English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  ב"סשתה ערוצמ עירזת תשרפ

ב"סשתה ערוצמ עירזת תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

:תוהז

לארשי תנידמ תא ךרב

ךשוחו רוא .א

.םייבויח תוחפ םירבד לע םג ךא ,ךכמ לארשי םעל וחמצש םייבויח םירבד לע עיבצהל היה ןתינ ,ןכל םדוק דועו הנידמה םוק םע
לכב ןומהב הרות דומיל ,ומויק לע םחולו ןגמ ידוהי אבצ ,ץראה לע ידוהי ןוטלש ,תויולג ץוביק ,הממשה תחרפה ,ץראה ןינב - דחמ
תווצמו הרות ירמוש םניא תיזכרמה התגהנהו הנידמה יטינרבק ,תורחא תועפות לע עיבצהל םג ןתינ ,ךדיאמ .דועו לארשי-ץרא יקלח
יללכה ךוניחה ,לארשי יטפשמ יפ לע וניא ובורב ץראב טפשמה ,הרות לש הכרד יפ לע המואה ןעמל םהיתולועפ תא םינווכמ םניאו
,הניבל וניבש םימוחתב ,תורשכב ,תבש תרימשב - היד תרכינ הנניא הנידמה לש תידוהיה איסהרפה ,אבס לארשי חורב ונניא
.דועו תובורק םיתיעל לארשי ישדוקב תעגופה תרושקתב , תמוסרפב
וארש ויה .לארשי תנידמלו תינויצה העונתל סחיתהל שי דציכ ,לארשי ינומא ימולש ןיב לודג חוכיו ללוחתמ תובר םינש ךשמב ,ןכאו
תיתדה תונויצה .האדוהבו ללהב ךרוצ ואר אל אליממו ,םירסחה םירבדה לע ,הלילשה לע ועיבצהש ויה ,ןטש השעמ ךילהתה לכב
שיש בויחהו בוטה תא תוארל התסינו שחרתמב םינשה לכ ךשמב הננובתה ,םכרדב םיכלוההו היגיהנמ ,היגוה ,הינבר - התוללכב
שורדהמ ,הלילשהמ םלעתהל ילבמ ,בוטה תא ,בויחה תא קיפהל וסינ ,הזב הז ובברעתהש םיללצהו רואהמ .ולוכ הלואגה ךלהמב
ךכו ,חורהו עדמה ,הרבחה ייחב תוברועמב ,ינוחטבה לטנב האישנב ,ןוטלשבו הגהנהב ,ץראה ןינבב םיליעפ םיפתושכ ומתרנ .ןוקית
.רוא ףיסוהל
רואה ייוליג לע ה"בקל תודוהל שי .(ג-ב ,בצ םילהת) "תולילב ךתנומאו ךדסח רקובב דיגהל .ןוילע ךמשל רמזלו 'הל תודוהל בוט"
.שדחמ רואה חרזי ןכא הלילה ףוסבש ןימאהלו ,רקובהו

!ונללפתה וזה הנידמה לא .ב

םינש תורשע ינפל לחהש ,תויולג ץוביק י"ע לארשי ץראל לארשי תביש !םיאיבנה ןוזח תומשגתה תליחת איה ונלש "לארשי תנידמ"
;(רתויל ונא םיפצמ םא םג) העשו העש לכב הנבנו ךלוהה ץראה ןינב ;תשלחנ םימעפו הילעה תרבגתמ םימעפ ,ונימיב םג ךישממו
יזכרמו תובישי ,ןויצב ןוכשל רזח הרותה זכרמ ;הפי ןיעב היתוריפ תנתונ ץראה ;ונצראל ונבש זאמ לארשי תומחלמ לכב ה"עב ןוחצנ
אלש המ) ונדיל רזח ונייח לעו ץראה לע ונלש ןוטלשה ;(הלשממה י"ע רקיעב ןומימה ףאו) ץראה יבחרמ לכב םיחרופו םיצצ הרות
.(אי ,אי היעשי י"שר - שרוכל םידבעושמ ויהש םושמ תולואגה ןינמב הנמנ וניאש ,ינש תיבב וליפא היה
אליממו ונל 'ה השעש הלודגה הבוטב ריכי אל ,הלילשהו רסחה תא רקיעב יוטיב ידיל םיאיבמה ,תרושקתה ילכ לש הלחמב עוגנש ימ
'ה תביזע לש תוילילש תועפות ויה םירצמ תלואגב םג ירהש ,םירצמ תאיצי לע םג תודוהל ךירצ אל הזכ םדא .ךכ לע הדוי אל
.(גכ-אי ,ב םש הארו .ו ,זי םיטפוש) "השעי ויניעב רשיה שיא" בצמה היה לארשי ץראל הסינכבו ,לוע תקירפו
.םיינחורו םיירמוח םירבשמ הב שיו ,דעצ רחא דעצ תינבנש הנידמ לש הארמהמ רבשנ אוהו ןכתי ,תיעבט לע קזב תלואגל הפיצש ימ
הנידמה אלא ,התראפת אישבו התומלשב הנידמה אל .ונללפתה הילא הנידמה יהוז ,לארשי תנידמ תרבועש הלודגה הלטלטה תורמל
תלעופ אל הנידמהש ךכ לע ןנולתהל וניכזש ונרשא .אוה וייח תא יחה יאמצע םעכ םישדחה ונייחו וניתלואג תחימצל סיסב הווהמה
לכה אלש תורמל ,ונללפתה הזה דליה לא :םדלי לע םירמוא םירוהש םשכ .הנוש תוגהנתהו תרחא הגהנה םיצור ונאשו ,יוארכ
.םהייח רקיעו םתפיאש אוהש הזה דליה לע לכתסהל םירוהל השק וליפאש דואמ תושק תופוקת שיו ,םלשומ
ילעפמו תויונח ,לארשי ץראב םידוהי רתוי שי הנש לכב .ץראב הברתמו ךלוהש לודגה בויחה תא האור ,המילש היארב טיבמש ימ
רמוש ידוהי לכ לוכי ,אבצב .ךלוהו ףיסומ ,הברדא אלא (הנידמה לש תונושארה היתונשב היהש יפכ) םיטעומ םניא םירשכ ןוזמ
.בר אל ןמז ינפל דע ירשפא יתלב טעמכו דואמ השק היהש המ ,תווצמה לע ותדפקה ךשמהל םיאנתה לכ תא לבקל תווצמ
םידדובכ אלו םעכ דקפתל ליחתמו ,שדחמ דלונה םע לש יעבט ךילהת והז ךא ,תוגיסנהו תונורסחה רקיעב םיארנ עגרכש ,ןבומ
.ןהילע ףיסוהלו תומייקה תוכרעמה לכ ןוקיתו רופישל םיצמאמ תושעלו ללפתהל שי וישכע .תוליהקב

