English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 םיטפוש תשרפ

םיטפוש תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapןורכז רוא

לש המימשה הרעסב ותולעל םישדוח א"י תאלמב הרכזא לע םיעידומ יח ףסוי דוע תבישיו הרומ ןולא תיב ,ןמרביל תחפשמ
.א"סשת לולאב א"י ישימח םויב םייקתת הרכזאה .ד"יה ןמרביל והילא ללה 'ר וניריקי
ןולאב הצרת ימחר תסנכה תיבב נ"על רועישו דפסה ,החנמ תליפת 18:15 העשב .רהציב ןימלעה תיבב ורבקל הילע 17:00 העשב
.הרומ
.16:30 העשב הרומ ןולאמו 15:45 העשב הנאצת (המואה ינינב דיל) םילשורימ תועסה


תוביטנרטלא שלש

.תודהיה תוגהב דבכנ םוקמ תספות ,םימעל לארשי ןיבש תלתפנהו הכובסה םיסחיה תכרעמ
.חטשב תרעוסה תואיצמה םע שגפמהמ תורזגנה ,תושוחתו תורבס דוסי לע קר ,הנועט הכ הלאשב תינורקע הדמע שבגל ונל לא
תא םג הפיקמה תללוכ םלוע תפקשה ןרואל שבגלו ,תידוהיה תשרומבו הרותב ןנובתהל ונמצע תא לגסל ונילע ,םינימאמ םידוהיכ
.ץראב םיבשויה םירכנל סחיה ןללכבו ,תוימואלה תויגוסה

