English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה םיטפוש תשרפ

םיטפוש תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map"?בבלה ךרו אריה שיאה ימ"

.הכולמו אבצ ,הרטשמו טפשמ ןוגכ ,ןוטלשה תודסומבו תוימואלה תויגוסב הבחרהב תקסועה תיתכלממ השרפ הניה םיטפוש תשרפ
יפוג ןה ןה הנידמ תוכלהו ,"ימואלה ןיינעה"ו "יתדה ןיינעה" ןיב דירפהל ןיא יכ ,ונדמלל הרותה תשקבמ הלא תויגוסב קוסיעה םצעב
.הרות
.המחלמל האיציה תארקל תונכהל דחוימ קרפ השרפב שדקומ ,תוימואלה תויגוסה לולכמב
םעה לא רבידו ןהכה שגינו המחלמה לא םכברקכ היהו"
.םכיביוא לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש :םהילא רמאו
.םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארת לא ,םכבבל ךרי לא
םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהול-א 'ה יכ
.(ג-ב ,'כ םירבד) "םכתא עישוהל
םרכ עטנ ,וכנח אלו תיב הנב רשא שיאה :הכרעמל תאצלמ םירוטפה יבגל ,תוטרופמ תויחנה תואב קוזיחהו דודיעה ירבד רחאל םרב
."בבלה ךרו אריה שיאה" ףוסבלו ,האשנ אלו השא סרא ,וללח אלו
םימ ןיקפסמו" : "ףרועה דוקיפ"ב םידיקפת אלמל םישרדנ אלא סויגה תבוחמ ןיטולחל םירוטפ םניא הלא לכ יכ ןייצל יוארה ןמ םנמא
.(א"ע ג"מ הטוס) "םיכרדה תא םינקתמו ןוזמו
. . .
.רתויב יטמלבורפה וניה "בבלה ךרו אריה" לש ורורחשש המוד "יברק תורש"מ םירוטפה לכמ
ךרו אריה דגנכ הסירתמה תשרופמה האירקה רחאל ,ברקה הדשמ רוטפל ימיטיגל קומינכ םיישיאה םידחפה תא לבקל ןתינ םאה
?"םהינפמ וארת לא ,םכבבל ךרי לא" :בבלה
:"בבלה ךרו אריה שיאה" ללכב והימ ,הלאשב (א"ע ד"מ) הטוס תכסמב הנשמב םיאנת וקלחנ הנהו
.ועמשמכ - 'בבלה ךרו אריה' רמוא אביקע 'ר"
- ןיסירת תפגה לוק עמש" :ךכל םיישחומ םייומיד המכ ופיסוה 'ירפסב'ו ."הפולש ברח תוארלו המחלמ ירשקב דומעל לוכי וניאש
."ויכרב לע ןיתתוש םימו םיפייס טומיש האור .להבנ - םיינרק תעיקת לוק ,תיתרמו - םיסוס תלהצ לוק .תעבנו
."ודיבש תוריבעה ןמ ארייתמה הז :רמוא ילילגה יסוי 'ר"
לע עיבצמ ילילגה יסוי 'ר וליאו ,(תוינפוג תועפותל םרוגה ישפנ בצמ) יטמוסוכיספה טביהב רוטפל םעטה תא אופא אצומ אביקע 'ר
.יתד-ינחורה רבשמה
תוכלהב ם"במרה םג קסופ ןכא ךכו ,אביקע 'ר תעדל הטונ "ובבלכ ויחא בבל תא סמיי אלו" :רוטפל הביסכ ןייוצמה םעטהש קפס ןיא
.(וט ,ז) םיכלמ
"רזוח היה ןמחר"
:ףסונ דמימ אביקע 'ר וב הלגמ ,('די ,'ז) הטוס תכסמב אתפסותבו ,ינשרד רמוא ןיידע 'בבלה ךרו אריה' :לופכה יוטיבה םרב
.ועמשמכ - 'אריה שיאה ימ' :רמוא אביקע 'ר"
"רזוח היה ןמחר היהו םיקזחבש קזחו םירוביגבש רוביג וליפאש ךל רמול ?'בבלה ךרו' :דוע רמול דומלת המ
?"ןמחר" ותוא אוה ימ ךא .ןדחפה אוה "אריה" יכ וניאר רבכ
. . .
העונתב תועדה יגוהו םיכנחמבש םיטלובהמ ,(ןורהא ןב קחצי לש ונב) ןורהא ןב בירי בתכ (ב"לשת ץיקב) הנש םישולשכ ינפל
."רזוח היה ןמחר" :ותרתוכש רצק רמאמ ,תיצוביקה
:תושגרתהב ןייצו אתפסותבש אביקע 'ר ירבד תא בירי איבה ,תיצוביקה העונתה ןואטיב - "תומדש"ב םסרופש ,הז רמאמב
'ןמחר'ה םדאב" :ףיסוהו "!?המחלמ ןברס - "טסיפצאפ" תאזה תעב יורקש המ לש רתויב םודקה ירבעה ספוטה ונינפל הפ ןיא םאה"
השע' םרטש 'וימורמב םולש השוע'ה לש וידי השעמ :תע םרטב וב הקרזנש תומלשה תדימב ורוקמש ,יגארט ןורסיח שי ,ונמלועבש
... 'לארשי לכ לעו ונילע םולש
הפכאש תופידרו תומחלמ תפוקתב אקווד ,תושיגר תבר הרידנ עבטמ ,אבכוכ רב ידרומ לש םבר ,אביקע 'ר עבט ,הנש 1,850 ינפל הנהו
:הרידאה אמורב תוומלו םייחל קבאמל חכ לש בוטרוק לכ סייגל לארשי ץרא ידוהי לע
הקמנההש וליפא ,שונא רוציב הזכש ןומאב םולגה חכה בר המ .המחלממ רוטפ - םלצב הארבנש היירב לכל םוחר בל לעב ,'ןמחר'
."וזכש הרוא העקב הנממש הנומאה הלודג המ .'ובבלכ ויחא בבל תא סמיי אלו' :תילכתה לא הכומס
תא בירי "סייגמ" הב ךרדה תא ,תאז םע ההזמ ךא ,תורוקמה םע שגפמהמ ותומעפתהב םנמא שח ,בירי ירבד תא בל תמושתב ארוקה
.ומלוע תופקשה סוסיבל תורוקמה
