English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ינימש תשרפ

חספ לש יעיבשו ינימש תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map"!ומשב דליל אורקל"

... ולכאת אל הז תא ךא"
... ריזחה תאו תבנראה תאו ... ןפשה תאו ... למגה תא
(ח-ד ,א"י ארקיו) "םכל םה םיאמט

לע ינא המת :רמאו חנאנ םירוסא תולכאמ תשרפל ועיגהבש ,רסומה תעונת שאר ,רטנלס לארשי 'ר לע םיקפסמ
.הפה ןמ םיאיצומ םהש המב םילזלזמו הפל םיסינכמ םהש המב ךכ לכ םיקדקדמש הלא
הצק לע םועטל שקבנ ,ינימש תשרפב םיטרופמה םירוסא תולכאמ תוכלה חתפב ונדמעבו ,ויתובקעב ךלנ ונא ףא
.ןושלה תרימש תוכלהמ והשמ גלזמה

ןיב ,וז הלדבהל םידע ונא ,םדקמ שארמ רבכ .ונתשרפב הנושארל תרכזנ הניא ,האמטל הרוהט המהב ןיב הנחבהה
:לובמה ימ ינפמ ,חנ לש ותביתל תואבה תויחה
ותשאו שיא העבש העבש ךל חקת הרוהטה המהבה לכמ"
.(ב ,'ז תישארב) "ותשאו שיא םינש ,איה הרוהט אל רשא המהבה ןמו
:הביתה ןמ ותאצב חנ איבמש הידוהה תונברקב ,וז הלדבה לש המעט ררבתמ חנ תשרפ ךשמהבו
הרוהטה המהבה לכמ חקיו ,'הל חבזמ חנ ןביו"
.(ב ,'ח תישארב) "חבזמב תלע לעיו ,רוהטה ףועה לכמו
המהבה :תוטשפב בותכל אלו ,םילימב ךיראהל עודמ ינשרד רמוא "איה הרוהט אל רשא המהבה" יוטיבהש אלא
?האמטה
ןיינעל אלו תונברקה ךרוצל אלא תומהבה ןיב הנחבהה תמייק התיה אל לובמה ןדיעב :בישהל ןתינ הרואכל
קר אלא ,תואמטכ - חבזמל תורוסאה תומהבה ןיידע ורדגוה אל ךכיפלו ,חנ הווטצנ אל םהב ,םירוסא תולכאמ
.'תורוהט אל'כ
לעו ,רוהטל אמט ןיב הלידבמה ןושלב טוקנל ןתינ תונברק יבגל םג ירהש ,וז הבושתב םיקפתסמ םניא ל"זח לבא
:ןושלה תרימש ןיינעל הלודג הכלה הז ןפוד אצוי יוטיבמ םה םידמול ןכ
רבד איצוה אלו תויתוא הנומש בותכה םקיע ירהש ,ויפמ הנוגמ רבד םדא איצוי לא םלועל :יול ןב עשוהי 'ר רמא"
(א"ע 'ג םיחספ) "הרוהט הנניא רשא המהבה ןמו ,הרוהטה המהבה ןמ" :(ח ,'ז תישארב) רמאנש ,ויפמ הנוגמ
הרשע שלש - 'הרוהט הנניא רשא'ו ,ןה תויתוא שמח - 'האמטה' ,"האמטה המהבה" ביתכ אלו :םש י"שר שריפו
."םקיע תויתוא הנומש ירה - תויתוא

- ונתשרפב ומכ) "אמט" ביתכ אתיירואבד בג לע ףאו :ריעמו י"שר ףיסומ ץרא ךרד תוכלהב הז דומיל לעש אלא
.היקנ ןושל לע רזחל ךדמלל דחא םוקמב וכרד הניש ("םכל םה םיאמט"
רבד םדא איצוי לא - םלועל םא ירהש ,תעדה תא החינמ הניא ותבושת םרב ,איה הלודג הלאש - י"שר לש ותלאש
היקנ ןושל לע דיפקהל םיבייח ונא םגש ,הלילח הנממ דומלל ונא םילולע ןה ,הרותה ךכב הליקמ עודמ ,ויפמ הנוגמ
... ךכב ךרוצ דוע ןיא ןכמ רחאלו ונירבד תישארב קר