תעב םירכנל סחיל תדחוימ הישרפ השידקמ , תוימואלה תויגוסה לכב תקסועה "תיתכלממ" השרפ הניהש םיטפוש תשרפ
:החיתפה רהכ השיגדמו המחלמ
הילא םחלהל ריע לא ברקת יכ"
(י ,כ םירבד) "םולשל הילא תארקו
?םולשל האירקה לש הביט המו רבודמ המחלמ וזיאב
השעת ןכ" :שרופמ הישרפה ךשמהב ירהש ,ומע וקומינו ומעטו ,"רבדמ בותכה תושר תמחלמב" :"ירפס"ה תובקעב ,ןייצמ י"שר
דאמ ךממ תוקוחרה םירעה לכל
.הנה הלאה םייוגה ירעמ אל רשא
הלחנ ךל ןתונ ךיהול-א 'ה רשא הלאה םימעה ירעמ קר
(חי-וט ,כ) "…המשנ לכ היחת אל
.םדבאל םיווצמ ונאו ללכ תגהונ םולשל האירקה תווצמ ןיא ןענכ ימע תעבשבש אופיא עמשמ ןושאר טבמב
םדא לכל םולש אורקל
.ן"במרהו ם"במרה :םיקסופה ילודג תעד וז ןיא ךא
רחאל היסולכואה לא סחיל אלא תעגונ הניא ,ןיממעה תעבש ירע ןיבל תוקוחרה םירעה ןיב ,הרותב הייוצמה הנחבהה – םתעדל
.םלוכ יפלכ תדמועו הפקת ,המחלמה ינפל םולשל האירקה לבא ,המחלמ
:א ,ו םיכלמ תוכלהב ם"במרה קסופ ךכו
,םולש ול ןיארוקש דע םלועב םדא םע המחלמ ןישוע ןיא"
:רמאנש הווצמ תמחלמ דחאו תושרה תמחלמ דחא
." 'םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ'
:(כ-טי ,אי) עשוהי רפסב אלמ ארקמ לע ןה וירבד ךמוס ם"במרה
לארשי ינב לא המילשה רשא ריע התיה אל"
… ןועבג יבשוי יוחה יתלב
."ולבק אלו םולשל םהל וחלשש ללכמ
ןושארה :ץראל וסנכנ אלש דע עשוהי חלש םיבתכ השולש" :(א ,ו) תיעיבש תכסמב ימלשוריב הרוקמ רשא המודק תרוסמ לע ןהו
"השעי – המחלמ תושעל הצורש ימ :חלשו רזחו ,םילשי – םילשהל הצורש ימ :חלשו רזחו .חרבי חורבל הצורש ימ :םהל חלש
.(ה-ד 'לה םש ם"במר)
השע המ" :(די ,ה) הבר םירבדב שרדמה ןושלב טקונ אוהש אלא .וז תרוסמ איבמ ונתשרפל ושורפב ן"במרה ףאש ןייצל יוארה ןמ
:הב בתוכ היהו שובכל ךלוה היהש םוקמ לכב תרגיא חלוש היה ?עשוהי
."המחלמ השעי – המחלמ תושעל שקבמש ימו .ךלי – ךליל שקבמש ימו ,םילשיו אובי – םילשהל שקבמש ימ
:תואסרגה ןיב םיטלוב םילדבה ינשל בל םישנ הבה
ךלוה היהש םוקמ לכב" הבר שרדמ י"פע וליאו ץראל הסינכה םדוק םיבתכה וחלשנ ימלשוריה תסריג י"פע :ןשארה לדבהה
.ץראל הסינכה רחאל ףא ברק לכ ינפל ונייה – "שובכל
.(ד"בארה תוגשהבו 'ה הכלהב םש ןייע ,ם"במרה תטיש תא תמלוה וז אסריג אקווד ןכאו)
היצפואה ן"במרה תעדל וליאו ,"חרבי – חורבל הצורש ימ" התיה הנושארה היצפואה ימלשוריה תסריג י"פע :ינשה לדבההו
."םילשי – םילשהל שקבמש ימ" :הניה הנושארה
:תודוקנה יתשב ן"במרה תטישל םיטונ הירבד יכ הלגנ הרותה ןושלב קיידנ םא ןכאו
.ב -ו ,ברק לכל הכומס התיה םולשל האירקהש .א :עמשמ "םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ" :תעבוק הרותה
.הנושאר היצפואכ הדמעוה וז האירקש
?הפטסומו דמחא לש םתוכז המ
.המחלמ וא הביזע ,המלשה :ץראב תירכנה היסולכואה ינפל תובצינ תיביטנרטלא שלש יכ םידמל וניצמנ םוקמ לכמ
ונל הנתינ אוהו 'ה תלחנ הניה הלוכ ץראה ןכש ,תמייק הניא םירכנה ןיבל וניניב הרשפכ ץראה תקולח לש תיעיבר הביטנרטלא
.ונל קרו
םג ונשי .לארשי ץראמ םירכנה לש םקוליס חרכהב וניא לאידיאה :תועמשמ תבר תינורקע הנקסמ וז השרפמ הלוע תאז לכבו
.םולשו המלשה תרגסמב ץראב םירכנ לש םתואיצמ :הליחתכל בצינה ,רחא לאידיא
:בטיה רהבה ריהבהל שי ןאכש אלא
.א :דוסי יאנת ינש ן"במרהו ם"במרה תעדל ללוכ םולשה :אברדא .ץראב םירכנל והשלכ ןוטלש ןתמ ,ותועמשמ ןיא הז םולש
הרכה .ב .דושו חצר לש תומרומ תורענתה :אמגודל התועמשמו "חנ ינב תווצמ עבש"ב תלפוקמה תירטנמלא תירסומ תוגהנתה
.לארשי תוכלמ לוע תלבקו ,ץראה לע ונתונובירב
לבא לארשי ץראב תויחל תוכז שי הפטסומלו דמחאל :תירויצה ונושלב קוק הדוהי יבצ ברה ר"ומ שיגדמו רזוח היה וז הדוקנ
.לארשי ץרא לע תוכז םהל ןיא
. . .
תיברמו ץראב חטבל היחה תיזורדה הדעה לש התומדב תישחומ אמגוד םהל שי ,הרומג היפוטוא םיתיעל םיארנה הלא םירבד
ייח לש ירשפא לדומכ הגיצהל ןתינ ךא ,בר רופיש ןיידע הנועט וז תואיצמ םגש יאדו .הילע הנגהב םיפתושו הנידמל םינמאנ הינב
.הבוט תונכשב םולש
,וז ךרדב תכלל ףיסות םא .רורטו תומילא ךרדב טוקנלו ,הכופה ךרדב תכלל הבורב הרחב – ע"שיב טרפב – תיברעה היסולכואה
.המחלמ תרעסב ןאכמ שרוגתו ,הציק תא הידי ומב המצע לע איבת
לארשי תונובר תחת תויחל שקבמו – ץראב בשויה ירכנ לכ יכ םלועו םע לבק זירכנו םדא לכ לא םולשל אורקל ףיסונ ונא ךא
:השמ לש םיבבלנה וירבדל הכזיש יואר תונמאנבו תוניגהב רשויב
.(טכ ,י רבדמב) "לארשי לע בוט רבד 'ה יכ ,ךל ונבטהו ונתא הכל"