וליפא וא יגולואידיא קודיצ לע דיעמ וניא ,"ובבלב ויחא בבל תא סמיי אלו" הרותבש קומינה יכ וזמרב ושוריפ תשלוחל רע ומצע בירי
."בבלה ךרו ארי"ל היטפמא לש סחי לע
התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח
רצק ןמז בירי םע יתחחוש הילעו ,הנומתה לכ תא הנשמה ,תיתוהמ הדוקנ בירי לש וירבד טהלב החכתשנ ,ךכל רבעמ יכ המוד ךא
.רמאמה םוסרפ רחאל
ימכח לכ תעדל יכ בל םישלו םתומלשב םלבקל ךילע ,ל"זח ירבדב "תונברסה"ו "םזיפצאפה" תא ןגעל התא שקבמ םא :ול יתרמא
ץראה שוביכ תמחלמב ןוגכ ,"הווצמ תמחלמ"ב לבא ,"תושר תמחלמ"ב אלא המחלמה יכרועמ םירזוחה תשרפ הרמאנ אל ,הנשמה
הנשמה ןושלב ןנובתת םא ןכאו .(ב"ע ד"מ הטוס) "הפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ןיאצוי לכה" "רצ דימ לארשי תרזע"ל ןגמ תמחלמו
םייגולוכיספ םיקומינמ ומצע רוטפל לוכי וניאו ,'םיאצוי לכה'ב לולכ בבלה ךרו אריה ףאש הלגת ,(ד ,ז םיכלמ תוכלה) ם"במרה קספו
.םייטסיפצאפ וא
. . .
:בתכ ובו בתכמ יל חלש ,ןמז רחאלו םירבדב תוכורא רהרה בירי
תא סמיי אלו" :אוה םיבותכב קומינה ירהש ,בבלה קרו אריה וליפאו 'םיאצוי לכה' הווצמ תמחלמבש ךרמאב תקייד אלש ינרובס"
וא ,רתוי הלודג הנכסהשכ ,ויחא בבל תא סמייש ול יורש ןאכ יכו ,הווצמ תמחלמב המכ יפ הפי החכ וז הקמנהו ,"ובבלב ויחא בבל
.."הזב אצויכו 'סראמהו הנובה ,עטונה' םוחתל קר תעגונ ,המחלמה יגוס יבגל וז הנחבהש ינמוד ?רתוי תילרוג המישמה
:תישיא תודעב וירבד ששאמ אוהו
םידחפמ לבוס אוהש ,תיאופר הדעו לש רושיא איצוהו קנט גהנ ילא אב ,המחלמה רקובב ,םימיה תשש תמחלמבש יל רוכז ..."
."םירבדו רמוא ילב ותוא יתרטפ .גהנה אתב רגסיהל לגוסמ וניאו ,(היבופורטסואלק) םירוגס תומוקמב
:תישיא המינב םתוח אוה ילא ובתכמ תא
לש השוחת אביקע 'ר ירבד םע שגפמל התוולתנ ילצא לבא .הזה יוליגל יד ןכומ תייה אלו ,יתרבסה קבאמל ךלוכ ךורע התא ילוא"
."ייח םה םהו ייחכ הלאה תורוקמה תא בהוא ינא רבדא המו רמוא המ .יניע ורואו רבד יתאצמ .תילגת
!רבגתהל
תוינעל - הזז אל ,ןכ יפ לע ףאו ,םבתוכ לש וחור ךלה לע םידיעמה ,םינורחאה בירי ירבד יניעב םירקי :רבדא המו רמוא המ - ינאו
!המוקממ תמא - יתעד
:קדוצו ינויגה וינפ לע עמשנ בירי לש ונועיט ןכא
םישרפמב וז הרבס ונאצמ אל םא םגו ,ובבלכ ויחא בבל תא סמיי לבל הווצמ תמחלממ ףא רוטפ היהיש יואר 'בבלה ךרו אריה'
.שקב התוחדל ןתינ אל ןה ,םיקסופבו
.בבלה ךרו אריה לש ותומדב קמוע רתיב ןנובתהל ונתוא בייחמ רבדה
,"ברק םלה" תמגוד ,תיגולוכיספ העפותכ תיאופר הניחבמ ורידגהל ןתינש ישפנ רבשמ ללכל "אריה" לש ותדרח העיגמ םא יכ קפס ןיא
הלוח הכרעמב ףתשנ אלש ךרדכ ,הווצמ תמחלמב וליפא ברקל תאצלמ ורטפל שי ,(בירי ירבדכ) "היבופורטסואלק" וא "םיהבג דחפ"
.דקפתל לגוסמ וניאש םומ לעב וא ןכוסמ
לע רבגתהל אוה לגוסמ תאז םע ךא ,םיסוסה תלהצ תאו ברקה תועורת תא ועמושב דחפמ דעור םנמא ,הרותה תקסוע ובש 'אריה' לבא
.וייח תא ליצהל לשמ ךרד שרדנ היה וליא ,וידחפ
תשעתהל אוה עבתנ הווצמ תמחלמב לבא .תח אלל םייושעה ,םירחבנ םימחול םיפתוש הבש ,תושר תמחלממ םנמא רוטפ הז ןוגכ שיא
תוכלה ,ם"במר) "דחפי אלו אריי אלו ופכב ושפנ םישיו ,המחלמ השוע אוה םשה דוחיי לע" יכ הקומע הרכה ךותמ ,וידחפ לע רבגתהלו
.(וט ,ז םיכלמ
:רתוי דוע םירורב םירבדה 'בבלה ךר - ןמחר'ה יבגל
תויהל - לשמ ךרד - לוכי וניא הז ןוגכ םדא) .תלוזה לבסל תדחוימ תושיגר וב שי תישפנ הניחבמש םדא רוטפל ןתינ תושר תמחלמב
(."הלוספ ותדובע בבלה ךרו אריה שיא" :הלימה תירבבש ןוזמה תכרבב םירמוא ונא וילעו 'אקוניד - ארעצ'ל ותושיגר לשב ,להומ
םדא םחלנש ךרדכ ,הנומאהו זועה לכב םחלהלו וז "תיגולואידיא"ו תישפנ תושיגר לע רבגתהל שי ,לארשי תלצהל הווצמ תמחלמב לבא
.ול וזובי זוב ,תויטסיפצאפ תוביסמ קמחתיו ססהי םאו תוומל םיחוקלה וידליו ותשא תלצהל
.התקוצמל רעו 'ןמחר'ה לש ושפנל ןיבמ ןכא אביקע 'ר
:םיאצוי לכהו תושיגרה לע רבגתהל שי הווצמ תמחלמב לבא
."התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא"

