English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 ערוצמ - עירזת תשרפ

ערוצמ - עירזת תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


םייח-םס
:שיקל שיר רמוא
.(א ד"י ארקיו?'ערצמה תרות היהת תאז' :ביתכד יאמ"
.(ב"ע ו"ט ןיכרע) "ער םש איצומ לש ותרות היהת תאז

ללש ךותמ .ארקמ לש וטושפ קמועל הדירי אלא ,הקוחר תינושל היצאיצוסאב תילתנה אמלעב השרד הניא שיקל שיר לש ותשרד
:תערצה עגנמ דחוימב רהזהל ונילע עודמ שגדומ ובו ,רתויב טלובה רוקמה תא ןייצנ ,ךכ לע םידיעמה תורוקמה
...תערצה עגנב רמשה"
םירמל ךיהל-א 'ה השע רשא תא רוכז
.(ט­ח ד"כ םירבד) "םירצממ םכתאצב ךרדב
הקלת אלש רהזהל תאב םא" .התוא םיאיבמה םימרוגהמ אלא ,הפוג תערצהמ קר אל רמשהל ונילע יכ ריהבהל תשקבמ הרותה
.(םש י"שר) "תערצב התקלו היחאב הרבדש םירמל יושעה תא רוכז ערה ןושל רפסת לא ,תערצב