היתעמש תישיא ינאו ,וז הלאשל האלפנ הבושת תלגרומ התיה ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ונברו ונרומ יפב
."בר השעמ" :תניחב תישעמ הכרדכ אלא אמלעב השרדכ קר אל ויפמ
,ב"הרא לש ץוחה רש ר'גניסיק ירנה דגנכ ,םירופיכה םוי תמחלמ רחאל תולודגה תוזגפהה תפוקתב הז היה
.ןלוגה תמר לכמ הגיסנל ילטורב ץחל לארשי לע ליעפהש
ידיב רסמש העשב .ר'גניסיק ירנה תא תושק םילימב ףקת ובו הגיסנה דגנכ ףירח זורכ םימי םתואב םסרפ ה"יצרה
.וילע יתעדל עתפל ינלאש ,םיברב ומסרפל ידכ הז זורכ
היה יתעדלש ירה ,יתוא לואשל ןוכנל אצומ ברה םא לבא ,ךירבד לע בישאש ינא ימו ,ינא ךדימלת ןה - ול יתרמא
.רוביצב רתוי לבוקמ אהיש ידכ חסונה תא תצקמב ןדעל םוקמ
ןנשי .ימע ןכ אל ינא לבא .ךיתלאש ןכלו ךתעד וזש יתעדי :ךויחב יל רמאו תובוטה ויניע תא קוק ה"יצרה יב ןתנ
.םילימב רורבל אלו תושק םילימב הלבנ השעמ ףוקתל ךירצ ןהב תועש
הלימה תובר םיימעפ הרותב העיפומ עודמ :םיחספ תכסמב י"שר לש ותיישוק תא יל הארה רבדל הייארכו
רופיס לש ךרדב םירבדה תא האיבמ הרותה ובש םוקמב .הטושפ הבושת ןכ לע שי יל :יל רמאו ,?אמט - "הנוגמ"ה
ךירדהל וא הכלה קוספל שרדנשכ לבא .הפהמ אמט הלימה תא איצוהל אלו רהזהל יוארה ןמ ,חנ תשרפבכ השעמ
.קייודמו דח ןפואב םירבד ריהבהל ךירצ ,השעמל הכלה
ןיאש ןוכנ :םירמואו םימכחתמ םישנא ויה ,רוהט וניאש לשמל ריזחה לע הרותב בתכנ היה וליא :ףיסוהו רמא
תומכח ילב ."םכל אוה אמט" :הרותה הבתכ ןכ לע ,הוורפ לכה ךסב אוה ילוא ,אמט וניא םג לבא ,רוהט ריזחה
.תורשפ ילבו
לזרבכ השק םכח דימלתכ בצינה ,ה"יצרה יברו ירומ :העומשה לעב לש ותומד ינפל תבצינ ,םירבדה תא יבתכ תעב
?ותרומת ונל ןתי ימ :לאושו לוק םלאב קעוז ינאו ,לארשי ץרא רמשמ לע
תסבכמ' תא םיסיסרל ץפניו ,לארשי ץרא לש הנובלע תא עובתל הנחמה ינפל שא דומעכ םויה ונל דומעי ימ
,"שפוח ימחול"ל - "םיטסירורט" ,"תינידמ תושר שאר"ל - "םיחצרמ בר" תכפוהו םירקש הניבלמה ,'םילימה
.'םולש ןוזח'ל - 'רורט תנידמ'ו ,'תומדקתה'ל - 'הגיסנ'

תוחפ אל לבא .תועגופו תוטוב םילימב טוקנל אלו 'ךלכל'ל אלש ,תוריהז ללכ ךרד תבייחמ היקנ ןושל לע הרימשה
תאצלו תוטלחה לבקל םישרדנ ונאש העש םירבד שטשטלו 'חורמ'ל אלש דיפקהלו ,'היקנ ןושל' לע רומשל ונילע
.רוהט - רוהטלו אמט - אמטל תוריהבב תארוקה הרות לש הכרדב תכלל ונילע זא וא .תותיחש דגנכ שוחנ קבאמל
:תימדתל הגאד ךותמו םידמחנ תוארהל ןוצר ךותמ ,בזכל ילבו גזגזל ילב 'ומשב דליל אורקל' ונילע
.(גי ,'ג הינפצ) "תימרת ןושל םהיפב אצמת אלו בזכ ורבדי אלו הלווע ושעי אל לארשי תיראש"

