English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 הוצת תשרפ

הוצת תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

םירופל רוא

!תושעל ךישמהל – ?תושעל המ

(ג"כ ,'ט רתסא תליגמ) "תושעל ולחה רשא תא"
…םידוהיה ולהקיו" – תינטנופס התייה החמשה .ןנברדמ הוצמ אל וליפא ,ותישארמו ,הרותה ןמ הוצמ ונניא םירופ
החמשה תא םייקל קר התייה רתסאו יכדרמ לש העיבקה ."החמשו התשמ םוי ותוא השעו וב רשע העבראב חונו
וב רשע השימח םוי תאו רדא שדוחל רשע העברא םוי תא םישוע תויהל םהילע םייקל …יכדרמ בותכיו" :האלה
."םהילא יכדרמ בתכ רשא תאו תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לבקו" השיגדמ הליגמה ןכאו ."הנשו הנש לכב
.םהילא יכדרמ בתכש ינפמ ךכ רחא קרו ,תושעל ולחה רבכש ינפמ לכ םדוק
ימיב הולבק רודה" (א ,ח"פ) תבש תכסמב ארמגה ירבדכו ,םעה ןוצר אוה םירופה תנקתל דוסיהש אצמנ
ןנברד יניד תיתכלהה היכרריהב ,תילמרופ הניחבמ םנמא .לארשי יגהנמ לכ לש םכרע םג והז ."שורוושחא
םכרע ,םה הלגתמש יממעה ןוצרה תניחבמ לבא .אתיירואד ינידל האוושהב ,ןושאר םוקמ םיספות םניא םיגהנמו
ירבד ילע םיבירע ,םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא …?'ןיימ ךידוד םיבוט יכ' יאמ" .רתוי ףא לודג
.(א ,הל ז"ע) בתכבש הרותה – "הרות לש הניימ רתוי – לארשי ימכח תונקת – ךידוד
– םדא לש ובלב תחא תודרמ הבוט" .ץוחבמ תוברעתה אלו ,ימינפה ןוצרה אוה תינחור תומדקתה לכל דוסיה
.(א ,ז תוכרב) "תויקלמ המכמ רתוי – ומצע תא ןווכלו תודרל םדאה לש תישיא הטלחה
הצור הניאש ריע לע "שבלתהל" יתוכאלמ ןויסנ לכ יכ תעדל .ונילע םיניערגה לש שדוקה תדובעל סיסבה והז
ומייק" :ונב םייקתי רשא דע ,םתוא דדועלו םימייקה תוחוכה לע ססבתהל ,הוונעב םיאב וננה .חלצי אל ,ךכב
."םהילע םיולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה ולבקו

לאירא הירזע ברה
"ןולקשא תורוא" ינרותה ןיערגה שאר
"ןולקשא תורוא" ינרותה ןיערגה
יתב 200 – כ םילעופ ריעבו ,תרוסמ רמוש רוביצה בור .וברי ןכ ,םיבשות 110,000 – מ הלעמל הנומ ןולקשא
ידיל האבש ,תינרות תוקזחתה לש המגמ תנמתסמ תונורחאה םינשב .ד"ממ רפס יתב הרשעמ הלעמלו ,תסנכ
,"ןולקשא תורוא" ןיערג ח"נשת תנשב םקוה הז עקר לע .הנפלואו תינוכית הבישי ,ינרות ס"יב תמקהב יוטיב
.תוחפשמ רשע םויכ הנומ אוהו ,"תשרומ ןרק" ףותישבו םוקמהמ רוביצ ישיא תמזויב
תיתליהק תוליעפ תעצבתמ דומילה תועשל ץוחמו ,('םירדס' ינש" אלמ םוי דומילל שרדמ תיב אוה ןיערגה בל
םירבחה ,תינוכיתה הבישיב תישיא תוכנוחב ,רפסה יתבל עייסמ ןיערגהו ,םילועמ םיינרות םינג ומקוה .הפינע
,םידליל יכוניח ןולע רואל םיאיצומ ,עובשה ךשמב םירגובמל םירועיש םירסומ ,תסנכ יתב ינברכ םישמשמ
.םהידליו םירוה לש ףתושמ דומיל – "םינבו תובא" תינכות םייתנש הזמ הדימתמ ש"צומבו
יפלא ריעה ידלי םיננשמ ותרגסמב ,"תוינשמ עצבמ" ןכו ,(!ןולקשאב הנושארל) תיתד הנטיק תמייקתמ ץיקב
.םיאנ םיסרפב םיכוזו ,פ"עב תוינשמ
. תיתדה תונויצה חורב ,'ה רבד תא םישקבמה לכל רשק תדוקנו דקומ הווהמו ,ומתוח תא עיבטה ןיערגה הגרדהב
ומקוה .טרפב יתדה ריעצה רודבו ללכב ריעב ,ןפוד תאצוי תינחור תוררועתה הנשי דחוימב הנורחאה הפוקתב
,טושפ אל רגתא רצוי םג ךא ,ןבומכ דדועמ בצמ .ןיערגה ףותישב ,ע"נב ירגוב תמזויב תושדח דומיל תורגסמ
.ותוליעפו ןיערגה תבחרהב םלוה הנעמ בייחמש

