English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 האר תשרפ

האר תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ושרדת ונכשל

םש םתלכאו....םכיתולוע םש םתאבהו .המש תאבו ושרדת ונכשל םש ומש תא םושל םכיטבש לכמ םכיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא םא יכ"
םכתא הוצמ יכנא רשא לכ תא ואיבת המש ,םש ומש ןכשל םכיטבש לכמ םכיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה היהו...םתחמשו םכיהלא 'ה ינפל
לוכאל לכות אל...ךיתולוע הלעת םש ךיטבש דחאב 'ה רחבי רשא םוקמב םא יכ ,הארת רשא םוקמ לכב ךיתולוע הלעת ןפ ךל רמשיה....
.(טי-ה ,ב"י םירבד) "וב ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמב ונלכאת ךיהלא 'ה ינפל םא יכ...ךנגד רשעמ ךירעשב

השרפה וז ןיא .'ה רחבי רשא םוקמב קרו ךא םלכאלו תונברק בירקהל השירדה תא דואמ השיגדמ וז הישרפ
אקוד םהיתונברקו םיגחה תגיגח ןיינעב םירבד תבחרה שי בוש - ז"ט 'רפ האר - וז השרפב .ךכב תקסועה הדיחיה
.דועו ,תומש רפסב םידעומה תוישרפב םג אוה ךכ .'ה רחבי רשא םוקמב
ןייצל הרותה החרט אל עודמ ,'ה רחבי רשא םוקמל אקוד עיגהל הבוחש ןויכ : השק הלאש הילאמ תררועתמ ןאכ
? שדקמה-תיב לש קיודמה ומוקמ תא
ןכיה לבא - "...תונברק וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב תושעל השע תוצמ" : איה ם"במרב הוצמה תרדגה וליפא
? הז תיב לש ומוקמ
"ותריחב" יפל הפגמב םעה תא שינעמ 'ה ,דוד י"ע םעה ןינמ רחאל - ןפוד תאצוי ךרדב אצמנ םלועל עבקנש םוקמה
רבכ - ומע לע רזג ומצע אוהש - הפגמה תא רוצעל 'המ שקיב דודש םרט .שיא ףלא םיעבש הליפמ הפגמה .דוד לש
,ךדי ףרה התע בר םעב תיחשמה ךאלמל רמאיו הערה לע 'ה םחניו התחשל םילשורי ךאלמה ודי חלשיו": רמאנ
."יסוביה הנוראה ןרג םע היה 'ה ךאלמו
שקבמ דודש רחאל ? "ושע המ ןאצה הלאו... םעב הכמה ךאלמה תא ותוארב 'ה לא דוד רמאיו" רמאנ ךומסב דימ
ומוקמ הזו ,חבזמ הנוב ,םוקמה תא הנוק ,הנורא ןרוגב ןברק בירקהל דג י"ע הווטצמ אוה - הפגמה תא קיספהל
.(ד"כ ב"ומש פ"ע) םלועל חבזמה לש
דודל רמול דג תא חולשל ךירצ היה 'ה ? דוד לש ותיינפל תוכחל ךרוצ שי עודמ - הערה לע םחינ רבכ 'הש רחאמ
! הפגמה קיספהל רשפאש
דוד ימיב הפגמה תביסש ריבסמ ן"במרה .הדיחה רשפ ןיבהל ונל ועיסי הז ןינעב (א"כ,ז"ט רבדמב) ן"במרה ירבד
ןוראו םיזרא תיבב בשוי יכנא" דוד לש ותהימת .שדקמה-תיב ןינב תא שורדל ררועתה אל םעהש ןויכ התיה
תובר םינש ותנאתו ונפג תחת בשי רבכש םעה י"ע רמאיהל הכירצ התיה (ז ,ב"ומש) ! "העיריה ךותב בשוי םיהלאה
ימיב וא םיטפושהמ דחא ימיב השענ היה הליחתמ וב וררועתנו רבדב םיצפח לארשי ויה ולאו" םיטפושה ימיב
םעה ןינמ .דוד ימיב הפגמה לש הקומעה הביסה התיה וז .םעה לע לודג ףצק היה ןכ לע ! "דוד ימיב םג וא לואש
תא הנמ ךל רומאל םהב דוד תא תסיו לארשיב תורחל 'ה ףא ףסויו" בותכה רמוא ןכש .הפגמל "אלתמא" קר היה
!אטחל םדק ןורחה - רמוא יוה."הדוהי תאו לארשי
היה ןכ לעו ,םהילע ףצקה היה ןכ לעו": ארונ הכ ןפואב רחבנה םוקמה תעדוה תביס תא םג הזב ריבסמ ן"במרה
.(םש) "םתפגמבו םשנעב עדונ םש ומש םושל 'ה רחבי רשא םוקמה
רוקיב תובקעב הלחה הנשל בורק הב םינותנ ונאש המחלמה .הבשחמל הדוקנ ררוענ ,רקיעה ילוא איהש בגא ךרדב]
זמר הזב שי ן"במרה פ"ע אמש .רחבנה רהה לע קבאמה ללגב ,הצקא-לא תמחלמ ביואה יפב הנוכמו ,תיבה רהב
[? זעובו ןיכי ידומעכ הבע
אלא תונבהל לכי אל וניהלאל ונלש הינפה םוקמ אוהש שדקמה לבא .םוקמ רחוב 'ה - שדקמ לש וכרד איה ךכ
- שדקמה םוקמ אוה אוהש - הדקעה םוקמ יוהיזב םג .רחבי םוקמהש תנמ לע ונתינפל ןיתממ 'ה .ונתמזי ךותמ
םהרבא ! רחביהל דיתעש םוקמה לש יוהיז ןיא בושו ,"ךילא רמוא רשא םירהה דחא לע" וניבא םהרבאל רמאנ
הכוז אוה ךכ קר .קוידב ןאל גשומ ול ןיאש תורמל תכלל ליחתמ אוה,ונב תא בירקהל 'הרבד םייקל קקותשמו ךלוה
.וילא הלגתי םוקמהש
שורדנו וילא ףוסכנש דע הכחמ אוהש אלא - םימשהמ תדרל ןכומ רבכ שדקמה תיבש רמול רשפא הצילמ ןושלב
תאבו ושרדת ונכשל רמול דומלת ? איבנ ךל רמאי דע ןיתמת לכי" - ל"זח ירבדכו ."ושרדת ונכשל" רמאנכ ותוא
,ן"במרה ירבדכ ,השירדה תילכת ונשרדנשכ (בס, האר ירפס) ! "איבנ ךל רמאי ךכ רחאו אצמו שורד ,המש
.הרהמב הנבי זא וא ,ל"היר ירבדכ ,ףסוכה תילכת וילא ףוסכנשכו

