English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 סחנפ תשרפ

סחנפ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!הנוגמ הדימ הניה האנק
!הנוכנ הדימ הניה האנק

.האנקה תדימב קוסעל ונאובב ,ונב תזחואה הכובמה תא תפקשמ ,רוחבל תרתוכ וזיאב ,תוטבלתהה
."םלועה ןמ םדאה תא םיאיצומ דובכהו הוואתהו האנקה" :(אכ ,'ד) תובא תכסמב הנשמה ירבד וניניע דגנל םיבצינ דחא דצמ
הכרבל םידע ונא ינש דצמו .דודב אנקמה לואש לעו ותדעו חרוק לע ,ףסוי יחא לע האנקה הטימהש ןברוחהו סרהה :ךכל תודעכו
:ותאנק לע לומגכ סחנפל תנתינה
םלוע תנוהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו"
(גי ,ה"כ רבדמב) "… ויהול-אל אנק רשא תחת
. . .
:תילכתב הטושפ הרואכל הניה הריתסל הבושתה
."…ל האנק" ןיבל "…ב האנק" ןיב הרורב הנחבה תושעל שי
ןיאו ותלוזל שיש המ לע רמרמתמ אוהו ומצע יכרצ קופיסב םיזכורמ וינייעמ לכש םדאה לש ירטנצוגאה רציב הרוקמ "…ב האנק"
ל"חמרה ירבדכ ,וילע בוהאו רקי רבדב העיגפ חכונ קעוז אלא ,ולש ודובכל גאוד םדאה ןיא "…ל האנק"ב ,תאז תמועל .ודיב
םיפרחמ וא ורבח תא םיכמש האריש לובסל ול רשפא יא ,ורבח תא בהואש ימ יכ …" :האנקה תדימ רואבב ,םירשי תליסמב
."םולשו סח ותוא וללחיש תוארלו לובסל לכוי אל ,ךרבתי ומש בהואש ימ םג ךכ ,ותרזעל אצי יאדוובו ,ותוא
ןוכנ אל םאה ?הלימ התואב םה םילולכ ללכב עודמ הומתל שי ,דחו רורב הכ וניה האנקה יגוס ינש ןיב לדבההש ינפמ אקווד ךא
.ערל בוט ןיבו ךשחל רוא ןיב םילידבמ ונאש םשכ ,תונוש םילימ ןהל דחיל היה
הקומע תישגר תוברועמ ךותמ ,םדאה אטבמ םהינשב :האנקה ייוליג ינש תא ןייפאמה ףתושמה הנכמה לע דומעל ונילע ונחרכ לע
.ול הביאכמה העפות חכונ ולש תישיאה תויתפכאה תא
!תושידא :הל תדגונמה הלימה תמועל התדמעה תועצמאב ,האנקה תא רידגהל ןתינ הז ןבומב
?הכלה המלעתנ דציכ
:םימעט ינשמ ,רקיע לכ הטושפ הניא ,רקיו בוהא רבד ןעמל םג האנק לש המילא תוצרפתה
.הלוספ האנק איה ירה ,םיישיא םיעינמ הילא תווליהל םילולע וב םוקמ לכבו ,הלודג הרהט תבייחמ האנקה תדימ :דחאה
:"ירמז השעמ"ל (א"ע ב"פ) ןירדהנס תכסמב ארמגה ירבד תא ריאהל היושע וז הדוקנ
… רוצ תב יבזכ לצא ךלה ,ירמז השע המ"
.השמ לצא האיבהו התירולבב הספת
?תרתומ וא הרוסא וז !םרמע ןב :ול רמא
?ךל הריתה ימ ורתי תב ,הרוסא – רמאת םא
