English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה סחנפ תשרפ

ב"סשתה סחנפ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
וילע ךדוהמ תתנו"
(ב ,ז"כ רבדמב) "לארשי ינב תדע לכ ועמשי ןעמל

:ורמא רוד ותואבש םינקז !ךדוה לכ אלו - 'ךדוהמ' "
(א"ע ה"ע ארתב אבב) "הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ

וינפמ ףקשנה הנבלה דוהב היה יד ,ןכ יפ לע ףאו
.וילא "לארשי ינב תדע לכ ועמשי ןעמל"
"האריו דובכ וב םיגהונ ויהש" :י"שר ירבדכ
.העוצרו לקמכ העתרה יעצמאב ךרוצ אלב םג


ובנ תגספ לע

...

,אבה שמשה לומ ובנ תגספ לעו
,ברקה ךאלמ ינפכ דוה ארונ
לוק ןתי ןונ-ןב עשוהי דמעי
.ברו םוצעה ואבצ שאר-לע

,זוזע ,המצע אלמ ,ץחכ אצי ולוק
;שאכ ,דיפלכ רעבי ורבד
,קירה רבדמה ,ארונה רבדמה-םג
"!שר םוק !לארשי" :וירחא הנוע

...

רבכו ,עסמל תורצצחב ועקת רבכו
- רשה-םג ובנ תגספמ דר
המ-לע ?לארשי עסי-אל עודמו
?רהה לומ שאר-ףופכ םמוד בצנ

?הזה רבדמב ול בזע רצי המ-תא
?איגב ויניע תוטטושמ-המ
ימ-תא ?הנפטת ,הניכבת םמוד המל
?ובנ-רה שאר לע הנשקבת

!תמה השמ-תא ,השמ-תא תושקבמ ןה
םעה תונפ לכ דחא שיאכו
,םיהול-אה שיא חור לומ םאתפ וערכ
.םרה ,ןמאנה םער לומ-לא

קילאיב .נ.ח
."םינורחא רבדמ יתמ" :ךותמ
"הדעה לע שיא"

