English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  ב"סשתה האר תשרפ

ב"סשתה האר תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map?םיינע אלל םלוע שיה

ינועהו רוסחמה תויעב םע םידדומתמה "םיילאיצוס םיקוח" לש תפעוסמ תכרעמ ונינפב תשרופ ונלש עובשה תשרפ
.עבשה תנשב םיפסכ תטימשו ,תיביר אלל האוולה ,הקדצ ןתמו "ינע רשעמ" םללכבו ,הרבחב
:תרתוכבש הלאשל התבושתו ,ינועה תואיצמ תא לילכ לטבל תרמייתמ הרותב ןיאש המוד ,רבד לש ופוסב ,םרב
.(אי ,ו"ט םירבד) "ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ" :תימיספו תחכופמ הניה "?םיינע אלל םלוע שי םאה"
.םלועל הלטב הניאש תואיצמ הרואכל תאטבמ וז העיבק
:חישמה תומיב ףא ףקת הז ללכש עבוק לאומש ארומאה ןכאו
"ץראה ןמ ןויבא לדחי אל יכ :רמאנש ,דבלב תויוכלמ דובעש אלא ,חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא :לאומש רמא"
.(ב"ע א"נק תבש)
.םלועה ןמ לטבי ינועהו תישארב ירדס ונתשי חישמה תומיבש תופצל ונל לא :רמוא יווה
? האולמב הרותה תעד וז םנמאה ,ךא
:ןיטולחל הכופה הרושב םיאצומ ונא ,הפוג ונתשרפב הנה
.(ד ,ו"ט םירבד) " 'ה ךכרבי ךרב יכ ,ןויבא ךב היהי יכ ספא"
:וירבד הכו וז הריתס בשייל שקבמ - ירפסה תובקעב - י"שר
םינויבא ,םוקמ לש ונוצר םישוע םתאש ןמזב אלא .'ןויבא לדחי אל יכ' :רמוא אוה ןלהלו ,'ןויבא ךב היהי אל יכ ספא' "
."םכב םינויבא ,םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאשכו .םכב אלו םירחאב
אלו ךבבל תא ץמאת אל ... ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי יכ" :שרופמב הרותה תרמוא רתוי רחואמ םירופס םיקוספ םלואו
.(ז ,ו"ט) "ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת
"ול ךדי תא חתפת חותפ" הרותה הווצמ הז רודלו ,הז קוספב םיקסוע ונא םוקמ לש ונוצר השוע וניאש רודב םנמאה
?ההמתא (ח ,ו"ט)
לע ףא הנהו ,"םיקידצ םלוכ ךמעו" :רמאנ וילעש חישמ לש ורודמ רתוי םוקמ לש ונוצר השועש רוד ךל שיה :וזמ הריתי
."ץראה ןמ ןויבא לדחי אל יכ" :לאומש תעדל רמאנ הז רוד
:םיכלמ תוכלהב תונקספב עבוקו לאומש לש וכרדב תויבקעב ךלוהה ם"במרה לע םג תושקהל ןתינ וז הלאש תמאבו
וגהנמכ םלוע אלא ,תישארב השעמב שודיח םש היהי וא ,םלוע לש וגהנממ רבד לטבי חישמה תוימיבש בלה לע הלעי לא"
המחלמ אלו ,בער אל םש היהי אל ,ןמזה ותואבו :ם"במרה בתוכ ,קרפ ותוא ףוסב וליאו .(א ,ב"י םיכלמ תוכלה) "גהונ
אל וירבדלש ירה .(ה ,ב"י םיכלמ תוכלה) "רפעכ םייוצמ םינדעמה לכו הברה תעפשומ היהת הבוטהש ,תורחתו האנק אלו
.לאומש תעדל דוגינב חישמה תומיב ינועו בער היהי
קוח דגנכ קוח
;וז דגנכ וז תודדומתמה ,םיקוח תוכרעמ יתש ןיב הנחבהב ץוענ ,הרותה יקוספ ןיב הריתסה בושיל חתפמהש המוד
.הרותה יקוח תכרעמו עבטה יקוח תכרעמ
םהיתונורשכב אל םיווש ודלונ אל םדאה ינב ןכש ,עבט קוחכ ,"ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ" :ןורקיעב הריכמ הרותה
.םהיניב םיילכלכה םירעפה תא די רחאלכ לטבל ןתינ אל אליממו ,םהייח תוביסנב אלו
ףאו ,עבטה יקוח םע דדומתהל ןתינ התועצמאבש ,תירסומ-תיתרבח םיקוח תכרעמ תונבל ונתוא החנמ הרותה ,םרב
.הפי ןיעב - "םיילאיצוסה םיקוח"ה תא םייקל רשפאת רשא 'ה תכרב עייסת ךכל יכ הפיסומ
ינשב תאז הלות ךא "ןויבא ךב היהי אל יכ ספא" תרשבמ הרותה :םיבותכה ןושל םיקייודמ םירבדהש הלגנ ,ןנובתנ םא
,ךיהול-א 'ה לוקב עמשת עומש םא קר" - (ןושארה םג יולת ובש) :ינשהו ,"ץראב 'ה ךכרבי ךרב יכ" :דחאה :םיאנת
."תאזה הווצמה לכ תא תושעל רומשל
תרמוא איה ירהו ,וז היישרפב הרותה תקסוע הב ,םיפסכ תטימש תווצמב דקמתמ "תאזה הווצמה" יוטיבהש הארנ
וא שדח ףד חותפל ול רשפאתו ,אצומ אלל ודבעשמה תובוחה לוע תא םינש עבש ץקמ ןויבאה ךיחאמ ריסת םא :תוטשפב
."ןויבא ךב היהי אל" זא
:"רוש רוכב"ה םשב בתוכה 'ינוקזחה' ןווכמ הז שוריפל
.ןילבויו ןיטימש ורמשת םא - 'ןויבא ךב היהי אל יכ ספא' "
."ןויבא ךב היהי אלש אצמנו ,וירכממו ויתולחנ ןירזוח לבויבו ,ותוא ןיטימשמ - בוח וילע שי םא - ינעה יכ
חתפת חתפ רומאל ךווצמ יכנא ןכ לע ץרה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ ספא" :הירבד ךשמהב םג הרותה תנווכ קוידב יהוז
."ךדי תא
ורוסחמ יד" ול תתלו הפי ןיעב ךדי תא חותפל ךילע "ןויבא לדחי אל" ויפל עבטה קוח תא חצנלו דדומתהל ידכ :רמוא יווה
.ןויבא ךב היהי אל זאו "ול רסחי רשא
םניה אלא ,םיסינ השעמ לע קר ךמסהל םיבייח םניא "םוקמ לש ונוצר םישועש ןמזב ןאכ" ירפסה ירבד ףאש אופא אצמנ
.םיקוחה לש תינדפק הרימשמ עבונה אצוי לעופ
תרימשו ('רפעכ םייוצמ םינדעמה לכו') 'ה תכרב ךא ,םדאה ינב ןיב םירעפה ןיטולחל ומלעי אל חישמה תומיב ףא ןכאו
.לעופב בערהו ינועה לוטיבל איבת דסחה יקוח
!תיטסילאיצוס ... תיתד הנידמ
המאתה תבייחמ ,ונימיב םייחה תואיצמל הרותה לש םיילאיצוסה םיקוחה תכרעמ תא םשייל ןויסנ לכ יכ קפס ןיא
תימואל-תילאיצוס תכרעמ םרואל תונבלו הרותב םיעקושמה דסחה יקוח תודוסי תא לוטיל ונילע המוש ךא ."םוגרת"ו
.ונחתפל תצבורה ינועה תרפח תא רפע דע אכדת רשא
:םללכבו ,לארשי תנידמב ומקוהש תובחרנה תוילאיצוסה תוכרעמל הבורמ הבוט קיזחהל ונילע וז אצומ תדוקנמ אקווד
.דועו דועו החוורה תוכשל ,םיריחמ חוקיפ ,הלטבאה ימד ,היסנפה יקוח ,תואירבה תכרעמ ,ימואלה חוטיבה
םג תיתכלממהו תירטנולווה המרב ינועה תקוצמ םע תיתימא תודדומתהל ךרדה דוע הבר המ 'ושפנ תרמ עדוי בל' ךא
.דחי
תיביר אלל תואוולהב עייסת רשא (הבוח הוולמ תועצמאב הקלח) תיתכלממ ח"מג תפוק - לשמ ךרד - םקות אל עודמ
?תותואנ תוקידבו םירדגומ םינוירטירק י"פע םיקקזנל

