב הדוה ןוחטיבה רש ףאו ,רורב םלוכל .ןינ'גב ברקה תריקח תא ל"הצ םילשה ולא םימיב
.תאז תיליואו תפיוזמ תינרסומ השיג ינפמ ונערתה ,ברקה תעב זא רבכ .םייאניתשלפ םיחרזא לע רומשל ןוצרה ךותמ וברקוה
םהילע הליחת ,לאמשה ישנאב שי "תירסומ תושיגר" םא .ביואה יחרזא ללגב וילייח ייח תא ןכסמ ,המחלמ תעבש םלועב אבצ ןיא
.םתנידמ ילייחלו ,םמע ינבל התונפהל
םיאצויה .המיחלה רוזאמ תאצל םהילע םהב תועש רפסמ לע םילוקמרב עידוהל היה רשפא ,ביואה יחרזא ייח לע סוחל םיצור םא
.םשארב םמד םיראשנה לכו ,וקדבי
לע אלו ונילע אל .םתוירחאו םתמשא תאז ,םירענו םינקז ,םישנו תוקונית לש םבג ירוחאמ אבחתהל םישקבמ םילבחמה םא
.חצרל םיפתושה לש םמד ונשאר
.םאתהב - ל"הצל תויעצבמ תויחנהו ,הז םוחתב יכרע יוניש ןעמל לועפל ךישמת ימואלה דוחיאה - המוקת


ןורכיז רוא ·


.ףוצ הוונ-הרפע-ילע םיכרדה תמוצב ,רורא יאניתשלפ לבחמ ידיב ב"סשת ןושחרמ א"יב חצרנ ד"יה בבוח לאירא
הנורחאה הנשב וימי בור תא השע ל"הצב ןיצקכ ךא ,ןורמושה בלבש ילעב ותשא המענ םע הנב ותיב תאו הנקלא ןב היה לאירא
.הדוהיבש םחל תיב ,לחר רבקב ,וייחל
.ה"ע ונמא לחר לש התריטפ םוי ,ןושחרמ א"י םוי תארקל רפסנ וילעו ,ונימב דחוימ רשק םקרנ לחר רבקל לאירא ןיב
:ןייצנ רופיסל המדקהכ
םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק" :רמוא בותכה
(די ,א"ל והימרי) "ונניא יכ הינב לע םחנהל הנאמ :הינב לע הכבמ לחר
."ונניא יכ" - דיחי ןושלב םייסמו הינב לע - םיברב חתופה קוספה ןושלל בל םישל שי
!דיחי ןב אוה ןב לכ ,םינבה-םא ,לחר רובע יכ ,רמואה שוריפה דואמ דע רקי ,וז הלאש בושייל ורמאנש םישוריפה לכמ
."ונניא יכ" - לארשימ דיחיו דיחי לכ לע אלא לארשי ללכ לע קר אל אשינ לחר לש הייכב
םינב ובושיו רפע ינכוש וננריו וציקי רשא דע הייכב םודי אל - התחונמ םוקמ תא בביח הכ רשא ,בבוח לאירא לע ףא יאדוובו
.םלובגל

היתותע לכ תא השיקמה "ךתלועפל רכש" תתומע שאר ,ינדע םירמ י"עו ,הנקלאמ בבוח תחפשמ י"ע ורפוס םכינפלש םירבדה
.לחר רבקל םידוהי יפלא תאבהל
לחרל - םינבה תבהאל יוטיב םירבדה ויהי
.לארשי תיב לכלו לאירא לש ותחפשמל דודיעו המחנ ירבדו