ןדרי לע באומ תוברעב בצינ - ןענכ ישבוכ רוד - שדח רודו ,רבדמה תוביתנב - הנשה םיעברא ןב - לודגה עסמה םת
.לארשי ץרא שוביכל תואושנ וינפו וחירי
ןובר ידי לע הווטצמ "רבדמב סוסכ לארשי ינב ינפל ץר" רשא ונבר השמו .הגהנהב תורמשמ ףולחל תעה העיגה התע
:םימלועה
רשאכ ,התא םג ךימע לא תפסאנו התוא תיארו .לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה תא הארו הזה םירבעה רה לא הלע"
.(גי-בי ,ו"כ רבדמב) "ךיחא ןורהא ףסאנ
הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא" :ןנחתמו הרזגה עור םע םילשמ וניא השמ יכ ,תעדל חכוונ "ןנחתאו" תשרפב
הלאשה השמ תא הדירטמ תישיאה ותרצ ינפל דוע יכ ,םידמל ונא ונתשרפמ לבא ,(הכ ,'ג םירבד) "ןדריה רבעב רשא
:שקבמו םלוע לש ונוברל הנופ אוהו ,המואה תגהנהב ומוקמ תא אלמי ימ :תימואלה
.(זט ,ז"כ) "הדעה לע שיא ,רשב לכל תוחורה יהול-א 'ה דקפי"
ותמזויב הנופ אלא ,ותומ רחאל שרוי יונימל ןיתממ וניא השמש הדבועה םצע יכ ,'ירפסה' תובקעב י"שר ןייצמ הפי
םחביש עידוהל" :רוביצ גיהנמ לכל התואנ הכרדה הב שיו ,ותוכזל תפקזנ ,וייחב דוע םוקמ אלממ ול תונמל שקבמו
."רוביצ יכרצב םיקסועו םמצע יכרצ םיחינמ ,םלועה ןמ םירטפנ םהשכש םיקידצ לש
!ירחא
תונוכתה ןהמ טרפלו ריהבהל ןוכנל אצומ אלא ,"הדעה לע שיא" יונימל השקבה םצעב קפתסמ וניא השמ םרב
:הז שיאל תושרדנה
םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא"
םאיבי רשאו םאיצוי רשאו
.(זי ,ז"כ) "הער םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו
:בתוכו "םהינפל" הלימב קדקדמ 'ירפסה'
אובי רשאו' .שארב - 'םהינפל אצי רשא' אלא ,ףוסבל םיאב םהו תולייח םיחלשמ םהש ,םישוע םירחאש ךרדכ אל"
".שארב - 'םהינפל
ןיאש שיגדהל שי אלא ,הרוקמ ןאכ "!ירחא" :ל"הצ לש ברקה תמסיסש ,ל"צז הירנ יבצ השמ ברה ר"ומ בתכ ותעשב
תוגיהנמל םג תבייחמ הכרדה אלא ,ברק תעל םהילייח ינפל תאצל םישרדנה ,אבצ ידקפמל הפיה אמסיס קר וז
.הלכלכהו הרבחה ,טפשמה תוכרעמב תישיא אמגוד תויהלו ,םייחה ימוחת לכב ,םעה ינפל אובל תעבתנה תיחרזאה
,רוביצ גיהנמ תויהל תירסומה ותוכז תא דבאמ ,םירחאמ עבות אוהש םירבדה תא ומצעב םשיימ וניאש ימ
.הכותמ תפיוזמ הניה ותוגיהנמו
:השמ ירבד ךשמהב ןנובתהל שי ,תאז רואלש אלא
?תרתוימ תוליפכ ןאכ ןיאה ,"םאיבי רשאו םאיצוי רשאו"
ןושלמ הז ןויער דמלנ דציכ ריהבמ וניא ךא ."ויתויוכזב - 'םאיבי רשאו םאיצוי רשא ' " :םנמא שריפ 'ירפסה'
.בותכה
ךותמ ,"םהינפל אצי רשא" תניחב ,תישיא אמגודב קפתסהל לוכי רוביצ גיהנמ ןיאש ,שיגדהל שקבמ השמ יכ המוד
ןכ אל םאש ,וירחא רוביצה תכישמל םילכה תא שבגלו דוקשל וילע אלא ,ויתובקעב וילאמ אובי רוביצהש הווקת
.וירחאמ קחרה םעה תא ריתוהלו המידק ידימ רהמ ץורל אוה לולע
אלו 'םיצולח' תויהל ידכ תושעל ונילע המ ,הלאשב םיבר םינויד ונמייק 'םינומא שוג' תמקה תעב יכ ,ינרוכז
תארוקה ,המישגמ תיצולח תוגיהנמ תבייחמ ע"שי יבחרב תובשייתהל ךרדה תצירפ יכ ונל רורב היה .'םישרופ'
םיבחר םיגוח ךושמלו תדהוא תירוביצ הריווא רוציל חילצנ אל םאו ,ךכב יד אל יכ ,ונעדי תאז םע ךא ,"ירחא"
"בהזה ליבש"ב ונכרד תא טוונל ונילע ךכיפלו ,רוביצה ןמ םיקתונמה 'םישרופ' תויהל ונא םילולע ,וניתובקעב
."םאיצוי רשא" ןיבל "םהינפל אצי רשא" ןיב רשגמה
?העורה הפיא
:םילשמו ףיסומ השמו ,יד אל ,הלא םיחנמ םיוק ינשב םג ךא
."העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו"
גיהנמה לש ותבהאו ותוריסמ ,ותוירחא תלפוקמ וז הנועט הלימבו ,העור םשב גיהנמה ןאכ ארקנ ,ארקמב הנושארל
.ומעל
:לארשי ךלמ לש ותומד תא ראתל ואובב (ו ,ב) םיכלמ תוכלהב ם"במרה וז הדוקנ אטבל ביטיה
... םינטקבש ןטק דובכ לע סוחיו םתבוטבו םצפחב אוביו אציו ,םילודגלו םינטקל םחרמו ןנוח היהיו"
םיאלט ץבקי ועורזב ,הערי ורדע העורכ' :הלבקב שרופמ העור לש וכרדו ,'ומע בקעיב תוערל' בותכה וארק - 'העור'
."(אי ,'מ היעשי) 'להני תולע ,אשי וקיחבו
תירסומ תוישיא תשרדנ ךכל .ינוגרא וא יאבצ ,ינידמ ןורשכ קר אל תובייחמ ,השמ י"ע תוטרופמה ,הלא תונוכת
:שיגדמ אוה ירה גיהנמל עשוהי תא תונמל השמ תא תוחנהל םימלועה ןובר אובב ךכיפלו ,חור ראש תלעב
וב חור רשא שיא ןונ ןב עשוהי תא חק"
.(חי ,ז"כ) "וילע ךדי תכמסו
תונש הז בורקמ עשוהי תא ריכמה השמ יפלכ ףא עיתפמ שודיח וכותב ןפוצ ,חור שיאכ עשוהי לש ורואתש רשפא
(אי ,ג"ל תומש) "להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהיו" רוסמה ותרשמב עשוהי תא הכ דע ריכה השמ ,רוד
.םילגרמה אטח תעב לארשי ץראל ןמאנו קלמעב הרובגב םחולה ליח רוביגכו
.ל"זח ןושלב "ילספס רדסמ" ;רשכומ ןוגרא שיאו ליח רוביג קר וניא עשוהי יכ ,השמל ה"בקה הלגמ התע הנה ךא
הזכ שיאו .השמ יפלכ תולטבתהו הוונע ךותמ הכ דע וענצוה היתולוגס רשא תינחור תוישיא תרתתסמ הלא ירוחאמ
.המואה תא גיהנהל יואר "וב חור רשא"

.הכובמו רעס לש םימיב תמא תוגיהנמ שקבל ונאובב ,הלודג איהש וז הנטק השרפ ונל הרקי המ
הדורי הקיטילופב העוקשה ,םיקפוא תרצ תוגיהנמ חכונו
:םמוד לחיינו םימשל ןיע אשינ
."הדעה לע שיא ,רשב לכל תוחורה יהול-א 'ה דקפי"

תרופ ןנח


המוקת תדמע

!הרומח הרהזא


.תוקחמנ תומלש תוחפשמ ,םהידכנו םינקז ,םהיתומאו םיללוע ,םימכ ךפשנ לארשי םד
!ךשמיהל לוכי וניא הזכש ףוריט
.הישעמב תצרחנ הניאו ,היתועדב היוצחש ,הלשממה לש הדי תלזואל יוטיב םה םיארונה חצרה ישעמ
דעצב חרכה אהי רבכשכ םייתרחמל החדנ ,םויה ליעומו ליעיש השעמ .ידמ טעמו ידמ רחואמ תישענ ל"הצ תוליעפ
.רתוי הברה ףירח

:םיאבה םידעצב דימ טוקנל הלשממה ןמ תעבות המוקת
.םיאניתשלפה ידיב ,םימעפ רופס ןיא ורפוה רבכש ולסוא ימכסה לש טלחומ לוטיב .1
.הינונגנמ לכ לע תיאניתשלפה תושרה קורפו ,ע"שי יחטש לכ לש אלמ שוביכ .2
.המיחלה יעצמאו קשנה לכ לש יביסנטניא ףוסיאו .ויעצבמו ויליעפמ ,ויגיהנמ ,רורטה ינונגנמ לוסיח .3
.התסהו עלב ירודש קספה אלל תורדשמה ,תויאניתשלפה היזיוולטהו וידרה תונחת קורפ .4
.רורטה תולועפב םיכמותהו םיעייסמה יפלכ שורג שנועב הטיקנ .5
.ע"שי ירוזא לכ לע לארשי תנידמ לש אלמ יחרזאו יאבצ ןוטלש תלחה .6