רשא ,השעמו הרות ישנא לש הבישח תווצ דימעהל ,הרות לש הרואל הנידמ תונבל תשקבמה ,תיתדה תונויצה לש התבוח
.הרות לש הרואל השעמל הכלה ,תיתרבח-תילאיצוס הקיקח לש המלש תכסמ שוביג לע דוקשי
."הקדצב היבשו הדפת טשמב ןויצ"
ןויצל בושנ הקדצבו דסחב הבהאבו תמאב
:רמואו רשבמ לוק הנעמשת ונינזאו
."ןויבא ךב היהי אל יכ ספא"


תרופ ןנח


המוקת תדמע

,הדאחש חלאס ,שחנה שאר לש וצוציר לע םהידי תא םיקזחמו ןיעידומה תועורזו ריוואה ליח ,ל"הצ תא תכרבמ המוקת
.םיבסו תובא ,תוקוניתו םישנ ,םידוהי תואמ לש םהימדב תולאוגמ וידיש
.ונכותבש תעד ישולח ימוגמגמו ,רואנ-וליאכה םלועה תוללימ עתריהל אלו ,ולאכש תולועפב תוברהל שי
וא הפחמ ,תכמות ,תעייסמ ,תמחול הניא איה םא ,ןבומכ .תיחרזא היסולכואב העיגפמ ענמיהל שי ןתינש םוקמבו ,ןכתי
תא הז אוהכ ןכסל אלב יאדוובו ,טסירורטה לוסיח תא בכעל אלבו ,יעצבמ ששח ןיא םא קר ןבומכ תאז .עשפ תדדועמ
.וניחרזאו ונלייח
הבשחמב ולע אלש ימ הב ועגפנ םא םג ,תאזכש תחלצומ הלועפ לע ןופצמ תופיקנ ויהי אבצה ידקפמל יכ ןפוא םושב רוסא
.הליחת
תלועפ יבגל) אבומכ ,תודהיה תשיג תאזש ןוויכ ,תויתכלממה תוכרעמהו אבצה י"ע ,תאז השיג ץומיאל לעפת המוקת
תיישעב קדקדל הבוח םוש ןיא המחלמ יניד לכב" :(א"ע ןמיס ינימיה דומע) ל"צז ילארשי לואש ברה לש ויקספב (היביק
."עשר םע קידצ הב הפסנש המחלמ לש הכרד וז יכ ,ופתתשהש הלא אלא הב ועגפי אלש תולועפ
.עשרה תוצלפמ לש םחוכו םחור תריבשו ,ותמדא לע לארשי םע תנגה אוה ,םויה תוחנהל ךירצש ןוילעה וצה[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ללכהו דיחיה

