English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 תומש תשרפ

תומש תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


"ןינבה תחת םינתונה" תקעז

:רמאיו 'ה לא השמ בשיו"
?ינתחלש הז המל הזה םעל התערה המל ,ינד-א
('גכ-'בכ 'ה תומש) "!ךמע תא תלצה אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו
* * *
היה אלש לודגה גיהנמה תומד תא ותוישיאב םלגמ ,שואיהו דובעשה תומוהתמ לארשי תא השומה - וניבר השמ
.םלוע ימי תודלות לכב ותומכ
.תוישונא תושלוחמו תואיגשמ ףח וניא אוה םגו שונא ןב וניה ,םיהול-אה שיא השמ םג ךא
ךלו יל המ" :תרמואה תואטבתה תשוחת אלב ויתודימב קודבל תוסנלו ומע תוהדזהל ןתינ ךכ לשב אקוודש רשפא
"?םיהול-אה שיא
* * *
!?םנמאה !רבשנש גיהנמ
.ימואל גיהנמכ וכרד תישארב רבכ ,השמ לש תעזעזמ תינחור תלופמל הרואכל םידע ונא תומש תשרפ ףוסב
(.א .ה) !ימע תא חלש :לארשי יה-ולא 'ה רמא הכ" :וינזאב וארקו הערפ ינפל ןורהאו השמ ובצייתה התע הז הנה
…םכתורשל ילוכו יתיפיצ םכל קר :רמאיו םודא חיטש םהינפל הערפ שורפי םאוב םע דימ יכ ופיצ םנמאה
הנסה דמעמב רבכ :וזמ הרתי .(.ב .ה) "חלשא אל לארשי תא םגו 'ה תא יתעדי אל" :היהת ותבושתש יופצ היה ןה
לפנ אל רבדהו (ט"י .'ג) "…הקזח דיב אלו ךולהל םירצמ ךלמ םכתא ןתי אל יכ יתעדי ינאו" :השמל ה"בקה עידוה
הז המל הזה םעל התוערה המל :סירתהו קבאמה תישארב רבכ השמ "רבשנ" אופא דציכ ,העתפהכ השמ לע
"?ינתחלש

ורבד תעמ יכ השמ בשח" ארזע ןבאה תעדל ,םירבדה תרמוחמ טעמ לקהל םנמא םיסנמ ן"במרהו ארזע ןבאה
לא יתאב זאמו" השמ ירבדכ םהל ערהו םהילע םלוע דיבכה הערפ הנהו םליצהל 'ה לחיו ,םהילעמ לקי ,הערפ לא
"...הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ
:םירצמ תוכמ תליחת דעו הערפ לא השמ אוב זאמ ןמזה רעפ שיגדמ ותמועל ן"במרה
יכ השמ בשח זא ,םיבר םימי ורבעש הארשכו ,םיטעומ םימיב וז רחא וז תופוכת וילע םאיבי יכ השמ בשח לבא..."
"...ץקה עיגהש םדוק יתוא חולשל רהמל הזה םעל התוערה המל רמאו ...'איה הכורא'
.דחי םג םנונגסבו םנכותב הלעמ יפלכ םיחטומה השמ ירבד םיברוצ ןיידע הלאה םירבדה רחא םג ךא

לע לבח :ה"בקה ול רמא" :םירמואו השמ ירבד תא תופירחב םירקבמ (א"ע ,א"יק) ןירדהנס תרכסמב ל"זח ןכאו
יל רמוא התאו ...יתודימ ירחא ורהרה אלו בקעיו קחצי ,םהרבא לא יתילגנ םימעפ המכ .ןיחכתשמ אלו ןידבאד
"'ךמע תא תלצה אל לצהו'
םישולש תמחלמב האור התא יאו ,האור התא הערפ תמחלמב ('א ,'ו) "...הערפל השעא רשא תא הארת התע"
ןידה תא וישכע השמ לטנש דמל התא ןאכמ" :דדחמו ףיסומ (ג"כ ,'כ) הבר תומשב שרדמהו ."םיכלמה דחאו
(ב"כ ,'ה) הבר תומשב אלפומ רחא שרדמ וניצמ ,השמ תונגב הלא םירומח םירבד תמועל ךא ."ץראל סנכי אלש
:רמוא לאעמשי 'ר ?"'תלצה אל לצהו' – והמ" :השמ ירבד רשפ תנבהל אביקע 'רו לאעמשי 'ר ןיב תקולחמ ובו
.(םש "השמ ידי") .הלואגב השמ ןימאה אלש - וטושפכ ונייה) יאדוו - תלצה אל לצהו
תחת םינותנה םתואב ךל תפכא המ אלא ,םליצהל דיתע התאש ךב ינא עדוי" :השמ רמא ךכ :רמוא אביקע 'ר
העגפ אל ,רמוא אוה לארשי ליבשבש ה"בקה הארש ןויכ .השמב עוגפל ןידה תדימ השקב העש התואב ?ןינבה
."ןידה תדימ וב