תרופ ןנח


?"לט קוח"ב ונכמת עודמ

."לט קוח"ב המוקת הכמת יוצח בלב
ידוהיה םעה תווקתכו ,םלועב לארשי דובכ תא תגציימכ ,תיקולא הריציכ לארשי תנידמ תא ,םיאור ונא
תירסומ הבוחכו םירוביגב 'ה תרזעל תוחילשה תא ,אבצב תורשה תא הווצמכ םיאור ונא ,ךכיפלו .וצראב
.התדלומ לע המואה תנגהב "ורבח םע לועב תאש"ל
תיתד השלוחכ ,תאז הבושח הווצמב ידרחה רוביצה לש ,הכ דע תופתתשהה רסוח תא האור המוקת
.דחי םג תירסומו
תינבו ,םעה לש ופא תמשנכ לארשי ילודג תחמצהו ,הדמתהו ןויעב ,הרותה דומילב המוקת האור ,תאז םע
.המואה לש הייח תרטמו ןכות
םיכרבמו ,הכרבל ךא הניהת הרבחה ללכ לע ןתעפשהש ,תונוכתו תולוגס שי ידרחה רוביצל יכ םינימאמ ונא
.תילארשיה הרבחה ללכב ידרחה רוביצה לש תובלתשה לכ לע
היפכ אלב ,תבשוחמו תיתגרדה הרוצב אובת ללכה תוכרעמב ידרחה רוביצה לש ותובלתשה יכ םיפצמ ונא
ףורצב ,לט קוחב "וטועימב ער"כ המוקת תכמות וז אצומ תדוקנמ !היצולובר אלו היצולובא .תומחלמו
התובלתשהל ,םיכורב םיכילהת וחתפיי ךכב יכ הווקת ךותמ ,אבצל האיציה תא ודדועי רשא תוולנ תונקת
.תינוחטיב הניחבמ ןהו תיתרבח-תילכלכ הניחבמ ןה ,הרבחב תידרחה הייסולכואה לש

ל"כטמרל ךרדה תכרב
רואה ןמ טעמ תכרעמ תאמ

.(ט ,'כ םירבד) "םעה שארב תואבצ ירש ודקפו"
יאבצה גרדל דוקיפה טיברש רסמנ ,ברקל אצויה םימחולה ךרעמ שבוגו ,המחלמה חושמ ןהכה יפבש קוזיחה ירבד ומתשמ התע
.ל"כטמרה ושארבו
:תידוסי הדוקנ ריעמ הז קוספל ושוריפב ן"במרה
לש ועבט תונשל וינפל ץפחה ןיאש .רתסהב ויארי םע םיסנה השעתו ,ץראה ךרדכ הווצת הרותה יכ - 'םעה שארב תואבצ ירש ודקפו' "
."ףוס םי תעירקב היה רשאכ וירצל ומש עידוהל וא ,תרחא הלצהב ךרד םש ןיא רשאכ יתלוז ,םלוע
ירבדמ יוגש חרואב הרואכל דומלל היה ןתינש יפכ) םיסנ השעמ לע ךומסל אלו ,םעה שארב תואבצ ירש תונמל יוויצה :רמוא יווה
היוארה ךרדה יהוז יכ ,ונדמלל אב ("םכתא עישוהל םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהול-א 'ה יכ" :רמואה ןהכה
הכרעמב ומע םיפתוש תויהל ךכבו ,םה םהיתוחוכ תא תולגל ויתואבצמ עבות ,לארשי תואבצ יהול-א םימלועה ןובר ןכש ,הליחתכל
.םימשמ סנל הייפצ ךותמ דגנמ דומעל אלו
תא ומצע תוחוכב חתופה "המחלמ רוביגו זוזע"כ ה"בקה לש ותעפוה ןיב ,םיליהתב ד"כ רומזמב ןיוצמה ,לדבהה קמוע והזש רשפא
ותוכלמ תילגנ וז תופתוש ךותמ אקוודו .הכרעמב - לארשי ימחול - ויתואבצ תא ףתשמה "תוא-בצ 'ה" ןיבל ,(ח ,ד"כ) םירעשה
.(י ד"כ) "הלס דובכה ךלמ אוה תוא-בצ 'ה" :לכמ הנוילעה התומלשב

.ןולעי (יגוב) השמ ל"אר :ל"הצל שדחה ל"כטמרה לש ויונימ םע ,"םעה שארב תואבצ ירש ודקפו" וצה ונב םייקתמ הלא םימיב
דקיפ רשא ,זפומ לואש אצויה ל"כטמרהמ ,חכ רשייו היידוה תכרבב דרפנ (... םינטק םיאקיטילופו םיאנותיע המכ איצוהל) ולוכ םעה
יגוב סנכנה ל"כטמרה תא הליפתבו הכרבב םדקמ אוהו ,ונילע הפכנש רורטה דגנכ השקה הכרעמב ל"הצ לע בל ץמואבו תוריסמב
.ןולעי
ןויקינו ותועינצ ,ורשוי םע דחא הנקב םילוע ,םיקהבומה םייאבצה וירושיכ רשא ,ותומכש ל"כטמר יונימב ךרבתהל לוכי לארשי םע
.ויתודימ

הכו תוברקב ןוחצינה ןיבל תודימה ןויקינ ןיבש קומעה רשקה לע ונתוא דימעמ ,'תויקנה תדימ' רואיבב םירשי תליסמב ל"חמרה
:וירבד
היהו קזח ןוחטיבב המחלמל ךלוה היה ןכ לעו ,(תוערה תודימה) הלא לכמ רומג ןויקינ ומצע הקנמו רהזנ היה דודש ל"זח ורמאו"
יקדצכ 'ה ינלמגי" :וירבד ךותב ומצע אוה רמאש המ אוהו ...(חל ,ח"י םיליהת) "םתולכ דע בושא אלו םגישאו יביוא ףודרא" :לאוש
ףודרא' (ל ,חי) "רוש גלדא יהול-אבו דודג ץרא ךב יכ" :רמאו רזח זאו ,ונרכזש הזה ןויקינהו רובה אוהו ,(אכ ,ח"י) יל בישי ידי רובכ
." 'םגישאו יביוא
.ץוחבמ ויביוא תא םות דע תוקנל הכוז ,תיבמ ומצע הקנמש ימ קר יכ שיגדמ ל"חמרה
דובכ בישהל ,םות דע ביואה תא רגמל ,ליח תושעל חכ ול ןתונה ,'ה ידסחב הכזי ,תויקנה תדימב קבדה ,ונלש ל"כטמרה יכ הליפת ונא
."םתולכ דע בושא אל ,םגישאו יביוא ףודרא :ומצעב םייקלו וצרא יבחרמ לכב לארשיל
. . .
,ד"יה והינתנ ינוי לע ,רצק ןמז ינפל אשנש םירבדה תא איבהל ונרחב ,ל"הצל היוארה תומדה תא ל"כטמרה האור הב ךרדל תודעכ
.ןתנוהי עצבמב הבטנאב ולפנל הנש םישולש תאלמב