."היכבב םלוכ ועג .הכלה ונממ המלעתנ העש התואב
?יניס רהמ ותדרב לגעה אטחב המשייל ביטיה ומצע אוה ןה "וב םיעגופ םיאנק" לש וז הכלה השממ המלעתנ הז דציכ :הומתל שי
אל" הדבא תבשהב וניצמש ךרדכ ,עוציבמ העינמכ אלא ,אמלעב החכישכ אל ,"המלעתנ" הלימה תנבהב ץוענ חתפמהש רשפא
.(י"שר) "האור ךניא וליאכ ךניע שובכל" – "םלעתהל לכות
לכ התיה :"םכח תלאש"ב ותוזבל ידכ השמ לא האיבהו ,הטיחשל תלוגנרתכ ,התירולבב יבזכ תא ירמז לטנ הב העש התואב ןכא
-אל אניקו סחנפ אבש דע ,העצבלמ ונממ ענמנו הכלה ונממ "המלעתנ" ךכיפלו ישיאה ונובלע תעיבתכ תשרפתמ השמ דצמ הבוגת
.היינפ לכמ הייקנה ,הרוהט האנק ,ויהול
:"תודיסחה לקשמ"ב םירשי תליסמב ל"חמרה ריאה וז הדוקנ .לעופב היתואצות תא ןוחבל שי הרוהט האנק םג :ינשה םעטהו
לכה יכ … דיסח אלו אטוח היהי ותוא השעי םאו ,וחינהל בייחתי – תוער תודלותהש יפלו בוט האריי ומצע השעמה םימעפל יכ"
."… םותיחה רחא ךלוה
ןיאו ןידירומ" חסונב הריבע ירבוע יפלכ האנק השעמל ללכ םוקמ ןיא ונימיב יכ "שיא ןוזחה" עבק ,הז החנמ ןורקיע דוסי לע
.תומילאב םיגהונה "תועינצה תורמשמ" יפלכו תבשב םינבאה יקרוז יפלכ םירבדה םינוכנ יאדוובו ."ןילעמ
"היתבהלש"
תדרל שיש ,הנוכנ הדימ תויהלמ "…ל האנקה" הלטב אל ,האנק לש המילא תוצרפתהמ ,שא ינפמכ רהזיהל שיש יפ לע ףא ךא
.הרהטבו השודקב המינפ שפנב התונבלו השרושל
יוזיבו ץראהו םעה דובכב העיגפ וא תירסומ תותיחש ןוגכ ,תוילילש תועפות םע המלשה יאו תדקוי תויתפכאב הרקיע – וז הדימ
.המואה יכרע
."תונלבוס"לו "םזילרולפ"ל האירקה םשב הז שגר אכדל רוסא
:(א"עתת) ויתורגאמ תחאב בתוכ קוק ה"יארה
האבה תונלבוסה … הלכמו תיממ םסל תישענ איה ירה ,תויכורכר ךותמ האב איהש ןמזב לבא … איה םייח רוקמ תונלבוסה"
תא האורה שיא לש תונלבוס התואל המוד ,המואה תמשנ תא דוסי דע סרהמ לכ דגנכ הדימעה תאו ,םייחה זוע ךרד תא םוסחל
."השחמו םעמעמ ונויפרב אוהו ,ללוהו ץירפ לכ סמרמל ןותנ ותחפשמו ותיב דובכ
שודקה ןעמל תושעל ילע המ :ףרה אלל ומצע תא לואשל וילע לבא ,וילכמ תאצלו ץרפתהל ללכ ךרד שרדנ וניא תמא רבדל אנקמה
?ועלבל םיממוזה דגנכ שא תמוחכ דומעא ךיאו יל רקיהו
,הייקנו הת ובלב הרוהטה האנקה חרפת זא וא
:היפויו הדוהל םיאתשמ – טאלב ושחלי ,הל םיגעולה לכו
."היתבהלש שא יפשר היפשר"