תרופ ןנח


ךוניחל המוקת
המייקתהש ,ימואל-יתדה רעונה ךוניח אשונב ןויע תבשב ,לודגה תבשב ופתתשה םירוהו םימ"ר ,םיכנחמ םישימחו האמכ
.המוקת תמזויב ,םילשוריב "תיזה ץע" ןולמב
וחראתה תבשב ןגראל המוקת תא איבה ,בחרה להקה תא רתויב דירטמה אשונה הז יכ הרכההו ,הז רוביצב ךוניחה רבשמ
.תרופ ןנח ברהו "יאקרב" םיימואל הרות ידומלת תשר דסיימ ,יראב ןד ברה ,סניפ רפכ תנפלוא שאר ,רהוצ םרוי ברה
םיילהנמו םייתקוח ,םייביטרטסנימדא ,םייפסכ םיאשונב ךשמתמ עויסב םג תאטבתמ ךוניחה תודסומל המוקת תוצלחה
ופתתשה וב ,ןורחאה סנכה .לאירא ירואו לדנה יבצ ,המוקת לש תסנכה ירבח םיכרועש ,םייתפוקת תודסומ ילהנמ יסנכבו
.תסנכב םייעובשכ ינפל ךרענ תיתדה תונויצהמ תודסומ ילהנמ האמכ
תובישי ישאר לולכיש ,תיכוניח תוגיהנמ תווצ הגלפמה המיקמ ,רעונה ךוניח אשונב המוקת תבשל הברה תונעיהה תובקעב
םימ"ר החניו תוירקיע הלועפ יכרד שבגי ,רבשמל םייזכרמה םימרוגה תא חתני תווצה .תושרדמו תונפלוא ,תוינוכיתו תוהובג
.תודדומתהב םיכנחמו


המוקת תדמע


הנידמ" ינא יכו ,לארשי לע ץחול ינקירמאה לשממה יכ ,קוחשה ץוריתה .ילארשיה זכרמלו לאמשל הנורחאל הרק ארונ רבד
.םלענו זוגנ - "ןוטגנישוו ידסחב תיאבצו תילכלכ םייולת ,םיימלועה םייאקירמאה םיסרטניאה דסב הנותנה ,הנטק
דוע אל ,הצירקו תונחלס דוע אל .ויפתושו ויעפומ לכ לע רורטה תא ץוחמל אוה ירה לארשי לע יאקירמא ץחל םייק םא התעמ
.תוקרי ראשו יפוריאה דוחיאה ,םיירוזא םיילוקיש
יניז ינותנא לרנגה חילשה ,"ותוא תולתל םילוכי םתא - וניתניחבמ" יכ תאפרע ררוצה לע םילארשיל רמוא ב"הרא אישנ ןגס
.תופירחב וב תחלתשמ סייר הסילודנוק ימואל ןוחטיבל תצעויה םגו ,"היפאמ שאר" ותוא הנכמ
תושרה תא קד דע טטומלו שחנה שאר תא תוכהל ,םיימואלה הוואגהו דובכה תא בישהלמ תוקמחתהו ץורית דוע ןיא התעמ
.ידוהיה םעל דועייו דיתע הווקת תתלו ,תיטסירורטה
הרושבל תינוטלשו תירוביצ ,תירסומ ,תיכרע הביטנרטלאכ ,םיינומאהו םיימואלה תוחוכה לכ דוחיא אוה הזכש ךלהמל חתפ
.דוכילה לש תספורהו תרוויחה ,הבולעה
ונבדי ובל לכ ,וקודבת לא - ?ימב"
העגנ ובבלב המואה תרצ ימ
.(קילאיב .נ.ח) "ונלידבנ אנ לא ,ףסאי הנחמה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

?שדקמ תיב ונל שורד המל

ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת"
'ה תלעפ ךתבשל ןוכמ
(זי ,ו"ט תומש ,חספ לש יעיבשב תארקנה ,םיה תרישמ) "ךידי ונווכ ינוד-א שדקמ