ינוי לש ורואל

.ינוי לש ורכז יריקומ ,ךרדלו הדיחיל םירבח ,והינתנ תחפשמ
.ינוי לש ותומד תא ההכה אל זאמ ףלחש ןמזה .ינוי לש ורכז וב ךורכ היהי דעלש עצבמ ,הבטנא עצבמ זאמ ופלח הנש םישולש טעמכ
.ןוכנה אוה ךפההש המוד
הארנש ,ץוליח עצבמב ,וילייח שארב ברקב לפונה ,הדיחיה דקפמ לש ותומד תכלוהו תמצעתמ קר יביטקלוקה ןורכיזה לש ןואיתנפב
הללוחש הכפהמה תיצמת תא למסמ תורחא תובר תולועפמ רתויש עצבמ .תואיצמל ןוימד ןיבש לובגה תא ביחרמ - זא ומכ - םויה
.לארשי תנידמ תמקה םע ידוהיה םעה לש ולרוגב תונויצה
השעי ,ידוהיה םעה לש ואבצ תלטובמ אל הדימבו ,םידוהיה תנידמ לש האבצכ - לארשיל הנגהה אבצו !דוע רקפה ויהי אל - םידוהי
.ךכל רבעמ ףאו ותלוכיבש לכ ךכ םשל
ויה ירובע םג .ותומד לש הרואל יתלדג ,םירחא םיפלאו תואמ ומכ ,ינא םג ךא .בורקמ ינוי תא ריכהל תוכזה יל התיה אל ,ירעצל
.יתודלי ףונ תינבתמ דרפנ יתלב קלח 'ינוי יבתכמ'
?םידקפמו םימחול לש תורוד םיכנחתמו םילדג ןיידעו ,וכנחתה ,ולדג הילע תפומ-תומדל וכפהש ינויב וב היה המ
יוצמ יתלב שוח ,תישונא תונידעו תושיגר לעב ,שפנ זע םחולו דקפמ ,ריעצ רבג לש ןקויד טטרשמ ,ינוי לש ויבתכמב רזוח ןויע
יטוריא ,קומע רשק רושק ,ותדלומו ומע בהוא .םייחה תועמשמו רשפ לע תולאשל ,חורבש םיניינעל הזע הכישמו ,יפוילו הקיטתסאל
.תוחילשו תוירחא לש הקומע השוחת רודח ןמזב ובו םיפונ לאו וזה ץראה לא ,טעמכ
וכותב לפקמ אוה ,הבר הדימבש םושמ ,טעמכ תיתימ תומדל ינוי תא ךפה ,ברק ילא ששה ,ו'צאמה תומדמ ךכ-לכ קוחרה - הז ףוריצ
.ונמויקבש תויגרטה תא םג ןמזב ובו ,ל"הצ ידקפמבו ימחולבש לצאנהו הפיה ,בוטה תא
םייח תויחל תיסיסבהו הטושפה ונתוכז לעו ונמויק לע ןגהל ידכ ברחב בושו בוש זוחאל ונא םיסונא םא ךא ,ונא תומחלמ רחוש םע אל
ינבו םידוהיכ ,ירסומהו ישונאה ונמלצ תא דבאנ אל ןמזב ובו ,עתר אללו תושיחנב תאז תושעל עדנ ,תירוטסיהה ונתדלומב םיינוביר
.םדא
ןמזה ,רומאכש המצוע .וירחא יבש תכלל - וייחב וריכהש ימ לכל המרגש המצוע .היוצמ יתלב המצועבו ןונימב ולא לכ ומלגתה ינויב
.הל לכי אל
!ךורב ורכז יהי - ינוי לפנו דקיפ ,םחל ,רגב ,לדג םהב םינשב היהשמ תוחפ אל ,םויה ונל ץוחנו ףקת הז ףוריצ

ןולעי (יגוב) השמ ל"אר
ןורכיזה רואל ·

די"ה תירטש תיעלס רכזל

(ג ,'מ םילהת) "ילגר עלס לע םקיו"

ידכ ,א"טלבי הלעב קרב םע העסנ תע ,הלוחמ די לע העקבה שיבכה ףקוע בכרמ תויריב תיעלס החצרנ ,ב"סשת ירשתב 'ז ,ינש םויב
.םיגחה תארקל ,םהיתומוקמב םירוזפה ץוביקה ינב םילייחה תא רקבל
.והילא הדש ץוביקב רפסה תיבב הדמלו הלוחמ רפכב הלדג ,ןמטוג ריאמו הכלמ לש הרוכבה םתב ,תיעלס
.ןלוגה תמרבש "ןתנוהי תשק" הדש רפס תיבב הכירדמכ התשע יאבצה התוריש תא
ןב ,תירטיש קרבל האשינ ,הנש התוא םויסבו "עבורה תשרדמ"ב תודהיו הנומא ידומיל לש הנשל םילשוריל הרבע ,יאבצה תורשה םותב
.ןורמושבש ילעב השדח העבגב ררוגתהל ורבעו ,והילא הדש
יבושיב תילאיצוס תדבועכ דובעל הלחה ,הידומיל םויסבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס הדובע תיעלס הדמל וז הפוקתב
.ןימינב
תובר תויוליעפ ,ול הצוחמו ץוביקב המזי ליבקמבו ןאש תיבב החוורה תכשלבו ץוביקב הדבע ,והילא הדשל קרבו תיעלס לש םרבעמ םע
לע ידימת ךויח םעו תועינצב ,םעונב ,תאז לכו - דועו היתווצמו הרותב עדיה תקמעה ,םייתדל םינוליח ןיב תובלל בורק ,הניתנו דסח לש
.הינפ
.הייח ךרד תא לכמ רתוי למסמ ,תוחילש ידכ ךות התומ
םישקבמה ,ףטו תוחפשמ רפסמ םויכ םייח הב "תיעלס תעבג" תא הרכזל ומיקה ,(ןדריה תעקב תירוזאה הצעומה תרזעב) הירבח
.תיעלס לש הכרדלו םכרדל םיפתוש
-053 ינדימ תחפשמ וא 04-6060378 ויליזור תחפשמ ,051-663490 ןמטור תנעל תונפל ןתינ תיעלס תעבגל תופרטצה ןוחבל םינינועמל
.993260