תימשגה הוולשה .אובל ררועתת המואה תייחת תלחתהש קרפב ,לארשיבו לארשי ץראב היהת תינחור הדירמש ונא םילבוקמ"
.ץפח םהב ןיא רמאת רשא םימי ואוביו ,המשנה תא ןיטקת ,הלוכ םתרטמל ואב רבכש ומדי רשא המואהמ קלחל אובתש
לילעב זא הארייו ,הכפהמ ךופהיו רעס אובי רשא דע ,עקשיו חורה דרי אליממו ,לדחת םישודקו םיאשינ םילאידיאל הפיאשה
...תינחורה הרואה קשחב ,ותרותבו 'ה רואב ,םימלוע שדוקב אוה לארשי ןסוח יכ
םינש יקרפ ורבע רשא רחא ,הפיקת הרוצב המואה תוללכב דלויהל תחרכומש ,תוירמוחה דצל היטנה איה וז הדירמל הרוצה
ללוחתו םעזב ךורדת - דלויתשכ ,היטנה תאזו .תירמוח תוקסעתהל תורשפאהו ךרוצה המואה ללכמ ירמגל וספאנש ,תובר
.(קוק ה"יארה) ...חישמ ילבח םה םהו ,תופוס

אעמק אעמק הלואג .ג

.לארשי םע בצמב תטלוב הגיסנ התיה ,"ףרש י"ע אלו ךאלמ י"ע אל" ונתוא לאג ה"בקה תע ,לארשי תולואגל הנושארה ,םירצמ תלואגב
,בטוה אל םעה בצמש קר אל ."הזה םעל ערה ךמשב רבדל יתאב זאמו" :רמואו הערפ םע ותשיגפ ירחא ה"בקל רזוח ףא ונבר השמ
םיישקהו תוגיסנה לכ ךא ."השעי ויניעב רשיה שיא" וב תורקפה לש בצמל םעה עיגה לארשי ץראל הסינכב םג ךכ .ערוה ףא אוה אלא
.הלואגה ךילהתמ קלח ןניהו ויה הלאה
םילודגו םיכבוסמ םירבדש אלא ,רתוי רהמ תאז תושעל 'ה דיב ןיאש ינפמ אל .טאל טאל - אעמק אעמק האב לארשי לש ןתלואג
רוחאל דעצה .הרוחא דעצ ,המידק םידעצ ינש :דוקירל הלושמ לארשי תלואג .תבשוחמו תננכותמ ,תיטיא הרוצב תונבהל םיכירצ
הדירי וז .הדיריו הגיסנ וניניעב הארנש המ תא םג הכותב תללוכ הלואגה .השדחה תודדומתהל ,האבה םעפל הפונת תחיקל אוה
.(בכ ,ה תומש ייחב ונבר) ...הסכנו רזוחו הלגנ לאוגה היהי ...ןורחאה לאוגה תולגהב ,הדיתעה תאז ונתלואגב" .הילע ךרוצל
,ונב העגפ תולגה .תולגה תונש לכ ךשמב הכורא הדירפ רחאל הז םע הז םישגפנש םידוהי לש תוצובק ,דחא םוקמב בישוהל לק אל
וא הליהק לש אלו ,םע לש לדוג ירדסב תויחל לגרתהל םיכירצ .םוקיש ךילהתב ונא תעכו ,ונלש ינחורהו ימואלה הרדשה טוחב
,אבכוכ-רב תפוקתב היה הרק הזש הנורחאה םעפה .לארשי-ץראב תינידמ תואמצעו יזכרמ ןוטלשב תובר םינש ונלגרוה אל .הצובק
.הלודג החלצהב אל זא םגו
קיפסמ אל .ךכל לשב םעהש ילבמ ,הזה דבכה אשמה תא ףוחדל רשפא יא .הלואג לש תונלבס ,תדחוימ תונלבס תשרוד הלואג
אל ולוכ םעהש ןמז לכ ,םישדח תומוקמב ץראה תא תבשימ ,הלואגה תוכלה תא המצעל תררבמו המידק הצר םידוהי תצובקש
.הירחא
.וב ףתוש תויהל בייח לארשי םע לכ ,םלוכ .ישרוש ךא יטיא .קימעמ ךא יטיא בצק .הלשמ בצק שי לארשי תלואגל