תרופ ןנחםולשו האנק
ןהכה ןורהא ןב רזעלא ןב סחנפ"
לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה
םכותב יתאנק תא ואנקב
יתאנקב לארשי ינב תא יתילכ אלו
ול ןתונ יננה :רמא ןכל
(בי-אי ,ה"כ רבדמב) "םולש יתירב תא

ץראל האנק
ךמע לע 'ה הסוח :ורמאיו"
הפרחל ךתלחנ ןתת לאו
… םייוג םב לשמל
(חי-זי ,'ב לאוי) "ומע לע למחיו וצראל 'ה אנקיו

םילשוריל האנק
:תואבצ 'ה רמא הכ"
… הלודג האנק ןויצלו םילשוריל יתאנק
םימחרב םילשוריל יתבש :'ה רמא הכ ןכל
(זט-די ,'א הירכז) "הב הנבי יתיב

היתבהלש
האנק לואשכ השק הבהא תומכ הזע יכ"
(ו ,'ח םירישה ריש) "היתבהלש שא יפשר היפשר
ותשאל לעבה אנקמש – "האנק לואשכ הזע"
(הבר םירישה ריש) ןויצל אנקל ה"בקה דיתעש – "האנק לואשכ הזע"!?יתמ דע :אנק ל-א

ךורב ונררא ,רורא ונכרבמ
.ערצמ הלוג – ונמעו
.ךופש םיילגרה ימכ ונפט םד
.הראמ-יער – ונמחל תפ

… הדנה תאמטכ םייוג ונוצקש
!?יתמ דע ,יהל-א ,יתמ דע
:אנק לא – לארשי יהל-א הנעו
!יח-לת םש ןורבח לע ארקת דע"

(ןרטש םהרבא) ריאי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"טקסיד ףילחהל" – תעה העיגה


היחנה העיפומ ונתשרפב רבכ ךא ,"ןיידמב 'ה תמקנ תתל" וצה תא לארשי םימייקמ ,תוטמ תשרפ ,האבה השרפב
.עוציבל הארוה ןיידע וב ןיא רשאכ וב םעטה המ ;הז יוויצ ררועמ תובר תולאש .םתוכהלו םינידמה תא רורצל תיללכ
זכרמב ודמע רשא םה םיבאומה ירה ,םינידמה תא אקוד תוכהלו רורצל וניוטצנ המל .םתיכהו – רורצ ןושלה לפכ המל
.תפסונ תיוזמ ןריאהל ןתינ ןיידעש המוד ךא ,םינשרפהו ל"זח י"ע ונודנ ולא תולאש .לארשי םע תומיעה
וניה םירחא םימע לצאש המ .םתונשלו םהילע רוזחל ךרוצ שיש םיוויצה גוסמ וניה ,םוקנלו תוכהל ,רורצל יוויצה
תימואלה ותנוכתו ,דסח יכלמ – ויכלמ ,דסח תרות – ותרותש םעה לש ועבט תא – הרואכל – דגונ ,יעבט טקניטסניא
,(א"ה םיכלממ ו"פ ם"במר) "םולשל ול ןיארוקש דע םלועב םדא םע המחלמ ןישוע ןיא"ש הוטצנש םעה .תונמחר הניה
םינפהל השק דוחיב .המחלמ יניד לש םיגייס אללו םולשל האירק אלל םקנ תמחלמ לע יוויצ לקנב לכעל לגוסמ ונניא
הבשחמה ובשח" "קר" ןידמ ינקז .באומכ תומיעב ליעפ ףתוש – הרואכל – היה אלש ןידמל סחיתמה הזה יוויצה תא
'ה לעמ םחידהל … םהמע םתונב הננזתש באומל וז הצע ונתנ םהו הליחתמ (םיבאומה) וצעיתנ םהב יכ … תאזה הערה
.(ח"י ,ה"כ ן"במר) "
תעה אובבו םתוא רורצל תיללכה היחנהה תא ונבלב שירשהל ,םחלהל ישעמה יוויצה ינפל דוע ,ךרוצ שי ,ןכ לע
אלל ,"אנשא 'ה ךיאנשמ" תניחב – האנשל ךוניח לש תמיוסמ הדימ אלל ."טקסיד ףילחהל" לכ םדוק ךירצ .םתוכהל
.עצבתהל וז המישמ לכות אל ,'ה תמקנ איה לארשי תמקנש הנבה

תכסמב אבר .תורודל דמלמ אוה אלא ,ןידמל סחיב העשל יוויצ קר ונניא ,םתוכהלו םינידמה תא רורצל יוויצה
םכשה ךגרהל אבה" הרותה הרמאש ןוויכ ,ותימהל רתומש "תרתחמב אבה" ןיד תא ראבמ (א"ע ב"ע) ןירדהנס
."וגרהל
:יריאמה םחנמ ונבר הז לע בתכו
- (הווה ןושל) םיררוצ ןושלו ,"םכל םה םיררוצ יכ םינידמה תא רורצ"מ ,אמוחנת שרדמב הושרפ ?הרמא ןכיהו"
."(דיתעב ףא) םכל רצהל םתעדש רחא ,םהל ורצה ,התעמו םכל רצהל םידימתמ
!תשדוחמה ותעפוה תעינמו ערב המרח תמחלמ איה אלא ,ואכדל שיש לפש שגר ,ןכ םא ,הנניא וז המקנ