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיכלמ ינבו םיכלמה תרות

… וב ךיהול-א 'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש"
תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו ותכלממ אסכ לע ותבשב היהו
םיולה םינהכה ינפלמ רפס לע
ויהול-א 'ה תא האריל :דמלי ןעמל וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו
(כ-וט ,ז"י םירבד) "… םתושעל הלאה םיקוחה תאו תאזה הרותה ירבד לכ תא רומשל


ועורזב הלותו עימק ןימכ התוא השוע ומע תסנכנו תאצויש התוא ,ויזנג תיבב ול תחנומש תחאו ,ומע תאצויו תסנכנש תחא תורות יתש בתוכ ךלמהש ראובמ (ב א"כ ןירדהנס) ארמגב
אצוי וניא ךלמה .ויזנג תיבב חנומ ינשהו ותאיציב ותסינכב ךלמל שמשמ דחאה רפסה ,הרות ירפס ינש ומצעב בותכל דחוימ בויח לטומ לארשי ךלמ לע "… דימת ידגנל 'ה יתיוש" רמאנש
הרות רפסש אבומ ןואג ןושחנ בר םשב םינואגה רצואב ?ועורזב הלותש הרות רפס ותוא והמ .םישדח הרות ירפס ינש בותכל ץמאתהל בייח אלא ויתובא ול וחינהש םירפסב הבוח ידי
.תווצמ ג"ירת דגנכ תויתוא ג"ירת ןינמש דבלב תורבדה תרשע וכותב ללוכ הז דחוימ


.ומצע יפלכ .ג ,(לארשי םע) םינפ יפלכ .ב ,ץוח יפלכ .א :םילגעמ השולשב לעופ ךלמה
.הרות ךותמ .שדוקה תמצע ךותמ תוכרעמה לכב לועפל שרדנ ךלמה .ותיבבש וא ועורזבש הרותה רפס תא תמלוהה תוגהנתה ונממ תשרוד הרותה םהב לעופ ךלמהש םיכלהמה לכב
םגו המחלמ תעב םעה תא ליבומ םג אוה ,ץוח יפלכ הנוילעה תוכמסה אוה ךלמה ."וניתומחלמ תא םחלנו ונינפל אציו" ךלמ םהל ושקיבש העשב לאומשל לארשי םע ירבדכ :ץוח יפלכ .א
ךלמה דודכו ץראה תא שבכש עשוהיכו ,גועו ןוחיסב םחלנש וניבר השמכ אלא ,המחלמל וילייח תא חלושו ותיבב בשוי ךלמהש תומואה ךרדכ אלו .םלועה תומואל ונסחיב םולש תעב
.(זי ,זכ רבדמב י"שר פ"ע) ברקה הדשב וילייח שארב סנכנו שארב אצויש
הרותה ,תומואה םע םינידעה םיסחיה לכב .םיחרזאה תחוורל גאודו הנידמה יניינעב םהמע ןתונו אשונ אוה ,םלועה תומוא ירש םע םיעגמ ול שי ,יטמולפדה יטילופה רושימב לעופ ךלמה
!וילגרל רנ איה ,ותוא החנמ
ךמע תא טופשל עמוש בל" ה"בקהמ שקבמ ךלמה המלש .םיימינפה םיינידמה םירדסב ויניתנ לע הבוט עיפשמ .הנידמה לש החותיפל יארחא ךלמה .לארשי םעל םינפה :םינפ יפלכ .ב
.תמא תרות לש התכרדה יפ לע לכה תא להנל ךירצ ךלמה ,'ה תווצמ לע םיתתשומ יתרבח קדצו םירדס .הרותהמ תקנויה תנקותמ טפשמ תכרעמ רידסהל שי ,"ערל בוט ןיב ןיבהל
לצנל אל רקיעבו תלוזל דובכ ,הונע ,דחוימב השק תירסומ הדובע תלטומ וילע ויתודימ רהוט לע דיפקהל בייח הנידמב הריחבה תוישיאה אוהש םושמ םושמ אקווד ךלמה :ומצע יפלכ .ג
.םרה ודמעמ תא
.וידיב שיש תויוכמסל סחיב דואמ לודג ןויסינהו ,םימוצע םיצמאמ ךלמהמ תשרוד וז תימינפ הדובע
.לארשי םעב ןוטלשה תדוקנ תא אטבמ אוה תיטרפ תוישיא וניא ךלמה .תיטרפה ותובעב םג אלא םינבומה ינשב ץוח יפלכ הגהנהב קר אל ,ויזנג תיבבש הרותה יפ לע ךרדומ ךלמה ןאכ םג