.051-276473 ןייטשקא איגש ,ןיערגה זכרל תונפל אנ ףרטצהלו רתוי ריכהל םינינועמל

ןורכז רוא

ןושש יחצל

םילפש םיחצרמ ידיב טבש ט"יב חצרנש ,ד"יה ןושש יחצ לש ותומל םוי םישולש ואלמי ,א"סשת רדא ט"יב עובשה
ינשו תנסא ותשא תא וירחא ריתוהו ,ןויצע שוגב רשא םירוצ שארב ותיבל וכרדב ,"תורהנמה שיבכ" דיל ול ובראש
.םיכר םהידלי
היהו ל"הצב דוקיפ ידיקפתל עיגה ,ןויצע רואב תיאבצ םדקה תינרותה הניכמב ןושארה רוזחמה תא םייס רשא יחצ
.םיאולימב – ןוירשה תגולפ דקפמ – ןרס ברכ
.ויהול-א ןיבל וניבו וירבח ןיבל וניב ,ומצע ןיבל וניב סלפכ רשי היה ןכאו ,"סלפ" יחצ רדגוה אבצב
הלעמל הברהו ,ומצעמ לכ םדוק שרד םהמ שרדש המ לכש ונייצ וילייחו ,בבל בוטבו ךרד רשויב ןייטצה ןיצקכ םג
.הזמ
* * *
תילאידיאה ותומד רואת בגא ,ולש ותומדמ חפט יחצ ףשוח ,ל"הצל וסויג ברע ויחאל חלשנש ,הזב אבומה ובתכמב
."תיתדה תונויצה" ןב לייח לש
תא םיריאמו ,ךכ לכ לודגל ובתכמ תא םיכפוה ,יחצ דקמתמ םהב ,םוי םוי ייחמ םינטקהו םיטושפה םירבדה אקווד
.התומ רחאל םג הטושפו הרוהט הנומא ךרד ונל תוותהל הכישממה ותמשנ

,יבגל
ךל לחאמ ינא .וילא ףואשל ךירצש רבד הז לאידיא לבא ,לאידיא םוקמ אוהש הזיאב םה תואבה םילימהש ןוכנ
.יאבצה ךתורשב החלצה בלה לכמ

יתד ליח תויהל
,ןבל הליל ירחא תירחש ללפתהל
,עסמ ירחא תיברע ללפתהל
,הנשמ דומלל יאנפ תעשב
.הנישה ךל תצרוק םיתיעל םא םג

,ררבמו לאוש לכל הנעמ תתל
,רבשהל ו"חו ךכמ קזחתהל
,המח החורא לע םיתיעל רתוול
,בלחו רשב ךרע לע רומשל

,הליפתל ןמז םוי םוי שורדל
.הליפתל שורד ןמז המכ חכוש דימת דקפמה יכ
,תוללכה ישוע לש תונובלע גופסל
,תומרב םינבא קרוז ךניאש תחנב ריבסהל

,הפה לובנמ הדיפקב רמשהל
!הפי רבדתש תשרוד הפכה ,תושעל המ

,הביסמ וא טרס לע םיתיעל רתוול
!?הבוט קיפסמ הביס וז םיכרע לע רומשל

םלוכ תא תונשל תוסנל אל
ךתוא תונשל םלוכל תתל אלו
"תיתדה תונויצה" אמסיסה תא הוואגב תאשל
.תינוזח הרמאכ הריאשהל אלו המישגהל
* * *

,ילמיסקמ ימצע יוצימ הז רקיעהו ךמצע םע וק רשיל ידכ ותוא ארקת םעפ ידימו ךלש קנראב רישה תא םישת
.הברהל לגוסמ התא