ןפואב ךרע ובו ­ "םייח ץפחה" ומש ארקנ וילע ­ לודגה ורפסב לארשי םע תא הכיזש ,ל"צז ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'רל ול יתית
.אמלעב תירסומ הכרדהכ אלו הקוספ הכלהכ תוליכרו ערה ןושל ירוסיא תא יתטיש
:רמא ךכו ותוקלתסהל הנש תאלמב םייח ץפחה לע וירבדב ל"צז קוק ה"יארה וז הדוקנ שיגדה הפי
ורפסב לבא ...ערה ןושלו תוליכר ירוסיאל עגונב הרבחה ייחב תטלושה הארונה תורקפהה לע רעצ בורמ טבצנ שודקהו רוהטה ובל"
קרו ...תששואמה הכלהה ידוסי לע לכה תא דימעה םא יכ ,תירסומ הפטה לש הרוצב םירבדה תא ןנגסל קר רחב אל "םייח ץפחה"
.(ה"יארה ירמאמ) "ןושלה תרימש" םשב ירסומ רפס םג םסרפל ןוכנל אצמ ןמז רחאל
לכורהו יאני 'ר
ונתשרפב םימכח שרדמב תדחוימ הראהל הכז ,"םייח ץפחה שיאה ימ" :(גי ג"ל) םילהתב קוספה לש ססובמה "םייח ץפחה" לש ומש
(ב ז"ט הבר ארקיו)
יאני 'ר .ונממ תונקל תוירבה וילע וקחד .םייח םס תונקל שקבי ימ :זירכמו ירופיצל תוכומסה תורייעב רזחמ היהש דחא לכורב השעמ"
אלו ךכל ךירצ התא אל :ול רמא .יל רוכמו ילא הלע אב :ול רמא ,םייח םס שקבמ ימ :זירכמ ותוא עמש .ונילקרטב דמולו בשוי היה
.ךתומכש
וירחא בותכ המ "בוט תוארל םימי בהוא םייח ץפחה שיאה ימ" :קוספ ול הארהו םילהת רפס ול איצוה ,וילא הלע .יאני 'ר וב ריצפה
"ערמ ךנושל רוצנ"­
.(גכ א"כ ילשמ) "ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש" :רמואו זירכמ המלש ףא :יאני 'ר רמא
".ועידוהו הז לכור אבש דע ,טושפ אוה ןכיה דע עדוי יתייה אלו הז קוספ ארוק יתייה ימי לכ :יאני 'ר רמא
:תויהת המכ הלעמ ,ןבומו טושפ הכ הארנה הז שרדמ
םילשכנ לכה ןה ,הז םייח םסל קוקז וניא אוה יכ לכורה ול רמא עודמו ?ונילקרטב דמלו בשי יאני 'ר יכ שיגדהל שרדמה חרוט עודמ
?יאני 'ר לעפתה ונממ ,לכורה ירבדב אלפנה שודיחה המ ,לכל לעמו ?ערה ןושל קבאב
,ונילקרטב תודיחיב הרות דומללו רוביצה ןמ שורפל וילע יכ היה רובס ונושלו ויפ רומשל ונוצר ךותמ אקווד ,יאני 'רש םירבדה םיארנ
:הקד הינוריא וז תוגהנתה דגנכ הנופצ "ךתומכש אלו ךכל ךירצ התא אל" ול רמואה לכורה לש ויפב ךא .רעוסה ןומהל לעמ אצמנה
?איה םייח תרות ­ ךתרות םנמאה ךא .ערה ןושלב לשכת אל יאדווב ­ לכורה וב טנוס ­ תוירבה ןמ קתונמה טרקוטסיראכ גהונה ,התא
:םילהתב קוספה דוסי לע לכורה ריאמ וז הדוקנ
"בוט תוארל םימי בהוא ,םייח ץפחה שיאה ימ"
.םיבוט םייחב ץפחו ומע ךותב בשויל תדעוימ אלא ,תורזנתיהו תושירפ תבייחמ הניא ערמ ןושלה תריצנ
םע ברועמ תויהל שקבמש ימ לבא ,רוביצה ןמ שורפל לוכי ,"ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש" :ילשמב קוספב קפתסמש ימ
.םילהתבש הרושבל קקזנ ,תוירבה
.המרמ רבדל ילבו ,ליכר תכלל ילב לכור תויהל ןתינ יכ הלגמה לכורה לש ויפמ אקווד האב וז הרושב
"םייח ץפחה" לש ותלגעב
םירפכבו תורייעב םיכורא םימי טטושש העשב ותלגעב קוק ה"יארה ויבא תא םייח ץפחה תחא םעפ לטנ דציכ רפיס קוק ה"יצרה ר"ומ
.הארוהו תונבר לוע ומצע לע לבקל ותוא ענכש ךכ בגאו ,רוביצ יכרצל
ףאו רוביצ יכרצב ,הרות ירבדב קוסעלמ קספ אלו רבגתמה ןייעמכ םייח ץפחה היה םימי םתוא לכ יכ המוצע תולעפתהב ןייצ ל"צז ברה
.ערה ןושל קבא ץמשב ולו לשכנ אל וירבד לכבו ,םימכח ידימלת לש ןילוח תחישב
לכור ותוא לש ותומד הלועו הפצ םיקחרממו ,םייח ץפחה "העומשה לעב" תא וניניע דגנל ונא םיוושמ
,םירפכל םיכשמו תורייעב רזחמה
.לארשי תיב לכל םייח םס איבהל
תרופ ןנח
תיבה תערצ

ןערכ ץרא לא ואבת יכ"
הזחאל םכל ינא רשא
.םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו
:רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול רשא אבו
תיבב יל הארנ עגנכ
- - תיבה תא ונפו ןהכה הוצו
- - תיבה תא ץתנו - - תיבה ןמ ןהכה אציו
(ה"מ-ד"ל ,ד"י ארקיו)

שדקמה תיב הז – "תיבה"
שדקמה תיב הז – "םכתזוחא ץרא תיבב"
ה"בקה הז – "תיבה ול רשא אבו"
איבנה הימרי הז – "ןהכל דיגהו"
הרז תדובע לש תפוניט הז – "תיבב יל הארנ עגנכ"
שדקמה תיב ןברוח הז – "תיבה תא וניפו"
- - לבב תולג וז – "הנחמל ץוחמ לא איצוהו"
(במ ,ד"י) "תורחא םינבא וחקלו" רמול דומלת – ?םלועל לוכי
ןבא ןויצב דסי יננה :רמאנש
(זט ,ח"כ היעשי) … תרקי תניפ ןחב ןבא
(זי ,ח"י הבר ארקיו)"תיבה תרות תאז"