! רהמ רתוי תצק ,אנא
דע םיבקונו םידרוי ,אביקע 'ר לש םיזעונה וירבד ךא ,ארקמ לש וטושפכ םיארנ ,לאעמשי 'ר לש םיצרחנה וירבד
לש וישכעהו ןאכה תקעז הנה ותקעז לבא ,הדיתעה הלואגב ןימאה אלש השמב דושחל - אביקע 'ר רמוא .םוהת
.וירוסיב לתפתמה םע
םוי םוי :םייתניב הרוק המ האר לבא .העושיה אובת אובש קפס יל ןיא :רמואו םימלועה ןובר ינפל חפייתמ השמ
םידלי םתואב ךל תפכא אל םנמאה ,םימותיהו תונמלאה תמישר תכראתמו תכלוה םוי םוי ,םינטק םידלי םיגרהנ
"? הכפהמה ילגלגב ןמש" תויהל הריזג הרזגנ םהילע םג םאה ?םייח םדועב ןיינבל םינבל םיכפוהה
."םיגרוהל ונשפנ הפייע" - "דואמ םיפייע ונחנא" יכ ונלאגל שוחו םימחרה בא ונילא "ישונא" רתוי תצק אנ היה
תא לוכיבכ דביאש לעו תורתסנה 'ה יכרד לע רערעש לע – השמ םע ןובשח אובל תשקבמ ןידה תדימ ןכא
הפוצ ,דסח הלוכ הנוילעה וניעש םימלועה ןובר לבא ."השק הדועו חור רצוקמ" ,חווטה תכורא הביטקפסרפה
.?לארשי לש םרעצב רסייתמ אוהש האור ךניא יכו ,ונממ יפרה :ןידה תדימב רעוגו ,השמ לש וביל תמהנל ןיבמו
'ר תעדל שרפתהל תנתינ "...הערפל השעא רשא תא הארת התע" :השמל ה"בקה תבושת ףא :ךכמ הריתי
הארת התע ,דוע המהמתא אלו ךל יתינענ :המחנ תרושבכ אלא ,רתוי רחואמ אלו הארת התע :שנועכ אל אביקע
.העושי שיחא דציכ
לכ ול ךיראא אל יכ ,הערפל השעא רשא הארת בורקב תאזה תעב - התע..." :ן"במרה רמוא הלא ןיעמ םירבד
"...תבשח רשאכ ךכ
* * *
לע רשפתהלו "טעומב קפתסהל" ונתוא איביש רוסא ,םויה דעו זאמ דהדהמה ,ןינבה תחת םינותנה לש םייכב לוק
תועמדב שקבלו אביקע יברו וניבר השמ לש םתמילג ילופישב זוחאל ונא םיאכז לבא .המלשה הלואגה ידעי
:םימלועה ןוברמ
,םימותי יבאו תונמלא ןייד םימלועה ןוביר
.ןיינבה תחת םינותנה לש םייכבמ םלעתת לאו ךמע לע אנ הסוח
".םיבר םימחרב ןויצל בושו העושי שיחת ,הלואג רהמ"
תרופ ןנח
ריפסה - תנבל

םעל ןתינ ןיא ןבת"
ושע ונל םירמוא םינבלו
(זט-וט 'ה תומש) "ךמע תאטחו םיכמ ךידבע הנהו

(י ד"כ תומש) "ריפסה תנבל השעמכ וילגר תחתו"

ןתרצ רוכזל וילגר תחת התיה וז הנבל
(םש י"שר) םינבל השעמב םידבעושמ ויהש לארשי לש

טיטב תסמור ומא התיהש ... :אביקע 'ר רמא
.הנב לע תקעוצ התיהו ןבלמב הנב ברעתנו
דובכה אסכ ינפל התקעצ התלעו
דובכה אסכ ינפל והלעהו ולטנו לאכימ ךאלמה דריו
ריפסה תנבל ותוא השעו
(המלש הרות פ"ע ינוקזח) ןתרצ רוכזל ה"בקה לש וילגרמ הטמל
םימעה לכמ

