English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 ינימש תשרפ

ינימש תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


תואמצעה םויל רוא ·

!"וב החמשנו הליגנ"

?השע הז המ החמשלו

(ד"כ ,ח"יק םיליהת) "וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז"
(הק ,ג"ח רהוז) "אוה ךירב אשדוקב – "וב" ,אמויב – "וב"

םויב החמשה .ה"בקב – "וב החמשנו הליגנ" ןכ לעו ,"'ה השע םויה הז"ש ינפמ איה תואמצעה םויב החמשה
.הזה םויה תא השעש ה"בקב ךותמ תעבונ ומצע
הז המ החמשלו' םיהותה םידה םיעמשנש ינפמ אקווד ,תואמצעה םויב החמשה תביס לש רוריבב תובישח הנשי
לומו ,הנש לכב תואמצעה םוי תא םיגגוחש ולא ידי לע תלאשנ ,באכ ךותמ תעבונה ,וז הלאש ?(ב ,ב תלהק) 'השע
החמשלו' :םיהות םה ,התוא םיליפשמו הב םיעגופ ,ונתואמצעב םימסרכמ ונידי ומב ונא הב ,ונינפלש תואיצמה
?'השע הז המ
הרותה ןמ הווצמ – תואמצעה םוי תחמש
הליגמ) "!?ןכש לכ אל םייחל התיממ ,הריש ןנירמא תוריחל תודבעמ המו – רמוחו לק :החרק ןב עשוהי 'ר רמא"
(.די
רמוחו לק דמול החרק ןב עשוהי 'ר .גח םויכ עבקנ אוה המ ךמס לעו ,םירופ לש ןידה דוסי תא תררבמ וז ארמג
התיממ ונלצינ וב ,םירופ תא יאדוובש ,תוריחל תודבעמ לארשי םע רורחש לע חספה גח תא הרותה תעיבקמ
איה גחכ םירופ תעיבק (גלר הבושת ףוס ד"וי ,חר הבושת ח"וא) 'רפוס םתח'ה תעדל .גח םויכ עובקל שי ,םייחל
הרותהש תודימה ןיבמ רתויב תידוסיה הדימה איהש ,רמוחו לק לש דומיל דוסי לע עבקנ גחהש ןויכ ,אתיירואדמ
תאז לכב ,םימכח ועבק םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ,הליגמ תאירק :םירופה גח תווצמ תאש ףאו .ןהב תשרדנ
.הרותה ןמ בויח וניה גחה םצע
דובעישמ ונלאגנש ,תוריחל תודבעמ ןוידפ ןאכ שיו לארשי ללכ לש רוביצל עגונה ןדיד ןודנב אטישפ אליממו"
ודמעש ונביוא ידימ ונלצינש םייחל התיממ הלצה םגו ,תיתכלממ תואמצע ונגשהו ןירוח ינב ונישענו ,תויוכלמ
.(אכ הבושת 'רשבמ לוק' ת"וש) "בוט םוי עובקל ונילע הבוח יאדוב ,ונתולכל ונילע
אוה ןד ,ידוהיה םלועה לכב וינפל ךלה ומש ותוריעצב דועו םלוע ןואג היהש ,הטאר םלושמ ברה לש וז ותבושתב
תמקהב שי ןכש ,גח םויכ תואמצעה םוי תא עובקל שיש קיסמו ,ויתונקתו תואמצעה םוי לש ופקותב תוכיראב
.םייחל התיממ הלצה םגו תוריחל דובעשמ רורחש םג לארשי תנידמ
החמשה תבוחו ה"בקל האדוהה תבוח הז יפלו ,תואמצעה םוי תא עובקל תינרות הבוח תמייקש ןויכ ,ןכ םא
,חומשל ונתוא תבייחמ הרותה לש התעיבק .ללכ ונתשגרהב םייולת םירבדה ןיא – אתיירואדמ איה הז םויב
ה"בקל תודוהלו גוגחל
הדות תרכה
הרידאה םימשה תנתמ םצע לע םג ךא ,וניארש ומכ ,ונלש הלצהה לע ה"בקל הידוה איה תואמצעה םויב החמשה
ונתוא תבייחמ ,תואמצע ונל הנתינו םירחאל םידבעושמ תויהלמ ונקספש הדבועה .לארשי תנידמ – ונל קינעהש
םדאל – המוד רבדה המל לשמ .הנידמב תומייקה תוברה תויעבה תורמל ,הדות ייופכ תויהל אלו ךכ לע תודוהל
תעדה לע הלעי םאה .ץובב ואלמ םיחרפ וב םישל םוקמב אוהו ,והומכ ןיאמ הפי ,םיחרפל לטרגא ורבחמ לביקש
ךכמ עגפיי עודמו ,לטרגאה ךותל ץוב קרזש הז היה אוה ירה ?הנתמה ןתונל תודוהל ךירצ אל לטרגאה לבקמש
תורוד וכז אלש המל וניכז ;לארשי תנידמ – הומכ ןיאמ הרקי הנתמ ה"בקהמ ונלבק ;ונא םג ךכ !?הנתמה ןתונ
הנתמה םצע לע ה"בקל הדונ אל תויעב ןתוא ללגבש ןכתיה ,ונמצעב םירצוי ונחנאש ,תויעב תוצצ הנהו ;םיבר
םאו ,תויהל ךירצש יפכ היהי לכהש גואדל ןוצרה תא ונב ררועל הכירצש איה הדותה תרכה ,הברדא !?ונל ןתנש
.ונלמג רשא לכב הלודג החמש חומשלו – ונתיא השעש המ לע ה"בקל תודוהל םיכירצ ונאש יאדו ןכ