,והילא הדש ץוביקב הרכזל הרכזא םייקתת ,החצרהל םישדוח 11 תאלמב
.(15.8.02) ב"סשת לולאב 'ז ישימח םויב
ץוביקה לש לכואה רדחב 20:00 העשב הרכזל ברע ,18:15 העשב הרבקל הילעה
055-640553 ,050-755237 :םיטרפל
"!לארשי עמש"
המחלמה לא םכברקב היהו"
.םעה לא רבדו ןהכה שגנו
לארשי עמש :םהילא רמאו
(ג ,'כ םירבד) "םכיביא לע המחלמל םויה םיברק םתא

תוכז םכדיב ןיא וליפא - 'לארשי עמש' "
"םכתא עישויש םתא םיאדכ ,דבלב עמש תאירק אלא
(א"ע ב"מ הטוס י"פע י"שר)

:המחלמ תעל אקווד הלופכ תוכז שי עמש תאירקל
"דחא 'ה" - ךרבתי 'ה דוחי הב שיש תחאה
(ד"י .ז םיכלמ תוכלה ם"במר) "המחלמ השוע אוה 'ה דוחי לעש עדיו"
:אבס לארשיל בקעי ינב ירבדכ ,לארשי תודחא הב שיש הינשהו
דחא אלא ךבלב ןיאש םשכ :לארשי עמש
(א"ע ו"נ םיחספ) !דחא אלא ונבלב ןיא ךכ
.המחלמב םיחצונו םיאצוי ,דחי םג המואה תודחאו 'ה דוחי תוכזבו


המחלמ ץרפת יכ לארשיב תאזו

!המחלמ ץרפת יכ לארשיב תאזו
,המבה תולעמב ןהכה הלעו
,רמשמו הדשב םעה לע ללפתי
:רמאו המימשה ויפכ-תא שרפיו

!תוא-בצ יהול-א םיהול-א ל-א"
,תואבו רבע עדויה התא
,בערת יא תינחו אמצת ברח יא
;ברקה ינפ תודיתע ,המחלמ תואצות
- - -

!המוקתה יהול-א םיהול-א ל-א"
,המאה יעגנ עדויה התא
,תורוד ידולג-אל היעצפ הנומ
,תורתסנהו תולגנה לכ תא
- - -

,ןטקו לד בל ונברקמ רסה
,ןטש ונכותב דקרי אלו רמא
,תונחמ תונחמ ונכי אל רשא
.תונהנ ויניעו ונביואל החמש
- - -


יקסבוחינרשט לואש[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םולשו המחלמ
?םולש תע יתמו המחלמ תע יתמ
?"הרירב ןיא תמחלמ" הניה ונתמחלמ םאה
?לארשי ץראב םירכנ לש םמוקמ המהנחמ ,סויג תוכלה השרפה ךשמהבו ךלמ יונימ תווצמ ,הרות הנשמ רפסבש תושדוחמה תווצמהמ
,ךלמ דימעהל ('ה 'א לאומש) לאומשמ םעה שקבמ רשאכ .תירקמ הנניא תאזה תוכימסה .המחלמו
םיכלמ תוכלה תא ריתכמ ם"במרה ."וניתומחלמ תא םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו" : איה הרטמה
הל שי הכלממה לש תונגראתהה ."םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה" תרתוכב ,ולש הרות הנשמ רפסב
ברע ,ןכ לע .ץוחבמ םיביוא םע תומיע חכונ דומעל םג התמגמ לבא ,"ונכלמ ונטפשו" תימינפ תועמשמ
.המחלמ תוכלהו הכלממ תוכלה דמלל ךרוצ שי ,ץראל הסינכה

לטבל היהי רשפאו ךירצ זא ,('ב והיעשי) "המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל" םימיה תירחאב
ברקל ונידי דמלל ךירצ ,םייתניב .בהז יחופת וליבוי תותחשמהו םיתאל תוברח ךופהל ,המחלמה ילכ תא
יצפח ונא ןיא ,םירשואמה דיתעה ימי אבל דע ,םייניבה תפוקתב ,וישכע םג םלוא .המחלמל וניתועבצא
גורהל ילבמ וניהול-א ונל עבקש םיימואלה םידעיה תא גישהל ןתינשכ .ברק ילא םישש ונניא ,המחלמ
תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ" הרותה הווצמ ןכ לע .המחלמה תוארומ לע רתוול חמשנ ,גרההלו
תמחלמ דחא ,םולש ול ןיארוקש דע ,םלועב םדא םע המחלמ ןישוע ןיא :ם"במרה קספ ךכו "םולשל הילא
תטלחומה ותונדא תלבק ותועמשמ הזה םולשה םנמא .(א ,ו םיכלמ תוכלה) "הווצמ תמחלמ דחאו תושרה
םהש חנ ינב תווצמ 'ז לש ןלוע תלבקו תילילאה תוברתה לש השיטנ ,"ךודבעו סמל ךל ויהי" ,לארשי םע לש
-אל ושע רשא םתובעות לככ תושעל םכתא ודמלי אל ןעמל" ,תושונאה תא םיבייחמה רסומה תודוסי
."םהיהול

תא תכסוח איה םג רשא ,יוניפ תעצה תמדוק םולשה תעצהלש ראובמ ,ימלשורי דומלתבו םישרדמב
עשוהי חלש םיבתכ השלש" :ןענכ שבוכ עשוהי גהנש יפכ םיבלשה תא ם"במרה ראת ךכ .המחלמב ךרוצה
,םילשי םילשהל הצורש ימ :חלשו רזחו ,חרבי חורבל הצורש ימ :םהל חלש ןושארה :ץראל סנכנ אלש דע
.(ה"ה ,םש) "השעי המחלמ תושעל הצורש ימ :חלשו רזחו
,הווצמ תמחלמ וליפאו המחלמ לכ ,הז ןבומבו ,הנורחא היצפוא אלא הנניא המחלמהש ,םידמל ונאצמנ
שוביכ תמחלמ ללוכ ,הווצמ תמחלמל םג םיסחייתמ וללה םירבדה ,רומאכ .הרירב ןיא תמחלמ הניה
לארשי ץראב םירחא םימע ינב לש םתואצמיה תללוש הרותה ןיאש ,ןכ םא הארנ .ןיממע 'ז ידימ ץראה
םיישונא םיגהנמב וגהניו תילארשיה תונובירה לש הלוע תא םמצע לע ולבקיש דבלבו ילארשי ןוטלש תחת
תויחהל םיווצמ ונא םתוא ,בשות תויוכז ילעב םיבשות םירג םה ,ךכ ושעיש םהיניבמ הלא .םינקותמ
.םמויקל רוזעלו