לעופב תולגל הנוכנ היהת רשא ,תיברעה היסולכואה לש הבוליש תא ןוחבל היהי ןתינ הלא םיפיקת םידעצ רחאל קר
.ע"שי ימוחתב םיילכלכהו םייתרבחה ,םיילפיצינומה םייחה לוהינב ,לארשי תנידמל תונמאנ
תוימוקמו תוירוזא תוצעומ תרגסמב הגרדהב וליחהל ןתינו יהשלכ תושר םע ןתמו אשמ בייחמ וניא הז ךילהת
.לארשי תנידמ לש תינוחטיבו תינידמ תונוביר תחת ,ע"שיב

רורט תולועפ ךשמהל הלילח איבי ,הזב םיטרופמה םידעצה לולכמ לש ידיימ עוציבמ תוקמחתה לכ יכ םיריהזמ ונא
הלגתי "הדרפהה רדג" רופיס לכו קוריה וקה ידיצ ינשמ אושנמ דבכ םימד ריחמ ונמעמ ובגי רשא רורט-הגמו
.היילשאו אווש םסקמכ
תא חירכיו ,לארשי ץראב תויחל ךישמהל תיברעה היסולכואה לש תירסומה התוכז ןדבאל איבי הז ארונ ךילהת
.ץראה ןמ םשורגב םייתסת רשא םדמ הבוקע המחלמל תאצל לארשי תנידמ

םידעצב וישכע טוקנל תבייח היניע דגנל תיברעה היסולכואה םגו ,לארשי םע תבוטו השארב היניעש תינידמ הגהנה
.רחואמ היהיש ינפל ליעל וותוהש םיבייחתמה
"!ןתי ומעל זוע 'ה"
"!םולשב ומע תא ךרבי 'ה" :ךכ ךותמו?דליה הפיא

... וניתוגאד שארב ךוניחה

.רעונה ךוניח אוה ונתוא דירטמ תמאב שממ ,ינוחטיבה בצמל רבעמ הברה
:הינשה המוקת תבש תא תנגראמ ,רוביצה בל ישחרל תעה לכ הבושקה ,תיתד-תינויצ העונתכ ,המוקת
?ונלש רעונה םע הרוק המ
.ביבא-לתב (ןירדהמל טאלג) 'ץיב-דנרג ןולמב םייקתתש

:תואצרהה יאשונו םיפתתשמה

"ימע לא"ב הצרמו ,ןורמוש ינרק - ןורמושה תבישי שאר ,בורק באז ברה
?םייניעה הבוגב ךוניח
.הפצוח לש רודב הבוט ןיעל ךוניח

םיריעצל רבח הלעמ תבישי שאר ,לט-לגא ןרהא ברה
!?תוינוכיתה תובישיה ןדיע ץק
.ךוניחב "תידוהיה תרתחמה"

.המוקת תוריכזמ רבח ,הרומ ןולאמ ,סקילפ םחנמ ברה םג ףתתשי תבשב

.ח"ש 575 :גוזל ריחמה
.םניח - םייתנש ליג דע םידלי
.החנה %20 :םיפסונ םידלי

.תבשה תוליפת תא ומיעניש ,וינבו יקסבוקר קחצי ןזחה םג וחראתי ןולמב


!לבגומ תומוקמה רפסמ

.02-6529669 :המשרהו םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םייחה רוא

רשא תב חרש

וינבו בקעי םע הדריו ןענכב הדלונ איה .תובר םינש הכיראה שרדמה יפלש ,חרש תרכזנ ונתשרפב
םירצמה וכילשה ותוא ,ףסוי לש ונורא םוקמ תא השמל התארה ,תובר םינש רובעכש ,וז איה .המירצמ
.ולאגנ חרש לש ןורכיזל תודוה ,השעמל .לארשי תאיצי תא עונמל ידכ רואיל
.םימי הכיראה איה הפ םגו ,לארשי ץראל הסנכנ ,םירצממ לארשי ינב םע האצי חרש
לבא ריעה תא התמכחב הליצה ,ךלמה דוד דגנ ירכב ןב עבש דרמ ימיבש ,השאה םע התוא ההזמ שרדמה
.('כ 'ב לאומש)
םימה ויה דציכ ,שרודו בשוי היה ןנחוי 'ר" .ןנחוי יבר לש ותפוקתל דע הייח תא םיכיראמה וליפא שי
אלא היה אלו ,יתייה םש :הרמאו רשא תב חרש הפיקשה .(הכבש =) אייליקניקכ - המוחכ םייושע
.(זנק ,י ,אנהכ ברד אתקיספ) "(הארמ וא תיששע=) אטמופיאכ
הלאמ התיה ףא איה !הנש ףלאמ הלעמל חרש התייח הז שרדמ יפל .ינש תיב ןברוח רחאל יח ןנחוי יבר
.ןדע ןגל םהייחב דוע וסנכנש
םייחה תלחות ,לשמל תירבה תוצראב .תונוש תופוקתבו םינוש םירוזאב הנוש תעצוממה םייחה תלחות
.2000 תנשב הנש 77 -ל 1900 תנשב עצוממב הנש 50 -מ התלע
םלועה לכבשכ) הנש 78 עצוממב םייחה תלחותו ,םלועב תונושארה תונידמה רשע ןיב םיאצמנ ונא ץראב
.(רתוי םימי תוכיראמ םישנ
הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושת לש תחא העש הפי" ירהש ,לדגה םייחה ךשמ לע קופיסה לכ םע ךא
הירטאירגה םוחת .רגובמ ליגב םייח תוכיאל גואדל תוחפ אל בושח ,('ד תובא) "אבה םלועה ייח לכמ
,יתליהק עויס תתל בושחו , יללכה לופיטהמ דחא קלח אוה ךא ,םישישקב יאופר לופיטב החמתמ
-בצ 'ה רמא הכ" הירכז תאובנ תא וניניעב תוארל םיכוז ונא ,ןכאו ."בהזה ליג" ינבל יתרבחו יתקוסעת
.(ד ח הירכז) "םינש בורמ ודיב ותנעשמ שיאו ,םילשורי תובוחרב תונקזו םינקז ובשי דוע :תוא