םימדרג לצב ונידלי תוכבב
.ונעמש אל םלועה תמח תא
,םימעה לכמ ונתרחב התא יכ
.ונב תיצרו ונתוא תבהא
---
םידליה לכמ ונתרחב התאש
.ךדובכ אסכ לומ גרהל
םידכב ףסוא ונמד תא התאו
.ךדבלמ ףסוא ול ןיא יכ

םיחרפ חיר ומכ וחירמ התאו
,תחפטמב וטקלמ התאו
םיחצורה ידימ ונשקבת התאו
.דחי םג םיקתושה ידימו

ןמרתלא ןתנ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"תרפא" איה - םירמ תובקעב

תאיציל רכז" ,ידוהיה לש וישעמבו וייחב יזכרמ דוסי הווהמה םירצמ תלואג הנה ,תומש רפס לש תרתוכה תלוג
."םירצמ
הלועה תוישיאה ,הלואגה רופיס לע ההוזמה "יזכרמה רוביג"ה תומד תא אוצמל ונא םיסנמ ,םיהדמ רופיס לכבכ
!איה אלו .לארשי לש םלאוגו םגיהנמ ,ונבר השמ איה ונשארב דימ
הירבדל תונשרפ תנתונ ארמגה ,"םירצממ לארשי ולאגנ תוינקדצ םישנ לש רכשב" :תרמוא (א"י הטוס) ארמגה
.תרחא םירבדה תא שרפל ןתינש הארנ ךא ,(ןמייקל ןהילעבל ומרג םישנה)
רתויב השקה הריזגה ךא .'וכו םישגונה י"ע תופידר ,ךרפ תודובע :לארשי םעל אושנמ השק איה םיירצמה דובעיש
לכ" תריזג תא עמש רשא ןירדהנסה שאר ,םרמע לע רפסמ (הבר תומש) שרדמה .ומצע לארשי םע ךותמ האב
תא ושרגו לארשי לכ ודמע דימ ,וילעמ השרגל דמע ,דבכוי םע ןיאושינל םעט ןיאש טילחהו "... דוליה ןבה
.לארשי םע לש ומויקל קוספ ףוס תויהל הלוכי התיה הז דעצ תועמשמ .םהיתושנ
,םירמ איהש העופ לע רפסמו ךישממ שרדמה .םירצמ תלואגב תיזכרמה תומדה תילגנ וז השק תואיצמ ךותמ
ראש ושע ךכו ותשא תא ריזחהו םרמע דמע ,םייטעבו ,ותריזג דגנכ םיפיקתו םירורב םירבדב היבא דגנכ העיפוהש
.לארשי
,"... ותוא ןתימהו אוה ןב םא" הערפ לש ותריזג ןמזב רשא ,תוירבעה תודליימה יתשמ תחא איה העופ התוא
.(א הבר תומש) היתולעמו םיבוטה הישעמ רואיתב םיכסוח םניא ל"זח רשאו ,לארשי םע לש ומויק תא וחיטבה
.םירמ וז ,תרפא" (ב ,א י"הד) "תרפא תא בלכ חקיו" :קוספה לע שרדמב ונא םיאצומ םירמ לש הלעפל הרקוה
."הידי לע לארשי וברו ורפש ?תרפא המש ארקנ המלו
םעב םייחה תלשוש תא ךישמהל :איהו תחא התרטמש היישעב םירמ הקסע דחוימ םוסרפ אללו טקשב ,ךכ
.םירצממ לארשי ולאגנ התוכזב ךכיפלו ,שחרתהל הלוכי הניא אליממ ותוואג םג – ומויק אלל יכ ,לארשי
לש הישעמו התומד תא תויחהל ונילע םמצע םירוהה י"ע תורזגנו תורזוח הדוליה תוריזגש ונא םיאור רשאכ ,םויכ
.םתדיל םרט תוקונית תגירה תעינמבו ,לארשי םעב בר הדולי ךשמהל גואדלו ,תרפא איה םירמ
לש התוכזבש םשכ .(תור ,ינועמש טוקלי) "רודבש תוינקדצ םישנ תוכזב אלא םילאגנ תורודה ןיא" :רמוא שרדמה
.המילשה הלואגה תא הרהמ שיחהל םירמ לש הישעמ ךשמה תוכזב הכזנ ךכ ,םירצממ ונלאגנו וניכז םירמ