.םדבו תומחלמב ויה םיכורכ ,תויתכלממל הרזחו הנידמה תמקה ,תובשייתהה ,תיחכונה ןויצ תביש םג
,יטירבה ןוטלשה דגנ דרמב ונינק ונתורח תא .םיטסירורטו םילבחמ ,םינויאדפ ,םיערופ לומ דומעל ונצלאנ
תויוצרפתהב ונתוא הוולמ וז המחלמו .ברע תואבצ לומ המחלמ תרעסב ובחרוה היתולובגו ,המק ונתנידמ
.המחלמב ונא םייוצמ ןיידע ,תואמצעה תזרכה רחאל לבוימ הלעמל ,התע ףא .םויה דע ,תונוש
םיחדנ ץבקל היהי דיחיה קבאמהשו למעו הריצי ייחב היהי ידש ,ונימאה ונבש םימימתו ,וניצר ךכ אל
,תויאבצ תורגסמ םיקהל ונכרצוהו תרחא םירבדה ולגלגתה לעופב ךא .תבשונ ץראל רבדמו תוציב ךופהלו
.המחלמ רסומו םיכרע עובקלו ןוחטב תורות ץמאל ,המחלמ יסיסכת דומלל

תורישי ונבאש אל ,ץראה ייוג לא וניסחיו ונלש המחלמה רסומ תא םג ,םירחא םיאשונב ומכ ,ונרעצל
,ונצמיאש הרז תוברת םע דחיב ,"דסח יכלמ" - וניכלמו "םינמחר" - תימואלה ונתנוכת לש ףורצ .הרותהמ
,םנמא ."םינמחרל רזכאתמש ופוס םירזכא לע םחרמש ימ" לש ,ירשפא יתלבה "רסומה" תא ועבקש םה
ןתינ םאה :תושק תולאש ינפב םיבצינ ונייה הז אשונב הרותה תוכרדה תא ץמאל םיסנמ ונייה םא םג
רשאכ הזה ןמזב בשות רג לבקל ןתינ םאה ?חנ ינב תווצמ 'ז ימייקמכ םימלסומהו םירצונה תא רידגהל
תויוכז תקנעהש רורב ,םוקמ לכמ ךא ,םינורחאו םינושאר וקלחנ רשא הלא תולאשב ?גהונ לבויה ןיא
אלמ יחרזא תויוכז ןויוויש וליפאו) הרותה תשירד םע דחא הנקב הלוע הניא ,רחא םע ינבל ,ץראב תוימואל
םיאנתה תא ,תיחכונה תימלועה תואיצמב םוזי ןפואב םשייל תישעמה תורשפאה ,ךדיאמ .(יתייעב אוה
.תירשפא יתלב ילואו השק ,ץראב םירחא םימע ינב לש םתראשהל הרותה הביצהש

תואיצמה תריציל תלתופמ ךרדב תיהול-אה החגשהה הכילומ ,רבעב תובר םימעפב ומכש הארנ םלוא
רסא התוא ,תירזכאה המחלמה .ךכל םייוארה קר ,ונתונוביר תחת ץראב וראשיי היפל ,ץראב תילאידיאה
,ונחנאו .תאזה תענמנ יתלבה האצותל לעופב ליבות ,תובידנה "םולשה" תועצה ירחא אקווד ביואה ונילע
וניניע םישנ ,ןוויכה תא עדנ ,הרותה תשירד תא ףרוגו םוזי ןפואב םשייל ידכ היד הפיקת ונידי ןיא םא םג
!השענ - יקלח ןפואב ולו ,תושעל ןתינ רשא תאו ,דעיה לא

סקילפ םחנמ ברה


נ"על שדקומ ןויליגה
ל"ז ץיבובוקעי סחנפ ןב לאומש
א"נשת לולאב 'ג -ב ע"לבנ

םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
םוחתל ץוחמ

תרתומו ,םילייח לע הרוסא הז רוזיאל הסינכה - ועמשמו יאבצה םוחתה ןמ הז יוטיב אב ,ורוקמב
אוה םירומה רדח - ןוגכ ,םייאבצ םניאש םימוחתב םג וב שמתשהל לבוקמ םויה וננושלב !דבלב םידקפמל
לא = לשמל ,םייטקרפ אל םירשקהב םג םויה הז יוטיבב םישמתשמ !(םידימלתל ןבומכ) םוחתל ץוחמ
ןיבל וילע ונדמעש יוטיבה ןיבש לדבהל בל םישל שי .דועו ,ךרובע םוחתל ץוחמ איה ,וזה החישל בישקת
.('ב 'י ןיבוריע) תבש םוחת ירוחאמש חטשה - ועמשמו ,יתכלה חנומ אוהש םוחתל ץוח חנומה
ךרדה ךל ןיכת :לובג - הלימה תא םגרתל תנמ לע הב שמתשמ סולקנואו ,ארקמב העיפומ הניא וז הלימ
תועצמאב םגרתמ סולקנוא .ךערא םוחת תי תלתתו אחרא ךל ןקתת - ג טי םירבד - ךצרא לובג תא תשלשו
,(ימוחתב רבעת אל - חי כ רבדמב - יב רבעת אל) וב /יב :ןוגכ ,לובגל תוילובג םילימ םג םוחת הלימה
- םיתפשמה ןיב ץבר) םיתפשמ ,(ןודיצ דע יטמ יהי הימוחתו - גי טמ תישארב - ןודיצ דע ותכריו) הכרי
ןצד ארבדממ - ג דל רבדמב - םודא די לע ןצ רבדממ) ידי /די ,(אימוחת ןיב היתנסחאו - די טמ תישארב
.(םודא ימוחת לע
םוחת ,(ב ט תיעיבש) קמעה אירבט םוחתו :לובג ,ץק תועמשמב ךליאו ל"זח תורפסמ תישומיש וז הלימ
,ימלשורי) וכע םוחתבש יימס רפכמ ,(אי ד תיעיבש אתפסות) ... לדגמ תמוח ןולקשא תשרפ לארשי ץרא
וז הלימ תאצמנ דחוימבו ;דועו ,(א םירבד ,הבר שרדמ) יערדא לש המוחתל לארשיו השמ ואב ,(א א ןיטיג
.תבש םוחת - אשונב יתכלהה םוחתב ,ל"זח תורפסב ,בר שומישב
השטנ השדחה תירבעהש ינמוד םלוא ,לעופה םוחתב ןהו םשה םוחתב ןה הז שרוש שמשמ ונימי ןושלב
:ןוגכ ,םירחא םיעמשמ הל הלגיסו - לובג - (לעופב אלו םצעה םשב) הלימה לש תירוקמה תועמשמה תא
בגנה ,לילגה םוחת - ירוזיא ;לארשי לש יריוואה םוחתה - בחרמ ;'וכו תואלקחה ,האופרה םוחת - עוצקמ
םישמתשמ ונא ,רומאכ ,לעופב .דועו ,םהב קסעש םימוחתה לכב עדיי ןיגפה הצרמה - אשונ ;'וכו
.(רוזיאה תולובג תא עובקל) םחתל ,(ליבגהל) םוחתל :שרושה לש תירוקמה תועמשמב
:ןימוחת ,םוחת םילימה ןה םהבש םיביכרה דחאש ןושל יפוריצו םייוטיב רפסמ םישמתשמ ונימי תירבעב
לש רוזיא - בשומה םוחת ,תבשב וב תכלל רתומש בושייל ץוחמ המא םיפלא סוידרב רוזיא - תבש םוחת
תושרל יטפשמ ףקות שי וילובגבש רוזיא - טופיש םוחת ,דבלב ןהב רוגל ושרוה םידוהיהש היסורב םירע
,(םינודנה םיאשונב לובלב - םוימויב ןכו) תבש תוכלה םוחתמ חנומ - ןימוחת בוריע ,ותוא תלהנמה
.דועו ,(ילילש רשקב ,תובר םימעפ) םילדבה לוטיב - םימוחת שוטשט
- המיחת /םוחית ;רדגומ לבגומ ,רדוגמ - םוחת :הז שרושמ השדחה תירבעב ורצונש תורוצ איבנ םויסל
.תמייוסמ (שומישל) הרטמל דעוימה חטש - םחתמ ;תולובג תבצה