לארשי תנידמ תא ךרב .ד

וללפתה ןכא םש .תולגב גוהנ היהש יפכ תוכלמה םולשל תוליפת םניא ,הנידמה םולשל הליפתהו תואמצעה םויב ללהה תרימא
רשפאמ אוהש לע ול םיביוחמ ושיגרה םהו ,ויתחת םיפופכו םיניתנ ויה םידוהיהש םושמ ,"ודוה םורי רסיקה" לש ישיאה ומולשל
.וצראב רוגל םהל
,הררש וא הלשממ תושארל ינולפ לש ותריחב וא ויונימ אל .תרחא וא וזכ הלשממ לשב אל ונתלואג תחימצ תישאר איה לארשי תנידמ
לארשי םע ידעי תמשגה םשל ,השוע הניאש וא ,תובר השוע הלשממ םנמא .הלואגה לש התישאר איה הנידמה םא תעבוקש איה
.ןאכל יחצנה רשקהו ץראב לארשי םע לש ותואיצמ תמועל ,ףולח רב איה הלשממ ךא ,ץראב
ימינפ םולש - ץראב םולשה לע ,םימחולה לש םנוחצנו םתנגה לע ,ץראב לארשי םע תרימש לע םיללפתמ ונא הנידמה םולשל הליפתב
ה"בקה לש ותניכש יוליג לעו דוד ןב חישמ לש ואוב לע ,תווצמהו הרותה תרימש לע ,תויולגה ץוביק לע ,םיביואה םע םולש ךכ ךותמו
ונילע ,יוארכ םיגהונ םניא םה םא .ויצעויו וירש ,םעה ישארל ותימאו ורוא ה"בקה חלשיש ,הליפת הנשי ןכ ומכ .םלועבו ץראב
.םוי לכב אלא ,תבשב קר אל ילואו ,רתוי הלודג הנווכב ללפתהל
.ונשפנ תודפ לעו ונתלואג לע ,'ה ונל ביטהש הבוטה לכ לע ונא םידומ ,תואמצעה םוי ,ונגח םויבו
יבויחה ךלהמה לכ לע לכתסמ וניאו ,וישכע רסחה לע לכתסמש הז אוה הבוט יופכ .(ח ,זק םילהת) "םדא ינבל ויתואלפנו ודסח 'הל ודוי"
.ובש םיישקה לכ םע
עונמל לדתשנו לעפנ תאז םע דחי .ןויצל ותביש זאמ לארשי םעל ועראש םיברה םייבויחה םירבדה לע 'הל ללהלו תודוהל ךישמנ
.האדוההו ללהה תבוחמ ונתוא םירטופ אל םה םלוא ,םיילילשל םתוא םיבשוח ונאש םיכילהת תוימיטיגל םיכרדב

בורק באז ברה
הריחבה תיב תבישי
יככותב' שרדמה תיבב םויכ תנכוש ,הינשה הנשה וז תמייקה ,הבישיה .םילשוריב 'שדקמה ןוכמ' ידי לע הדסונ 'הריחבה תיב' תבישי
.ויתוכלהל שדקמה ינינע תא רבעב ודמל וב (4 םירוכיבה 'חר) ידוהיה עבורב 'םילשורי
.השעמל הכלה שדקמה תויגוסב ןויעבו ,שדקמה תותכסמב םיקסועה - םיכרבאו םיריעצ - םידימלת תורשע הבישיב
.ם"במרל הקזחה דיבו ך"נתב ,הבשחמב ,רסומב ,הכלהב :הרותב םיאשונ ןווגימבו - אמוי - תדמלנה תכסמב םינתינ םירועישה
ןור ברה ,רבוקמ םחנמ ברה ,ןיגור ברה ,ןייטשקיד ףסוי ברה ,לאירא לארשי ברה ידי לע םינתינ םינושה םיאשונב םירועישה
.םירחאו רזיורק הדוהי ברה ,קוטשפולק
'םייח ץפח'ה - תורודה ימכח תאירק תובקעב ,תאז .המוקת רודב שדקמה ידומיל תא תשדחמה הבישי לש התובישח תא ןייצל רתומל
.ונרודב םייח תרותכ ויתוכלהל שדקמה ינינע דומיל תא שדחל םיארוקה ,ונרודב לארשי ילודגו ל"צז קוק ברה ,ל"צז
םוקמ לא הקיזה תאו שדקמה ינינע דומיל תא ריבגהל ,רבדה שקבתמ ,תיבה רהמו שדקמה םוקממ םעה ילגר תא קוחדל תונויסנה לומ
.הרהמב המוקמל הדובעה תבשהל ,הניכשה תארשה
.ההובג הבישי תרגסמבו 'רדסה' תרגסמב הבישיל םשרהל תורשפא תמייק
.02-6262042 :םיטרפל
המוקת תדמע