יחצ

!תוגרד דונעלו םידמ שובלל

ותומ דעו ותדיל זאמש ,ונבר השמ וליפא ."ישאר רוביג"כ הזכרמב בצינ אוהו ןהכה ןורהאל הדחייתנ הווצת תשרפ
וניא ומשו ,ויחא ןורהאל המבה תא ריתוהל ידכ ,ונתשרפב לוכיבכ ומצע עינצמ ,הרותב השרפ ףאמ ומש דקפנ אל
.תחא םעפ ולו .הב רכזנ
עגונ הנוהכל םתחישמבו םינהכה ידגבב דקמתמה השרפה לש הנכות םג .םיקסוע ונא יטנמסה טביהב קר אל ךא
."ויחאמ לודגה ןהכה" :ןורהאל ןירשימב
תוכזב אל ףאו ,ןונ ןב עשוהיכ - "תוברק ללשו הרובג תולילע" תוכזב אל ?הזה םרה ראותל ןורהא הכז המב
ףדורו םולש בהוא" :ויתודימ תוכזב - ללה ירבדכ - אלא ,םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא ,ויחא השמכ תונוילע תוגשה
תובא) "הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש
לא ןורהא לש וסחיב ןאצמל לכונ ,ופוג ארקמב אלא ל"זח תרוסמב קר אל ןורהא לש ויתודימל תודע שקבנ םא
.המינפ תיבמ ,םצמוצמה לגעמב םיליחתמ דסחו הבהא ירהש ,םירמו השמ ויחא
:ךכל תואמגוד שלשו
,ןורהא יפתכ לע אלו ויפתכ לע הגהנהה לטות םא ןורהא לש ודובכ עגפי אמש השמ דרח ,הנסה דמעמב :תחאה
.(םש י"שר) "ןורהא אוהו חולשל ליגר התאש ימ דיב" ונייה – "חלשת דיב אנ חלש" :שקבמ אוה ךכיפלו
:ובישמ ןורהא שפנ תא עדויה ה"בקה ךא
.(ד"י ,'ד תומש) "ובלב חמשו ךארו ,ךתארקל אצוי אוה הנה םגו אוה רבד יכ יתעדי ,יולה ךיחא ןורהא אלה"
."הלודגל הלוע התאש ךילע דיפקמ אהיש רובס התאשכ אל" :י"שר שיגדמו
:קלמע תמחלמ תעב :הינשה
?וידיב םיכמותה ימו " ...םידבכ השמ ידיו" ךא "קלמע רבגו ודי חיני רשאכו לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו
."דחא הזמו דחא הזמ וידיב וכמת רוחו ןורהאו"
ןיאה ?ודיקפת הז םנמאה ,םינש שלשב השממ ןקזה ןורהא ךא ,םירמ לש הנב תרוסמה י"פע וניהש ,רוח אלימ
?"ודובכ יפל וניאו ןקז" ןאכ
.לארשי תעושת :ויניעב רקיעה יכ השמל שמש תויהל שוב וניאו ודובכל ללכ שח וניא ןורהא לבא
יצח לכאיו ומא םחרמ ותאצב רשא תמכ יהת אנ לא" :השמ ינזאב ןורהא ארוק ,םירמ תערטצמש תעב :תישילשהו
יצח לכאנ וליאכ ונל איה ירה ונמא םחרמ האציש רחאמש … תמכ וז ונתוחא יהת לא" .(ב"י ,ד"י רבדמב) "ורשב
תערוק םהמ דחאב העיגפו ,דחא ףוג םניה ויחא לכו אוה יכ שחה בהוא חא קר קועזל לוכי ךכ .(י"שר) "... ונרשב
.ולש ורשבב

ןהכה שבלו" בותכה ירבדכ ,םשבלש ןהכה לש ויתודמ יפל "םיטייוחמ"ו םירופת תויהל םיבייח ויה הנוהכה ידגב
.(ב"ע ,ג"כ אמוי) ותדימכ ?ודימ והמ .('ג ,'ו ארקיו) "דב ודימ
ידגה תנומשמ דחא לכלו תוינחורה ויתודימ תא אלא תויזיפה והיתודימ תא קר ומלה אל ןהכה ןורהא לש וידמ ךא
:שפנה תודימ ןינבב דיקפת דעונ הלודגה הנוהכה
םימד תוכיפש דגנכ תנותוכ
תוירע יוליג דגנכ םייסנכמ
חור תוסג דגנכ תפנצמ
.(ב"ע ,ח"פ םיחבז י"פע) 'וכו בלה רוהרה דגנכ טנבא