ןמקורד םייח ברה

רמאל 'ה רבד רשא אוה
דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא יברקב
"ןרהא םדיו
(ג 'י ארקיו)
ןרהאל השמ ול רמא"
תיבה שדקתיש יתייה עדוי ,יחא ןרהא
,םוקמ לש ויעדוימב
ךב וא יב וא רובס יתייהו
(י"שר) ."ךממו ינממ םילודג םהש ינא האור וישכע

"ול ללוחתהו 'הל םוד"
,ןה םוקמ יעודי ינבש ןרהא עדיש ןוויכ
."ןרהא םדיו" :רמאנש ,רכש לבקו קתש
:רמא אוה דודב דודו
(ז ז"ל םילהת) "ול ללוחתהו 'הל םוד"
!קותש תא – םיללח ךל ליפמש יפ לע ףא
(ב"ע ו"טק םיחבז)

יתמ
דבלב םהב קר יל ורתונ דבלב םה
דחה וניכס תומה ץעני אל
םויה ברעב ךרדה הנפמב
םד ינוולי , שרח ינופיקי

דרפנ אל רשק ,ונל איה תמא תירב
.דעל ינינק – יל דבא רשא קר
לחר
(הנש 70 ינפל ,א"צרת ןסינ ט"כב המלועל הכלה לחר .התומ רחאל הנובזעב אצמנש ןורחאה הריש)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םוי םוי הלואגל היפצ