ץיבוקשרה עבש תב ר"ד


םיברה לבאו דיחיה לבא

ולא תוכלה וכפה ,תיבה רה תמחלמ ץורפ זאמ ךא ,שרדמה תיבב קוסעל םיברמ ןיא תוליבא תוכלהב
םיבש ונא ,ונתאמ דחא ףאל תורז וללה תוכלהה ןיא תמאב .השעמל ןמייקל שי רשא תוכלהל םיבר םיתבב
סוביכ ,תרופסת ירוסיא .ונשדקמ תיב ןברוח לע יללכה ונלבאב םירצמה ןב ימיב הנש ידימ ןתוא םימייקמו
יסחי ,לדנסה תליענ ירוסיאו (םקלחב וא) םירצמה ןיב ימיב םיגהונה ,ןיאושינו החמש ,הצחר ,ץוהיגו
םירוסיאל םיהז ,באב העשתב םיגהונה ,ץראה לע הבישיה ןכו הרות דומלתו םולש תליאש ,תושיא
תוגהונה תווצמה לכ" :(א"ע ל תינעת) אתיירבה ןושלכ ,ומלועל ךלהש החפשמ ןב לע תולבאב םיגהונה
."באב 'טב תוגהונ לבאב
רובע םע ,ותריטפל ךומסה ןמזל תלבגומ ,טרפה לע תולבא .תועמשמ בר ינורקע לדבה םייק ,תוהזה תורמל
הז ירה ,תמה לע לבאתמ וניאש ימ לכ"ש תעבוק הכלההש םשכ .הרוסא איהו הב םיבייח ןיא ןמזה
רחא תמ לע ,יאדמ רתוי וילע השקתמה לכו ,יאדמ רתוי תמה לע ןישקתמ ןיא"ש תקסופ איה ןכ ,"ירזכא
םות םע .(ד"צש ד"וי ע"וש) "ץוהיגלו תרופסתל םישולש ,דפסהל העבש ,יכבל םימי השלש אלא ,הכוב אוה
.ללכ תולבא יגהנמ םיגהונ אל בוש ,שדוח ב"י
היילעה .תוליבא םוי ןורכיזה םוי ןיא ורקיעב ךא ,הנש ידימ הריטפה ךיראת תא ןייצל ונא םיגהונ םנמא
יוליעל םיראשה תולדתשה אוה םניינע ,תוליבא יגהנמ םניא ,הליפתו דומיל ,רנ תקלדה ,שידקה ,רבקל
איה ,תוליבא תנייצמ הניא ,םירוהה לש ןורכיזה םויב םינב לש תינעתה םג .םירטפנה םהיבורק תמשנ
.ויבאל הכזמש ןב תניחב ,הלעתמ וירוה תמשנ ,וישעמ רפשמו בש ןבהשכו הבושת לש תינעת
ןיידע ,ןברוחה רחאל םינש יפלא ,ןמזה ףולח םע ללכ ההכתמ הניא ןברוחה לע תוליבאה ,תאז תמועל
תמצמטצמ הניא םג ןברוחה לע תוליבאה .ןוסאה שחרתה התע הז וליאכ תוליבא יגהנמל ונא םיעבתנ
לע דיחיה תוליבאב .ןברוחל רכז תושעל ונא םישרדנ ,םייחה לש ףטושה ךלהמב םג ,הנשה לש וז הפוקתל
ןוסאש ימ םג .ליגר םייח לוללסמל רוזחל (לודגה ישוקה תורמל) ולבא ימי םות רחאל םדאה בייח ,תמ
תוליבאב .וכשמי םייחהו הייטרב הסוכי םמדמהו באוכה עצפה .ולבאב עקשי םא ול יוא ,וילע שגרתה לודג
יתלב המא לע המא רויש ,הלוכ הנשה לכ ךרואל תוליבא ינממס םג םימכח ורזג ,יללכה ןברוחה לע
הלקמ רפא ,םיטישכתב םישנל הרסח תוטשקתה ,תוחמשב רסח ןפואב ןחלוש תכירע ,ןיינבב תחיוטמ
ברחשמ ,תחאב .הווצמ לש החמש ךרוצל אלש ןייה לע ריש ילכב ןגנל ורסא ןכ .דועו םינתח שארב
.ליגרה םלולסמל בושל ולכוי ה"זעב הנבישכ קרו ,ונייח לכ ונתשנ ,החמש לכ הברע ,ונשדקמ
ונא םיווצמ ןברוחה לע םג .תוליבאה לש רתויב םיזעה םייוטיבה דחא והז .ודגב תא עורקל ,לבאתמה לע
םיבייח ונא ,ןוסאה םע ןושארה שגפמב ימעפ דח בויח הז ןיא ,תמ לע העירקה בויחמ הנושב לבא ,עורקל
םילשוריב ,הדוהי ירעב (םוי םישולש לש שרפהב) ןברוחה תמצע םע תשדוחמ השיגפ לכב עורקלו בושל
.שדקמה םוקמבו
ירבד יפ לע ןבוי ,ןברוחה לע תכשמתמה תוליבאה ןיבל ,תמ לע תוליבאבש ןמזב הלבגהה ןיב לדבהה רשפ
רבעב שחרתהש ןוסאב רבודמ ןיא ,ןכ םא .וימיב ברח וליכ ,וימיב שדקמה תיב הנבנ אלש רודש ל"זח
,וניניע לומ וישכע תשחרתמה הידגרט יהוז ,םיווח ונא ויתואצות תא קרשו םלועל ונאוב םרט דוע ,קוחרה
-םידולייה" ,םייחה לש יעבט וליאכ היוול ןב תוומה ךפה ,ןושארה םדא אטח זאמ ,תפסונ הקמעהבו
םהב םימיל ונא םילחיימו תוומה "תויעבט" תא לבקל דגנתמה ירוקמה עבטה זונג ונתמשנב קומע ."תומל
,דיתעה קיחב םירתסומה וללה םירשואמה םימיה אבל דע םלוא .םיתמה תייחתל ונא םיפצמו ,עלובי אוה
ונעבטל יוטיב אוה ,תולבאה תבוח תרזגנ ונממש תוומה תא לבקל ישוקה .תוומה תריזג לצב ונא םייח
םילשהל ךרוצה תא תאטבמ ,ךלוהו תחופ לש ךרדב תולבאה תבוח לש התגרדה .אטחה ינפלמש ירוקמה
.םייחל טא טא בושלו הריזגה םע
ןוקית ינפלש הזה םלועב םג םיירשפא יתלב םייח םניה ,ונצראל ןברוחו ונמעל תולג לש םייח ,תאז תמועל
לכ .הקוחר תעל הנניא הייפצה הזב .המלשה תויהל הלוכי אלו רוסא הלאכ םייח םע ,ןושארה םדא אטח
תוומה תא ונתיאמ ריסהל ,ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש ונא םיעבות ,ונב םייח לש תיחולחל דוע
ןויצ ילבא ראש ךותב ונמחני םוקמהש םא םירמוא ,םילבא םוחינב .שדקמ רדעהב םוי םוי םיווח ונאש
המחנה הזב ףא ףוס ףוס ,תבאוכה הדרפה םע המלשה תשרדנ םייתניבש ףא לעש םהל זומרל ,םילשוריו
'ה החמי ,רסות תוומה תפרח רשאכ ,זא קר ,םילשוריו ןויצ תמחנבכ ,ןוקיתה אובי רשאכ היהת האלמה
.םינפ לכ לעמ העמד