,"עמש תאירק" אורקל םיעדוי םניא םידוהי םידלי יצחו ןוילמ"
"?שדקמ תיב הז ,ךירצ התאש המ ,התאו
("הקיטילופופ" ,ןויצע הדוהיל רלכייא ברה)תיב ךירצ ימ ,תמאבו .שדקמ תיב ךירצ ימ :חוכיוה שוטנ ,ונתוא תודקופה תוברה תורצה לע םויה םימייקה םיחוכיוה לכ לומ
?שדקמ
ןמזב םלועה היה ךיא ןיידע ורכזש תורודב ,ל"זח לבא .שדקמ תיב היה רשאכ ,םירבדה ויה ךיא ונחכש רבכש ,איה תמאה
אלו ,הללק וב ןיאש םוי ןיא ,שדקמה תיב ברחש םוימ" :ןברוחה םע םלועב לחש יונישה תא ונירובע וראית ,ןברוחה ינפלש
תיב ברחש םוימ :ןכו (בי הנשמ ט קרפ הטוס) "תוריפה ןמוש לטינ ףא רמוא יסוי 'ר ,תוריפה םעט לטינו הכרבל לטה דרי
(ב"ע בל תוכרב) "... םימשבש םהיבאל לארשי ןיב לזרב תמוח הקספנ שדקמה תיב ברחש םוימ ... הלפת ירעש ולעננ ,שדקמה
שרדמבו דומלתבו (ב"ע בי ארתב אבב "תוקוניתלו םיטושל הנתינו םיאיבנה ןמ האובנ הלטינ ,שדקמה תיב ברחש םוימ" :ןכו
םוימ יכ ,אוה םירבדה לש םרקיע .שדקמה ברחש םוימ ,םלועב ולחש םייונישה תא םיראתמה םיפסונ תורוקמ אוצמל ןתינ
האנה תוחפ שי שדקמה ברחש םוימ .תוריפב םעט תוחפ ,לטבו םשגב הכרב תוחפ שי ,עבטה לש ויפוא הנתשה שדקמה ברחש
.הזה םלועבו שדקמב הרוש הניא הניכשה .האובנ ןיא .וארובל רשק שוחל םדאל רתוי השק ,תינחור הניחבמו ,םלועה ייחב
-אל בורק שח וניא אוהש ןעוט םעהמ קלחש רורב ,הז בצמב .וניתוליפתל תידיימה תונעהה ,יבויחה רזוחה ןוזיהה רסח
.םדוק היה ךיא םירכוז ונניא רבכ ,שדקמה ברחש םוימ .םיהול
םינבל יוא :תרמואו הנויכ תמהנמש לוק תב יתעמש" דומלתב ,יסוי יבר ירבדכ :ויבא ןחלש לע ךומסה ןב ומכ לארשי ויה םעפ
"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא ... תומואה ןיבל םיתילגהו ילכיה תא יתפרשו יתיב תא יתברחה םהיתונועבש
וקשנמו וקבחמ ויבא היה םעפ :עבושל לוכאל ידכ עגייתהל וילע םויהו ,בוט לכמ עפש ול היה םעפש ןב ומכ .(א"ע ג תוכרב)
.םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבה ךכ ,ויבאמ השולח לוק תב עומשל ידכ תוכבלו קועזל וילע םויהו ,םוי לכב
הצח וקעצ םלארא ןה" :שדקמה ןברוח לע םיכובה םיכאלמה ומכ םיקעוזו םיכוב ונייה ,המימי םימי םירכוז ונייה וליא
ךירצ ,הרירב ןיאש ונלגרתהו ,תוכבל חכ ונל ןיא םלוא (תוצח ןוקית תליפתב ןכו ,ז ,ג"ל והיעשי) "ןויכבי רמ םולש יכאלמ
םיבייח ובש עגר שי לבא .ךשמתמה לבאב םייח ונייה וליא ,תויחל ךישמהל היה לוכי אל לארשי םע .שיש המ םע ךישמהל