םייהסוש ףסוי ילא ר"ד
ידוהיה םעב הדוליה דודיעל "תרפא" תדוגא ר"וי


ליצהל לוכי דחא לכ
,דחא ריהב םויב .תולפהל םלועב רתויב הלודגה האפרמה תא להינ ,םסרופמ יאקירמא אפור ,ןוזנתנ דרנרב ר"ד
טילחה ,בקונ שפנ ןובשח ךרע ,הלפהה ךלהמ תעב רבועה לש וקבאמ לע דנואס-ארטלואה ךסמב הפצש רחאל
.תולפה דגנ קבאמל וייח תא שידקי ךליאו התעמ יכ עידוהו ותאפרמ תא רוגסל
זאמ וננוסאלש רחאל ,ונמע דיתעל רתויב בושחה הז אשונב םיחקל תקפהו שפנ ןובשח שרדנ לארשי תנידמב םג
!םידלי ןוילימ ינשכ ץראב ידוהיה םעה דביא הנידמה םוק
קוניתה לש ותוכזב ריכהל םיברסמ ,האופרהו עדמה תוחתפתהו תומדקתה לש וז הפוקתב אקוודש ,באוכ הכ
.רתוי שימגלו לקל ךפוה הז ,ךפיהל אלא – עשפל תבשחנ הניא וייח תקספהו ,דלונ םרטש
.הקוצמב תורה םישנל הכימתו הרבסה ,ךוניח לש תיתשת ץראה יבחרב התנבנ "תרפא" תדוגא תוליעפ תובקעב
םיקיתה יפלאב ןויעמ .םהיתוחפשמל בר רשוא םיקינעמה םיאירב תוקונית יפלא דלוויהל וכז "תרפא" תוכזב
.םויכ יח הנבש ךכ לע תרעטצמה הדוגאה י"ע הלפוט רשא םא ףא ןיא יכ תואדווב עובקל ןתינ הדוגאה ןויכראבש
לש המיא דע הובגה רפסמה תא תיתועמשמ הרוצב םצמצל ןתינש קפס ןיא .הבר ןיידע הכאלמהו יד אל הזב ךא
הלענו הבושח ןיאש הוצמב ותלוכי יפכ קלח לוטי דחא לכו ,וז השודק הרטמל דחאתנ ונלוכו הדימב ,תולפהה
לכה תושעל ונתבוחמ ,הארונה העפותה תא לילכ עונמל םויכ ןתינ אל םא םג .ידוהי דלי תלצה – הנממ
ידלי תלצהב ףתוש תויהל ידוהי לכל תונמדזה תנתונ "תרפא" תדוגא .רשפאה לככ המצמצלו הניטקהל תנמ לע
."אלמ םלוע ליצה וליאכ לארשימ תחא שפנ ליצמה לכו" ,לארשי
.6541393 :סקפב וא 02-6536212 :ןופלטב הדוגאל תונפל ןתינ עויסלו רשקל


תוינקדצ םישנ רכשב

(:א"י הטוס ) "םיירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב :אריוע 'ר שרד"

םיחספ ןייע) סנה ותואב ויה ןה ףאש ,ךכב יול ןה עשוהי 'ר קמנמ חספה לילב תוסוכ עבראב םישנ לש ןבויח תא
םה .וב ולאגנש קר אלו ,הליעפ ךרדב סנב ופתתשה םישנש ,ושריפ (תופסותל דוגינב) םש ם"בשרהו י"שר .(ח"ק
םש ארמגב אריוע 'ר .ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשבש ,הטוסב ארמגה ירבד לע ךכב וכמתסה
,ןתקדצ תאו ןתולדתשה תא ןגעל שי םוקמ ךא .הייברבו הירפב ןתולדתשהב רקיעב םישנה לש ןתקדצ תא הלות
.המצע הלואגה ךלהמב םג
.'חילשה אלו ינא' לש ךרדב ,'אליעלד אתורעתא'ב לארשי תא לאג ומצעבו ודובכב ה"בקה םירצמ תאיציב םנמא
רבג – ונבר השמ ירהו .אוה ה"ע ונבר השמ יאדו ,הלואגה ןמ והשמ ותוכזל ףוקזל שיש םדו רשב שי םא ,ןיידעו
?לארשי תלואג לצא השאל המו .םימת רכז ,היה