סקילפ םחנמ ברה

םוגרתה רואל
רקיה ידכנל
ו"יה לאנתנ םחנמ-ןויצ
תווצמל ךעיגהב ייתוכרב
והילא אבס
תירבעבש תימראה
(א"ע ד"יק םיחספ) םדוק רידת - רידת וניאשו רידת

חלפ תנא יד ךלהא ... :אבומ זי ו לאינדב .הכסנו ארידת אתלע לע - י חכ רבדמב - הכסנו דימתה תלע לע
איה תיאדיחי - ארידת - וז הלימ .ךליצי אוה דימת ודבוע התאש ךיהול-א = ךנבזישי אוה ארידתב הל
.ארקמב
איניצוב אקלדאל - כ זכ תומש - דימת רנ תולעהל :ןהיניבו תוטעמ אל םימעפ הב שמשתמ סולקנוא
אקלדאל) רנ דימת תולעהל :ונייהד ,לעופ ראותכ הז קוספב םישמתשמ ארידת/נדימת םילימה .ארידת
דימת הלימה הפילחה ,ליעל אבוהש קוספהמ לטינש ,(ס"נכהיבב לשמל) דימת רנ ףוריצב .(איניצוב ארידת
תלע ,(ז ד רבדמב ,היהי וילע דימתה םחלו) דימתה םחל :םיפוריצב ומכ ,ראות םשל הכפהו הדיקפת תא
ךכ) לעופ ראותכ אלו ראותכ דימת הלימה תשמשמ םהבש ,(י חכ רבדמב ,הכסנו דימתה תלע לע) דימתה
-אכרמ םימעטה ,ףוריצה תולימ יתשל תחתמ םיאב םינורחאה םיפוריצה ינשב :םימעטה ונל םירומ
תחתמ םיאב אחפיט-אכרמה ןושארה ףוריצב וליאו ;םילימה יתש ןיב יריבחת רשק לע םיעיבצמה אחפיט
.(!דימת ?יתמ .רנ - תולעהל םילימל
םיחבז) ורבח תא םדוק ורבחמ רידתה לכ :ל"זח תורפסב רבכ תירבעב תשמשמ (א)רידת תימראה הלימה
תכרב ,(א ג ארתב אבב) רידת תוריפ השוע אוהש לכו ,(זט ג תובא) םוי לכב רידת םיריזחמ םיאבגהו ,(א י
םידומלתה ינשב וז הלימ תשמשמ ןכ .(א ו תוכרב אתפסות) הרידת הניא םויה תכרבו הרידת ןייה
'ב הבורק ,דעומ חקא יכ ,רילק רזעילא 'ר) תאז תושעל רידת רשא לכו :טויפב ןוגכ ,םייניבה ימי תורפסבו
'ה תוחילס) הרידתב הלוע ךיררוצ לוק חכשת לאו :ימראה לקשמב ןטייפה טקונ םימעפו ;(תוכוסד
.(ת"ישעד
לשו תועונת לש תופיכתה רועיש ןכו ,תודימתו תועיבק :םה היעמשמו ,ונימי ןושלב ףא תשמשמ וז הלימ
רדת ,(ראות) ירידת ,(הנוכת) תורידת ,(לעופה ראותו ראות) רידת :םה הז שרושמ ורצונש םילימ .תודונת
ילגב דחוימב רבודמו ,העובק ןמז תדיחיב תמיוסמ העפות לש תורזחה רועיש :םצע םש - (טויפב - רדת)
.הובג רדתו ינוניב רדת - וידר
תירבעב הטלקנו (רדנל רשק הל ןיא) תיברעה ןמ ונילא האב איה םלוא ,רידתה ךפה הניה רידנ הלימה
התיה תרתוכבש ל"זח תרמאש חינהל שי ,הקיתע וז הלימ התיה ול) רידתל הלש תויזורחה םושמ ילוא
.(םדוק רידת - רידנו רידת :תחסונמ
- ןמרלק יחיבא יל חש .'וכו ןרצח ... תרש ... שמש :הלימה לש הלוגלג לע ונרביד ךתולעהב תשרפב .ב.נ
לכב ?תרשה הפיא :ותלאשל .אבה אצממה תא הלעה רפס יתב רפסמב ךרעש יוסינבש - םיבשחמל הרומ
תרשה תא עדי אלש קט יה רוד ,ןכא .םיבשחמה רדחבש תרשל םידימלתה ותוא ונפה רפסה יתב
.(ינושארה)