יכ םכל בוטה :םהל רמאיו םדא ינב תובל ריעהב היהת הלואגהו" :ותומדקל רוזחי בצמהש שקבל ,עגעגתהל ,רכזהל ,רוזחל
ןחלש לע ןבכ תויהל םיצור ונא .("ךיחא ךומי יכ" ה"ד הכ ,ה"כ ארקיו ,םייח חרוא) "... םכיבא ןחלוש לעמ םילוג ,ץוח ובשת
וכלהו" :ופרטצי םירחאה םימעה םג ,'ה תברק תא ןיבי לארשי םע קר אל זא ירהש .הנשב םימעפ שולש וינפ תא םיאור ,ויבא
.(ג ,'ב והיעשי) " 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע
.תאז עדוי וניאש ימ םגו ,תאז עדויש ימ םג .שדקמ תיב םיכירצ ונלוכ
"?העושיל תיפיצ"
:שרדמה ירבדכ םיבר םימי הלילח בכעתהל הלואגה הלולע שדקמה ןינבל היפצ רדעהב
,"םימש תוכלמ"ב סואמל םידיתע םירבד השולשב ,' 'וכו וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל' :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת"
ורמאיו לארשי שיא ןעיו' :ביתכד אוה אדה ,םעברי ימיב םתשולש וסאמ יתמיא ,"שדקמה תיב ןיינב"בו "דוד תיב תוכלמ"ב
לא שדקמה תיבל אלו - 'לארשי וילהאל שיא' ,דוד תיב תוכלמ וז - 'ישי ןבב קלח אלו' ,םימש תוכלמ וז - 'דודב קלח ונל ןיא
.ויהל-אל אלא וילהאל ירקת
ינב ובושי רחא' :ביתכד אוה אדה ,םתשולש ושקביו ורזחיש דע םלועל הלואג ןמיס ןיאור לארשי ןיא איסנמ רב ןומיס ר"א
תיב הז - 'ובוט לאו 'ה לא ודחפו' ,דוד תיב תוכלמ וז - 'םכלמ דוד תאו' ,םימש תוכלמ וז - 'םהיהל-א 'ה תא ושקבו לארשי
.(ו"ק זמר 'א לאומש ינועמש טוקלי) שדקמה
תיפיצ ... :ול םירמוא ןידל םדא ןיסינכמש העשב" :ויפ לע םילהנתמ םייחה לכש ןורקע איה !לע-תרטמ איה הלואגל היפיצה
לע ותומ רחא ןודינ םדאו ,םייחה לכ תא תנווכמה הפיאש איה ,םוימויה יטרפל לעמ איה היפיצה .(א"ע א"ל תבש) "... ?הושיל
.ויתונוועו ויתויוכז תא םירפוסש ינפל וליפא ,העושיל הפיצ םא ,הלאשה
חתפמה ונידיב
ןוזח יפל .הרובע לועפל ךרטצנ םויה אובבו .התארקל םינכומ תויהל םיכירצ ונאש ,איה ,הלואגל תופצל ךרוצל תפסונ הביס
שובח םויב ... םילדגמ לופנב ,בר גרה םויב ..." :תיבה רהל ונא אובנ זאו ,ולפיי תיבה רה לעש םידגסמהו םוי אובי ,םיאיבנה
רוצ ל 'ה רהב אובל ,לילחב ךלוהכ בבל תחמשו ,גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה .... אפרי ותכמ ץחמו ,ומע רבש תא 'ה
רמוש קידצ יוג אוביו םירעש וחתפ ... הדוהי ץראב הזה רישה רשוי אוהה םויב" ?ריש ותוא והמו .(וכ-הכ ,'ל והעישי) "לארשי
.(א ,ו"כ והיעשי) "םינמא
רמוש קידצ יוג אוביו םירעשה וחתפי םתוכזבו !חתפמה םדיב 'ה תב רהל םינומא םירמושה יכ רמואו רשבמ והיעשי איבנה
.םינומא