"האר" - דיחי ןושל הליחתב ."הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" :לארשי לא ,השרפה תליחתב ,הנופ ונבר השמ
."םכינפל ןתונ" - םיבר ןושל כ"חאו
,ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודעה" :ךופה ןפואב ,הללקהו הכרבה ןינעב ,לארשיל הינפה תרמאנ ,םיבצינ תשרפב
יתודעה" - םיברה לא הינפ תישאר .(טי ,'ל םירבד) " 'וכו םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ,ךינפל יתתנ תוומהו םייחה
?לארשיב טרפהו ללכה ןיב סחיה והמ .דחיה לא הינפ "...ךינפל יתתנ תוומהו םייחה" כ"חאו "םכב
דחא לכ ךירצ ךכיפל ... ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל "...םדאה תא םיהול-א ארביו " :רמאנ (וט ,'א תישארב) ינועמש טוקליב
.(ה"מ ד"פ ןירדהנסב ןכו) "םלועה ארבנ יליבשב רמול
לכ ירחא ארבנ םדאה ירהש ,"םלועה ארבנ יליבשב רמאיש ךכב ,הלילח הוואגל םדאה תא ךירדהל ל"זח תנווכ ןיאש רורב
אוה לגוסמ ןכיה דע םדאה תא דמלל אלא האר אל וז ארמימ ."ךמדק שותי ול םירמוא - האגתי םאש ידכ ,םייחה ילעב
המוצע תלוכי שי םדא לכל יכ ,ולוכ םלועה לכ תא אורבל הווש ידיחי םדא ליבשב וליפא .ידיחי םדאכ וליפא ןקתלו לועפל
.ןקתלו לועפל
.ידש תוכלמב םלועה ןקותמו םלועב םימש םש הלגתמ וחוכמ קרש ללכה ןינבב ךבדנ קר אוה ,ותלעמ לכ םע דיחיהש אלא
ברה ןרמ בתוכ ךכ .ולוכ םלועה תא ןקתל ידכ ,יד םתואיצמב היה אל ,םיקידצ ויהש בקעיו קחצי ,םהרבא וליפאו ,חנ םג
דצמ לועפל דימת ונשפנ תא םיאשנמ וננה כ"ע ,םייטרפ םישיא אלו לועפל םימע םיכירצ ,םלועב רשאמו ..." - תורגאב
ועיגי יתמ ישעמו ,םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחא לכו .הדבכלו הממורל ,הבגשל ,התולעהל ,לארשי תסנכב ונקלח
.(ג"צ תרגא ,א"ח ,תורגא) "... לארשי תסנכב הלולכה תוילאידיאהל םשפנ ואשנש בקעיו קחצי םהרבא יתובא ישעמל
ךכ ךותמו ,לועפל ותלוכיו ,ותלעמב ריכהל רחבי אוה ןושאר בלש - "האר" ןושלב לארשימ דיחי לכ לא הנופ ,ונבר השמ
."םויה םכינפל ןתונ" - ללכה תכרבב ףתוש היהיו םמורתי
ללכה תרימשב םיקסוע ונא ןאכ .םתמדא לע םיאצמנ לארשיו ,ללכה הנבנ רבכ וב בצמב ונבר השמ קסוע םיבצינ תשרפב
לא סחיב דחא לכ לע תלטומה תוירחאה אלא ,םידיחיה ךרד ללכה לש ותיינב ךילהת אל יוטיב ידיל האב ןאכ .וקזיחבו
לש הנוכנ אל הריחב י"ע ללכב לוקלק וא הגיסנ ינפמ וריהזהלו ודימעהלו ללכה תלעמ ךותמ דיחיה לא תונפל שי ןכל .ללכה
.טרפו טרפ לכ
."םייחב תרחבו - הללקהו הכרבה ,ךינפל יתתנ תוומהו םייחה" ןכלו "... ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודיעה"
ללכ ונשי הב - םיבצינ תשרפב ךא ,"םייחב תרחבו" יווצ ןיא ,הללקהו הכרבה תא דיחיה ינפל םידימעמ הב ,האר תשרפב
.םייחב רוחבל הווצמ םג אוה ןכלו הלודג דיחיה לש ותוירחא ,לארשי
,"האר" - אצמנ אוה וב םוקמהו אוהש המ ךותמ דיחיה לא הינפב הליחתמ ,םימשבש םהיבאל לארשי ינב בוריקב ונכרד
ןיבי זאו ולוכ ללכה תרטמל אלא ,תישיאה ותלעמל קר אל תוירחאב ףתוש היהי ,"רבחתיו" ןיבי ,האריש רחאל םשמו
."םייחב תרחבו" - תיניצר הבוח ןאכ שיש


ןשוש המלש ברה
באז תעבג ינרותה ןיערגה שאר


באז תעבג ינרותה ןיערגה


לאומש רהל תחתמ ,תומר תנוכשמ תיברעמ-תינופצ העיסנ תוקד 5 -כ) םילשוריל תינופצ ,ינוריע בושי ונה באז תעבג
.םייתד %20 -כ םכותמש ,םיבשות 10,000 לעמ סלכאמ תימוקמ הצעומ ונהש בושיה .(איבנה
.י"לת תינכות םיליעפמה םייתכלממ רפס יתב 3 -ו ,ד"ממ רפס תיב ,הווקמ ,תויסנכ יתב 12 -כ באז תעבגב
םיאלמ םירדס ינש דומלל הרטמל ול םש ןיערגה ."תשרומ ןרק" תוסחב ןיערג באז תעבגב םיחתופ ונא הלא םימיב
"רתיהו רוסיא" תוכלה ללוכב ה"זעב ודמלי הבורקה הנשב ."הנושל לע דסח תרות" :תניחב הליהקל המורת םע םבלשלו
.תוניידל דומיל לולסמ םג ליחתהל וננוצרב ןכמ רחאל הנשב רשאכ
תונברל ךמסומ ,תוגספ ללוכ ,"הנביב םרכ" תבישי רגוב ונהש ,א"טילש ןשוש המלש ברה דמוע ינרותה ןיערגה שארב
דמלמ ןמלז ברה .םילשוריב רויגל ןידה תיבב ןיידכו לא תיבב ההובגה הבישיב מ"רכ תובר םינש ךשמב שמישו תוניידלו
.ךכ לע הקומעה ונתדותו ןיערגל עייסל אוה ףא םתרנ לא תיב תבישי שאר ,א"טילש
.הז לודג ץמאמל המתרנש הליהקה ךותמ חמצ ינרות ןיערג םיקהל ןוצרה
.067-702800 ,02-5361602 עדימש ןנחלא וא 058-557115 ,02-5730323 רפלוטס יבא :םיטרפל"איבנ ךל רמאי ךכ רחאו אצמו שורד"
ימלשוריל ילבבה ןיב לדבהה תוהמל


שורד ,'םכיטבש לכמ םכיהול-א 'ה רחבי רשא םוקמה לא םא יכ' " :םיכרד ינשב רחבנה םוקמה שופיח תא ראתמ ירפסה
שי ."איבנ ךל רמאי ךכ רחאו אצמו שורד 'המש תאבו ושרדת ונכשל' :ל"ת ?איבנ ךל רמאיש דע ןיתמת לוכי .איבנ יפ לע
ןכושה יצראה שדקמה רחא שופיחב ךכ ."איבנ ךל רמאי ךכ רחאו" תיהול-א הראה שיו "אצמו שורד" ,ישונא ץמאמ
.תיהול-א הראה שיו ישונא ץמאמ שי .ןויצמ תאצויה הרותב שופיחב ךכו ןויצב