השמ לצינ םישנ תוכזב
ימ ךא .תוחאו חא ,םאו בא ול שי – השמ דלונשמ .ונתלאשל תצרחנ הבושת הלעמ השמ לש ויתורוקב ינושאר ןויע
ףא ,רואיל הכותב ותחלשמו הביתה תא ול הנובש איהו ,ויבא אלו ומא וז תירצמה תוומה תריזג ינפמ וניפצמש
המרועה תא הלגמש ימו הביתה לע חיגשהל ףוסה ינק ןיב בצינש ימ ,וב אצויכ .הבית תונבל שיא ךרד אקוודש
תישילשה תומדה .ויחא אלו השמ לש ותוחא איה ,ןוכנה עגרב 'תוירבעה ןמ' תקנימה תאירקב היישותה תאו
השמ עיגמש תעב .הערפ לש ותיב ךותב השמ תא תלדגמה ,הערפ תב איה הערפ תריזגמ השמ לש ותלצהב
איהש תעב ,ךאלמה ידימ תיעיברב ותוא הליצמו ותשא הרופיצ וילע תדמוע ,ןיידמב הכוראה ותולג רחאל םירצמל
?ןיינמ השמ – תוינקדצ םישנ לש ןתיישות אלב ךא ,םירצמ תלואגב עייס השמ ןכא .הנב תלרוע תא תתרוכ
ןיבל ,הריזגה ינפמ ותשא תא שריגש תעב ,רודה לודג םרמע ןיב הלהנתהש החישה תא ראתמה שרדמב רצק ןויע
,הירורבו ריאמ יבר לעו לחרו אביקע יבר לע םירופיסב ומכ .הנומתה תא ונל ריהבי ,וכרד לע הקלחש ותב םירמ
.םישנ לש ןחוכמ אקווד רבשמ יעגרב הנומאהו הווקתה ועבנ

תויומד ,'לארשי ינב תומש"ב תונושארה תויומדה יתשמ ונדמל םירבד השולש .לארשי ללכל – דחאה השממו
:העופו הרפש – תוירבעה תודלימה – םירצמב דבעושמה רופאה םידבעה ןומה לעמ תוטלבתמה
ףתשל תונוכנה רסוח ,יעבטה רסומהו הטושפה תוישונאה – בקעיו קחצי םהרבא לש םהיתודימ – דחאה רבדה
תא ונדמל ןהמ .תוארקמב רוקמ ול ןיאש רבד ,תודליימה ןמ ונדמל הרות יפוג – ינשה .םידולייה תתמהב הלועפ
ירהש .םשה שודיק לע תומל וב הסנתמה תא בייחמו ,"רובעי לאו גרהיי"ב והירה םימד תוכיפש רוסיאש הכלהה
ןתונברס לע ןשאר תא ךתוח היה וליא ,תודליימה לש ןתבושת תמרוע לומ הערפ לש ותומימת סנ אלוליא
?ודימ ןמד עבות היה ימ ,ותווצמל

הנושארה " תירבעה תרתחמה "
ומיקה תוירבעה םידבעה םע תונב יתש :תודליימה ןמ ונדמלש ישילשה רבדב אקווד זכרתנ ולא תורושב ךא
.וידבעשמ דגנ םידבע םע לש הירוטסיהב ונל העודיה הנושארה תרתחמה תא ,ביואה ינפ לומ לא תושפנ תנכסב
אלו לוגירב הקסע אל וז תרתחמ .האגה ןקבאמב תובר תודליימ דוע ןהירחא ולא םייתש וליבוה ע"בארה יפ לע
םישנ ,םישנ לש תרתחמ .שא תחת םידוכל ץוליחב הל המוד ןיאש הרובגב הקסע איה ךא .םירשג ץוציפב
.תוינקדצ
םירצמ תאיצי תא הדליו התרהש איהו ,לארשי םע לש ןוצרה תלואג ,תיתימאה תוריחה תמחלמ הלחה ןאכ
תא הדליו התרה ,דבכוי איה אולה ,הרפשש םשכ תאז .היתובקעב קר אובל ולכיש ,לארשי לש ףוגה תלואגו
.לארשי לש ןעישומ
* * *
ביוא ינפ לומ לא ןשפנ ופרחש תוינקדצ םישנ עברא לש הכזה ןתמשנ יוליעל עמדב תובתכנה ולא תורוש ויהי
הילטו יקסבודיד הניר ,יתימא םירמ ,השיל הרש .ברקה הדשה ולפנו ,לארשי ומעל 'ה תרות תא דמלל ןכרדב
.ןתוכז לארשי לכל דומעתו ,ךופשה ןמד םוקי 'ה .אנהכ