הרותה התויצש הממ" :ינימיה דומע ורפסב םירבדה תא םכסמ אוה ךכו ,לומגתה תולועפ לע ןד ,ילארשי ש"רגה ר"ומ
הזב שיש יאדוו .לארשי תא םיררוצה דגנכ המחלמ יהוזו המקנ תמחלמ לש דחוימ גשומ שיש דמלנ ,ןידמ תמחלמב המקנה לע
תמחלמ ןיד םהב שיו לארשי יררוצ רדגב םה ירה ,אבלו רוזחל םתרטמו וגוסנש אלא ,ונב םחלהל ואב רבכ םאו ,תורודל םג הוצמ
.אמלע ילוכל הוצמ איהש המקנ
תולועפל םוקמ שי ךכיפל .המחלמ לש הכרד וז יכ ,ופתתשהש הלא אלא הב ועגפי אלש הלועפה תיישעב קדקדל הבוח םוש ןיאו …
םתירב ילעבלו םיערופל הרוקש עגפו ןוסא לכו (עצבמ לארשי אבצש תולועפל ,ןבומכ הנוכה) … לארשי יררוצ דגנ םקנו לומגת
(רועפ לעב ומכ) ז"ע אטחב אלא ,ונאצמ אל ,םהידליב הנווכב הליחתכלמ עוגפל ןכא .ואשי םנווע םהו הזב םיברמש םה ,םהידלילו
."םהב עוגנלמ םמצע רומשל יוארהמ ןכ לעו
םימחרה תדימ לש העפותה תורודה ךרואל תרזוח ןכ ,תורודל יוויצ וניה ,ןידמב םקנה תמחלמ לע יוויצהש םשכו
דוד וליפא .לשכ ,ןושארה ונכלמ לואש םג .עוציבה תא ונילע השקמו הל האי וניאש םוקמב ףא העיפומה ,ונב תעבטומה
:(ו ,א"כ הבר) שרדמב ורמא ךכ .הזה ןחבמב דמוע דימת אל ,השע 'ה תומחלמ תא רשא
רמאנש ,דוד הז ,הזיאו ,תומחלמו ןויזב ידיל אב ףא םימחר תדימב םהמע אבש ימב (באומו ןומע יבגל) אצומ התא
תולימג םהמע השוע התאו ,"םתבוטו םמולש שורדת אל" יתבתכ ינא ,ה"בקה ול רמא ,"שחנ ןב ןונח םע דסח השעא"
."םינידמה תא רורצ" ביתכ ךכל … (ןקז יצח חוליגב) ןויזב ידיל אב ףא .הברה קידצ יהת לא !?דסח
המחלמ תליגמ"ב בתכ רשא ןהכה דוד 'ר םיהול-א ריזנ ,ונרומ ירבד תא ץמאלו ,רבעה תונולשכמ דומלל ונל יואר
:הלאה םירבדכ "םולשו
יפל ,אוהש םוקמב ביואה תא ףיקתהל הבוח תמחלמ וז ירה .הפקתהב איה המלשה תוננוגתהה ,ברקה ידומל יפל
.םחרי ילוא סוחי ילוא .ךראוצ טושפו וינפל ספרתה ךגרוהל אבה :רמאי ליוא קר ."וגרוהל םכשה ךגרהל אבה" ללכה
.םעה ייחב המכו המכ תחא לע ,םירומא םירבדה דיחיב םאו .עשפב תלבוגה הטוש דיסח לש העינכ יהוז
העיגה" :וידקפמו ,ל"הצ ילייח יניעלו רוביצה ישאר יניעל הלא םימיב ודמעיש יוארה ןמ הלא םיצימאו םירשי םירבד
."טקסיד ףילחהל – תעה