ןיב ןיחבמ ,תותלאשל המדקהב ,ב"יצנה .ימלשוריל ילבבה ןיב לדבהה תא ה"יארה ודימלתו ב"יצנה ורידגה ולא םיגשומב
הארוהה רוא לע דומעל םרוג לארשי ץרא תוכז" ,תיהול-א הראהו היציאוטניא לע ססובמה לארשי ץראב הרות דומיל
רואל אציש דע לופלפו הריקח י"פע תוערכה איצמהל" :חותינו הריקח לע ססובמה לבבב הרות דומיל ןיבל ,"ןויע טעמב
שי ,האובנה םוקמ איהש ,לארשי ץראב :(גק תרגיא) ה"יארה בתוכ ןכו ."ונממ זוזל דוע רשפא יאש םיכתוחמ םיניד
תמכחו ... "םיכחמ לארשי ץראד אריוא" ,ונייהו ,םירוריב תוכירא כ"כ צ"או ... דומילה רדסב האובנה עפשל םשור
שדוקה חורש דומיל ךרד ןיב ... קוליחה והז ... האובנל היואר הניאש ,לבבבמ רתוי הברה לארשי ץראב הלעפ ... האובנה
."לופלפ ךותמ ררובמה דומילה ךרדו ... הכלהה רוריב תא עייסמ ןכ םג

.אתיירואד םפקותש תוכלה תריציל "ארבס" גשומב בר שומיש השענ ילבבב :הז יתוהמ לדבהל ישעמ יוטיב עיצהל שקבא
ב"יצנה יפל .וננושל לע םירטגש "ארבס אמיא תיעביא ארק אמיא תיעביא וא "אוה ארבס ארק יל המל" :םייוטיבה
.חוטבו רכומ יתכלה ילככ "ארבס"ה תא לבקי ,ישונא ילכש יטילנא חכ לע תתשומה ,ילבבהש ,רעשל שי קוק ה"ארהו
יתכלה ילככ הפורצ תישונא הקיגול לבקל השקתי האובנהו תיהול-אה היציאוטניאה חכ לע יונבה ימלשוריה תאז תמועל
שומיש םיאצומ ונא ןיא ימלשוריב הליבקמה היגוסב ,ארבסב שמתשמ ילבבה וב םוקמ לכב ,תיבקע הרוצב ןכאו .קצומ
.ארבס לש תורשפאל תוסחייתה וא

."רומג ליז ךדיאו" תואמגוד יתשב קפתסאו םתרוצב םירבדה תא שורפלמ העיריה הרצק
,היארה וילע ורבחמ איצומהל ןיינמ" :(ב"ע ו"מ אמק אבב) ילבבב ונאצמ היארה וילע ורבחמ איצומה תיגוסב .1
היל ביאכד אוה ארבס ארק יל המל אה ישא בר הל ףיקתמ םהילא היאר שיגי "םהילא שגי םירבד לעב ימ" רמאנש
.תרחא הכלהל שמשמ קוספהו וז הכלהל דוסי תשמשמ ארבסה ."ןמחנ ברדכל ארק אלא איסא יבל ליזא אביאכ
םשב אפסירק יבר היארה וילע ורבחמ איצומהש ןיינמו" :ארבסל רכז ןיא (ו ,ג ןירדהנס) ימלשוריב ליבקמה ןוידב
."ויתויאר שיגי םכילא שגי לאילמג ןב היננח יבר
לאעמשי 'רל דוסי שמשמ (ב ,ב"י םירבד) "םייוגה םש ודבע רשא תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא" :ונתשרפב .2
ם"וכע לש ז"ע ןחכשא לאעמשי 'רו" :רמאנ (א"ע ב"נ הרז הדובע) ילבבב .דבעתשמ קר תרסאנ יוג לש הרז הדובעש
הרוסא לארשיד דבעתש דע םיבכוכ דבועדמ אוה ארבס ?היל אנמ דימ הרוסאד לארשיד דבעתש דע הרוסא ןיאד
לשו שיאה רורא ביתכד דימ הרוסא לארשי לש ז"ע" :(ד ,ד הרז הדובע) םיקוספב קר םיכמתנ ימלשוריב ."דימ
."םייוגה םש ודבע רשא תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא ביתכד דבעיתש דע ירכנ


ןויצ שרוד ןוכמ
ללכמ הל ןיא שרד הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ ארק רמאד ןנחוי יבר רמא שדקמל רכז ןנידבעד ןל אנמ"
!השירד הכירצ ןויצמ תאצויה הרותהש רמוחו לק ,רכז םיכירצ ןויצ ינבאו יצע םא .(א"ע א"מ הכוס) "השירד איעבד
תועדומה תא תובישיה םלועב ררועל ןוכמה תרטמו ןוזח .קו'צניפ השמ ברה ידי לע הנשכ ינפל םקוה ןויצ שרוד ןוכמ
תא בלשלו ולא םירגתאב חילצהל ןתינ םהב םיכרדלו ודומילב םיכורכה םיידוחייה םירגתאלו םישקל ,ימלשוריה דומילל
רזע ילכ חתפמו ןוכמה דבוע ןכ ומכ .םיבר תוריפ בולישהמ קיפהלו רכומה ינויע יתבישיה דומילה ךותב ימלשוריה
,ןויצע רוא :תובר תובישיב םייעובש םירועישו ןויע ימי קו'צניפ ברה ריבעה הפלחש הנשב .ימלשוריה דומילל םיצוחנה
שרדמ תיב תברקתמה הנשב חתופ ןויצ שרוד ןוכמ החלצההו הבוגתה רואל .םיבלעשו הליש ,הוקת חתפ ,תולעמ ,םחורי
.ליגרה יתבישיה דומילב ובולישו ימלשוריה תארוהו דומילב םימכח ידימלת תרשכהל
-02 :סקפב וא 02-9920216 :ןופלטב תונפל ןמזומ ,הכימתב םא ,דומילב םא ,וז ןויצ תשירדב קלח לוטיל ןינועמה לכ
.machondz@012.net.il :תבותכב וא 9931073

םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
?עבות וא רוגיטק

עבת שרוש אב םימעפ םירשעמ הלעמל .ןמתל ןותיתו ןועבתת התנכש תיבל - ה בי םירבד - המש תאבו ושרדת ונכשל
-א 'ה רשא ץרא :שרד שרושה תא םגרתל (?עבתנ) שרדנ סולקנוא רשאכ תואב סולקנואב עבת תויורקיה בור .סולקנואב
תיו - זט י ארקיו - השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו ,התי עבת ךהל-א 'הד אערא - בי אי םירבד - התא שרד ךיהול
םהב םגרתמ אוהש תומוקמ רפסמ סולקנואב שי םלוא ;דועו ,השמ היעבת עבתמ (א אלב - רברפש ךכ) אתטחד אריפת
עבתיתו - טכ ד םירבד - תאצמו ךיהול-א 'ה תא םשמ םתשקבו) שקב :םישרושה תא םגרתל אוה שרדנ רשאכ םג עבת
עבת ךהל-א 'ה אמ לארשי ןעכו - ךמעמ לאש ךיהולא 'ב המ לארשי התעו :שקב :תועמשמב) לאש ,(... אתלחד תי ןמתמ
.הירבח ןמ עבתי אל (ב ,ו"ט םירבד) והער תא שגי אל ;שגנ שרושה תא םגו (ךנמ
הדוהי ןב ןכאו ;ףקותב תשקבתמה השקב תועמשמב ,לאש /שקב םגו שרד :םישרושה תא םגרתל אב ,ןכ םא ,עבת שרוש
ל"זח תורפסב .שקב=אעב ימראה שרושה ןמ דלונ (שרד=) עבתש הארנש (7660 'מע) 2 הרעהב רמוא עבת שרושב ורבדב
,שפחל ;(א"ע ג"ל אמק אבב) ןרכש עובתל ואבש םילעופ :ףקותב שקבל ,שורדל :ולא תויועמשמב הז שרוש דאמ ישומיש
,ןידל אורקל ;(ונימיןושלב תשמשמ הניא וז תועמשמ - י הבר ארקיו) ועבותל ךלהו ונב תא דביאש ... :שורדלו רוקחל
םירבד) עירכמ ןיידהו בישמ (םשאנ תועמשמב) עבתנהו ,עבות (םישאמ תועמשמב) עבותה - אוה ךכ ןידה רדס :םישאהל
- יתכרעהל - םלוא ,ונימי ןושלב םישמשמה ,עבת שרושה םהב םייקש ,ןושל תועבטמ רפסמ ועבט ל"זח תורוקמ .(ה הבר
:םהל הפי תועינצהש םיניינעב רקיעבו ,יולב המ רבד שרד - הפב עבת :תינדמלה ,ההובגה תירבעב דחוימב םישמשמ םה
שונעל השירד ידכ דע ,עגפנה דובכ לע ףקותב דמע - ונובלע עבת ;ב"ע ט"צ ןיבוריע - הפב עבות שיאהו ,בלב תעבות השאה
- ד המ ,םילקש ,ימלשורי - ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ ,ןינתונו לגעל םיעבתנ ;ב"ע ה"נ תבש - עבת ומא ןובלע :בלועה תא
.תודגונמ תועפשה רחא ררגנה םדאל הנווכה
לע רבכ םירבדמ ונניא .טפשמה םוחתב םלוכמ רתויו ,םינוש םימוחתב שמשמו הז שרוש שרתשה ונימי ןושלב ףא
הנה העיבת ,טפשמל ארקנה םשאנה אוה עבתנהו - טפשמה תא םזויה - םישאמה םג אוה עבות ,עבות לע אלא רוגיטק
הקלחמ) תיללכה העיבתב :ןכו ;(םישאמה דעב םירבדמה ןידה יכרוע תללוס םג וא) םשאנה דגנכ תעמשנה הנעטה
תכרעמ) הנעבות ,העיבת דע ,({הלשממל יטפשמה ץעויה - ונלצא} יללכה עבותה דמוע השארבש הלשממב תיטפשמ
ןעבת .דועו ,ךנחתמ-ךנחמ ,דיבעמ-דבוע יסחיב תצרמנ השירד םג איה העיבת םלוא .דועו ,(טפשמב תוגצומה תועיבתה
.(ינעבות ,ינעבת םיראתהו תונעבת הנוכתה ןכו יבויח יתלב רשקהב וז הלימ האב ללכ ךרד) תושירד לעב םדא אוה

לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיפסכ רשעמ םינתונ הממ

(בכ ,ד"י םירבד) "... רשעת רשע"


.תצק םטרפנו ,םיכבוסמ תונובשחה םימעפלו ,"םיפסכ רשעמ" שירפהל הווצמ םדאל עיגמש ףסכ לכמ
,ןוערפה ןמז עיגמשכ כ"חאו .ןוכסחה תינכותב ודיקפמ אוהש ינפל ףסכהמ רשעמ שירפהל ךירצש ןבומכ ,ןוכסח תינכותב ףסכ ךסוחה
.רשעמ שירפי ונממו ,ןוכסחה לע ול היה ילאיר חוור המכ ןובשח השעי
,למגה תפוקבש ופסכ תא הדפיש תעב ,םתדקפה ינפל םיפסכה ןמ רשעמ שירפה רבכ אוה םא ,למג תפוקב ופסכ תא עיקשהש ימ ןכו
לכ ךסמ רשעמ שירפי ,ףסכה תא דיקפהש תעב רשעמ ןתנ אל םאו .רשעמ שירפי ונממו ,םינשה ךשמב ול היהש ילאירה חוורה תא בשחי
.ןוידפה

.רשעמ חוורהמ שירפי ,חיוורה לכה ךסב םאו ,יללכ ןובשח ךורעי ,חיוורה םקלחבו דיספה םקלחבו ,תונמאנ תונרקב ופסכ עיקשהש ימ
.םיפסכ רשעמ תשרפהב בוש בייחתי ,חיוורהל ליחתיו וידספה תא הסכיש רחאל קרו .רשעמ שירפהלמ רוטפ ,דיספה לכה ךסב םאו

בישחהל לכוי הז הרקמב .םיפסכ רשעמל שירפהל ךירצש הממ רתוי הברה אוהש ,הקדצל לודג םוכס םורתל ךרוצ םדאל ןמדזמ םיתיעל
תא בישחהל לוכי ,הקדצל םיפלא תרשע תחא תבב ןתנו ,ח"ש ףלא שדוח לכ שירפהל ךירצש ימ ,לשמל .רשעמל האוולהכ המורתה תא
.ותרוכשממ רשעמ שירפהל ךירצ וניא םישדוח הרשע ךשמבו "םיפסכ רשעמה" לש בוחכ ח"ש םיפלא תרשעה