ילג ,ל"הצ ילייח לש םחור זוע .תיאניתשלפה תושרה טוטימל (איבמ לעופבש) עצבמה לע ,לארשיל הנגהה אבצ תא תכרבמ המוקת
.ונלוכ תובל תא םמחמ ידרחה רוביצהו ל"וחמ םידוהי ,םילוע ,םירגובמ ,סויג ירוטפ לש תובדנתהה
!תאזכש האלפנ המואל היואר תוגיהנמ אהתש ןוצר יהי
םדקתהל ידכ רורטה תויתשת תסירה"ל אל .הלשממה י"ע ורדגוהש יפכ המיחלה תורטמב יוטיב ידיל האב אל תאזה תוממורתהה חור
תמחלמו ,ודבל ידוהיה םעל תכייש תאזה ץראה יכ תשרופמו הרורב הרימאל אלא ,הזה םעה לחיימ "לשטימ ךמסמלו טנט הוותמל
.וניתדלומ לע תפסונ תונוביר שקבמש ימ לכב איה המרוח
.םכש ריעה לש ,חספ לש יעיבש יאצומב הרורחש איה אמגודכ
יווילבו ןומימב ךורעלו ,קידצה ףסוי ןויצב הרותהו הליפתה לוק תא שדחל ,לארשי תונובירל ,ןורמושה תריב תא ריזחהל שי
בקעי ימיב ,תיארקמה ריעה לש היתונופצ תא ףושחל תנמ לע ,הקיתעה םכש לת לכב תופיקמ תויגולואיכרא תוריפח ,םייתכלממ
.םעבחרו ךלמיבא ,עשוהיו
םה ושרחי ,אבצה תאו םעה תא וגלפיו םהינומהב וקרעי הדוקפ םויב יכ לאמשה ימויאו תורהזאה לכ .תוברקה ואיבה חקל דועלו
.הלפת החידבכ ולגתה "םיקנטה ינפל וחטתשיו םישובכ
תואמשכ .חריה לע התיחנה לש תיתרושקת הפישחל הכוז ,םעה לש םיבוקרה םיילושהמ ,(!!!) םינברס 21 ,ירורהסו ינקעצ ץמוק
,ע"שי יבשייתמ םע תוירדילוס םוי ףרה אלל תונגראמ הלפשב תוריעשכ ,"םיאולימל תובדנתהה זכרמ"ל םוי ידימ םינופ םיחרזא
לשובמ לכוא תובדנתהב תוקפסמ תוידרח תוחפשמ יפלאשכ ,ב"גמל בדנתהל ץראל םנובשח לע םיאב ל"וחמ םידימא םידוהישכ
התקדצב קפס ןיא בחרה רוביצבו םימחולה ןיבשכ ,%100 -מ הלעמל תובצייתהה ר"יחה תודיחיבשכ ,םחל תיב רוזיאב םימחולל
."ול הככש םעה ירשא" - המחלמה לש התוירסומו התלעמו