תישו רימש ךלכיהב
.תיבה תרות תאז הנה

םלואה ברחנ הכיא
םלועה דוסי סרהנו
םלהו םיבכוכ וללוחו
תיבה ןמ ןהכה אציו

תינב רשא שדק תריד
תינק וז םעל ליחנהל
תיוצ םיביואל יכ יוא
תיבה תא וניפו ואובי

הירואמ לכ וכשחנ
הירעש לכ ורגוס
היאור לכ ורמא יכ דע
תיב יל הארנ עגנכ

ךתמחמ בוש ה-י
ךתאובנ רבד רוכזו
:ךתדעל אנ רשבל
תיבה דובכ היהי לודג

"תוצח ןוקת" תעב "לחר ןוקת" ךותמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םייחה לש "תישימחה הגרדמה"

רובו ןיעמ ךא"
(ול ,א"י ארקיו) "רוהט היהי םימ הוקמ

חתפנ רוקמ היהי אוהה םויב"
םילשורי יבשילו דוד תיבל
(א ,ג"י הירכז) "הדנלו תאטחל

חולישה תבקנ ימ תנומת

,הרהטו האמוט לש םיגשומה .ערוצמו עירזת תוישרפב ונינפב תשרפנ ,ההומתו האלפומ םייח תיווה
,שרדמה תיבב ידומלתה חישה לש ומלועמ םיחוקלה םייתכלה םיגשומ ונירובע םנה ,םישדוקו ןילוח
.וילספס תא שובחל הכז אלש יממ םיקוחר ךכ לכ םניהש ,תומלוע הנובו גרואה
תיבמ ורזחי תורהטו םישדוק יגשומש רחמ וניכז וליא ונמצע תא לאשנ םא ,הלאב ונל די רשא ונא םגו
.ונילע הבושתה לקת אל ,ונייח וארי זא דציכ ,ונייח תייוהל שרדמה
לע הדפקה .לכאמ תליכא ינפל ,ילכ תליטנ ינפל ,אסכ לע הבישי ינפל הבר תוריהז ונמעמ עבתת זא וא
רובע םעפ ,הרהטה הווקמ לא תיבה ןמ תדמתמ העונתב .אמטמה רבד לע היהי אלש ונלגר ףכ ךרדמ
הווקמה לא ותוא םיאשונו ןחלוש וא ןורא ,הטימב םיזחוא םינש םעפו תולעמה יבג לע חיננש טחמ
ילבמ ,תבשבש םושמ ,שדקמה תיבל המהב ליבומה בוטה וננכש תא שוגפנ ךרדב .ותאמוטמ ותולעהל
.ןידכ אלש ,הליכאה ןמזב לכואמ תלוספ ררב ,םישמ
.שרדמה תיבב תויגוסב קוסיעבו הלא ונייחב ונייד ,תאז לכ ונל המל הרואכלו
יכ םדא" שרדמה יפ לע ןכש .הרהטו האמוט םהל ןיא ,םייוגה ירה ?ונל איה תוכז םאה ,תוהתל שי דועו
לש התוכז םיתב יעגנ ףאו ,םיעגנב ןיאמטנ םייוגה ןיאו םיעגנב ןיאמטנ לארשי ינב "…ורשב רועב היהי
.לבת תוצרא ראש לש אלו םה י"א
שרחל ןוגינו רוועל הנומתכ
הילא הייפיצהו תוקקותשההש ,השדח םייח תואיצמ םע שגפמל ונתוא איבת הקימעמ תוננובתהש אלא
."ייח רתב ףידרד ןאמכ" איה
ורפסב יולה הדוהי 'ר ."רבדמ"ו "יח" ,"חמוצ" ,"םמוד" :םייח לש תוגרדמ עברא םיריכמ ונא ונמלועב