אוה המכ ושדוחב שדוח ידימ וסקנפב םושריו .רפתשי ובצמש דע םיפסכ רשעמה תניתנ תא תוהשהל לכוי ,קוחד בצמב אצמנ םדאשכ
בטומ ,םיפסכ רשעמ שירפהל םגו ובוח תא ול ריזחהל לוכי וניאו ,ורבחל ףסכ בייחש ימ ,לשמל .ובוח לכ תא ערפי ףוסבלו ,רשעמל בייח
.םישדוח המכב החדי הקדצל ויתורשעמ םולשת תאו ,ורבחל ובוח תא הליחת םלשיש

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ללכהו דיחיה

"האר" - דיחי ןושל הליחתב ."הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" :לארשי לא ,השרפה תליחתב ,הנופ ונבר השמ
."םכינפל ןתונ" - םיבר ןושל כ"חאו
,ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודעה" :ךופה ןפואב ,הללקהו הכרבה ןינעב ,לארשיל הינפה תרמאנ ,םיבצינ תשרפב
יתודעה" - םיברה לא הינפ תישאר .(טי ,'ל םירבד) " 'וכו םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ,ךינפל יתתנ תוומהו םייחה
?לארשיב טרפהו ללכה ןיב סחיה והמ .דחיה לא הינפ "...ךינפל יתתנ תוומהו םייחה" כ"חאו "םכב
דחא לכ ךירצ ךכיפל ... ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל "...םדאה תא םיהול-א ארביו " :רמאנ (וט ,'א תישארב) ינועמש טוקליב
.(ה"מ ד"פ ןירדהנסב ןכו) "םלועה ארבנ יליבשב רמול
לכ ירחא ארבנ םדאה ירהש ,"םלועה ארבנ יליבשב רמאיש ךכב ,הלילח הוואגל םדאה תא ךירדהל ל"זח תנווכ ןיאש רורב
אוה לגוסמ ןכיה דע םדאה תא דמלל אלא האר אל וז ארמימ ."ךמדק שותי ול םירמוא - האגתי םאש ידכ ,םייחה ילעב
המוצע תלוכי שי םדא לכל יכ ,ולוכ םלועה לכ תא אורבל הווש ידיחי םדא ליבשב וליפא .ידיחי םדאכ וליפא ןקתלו לועפל
.ןקתלו לועפל
.ידש תוכלמב םלועה ןקותמו םלועב םימש םש הלגתמ וחוכמ קרש ללכה ןינבב ךבדנ קר אוה ,ותלעמ לכ םע דיחיהש אלא
ברה ןרמ בתוכ ךכ .ולוכ םלועה תא ןקתל ידכ ,יד םתואיצמב היה אל ,םיקידצ ויהש בקעיו קחצי ,םהרבא וליפאו ,חנ םג
דצמ לועפל דימת ונשפנ תא םיאשנמ וננה כ"ע ,םייטרפ םישיא אלו לועפל םימע םיכירצ ,םלועב רשאמו ..." - תורגאב
ועיגי יתמ ישעמו ,םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחא לכו .הדבכלו הממורל ,הבגשל ,התולעהל ,לארשי תסנכב ונקלח
.(ג"צ תרגא ,א"ח ,תורגא) "... לארשי תסנכב הלולכה תוילאידיאהל םשפנ ואשנש בקעיו קחצי םהרבא יתובא ישעמל
ךכ ךותמו ,לועפל ותלוכיו ,ותלעמב ריכהל רחבי אוה ןושאר בלש - "האר" ןושלב לארשימ דיחי לכ לא הנופ ,ונבר השמ
."םויה םכינפל ןתונ" - ללכה תכרבב ףתוש היהיו םמורתי
ללכה תרימשב םיקסוע ונא ןאכ .םתמדא לע םיאצמנ לארשיו ,ללכה הנבנ רבכ וב בצמב ונבר השמ קסוע םיבצינ תשרפב
לא סחיב דחא לכ לע תלטומה תוירחאה אלא ,םידיחיה ךרד ללכה לש ותיינב ךילהת אל יוטיב ידיל האב ןאכ .וקזיחבו
לש הנוכנ אל הריחב י"ע ללכב לוקלק וא הגיסנ ינפמ וריהזהלו ודימעהלו ללכה תלעמ ךותמ דיחיה לא תונפל שי ןכל .ללכה
.טרפו טרפ לכ
."םייחב תרחבו - הללקהו הכרבה ,ךינפל יתתנ תוומהו םייחה" ןכלו "... ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודיעה"
ללכ ונשי הב - םיבצינ תשרפב ךא ,"םייחב תרחבו" יווצ ןיא ,הללקהו הכרבה תא דיחיה ינפל םידימעמ הב ,האר תשרפב
.םייחב רוחבל הווצמ םג אוה ןכלו הלודג דיחיה לש ותוירחא ,לארשי
,"האר" - אצמנ אוה וב םוקמהו אוהש המ ךותמ דיחיה לא הינפב הליחתמ ,םימשבש םהיבאל לארשי ינב בוריקב ונכרד
ןיבי זאו ולוכ ללכה תרטמל אלא ,תישיאה ותלעמל קר אל תוירחאב ףתוש היהי ,"רבחתיו" ןיבי ,האריש רחאל םשמו
."םייחב תרחבו" - תיניצר הבוח ןאכ שיש