םידיסח רפכ ,ןמלדמ הנח

!ההובג הלכשה ךירצ

יוטיבב (ז ,ו"ק) םיליהת רפסב תראותמ "םירצממ ונאיצוהל ונל תישע תאז המ" ףוס םי לע לארשי ינב תקעצ
."ףוס םיב םי לע ורמיו ,ךידסח בור תא ורכז אל ,ךיתואלפנ וליכשה אל םירצמב וניתובא" :דחוימ
:הל םינבומ ינש ,וז הלכשה .םהמו םהב ליכשהל םג ךירצ .תואלפנהו םידסחה ןורכיזב יד אל ,שאייתהל אלש ידכ
דעי שי ושענש םיסנלש הנבהה ,ינשה .םיסנה ןיבל תורצהו םיישקה ןיב תונוכנה תויצרופורפה תרכה ,דחאה
ול" הלעבל חונמ תשא ירבדכו ."בזכיו לא שיא אל" .הנממ הרזח אלו ,ךרדבש םיישק םה םיישקה ךכיפלו ,הרטמו
.(גכ ,ג"י םיטפוש) "הלא לכ תא ונארה אלו החנמו הלוע ונידימ חקל אל ,ונתימהל 'ה ץפח
,טיט אלמ היה םיה ךותל ודריש ןויכ אלא ?ורמהש ןינמ ףוס םיבו" (א ,דכ השרפ) הבר תומשב ל"זח ונודמיל ךכו
היהו ,'םיבר םימ רמוח ךיסוס םיב תכרד'(וט ,ג קוקבח) רמאנש ,טיט ןימכ וב היהו םימה ןמ חל וישכע דע היהש
םי לע ורמיו' יוה !םיבר םימ רמח םיבו - םינבלבו רמחב םירצמב ,טיט םיבו - טיט םירצמב :ןועמשל ןבואר רמוא
"!אשיב יל םילמוג םתא ולאה םיסנה לכ רחאו .'ףוס םיב
םימי הנה ןכל" .הנממ הבושח ףאו ,ונרוד לש םירצמ תאיצי איה הנידמה תמקה .המוד בצמב םויה םיאצמנ ונחנא
ינב תא הלעה רשא 'ה יח םא יכ .םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'ה יח דוע רמאי אלו ,'ה םואנ םיאב
והימרי) "םתובאל יתתנ רשא םתמדא לע םיתבשהו ,המש םחידה רשא תוצראה לכמו (?היסור) ןופצ ץראמ לארשי
,ךרדב טיט שי ?יאמ אלא .(ב ,בי תוכרב 'מג) "ול לפט םירצמ תאיציו ,רקיע תויוכלמ דובעש אהתש" .(וט-די זט
.תולגבש םינבלהו רמוחה ןיבל הלואגה לולסמ טיט ןיב לובלב ידכ דע טיטב תעקוש לגרה םימעפלו
אוה ,הקוצמו הרצ תעשב ןימאמהו .סנה עיגה םרטב דוע ודבע השמבו 'הב ןימאמה ,בדנימע ןב ןושחנ לש וחוכ והז
הטמל הדנימע ןב ןושחנ ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו" ,החמשה תעשב םיגגוחל ןושאר תויהל יאכזה
לש תוכלמ ,(דוד - ישי - דבוע - זעוב - המלש - ןושחנ) דוד תיב תוכלמ תא וערזמ חימצהל הכוזה םג אוהו ."הדוהי
ירבדכו ,ומוגרתכ) דוד תיב תוכלמ יהוז - "טאל םיכלוהה חולישה ימ תא הזה םעה סאמ ןעי" .תינלבס הנומא
ורנ הבכי אלש ול תעבשנ ךשדק םשב יכ" .תשאייתמ הניא םלועלו ,טאל תמדקתמש ,(ב ,דצ ןירדהנסב ארמגה
."דעו םלועל

לאירא הירזע ברה
ןולקשאב ינרותה ןיערגה שאר


ןולקשאב - תורוא

,םיד"ממ הרשע ,םיינרות םינג) הבחר תיכוניח תינרות תיתשתמ ילרגטניא קלח וניה ןולקשאב ינרותה ןיערגה
.ריעב תמייקה (דועו תינוכית הבישי ,אנפלוא
םינתינ םירועישב יווילו הכרדה .תבש תוכלהו תבש תכסמ ט"לעבה הנשב ודמלי וב ,שרדמה תיב אוה ןיערגה בל
.ןצייו ףסוי ברהו יקצילשיו עשילא ברה י"ע עובש ידימ
םינודיח ,תבש יאצומ לכב םינבו תובא דומיל ;ןיערגה תוחפשמ י"ע תעצבתמ תבחרנ תיתליהק-תינרות תוליעפ
ירועיש ,ןוכית ידימלתל תוכנוח ,םיגח תארקל הליהקל םיעוריא ,םינוש םיאשונב םיד"ממה רפסה יתב ןיב םימוזי
.דועו םישנל ןויע ימי ,תוקקזנ תוחפשמל ןוזמ ח"מג ,תבש ידימ ינרות ןולע לש רואל האצוה ,םירגובמל הרות
.051-276473 ,ןיערגה זכר ,ןיטשקא איגש :םיטרפל !ףרטצהל ןמזה הזו ,תוחפשמ 18 םויכ הנומ ןיערגהםוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
אמיד אתחבשת