סקילפ םחנמ ברה


?תומודק תויטסינימפ דחפלצ תונב ויה םאה


םישנ שמח לש םודק יטסינימפ קבאמ (אי-א ,ז"כ) ןהיבא תא תשרל דחפלצ תונב שמח לש ןקבאמב תוארל ןתינ םאה
?ןויווש ןמצעל תועבותה תוריעצ תוילארשי
:ןכ רבדה ןיאש הלגת ,יתוהמה הדצמ ןהו ילמרופה הדצמ ןה ,ןתעיבת לש הניחב
רבדמב תמ וניבא" :ןהירבדכו ,םינב ויה אל ןהיבאלש ינפמ קר ןתעיבת תא תולעמ דחפלצ תונב ,תילמרופה הניחבה ןמ
ול היה םא אה" :ירפסה תובקעב י"שר ירבד םיבייחתמ ןאכמ ."… הזוחא ונל הנת ,ןב ול ןיא יכ … ול ויה אל םינבו …
תא םתרבעהו ,ול ןיא ןבו תומי יכ שיא" :רמאנ השמל 'ה תבושתב ףא ."ויה תוינמכחש דיגמ .םולכ תועבות ויה אל ,ןב
."ותבל ותלחנ
:תמש ןהיבא לש ותוכזב הרושק תירקיעה ןתנעט .ןמצעל תויוכזה תא תועבות דחפלצ תונב ןיא ,תיתוהמה הניחבה ןמ
"?ןב ול ןיא יכ ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל"


ךרוצ .ותומ רחאל םג תואיצמב ומויק תא ךישממה רבדה אוה םדא לש "ומש" :ןהירבד תנווכ תא ריהבהל שיש אלא
– "םש" אלב םלועה ןמ רבוע םדא רשאב איה הבורמ שפנ תמגעו ,וירחאל אוביש המב ומויק תא ןגעל םדאל ול ימויק
.ןורכז אלבו ךשמה אלב
ךשמהבו ,םינב תדמעהב :יחרכה ןבולישש םיכרד יתשב ?"ומש" תא םייקל ארקמב ילארשיה םדאה הכוז דציכ
,םמחל תא הנממ םיאיצומה תורודה ןיב קבדכ תשמשמ תיתחפשמה ץראה תלחנ .םהיבא תלחנב וללה לש םתזיחא
.םהיתובא לא הב םיפסאנו אבה רודל התוא םיליחנמ םתע אובבו
ול שי ,וינב ינבלו וינבל ויתובא תלחנ תא שירומ לארשימ םדאשכו ," 'ה תלחנ" ארקמב םינוכמ םהינש – ץראהו םעה
."תרכי אל רשא םלוע םש"ב זא הכוז אוהו ,וזה הלופכה 'ה תלחנב קלח
האצותכ םדאה לע אובל היושע וז הער .הלופכה 'ה תלחנמ קתניהל רשאמ לארשימ םדאל רתוי הלודג הער ןיא
תווצמ וליאו ,הנושארה הערה תא עונמל ודעונ הלואגהו לבויה תווצמ .םינב אלל ותומב וא ויתובא תלחנמ ותוקתניהמ
.הינשה תא עונמל הדעונ םובייה
תור תא אשונ אוה יכ ריהצמה ,זעוב ירבדל םעמשמב םימוד "ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל" דחפלצ תונב ירבד
לש תידוסיה ותועמשמ "ויחא םעמ תמה םש תרכי אלו ,ותלחנ לע תמה םש םיקהל" תמה השיא תלחנ תא הנוקו
רוכבה היהו" םוביי תווצמ לש המעטל םעמשמב םימוד דחי םג וללה תוארקמה ינשו .התירכו קותינ איה ע"רג שרושה
."לארשימ ומש החמי אלו ,תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא

םויקה ףצר תא וכישמי וללהו – תונב שמח – םלועב םיאצאצ דימעה ירה ,ןהיבא :דחפלצ תונב תנעט אופא יהוז
:ץראב הלחנ ירסוחמ ויהי אל ולא םינב םנמא .םינב ודלייו ואשניי רשאכ ,רוד רחא רוד ,וירחא ןהיבא לש יתחפשמה
לש "ומש" םייקתי אל ולא לכב םלוא .םהירחא םהינבל הושירוי םהו ,הלחנ ילעב ויהי דחפלצ תונב לש ןהילעב ירה
"?ותחפשמ ךותמ וניבא םש (תרכי-) ערגי המל" ,תונבה תונעוט ,ןכבו .דחפלצ