בשחמה םע ,תיברעמה תוברתה םע ועגמב ץוח יפלכ לגעמ .םינוש םילגעמ השולשב יח לארשימ דחא לכ ,ךלמ תניחב וב שי לארשימ דחא לכ .(א ,ז"כ תבש) "םיכלמ ינב לארשי ינב"
.וב םילעופה ויתודימו וירצי םע ועגמב ומצע יפלכ .תילארשיה הקיטילופב םידוהיה ויחא םע ועגמב םינפ יפלכ .טנרטנאהו
םימייוסמ םיקלח לע קר חורזל הרותה רואל תתל ונל הלילחו ,םייחב דעצ לכב ךרדה ונל הרומ הרותה רוא .תמא תרות לש התכרדהל ונלש "םירדתה" תא ןווכל שי םימוחתה לכב
.ובבל יקמעב – ויזנג תיבב תחנומש תחאו ומע תאצויו ומע תסנכנש תחא ,לכה תא תפקמ הרותה .ונייחבש
… םה םיכלמ ינב לארשי ינב םיכלמ ונא ןיא םאו


ןיבור לאשימ
ל"ז ןיבור דוד 'ר ירומ יבא תמשנ יוליעל
ז"נשת לולא 'ג רטפנךרדבש תידוהיה הנידמה

יהוז .ץראל הסינכה ינפל םיישדוחו ,השמ תומ ינפל םירופס תועובש ,םירצמ תאיציל םיעבראה תנשב טבש שדוח שארמ לחה לארשי םעל הרמאנ ,ולוכ םירבד רפס ומכ ,םיטפוש תשרפ
הדוהי ינב דמלל" היה הז םג םתסה ןמש יפ לע ףא ,קשנה ילכ תזחשהו םייאבצ םינומיא לע תרפסמ אל הרותה ?ותכלממ תמקהל ןנוכתמ לארשי םע ךיא ."ךרדבש הנידמה" תפוקת
"יתאה דוקה" תייוותה .שדקמו האובנו הכולמ ,םירטושו םיטפוש - ןוטלשה ירדס תנכה :רחא גוסמ תונכה לע רפוסמ הרותב ,םוקמ לכמ ."רשיה רפס לע הבותכ איה אלה - תשק
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובעב :היתורוצל תוינענכה ירחא תופחסיה ינפמ תונשנו תורזוח תורהזאו ,טלקמ ירע תנכה ,המחלמה תארקל
םיידוהיה םייחה תיצמת תא האורש הסיפת רוביצב םיבחר םיקלחב השרתשה ,תולגה תונש םייפלא רחאל .ונרודב דאמ םיילאוטקאל ,דחוימב ונתשרפו ,םירבד רפס תא השוע הז לכ
ןכות םילוטנ ןילוח ינינע ,"הקיטילופ" הז ראשה לכ .תסנכה תיבב רתויה לכל תאטבתמ תידוהיה תוירוביצהו ,זנטעשבו החפשמה תרהטב ,תבשבו תורשכב ,דיחיה לש ויתומא עבראב
ומכ דוסי יגשומל ןוכנ סחי תיינבו ,הזה שובישה תריקע איה בחרה רוביצב תמא תרות לש התצפהב תושקה תומישמה תחא .וארבנ אלו ויה אל םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה וליאכ ,ינחור
.הלימה ןבומ אולמב תידוהי הנידמ תיינבל תיתשתה יהוז .בשות רגו ירכנ ,קוחו ןוטלש ,אבצ ,הכלממ ,לארשי ץרא
בהזו ףסכ לכו … וב תואגתהלו ויזנגב חינהל בהזו ףסכ ול הברי אלו" (ד"ה ג"פ םיכלמ' לה) ם"במרה רמוא ,"דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו" השרפב רומאה לע :אמגודכ הנידמה ביצקת
!?םיסימ םולשתלו ,תירוביצה הפוקל רחא סחי ביתכמ אל הז םאה" .ותוברהל הוצמ הז ירה םהיתומחלמלו רובצה יכרצל ןכומ םש תויהלו 'ה תיב רצואל הבריש
םיטפוש תשרפ ."תודוגא תודוגא ושעת אל" ל"זחב שרפתהש ,"ודדוגתת אל" רוסיא תא תעבוק תמדוקה השרפה .הדובע הברה ונל שי ,ךורע ןחלושב טרופמהו רוגשה יתכלהה םוחתב םג
.הנביב כ"חאו םילשוריב ,תוקולחמב ועירכהש תודסומ ללכ ךרדב ויה ,וצראב םייקתה לארשי םע דוע לכ .ארממ ןקזל תוומ שנוע תעיבק ידכ דע ,הכלהה תודחאב ךרוצה תא השיגדמ
התיה לארשי תויולגמ תחא לכשכ ,תורודה ךשמב .(הרות הנשמל ם"במרה תמדקה האר) לארשי ללכל הדיחא הארוה האצי םשמו ,לבבב ימלועה ינרותה זכרמה היה רתוי רחואמ
תתמעמו ,ולא תורוסמ השיגפמ ,הכלה ירפס לש הספדהה תולקו הריהמהו תינומהה תרושקתה ףוריצב ,םינורחאה תורודב ןויצ תביש .תונוש הקיספ תורוסמ ורצונ ,תדרפנו תימונוטוא
ןורתפ עיצהל ידיב ןיא .ערה הרקמב היאשונו הכלהה יפלכ ןומא רסוחו ,בוטה הרקמב לובלב ,תועדה ףוס ןיא לש המוגעה האצותה תא ריכמ םיתב ילעבל הכלה דמלמש ימ לכ .ןהיניב
ונממ רסהו … הנושארבכ וניטפוש הבישה" ונתליפת הז לעו ,רודה תומישממ תחא יהוזשו יעבט אל בצמ והזש העידיה תלחנה םצעש הרומ ןויסנה לבא .הכלהה תודחאל רותחנ ךיא ישעמ
.החנאו ןוגי ריסהל ידכ הב שי - "החנאו ןוגי
.התושעל םג הכזנ התוא רדסל הכזנש ירחאו ,הרודס הנשמו הרורב הרותל עובשה תשרפ תא ךופהל הכזנש ןוצר יהי