,"'מוגו ותומת אלו דעומ להא לא םכאבב ךתא ךנבו התא תשת לא רכשו ןיי" :ןרהאל רמאנש ונתשרפב קוספהמ
ותדובע דבעו סנכנ םאו ,םינפלו חבזמהמ סנכהלמ ואלב רוסא ןיי התשש ןהכש ,הכלהה הקספנו ל"זח ודמל
.(א"ה שדקמ תאיב תוכלהמ א"פ ם"במר) םימש ידיב התימ בייחו הלוספ
,הדובעל לוספ ןנוא :ב"יצנה ראבמ ןרהא ינב לש םתונינא תשרפל תוכימסב עיפומה הזה יוויצה לש וניינע תא
קר עיגהל ןתינ ןהילא ,שדקה תדובעל תושרדנה ,וב תוקיבדהו 'ה תבהא תוגרדל עיגהל לוכי וניא ורעצ ינפמש
ורעצ לע רבגתהל אוה לכי ותולדג ךרע יפלש םושמ ,ןנוא בירקהל יאשר לודג ןהכ קר) .הוצמ לש החמש ךותמ
שמתשהל רשפאש תעדה לע תולעהל היה רשפא .(ןרהא לש ותדימ התיה םנמא תאז ,החמשב 'ה ינפל דומעלו
,תאז עונמל ידכ ,שונא בל חמשיש וילע רמאנש ןיימ רתוי בוט המו ,היוצרה החמשל עיגהל ידכ רזע יעצמאב
תוינוציח תוצרמהב שומיש אלל םינפבמ עובנל הכירצ החמשה .הלאכש םיינוציח םיעצמאב שומיש הרותה הרסא
.(ןיי ייותש וסנכנש ךכב היה אוהיבאו בדנ לש םאטח ,תועדה תחא יפל) .הרז שאל איבהל לולעה
שרדנה ןהכש בצמ רצוויי אלש ידכ לבא ,שדקמל ותסינכב וא ותדובעב ןהכל רומאכ סחייתמ ,ןיי תייתש רוסיא
,שדקמב הדובעה) .הדובע עובשל העבקנש תרמשמל םיכיישה םינהכה לכ לע הייתשה הרסאנ ,יותש היהי הדובעל
.(רחא בא תיב םוי לכ ,עובש לכ תופלחתמ ויהש הנוהכ תורמשמ ד"כל הקלחתה
הביס ןיאש אצמנו שדקמה ברח וניתונוועב ירה ורמאת אמש ?ןיי תותשל םינהכל רתומ םאה ,וננמזב ןידה המ
יפ לע תויחל םיכירצ ונא ונייח תאו ,וניינבל םוי לכ םיפצמ ונא ירה ,ןכ רבדה ןיא .הנבייש דע ןיי םהילע רוסאל
לש עובשב ןיי התשש ןכתי ,ותרמשמ תא ריכמ וניאש ןהכהו הנביי עובשה וא םויה ה"זעב אמש ,ןכ םא .וז הייפצ
,(א"ע ה"ס תובותכ) (ילע ינבמ ןהכ היהש) ייבא ומצעב גיהנה םג ךכו םימכח םירבוס ךכ תמאב .ולש תרמשמה
ותנקתש השעא המ לבא ,םלועל ןיי תותשל םירוסא םינהכ ינא רמוא :רמואה יברכ הקספנ הכלהה לבא
ןהכש ןויכש אלא ,הנשה לכ ןיי תייתש םינהכה לע רוסאל ,ןכ םא ,ןתונ תמאב ןידה .(א"ע ז"י תינעת) .ותלקלק
אצמנ ,ךייש אוה הילא תרמשמה עבקתש דע ,שדקמה הנבייש ירחא םג דובעל לכוי אל ותרמשמ תא ריכמ וניאש
.(ז"ה םש ם"במר) תותשל ול ריתמה אוה ולוקלק
רוסאל ,לוקלקה אלול ןידה רקיע לע השקתה ,(אנליומ ןואגה לש ורודב ,םינורחאה ילודגמ) הירא תגאשה לעב
.לאגהל ונא םידיתע ירשתב וא ןסינב םאה ,(ב"ע א"י ה"ר) םיקלוח עשוהי 'רו רזעילא 'ר :םינהכה לע ןיי תייתש
.ןיי תייתש םינהכה לע רוסאל הביס ןיאו שדקמה הנבייש "שושחל" ןיא םירחאה םישדחה תרשע ךשמבש ,אצמנ
:תופלאמ ןהיתשו הירא תגאשה הנוע תובושת יתש
תמלשה ינפל תונבהל דיתע שדקמה תיבש ,הירא תגאשה עבוק ,ימלשוריה דומלתה לע ךמתסהב ,הנושארה
תיב ןינבל עובק םוי ןיא" לבא ,ירשתב וא ןסינב וא היהי םנמא ,יפוסה בלשה .דוד תיב תוכלמ תרזחו הלואגה
."וניינבל יואר םוי לכו שדקמה
'ה ינא" לבא ,וכז אל ןיבו וכז ןב חטבומה הלואגה ץק לע הניה עשוהי 'רו רזעילא 'ר לש םתקולחמ ,הינשהו
.הנשה תומימ םוי לכב שחרתהל לוכי אוהו םילחיימ ונא ,הנשיחא – וכז לש הזה ץקל ."הנשיחא התעב
.םלוכ ונייח ךלהמב ונכירדהל הכירצ ,שדקה תדובע תרזחלו שדקמה ןינבל ,הלואגל הכורדה היפיצה

סקילפ םחנמ ברה


שודק םע


(ד"מ ,א"י) "םכיתושפנ תא ואמטת אלו …םישודק םתייהו םתשדקתהו"
.חורה םלוע לא רמוחה םלועל רבעמ לא עיגהלו םמורתהל םדאה תלוכי אוה תיקולאה הדובעהו הרותה דוסי
,ימשגה רושימה תא םגו ,וב הנומאו 'ה תעידי ,ילכשה – רושימה תא תללוכ םדאה תומילשש תעבוק הרותה
הכוז הכרדו רמוחה ייח לע הטילש ידי לע הליחתמ םדאה תוממורתה ,ךכמ רתוי .רמוחה ייחב השודק הגהנה
ףוגה לכ תא היבגמ וילגרב השועש דעצ לכ ירה ,תוגרדמב הלועש םדא :אמגודל .חורהו לכשה ייחב ףא תולעתהל
תורטמל רמוחה לש ןוכנ רוביח ידי לע איה תילארשיה המואב השודקה .המילש הגירדמבש הלוע ושאר ףאו ,ולוכ
.הרותל המדק ץרא ךרד ,השודקה לא ורבחל רשפא טלשנ רמוחה רשאכ קרו ,חורה