הניא ,םייח תגרדמ לכ .לארשי םע לכ הכז הל ,האובנה תגרדמ ,תישימח הגרדמ לע רבדמ ,ירזוכה
ןיא חמוצל .חמוצ תויהל ףאוש וניא םמודה .הנממ ההובגה םייחה תגרדמ לש הנורסחב השיגרמ
ןמ םדאה רתומ"ב םייקה ,רובידהו תעדה ןורסחב השח הניא המהבה .העונת לש ןורסח תשגרה
.ההובגה הגרדמה ןורסחב שוחל םילכ הל ןיא .הרובע םלש המהבה לש המלוע ."המהבה
בחרמ לש ונורסחב ושוחי אל ,דדוב יא לע םייח םהו ,םייניע רואמל וכז אל םדלווה םוימש םישנא תצובק
.םינווגהו םיעבצה ,תורוצה ,היארה
.םמלוע תסיפת תא הנשמו םהל הלגנ היה םלש םלוע ,םהיניע תוחקפנ ויה וליא
תנגנתמ ודילו רשאכ ןשי םדא וא קתרמ רועישב בשי רשאכ ,תעדה ונממ הקלתסנש ,רוכיש םדא
,רשואו החמש ,הבהא םעט םעט אלש ימל רפסנ םא .םייתימא םייח םעט םעוט וניא ,האלפנ הניגנמ
.םייח םהב ןיאש ימכ ותרכהב וספתי םיגשומהו ושפנ לעפתת אל ,האלפנה היווחה לע
הבשחמב ונא רמאנ ילואש יפכ ,וזה הרצלו יל המ רמאיו ןכתי ;"הבהא תוומכ הזע"ש ול רמאנ םאו
.תורהטו םישדק לש םייחה תגרדמ יבגל הנושארה תיחטשה
.הרובעב ןתי ותיב ןוה לכ תא זא ירהש ,הבהא תא הווחש ימ ןכ אל
!הינשה המוקל תולעל ליחתהל
תמועל לארשי לש םתנוכתב ,ירזוכה פ"ע בוש ריבסהל ןתינ הרהטו האמוטל לארשי םע לש ותוכז תא
םייחה תוכיא אקוד ."תואירבה ברו ילוחה בר" ,םיינוציחה םירבאה תמועל וניהש ,םירבאב בל ומכ םייוגה
םירבאב ומכ אלש ,הבוגת דימ ררוג ילוחו העיגפ לכש ךכל האיבמ תונידעו תושיגר לש ההובגה
.תויוכיאו תויושיגר ןתוא םהב ןיאש םיסגה םיינוציחה
לע רתוול ןכומ היה ימ ךא ,"בואכמ ףיסוי תעד ףיסוי" לש רעצ ןיא םייחה ילעב לש םייחה תגרדמב
? בואכמ לובסי אלש ידכ תעדה
םנמא .וצראב לארשי םע תמוקתל ונשדוק תמדא לע השדח םייח תואיצמל ךרבתי 'ה ידסחב וניכז
הבוטה תרכה םעש אלא ."ונייד הריחבה תיב תא ונל הנב אלו לארשי ץראל ונסינכה וליא" ונא םירמוא
םייחל ונתמדרתמ ונתוא ררועתש ןויצל הניכש תרזח לש רתוי ההובג םייח תגרדמל םילחימו םיפצמ ונא
םישדח םיינחור
.חורה תמוקו רמוחה תמוק תומוק יתש "…תויממוק םכתא ךלואו"
(םילימ 537) לגיפש יבצ ברה
תרשבמב ינרותה ןיערגהו תינוכיתה הבישיה שאר