לאנתנ והילא ר"ד


םולש תירב

םצע לע קר אל ירצמה םעל חלסת אלש הרמאש ל"ז ריאמ הדלוג 'בגה רבעשל הלשממה שאר ל רפוסמ
.םיחצורל ונינב תא וכפהש לע רקיעב אלא ,ונב המחלמה
ידוהי אוצמל היה השק ,תולגב ןכאש ףיסוהו הלא הירבד לע חכ רשי בתכמ הל חלש ל"צז קוק ה"יצרה
תונידעהמ קלח המגפנ הווצמ תמחלמ ךרוצל קשנב שומיש לש לגרההמ האצותכ ונרעצל םויהו חצור
.םיחצורה וברתנו םעבש
לש ותמחו וסעכ חינהש רכשב" ,ל"צז ןי'זולוומ ב"יצנה בתוכ ,םולש יתירב תא ול ןתונ יננה תכרב לע
,ודיב שפנ גורהל סחנפ השעש השעמה עבטש ןוויכמ ,זיגרי אלו דיפקי אלש - םולשה תדימב וכרב ,ה"בקה
דימת אהיש הכרבה האב םימש םשל היהש ןוויכמ לבא ,ךכ רחא םג - זע שגרה בלב ריאשהל ןתונ היה
."בל תקופל ןיינעה הז אהי אלו ,םולשה תדימבו תחנב
תומחלמב םיקוסע ויהש םינושארה תורודה לע 'ב המחלמה תרואב קוק ה"יארה ןרמ בתוכ הזב אצויכ
.שדוק תלודגו תודידיב םהילא םיסחייתמ ונאש םילודגה םה םהש םדמ תובוקעו תוירזכא
םיירזכא םימע לש תואיצמב .םלועל העושי חימצהל הירוטסיהה תמב לע 'ה םע עיפומ םהב םינש ןתואב
תאלמו בטיה תררובמ התיה תימינפה ןתשגרהש תולודג תומשנ ןתוא תא ה"בקה עטנ זא אקווד .םייארפו
.ערהמ רוסל םג דחוימ ןפואבו ,בוט רוחבל ךשוחה קמועב ועדיש ךכ המצועו זע
עבטמ האצותכ ערהמ והשמ וליפאש "ער עריא אל תוומלצ איגב ךלא יכ םג" ה"ע ךלמה דוד ירבדכ
.יבלב אוהש לכ שגרה ריאשת אל יתמחלמה השעמה
הרכהמ תקנוי ןומע ינב תא לבחב דדממש דודכ ,תירזכא ולו הלועפ לכש "ידמיע התא"ש םושמ הז לכו
יהול-אה םולשה - ידש תוכלמב םלוע ןוקית תא בכעמה ערה תא תירכהל הווצמש בוטה ןיעמב תימינפ
.תולגתהל
שמתשמ םא םג ערהמ המואמ וב קבדי אל 'ה ןוצרל קרו ךא םיזכורמ ולש הבשחמו השעמ לכש םדא
.שדוק תלודגו הלודג הרובג ךכל ךירצ ךא ,ערה ילכב
.םלש ונניא - העטיק סחנפ לש םולשהש רמואו םולשה תירב לע ושוריפ תא בי"צנה םייסמ
םולשה תדימש אצמנו שנענו - דועו הכימ לספב החימ אלו םולשה לא יוארהמ רתוי סחנפ הטנש ןוויכמ
בייחמ םולשהש םוקמב תוחמל אל ,ול תמרוג ערב תוקבדמ סחנפ לש תגלפמה ותוריהז .ץעורל ול ךפהנ
.םלש םולשה ןיא ןכלו
תומשנ ןתוא ורזחיו םכותב ןכשש םייח חכ ותואל קקותשהלו םילודג םתואב ןנובתהל 'ה ונכזיש ר"הי
.םדק ימיכ ונב תויחל תוקזח