ןתינ תאזמו ;חבש ןכב = רישי זא ומוגרתב סולקנוא יפ לע יתישע תאזו ,םיה תריש ףוריצה תא ,תרתוכב ,םגרתל יתלדתשה
.םהב שי הריש דוסי - דועו סלקל ,הלעל ,ךרבל ,רדהל ,םמורל ,ראפל ,ללהל :םילעפה םג ילואו ,חבשל לעופהש קיסהל ילוא
.ןניבהל ונל השק םיתיעלש ,תורידנ תורוצ תלעב תדחוימ ןושלב וטשקתנ ארקמבש תורישה
םיתיעל םישמתשמ ונימי ינב םיררושמש םשכ) וז ןושל לש קיתע דבור תגציימ תורישה ןושלש םירובס ארקמה ןושל ירקוח
המר לעופה !םיגדנ .תורחא תוימש תונושלמ תורוצל םימעפל תקשונ ,התומדק םצעב ,וז תוקיתעו (םיקיתע ןושל ירמוחב
(ט חע םיליהת - תשק ימור ,טכ ד והימרי - תשק המר) ארקמב יאדיחי טעמכ (ליטה ,הרי) ךילשה ותועמשמש (םיב)
תלטה םתועמשמש [י]והנימרו תא וא אימורה תא רכוז ארמג דמלש ימ לכ) אמיב אמר - תימראל תינשלבה האוושההו
תאזו תשרפמ הלימ תועצמאב הז ןויער קזחנ .ןהלש םודקה בלשב תוימשה תונושלה ןיב לודג ןוימד לע העיבצמ (הישוקה
תימראב םגו ,(תלובקתה יפל םג) איה תירבע הלימ (אב =) התא .שדק תובברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה - (ב גל םירבד) הכרבה
ושמיש המודקה תירבעבש ןעטנ !אלו אל !?הרותל בברתשנ ימרא לעופש רמול ונתעד לע הלעי יכו ;תועמשמ התוא הל שי
אמגוד .דבלב ךלה שרושה םע הרתונו (תימראב רמשנש) התא שרושה לע תירבעה הרתיו ןמזה ךשמבו ,התאו ךלה םישרושה
רבדכ :א גי עשוה - תתר הלימה איה ארקמב תויאדיחי םילימ לש ןתנבהב הוושמה תונשלבה ונל השיגמש עויסל תפסונ
ןותדחא - דער ומזחאי :ומגרתב וז הלימ ןיבהל ונל עייסמ סולקנוא .התלב ןיאו ארקמב איה הדיחי וז הלימ .תתר םירפא
- וישלש רחבמו :ןוגכ ,ונל םירכומ םישרוש לש תויועמשמ רתי תרהבה ריהבהל םג ונל עייסמ ,ומוגרתב ,סולקנוא .אתיתר
תא יתביאו :אנוש = ביואה תא ץצורת ,רבשת) האנס תרבת -ביוא ץערת ,(םירוביגהש םירחבנהו םיבוטה) יהורבג רפש
תא "ןקורמ" ,ז ד תור - ולענ שיא ףלש) ףולשא = יברח קירא ,(טכ חי א"מש ... דוד תא ביא לואש יהיו ;בכ גכ תומש - ךיביא
.דועו (טי זע םיליהת - ץראה שערתו הזגר :דער ,עונ) ועזו = ןוזגרי ,(לענה