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
אתנידמ

הלימה לע רבדל ינא הצור השעמל םלוא ,הז רודמ לש ותוימרא תא קידצהל תנמ לע קר ,(הנידמ) תימרא הלימב יירבד תא יתרתכ
ארקמב .ריע = הנידמ - תיברעב ןכ אל .ץרא - איה תימראב הלימה תועמשמ .תורודה ךלהמב הילוגלג לעו - ןיד שרוש - הנידמ
איה ןיאש ששח שי ןכלו (הימחנו ארזע ,רתסא) םירחואמה םירפסב םימעפ ששו םיעברא ןכותמו ,םימעפ שולשו םישימח וז הלימ האב
םימעפל םלוא ;תימראכ ,ץרא איה םירקמה לש טלחומה בורב התועמשמ .תירבעל הסנכנ תימראה רוניצ ךרדו ,תירוקמ תירבע הלימ
תיבמ :וז תועמשמ םיאצומ ונא ל"זח ןושלב םג .(די כ א"למ) תונידמה ירש ירענ תא דקפיו - ךלפ ,הפנ ,רוזיא ,היצניבורפ :התועמשמ
הנידמה לכ וילע הזעלו וכעב תבשב םירכנ ילספס לע בשיש לאילמג ןב ןועמש ןברב השעמו ('ב 'ט תיעיבש) תחא הנידמ םיה דע ןורוח
אעיצמ אבב) הנידמ תוכלה :רתוי בחרה הנבומב םג - ןושל יפוריצ ךותב - וז הלימב ושמתשה ל"זח םלוא .דועו (א"ע א"נ םיחספ)
תועמשמ ונימי תב תירבעה .('א 'י תומבי) םיה תנידמ ,('ו 'ט אעיצמ אבב) הנידמ תכמ ,('ד 'ו תובותכ) הנידמה גהנמכ לכה ,(ב"ע ג"צ
תנידמ :ןושל יפוריצ ונימי ןושלב ורצונ ןכ ומכ .דועו ברע תונידמ ,לארשי תנידמ :ימואל ןוטלשו תונוביר תועמשמב ץרא איה הלימה
ינידמ ןויד) ינידמ םיראתה .היחרזא לכ תנידמ :ףוריצה דלונ - ירעצל - הנורחאלו ;דעס תנידמ ,הנידמה קוח םגו קוח תנידמ ,ץיח
.ורצונ הנידמ הלימה ןמ תוינידמ םצעה םשו (הנידמל ךיישה) יתנידמ ,(טניבקב
ךל-ןכסי המ - תלעות .א :תויועמשמ רפסמ הז שרושל .ןכס שרוש - תונכוסה ידי לע ץראב בושייה יניינע ולהונ הנידמה םוק ינפל
... דודל רשא תנכוסה גשיבא ןכו ;ט י תלהוק) םב ןכסי םיצע עקוב - םומיח .ג .(וט בכ והיעשי) ןכס - הנוממ .ב .(ג הל בויא)
לש התוליעפ המיאתה ולא תויועמשממ תועמשמ וזיאל ,ןיינעמ .(ל בכ רבדמב) יתנכסה ןכסהה - לגרה .ד .(ךלמה ינודאל םחיו
?לארשי (הנידמ אל ןיידע) ץראל תידוהה תונכוסה

לאנתנ והילא ר"ד
םייחה רוא

?םיאפורכ ודקפת םינהכה םאה

האב םאה ךא .'וכו רעישה עבצב םייוניש ,רועב םיעגנו תולחמ לש טרופמ רואית :םירורב םייאופר םיאשונב הרואכל תקסוע השרפה
?םיאפורכ ודקפית םינהכה םאה ?היגולוטמרדב קרפ ונדמלל הרותה
(ב הנשמ 'ג קרפ) םיעגנ תכסמב .תאז תוטילבמ תואמגוד המכ .תיעבט הלחמ ןאכ ןיאש רורבב הארנ ,תערצה יניד יטרפ תא םיקדובשכ
.וירחאל וא רויג ינפל יוג ןיב וא ,יוגל ידוהי ןיב ןיחבמ אל יעבט םוהיז .בשות רגו ם"וכעה ןמ ץוח ,םיעגנב ןיאמטמ לכה :רמאנ
ותיבלו ול ,התשמ ימי העבש ול םינתונ ,עגנ וב הארנש ןתח" :רמאנ הנשמה ךשמהב .ערוצמ םדא השענ וב ןמזה איה תפסונ אמגוד
םינומה תולהקתהמ הקבדהל רתוי ןכוסמ דעומ ךל ןיא ,הקבדה עונמל איה הרטמה םא ."גחה ימי לכ ול םינתונ לגרב ןכו ,ותוסכלו
.לגרל היילע וא הנותח תחמשכ
ןאכ ןיאש ןכ םא רורב .אמטת אל תיבה תלוכתש ידכ ,אל וא אוה אמט םא הערכהה ינפל תיבה תא תונפל הווצמ ןהכה ,תיב יעגנב
.ינחור ,רחא גוסמ הלחמ אלא תיסיפ האמוט
םושב םיאלח ןיאו ,םייעבט יתלב םירבד םהש הארת אלה ... הרותב תרכזנה תערצה" :תורורב עבוק ,םסרופמה אפורה ,ם"במרה
.(ה ב"י םיעגנ) "עבטה ךרדמ ץוח םירבד אלא םניאו ... םינפ
המואב ךרבתי 'ה רחב רשאכו" .לארשיל תוכז איה ,תינחור הלחמ לש וז תיעבט לע העפותש ריבסמ ,אפור היה אוה םגש ,ונרופסה
,וינפל ןוצרל םהמ בורה היהישכ ,םהילע ותלמחבו ,םירוסייב םנזוא ריעי (תווצמהו הרותה ךרד =) הזמ םתוטנבש ריהזה ,תילארשיה
."םהמ םידיחיה ריעי
הרקי רשאכו ... דימת םהילע 'ה חור ,'הל םימלש לארשי תויהב" אלא םימייקתמ םניא דגבהו תיבה תערצש שיגדמ םג ן"במרה
איהש לארשי ץראב אלא גהונ ונניא אוהו ... וילעמ 'ה רס יכ תוארהל ,ותיבב וא ודגבב וא ורשבב רועיכ הווהתי ,ןווע םהמ דחאב
."הכותב ןכוש דבכנה םשה רשא ,תרחבנה ץראב אלא אוהה ןיינעה אובי אלש ינפמ אלא ,עקרק תבוח ותויה ינפמ רבדה ןיאו ,'ה תלחנ
,התוא ללוחמה קדייחה הלגמ םש לע ,ןסנה תלחמ וא הרפל תערצ םויה תארקנה הלחמה תיאופר הניחבמ םגש ,ןייצל שי
.הרותב םיעיפומה םירואיתהמ היתונוכתבו הכלהמב דואמ הנוש ,(הרפל םוירטקבוקימ
וילא םבישהל תנמ לע ןידה תא םתיא הצממו םהילא בורק ה"בקהש ,לארשי םעל דחוימ יוטיב איה שנועכ תערצהש ,םידמל ונאצמנ
תא באכו חיכוי 'ה בהאי רשא תא" קוספה ןווכתה ךכל ילואו .תערצב וקלש האיבנה םירמו ונבר השממ לודג ונל ימו .המלש הבושתב
.(בי ,'ג ילשמ) "הצרי ןב
.ןוזבוקעי רכששי ברה תאמ הרותה תוישרפב םינויע .ארקמב הניב י"פע