ןשוש המלש ברה
באז תעבג ינרותה ןיערגה שאר


באז תעבג ינרותה ןיערגה


לאומש רהל תחתמ ,תומר תנוכשמ תיברעמ-תינופצ העיסנ תוקד 5 -כ) םילשוריל תינופצ ,ינוריע בושי ונה באז תעבג
.םייתד %20 -כ םכותמש ,םיבשות 10,000 לעמ סלכאמ תימוקמ הצעומ ונהש בושיה .(איבנה
.י"לת תינכות םיליעפמה םייתכלממ רפס יתב 3 -ו ,ד"ממ רפס תיב ,הווקמ ,תויסנכ יתב 12 -כ באז תעבגב
םיאלמ םירדס ינש דומלל הרטמל ול םש ןיערגה ."תשרומ ןרק" תוסחב ןיערג באז תעבגב םיחתופ ונא הלא םימיב
"רתיהו רוסיא" תוכלה ללוכב ה"זעב ודמלי הבורקה הנשב ."הנושל לע דסח תרות" :תניחב הליהקל המורת םע םבלשלו
.תוניידל דומיל לולסמ םג ליחתהל וננוצרב ןכמ רחאל הנשב רשאכ
תונברל ךמסומ ,תוגספ ללוכ ,"הנביב םרכ" תבישי רגוב ונהש ,א"טילש ןשוש המלש ברה דמוע ינרותה ןיערגה שארב
דמלמ ןמלז ברה .םילשוריב רויגל ןידה תיבב ןיידכו לא תיבב ההובגה הבישיב מ"רכ תובר םינש ךשמב שמישו תוניידלו
.ךכ לע הקומעה ונתדותו ןיערגל עייסל אוה ףא םתרנ לא תיב תבישי שאר ,א"טילש
.הז לודג ץמאמל המתרנש הליהקה ךותמ חמצ ינרות ןיערג םיקהל ןוצרה
.067-702800 ,02-5361602 עדימש ןנחלא וא 058-557115 ,02-5730323 רפלוטס יבא :םיטרפל"איבנ ךל רמאי ךכ רחאו אצמו שורד"
ימלשוריל ילבבה ןיב לדבהה תוהמל


שורד ,'םכיטבש לכמ םכיהול-א 'ה רחבי רשא םוקמה לא םא יכ' " :םיכרד ינשב רחבנה םוקמה שופיח תא ראתמ ירפסה
שי ."איבנ ךל רמאי ךכ רחאו אצמו שורד 'המש תאבו ושרדת ונכשל' :ל"ת ?איבנ ךל רמאיש דע ןיתמת לוכי .איבנ יפ לע
ןכושה יצראה שדקמה רחא שופיחב ךכ ."איבנ ךל רמאי ךכ רחאו" תיהול-א הראה שיו "אצמו שורד" ,ישונא ץמאמ
.תיהול-א הראה שיו ישונא ץמאמ שי .ןויצמ תאצויה הרותב שופיחב ךכו ןויצב

ןיב ןיחבמ ,תותלאשל המדקהב ,ב"יצנה .ימלשוריל ילבבה ןיב לדבהה תא ה"יארה ודימלתו ב"יצנה ורידגה ולא םיגשומב
הארוהה רוא לע דומעל םרוג לארשי ץרא תוכז" ,תיהול-א הראהו היציאוטניא לע ססובמה לארשי ץראב הרות דומיל
רואל אציש דע לופלפו הריקח י"פע תוערכה איצמהל" :חותינו הריקח לע ססובמה לבבב הרות דומיל ןיבל ,"ןויע טעמב
שי ,האובנה םוקמ איהש ,לארשי ץראב :(גק תרגיא) ה"יארה בתוכ ןכו ."ונממ זוזל דוע רשפא יאש םיכתוחמ םיניד
תמכחו ... "םיכחמ לארשי ץראד אריוא" ,ונייהו ,םירוריב תוכירא כ"כ צ"או ... דומילה רדסב האובנה עפשל םשור
שדוקה חורש דומיל ךרד ןיב ... קוליחה והז ... האובנל היואר הניאש ,לבבבמ רתוי הברה לארשי ץראב הלעפ ... האובנה
."לופלפ ךותמ ררובמה דומילה ךרדו ... הכלהה רוריב תא עייסמ ןכ םג

.אתיירואד םפקותש תוכלה תריציל "ארבס" גשומב בר שומיש השענ ילבבב :הז יתוהמ לדבהל ישעמ יוטיב עיצהל שקבא
ב"יצנה יפל .וננושל לע םירטגש "ארבס אמיא תיעביא ארק אמיא תיעביא וא "אוה ארבס ארק יל המל" :םייוטיבה
.חוטבו רכומ יתכלה ילככ "ארבס"ה תא לבקי ,ישונא ילכש יטילנא חכ לע תתשומה ,ילבבהש ,רעשל שי קוק ה"ארהו
יתכלה ילככ הפורצ תישונא הקיגול לבקל השקתי האובנהו תיהול-אה היציאוטניאה חכ לע יונבה ימלשוריה תאז תמועל
שומיש םיאצומ ונא ןיא ימלשוריב הליבקמה היגוסב ,ארבסב שמתשמ ילבבה וב םוקמ לכב ,תיבקע הרוצב ןכאו .קצומ
.ארבס לש תורשפאל תוסחייתה וא

."רומג ליז ךדיאו" תואמגוד יתשב קפתסאו םתרוצב םירבדה תא שורפלמ העיריה הרצק
,היארה וילע ורבחמ איצומהל ןיינמ" :(ב"ע ו"מ אמק אבב) ילבבב ונאצמ היארה וילע ורבחמ איצומה תיגוסב .1
היל ביאכד אוה ארבס ארק יל המל אה ישא בר הל ףיקתמ םהילא היאר שיגי "םהילא שגי םירבד לעב ימ" רמאנש
.תרחא הכלהל שמשמ קוספהו וז הכלהל דוסי תשמשמ ארבסה ."ןמחנ ברדכל ארק אלא איסא יבל ליזא אביאכ
םשב אפסירק יבר היארה וילע ורבחמ איצומהש ןיינמו" :ארבסל רכז ןיא (ו ,ג ןירדהנס) ימלשוריב ליבקמה ןוידב
."ויתויאר שיגי םכילא שגי לאילמג ןב היננח יבר
לאעמשי 'רל דוסי שמשמ (ב ,ב"י םירבד) "םייוגה םש ודבע רשא תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא" :ונתשרפב .2
ם"וכע לש ז"ע ןחכשא לאעמשי 'רו" :רמאנ (א"ע ב"נ הרז הדובע) ילבבב .דבעתשמ קר תרסאנ יוג לש הרז הדובעש
הרוסא לארשיד דבעתש דע םיבכוכ דבועדמ אוה ארבס ?היל אנמ דימ הרוסאד לארשיד דבעתש דע הרוסא ןיאד
לשו שיאה רורא ביתכד דימ הרוסא לארשי לש ז"ע" :(ד ,ד הרז הדובע) םיקוספב קר םיכמתנ ימלשוריב ."דימ
."םייוגה םש ודבע רשא תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא ביתכד דבעיתש דע ירכנ