,רופיכ םוי םויהש רכזוה ןהיתשל ,כ"הויב לכאמ וחירהש תורבועמ ינש לע תרפסמ ( :בפ) אמוי תכסמב ארמגה
ירבדמ עמשמ .םירעש עיקפמ יאתבש הנממ אצי הרבגתה אלש תרחאהו ןנחוי יבר הנממ אציו הרבגתה ןהמ תחא
האטח איהש ןמזב תוירבה תא רקשו הנבש ךכב השענ עודמ כ"א ,הדימ דגנכ הדימ לש שנוע ןאכ היהש ארמגה
?םימש יפלכ
תורשעתהמ רהזהלו םירחא לש םלבסב שוחל לוכי השודק וב שיש ימ קר :בושח דוסי :ןמוינ י"רגה ןאכמ דמל
כ"הויב םאה תליכא .השודקל עיגהל לוכי וניא ויתוואת לע טלוש וניאש ימ ,ךפהל ןכו תלוזה דספה ןובשח לע
ךות דלונש ןנחוי יבר תאז תמועל .םירחאב בשחתמ וניא הנב םגש ךכל איבהש תוואתה לע הטילש רסוח תאטבמ
.תילארשיה המואה תגהנהבו הרותב תוהובג תוינחור תולעמל עיגה רמוחה םלוע ןוסיר

.יתרבח ןסוחלו ינחור קזוחל ונירוד תא ליבותש איה השודק תפסותל הפיאשה


ןמקילג ףסוי םולש לארשי ברה
תילילגה רוצח – "םוקמה ןח" ללוכ שאר
ימואל ינרות זכרמ – רוצח ןיערג
.תוישיאה חותיפו םייביסנטניא םידומילל ןיוצמ םוקמ
.תיתכלה הקיספו ך"נת ,הנומא ,הכלהו ארמגב ןויע :םיאשונ ןווגמב םירועיש .תיתוכיא םידומיל תרגסמ
.הרהטו תוארמ תוכלהב ,תפצ ריעה בר ,א"טילש והילא ש"רגה םע רועיש שדוחל תחא
.גארפמ ל"רהמה לש םולשה ביתנ ,תמאה ביתנ :הנומא
.ונינמזב הלואגה תנשמב ריעה ברו הנומש תירק תבישי שאר ,ירורד צ"רגה לש רועיש
.םיטפוש רפס :ך"נת
העש ךשמב ידוסי וא ןוכית ידימלת העברא ,השולש לש תונטק תוצובקב ארמג רקוב ידמ םידמלמ ללוכה יכרבא
.יצחו
ינדיחי דומיל ידי לע תובר ךמתנ הבשחמו למע הברה דימלתהמ שרודה השק דומיל עודיכ אוהש ארמגה דומיל
.תורגבה ינויצב תוארל רשפא החלצהה תאו הז
םצעב אוה ךרבאה .דימלתל ךרבאה ןיב רשק רצונ וז תינדיחי דומיל תרוצב דימלתה לבקמש הרזעל רבעמו לעמ
.דדועלו רוזעל חמשי דימת אוהו המח הלימ לבקלו ץעייתהלו חחושל דימת רשפא ותיאש דימלתל לודג חא
.לודגה שפוחה וא םידומילה תנש ,םיגחו תותבש ףאו לוחה ימיבו ברעבו םויב ךשמנ הקספה אלל רשקה
.תינרות הירפסכו תיתליהק תוליעפל ימואל ינרות זכרמב םג לעופ ללוכה
.בחרה רוביצלו םירוהל תוליעפו תואצרה םימייקתמ םוקמב
.והילא יכדרמ 'רה לש ןיול ירודיש תטילקל דקומ םוקמב םקוה ףא הנורחאל
בורקה דיתעבו ,תינרות 'א התיכ ,ינרות ןג םקוה .םוקמה יבשותמ םישולשכ םיאבה ישיש םויל שרדמ תיב םקוה
.תינורת 'ב התיכ
הרזעבו תסנכ יתבב םיעובק םירועישל שרדמה תיב ילתוכל ץוחמ תוליעפל ןיערגה ירבח םיאצוי ,ןכ ומכ
.הקוצמ תויסולכואל
:רשקתהל תונמזומ חותיפה תורייעב תינרות תיכוניחה הישעה תיזחב ןמצע תואורה תוחפשמ
04-6800637 גבס יתא
053-463520 ןמקילג לארשי ברה
04-6936932 קינפ'צ יבא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיקרח – םיצרש תליכא רוסיא
היהיש אלב ,םימעפ רפסמ הרותב רכזנ םרוסיאש ןוויכו .םיצרשה ינימ לכ – הרותהמ הליכאב םירוסאה םינימה ןיב
המכב רבוע םלכואה לכש ונדמללו םרוסיאב רימחהל הרותה האבש ,םימכח ודמל ,שודיח םוש םתרכזה לפכב
.םירוסיא
.םיוואל העבראב רבוע ,םימב תויחה תוקולעהו םיעלותה תמגודכ ,םימה ץרש לכואה ,םנשי םיצרש ינימ השולשו
לכואהו .םיוואל השמחב רבוע ,םיבשעהו םיצעה ,המדאה ינפ לע םישחורה םיעלותו םיקרח ןוגכ ץראה ץרש לכואה
.םיוואל הששב רבוע ,םישוחביו םישותי ,םיבובז תמגודכ ,ףועה ץרש
לוכי םישיש יפ דע קרש ,םישישב םילטב םירוסיאה ללכ ךרדבש ףאו .לטב וניא ,רשכ לכאמ ךותב ץרש ברעתנ םאו
הלטב הניא ,םייח חור הב היהש ,התובישח ינפמש םימכח ועבק ,המלש היירב יבגל ,תבורעתב םעט תתל רוסיאה
.ףלאב וליפא
רתומ לישבתה ,שוחביה תא איצוהל וחילצה םא ,רשבו קרמב אלמ קנע ריס ךותל שוחבי וא בובז סנכנ םא ,אמגודל
וניא תמ קרח םג םוקמ לכמ ,לישבתב תמ שוחביהש ףאו .הליכאב רוסא ולוכ ,לישבתב דבא שוחביה םא לבא .הליכאב
קרמה תאו ,וכרד רובעל לכוי אל שוחביה וא בובזהש ,דב ךרד קרמה תא ןנסל איה הדיחיה הצעהו .םישישב לטב
בטיה םפטושל רשפא ,המודכו המדא יחופת וא רשב לש תומילש תוכיתח לישבתב שי םא ןכו .לוכאל רתומ ןנוסמה
.לוכאל רוסא – הכותב ברועמ שוחביהש ,הכימסה תבורעתה לכ לבא .ןלכואל ןכמ רחאלו ,םידדצה לכמ ןתוקנלו