הנומ הכאלמל ופתושו דוד ןב יכדרמ ידיסה רמזה .םחל תיבב לחר רבקב ,םישדוח העשת - הנומשכ ינפל השעמל ליחתמ רופיסה
תא הבר תושגרתהב םירש ולחה םוקמה תא םבזוע םרט ,םתליפת םויסב .ונמא לחר לש הרבק לע ללפתהל ועיגה ,םולבנזור
.בורטניו השמ לש וריש ,"לחר עמאמ"
.טרפב לחר רבק תאו ,ללכב םחל תיב תא תחטבאמש הגולפה דקפמ ןגס ,בבוח לאירא ןיצקה תע התואב דמע םהילא תוכימסב
עדי אלש ינפמ רישה תולימ לכ תא ןיבהל חילצה אל אוה .רישה ןמ םסקוהו דצה ןמ דמע ,ודיקפת ףקותמ םוקמב בצינש ,לאירא
ועבטוה ןהו ,(ונמא לחר לש יכבה) "ןייוו לחר עמאמ" :ןיבהל ןכ חילצה ,רתוי תורכומ םילימ ןהש ,ןומזפה תולימ תא לבא ,שידיי
.וב
לכ ,הליזנ לכ .רתויב םינטקה םיטרפל וליפא עגנו ,רתוי הברה קומע היה ולש רשקה ,יאבצה ןפב קר אל םוקמל רשקנ לאירא
.ורודיסל גאודו ומצעב דימ ןקתמ היה לאירא ,ןוקיתל קוקז היהש רבד לכו הלקת
העדי איה .הלילה עצמאב וליפאו ,רבקה לע הליפתל תושקב ריבעהל וצרש לבת יבחר לכמ םישנא לע ונל רפסל תעדוי ינדע םירמ
.ידוהיל רוזעלו עייסל חמשי אוהו דימת םש אצמנ לאיראש
לע .לחר רבק...ב וכרעי םנבל תירבה תאש רורבמ רתוי הז היה גוזה ינבל .םרוכב םנב המענו לאיראל דלונ םישדוח העבראכ ינפל
ידגב שבל ,הווקמב לבט תירבה םויב .עוציבל שגינו טילחה לאירא ,םוקמב הכרענש הנורחאה תירבה זאמ ףלח רושע טעמכש ףא
לכוא :לכה םוקמל איבה הרוסמה ומא תרזעב .תואסכ םייתאמכו תונחלוש 20 סימעה וילע ,ירי ןגוממ סובוטוא רכשו הדובע
.רודיהה תילכתב תירבה תא םייקל ידכ שורדש המ לכו ... הרבגה תכרעמ ,הרואת ,םיחרפ ,תורדוהמ תופמ ,גנירטייקמ הדועסל
קלחל" ,רמא ךכ ,"הצור ינא" .תירבעל "לחר עמאמ" רישה תולימ תא ול םגרתל ,ינדע םירממ לאירא שקיב ,תירבה ינפלש םימיב
."המצע תירבב רישה תא עימשהלו םינוריש
רופיס .ףסוי רבקמ והילא לש ואסיכ דחוימו דיחי אוה ףא היה בשי וילע אסכהו רכיילב השמ ברה דבכתה תירבב תואקדנסב
.לאירא היה ימ טעמב ולו ונל שיחמהל ולכוי ,ותאבה ןפואו הזה דחוימה אסכה
םוקמהמ ליצהל םילייחה וחילצה ,םחתמה תא ושטנ אבצה תוחוכש ינפל תועש המכ ,םכשב ףסוי רבקב םישקה תוערואמה ןמזב
ורוכב ונב לש תירבבו ,חכש אלו לאירא רכז אוהה אסכה תא .תותירב םיכרוע ויה וילעש ,והילא לש אסכה ,םהיניב .םיטירפ רפסמ
... לחר ,ומא רבקל ףסוי ,ןבה רבקמ - אסכה תא איבה -
.תוקד המכל טקש םישנאהמ שקיבו לאירא םק ,תושגרתהה אישב םינמזומה םיעבשו האמ לכשכ ,הלימה תדועס םויס תארקל
.םלוכ םש ויה ."לחר עמאמ" רישה תא עימשה םוקמל איבהש תדחוימה הרבגהה תכרעמבו ,רישה תולימ םע םיפדה תא קליח אוה
לש יכב עומשל הכזנ יתמ" םילימה תורמוא ובש רישה עטקב דחוימב .וכבו ובשי טושפ םלוכ .םינקז ,רעונ ,םידלי ,םיניצק ,םינבר
לצא הפ הכוב רענה - הנהש וניכז בוש ה"בו ,םוקמב תירב הכרענ אל םינש הנומשמ הלעמל רבכ ירה ."רענה הכוב הנהו - קונית
.לחר עמאמ
,וילייחמ המכ תרזעב ,לאירא גאד התואו .ורבק תא התסיכש תכורפה תא םג אלא ,ףסוי רבקמ םילייחה וליצה אסכה תא קר אל
.ומצע ףסוי רבקב תחנומ התיה הבש הרוצב קוידב ומא לחר רבקב סורפלו דימעהל