ןויצ שרוד ןוכמ
ללכמ הל ןיא שרד הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ ארק רמאד ןנחוי יבר רמא שדקמל רכז ןנידבעד ןל אנמ"
!השירד הכירצ ןויצמ תאצויה הרותהש רמוחו לק ,רכז םיכירצ ןויצ ינבאו יצע םא .(א"ע א"מ הכוס) "השירד איעבד
תועדומה תא תובישיה םלועב ררועל ןוכמה תרטמו ןוזח .קו'צניפ השמ ברה ידי לע הנשכ ינפל םקוה ןויצ שרוד ןוכמ
תא בלשלו ולא םירגתאב חילצהל ןתינ םהב םיכרדלו ודומילב םיכורכה םיידוחייה םירגתאלו םישקל ,ימלשוריה דומילל
רזע ילכ חתפמו ןוכמה דבוע ןכ ומכ .םיבר תוריפ בולישהמ קיפהלו רכומה ינויע יתבישיה דומילה ךותב ימלשוריה
,ןויצע רוא :תובר תובישיב םייעובש םירועישו ןויע ימי קו'צניפ ברה ריבעה הפלחש הנשב .ימלשוריה דומילל םיצוחנה
שרדמ תיב תברקתמה הנשב חתופ ןויצ שרוד ןוכמ החלצההו הבוגתה רואל .םיבלעשו הליש ,הוקת חתפ ,תולעמ ,םחורי
.ליגרה יתבישיה דומילב ובולישו ימלשוריה תארוהו דומילב םימכח ידימלת תרשכהל
-02 :סקפב וא 02-9920216 :ןופלטב תונפל ןמזומ ,הכימתב םא ,דומילב םא ,וז ןויצ תשירדב קלח לוטיל ןינועמה לכ
.machondz@012.net.il :תבותכב וא 9931073

םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
?עבות וא רוגיטק

עבת שרוש אב םימעפ םירשעמ הלעמל .ןמתל ןותיתו ןועבתת התנכש תיבל - ה בי םירבד - המש תאבו ושרדת ונכשל
-א 'ה רשא ץרא :שרד שרושה תא םגרתל (?עבתנ) שרדנ סולקנוא רשאכ תואב סולקנואב עבת תויורקיה בור .סולקנואב
תיו - זט י ארקיו - השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו ,התי עבת ךהל-א 'הד אערא - בי אי םירבד - התא שרד ךיהול
םהב םגרתמ אוהש תומוקמ רפסמ סולקנואב שי םלוא ;דועו ,השמ היעבת עבתמ (א אלב - רברפש ךכ) אתטחד אריפת
עבתיתו - טכ ד םירבד - תאצמו ךיהול-א 'ה תא םשמ םתשקבו) שקב :םישרושה תא םגרתל אוה שרדנ רשאכ םג עבת
עבת ךהל-א 'ה אמ לארשי ןעכו - ךמעמ לאש ךיהולא 'ב המ לארשי התעו :שקב :תועמשמב) לאש ,(... אתלחד תי ןמתמ
.הירבח ןמ עבתי אל (ב ,ו"ט םירבד) והער תא שגי אל ;שגנ שרושה תא םגו (ךנמ
הדוהי ןב ןכאו ;ףקותב תשקבתמה השקב תועמשמב ,לאש /שקב םגו שרד :םישרושה תא םגרתל אב ,ןכ םא ,עבת שרוש
ל"זח תורפסב .שקב=אעב ימראה שרושה ןמ דלונ (שרד=) עבתש הארנש (7660 'מע) 2 הרעהב רמוא עבת שרושב ורבדב
,שפחל ;(א"ע ג"ל אמק אבב) ןרכש עובתל ואבש םילעופ :ףקותב שקבל ,שורדל :ולא תויועמשמב הז שרוש דאמ ישומיש
,ןידל אורקל ;(ונימיןושלב תשמשמ הניא וז תועמשמ - י הבר ארקיו) ועבותל ךלהו ונב תא דביאש ... :שורדלו רוקחל
םירבד) עירכמ ןיידהו בישמ (םשאנ תועמשמב) עבתנהו ,עבות (םישאמ תועמשמב) עבותה - אוה ךכ ןידה רדס :םישאהל
- יתכרעהל - םלוא ,ונימי ןושלב םישמשמה ,עבת שרושה םהב םייקש ,ןושל תועבטמ רפסמ ועבט ל"זח תורוקמ .(ה הבר
:םהל הפי תועינצהש םיניינעב רקיעבו ,יולב המ רבד שרד - הפב עבת :תינדמלה ,ההובגה תירבעב דחוימב םישמשמ םה
שונעל השירד ידכ דע ,עגפנה דובכ לע ףקותב דמע - ונובלע עבת ;ב"ע ט"צ ןיבוריע - הפב עבות שיאהו ,בלב תעבות השאה
- ד המ ,םילקש ,ימלשורי - ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ ,ןינתונו לגעל םיעבתנ ;ב"ע ה"נ תבש - עבת ומא ןובלע :בלועה תא
.תודגונמ תועפשה רחא ררגנה םדאל הנווכה
לע רבכ םירבדמ ונניא .טפשמה םוחתב םלוכמ רתויו ,םינוש םימוחתב שמשמו הז שרוש שרתשה ונימי ןושלב ףא
הנה העיבת ,טפשמל ארקנה םשאנה אוה עבתנהו - טפשמה תא םזויה - םישאמה םג אוה עבות ,עבות לע אלא רוגיטק
הקלחמ) תיללכה העיבתב :ןכו ;(םישאמה דעב םירבדמה ןידה יכרוע תללוס םג וא) םשאנה דגנכ תעמשנה הנעטה
תכרעמ) הנעבות ,העיבת דע ,({הלשממל יטפשמה ץעויה - ונלצא} יללכה עבותה דמוע השארבש הלשממב תיטפשמ
ןעבת .דועו ,ךנחתמ-ךנחמ ,דיבעמ-דבוע יסחיב תצרמנ השירד םג איה העיבת םלוא .דועו ,(טפשמב תוגצומה תועיבתה
.(ינעבות ,ינעבת םיראתהו תונעבת הנוכתה ןכו יבויח יתלב רשקהב וז הלימ האב ללכ ךרד) תושירד לעב םדא אוה

לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design