ץיבוקשרה עבש תב ר"דתיהול-א תיביטנרטלא האופר

םיריבסמ ל"זח .יתליהקה יתרבחה םקרמה תא סרוהו ורבחל םדא ןיבש םיסחיב עגופה םדאל ןתינש ףירח לופיטב תוקסוע ונתוישרפ
וילא ברקתמה וליפא .ומוקממו ותרבחמ וקותינ ,הנחמל ץוחמ לא ותאצוה אוה ערוצמב לופיטה .ערה ןושל אטח לע האב תערצהש
."ארקי אמט אמט" קחרומ
לועפל לכוי אוהש ידכ ףוגה יקלח לכמ עויס ךירצ רבא לכ ןכו ,ול היוצרה האלמ תוליעפל עיגהל ידכ וירבא לכ לש דוקפתל קוקז םדאה
רבח לכ ןכו ,הירבח לכ לש תרבוחמו תפתושמ הלועפ י"ע אוה הצובקה לש םלשומה הדוקפת תישונאה הרבחב םג .הניקת הרוצב
תרגסמב קר םייקתהל תולוכי הרותה תווצממ קלח .הצובקה ירבח ראש לש המורתו רשק אלל םדקתהלו דקפתל לגוסמ וניא הצובקב
.הצובקה
הנשי דקפתמ אל הצובקה ירבחמ דחא םא הרבחב םג ךכ ,םדאה תלועפב העיגפ הנשי דקפתמ אלו ןוונתמ םדאה ירבאמ דחא םא
תא תורכל םיבייח ,םדאה לש ופוג לכל טשפתהל הלולעה הלחמ תחתפתמ םדאה ירבאמ דחאב הלילח םא ךא .הצובקה תלועפב העיגפ
קר אל ,ערה ןושל רבדמ הצובקה ירבחמ דחא םא ,הרבחב םג ךכ .תוומל םורגי ופוסבו ףוגה לכל רובעי אל םוהיזהש ידכ רבא ותוא
,רתויב ףירח אוה לופיטה ןכל ,הרבחה לכ תא סורהל הלילח לוכיש קזנ םרוגו תיתרבחה הריוואה תא םהזמ אוה אלא ,דקפתמ ונניאש
."הנחמל ץוחמ בשי דדב" ,הרבחה ןמ לדבנ אוה ךכמ האצותכו תערצ לבקמ אוה
חותינ י"ע תורשפא הנשי ידיימ ןפואב תורכה רבאה תא ואיבי םא ,הנואתב רבא תתירכ לש הרקמ הלילח הרק םא ,םויכ האופרב
ןמז רחאלו לופיט ול םינתונ ,דואמ הלוח רבא םיתרוכ .הלודג רתוי תיהול-א האופר הנשי ערוצמב .הרזחב ותוא רבחל ךבוסמ
אלא ,הרבחל וישעממ םרגנה קזנה תא עונמל ידכ קר אל הדעונ הנחמל ץוחמ ערוצמה תאצוה .הרבחל ותוא םירבחמו םרזוח אפרתנשכ
רתתסמש יתימאה ילוחב אלא ,תערצה יעצפב ינוציח לופיט לפטי אל אוה הרבחה ןמ ערוצמה קתונישכ .ותלחממ ואפרל ידכ םג
תא לקלקמו קיזמ הירבחמ דחאשכ םרגהל לולע קזנ המכו ,הרבחב תידדהה הניתנהו רשקה בושח המכ דע ןיבי אוה .וז הלחמ ירוחאמ
חור םורממ 'ה וילע הרעי זאו ,ויתפשמ ןוגה וניאש והשמ איצומ אוהש ינפל הבר תוריהז רהזהל עדי ךכמ האצותכ .םיימינפה םירשקה
.ועגנמ רהטיו הרהט
וניאש רוסאה רובידה תא למסל ידכ תטחשנ תחא .ןצויצב רובדה לע תוזמרמה םירופיצ יתש םג ללוכ רהטנש ערוצמ איבמש ןברקה
אפרנש וישכעו ,תרכנש הלוחה רבאה אוה ערוצמה .רתומה רובידה תא למסל ידכ הדשה ינפ לע תחלושמו היח הינשהו ,עמשהל יואר
תא ןכלו .רוסא ףוצפצ שיש ויניע דגנל דומעי דימת לבא ,םדאה ינב ראש םע החיש לש רשק רוציל ול רתומו הרבחל רבחתהל רזוח
.ןושלה דיב םייחו תוומ ,םוקמ לכמ ,החישב רתוה םא םגש ,עדי דימתש ידכ .הטוחשה רופיצה םדב םילבוט היחה רופיצה