הדעונש הגולפה לגס םע השיגפל וכרדב ,ילע בושיב ותיבמ אצויו ,תמדקומ רקוב תעשב םק לאירא .ב"סשת רדאב ט"י ןושאר םוי
ודצלש בשומב .ואוביש ינפל לכה רדסלו םוקמה תא ןיכהל ,םלוכ ינפל עיגהל הצר יכ ותיבמ םדקומ אצי אוה .יצחו רשע העשל
ברקתה אוה .םש תוהשל םירבחל םיענ היהיש ידכ לכהו ,רבדמה עצמאבש ודרשמב חינהל ןנכת ותוא ,ץיצע היה ףא בכרב
.םוסחמב תע התואב ודמעש םילייחה ןיבו יאניתשלפ לבחמ ןיב תוירי ברק להנתה ,ןמז ותואב ,םש .הרפע בושיה דיל םוסחמל
עייסלו די טישוהל ןוצר ךותמו ,לארשי ללכל וב העובט התיהש האלמ תוכייש ךותמו ,שחרתמב ןיחבה אוה םוקמל ועיגה םע דימ
.םשה שודיק לע חצרנ לאיראו .וב עגפ הלוועה ןב לש ירזכא דחא רודכ ךא .לבחמה רבעל רעתסמ לחהו בכרהמ אצי אוה ,םיעוצפל
.ד"יה בבוח לאירא לש היוולהה עסמל הנקלאב תסנכה תיבל ואבו םלוכ וצבקתה ??? ירהוצב דוע
אוה .לאננח ,לאירא לש ויחא היה רבדל ארקנש םידיפסמה דחא .ול םיכומסה םיליבשבו תסנכה תיבב ולהקנו ודמע םישנא יפלא
,פייטה תא ליעפה אוה .ולא םיעגרב רישנש הצור היה לאיראש חוטב אוהש ,הניגנמ םהל עימשהל ול רשפאל להקהמ שקיב
דוע" םילימה תא רוכזל םלוכמ חאה שקיב ,אשנש דפסהב .... יכבב ץרפ ולוכ להקה ."לחר עמאמ" רישה ילילצ ועקב םילוקמרהמו
לחרל רשבמה 'ה לוקל הכזנ דועו "יח לארשי םע" יכ םיחטבומ ונא יחו רע המרב עמשנ הלוק - לחר אמאו יח אוהשכו ,"יח וניבא
.םלובגל םינב ובשו

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
תועבגה ישנאו "םינומדקה םילודגה"

ומדקש 'והות' תונש םייפלא ןתוא ,תישארב רפסבש 'הירוטסיה-הרפ'ה יקרפ תא תמתוח חנ תשרפ
ןנוכל ןויסינבו לארשיל הרות ןתמב ואישש ,הרותה ןדיע תא תחתופה ,'ךל ךל' תיהול-אה האירקל
.וז הרות לש הרואל תימואל תוברת
אוהה יאמקה ןדיעה תא וננוימד רייצמ ידכב אל ךא .רבד םיעדוי ונניאו טעמכ וללה תורוד םירשע לע
וב םלועב ,םדא ידיב ןסור אל דועש םלועב םינש תואמ ויחש םדא ינב ,תורידא תומצוע לש ןדיעכ
.הבצייתנ אל דוע תישונאה הרבחה
תלוכיב ,ימינפה לוקב םלוכ םייולת םיהול-אה תדובעו רסומה ,הרות ןיאו קוח ןיא ,הרבח ןיאבו
לצא םיבורקו שפוח ריוא םימשונ ,והותה ישנא ויה םילודג .היציאוטניאה לש לויכה ביטבו הבשקהה
.םמצע
,הרותה תא לארשי ולבקי אל םא :דימתי אל הז והותש ,תישארב-השעמ םע ה"בקה הנתה יאנת ךא
,תישיא בל-תרהטלו יתרבח קדצל ,בוטלו רואל הרותה תללוס תוליסמ ןכש ,והובו והותל םלועה בושי
.ןהידעלבמ רשפא יאש תוליסמ
אוה הז תוביח דוה םרובעש םישנא שיו ,הלדח הניא אוהה ןדיעה לע תיטנמורה תוקפרתהה ,תאז םעו
המודש ,הלא םישנא לע ברה ונתוא דמלמ ,קוק ה"יארה לש ודי-בתכמ הקסיפב .המישנל ריואכ
:הנורחאה תעב אקווד וברתנש