.םינימה ינש ןיב יסיסבה ןויוושל תעגונה תידוסי הפקשה תדמוע 'ה י"ע התלבקבו דחלפצ תונב לש ןתנעט דוסי לע
תא ןידה בוקיי :רמאיי אל עודמ ,הז הרקמב תונתשהל םיכירצ השוריה יניד יכ דחפלצ תונב ורבס עודמ :לאשנ הבה
יאדו ירה .הניאש ימכ איה ירה ,ותלחנ לע תמה םש תא םיקהל תורשפאה תניחבמ ירה ,תשרוי הניא תבש ןוויכ !רהה
.םוביי תורשפא אללו םינב אלל תמ הזשכ .םדא לש ומש תרכנ םבש לארשיב םייגרט םיבצמ ועריא
הכז יכ שח – תונב ןיבו םינב ןיב – םיאצאצ דילוהש םדא ,רתויב קומעה ישונאה דבורבש איה וז הלאשל הבושתה
ירדס .םישנ ינפ לע םירבגל ףידע דמעמ עבקנ ובש יתרבח רדס לכמ רתוי הקזח וז תויכשמה תעדות .תויכשמהב
תניחבמש ,םדאה לש תיסיסבה תימויקה השוחתה לומ לא ,'ה תווצמ יפ לע ,אופא ןאכ םיגוסנה םה הרבחה
.תונבל םינב ןיב לדבהל תועמשמ ןיא םלועב ותויכשמה
יכ המדנ ובש הרקמ ןחבמל הדימעה ןתעיבת םלוא ,וללכב יתרבחה רדסה לע רגית תוארוק ןניא םנמא דחפלצ תונב
תובקעבו ,ה"בקה לש ויתוירב לכל םש תדמעהל יסיסבה ישונאה ןויוושה – ןיבל הרבחה ירדס ןיב הריתס תמייק
.ישונאה םויקה דוסיב דמועה ,ןויווש ותוא לש ותופידע הררבתנ ןכא ןתעיבת

טמס ןנחלא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

!ימלשוריה דומלתה לש ותלואג תע העיגה

,לארשי ץרא תרות לש הדובכל ,סנכה תובקעב םירבד
.לאירא תיבב "ימלשוריה ןוכמה" םעטמ םילשוריב עובשה םייקתהש

ררועתמ יללכה ימואלה דוסיה .ונלש תימואלה תושיב םישדח םייח חיפה וצראל לארשי םע לש שדוחמה רוביחה
.לארשי ץרא תרות - ותוא תמלוה אהתש ,תימואל םייח תרותל השירדה תררועתמ ותאו םייחל
עדמו תונמוא ,אבצו תובשייתה ,הרות דומל :םיימואלה םייחה יביכרמ לכ הזב הז םיבלושמ לארשי ץרא תרותב
.וצראב םעה תוחרוא לכב 'ה דובכ יוליג - הדועיש ,תחא תימואל תושי ללכל םירבחתמו
רקיעב םינווכמ וינייעמ רשאכ ,ויהול-א לומ לארשימ טרפה בצינ הזכרמב ,ידוהיה טרפה לש הרות איה ל"וח תרות
לומ לארשי םע בצינ הזכרמב .ללכה תרות איה לארשי ץרא תרות התמועל .ה"בקב טרפה תוקבדו ,יטרפ תווצמ םויקל
."ורפסי ותליהת יל יתרצי וז םע" .םיימואלה וייח תוחרואב םלועב ותליהת רפסל ויהול-א
.ימלשוריה דומלתל – התמשנלו הבלל לארשי ץרא תרות תא רבחל תעה העיגה
דחוימה יוליגל קודה רשקב רושק ותוימצעלו וישרושל ,וצראל לארשי םע תביש ךילהתש ל"צז קוק ברה ונדמל רבכ
לע העיפשמה הארשה .האובנה ץרא ,לארשי ץראד אריואל תדחוימה תיאובנ הארשה וב שיש ,ימלשוריה דומלתה לש
.(ג"ק ה"יארה תורגא ןייע) תומלשו תודחא ללכל הרותבש םיינומאהו םיישעמה םידדצה רוביח לע הדגאו הכלה רוביח
ןמ ,יוארכ האיצוהל ונלחתה אל ןיידעש ,האווצ לש רדגב םניה ימלשוריה דומלתה ןינעב ותכרדהו ל"צז קוק ברה ירבד
.לעופה לא חוכה
לע לוטיל םהילע ךכו תובא תלחנ ץרא יבחרמב תובשייתהל הגהנהה תא םמצע לע ולטנ תיתדה תונויצה ינבש םשכ
.ימלשוריה דומלתב ,לארשי ץרא תרותב תשדוחמ תוקבדל הגהנהה תא םמצע