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הפורע הלגע

לושכמ האורה ךכיפל ."ךער םד לע דומעת אל" :() רמאנש ,לארשי ינב ויחא לש םנוחטבו םמולשל תוירחא הנשי לארשימ םדא לכ לע
.(ןכתסהל אלב רשפאשכ ומצע תוחוכב וא הרטשמל העדוה ידי לע) וריסהל גואדל בייח ,םיעסונה ןוכיסל םורגל לולעש ,שיבכב
."ללחה תוביבס רשא םירעה לא ודדמו ךטפושו ךינקז ואציו .והכה ימ עדונ אל ,הדשב לפונ ...המדאב ללח אצמי יכ" :ונתשרפב ונדמל ןכו
שפנ ןובשח ךורעל שי ,םימד תוכיפש עונמל חילצה אלשכו .םדא ינבמ תונכס ריסהל תוירחאה ויגיהנמו רוביצה ללכ לע תלטומ רמולכ
חצור לש ותואיצמל הפיקע תוירחא הילע תאשונש ,ללחה לא הבורקה ריעה איה וזיאו ,ערא המ קודבל םיאצוי רודה ילודג ןכ לעו .יבמופ
םדאה אצמי םג ךכ ידי לעש ןכתי .חצרה לש הארונה ותרמוח תא םינפי ולוכ להקה ,ללחה חצרב תיבמופה תוקסעתהה ידי לע .הבריקב
.(מ ,ג נ"ומ ם"במר) ושנוע לע ואיביו חצורה תא ףושחיש
תא וצחרי ללחה לא םיבורקה איהה ריעה ינקז לכו" .לחנה דיל התוא םיפרועו הלגע הינקז םיאיבמ ,הבורקה ריעה וזיא ררבתהש רחא
תעדה לע תולעהל רשפא יכו ,םיעזעזמ םהירבד ."ואר אל וניניעו ,הזה םדה תא וכפש אל ונידי :ורמאו ונעו .לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי
והוניאר אלו ,ןוזמ אלב והונרטפו ונידיל אב אלש אלא" :(ב ,המ הטוס) םימכח םיראבמו !?ללחה לש ומד תא וכפש איהה ריעה ינקזש
הפיקע תוירחאל םג תועמשמ שי ,חצרכ רומח ןיינעל ,רמולכ ."הייוול אלב והונחנהו
ודיב ונתנ אלו בער ךלהה היה םא םגו .יחו ךלמה ךרדב ךלוה היה ותוא םיוולמ ויה ולו ,םיטסיל ידיב לפנו העטו ,וכרד תא עדי אל ילוא
המכסה םג ,רמולכ .גרהי וא גורהיו תוירבה תא םטסלי ונובער ינפמ ילואו ,בערמ תומי ילוא .תוירחא םהיגיהנמו ריעה ינב לע תלטומ ,ןוזמ
.חצרל תמיוסמ תוירחא הב שי ,םחלל םיבער םישנא ויהיש ךכל
,הרותה לש התכרדה יפ לע .םיעזדזמ רוביצה יגיהנמ ןיאו ,היינח לע בירב וא ,תונח לש חתפב םיחצרנש םישנא לע ונא םיעמוש ,ונינובאדל
,וינגסו ריעה שאר םע ,םינפה ןוחטבו החוורה ,ךוניחה ירש לש ,תרושקתה יניעל ,השיגפ סנכל םיכירצ ויה ,חצרה רבד עדוויה םע דימ
ומלעתה ילוא ?ררועתהל ולחהשכ תויעבה לא וסחייתה אל ילוא .שפנ ןובשח ךורעל ידכ ,הרטשמהו טפשמה תכרעממ םיריכב םיגיצנו
?התבוח תא תאלממ הניא ךוניחה תכרעמ ילוא ?העיתרמ קיפסמ הניא השינעה ילוא ?םירומח םיעשפל רעשה תא וחתפו ,תולק תוריבעמ
."םדה םהל רפכינו ,לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו ,'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ" :שקבל היהי רשפא כ"חא קר

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ל"צז ברה ןרמל ןורכיז יעוריא
.ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ןרמ לש ותוקלתסהל םינש ז"ס הנאלמת לולאב 'ג םויב
."ברה תיב"ב תיתנשה הרכזאה דבלמ ץראה יבחרב ןורכיז יעוריא םינגראמ "תשרומ ןרק" ףותישב "ברה תיב"
טרס ןרקויו הרישב םינזחו םירמז ועיפוי ,ותומדל םירבדו ברה תנשמב תואצרה הנמייקתת תונורכיזהו ןויעה יברעב
.ברה לש ותומד לע
.הירהנבו וכעב ,הפיחב ,יכאלמ תירקב ,תוביתנב ,שמש תיבב ומייקתי םיעוריאה
-02 ברה תיב"ב וא 02-6426964 "תשרומ ןרק"ב וא ,ל"נה תומוקמב םיינרותה םיניערגה יזכר לצא םיטרפ לבקל ןתינ
.6232560