לאירא הירזע ברה
"ןולקשא תורוא" ינרותה ןיערגה שאר


"ןולקשא תורוא "ינרותה ןיערגה

,תינרות תוקזחתה לש המגמ תנמתסמ תונורחאה םינשב .ד"ממ רפס יתב הרשעמ הלעמלו ,תסנכ יתב 200 -כ םילעופ ריעב .וברי ןכ ,םיבשות 110,000 -מ הלעמל הנומ ןולקשא
תעכ אצמנ ןיערגה .'תשרומ ןרק' ףותישבו םוקמהמ רוביצ ישיא תמזויב ,'ןולקשא תורוא' ןיערג ח"נשת תנשב םקוה הז עקר לע .הנפלואו תינוכית הבישי ,ינרות ס"יב תמקהב תאטבתמש
.תושדח תוחפשמ תצובק טלוקו ,תוליעפה תא קימעמו ביחרמ ,הפונתב
ומקוה .תסנכה יתבבו ךוניחה תודסומב תדקמתמ תיתליהקה תוליעפה .תבש תוכלה ה"זעב ודמליי ב"סשת ל"הנשבו (םוי יצחל תורשפא) אלמ םוי דומילל שרדמ תיב אוה ןיערגה בל
יפלא ריעה ידלי םיננשמ ותרגסמבש ,"תוינשמ עצבמ" םייקתמ ,אמגודל ,לודגה שפוחב .תוינרות תויוליעפ לש הרושבו תישיא תוכנוחב ,רפסה יתבל עייסמ ןיערגהו ,םילועמ םיינרות םינג
.םירחא םיינרות תוחוכ םע הלועפ ףותישב ,דחוימה ומתוח תא עיבטמו ,המודכו תסנכ יתב ינברכ ,הליהקב בלתשמ ןיערגה הגרדהב .הפ לעב תוינשמ
.איגש 051-276473 :תופרטצהב םיניינעתמל