ןהכ ןושחנ ברה
ןועמש תראפת ללוכ שאר
וכע ץמוא ןיערג - ןועמש תראפת

ןרמ לש ותשקב יפ לע .שדחו ןשי הכותב תבלשמה ,הקיתע תארקמ ריעב ןכוש וכע "ץמוא" ינרותה ןיערגה
ותואישנבו א"טילש ןהכ ןושחנ ברה לש ותושארב ןיערגה ז"נשת תנשב םקוה א"טילש והילא יכדרמ ברה
.א"טילש רשי ףסוי ברה ארתאד ארמ לש
ירועש תרבגהו ינרות רפס תיב לש ותחיתפל ,ריעב ינחור ךפהמל ומרג רשא תוחפשמ 15 הנומ ןיערגה םויכ
.ןיערגה ירבח ידי לע םירבעומה ,םינינועמל רועש אצמי העש לכבש ךכ הרותה
,ן"במרה ,ם"במרה ,םיארומאה ,םיאנתה תשודקמ תדחוימ השודק הלביק םישודק לש ריע וכע
לכמ םירקבמל היצקרטא הווהמ ,וכעב ןכוש ושרדמ תיב דירש רשא ל"חמרה .םינורחאהו םינושארה
.םלועה
לצא יוקיחל לדומ םיווהמו תירוביצ היישעב דבכנ קלח תוחקולו םיבשותה ןיב תורעתמ ןיערגה תוחפשמ
.וכעב יבבלהו םחה יתימאה םתיב תא בוש תואורש "תורזוח תוחפשמ"
,"דסח תורוא" םע ףותישב ,"דסח ילעפמ" ןיערגה ירבח םיליעפמ ,ןיערגה לש תוכורבה תויוליעפה רתי ןיב
.םייתכלממה רפס יתבב תודהיל השרדמ ,תוינודעומ
.ריעב םיפסונ םירוזאל םיברעה לש םתוטשפתה תא המלב ןיערגה לש ותעגה
רגתאב קלח וחקיש ,םיפסונ תוחוכל םיקוקז ונאו הבורמ הכאלמה םלוא ולמעב הכרב האור ןיערגה
.ונריעב ימואלה
.051-474677 יבור ישיל תונל םינמזומ הישעב בלתשהל םינינועמה םיכרבא וא תודבוע תוחפשמ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
תועובשה תשולשב רמז ילכו תולוחמו םידוקיר

ורסא הז ללכבו .(י ,אנקת א"מ) באב העשת דעו זומתב ז"ימ תולוחמו םידוקיר ךורעל רוסאש םינורחאה ובתכ
ןיא ןכו .םיטרצנוקו הדקרה יגוחב תועובשה תשולשב ףתתשהל רוסא ךכיפל .רמז ילכ תעימשו הניגנ ולא םימיב
.הריש יברע ולא םימיב םייקל
םייקל רתומ ןכו .תוכרב עבשו ןבה ןוידפו הלימ תירב תדועסב לשמל ,החמש יריש רישל רתומ הווצמ תדועסב לבא
.תווצמל ועיגהש קיודמה םויב הווצמ תבו הווצמ רב תחמש
ףוס דע תועובשה תשולשב םגש םירמוא שי ,ולא תוחמשב דוקרלו תרומזת ןימזהל הנשה לכב הליגרש החפשמו
לע ול שי לקימהו .(מ ,אנקת ח"הכ 'ע) רוסא תועובשה תשולשבש םירמוא שיו ,תרומזת ןימזהל רשפא זומת שדוח
םושל ןימזהל ןיא בא שדוח עיגהשמו .הנשה לכב לבוקמה תמועל החמשב תצק טעמל בוט םוקמ לכמו ,ךומסל המ
.הפב רישל רתומ הווצמה תחמשל םיעגונה םירישה תא קרו ,החמש יריש פייטמ עימשהל ןיא ןכו ,תרומזת החמש
ןיאש ,הליגר תרומזת םתנותחל ןימזהל םיאשר יאדוב ,זומת שדוח ףוס דע תונותח ךורעל תוגהונש תוליהקמ םינתח
יהוזש ,םתחמשב דוקרלו ףתתשהל םילוכי ולא םימיב ןתחתהל אלש םיגהונה ףאו .רמז ילכ אלב הלכו ןתח תחמש
.הווצמ לש החמש
לחש עובש דע הניגנ דמלל ךישמהל הניגנל םירומל רתומ אליממ ,הניגנבש החמשה ינפמ אוה הניגנה רוסיאש ןוויכו
םירומל דספה םרגי וקיספי םא דגנמו .םידימלתל אלו םירומל אל החמש הניגנ דומילב ןיאש ינפמ ,באב העשת וב
.םיפסונ םירועיש ךכ בקע וכרטצי ףא ילואו ,םידומילה לולסמל רוזחל ףסונ ץמאמל וקקדזיש םידימלתל ףא ילואו
םידימלתה וא םירומה םישוע אליממ םאו .(טי ,זט רזעילא ץיצ) םיבוצע םינוגינ תועובשה תשולשב ודמליש בוטו
.תועובשה תשולשב הקספהה תא ושעיש בוט ,םהידומיל ףצרב הקספה
.ךומסל ימ לע ול שי ,םיחמש םניאש םיריש תעימשב לקהל הצורהו .םיליקמ שיו םירימחמ םיבר ,פייט וא וידרמ הקיזומ תעימש יבגל
.וז היגוסב ה"זעב ביחרא תרחא תונמדזהבו

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
םוקמ לש ורוא


היחא

שוגבש לחר תובשל תיחרזמ יצחו מ"קכ האשינ העבגל הליש תבישימ םירוחב ולע ,םיזחאמה תפוקת תליחתב ,ז"נשתה זומת ח"יב
המכ עיגהש תוחפשמה ןיערג .םיכומסה םיבושיהמ םיידוהי םיבשות י"ע ועטינש םיתיזה יעטמ לע םירמושכ ושמיש םירוחבה .הליש
.תולוכמ המכב ןכתשה כ"חא םישדוח
.דבלב תירבע הדובעב הז לכו ,בושיב הרהט הווקמ הנבנ ףא ולא םימיבו ,םיתב ונבנ ,עבק תסנכ תיב הנבנ ,שיבכ ללסנ םינשה ךשמב
.ץע יתבו םינאוורקב (םינוש םיאליגב םידלי םע תוחפשמ 10) תושפנ 50 היחאב םירג םויכ
.ונצראב ונתזיחא תא קזחל ךכבו ולא םילאידיא שממל תופאושה תוחפשמ תשפחמ היחא
.054-525503 ךונח ,02-9947510 תותבשב חוריאו רורבל
.םמע גוחלו תובשל םיבשותה ירוה תא ןימזה עוריאה דובכלו ,עקרקל ותיילעל םינש שמח בושיה גגוח ,סחנפ תשרפ תבש ,תבשה
תיעלס תעבג