לעש םהשה ינבא :תשרופמו היולג םיינחורה םתועמשמש םירזבא ינש םיססונתמו םיטלוב הנוהכה ידגב לכמ ךא
.ובל לעש טפשמה ןשחו ןורהא יפתכ
:בותכה תודעכ לארשי ינב תומש םיטורח םהינש לע
.(ב"י ,ח"כ) "ןורכזל ויפתכ יתש לע 'ה ינפל םתומש תא ןורהא אשנו" :םהשה ינבאב
.(ט"כ ,ח"כ) "שדקה לא ואבב ובל לע טפשמב ןשחב לארשי ינב תומש תא ןורהא אשנו" :טפשמה ןשחבו

"…חמשש הזה בלה"
יולה ךיחא ןורהא אלה …"
אוה רבדי רבד יכ יתעדי
ךתארקל אצוי אוה הנה םגו
(ד"י .ד תומש) "ובלב חמשו ךארו

* * *
– לארשי ינב טפשמ תא ןורהא אשנו
('ל ,ח"כ תומש) דימת 'ה ינפל ,ובל לע

* * *

:יאחוי רב ןועמש 'ר רמא
ויחא תלודגב חמשש הזה בלה
.ובל לע – םימותו םירוא שבליו חמשיו אובי
(ז"כ 'רפ תומש אמוחנת)

* * *

דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה …
ןמזה לע דרוי שארה לע בוטה ןמשכ
ויתודמ לע דרויש ןרהא ןקז
.(ג"לק םיליהת) …ןויצ יררה לע דרויש ןומרח לטכ

* * *

.(שרדמ) .ןורהאו השמ הז – "דחי םג םיחא תבש"
חותפ יבל יהי

,ייח ביתנמ טשא לבל ינרמש
לדי לבלו יחור קמי לבל
לטה ןמו ךל ונואמצמ
.ךר ינדועב תפלזה וילע

,ךד-לכ לא חותפ יבל יהי
לשוכ-לכ לא ,םייח םותי-לכ לא
.לצב ששגמו רתסב לתפנ

תוארל ינכז ,יניע ךרב
.תאז לבתב הלוע םדא יפי

,ירפ-לכ בטימ תתל ןוא יננח
ידשל יוקש בינב ,ייח תיצמת
.ידעב יופצ לומגל תופצ ילבמ

לילה תושרל קמחל – ימוי אובכו
.לא ,ךממו שיאמ המ עבת ילב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"הרמו הלודג הקעז"

השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו"
רפאו קש שבליו וידגב תא יכדרמ ערקיו
('א ,'ד רתסא) "הרמו הלודג הקעז קעזיו ,ריעה ךותב אציו
לש ותבוגת ."םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל" הריזגה הרזנ יכ ול עדונ ."השענ רשא תא עדי יכדרמו"
ישיאה רושימב תראשנ אל ותבוגת ךא ."רפאו קש שבליו ,וידגב תא יכדרמ ערקיו" .אובל תרחאמ אל יכדרמ
תקעז ןאכ תוארל היה ןתינ ."הרמו הלודג הקעז קעזיו ריעה ךותב אציו" .ןגפומ ןפואב הצוחה ץרופ אוה .ימינפה
.םירבדה תנבהל תרחא ךרד םג הנשי ךא .וילע ברח ומלוע לכש האורש ימ לש רבש
הב ןיא .איה תינטנופס ,םעה ןומה תבוגת .םידוהיה ראש לש םתבוגתל האוושה ךותמ תראבתמ יכדרמ לש וכרד
."םיברל עצוי רפאו קש ;דפסמו יכבו םוצו ,םידוהיל לודג לבא" .תיעבט "ןטב תשוחת"ל יוטיב םא יכ ,םוכחת
וב ,שובלכ רפאו קש חקל יכדרמ .םילדבהה תא דימ הארמ קימעמ טבמ ךא .רפאו קש םיחקול םה ףא ,יכדרמכ
םיעמוש יכדרמ לצא .המינפ תיבה ךותב ,םתטימ לע עצמכ רפאו קש וחקל ,תאז תמועל ,ויחא .ץוחב עיפומ םדא
טעמכ דוע שי ירה ?םידפוס םה המ לע ,םלוא .דפסמו לבא ,יכבו םוצ :םירחא םירבד םנשי ויחא לצא .הקעז ונא
חוסינב קוסעלו תוומה םע םילשהל ןמזה עיגה רבכ םאה .החירבל וא המחלמל ,הליפתלו ןורודל ןנוכתהל הנש
שואיי לש "אתקימע אריב" וזיאל ?יח ונדועש ימ לע דפסמו לבאל שי םוקמ הזיא ?לבא יסקט תנכהבו םידפסה לש
?הרובקה תונורא תא ןיכהל אלא םהל רתונ אלש דע ,םידוהי םתוא ולפנ ארונ
ךא ,לשכיהל הלולע וז ךרד יכ םנמא אוה עדוי .הלועפ ךרד ול שי .שאייתמ אוה ןיא .יכדרמ לש וכרד איה וז אל
םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור" ,התמישמב חילצת אל םא ףאו ,ברסת רתסא םא ףא .העושיב חוטב אוה
עשי רסח לש תונע לוק אל ףאו ,וב שי השולח תונע לוק אל .יכדרמ לש ותקעז לוק תא עומשל שי הז רואב ."רחא
שקבמה ,ידוהיה יכדרמ לש ותקעזב ונא םיעמוש הרובג תונע לוק .תוצוח לכ שארב ומעז תא קורפל שקבמה
תא חותפל אוה שקבמ .ריע לש הבוחרב דיחי תנגפהל אוה אצוי ןכ לע .םתמדרתמ םידוהיה ויחא תא ררועל
אוה שקבמ ךכ ךותב .םשפנ לע דומעלו להקיהל ריעו ריע לכב רשא םידוהיל אורקלו שואייה תא קלסל ,תובבלה
ןוחטיב ךותמ ךא .םישולק םייוכיסהו םיבורמ םינוכיסה ,רשב יניעב יכ אוה עדוי .תישעמ הלועפל רתסא תא ררועל
."תוכלמל תעגה תאזכ תעל" יכ אוה ןיבמ 'ה תעושיב אלמ
.וניהל-א ירעו ונרצא רמשמ לע ונא םידמוע הב ,תאזה תעב ונלגרל רנ ידוהיה יכדרמ לש וז וכרד היהת
."!ונל היהת ןכ" – "רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"

ירודכמ השק עצפנ רשא תרטע בשות ,הקילוט ןב ןהכה םייח ףסוי ,ונירבח לש ותאופרל םישדקומ םירבדה
וחוכבש הרות םוקמ ;בושייב םיכרבא ללוכ תמקה איה םייורש ונא וב בצמל ונא ונתבוגת .ותיבל ךרדב םיחצרמ
.לארשי ץראב וז הדוקנב ונתזיחאל םישדח המצועו קמוע תתל

תרטע בושייה בר ,לאירא לאירזע ברה

ןחבמ תעשב ימואל רגתא :תרטע
.םיכרבא ללוכ םקומו ךלוה ,הירא תיבל הרפע ןיב ,ןימינב הצוח שיבכ לע תרטע בושייב
.םהל ושרדייש םיינרות םידיקפת אלמל םירשכומ ויהיש המצע ילעב םימכח ידימלת ביצהל :ללוכה תרטמ
ייחמ תולאש רוריב םע א"רגה רואיבו ע"ושה תעד דע קימעמ יתבישי ןויעב ארמג דומיל :םידומילה תינכת
.הכלהו הנשמ ,ך"נת ןכו ,העשה תויעבל תוסחייתהב תרדוסמ תינכתב הנומא דומיל ,השעמה
.לאירא לאירזע ברה ודיצלו גרובמנ לאימע ברה דומעי ללוכה תושארב
.תועסהבו הקוסעתב עויס ןכו םויק תגלמ ,םוקמב םירוגמ ודמעי םידמולה תושרל
.ןד שוגב םידומילהו הקוסעתה יזכרמל ןהו םילשוריל ןה הברקב םקוממ תרטע בושייה


שוביג תבש
.תופסונ תובישיו רומה רה ,ברה זכרמ תובישיב ולא םימיב שבגתמ ללוכה תמקהל ינושאר ןיערג
.א"סשת רדאב ב"כ "אשת יכ" תשרפ הרפ תבשב ה"יא םייקתת םידמעומל שוביג תבש
.08-9206323 לאירא לאירזע ברה 054-920725 ןהכ ןבואר :ל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םירופה תווצמב םישנ בויח