םוגרתה רואל

שיב – שוב – שאב לע
םהיניבש המ לעו

ומוגרת ךרוצל – תונוש תויטהב – שיב שרושב שמתשמ 'קנוא .שיב םעדמ לכ … סוכת אל :'קנוא – (א זי 'בד) ער רבד לכ םומ וב היהי רשא … חבזת אל
,ך"נתב שיב שרושה תא םיאצומ ונניא .דועו (שיב םגתפ – טי כ 'מב) ער רבד ,(שיבו בט – בכ ג 'רב) ערו בוט :(הצמש ,הביד – ןכו) ער ראותה םש לש
– ןכו ;חי אל 'מרי ,יתמלכנ םגו יתשב :הפרח ,המילכ ,השוב) שוב ,(חי ז 'מש ,ראיה שאבו :חירסה) שאב :םישרושה תא וב םיאצומ ונא תאז תמועל םלוא
שרושה היה וליאכ ,ף"לאה תומלאיהב שאב שרושה אב ארקמב םיימעפש ןייצל יאדכ .הבחרה םתועמשמב םיבורק ונל םיארנה ([ששוב=] המהמתה
.(הל 'עשי) שיאבוה ,(תימרא – בי ד ארזע) אתשאיבו :שיב
אניע ,(תויונערופ ,תורצ ,[תוער] תולחמ) ןישיב ןיערמ ,שיב קסע ,לזמ שיב ,(לזמ-ער) אדג שיב :םייוטיב רפסמב ונימי ןושלב שיב שרושה אצמנ ,ונניינעל
.ערה ןושל-אשיב אנשיל םגו ,הער ןיע אשיב

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


אבצה תווצמ

םויה םיברק םיברק םתא :לארשי עמש"
(ג ,כ םירבד) "םכיביוא לע המחלמל

דימ לארשי תא ליצהל 'א :םיירקיע םימעט ינשמ תאזו ,לארשיל הנגהה אבצל סייגתהל הרותה ןמ הלודג הווצמ
.לארשי םע ידיב היהתש לארשי ץרא לע רומשל 'ב ,םהיביוא
תושפנ ןוכיס ךכב שישכ וליפאו ,ותרזעל ץלחנש הנכסב ונמע ינבמ דחא הארנ םאש ונווטצנ :לארשי תלצה
,תקהבומ הווצמ תמחלמ יהוזו .םתלצהל ץלחהל הבוחש ,לארשי ללכ לש ןוכיסב רבודמ רשאכ רמוחו לק .םיוסמ
ןיא םידיחי וא דיחי תלצה תעבש .לארשימ םידיחי ךרוצל ונווטצנש המל רבעמ הברה ןכתסהל תונוכנ תבייחמש
תא ליצהל ידכ םידיחי ןכסל חרכה שישכ המחלמ תעב םלוא ,הב גרההל םייוכיסה בורש הנכסל סנכהל הווצמ
לארשי תא ליצהל – ל"הצ לש ודיקפת והז .ותלצהמ הבורמ ותנכסש בצמל סנכהל ןכומ תויהל דיחיה ךירצ ,הכרעמה
.סייגתהל הרותה יפ לע ביוחמ ,אבצל סייגתהל שרדנה לארשימ דחאו דחא לכ ךכיפל .םהיאנוש דימ
אלמ לכל םידוהיב בשויתו לארשי לש תונובירב היהת ץראהש ונייה ,הבשיילו ץראה תא תשרל ונווטצנ :ץראה בושי
לש שפנ חוקיפ החוד וז הווצמו .האר תשרפ לע ירפסב ראובמכ ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש וז הווצמו .הבחורו הכרוא
ירה ,םיגורה םנשי המחלמ לכבש ןוויכו ,סנה לע ךומסנש הרותה הנווכתה אלו ,ץראה תא שובכל ונווטצנ ןכש ,םידיחי
רבכש ץראה ילבח לע ןגהל ידכ םחלהל ונילעש יאדובו .הרובע תושפנ ןכסל ונתוא תבייחמ ץראה שוביכ תווצמש
ענמהו ןגמה תמחלמ ,ךרוצה תעבו ,ונצרא תא שובכל תוסנלמ וניאנוש תא עיתרמ ל"הצ לש ומויק .וניתושרב םיאצמנ
תוביתנל ןייע) תווצמה לכ דגנכ הלוקשש ץראה בושי תווצמ םייקמ אבצל סייגתמה לכ ךכיפל .וניתונוביר לע תרמוש
.('ץראה תווצמל' חיק 'ע א"ח ל"צז קוק ה"יצרל לארשי
הווצמה תא הנשמ הז ןיא ,תינוחטיבה תוינידמה לעו םינוש םידקפמ לע תובר תונולת שי ונתיאמ םיברלש ףאו
יפלכ העתרהב ,םידוהי ייח ליצמ ל"הצ לש ומויק םצע ,םלשומ וניא דוקיפהשכ םג לעופבש ינפמ .אבצל סייגתהל
לע תילארשיה תונובירה לע רומשל םילוכי ונייה אל ל"הצ אלבש ןבומכו .ךרוצה תעב המחלמבו ,וניביוא תואבצ
ןניא תורוקיבה לכ לבא ,ונקתלו בצמה תא רפשל ידכ הרמואל ךרוצ שי ל"הצ לע תרוקיב שיש תע לכב ןכאו .ונצרא
.סייגתהל הווצמה תולטבמ
תולעתהל םילגוסמה םידיחי יבגלש אלא .ץראה בושיו לארשי תלצה תווצמ החוד הניא הרות דומלת תווצמ ףאו
בטומ ,םסייגל חרכומ אבצה ןיאש ןמז לכש ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ר"ומ הרוה ,לארשי ללכ ןעמל הרותב
תערכמ המורת ומרתי ךכ ידי לעו ,םיברל הרות דמלל תנמ לע ודמליו ,הרותה דומילב ולעתיו ,סויגה תא וחדייש
םפוגב םימייקמה םילייחל דובכ ךות תאז ושעיש יאנתבו .ץראה בושילו לארשי ןוחטיבל ,תילארשיה העדותה קוזיחל
.לארשי ללכ לש םתרובגו םחור תוממורל םורתל ולכוי ןכא הז ןפואב קרש ינפמ ,ץראה בושיו לארשי תלצה תווצמ