,םילכב וזחאיש תוידוהי םיידי דבלמ ,רסח אל רבד ..."
"... רהו הגספ לכ לע םידוהי םידלי ימוה םיתב דבלמ
(ד"יה (ןמטוג) תירטש תיעלס הבתכש ןמוימ עטק)

.ב"סשת ירשתב 'ז -ב הלוחמל ךומס החצרנ ד"יה תירטש תיעלס
.ןדריה תעקב ןופצבש הלוחמל ברעממ המר העבג לע "תיעלס תעבג" תא ונמקה ,תמלוה תינויצ הבושתכ
ןכו םעונ יכרד היכרדש הרותה ךרד ;הכרדב ךישמהל הרטמבו תדחוימ הריוואב תוחפשמ 'סמ "תיעלס תעבג"ב תוררוגתמ םויכ
.היישעו הניתנ לש ךרד ,ץראהו םעה תבהא לש ךד ,םולש היתוביתנ
.םיפתוש םישפחמו ךרדה תליחתב ונא
ךרדה תיוותהב קלח תחקלו םידליה תא ןאכ תדלל ,םינושארה םיליתשה תא תעטל ,תישארבמ שדחתהלו ףרטצהל תונינועמה תוחפשמ
.ולאב ולא םירוזשה תשרומו עבט ,הירוטסיה ;וב העגנ אלו טעמכ םדא דיש ,ירבדמ ףונ לא הפיקשמה ,העבגל ונילא ףרטצהל תונמזומ -
.053-993260 ינדימ תחפשמ וא 04-6060378 ויליזור תחפשמ ,051-663490 ןמטור תנעל תונפל רשפאםירצנב יתנשה סנכה
סנכה דומעי הנשה .םישדחתמ םירגתאו ינומא טבמ - וצראו לארשי םע יניינעב קסועה סנכ ,תישילשה הנשה וז תמייקמ םירצנ תשרדמ
ברה ,ופי-ביבא לת ריעה בר - רמע המלש ברה ,סייו לארשי ברה ל"את ל"הצל ישארה ברה דמעמב היהיו םירצנל הנש 30 יעוריא ןמיסב
לא תעונת שאר ,רומה רה תבישי - ןמרקוצ עשוהי ברה ,ברוח תבישי שאר - ןולא יכדרמ ברה ,ןורבח-עברא תירק ריעה בר - רואיל בד
.דועו םירצנ בושיה ברה - ליווט ןויצ ברה ,הזע לבח ירוזא בר - יקצנימק לאגי ברה ,ימע
תוחוכ יווילבו ןגוממ סובוטוא תועצמאב ינרק םוסחממ העגה .םירצנ תשרדמב ב"סשת בא 'א יעיבר םויב ה"יא ,םייקתי סנכה
.ןוחטיבה
.08-6846010 :המשרהלו םיטרפל


ץוביקב םויה תלעופו הנש 15 ינפל המקוה רגניז בד ברה תושארבו א"טילש ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה תואישנב םייח רוקמ תבישי
,הקוצמ תונוכשב תובדנתה םיללוכה תילארשיה הרבחב םיליבומו םיינשדח םיטקיורפבו תיכוניחה התשיגב תידוחי הבישי .ןויצע רפכ
.דועו תושדחתהל שרדמ תיב ,הבישיה חורב םירומל ןוכמ
יסחי חותיפ ללוכ דיקפתה .םיפסכ סויגו רוביצ יסחי שיא תשפחמו ,ולא םיידוחי םיטקיורפב ךישמהל תנמ לע בר עויסל הקוקז הבישיה
,םיבוט שונא יסחי שרוד דיקפתה .םישדחו לעופב םימרות םע םיסחי חותיפ .םימיאתמ תודסומו םינוגרא ,תונרק םע םירשקו רוביצ
םייח תורוק .ןורתי - םילשורי רוזאב םירוגמ ,בכר לעב ,ברעה תועשב הדובעל תונוכנ ,ןורתי - הרז הפש תעידי ,בשחמ תלעפהב עדי
.02-9932383 :סקפל חולשל אנ ,תוצלמהו


םורד רפכב ההובג הבישי
ומק - לארשי ילודג לש םתכרבו םתצעב ויבשות .תולק תוביסנב דימת אל - ונרעצלו ,"תורתוכ"ל תופוכת הלוע םורד רפכ בושיה
ךבדנ ,לארשיב הרותה ןיינבב ךבדנ דוע ה"זעב הווהתש ההובג הבישיב ,הזה דחוימה םוקמה תלוגס תא לעופל איצוהל ,השעמ תושעל
.הרוהט הנומאו שפנ תוריסמב אלמ
םורד רפכ שיא - קחצי ןב רזעלא 'ר אנתה לש ושרדמ תיב - םוקמב םייקתהש קיתו שרדמ תיבל ךשמה השעמל הווהמ הז שרדמ תיב
.ב"סשת לולא ח"רב ה"זעב חתפי 'א רועיש .(ב"ע 'כ) הטוס תכסמב רכזנה
תונביהלו תונבל םיצורה םירגובמו םיריעצ םירוחב ."ןוזח" - םירבד תשרפ תבשב ה"יא םייקתת תוינימש ירגובל "שוביג" תבש
.051-598152 דמלמ הידידי :םיטרפל .ץראהו הרותה ןיינבל ףרטצהל םינמזומ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design