השע תווצמ ןה ,התשמו הדועס ,םינויבאל תונתמ ,תונמ חולשמ ,הליגמה תאירק :םירופה תווצמ תעבראש תורמל
התואמ ולוצינ ןה ףאש ינפמ ,םירופה תווצמב תובייח םישנ םוקמ לכמ ,ללכ ךרד תורוטפ םישנ ןהמו ןמרג ןמזבש
.(א ,ד הליגמ 'ע) הלצהה סנב תיזכרמ הפתוש התיה רתסאו ,הריזג
תונתמו תונמ חולשמב םלוא .םויבו הלילב הליגמה תא עומשל תודיפקמ םישנה לכ יכ עודי הליגמ ארקמ יבגל
תונמ יתש חולשל ,האושנ ןיב הקוור ןיב ,השא לכ הכירצ השעמל ךא ,דיפקהל ךכ לכ תוליגר ןיא םינויבאל
םינויבאל תונתמב תבייח השא" :('ד ,ה"צרת ח"וא) א"מרה בתכ ןכו .םינויבאל תונתמ יתש תתלו ,תחא השאל
."ךפיהל אל לבא ,שיאל שיאו השאל חלשת השאו ,שיאכ תונמ חולשמו
הביטח תבשחנ האושנ לבא ,םינויבאל תונתמ תתלו תונמ חולשל הכירצ הקוור השא קר יכ םיראבמ שי םנמאו
בור תעד םלוא .(ב ,ד"צרת ןחלושה ךורע) םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ותואב דחיב םיאצוי םהו ,הלעב םע תחא
חולשמב תאצוי הניאו ,המצע ינפב םינויבאל תונתמ תתלו תונמ חולשל הכירצ האושנ השא םגש םיקסופה
תונתמב ןכו ,השאה רובע דחאו לעבה רובע דחא חולשמ דחיית החפשמ לכש יואר ןכלו .הלעב לש תונתמבו
רובע דחאו לעבה רובע םהמ דחאש וטרפ אלו םיחולשמ המכ וחלש םא ,דבעידב .(הכ ,ה"צרת ב"מ) םינויבאל
תונתמו תונמ חולשמ םייקל םיכירצ תווצמ ליג ורבעש תונבהו םינבה םג יכ ףיסוהל שי .הבוח ידי ואצי – השאה
.םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמל ךנחל יואר תווצמ ליגמ םינטקה תא ףאו .םינויבאל
לש ןכרד ןיאש ינפמ ,תורוטפ םישנש רמאש ימ שי ,ןייה תייתש יבגלו .הדועס תווצמ םייקל םישנ תוכירצ ןכומכ
ינשה דצה ןמ םלוא .רתויב הרומח השאה לצא תורכישה – תועינצה ירדג תניחבמ םגו ,ןייה תייתשב תוברהל םישנ
וברי םישנה םגש בוט השעמל ןכלו .םירופה תווצמ לכב תובייחש םשכ תובייח םישנש םינורחאהמ המכ םירבוס
.תורכש ישעמ אלו תימינפ החמש םורגת הייתשהש דואמ ודיפקי ךא ,ןייה תייתשב טעמ


דמלמ רזעילא ברה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"רדאב רשע השימחב (הליגמה תא) ןירוק ןונ ןב עשוהי תומימ המוח ןיפקומה ןיכרכ"
('א הנשמ 'א קרפ הליגמ)