דמלמ רזעילא ברה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


חולישה ןייעמב ח"ר תביסמ
.ד"יה ילאתא ןנחלא לש נ"על חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ,םינש רשעכ הזמ ,ושדוחב שדוח ידימכ
הלעפה ,לטוג הירנ ברה יפמ החיש :תינכותב .17:00 העשב רייא 'א ישילש םויב ה"יא םייקתת רייא ח"ר תביסמ
.תידיסח הדקרה ,םילדיל
.תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ
.(ידע) 1-800-25-24-23 :םיטרפל

ורשיפו םולח – לארשי תנידמ
(.לימב) ל"את לש ותאצרה םייקתת ,(24.4.01) רייאב 'א ישילש םויב הנשה לוחיש ,ל"הצ ילייחל ןורכיזה םוי ברעב
יטאנקר הדליטמו ןואיל-הדוהי ש"ע הדוהי לכיה תסנכה תיבב ,ורשיפו םולח – לארשי תנידמ אשונב םתיא יפא
.20:15 העשב ,ביבא לתב 13 קורס ןב 'חרב ,ל"ז
.(יסוי) 051-527191 :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ
"םייק ףוגו המשנ תפרש"
?ארקמ לש וטושפמ ךכל החכוהה המ
91033 םילשורי 33044 .ד.ת "?רואה רוקמ המ" ונתבותכל חולשל ןתינ םכיתובושת תא
.תומש תישארבל "רואה רוקמ המ" רפסה לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב

קליחו ,היה לודג ןהכ וניבר השמ :בר רמא :תרמוא ב"ע א"ק םיחבז תכסמב ארמגה :א"פ ןוילגמ הדיחה ןורתפ
ץ[טכ 'ח ארקיו] "הנמל היה השמל םיאולימה ליאמ" :רמאנש .היה םימש ישדקב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design