ןיקיידוי קחצי ברה
"דודל םתכמ" ללוכ שאר
ביבא לת זכרמ ינרות ןיערג


ביבא לת זכרמ ללוכ
.הנש הרשע עבראכ םייקה םיללוכה ץולח ,"ברה זכרמ" תבישי תחולש ,"דודל םתכמ" ללוכ לע רקיעב ססבתמ ,ביבא לת זכרמ ןיערג
ןווגמהו לודגה ידוהיה ןיסולכואה זכרמ םע שגפמו תוליעפל תובדנתהו םירוגמ ידכ ךות ,הקמעהו ןויעב הרות וב דומלל יניצר םוקמ
תביש דוחיא"ב תוליעפ ,ריעה יבחרב םירועיש ןתמ ,ביבא לתב "ריאמ ןוכמ" תרגסמב תויוליעפ םימייקמ םיכרבאה .הנידמב רתויב
.םינושה וינווגל לארשי םע לכ םע ימוימוי שגפמ .ללוכה תא הקיזחמה תססובמ הליהק - "ןויצ
עויסו רוידב הרזע ,תדבוכמ םוי תגלימ ולבקי םימיאתמה .הנומא ירועיש ,ארמג דומיל ,הכלה תינכות ;ללוכב םידומילה תינכות
.םישנל הקוסעת תאיצמב
יכ ,םילשוריב אל תעכ ןנוכתתש אקווד אוה ... הבישיה רבד לע ריעהל ןוכנל יתאצמ" ברה בתוכש יפכ תויצולחה זכרמ איה ביבא לת
.(י"ק תרגא 'א קלח ה"יארה תורגא) "תילארשיה היחת חורב שדחתמה בושיה זכרמו ... .שדחה בושיה זכרמב םא
.02-6512727 ןיקיידוי קחצי ברה ,ללוכה שאר .03-6317048 דעיבא ,03-5233479 :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תואמצעה םוי דובכל

,האולמב ץראה בושי תווצמ תא םייקלו רוזחל לארשי םע הכז הכורא תולג רחא ,הנידמה תזרכה תעב ,ח"שת םיפלא 'ה רייאב 'ה םויב
המוא דיב אלו ונידיב היהת ץראהש הווצמה תא םייקל ונלחתה ,לארשי ץראמ םיקלח לע תונובירה תלחהו הנידמה תזרכה ידי לעש
לש תיללכ הווצמ איהש ,הווצמה רקיע תא ,םיבר םידוהי הב ורוגי םא וליפא ,רז םע לש תונוביר תחת לארשי ץראש ןמז לכש .תרחא
.םימייקמ ונניא ץראה בושי
בור םא וליפאש אוה ללכהו .ודגב תא ערקיו "רבדמ ויה ךשדק ירע" :רמאי ,ןנברוחב הדוהי ירע האורה לכש ,םימכח ונקתש וניצמ ןכו
,לארשי תונוביר תחת ויה םאו .ןתייאר לע םיערוקו ,תוברח תובשחנ ןה ירה םייוג דיב ןוטלשהש ןמז לכ ,םידוהי םה םירעה ןתוא יבשות
.(ב ,אסקת ב"מ ,אסקת ח"וא ח"בו ףסוי תיב) ןתייאר לע םיערוק ןיאו תובירח תובשחנ ןה ןיא ,םייוג םהיבשות בור םא וליפא
וברתה התמקה זאמש ,הנידמה תמקהל לודג ךרע שיש ,םינואגה םינברה דחא שרד ברה זכרמ תבישיב תואמצעה םוי תביסמב םעפ
עיגהשכו .הנידמה תמקה לע 'הל תודוהלו חומשל שי ךכיפל ,הרותה תווצמ תא לארשי תנידמב םייקל הרות ירמושל לק רתויו ,תובישיה
םויק ומצע אוהש ,לודגה רבדה אוה הנידמה תמקה םצעש שיגדהו םירבדה תא ןקית ,רבדל ל"צז הדוהי יבצ ברה ונברו ונרומ לש ונמז
ומצעל ךרע איה הנידמה תמקה ,םוכיסל .הווצמ תררוג הווצמש ,תווצמ דוע ומייקתי יאדוב ךכ ךותמו .הרותבש תולודגה תווצמה תחא
הרובגה תוררועתהב אוה תואמצעה םויב עראש סנה רקיעש ,הדוהי יבצ ברה רמוא היה דועו .תורחא תווצמ םויקל יעצמא קר אלו
,םלועב לארשי ןרק המרוה הז חכמ .הלואגה תחימצ תישאר יהוזו .ונתדלומ תנגה לע םחלהלו וניתואמצע לע זירכהל ,תובבלב תידוהיה
.םימעה יניעל םשה שודיק השענו
קשנ ילכו אבצ ונל היה אלש ,תיללכה ץראה בושי תווצמ תא םייקל ונלוכי אל ,סנואה תמחמ ,םיבר תורוד ךשמב יכ שיגדהל שיו
ףסונב אוה ירהו ,ץראה בושי תווצמ םויקל יחרכה יעצמא אוה אבצה לש ומויק ןכ םא .ןוטלש הב םייקלו ונצרא תא שובכל ונל ורשפאיש
םתוברח ותתיכו" :(ד-ב ,ב) והיעשי תאובנ םייקתתו ,םינקותמ םימי ועיגיש דע היהי ךכו .םהיאנוש דימ לארשי תא ליצמ אבצהש ךכל
."המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל ,תורמזמל םהיתותינחו םיתיאל