:ורמאו ןונ ןב עשוהי תומימ המוח ןיפקומ אקווד עודמ וראב םש ימלשוריבו
תומימ התוא ולתו ,םימי םתואב הביבח התיהש לארשי ץראל דובכ וקלח :יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר"
."ןונ ןב עשוהי
:ד"ערת תנשב ולש םישדחה ימגתפב ל"צז ה"יארה הבתכ הז ימלשורי תובקעב
."שורושחא ידבע ראשהל ולכוי אל ןונ ןב עשוהי תומימ םיפקומו םיכרכ םיריכזמה"
:ברה ןרמ לש םישדחה ימגתפ תא ריאמה "םיחרי דגמ" ורפסב ל"צז םייהכלק יזוע ברה ךכ לע בתכו
אל םתחמש שאר לע התוא םילעמו שדוקה ץרא תא םירכוז – רתסאו יכדרמכ – הלוגב םתחלצה אישב רשא הלא"
תבישל םבל קמועב דימת וללפתי םה .תורז תויוכלמב תוינמז תוחלצה םע ומילשי אל ,שורושחא ידבע ראשהל ולכוי
."םלובגל םינב תבישלו ןויצ
.ןונ ןב עשוהי תומימ ןיפקומל תדחוימה הכלהה תעיבקל קומעה םעטה והזש אופיא אצמנ
םתלצה רחאל םג לארשי ינב תא ריתומו ץראל ץוחב שחרתמ הבש סנה ףאו ,תולג לש הליגמ הניה רתסא תליגמ
.שורושחא ידבעכ תווממ
ורושיק תוכזב חצנ לש םתוחב םותח תויהל םירופ הכז תאז םע ךא .םירופב ללה םירמוא ןיא הלשבש הביסה יהוז
.עשוהי תומימ ןיפקומה תוכלה תועצמאב לארשי ץראל יומסה

תרופ ןנח – סלב יבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל].לודגה ןהכה לש ותויח שרוש אוה לארשי לש םנורכז םג ךכ ,בלה ומכ – "וביל לע - לארשי ינב טפשמ"
(בוליפמ יכדרמ השמ יבר)

דסחה תא ררועת תורנה תקלדה ,םייברעה ןיב תעשב םג יכ - "הבהא" תובית ישארב - "םייברעה ןיב תורנה תא"
.יקולאה
(רדנסכלאמ לארשי יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


טנרטניאב - "ידוהי שאר"

."תודהי" אשונב I.O.L תרבח םע דחי (WWW. IOL.CO.IL) טנרטניאב "םורופ" חתפ "ידוהי שאר"
.(!200).םיאשונ ןווגמב םהיניב םישלוגה םיחחושמ וב ילאוטריו "םוקמ" וניה "םורופ"
.IOL תוליהקב (ימרופר בר תלהנהב םורופ דבלמ) תודהי אשונב םורופ היה אל הכ דע
רוביצ ללכל דעוימו תויתכלה תויעב ןורתיפ דעו הבשחמו הנומא יאשונמ – תודהיה תועוצקמ ןווגמב קוסעי םורופה
.םיבשחמ שיא םג וניהש םילשורימ ןבילוא לאומש ברה להני םורופה תא .םיינוליחו םייתד ,םישלוגה

"םיבישקמ םירבח – חותפ וק"
םינבר י"ע הנעמ תתל דעונ רשא םיבישקמ םירבח – "חותפה וקה" לע ונרפיס חלשב תשרפל רואה ןמ טעמ ןוילגב
ונא .תוישיא תויוטבלתה דעו םואלו הנומא תויעבמ ,םתו א םידירטמה םיאשונב רעונ ינב תולאשל ךוניח ישנאו
aviya@maale.org.il :ינורטקלאה ראודה לעו .02-6518388 :וקה לש ןופלטה 'סמ לע הזב רוזחל םישקבמ
."דמל ןשייבה אל" ,ושייבתת לא .הנעמ םישפחמו לואשל םישקבמה

םחוריב "דחיב" תשרדמ
ןיערג תרטמ .םחוריב תובשייתהה ןיערג לש יזכרמ טקייורפכ ,הנש 12 ינפל המקוה ,םחוריב דחיב" תשרדמ
.הקיתווה היסולכואה םע דחיב ,הרייעב עבק תובשייתהל ,ץראה זכרממ הקזח היסולכוא איבהל ,איה תובשייתהה
,םירומ 60 לעמ םכותמו ,תוחפשמ 80 לעמ ,םויה דע ,םחוריב בשייתהל ועיגה ,תובשייתהה ןיערג תרגסמב
לעפמ לש םייכוניחהו םיינוגראה םיפוגכ םישמשמ ,רדסהה תבישיו "דחיב" תשרדמ .ךוניחה תוכרעמב םיבלתשמה
.בגנב םילויטו ,םיידוחיי םירנימס לש תורגסמב םישנא 20,000 – כ הנש לכ םירבוע השרדמב .םחוריב תובשייתהה
,השרדמה תחתופ ,םיגחב .ההובג המרב ,תוגזוממ חוריא תוריד ובו ,ףסונ הנבמ השרדמה הכנח ,הנורחאה הנשב
.החפשמה לכל תויצקרטאו לויט ילולסמ לש עפשב הכרדה העיצמו ,תוחפשמ חוריאל הירעש תא
08-6583111/2/3/4 :"דחיב" תשרדמב חספ דעומה לוחל חוריא תוריד תנמזהל