תרשבמל ץ"מוא תרושב
תיב ירגובמ תוחפשמ רפסמ רשאכ ,םינש 6 -כ ינפל םקוה ןויצ תרשבמ "הנומאו רוא – ץ"מוא" ינרותה ןיערגה
תיכוניחה הישעב עייסל תנמ לע בושיב םהירוגמ תא ועבק , ןהכ ירוא ברה לש ותכרבו ותיחנהב ,ץ"רמ שרדמה
.תינרותהו
םייתד-םייתכלממהו םייתכלממה רפסה יתבב תלעופה ,ידוהיה ךוניחה תקמעהל השרדמ ומיקה ןיערגה ירבח
.הביבסהו ןויצ תרשבמב
ישיש ימיב לעופה שרדמ תיב דוסימלו הרות ירועש תפסוהל תסנכה יתבב תוליהק שובגל הצובקה הלעפ ןכ ומכ
.תרגוב היסולכואל
רפס יתבב ינרות קוזחל תלעופ וז הצובק .ןויצ זועמב ובשייתהש תוחפשמ רפסמ ופסותנ הנורחאה הפוקתב
.יתכלממה ךוניחה לש םייניבה תביטחבו םייתד םייתכלממ
.רפסה יתב דצמו החוורה תקלחמ ,ךוניחה תקלחמ ,תושרה דצמ הרזעל תונוכנו הלודג תוחיתפ תמייק בושיב
.תופסונ תוחפשמ טולקל חמשנו םיבר תוחוכ תוכירצמ תוברה תומישמה
.056-337088 ןיערגה זכר – יכאלמ לאירא :םיטרפלםייחה רוא

!"םיערוצמ" םניא םיערוצמה םג

ךא ,הז םשב תונוכמה וננמז תונב תולחמה תחא םע ארקמבש תערצה תא תוהזל ןתינ םא ,תיעדמ הניחבמ ,בר קפס
ץוחמ בשי דדב" תניחבב םהילע התפכנש תודידבהו תורודה תצורמב םינושה םיערוצמה לש רמה םלרוג יכ קפס ןיא
.םהמע עגמ לכמ רמשהל שיש הרבחה ןמ םידונמ םישנאל "םיערוצמה" תא וכפה ,(וט ,ג"י ארקיו) "ובשומ הנחמל
ןוגימ םתוא לאגו תערצה ילוח םע רשקה תא חפיטש ל"צז ןיול הירא ברה ימלשוריה קידצה היה דחוימו דיחי
.םתודידב
:"היה קידצ שיא" ורפסב זר החמש 'ר רפסמ ךכו
םיערוצמ לש םתציחמב
:ורופיס הז ?םשל עיגה דציכ .םילשוריב רשא םיערוצמל םילוחה תיבב תועיבקב רקבלו ומצע ןכסל הירא 'ר היה גהונ
איהש הל המ היתלאשו העיגרהל יתיסנ .יכבב תררממ השא םש יתאצמ .יברעמה לתוכה דיל יתרקב דחא תבש ברעב"
.םילשוריב היבלט תנוכשב רשא םיערוצמל םילוחה תיבב רגסהב ןותנו אפרמ ךושח הדלי יכ יל הבישה ?ךכ לכ היכוב
םייברע םילוח תואמ שולש םיפקומה םיידוהי םילוח רשע-םינש יתאצמ םשל יעיגהב .ורקבל ימצע לע יתלבק דימ
אל די .ץוחה ןמ םדא לש ורוקבל וכז אלש םינש הז יכ ורמאו יכבב וצרפ – ינוארשמ .םלוכב תולפטמ תוירצונ תויחאו
שמוח םהינפל ארוקו םירבדב םתוא דדוע ,אה לעו אד לע םהמע חחושמ ,תצק םתא רבדמ יתייה לבא ,םהל יתתנ
.תבש ברע לכב םלצא תכלל גהנמ יל יתישע הככו .י"שרו
הנחמ" קושבש ןמרב דוד לש םילכה תונחל יתכלה דימ .רשכ לכוא םהל קפסל לדתשאש ינושקב ירוקבמ דחאב"
… םלוכ םילכה ןתיש ךכ לע ןמרב דמע יתעתפהל .הווצמב קלח תחקל ויתשקבו השעמ ותוא לכ וינפב יתחש ,"הדוהי
ופרטצה ,הנשה שאר עיגהבו … לשובמה ןוזמה תא םהל אשונ יתייה ינאו ,תועיבקב םהל תלשבמ התיה ,הנח ,יתשא
יחולש" ירהש ,ךכב הכורכה הנכסה ינפמ ינב וששח אלו .רפוש לוק עומשל םילוחה תא וכיזו ,רוקבל 'יחיש ינב ילא
."םיקוזינ םניא הווצמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הלימ תירב לש הנמז