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םילשוריב באז תגספב תורוא
םהיבאל לארשי ןיב רשקה קוזיחבו לארשי םעב תובבל בוריקל םילעופה ,א"טילש ןועמש בקעי ברה תושארב יבצ תלחנ תודסומ
והילא יכדרמ ברה ןרמ ןויצל ןושארה תכרבב ,םילשוריב באז תגספב תיכוניחה הירקל ןיערגכ שמשיש ןיינב שוכרל וכז ,םימשבש
.יחל הכ ,א"טילש
.02-6510176 :ןופלט .91330 םילשורי 33145 .ד.ת 24 לצרה 'דש "יבצ תלחנ" :תונפל תוחצנהל .הכרבב הנלבקתת תומורת:ילחל
modicohen@hotmail.com ינורטקלא ראודב ההגהל חולשל – תבצועמ היבוק
הענ 051-450085 :ןופאלפ

תובוחרב ןורבח תבש
ריעב ידוהיה בושיל ךמותו דהוא ,לודג ןווגמ רוביצ תריציל ירוקמו רידא ףונמ ויהו ,ץראב םיבר םירעב ומייקתה "ןורבח תותבש"
ול קינעמ וב ךמותה בחרה רוביצהו ,שא תחת דמוע ידוהיה בושייהשכ ,הנורחאה הנשב הררבתה וז הכימת תובישח .תובאה
יכ" תשרפ תבשב ,תובוחרב ךרעית הנושארהו ,ןורבח תותבש תושדחתמו תורזוח ,הקספה רחאל ,תעכ .המצעו הדימע תוחוכ
.תסנכה יתבב םירועישו תוחיש ,תושיגפ ומייקתי תבשה ךרואל .תובוחרב הנחראתת ןורבח-עברא תירקמ תוחפשמ תורשע ."אצת
תרומזת תעפוה ,ריעה ינבר םע ,הליקסוב ירוא תייחנהב יזכרמ סנכ "םורל" ימלואב םייקתי ,20:30 העשב ,תבש יאצומב
םע תדחוימ חרוא תאצרהו "ןורבחב הנומאה תבהלש" שדחה טרסה תנרקה ,תאיג השמו ןוסלדנמ םירפא םירמזהו ,"תבהלש"
תותבש םייקל םיניינועמלו ,םיפסונ םיטרפל .ץראב םיבר םיבושיו םירעב ןורבח תותבש תוננכותמ ךשמהב .ןולא יכדרמ ברה
.1-800-400-456 :ץראה יבחרב תופסונ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design