תיבה רהב רוא
(ח-ז ,א יגח) !רהה ולע :...םכבבל ומיש
ברח וב םויה אוה ונלש ימואלה לבאה םוי ,שדקמבו שדקב םלועה תומוא ןיבל וניניב קבאמה דקמתמ םלועמו זאמ
ךליל הניפסב םנתנו הב םחינהו שדקמבש םילכ איבהו ינתוגרג ןימכ האשעו תכורפה תא לטנ עשרה סוטיט .תיבה
.(ו"נ ןיטיג) וריעב חבתשהל
ויתונובשח יפל רשא שדקמה ןינב לוטיב לע חמש רשא ותחמשב אלא ויה אל ,שורושחא לש ויתואתשמ םג
"אשדקמ יבד ינאמ קיפאו" הנוהכ ידגב שבל ןכלו ,והימרי לש ותאובנב הלואגל דעוימה ןמזה רבע רבכ םיעטומה
.(א"י הליגמ) (םהב שמתשהל שדקמה תיב ילכ איצוה)
ארוק ,ונב םחלנה בייואה .הז ןמיסב םידמוע ,הנשה שאר ברעב ולחהש םימדה יעורא ,שממ הלא ונימיב ףא
התייהו םעב תודגנתה הררוע תיבה רה תא לילכ ריגסהל – הלילח – תונוכנה .הצקא-לא תדפיתניא ותמחלמל
.םירותיוה ףטש תא הרצע רשא הנפמה תדוקנ
ינפב רגסנ םרטב תיבה רהל תולעל הכזש ןורחאה ידוהיה :ןורש לאירא לש הלשממה שאר דיקפתל ותסינכ םע
.תדבוכמו היואר הרוצב םעפהו םידוהיל חתפי 'ה תיב רהש היפצה הלודג ,םידוהי
תויתכלהה תונכהה רחאלו רהב םירתומה תומוקמה לא תינומה הילעב גחויש יוארו ימואל גח םוי היהי החיתפה םוי
.תושרדנה
ןוכנ תויהל ,רהל הילעה תא וריתהש הרותה ילודג לע ךמוסה לודגה רוביצה תא תנגראמ ,שדקמה ןוניכל העונתה
.ושדק רהל ונמע לש ותהימכ יוטיב ידיל אבת וב ,לודגה םויה תארקל
31336 .ד.ת שדקמה ןוניכל העונתל ךכ לע עידוהל םישקבתמ ,הז םוי תארקל האירק תשרל ףרטצהל םינוכנה
.02-5371904 :ןופלט ,םילשורי
סקילפ םחנמ ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


.תידוהי הבשחמל תע בתכ – "תומדקא"

,םירבגל שרדמ יתב םילעופ ותרגסמבש ,תודהיה ידומיללו תוגיהנמל ימדקא זכרמ אוה םילשוריב השרומ תיב
םירמאמ ובו "תומדקא" רואל אצוי העשה ירגתא םע תודדומתההמ קלחכ .תוצופתל תוגיהנמ תרשכהלו םישנל
.יקנע דודו ץלוהרב יחימע :םיכרוע .תיתוברתהו תינרותה ,תימדקאה הריציה ימוחתמ
ןויליגה .םילשוריב השרומ תיב תאצוהב תידוהי הבשחמל תע בתכ – תומדקא לש רושעה ןויליג רוא האר הנורחאל
היטרקומדל הסחי ,תיתדה תונויצה לש הבצמ לע םירמאמ ובו "תיתד הבשחמו תיתד תונויצ" אשונב קסוע
הידבוע ברה ,קוק ה"יארה לע םירקחמ ,העשה יניינעב תויתרקיבו תויכוניח תוסמ :ןויליגב דוע .הכלהה תושדחתהלו
'פורפ ,רגנילה השמ ,ןונ-ןב לאוי ברה ,סור רמת ר"ד ,ואל ינב ברה ,סדנרב הדוהי ברה :םיבתוכה ןיב ,דועו ףסוי
.םירחאו ,ץרווש בד 'פורפ ,גרבנזור םולש
02-6216462 :םייונמלו תונמזהל ןופלט

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design