ןדמ בקעי ברה
לפואמ תורוא

ידוהי דלי לש ויכב

.('ד ,'ב ,תומש) ."הז םירבעה ידלימ :רמאתו וילע למחתו .הכוב רענ הנהו ,דליה תא והארתו חתפתו"
םירבעה אל םא הביתב קונית חלוש ימ יכו ,רבדה טושפ ,ןינע לש וביט יפל ?הז םירבעה ידלימש העדי דציכ
יסוי 'ר רמא ?העדי ןכיהמ :(ב"ע ,ב"י) הטוס תכסמב ורמא וניתוברו .רואיל םוכילשי אמש םהידלי לרוגל םידרחה
.לוהמ ותוא התארש :אנינח 'רב
.ינשרד תקעוז ןיידע ,"הז םירבעה ידלימ" ןיבל "הכוב רענ" ןיב תוכימסה לבא
(אריפש והיעשי 'ר ץולחה ר"ומדאה לש ויחאו) קסנ'זילמ ךלמילא יאצאצמ ,ד"יה אנסצחייפמ ר"ומדאה ךכ לע רמא
םיידוהיה תוקוניתה תא ןכש ידוהי אוהש רכינ היה השמ לש ויכבמ :האושה תפוקתב אשרוו וטג לש ובר היהש
הערפ תב דימ הריכה ךכיפלו (...םיצאנהו...) םירצמה םיסגלקה םתוא ולגי לבל טקשב תוכבל םתדיל תעמ ודמיל
.םירבעה ידלימ יאדוו וניה ןטק קוניתכ אלו ,קפאתהל עדויה רענכ גהונה הז דלי :הרמאו
...ידוהי דלי קר עדוי טקשב ךכ לכ תוכבל יכ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


,תודחאב ויהו ,םתיבב םולש ררשש ךדמלל - "וואב תיבו שיא"
.םתולגב םהל הדמעש איהו
(ץ'צובמ םהרבא יבר)

השודקב האלמתנ םתויצרא ףא - "םתוא ץראה אלמיתו"
(קסנ'זילמ ךלמילא םעונ)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?םהה םישנאה םה הפיא
:וא
!הדובעה ישנא םעפ ורבד ךכ

.םיקחמנ וא םיהוד םניאש תורודל םיעבקנה םירבדה םיטעמ"
םירישב וא םימואנב םירמאנ םירפסב םיבתכנש םירבד שי
.חלכה םהילע דבוא ןמזה םע ךא
םיבושי םינוב רשאכ רבדה ןכ אל
"... הריקעל אלו תותימצל םיבושי םימיקמ ונא
,ילילג לארשי
(69)ט"כשת דחואמה ץובקה תצעומ
... תויולחנתהל םיבושי ןיב לידבהל שי :ורמאת אמשו
(הזכ רבד םעפ היה) תובשייתהה רש היהש ילילג לארשי ףיסוה ןכבו
:(73) ג"לשת תנשב הדובעה תגלפמ תוריכזמב
ןתוא שוטנל ידכ אל תויולחנתה םימיקמ ונא"
"לארשי תנידמ לובגב םייח םיבושי ויהיש ידכ אלא

:ח"כשת תנשב םימיה תשש תמחלמ רחאל רמא ,ח"מלפה ידקפמ יריכבמ ,ןיקנבט (הל'פסוי) ףסויו
.ךחוגמ קומינ הז םג לבא ןוחטיב יכרצל תויולחנתהה ןינע תא םיקמנמ םויה"
!ךפיהל אלו תולחנתה יכרצל אוה ןוחטיבה

ב"לשת תנשב דחואמה ץובקה תצעומב ,ח"מלפה שיא ,ק"שרהמ ינב רמא רתויב םיזעהו םידחה םירבדה תא ךא
:(72)
!ונתוא ךבסמ הז :תובשייתהה דגנ קומינ שי"
:תמאה תא תחא םעפ דיגהל ךירצ
,ונתוא תכבסמ ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,לארשי ץרא ילבחב תובשייתהה !רבדה ןוכנ ןכ
!ץעה תא ךבסמ שרושהש ומכ ?ךיא םיעדוי םתא
.רתוי ותוא קתנל ןתינ אל ,רתוי קומעו רתוי לתפתמ שרושהש המכ
.תירוטסה ,תימואל ,תינוחטיב ,תינידמ – היוצר תכובסת יהוז
!תולחנתהה יהוז ,תובשייתהה יהוז
.שרוש :תחא הלימב