לאנתנ והילא ר"ד[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


המחלמב םיעשר תתרכה

,םהיאנוש תא עיתרהלו לארשי תא ליצהל קר הניא המגמה וז הווצמבו .(א ,ה םיכלמ ם"במר 'ע) לארשי יררוצ דגנכ המחלמל תאצל הרותה ןמ הווצמ
.םלועה ןמ םתולכלו םיעשרה תא גורהל םג אלא
םהמע למוגו הרז הדובע ידבוע םיחרוא סינכמ היהש ,ה"ע וניבא םהרבא גהנש יפכו ,םלועבש םדא לכ םע דסח לומגל םיצור וננה הליחתכלמ םנמאו
וזכ תועשרב גהנתהל טילחה םדאשכו ,םדאל הריחב שי לבא .(א ,טע תומבי) םידסח ילמוגו םינמחר םעבטמ לארשי לכו ,'הב הנומאל םברקמו דסח
לכש ,תעדל תאז יכ .ויכמות תאו ותוא גורהל ידכ וב םחלהל הווצמ ,ונלו וניתובאל 'ה ליחנהש השודקה ונצרא תא לוזגלו לארשיב גורהל הצורש דע
.וינב םה לארשיש םלוע לש ונוברב םג םחלנ לארשיב םחלנה
תילב קרשו ,וילע רעטצהל ךירצש רבד אוה םהיכמותו םיעשר גרהש ,תויטפשמה תואכרעבו תרושקתה ילכב המוקע העד הטלתשה ונביל ןובאדל
תעב חומשל ךירצ ירסומ םדא לכ ,ערב ורחבש רחא לבא ,םיעשר תויהל ורחב םישנא םתואש ךכ לע רעטצהל שי םנמא .ותושעל םיצלאנ הרירב
ךכ ,ףטו םישנ גורהל וצר םהש יפכ ,םלומגכ םיעשרל בישהל ,המקנה תדימ איה ךכש ,חומשל םוקמ שי םיעגפנ םהידלישכ ףאו) .םתוא םידימשמש
(.וגרהי םהידליו םהיתושנ
,המחלמל ליח ינרזתו .ילגר תחת ולפיו ןומוקי אלו םצחמאו םלכאו .םתולכ דע בושא אלו םדימשאו יביוא הפדרא" :רש רשא ונכלמ דוד ירבדכו
לאה ...םעקרא םקידא תוצוח טיטכ ,ץרא רפעכ םקחשאו .םנע אלו 'ה לא ,עישומ ןיאו ועשי .םתימצאו יאנשמ ףרוע יל התת יביואו .ינתחת ימק עירכת
"...ינתחת םימע דירומו יל תומקנ ןתונה
.רמזא ךמשלו םיוגב 'ה ךדוא ןכ לע" ,לארשי תוכלמ תא םיקהל הכז תירסומה ותרובג תוכזבו ,"לארשיל הפקתהה אבצ" אורקל יואר דוד לש ואבצל
."םלוע דע וערזלו דודל ,וחישמל דסח השועו ,וכלמ ועשי לידגמ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
ברקלו ןימאהל
הבושת תעונתל הלודג האירק
םוי ,גח ורסאב םימייקמ ארוהנו הדוהי לכיה תסנכה תיב ,ןג תמר רדסהה תבישי ףותישב "שדוקמ ךרזע" שרדמה תיב
.ביבא לת 13 קורס ןב בוחרב 'הדוהי לכיה' תסנכה תיבב דומיל ברע (4.4) ב"סשת ןסינב ב"כ ישימח
.17:30 העשב החנמ תליפתו תוסנכתה
עשוהי ברה ,דמלמ ןמלז ברה ,לאירא בקעי ברה ,בדנ ףסוי ברה ,והילא יכדרמ ברה ג"הרה ,ןויצל ןושארה :תופתתשהב
.ןולא יכדרמ ברה ,לט לאומש לאומש ברה ,אריפש
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל

חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ .16:00 העשב רייאב 'ב ןושאר םויב ה"זעב םייקתת רייא שדוח שאר תביסמ
.1-800-25-24-23 :םיטרפל .תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד

הלואגה דוס הריכזב
תיזכרמה הניכמב ,תימי לבחמו יניסמ הגיסנל הנש םירשע ןויצל ןויע םויל רוביצה תא הנימזמ םילקד הוונ רדסהה תבישי
(11.4.02) ב"סשת ןסינב ט"כ ישימח םויב ,לאומש תעבגב ע"נב תובישיל
,ילאירבג דוד ברה 17:30 .ינועמש רנבא ,הזע ףוח תירוזאה הצעומה ר"וי יפמ הכרב ירבד 17:15 ,החנמ תליפת 17:00 :'א בשומ
.לק דוביכו הקספה 18:45 .(לימב ל"את) םתיא יפא 18:00 .הבישיה שאר
20:15 .יניסמ הגיסנה תריצעל העונתה שאר ,רוצילא ירוא 19:30 .הנברוחבו התראפתב תימי לע טרס תנרקה 19:15 :'ב בשומ
.ןג תמרל ישארה ברה ,לאירא בקעי ברה 20:45 .המדא" טרסה תנרקה
.םישנל םידרפנ הבישי תומוקמ .תיברע תליפת םויסב
.08-6847155,6847784 :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design