ס"לב םהרבא ברה לש ותושארב ,"לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמה" ומצע לע לטנש המישמה תאז
.לארשיב תיב לכל ואיבהלו ימלשוריה דומלתב קוסעל :ןוכמה לש ודועי .ןהכה בושי ראש ג"הרה לש ותואישנבו
.לארשי ץראב שדחתמה ינחורה ונמלוע תא וילע תיתשהלו ימלשוריל שרדמ יתב םיקהל
תבדנו ותלוכי יפכ שיא .תאזה הלודגה המישמה תמשגהב קלח תחקל םיארקנ תיתדה תונויצה לש היתונבו הינב לכ
.הב םיקיזחמל ויהי םייח ץע .תוהדזהב ,הכימתב ,דומילב ,ובל

רות ןד
. 053-262962 רות ןדל וא 02-6535899 :ס"לב םהרבא ברהל תונפל ןתינ עויסו עדימל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיעוגיפהמ םיעוצפל - "דימת החמשב"
ידכב תוביסמ תכרועו םיעוגיפה יעוצפ םיזפשואמ םהב םילוחה יתב ןיב תרייסמ ,רורט יעגפנ םידלי ןעמל "דימת החמשב" תתומע
'ו ףגאב םיבכושה םיעוצפל ביבא לתב בוליכיא םילוחה תיבב הביסמ התומעה הנגרא הנורחאל .םחור בצמ תא רפשלו דדועל
ועצפנש תורענו הינתנב ןורשה ןוינקב היהש עוגיפב םיעוצפ וחכנ הביסמב ופתתשהש םיעוצפה ןיב .תיטסלפ תיגרוריכה הקלחמב
.ביבא לתב םוירניפלודב עוגיפב
,םיעוצפל תונתמ םורתל םיניינועמה םישנאל ןכו תוביסמה תוסחב קלח לוטיל םיניינועמה םיקסע ילעבל הנופ התומעה תלהנה
.055-667245 ןופלטב רשק רוציל ןתינ

וצראל לארשי םע ןיב
2 םירצנ סנכ - םישדחתמ םירגתאו ינומא טבמ
-יתוגה-ינרות סנכ ףיטק שוגב םירצנ בושיב 09:00-18:00 תועשה ןיב זומתב ח"כ ישימח םויב ה"זעב תמייקמ םירצנ תשרדמ
.תאזה תעב ונתוא םידקופה םיימואל םירגתאו תורומת ,םיכילהתל תומדקתהב חורו הנומא יניינע רוריבל ינויער
ברה ,ןהכ בושי ראש ברה ,הסיוס והילא ברה םילשורי יניינעל רשה ,א"טילש ואל ברה לארשיל ישארה ברה :ודבכי סנכה תא
.דועו רוצ הל'רא רמ ,רבוקר םוחנ 'פורפ ברה ,תרופ ןנח ברה ,ןמקורד םייח ברה ,יקצנימק לאגי ברה ,קוק ןהכה החמש
.08:00 העשהמ לחה (תרדוסמ הינח) ינרק םוסחממו (תירוביצ הרובחתב םיעיגמל) דעס תמוצמ ףוסיא
.058-705796 ,08-6846010 :םיפסונ םיטרפלו הינכות תנמזה ,םושירל
(ח"ש 10 – םידימלת ,ח"ש 15 – שארמ הנמזה יפל םירהצ תחורא)
.תישפוח הסינכה