?דוהא הז תא תנבה התא - ,םיששג"ה םירמוא ךיא

.םירבדל ונבל תמושת תא בסהש ןמרבוה יגחל הדות


ןורבח רה םורדב םישנל יעובש דומיל םוי

אשונב םישנל יעובשה דומילה םוי היינשה הנשה וז ןועמ בשומב חתפנ ,ביבסמש םישקה םיעוריאה לכ תורמל
."הריציו הנומא"
תולוכשא ,הנבל ומכ םיפסונ םיבושימ תופתתשמ ופרטצה הנשהשכ ,ןורבח רה יבושימ םישנ תופתתשמ תינכתב
.הנסנסו
םמושייו ,תוימינפ תודימ ,ןיקסיטס ינד ברה םע םיכלמ רפסב ך"נת ירועיש :דואמ תנווגמ תעצומה תוליעפה
.הלהקמו העונת ,לוסיפ ,רויצ ומכ םינוש םימוחתב תונמוא תואנדסו סייו הירא ברה םע החפשמב
קוסעיש ינוכית-לעה בלשב תורגוב תונבל דעוימה "הריציו הנומא" אשונב דחוימ ןוירנימס ה"יא םייקתי בורקב
.םינוש הריצי ימוחתב תוישעמ תואנדסב ןכו ינויער - ינויע דומילב
.ץכ היבוט ימלשוריה ןמאה תינכתה תא ןווכמו הוולמ
יתריציו ינויער סיסב לע ליעפו יח גראמ הנבנו ,ןווגמו םח ישונא שגפמ רהה תושנ ןיב רצונ דומילה םוי ךלהמב
.ףתושמ
.02-9963769 וא 02-9962589 רצוי שרדמ תיב "תישאר" ןוכמ :םיטרפל

םירפועב םישדחתמ
ברה הנבמה תכונחל "הנמא" הנגראש קנע גנינפהל הכונח לש ישילש רנב ועיגה םיבר םיחרואו םירפוע יבשות
.םוקמב יתילכת
.תוחפשמ 220 הנומו םינש 10 לעמ םייק ,ןיעה שארמ קוחר אל ,ןימינב הטמב ןכוש ,םירפוע בושיה
.םיעוריא םויקלו ,םיבשותה לכ סוניכל םיאתמ הנבמ םירפועב היה אל הכ דע
.הלוכ הליהקה תרגסמב תובר ץתויוליעפ םייקל םירפוע יבשות ולכוי ,בושייב םיתב הנוב םגש ,"הנמא"ל תודות
051-592996 :ריאי םיטרפל .םיחוורמו םיפי עקרק ידומצ םיתב :תכשמנ םירפועב הינבה

תילארשיה תוירדילוסה
תופתושהו תוהדזה ייוליג םנה ,הלא םימיב רואה תודוקנ .שא תחתו רוצמב םייח םילארשי תובבר ,הנשה שאר זאמ
תוליעפ ןגראמו םאתמה הטמכ ,"תילארשיה תוירדילוסה" תעונת תמקהב יוטיב ידיל ואבש רוביצה תורדש לכמ
.עויסו תוהדזהל

.תוברתהו ןוחטיבה ,ךוניחה ,קשמה ימוחתמ השעמו חור ישנא תדגאמ ,"תילארשיה תוירדילוסה"
(.לימ) ףולא תת ןרק יזוע תילארשי תוירדילוסל הטמה שאר בתוכ ע"שי יבשותל תישיא תרגיאב
:בג ןיע ץוביקמ