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


רורט יעגפנל ח"מג
וא תוכנ בקע תורצק תופוקתל תואוולהל םיקוקזש ,רורט יעגפנל תואוולה ח"מג םקוה ץראב יחכונה בצמה רואל
.055-481437 :םהרבאל תונפל אנ םיטרפל .תורחא תויעב
.(ןיעיקפב תסנכה תיב לש הנומת שי :ילחל)

.תידוהי תובשייתה הנש 2000 הז תמייקתמ ,לילגה ירה ימורמב ןימוי קיתע רפכ ,ןיעיקפב
תוקבד לארשי םע ללכל תוארמו תורוד תורשע לארשי ץרא יבגרב תוזחאנ תופסונ תוידוהי תוחפשמו יתניז תחפשמ
היווחו םירויס עיצמ זכרמה .לארשי ץראב תובשייתהה ףצר תראהל ,םירקבמ זכרמ םוקמב חתפנ הלא םימיב .יהמ
.םירקבמל דוביכו םוקמה ירופיס ,הריש לש תיטנטוא
.053-571369 :יטומלו 052-285262 :ןועמשל רשקתהל אנ שארמ םואתל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ראובמה ירזוכה"
ג-א םיכרכ ,ב"סשת'ה םילשורי ,דוד רזנ תאצוה

תשולש תרדס המלשוה ,"ימלשוריה ריזנה" ,ל"צז ןהכ דוד ברה ונבר םיקולא-ריזנ ןרמ לש םימורמ ינזגל ותולעהל הנש םישולש תואלמב
."ירזוכ"ה רפסל וירואיב לש םיכרכה
ידימלת ינפב םינש הרשע-שש ךשמב הצרה םכותמו ריזנה ברה ויסקנפב בתכש יולה הדוהי ונברל "ירזוכ"ה רפסב םירועישב רבודמ
שודק אוה" יכ א"רגה רמא וילע רשא "ירזוכ"ה רפס הווהמ ,וידימלתו קוק ה"יארה לש ושרדמ תיב ידימלת לצא ."ברה זכרמ" תבישי
.רתויב דמלנה הנומאה תודוסי רפס ,"וב םייולת הרותו לארשי תנומא ירקיעו ,רוהטו
,םהינפל ראובמ "ירזוכ"ה רפס יכ לע םידמולה וחמשי ,ו"שדק תורוא" ךרועו קוק ה"יארה ןרמ לש לודגה ודימלת ירואיב םע ,התע
.ולש שדוקה תורוא תכירע לע ריזנה תא דיקפהש ל"צז ה"יארה לש ותנשמ רואל ,ריזנה לש תידוחיה וכרדב
בוט-םש לעב לארשי יברב השעמ
זר החמש תאמ

-םש לעב לארשי יברל םיסחוימה ,תורמאו תורות ,תפומ ירופיס תואמ םתואמ ריעזמ טעמ ,בתכב זר החמש רפוסה הלעמ ,הז שדח רפסב
.םעל הרומ םג אלא ,םעה ןמ םרומ ותויהל קר אל והוכפה רשא ,תודיסחה תעונת דסיימ (ט"שעבה) בוט
(02-9973073) "לא תיב תירפס" תצפהבו "רשבמ לוק" תאצוהב רואל אצי רפסה


ביבא לתב ןורכיזה םוי ברע
ונניא חצנה םע" :אשונב האצרה םייקתת ,20:15 העשב (15.4.02) ב"סשת רייאב 'ג ינש םוי ,לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי ברעב
לת 13 קורס ןב 'חרה הדוהי לכיה תסנכה תיבב ,אביקע ינב ל"כזמ ,בגוי יטומ ('לימ) מ"לא יפמ ,(קוק ברה םשב) "הכורא ךרדמ דחופ
.051-527191 :םיטרפל .ביבא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design