תקתרמו תדחוימ תוחילש
תונושה תוליהקה ךותבו ןיב םילגעמ םיבחרתמו םירשק םימקרנ ,םלועבו ץראב רעונ ינב ברקב תוליעפ תרגסמב
.םלועבו ץראב
םלועב םגו טרפב ץראב תוליהק קזחל "םענ יכרד" תתומע תלדתשמו הסנמ א"טילש ןהכה יח דוד ברה לש ודודיעב
.אבס לארשי חורב ןבומכ ללכב תונויצו ,טרפב תודהי ימוחתב
םיסנמ ונא םויכו םיראופמ תשרומו רבע םע הליהק ,םלועב תוקיתעה תוליהקה תחא םע דחוימ רשק רצונ הנורחאל
תוהזהו תופתושה תאו לארשי םע ןיב תיחצנה תירבה תא ררועלו הליהק התוא םע םידי בלשל םיפתושמ תוחוכב
.תידדהה תוברעה תא ומכ תידוהיה
!להומו טחושב ןכו והמ ידוהי ךוניח תוניבמו תובהואש ,תוריעצ תוחפשמב םינינועמ ונא תאז תקתרמ תוחילשל
.053-334238 :הליקסוב ירוא :םיטרפל


הינתנב "תשרומ ןרק" יניערג
,רוזאהו הינתנב םייתכלממ רפס יתבב תודהי ירועיש תרבעהב ולש ללוכה יכרבא תא ליעפמ הינתנב ינרותה ןיערגה
תובקעב ."ןליא רב" יתדה ןוכיתה ס"היב ידימלת םע תותורבחבו תיתליהק תוליעפב ,תלוזל הרזעו דסח יעצבמב
תורוא"ל הנבמ תמקהל םילעופ םה ,המוקתמ לדנה יבצו לאירא ירוא תסנכה ירבח תועובש רפסמ ינפל וכרעש רויסה
.תובר הכ הב םילעופ הינתנב ןיערגה יכרבאש ,תיתדה תונויצה לש תיזכרמה תלוזל הרזעה תתומע - "דסח
.יתלשממ עויסל היוארכ הרכוה ,םייתכלממה רפסה יתבב םיינרות םירועיש תרבעהב םיינרותה םיניערגה תוליעפ
עויסה ץצוק ,התע .ח"ש ןוילימ 22 -מ הלעמלב תוליעפה הבצקות ,םיפסכה תדעוב ןהיכ לדנה יבצ כ"חש תעב ,רבעב
.דבלב ח"ש ןוילימ 3 -מ תוחפל
עסמב תאצל המוקת הטילחה ךכיפלו ,הרותה רוא תא וציפיש םיפסונ םיכרבאל םיעוושמ םיינרותה םיניערגה
."תובבלב לחנתהל - םעה לא תאצל" - םיינרותה םיניערגל ףרטצהל םהיתוחפשמו תובישיה ינבל ארקיש םוסרפ


ךוניחב ץועיי
תיתשת םיווהמ םידומילה .B.Ed ראותל ךוניחב ץועייה תוחמתה ידומיל םימייקתמ "תויפלת" תימדקאה הללכמב
* .יכוניח ץועיו היגולוכיספב יטרואת עדי תיינקה * :םיאבה םימוחתב םידקמתמו ,ץועייב ינש ראות ידומילל
.תידועי תיעוצקמ תוהז חותיפ * .תישיא תועדומ חותיפ * .תירפס-תיבה תכרעמה יקלח לכ ןיב גולאידל םילכ תיינקה
.הדימל תויוקל םוחתב םידומיל לוכשא * .יתפכאו ןמוימ יעוצקמ תווצ םע - ישיא יווילו היחנה * :תינכותה תוידוחי
םע םידומיל בולישל תורשפא * .החפשמו תויגוז יאשונב תואנדסו ןויע ימי * .תודהיו ץועי לש בוליש תואנדס *
."ביבא תשרדמ"
םייתצובק םיכילהת יוויל ,ישיא סחי לע שגד .הארוהה ימוחתמ דחאב תוחמתהו ץועי ידומילמ בכרומ B.Ed ראותה
.תוישיא ןיבו תוישיא תולוכי חותיפו
.יתצובקו ישיא ןויאר ,םיהובג םיידומיל םיגשיה :הלבק יאנת
.talpiot@talpiot.ac.il 03-5128540/536 :ןופלט .הכוז םדוקה לכ .םצמוצמ תומוקמ רפסמ ורתונ"ץרא ךרד" תעונתב :יכוניח רגתא
העונתל יתעגה ."ץרא ךרד" תעונתב ימואל תורש תנש םייסל תדמוע ינא הלא םימיב" :ימואל תורש תבמ ישיא בתכמ
.בושחו לודג רגתא הז - הדומ ינא - ןכאו ,ל"נה תרתוכל המודה העדומ תובקעב
שי ןדצלשכ ,תורשל ייתורבח תושוע םג ךכ .םיפינס רפסמ לע תיארחאה תיזוחמ תזכרכ תשמשמ ינא ידיקפתב
.דרשמ תויארחא וא תוברת תוזכר ,םייגוגדפ םיזכרמ ,הכרדהה תקלחמב תוקסועה
וא תורשע :רמוא יווה .ןאכ אל הירחאמ םיפינסה לכ ,ןאכ אל איה םאש השיגרה ונתאמ תחא לכ תורשה ךשמב
."ץרא ךרדו ךוניח אלל וראשי ,חותיפ תורייעו תונוכשמ טרפב ,םיכינח תואמ
הברה םע ךא ,םיבאשמ לכ אלל תילארשי העונת תויהל טא טא תדעוצ העונתהו תורפ הבינמ ןכא תיכוניחה תוליעפה
.םיכינח תואמו םיפינס 30 -כ םויכ הנומ העונתה .םידדוב לש בוט ןוצרו המזוי
!ונתא ןכמוקמ - תונשל השוחנ הטלחה ןכבבלבו בצמהמ ןכל תפכאש תושיגרמ ןתא םג םא
.056-371095 הינש הנש הכישממה תורש תב ,תימולש :םיטרפל
.056-371091 ,03-9527464 :םיפסכ סייגמו זוחמ ת/זכר העונתל םישורד ןכ ומכ
(ןוריל - סקפ 03-9510598)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design