תויהל םייוארש ,םלועב םיאשינו םילודג םישנא םיאצמנש ,אוה והות לש ןויער אל'
ינפמ ,טפשמו קוח תויהל יואר םנוצרש ;הטילשה לש ןבומה אולמב ,םירידא םיכלמ
.הבר העפשב םהב ריאמש םירשיהו .םיזיזעה םייחה רוא ינפמ ,םתלודג
םחור תוקנע תא םישיגרמש ,הלאכ םישנא אצמהל ןכ םג םילוכי לארשי תסנכב
אבה ,תוריח רוא לש דמעמל םה םיברעו ,הוונעו זע םיאלמ םהו המינפ םברקב
..ץרא הסכמש ךשוחה לש לפרעה ךותמ אקווד
לש ןוילעה יחה רואמה תא ,הישפוחה השודקה לש הונעה תא םה םיריכמ
לכ תדל ינפל רשא ,םינומדקה םישודקה םילודגהל רשא םיהול-אה ינפל תוכלהתהה
חנ ,ךונח ,חלשותמ לש ,תשו םדא לש םייחה יכרעו ,הוצמו הרות לכ ,טפשמו קוח
..'.םחורל םימיאתמ םניה ,םהרבאו
?תומכסומ אלמו חתופמ םלועב ,הרות-ןתמ רחאלש םלועב םוקמ אוצמל הלא םישנא םילוכי םאה
:ןכש רובס ברה
רשא םיעורה תובקעב ,הוצמלו הרותל רשא תולולסה תוליסמב םיכלוה םהשכו'
'.התוריחב הינומדקה תוזיזעה תא ןלוכב םה םישפחמ ,ןכ ירחא ועיפוה
(בכ הקספ 'ח ץבוק ,םיצבק הנומש)
היוצמה הרבחה ןמ םיקחרתמ ולא תוריח-יפאושמ םיבוטו םיברש ,האור ןיעה .םיאצומו - םישפחמ
תרות ,םייחה-תרותל תאש רתיבו זעבו הוונעב םירבחתמ ךא ,ינרדומהו ינוריעה םייחה ןונגסמו
.לארשי
יוצמה ןמ דואמ הנוש םייח חרוא לוהינ ךות ,רבדמב האשינ העבג לע םירוגמ לש םשוריפ המ יכו
-א-תברק תשקבמש םייח ךרד וז םאה ?יתדו יצולח ןינעכ ץראה בושייל שפנ תוריסמ וז םאה ?ריעב
היוצמה הרבחהמ החירב אלא תאז ןיא אמש וא ?תישונא הוונעו עבטה םע רוביח ךותמ םיהול
?יאמק שפוח תבוטל ,היתויפיצו
םינבומב ינרדומ-טסופ אוהש לדומ ,וניניעל חמוצ שדח יתד לדומ .תונוכנ תובושתה לכש ,חינהל ריבס
ןיעב ,תוריהזב ,תואתשהב וב םיננובתמ ונאש לדומ ;הירוטסיה-הרפה ידהמ והשמ אשונ ךא ,םיבר
.ברה לש וירבד חורב ,חותפ בלבו הבוט
קרוש באוי


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םייח ילעב רעצ

(ד ,'ט תישארב) "ולכאת אל ומד ושפנב רשב ךא"
המעטש יאדוובו ,חנ ינב תווצמ עבשמ תחא הניה ,יח ודועב םייח לעבמ יחה ןמ רבא תליכא רוסיא
."ולכאלו יחה ןמ רשב ךותחל תוירזכא ךרד הז יכ" :ק"דרה ירבדכ
םיתייובמ םייח ילעב לע "םייח ילעב רעצ" תווצמ רקיע הלח וז תילטורב תוירזכאל רבעמ ךא
ורמא םהילע .םייתיב לותחו בלכ ףאו ,םילוגנרת ,תורפ ומכ ,וכרוצל םדאה לש ותושרב םיאצמנש
תלאש 'ע) רעצ עונמל הווצמ םהמו ,ותושרבש םייחה ילעב לש םנוזמל גאדש ינפל לוכאל םדאל רוסאש
גאודה לבא ,רעצ םהמ ריסהלו םנוזמל גואדל הבוח ןיא רקפה לש םייח ילעב יפלכ לבא .(זי ,א ץבעי
תא חתופ" ,"וישעמ לכ לע וימחרו" :רמאנש ,ה"בקה לש ויתודימב קבדתמ אוהש ,הווצמ םייקמ ךכל
."ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי
ןכלו ,ול םיכרצנ םניאש םייח ילעבל לכוא ןתיל ידכ תבשב חורטל םדאל רוסאש ,תבש יבגל וניצמ ןכו
תגאדו רב תויח ןהש תורמל ,םיבער םייח ילעבב רבודמ רשאכ לבא .םירובד ינפל ןוזמ חינהל ןיא
.(ב ,דכש ש"הורע ;אי ,דכש ע"וש) לכוא םהינפל חינהלו חורטל רתומ ,וילע תלטומ הניא םהיתונוזמ
,תויחה יניממ ןימ ףא לש ותדחכהל םורגנ אלש יוארש ,חמוצהו יחה ינימ ללכל סחיב ונדמל דועו
.ודחכי לבל יחה ינימ לכ תא הביתה לא סינכהל חנ הווצש ךרדכ .םיגדה וא ,םירופיצה
ינב תייסולכוא דואמ התברתה ,םדאה ינב לש תיגולונכטה תוחתפתהה תובקעב ,הנורחאה הפוקתב
תנכס ידכ דע ,יעבטה םתויח םוקממ וקחדנ םיבר םינימו ,וארוב תודש ,ותרכנ םיבר תורעי ,םדאה
ןכש .םיאורבה ינימ לכ לע רומשל דציכ הצע סכטנש יואר םלועהמ ןימ םוש לטבתי אלש ידכו .הדחכה
הדוהי בר רמא" :(ב ,זע תבש) דומלתב אבומ ןכו .דחוימ דיקפתו ךרע ול שי ה"בקה וארבש ןימ לכ
,רועה יוריג דגנכ ליעומ לולבשה ."הלטבל דחא רבד ארב אל ,ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ :בר רמא
לכמש ל"זחב ראובמ דוע .םלועב המ רבדל ליעומ ןימו ןימ לכ ןכו ,הערצ תציקעל האופר אוה בובזהו
לש ותומילש תטעמתמ לוכיבכ ,םלועהמ דחכנ םיוסמ ןימ רשאכ ןכ םאו ,ה"בקל דחוימ חבש הלוע ןימ
.ה"בקה לש וסוליק טעמתמו ,םלועה
לכב - םייחה ילעב יכרוצל םיישממה םדאה יכרוצ ןיב תושגנתה שיש םוקמבש ,ןייצל הבוח תאז םע
- חמוצבו יחב עוגפל אלב םדאה יכרוצ קופיס תא רדסל רשפא םאש אלא .םירבוג םדאה יכרוצ בצמ
.הזב לדתשהל שי