"ונלאוגל רהמו ונביר הביר"
השאה תעונת-הנומא" םע ףותשב ןויעה ימי וכרעי הנשה .בא שדוחב םישנל ןויע ימי ,הנש ידימכ ,תכרוע תויפלת-ביבא תשרדמ
לת ,קחצי תלחנ ,22 ללהנ 'חרב ףרוד ברה ש"ע תסנכה תיבב ,(23-24.7) א"סשתה בא םחנמב 'ד-'ג םיכיראתב "תימואל תיתדה
.ביבא
,אריפש עשוהי ברה ,ולרש לבוי ברה ,טנמאיד יטומ ברה ,ץנג םייח ברה ,יקצילשיו עשילא ברה ,לאירא בקעי ברה :םיצרמה ןיב
.הקנימ הרואיל 'בגה - הכרב ירבד ,יקסבונימס הלחור תינברה ,אריפש ימענ תינברה ,יילס ךורב ברה ,גרבנטור לאכימ ברה
.תומלתשה לומג ךרוצל םירכומ םירועשה
.053-961513 ,03-6092229 תעפי :תמדקומ המשרהו םיטרפל

ןיליפת עצבמ
םילוע םידליל ןיליפת תוגוז וקלוחי ופוסבש ,ןיליפת עצבמ ולא םימיב םייקמ ,תיפויתאה הדעה תטילק ןעמל לעופש "יננה" ןוגרא
.הגישהל םדיב ףסכ ןיאו ,וז הווצמ םייקל םיצורש
.03-6964765 "יננה" ןוגרא :ונילא הנפ אנא ,וז הלענ הרטמ םשל םורתל ךנוצרבש וא שומישב וניאש ןיליפת גוז ךתושרב שי םא
?ןידה תא ןתי ימ

העיבתב תסנכה לומ תבש תתיבש
ולסוא ילדחמ לע תיתכלממ הריקח תדעול

תסנכה לומ תבש תתיבשב חתפ רבעשל תונותיעה תכשל שיאו ל"כטמ תרייס רגוב ,ןיעידומ ןיצק ,ןומימ לאכימ
.ולסוא ילדחמ לע הריקח תדעו תמקהל העיבתב
חותפל החונ תורשפא תאפרעל וקינעהש תוירחא ירסח םישעמב ולסוא ילכירדא תא םישאמ ןומימ לאכימ ('לימ) ן"סר
.תללוכ המחלמ תנכסל רוזאה תא וברקו לארשי ץרא יככותמ חצרו רורט תמחלמב
תויומדה םע תובר תוחיש םייק אוה .הללאמרב םיברע יניינעל ץעוי שמישו יאניתשלפה אשונב תובר קסע הכימ
ןביאב ועטקנש תאפרעמו פ"שאמ רענתהל תויטנתוא תומזוי לע דמלו הריעצה תוגיהנמבו רוזאב תוטלובה תויטילופה
.ולסוא ךילהת י"ע
םע תורבדיהמ סונמ ןיא היפל תיגטרטסא הכרעההמ ןיטולחל הנוש התיה ויתימעו אוה וחווד הילע בצמה תנומת
.פ"שא
,םישאונה םהיתונויסנב עשפ לע אטח ופיסוי – ןומימ רמוא – תסנכהו רוביצה תאנוהלו לדחמל םיארחאהש ןכתי אל"
לכב ךכו הברהב םיתוחפ תונולשכ לע םידקפמ םיחידמ ל"הצב .ילסולוקה םנולשכ תא ליצהל ,ולא םימיב םיכשמנה
.םולכ הרק אל וליאכ םהלשב םיכישממ ולסוא ילכירדא וליאו תרדוסמ הרבח וא ןיקת ןוגרא
םיאשונ ,היפ תא לואשל ילבמ הללמוא היסולכוא לע חצורה ןדורה תטלשהל ועייסו .ולסוא תוחיש תא ומזיש ימ
.דחאכ םיברעו םידוהי לש םתומלו רורטל תוירחאב
םגו ולסוא תוילשאמ חכפתהש ילארשיה רובצב םמודה בורל הפ שמשמ יניאש – ןומימ לאכימ רמוא – ןימאמ ינא
בל ישחרל ןיזאהל הלשממלו תסנכה ירחבנל ךכיפל ארוקו ,תאפרע לש תינחצרה ותונדורב וסאמש םיאניתשלפ ינומהל
.ולסוא לדחמ תקידבל תיתכלממ הריקח תדעו רתלאל םיקהלו רוביצה

המוקת י"ע שגומ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design