(ג ,בי ארקיו) "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו"

,תבשב הדילל ינימשה םויה לח םא וליפאש םימכח ודמל "ינימשה םויב" בותכה תשגדהמ
.םילמ תבשבו תבשה ינפל הלימה ילכ תא םיניכמו .(א ,בלק תבש) תבשה תא החוד תירבה
הלימה תא תוחדל ןיאש רמוחו לק ,ינימשה םויב הלימה ינפמ תיחדנ תבשה וליפא םא התעמו
.החפשמ יבורק הב ףתתשהל ולכויש ידכ
ןכסת הלימה אמש הנכס ששח שי םאש ,קוניתה תלחמ ,הלימה תא םיחוד תחא הביסמ קרו
טעומ באכ ול היהש ןוגכ דבלב דחא רבאב הלוח היה םאו .ותוא םילמ ןיא ,קוניתה ייח תא
םימי העבש םיניתממ אירביש רחא ,ופוג לכב הלוח היה םאו .ותוא םילמ אירביש דימ ,וניעב
.(ב ,בסר ד"וי ע"וש) ותוא םילמ זאו ,ירמגל אירביש ידכ םימלש
םויב הנמזב הלימ קרש ,ןושאר םויל הלימה תא םיחוד ,תבש םויב ירמגל אירבהש אצי םאו
,הלימל יואר השענ םא םגש ,םיגהונ םידרפסהמ םיברו .היוחד הלימ אלו ,תבש החוד ינימשה
םימיה תשולשבש ינפמ ,ןושאר םויל הלימה תא םיחודש ,ישיש וא ישימח םויב ,הנמזב אלש
סנכהל אלש ידכו ,תבש וילע ללחל םיכירצ םיתיעלו הלוח בשחנ קוניתה ,הלימל םינושארה
.ובר לצא וגהנמ תא ררבי םדא לכו .ןושאר םויל התוא םיחוד ,הלימה בקע תבש לוליח קפסל
םוי הזיאב קפס ,םיבכוכה תאצ ינפלו המחה תעיקש רחא ונייה ,תושמשה ןיבב דלונ קוניתה םא
הלח םא םלוא .םימי הנומש םירפוס הלילה ןמו ,הלילב דלונש בשחנ קפסהמ תאצל ידכו ,דלונ
.תבשה תא החוד קפסמ הלימ ןיאש ,ןושאר םויל ותלימ ת םיחוד ,ינימשה םויב תבש