ןמרסו םהרבא ברה

םוגרתה רואל ·

וננושלבש תימראה
רטס
הצק ,לצא :ןוגכ םילימ לש ןמוגרתל ('קנוא – התעמ) סולקנוא תא תשמשמ רטס הלימה .הרמ ירשימ רטסב – (ל אי םירבד) הרומ ינולא לצא..
לש ןתועמשמב קמעתמה .("וארבנ םיפוצרפ ינש ונרמאש והז ,ןכשמה עלצלו ומכ ,יורטסמ" :[אכ כ 'רב] י"שר רמוא ךכ) עלצו דצ ,('וכו ןוציק)
,רבע :תויועמשמה תא וז הלימל םיפיסומ ונימי ינב םינולימ .רטס הלמב 'קנוא לצא אטבתמה ןהלש ףתושמה הנכמה תא יאדו אצמי ולא םילימ
.ןוויכ
(יוטיבב אל) תישומיש הלימכ .ןטשה לש ותעיס – האמוטה דצל יוניכ ,רחא דצ :תועמשמב ארחא ארטס ףוריצב םישמתשמ ונא םויה וננושלב
וב תרתומ העונתה) ירטס-וד בוחר ,(דחא ןוויכל הנופ) ירטס-דח בוחר :הרובחתה םוחתב רקיעבו ,ןוויכ – תועמשמב וז תימרא הלימ הבלתשה
.ירטס-וד היה וליאכ ירטס-דח שיבכב עוסנל םיענ אל ללכו ,(םינוויכה ינשב
לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הקדצ