םינבומ הכ ויהש םירבד המצעל הננישו ןאש תיב תעקבב דחא ברע הסנכתהש םינושארה תרובח תובקעב …"
לכמ םיחרזא רתויו רתוי םויכ .תוערו תידדה תוברע לש םילגעמ וחמצו ומק ," דבל םכתא ריאשנ אל " :רבעב
יפ לע שיא שיא ,רוזעל םיסייגתמו ,תועדה יקוליח תא דמב םיחינמ תיטילופה תשקה תוצק לכמו הרבחה תורדש
.ותלוכי
םתמצוע תא םיקנוי תוירדילוסה ילגש ועדתש דואמ בושח ,האגה םכתדימע לע חכ רשיי " :רמוא םיבשותה םכל
."תושיחנבו הרובגב וז המחלמב םכתדימעמ
עדימ רוסמלו לבקל םינינועמה .וז תוליעפ לע םיחוויד טעמ םיאבה םינולעב איבנ "הנמא תורוא" תרגסמב
03-6886427 :לט .תילארשיה תוירדילוסה הטמל ונפי תוליעפל בדנתהלו
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל].א"טילש ואל ריאמ לארשי ברה ,לארשיל ישארה ברה ןרמ י"ע שדח יעובש רועשב ףתתשהל ןמזומ בחרה רוביצה
סטאמס תורדש ,ביבא לתב "השמ לכיה" תסנכה תיבב 21:00 העשב יעיבר ימיב םייקתמו ןירדהנס תכסמב רועשה
.22
.22:00 העשב רועשה רחאל תיברע תליפת

"םיסנ ברה די"ב שדוח שאר תמיב
קחצי ברה ,לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושארה לש ותפיאש תמשגהל לעופה ,יכוניח זכרמ וניה "םיסנ ברה די" דסומ
.הרבחב דוסי תויעב ןובילו םעב תודהיה יכרע תרדחהל ,ל"צז םיסנ
.רואל האצוה תיבו שרדמ תיב ,תודהיל המיב ,תסנכ תיב ,ראשה ןיב ,וכותב ללוכ זכרמה
שאר תמיב ,ישישה םוי שרדמ תיב ,ברע שרדמ תיב ,ןויע יברע :תואבה תוינכותה תולעופ ,תודהיל המיב תרגסמב
.דועו שדוח
שרדמ תיב" שאר ,א"טילש יבערש ףסוי ברה לש ותאצרה ה"יא םייקתת (24.1.01) טבש שדוח שאר ליל ,יעיבר םויב
םייקתת האצרהה ."לארשי ץראב תוריפה תורשכ" :אשונב ,יכדרמ תעבג תנוכש לש הברו "םיסנ ברה די"ב "ברע
.02-5633789 ןופלטב :םיטרפל .םילשורי 44 יקסניטוב'ז 'חרב ,"םיסנ ברה די" ,לאלצב םלואב 20:00 העשב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תומשל - "תמא תפש"
"ןויצע רוא" תאצוהב השדח הרודהמ
(םידומע 413)

ר"ומדאה לש "תמא תפש" ירפס תאצוה לע םינש הז דקוש אריפש זכרמב "ןויצע רוא" תבישי לש ינרותה ןוכמה
תורוקמ ףורצבו עבורמ בתכב תרדוהמו השדח האצוהב ,םידעומלו עובשה תושרפל ,ל"צז רוגמ ביל הירא הדוהי
.תוחתפמו תורעה
.תומש רפסל "תמא תפש" רואל םמעטמ אצי הלא םימיב
תישארב רפס לע םיכרכ ינשו םידעומה לע "תמא תפש" לש םיכרכ ינש הכ דע תללוכה ,הרדסב ישימחה רפסה והז
.םירבד רפסו
,טרפב "תמא תפש"בו ללכב תודיסחה ירפסב םידמולה יגוח לכב ןויעה ילגעמ םיבחרתמו םיחרופ תונורחאה םינשב
האצוהב ,תודיסחה תרות לש הרואמ תונהל םיברה תא הכזמה ,"ןויצע רוא"ב ינרותה ןוכמה לש וחוכ רשי ןכ לעו
.םייניע תריאמ
.(08:00-13:00 תועשה ןיב) 08-8502822 רשקתהל אנ תונמזהל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


? השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ
"ופוגב הקול םירשכב דשוחה"

.ןוילגה שארב העיפומה תכרעמה תבותכל חולשל אנ תובושתה תא

"יחיו" ןוילגמ הדיחה ןורתפ
('ח ט"מ תישארב) "ךביוא ףרועב ךדי" :הדוהי תכרבב רומאה קוספה לע
" ול לכות אל …יכדרמ םידוהיה ערזמ םא " ( א"ע ז"ט) הליגמ תכסמב ןנחוי 'ר רמוא
.ול לכות אל השנמו םירפא ןימינבו הדוהי טבשמ םאו ,ול לכות לוכי ,אב םיטבשה ראשמ םא :ול ורמא
( 'ג 'פ םיליהת ) "ךתרובג תא הררוע השנמו ןימינבו םירפא ינפל" ביתכד - ראשהו "ךביוא ףרועב ךדי" ביתכד - הדוהי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design