דמלמ רזעילא ברה

('ח 'ו הכימ) "ךיהל-א …ךל דיגה"
א"סשת חספ "ןיפכד לכ" עצבמ םוכיס

הז הלועפ ףותישל תודוהו "רחשה תלייא" ןרק םע ףותישב ונלעפ הנשה יכ ןייצנ םירבדה חתפב
ונקליח םתוא םיכרצמה יווש .ץראה יבחר לכב "אחספד אחמק" לש תונמ 16,800 קלחל ונחלצה
.ח"ש 2,000,000 -כב דמאנ
וב ודבע םימיה ןמ קלחבש ,הזירא תיב תלעפהב ךרוצ היה ,הז לודג ףקיה םע דדומתהל ידכ
ונל וצקוה םש םייח ץפח ץוביקב הנשה םקוה הזיראה תיב .םיבדנתמ תואמ ןועשה ביבס
.םילמיטפוא םיאנתב דובעל לכונש ידכב תוזגלמ ןכו םינסחמו תוככס
.ירלסו א"ופת ג"ק 5 ,ןמש ,א"ופת חמק ,קרמ תקבא ,הפק ,הת ,תוצמ ,ןיי :הנשה הללכ הנמ לכ
תונמה תא רישעהל ,ףתושמב ונלעפ םמע ,םיינרותה םיניערגה ירבח וחילצה םיבושייה ןמ קלחב
.םילבקמה תא רתוי חמשל ךכבו
,הלופעבו תוירקב :ןופצב :םיירוזא הקולח יזכרמ השימחל תונמה ואצי םייח ץפח ץוביקמ
םוקמ לכ ךשמ הקולחה יזכרממו .עבש ראבב :םורדבו ,לאומש תעבגבו ה"ארה רפכב :זכרמב
.ול ובצקוהש תונמה תא םוקמו
.ארזעו ע"נב יכינחו תונפלואו תובישי ידימלת ויה םיבדנתמה ןיב
"דרוא ןימי" רפסה תיב ידימלת ןכו ,םילשוריב "םייח רוקמ" רפסה תיב ידימלת ןויצל םייואר
.האנ םוכס ומירהו רפסה יתב ךותב המרתה עצבמ ומזי רשא
לכלו ,7 ץורע תא ונותשרל הדימעה רשא דמלמ תינברה תא ןייצנ הדותל םייוארה םיברה ןיבמ
,רלדנק ילתפנל הדות ,תונלבוסהו תונלבסה לע םייח ץפח ץוביקל הדות .ותרזע לע ץורעה תווצ
"תוקפה םודיק" דרשמל .ףעוסמה ןוגראל םתמורת לע ,וטיטב יבאו יבר'ג םולש רש ,ךברוא רינ
תוריסמב ולעפו הפי ןיעב המורת ומירהש םיבוטו םיבר דועלו טקיורפה לש הלועמה עוציבה לע
.חכ רשייו הדות תכרב םלוכל ,חטשב

."דסח תוצמ"כ ,די תדובע תורומש תוצמ ונרכמ ובש ,הוולנ עצבמ ונפרצ "ןיפכד לכ" עצבמל
לש םיפסונ םיעצבמ םירהל םיווקמ ונא .וז הריכמ י"ע ח"ש 60,000 -כ סייגל ונחלצה ה"ב
.דיתעב "הווצמ תררוג הווצמ"
* * *
:דיתעל ונינפו הפונתב ךישמהל םישקבמ ונא "ןיפכד לכ" עצבממ םיקזוחמ
ינב תעונת םע דחיב "דסח תורוא"ל יצרא המרתה עצבמ ה"יא ךורענ ןויס רייא םישדוחה ךשמב
לכל דסחה תולועפ תא ביחרהלו ךישמהל לכונש ידכב הפי ןיעב םורתל רוביצהמ שקבנ ,אביקע
.םיגחב קר אלו הנשה תומי לכ ונל םיקוקזה םיכרצנה
,הנמאנ הכרבב
תרופ ןנח ןיקפיר יפא
"דסח תורוא" ר"וי "דסח תורוא" ל"כנמ


ןורבח רוא

?ןורבחבש דע חרזמה לכ ינפ ריאה"
(א"ע ה"כ אמוי) "!ןה :רמוא אוהו

רישה תא י"חלה שארב דמעש ,"ריאי" , ןרטש םהרבא בתכ ןורבחב ט"פרת תוערואמ תובקעב
.םכינפלש
החצרנש ,ד"יה ספ תבהלש לש הרכזל "ךופשה וניפט םד" לע קעוזה ,הז ריש םישידקמ ונא
,וניחא ידי תא םיקזחמו ,םיקחשמה שרגמב היבא תועורזב התויהב םירורא םילבחמ ידיב
-א תר'ח"ו "הננס ובא"מ ןורבח יבחרמ לכב לארשי ןוטלש תבחרהל םקבאמב ,ןורבח ירוביג
."יח-לת םש ןורבח לע ארקי דע" .ישיו תור ירבק דע "ןייש

יח-לתו ןורבח

"ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא"
(טכ ,ז"כ תישארב)

ךורב ונררא ,רורא ונכרבמ
.ערצמ הלוג – ונמעו
.ךופש םילגרה ימכ ונפט םד
.הראמ יער – ונמחל תפ

… הדנה תאמטכ םייוג ונוצקש
!?יתמ דע ,יהלא ,יתמ דע
:אנק לא – לארשי יהלא הנעו
"!יח-לת םש ןורבח לע ארקת דע"

"ריאי"[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design