ורוסחמ יד … ול ךדי תא חתפת חותפ יכ .ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא ץמאת אל … ןויבא ךב היהי יכ"
.(ח-ז ,וט םירבד) "ול רסחי רשא
םעפ .וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס דחא םיבוט ןב ינעל חקלש ןקזה ללה לע וילע ורמא" .ול םינתונ ,וינפל ורמא
םירקי םידגבב שבלתהל ליגר היה םא ןכו .(ב ,זס תובותכ) "ןילימ השולש וינפל ץרו וינפל ץורל דבע אצמ אל תחא
ייחל לגרתהו רישע היה םאש ,ותוליגרו וניינע יפל – ול ,"ול רסחי רשא" רמאנש ,ול םינתונ – םירקי םילכאמ לוכאלו
.בל באכמ תומי ילואש דע םנורסחמ ךכ לכ לובסי ,ויסכנמ דריו החוורו ראפ
,םמידקהל שי ,םייסיסבה םהיכרוצ תא ולביק אל ןיידעש רתוי םיינע םנשי םא 'א .םיללכ ינשב תאז גייסל שיש אלא
רויד ,שובלמ ,לכואב ,םיינעה לכ לש םייסיסבה םיכרצה תא וקפיסש רחאל קר ,ךכיפל .םדוק רתוי ינעה :ללכה הזש
תא רישעל תתל הבוח – םייטרפ םישנאמ וא תירוביצה הפוקה ןמ הקדצ דוע תתל תורשפא ןיידע שיו ,םידליה ךוניחו
לע הדבכ הסמעמל לופיי אלש ידכ תוטשפב תויחל ויסכנמ דריש רישעה תא ךנחל שי 'ב ."ול רסחי רשא" וכרוצ
תא וילע לקהל אוה ונווטצנש המ לכש .וינפל ץורל דבעו וילע בכרל סוס וייח לכ ךשמב ול קפסל ךרטציש רוביצה
לכוי ,תמיוסמ הפוקת ךשמל ודמעמ לע רומשל ויסכנמ דריש רישעל עייסנ םא ילואו .תוטשפ ייחל לגרתיש דע הדיריה
.תוטשפ ייחל לגרתהל וילע ,ודבא ויקסעש ררבתמ םא לבא .וילגר לע דומעלו ויקסע תא םקשל
ןקזה ללה לש תדחוימה וכרד יפכ ,ןידה תרושמ םינפל הארנה יפכ היה ,םיבוט ןב ינע ותוא ינפל ץר ןקזה ללהש המו
דע ךכ לכ השק ישפנ בצמב היה םיבוט ןב ינע ותוא ילואו .לארשי אישנ היהש תורמל ויתודימ לע ריבעהל ליגר היהש
ינע ותוא רהרה ןקזה ללה לש הציר התוא ירחא ילוא ,עדוי ימו .רעצ בורמ תומל לוכי ודבכי אל םאש ןקזה ללה עדיש
.תוטשפב התעמ תויחל ומצע לע לביקו ,שדחה ובצמ םע םילשהו ,ךכ לכ קנפתהלו ךישמהל ול יואר ןיאש ובלב

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ול ןתת ןתנ"
… ןתיו רוזחו ןתי – "ךל ןתיו" ומכ הלופכ הכרב אוה ,הלופכ הניתנ לש הרכש
(טוצנלמ רזעלא יבר)

"חמש – ךא תייהו"
.החמשב תאטבתמה תומילשל הכזת (… טעמל – "ךא") הונעה ידי לע
(הלאיבמ בקעי קחצי יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ביבא לתב "ביבא" תשרדמ
.תומלתשה לומג ךרוצל רכומה םישנל עובק דומיל םוי הנשה םג תמייקמ "ביבא" תשרדמ
.ביבא לת קחצי תלחנ 22 ללהנ 'חרב השרדמב (15.10.01) ירשתב ח"כ ךיראתמ לחה ינש ימיב םימייקתמ םידומילה
ימענ תינברה ,ץיבוקציא תידיע תינברה ,טנמאיד יטומ ברה ,יולה הכימ ברה ,תירטש ןב ריאי ברה :םירועישה יריבעמ ןיב
.יקסבונימיס ה'לחור תינברה ,אריפש
.03-5273549 הממיב תועש 24 ילוק את :םיטרפל
.לולאב 'י -מ לחה יעיברו ינש םימיב לולא תינכות השרדמה תמייקמ ןכ ומכ
.03-6092229 ,053-961513 :םיטרפל !תמדקומ המשרהב תינתומ תופתתשהה

ביבא לתב ימויה ףדה
לחה ,(רצחב) ביבא לת 155 הדוהי ןב 'חרב ,"יללכ םידיסח" תסנכה תיבב ימויה ףדב רועיש לש ותליחת לע עידוהל םיחמש
.ל"צז יולה ד"חרגל "םייח רוקמ" י"פע רצק תוכלה דומיל הירחאלו 13:30 העשב תמייקתמ החנמ .13:00 העשב לולא ח"רמ
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל

הכולמ ריע – םילשורי
הכרבל ונורכז ריאמ קילומשו
ימלש" תאצוהו ריאמ תחפשמ ףותישב ,הילע ונתוכז תאו םילשורי לע המחלמה ןיינע תא ררבמה רפס רואל בורקב אצי ה"זעב
קרפ בלשל םיצור ונא רפסב .ובל לכב הנעמל קבאנו םילשורי שיא היהש ל"ז ריאמ קילומש לש ורכזל היהי רפסה ."לאירא
ונל חלשי ,וייח תונש ךלהמב קילומש םע רשק ול היהש ימ לכמ םישקבמ ונא .ריאמ קילומש לש ותנשמבו וייחב קוסעיש בחרנ
:תבותכב "לאירא ימלש" תאצוהל תונפל רפסה תואצוה תופתתשהב רוזעל םיניינועמה םישנאמ שקבנ ,ןכ ומכ .וילע םירופיס
.(העדוה ריאשהל ןתינ) 02-9964054 :ןופלטב וא 90100 עברא תירק 72 .ד.ת