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הרומ ןולא תבש
"הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רובעיו"
םיצבקתמ וז תבשב .הרומ ןולאב חורא תבש ,ךל ךל תשרפב הנשה םג םייקתת ,תונורחאה םינשה תרוסמכ
."תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" םהרבאל תיקול-אה החטבהב קובדל ,ץראה יבחר לכמ םיאבו
הדוהיו רוק םולשבא ר"ד ,א"טילש רניבא המלש ברה םיחרואה ןיב .תוחישו םירויס ומייקתי תבשה ךשמב
.ןויצע
.19:00-21:00 תועשה ןיב 02-9973433 ןופלטב וא 02-9971306 ילוק את :המשרהו םיטרפל


הריש רחוש רעונל הביתכ תנדס
(גרבנירג יבצ ירוא) "סנ אוה יתימא ריש לכ"
תא תוסנל םיצורה ,15-18 יאלגב רעונ ינב ןימזמו הריש רחוש רעונל הביתכ תנדס םייקמ ג"צא תשרומ תיב
ימיב) םייעובשל תחא תרצוי הביתכל הנדס לולכיש ,ףתושמ יטויפ יריש עסמב ףתתשהל ,םיריש תביתכב םחוכ
םע ישיא יתייוח שגפמו גרבנירג יבצ ירוא תריש לש םיטסקט תארשהב הביתכ ,(16:30-18:30 תועשה ןיב ישימח
.םיישדוחל תחא לארשי יררושממ דחא
.לבגומ תומוקמה 'סמ ."חורה בישמ" םיררושמה תרובחמ ,ןהכ זעילא :הנדסה החנמ
ברוח דדוע וא 055-593941 סנרב היח .02-6251264 :סקפ 02-6231532 ,02-6251856 ג"צא תשרומ תיב :םיטרפל
.050-967973


... הינבל הכחמ לחר
.לחר רבקל תינומה הילע ,ע"יז ונמא לחר לש התריטפ םוי ,ןושחרמב א"י ,בורקה ישימח םויב
שקבנ המע דחיו ,הינב לע ונמא לחר לש התקעז תא קעזנ ,תיקנעה התומדל רבחתנ ,הרבקל הלענ הז םויב
.לאוג אובל הניחתבו היפיצב לארשי םע לע םימחר
.תוקד 20 לכ ,הליג - םחל תיב תמוצמ ירי ינגוממ םיסובוטוא
.18:00-24:00 תועשה ןיב ןושחרמב א"יל רוא ,יעיבר םויב
.08:00-18:00 תועשה ןיב ןושחרמב א"י ישימח םויב
.רבגותמ 163 דגא לעפי ףסונב
!!!םירתוומ אל רמא לע
.ונמא לחר ןעמל דעוה ,056-530537 :םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design