טנרטניאב ףיטק שוג
.ףיטק שוגב לט ינגמ – ולועפתו ותקזחא ,ותיינב ,רתאה .ףיטק שוג לש טנרטניאה לטרופ ריוואל הלע ולא םימיב
.דועו תובתכ ,תוברת יעוריא ,תושדח :ףיטק שוגב השענה לכ לע ינכדע עדימ קפסל דעונ רתאה
.ףיטק שוג לע יקסעו יללכ עדימו תונומת תיירלג ,הריכמ הינק חול ,תועדומ תוחול :רתאב ואצמת ףסונב
.שוגב ונלצא הרוק המ תעדל םיאמצה ,שוגל ץוחמ ונתוא םיבבוסלו ףיטק שוג יבשותל הנעמ תתל דעונ רתאה
.info@katif.net :ינורטקלא ראוד www.katif.net:רתאה תבותכ

!יכוניח רגתא
"ץרא ךרד" – רעונו םידלי תעונת תמקהו סוסיב
– ןכאו ,ל"נה תרתוכל המודה העדומ תובקעב העונתל יתעגה ."ץרא ךרד" תעונתב ימואל תורש תנש תמייסמ ינא הלא םימיב"
.בושחו לודג רגתא הז – הדומ ינא
תוקסועה שי ןדיצלשכ ,תורשל ייתורבח תושוע םג ךכ ,םיפינס 'סמ לע תיארחאה תיזוחמ תזכרכ תשמשמ ינא ידיקפתב
.דרשמ תויארחא וא תוברת תוזכר ,םייגוגדפ םיזכרמ ,הכרדהה תקלחמב
.ןאכ אל הירוחאמ םיפינסה לכ ןאכ אל איה םאש השיגרה ונתיאמ תחא לכ – הבוטה תינרותה הריוואה םע – תורשה ךשמב
ללכב םה המל םיעדוי אל .ץרא ךרדו ךוניח אלל וראשי ,חותיפ תורייעו תונוכשמ טרפב ,םיכינח תואמ וא תורשע :רמוא יווה
.ץראל םרשק המו תודהי הזמ ,םידוהי
המזוי הברה םע ךא ,םיבאשמ לכ אלל תילארשי העונת תויהל טא טא תדעוצ העונתהו תוריפ הבינמ ןכא תיכוניחה תוליעפה
.םיכינח תואמו םיפינס 30 -כ םויכ הנומ העונתה .םידדוב לש בוט ןוצרו
תורש תב ,תימולש :םיטרפל !ונתיא ןכמוקמ – תונשל השוחנ הטלחה ןכבבלבו בצמהמ ןכל תפכאש תושיגרמ ןתא םג םא
.056-371095 הינש הנש הכישממה
.056-371091 ,03-9527464 .םיפסכ סייגמו תיצראה תזכרל תינגס העונתל םישורד ןכ ומכ


"הריתי המשנ םע םוקמ" – לאינתע
.לאינתע ינרות-יתליהקה בושיה ןכוש ,לולצ םירה ריוואב ,רבדמה רפס לע
ןודעומו הירפס ,טקרמינימ ,היחש תרירב ,האפרמ :םיחתופמ םייתליהק םיתורישמ תונהנ לאינתעב תוררוגתמה תוחפשמה 85
.םירבח
הלעפהמ םידליה םינהנ צ"החא .ידוחי יכוניח ןונגסב "ריבד" רפסה תיב :תרתוכה תלוגו םילועמ ךוניח תודסומ בושיב
.דועו רעונ תוליעפ ,םינווגמ םיגוחמ ,"הרותה רצוא" תינודעומב
תבישי :ינחורה דקומה ןיבל "הדובעו הרות" ישנא ,םיבוט םישנא ןיב רוביחה תוכזב תרצונ לאינתעל ךכ לכ תדחוימה הריוואה
.בושיב תנכושה תגשגשמה רדסהה
!םשרתהלו אובל םינמזומ םתא םג .חותיפו הטילק תפונתל תעכ הכוז לאינתע
.02-9962526 :הרואילל תונפל אנ םיטרפל

לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המב
ב"סשת תנשב םימייקמ ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב םינוידו תואצרה ,םירועיש
9 קוק ברה 'חרב "ברה תיב"ב ברעב 19:30 העשב (23.8.01) א"סשת לולאב 'ד ישימח םויב ה"יא םייקתי ןושארה שגפמה
.(ריעה זכרמ) םילשורי
.רתיב תיאבצ םדקה הניכמה שאר ,רגה השמ ברהו ל"הצל ישארה ברה ,סייו לארשי ברה ל"את :םיצרמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובלו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design