English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 תודלות תשרפ

תודלות תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


דחוימה דיחיה ידנג

:ד"יה יבאז םעבחרל ןורכיזה תרצעב הכרב רהמ דמלמ רזעילא ברה רמאש םירבד ךותמ

םירופיכה םוי תמחלמל ועיגהש ןוויכ לבא ,הנידמה תמקה תעב ,ח"שת תוברקב לייח ושע םיבר םימחול"
םהמ שיו .םחוכ שת כ"חאו ,םינש רפסמ דוע םנוזחב דמעמ וקיזחהש ויהו .םחוכ שתו םנוזח תא ודביא
.ןכ ינפל ונבש המ לכל םיקיזמו םיררוצ ושענ םנוזח םייתסנש רחאש
וב ,ןורחאה ומויל דע ותדלומו ומעל ןמאנו ץורח גיהנמ היהש ,ד"יה יבאז םעבחר ראשנ םלוכמ דיחי טעמכ
.םשה שודיק לע גרהנ
םחוכ רתוי םהל דמע אל םיוסמ הבוגל ועיגהש ןוויכו תונוע רפסמ הפי םיחמוצש םיחישו םיחרפכ ויה םה
לא וישרוש תא רבחל חילצה רשא ץעכ היה אוהו .םירדרדו םיצוקל ושענש שיו ,ולבנו םהינפ לע ולפנו
הנמאנה ותייערו אוה וכז ךכו .תשדוקמהו הקיתעה םילשוריב תיתרוסמה ותחפשמ לש םיקומעה הישרוש
..תדלומה תמדאב םיעוטנ הישרושש הלודג החפשמ םיקהל ,וירבח תיברמ וכז אלש המל ,לעירצוקו ערוז

איהה ץראב קחצי ערזיו"
םירעש האמ איהה הנשב אצמיו
(בי ,ו"כ תישארב) ".'ה והכרביו

" 'ה והכרביו … קחצי ערזיו"
:ריאמ 'ר םושמ יאני ר"ב יאתסוד 'ר
:קחציב רמוא אוה ירה
[?חורטל וילע עודמ] (דכ ,ו"כ) "ךערז תא יתברהו ךיתכרבו"
:וניבא קחצי שרד ךכ אלא
(גי .ו תוכרב תפסות) !ערזו דמע – ידי השעמב אלא הרוש הכרבה ןיאו ליאוה

:הווש הריזג קחצי שרדש הארנ"
,אובת אל "ךערז תא יתברהו" תכרבש ומכ
,היברו הירפב םדאה קסוע םא אלא
,אובת אל ץראה הכרב ךכ
("המימת הרות") ".המדאה תדובעב םדאה קוסעי םא אלא


קחוצו …

הדשה בלב

,ךתנ ףעז םשג ,רפא קחש
,קקושו ףטושו ףחוס
,חלפ ול בצנ הדשה בלבו
הדשה בלב חלפ ול בצנ
.קחוצו

םורמל וינפ תא םירמ אוה וטאל
,ךרבמב ופכ תא טישומו
.חלקיו חלקי םשגה ורעשמ
– חלפ ול בצנ הדשה בלב
.ךיחמו

,בבושה ונבל חלוסה באכ
– קיחבש קונתל םאכ
,בצנ ול חלפ הדשה בלב
וידגבמ בזה םשגב אוה טיבמ
.קחוצו

ןיקנבט השמקומע שירח

:אנינח 'רב אמח 'ר רמא
.ללפתיו רוזחי ,הנענ אלו ללפתהש םדא האר םא
(די ,ז"כ םילהת) " 'ה לא הוקו ךבל ץמאיו קזח ,'ה לא הוק" :רמאנש
ב"ע ב"ל תוכרב

,ןשקע תויהל ללפתמה ןמ איה תעבות :והשמ תיביאנ תינטשפ ןושאר טבמב תיארנ ,אמח 'ר לש וז הכרדה
"ךינב לע םחרתש דע ןאכמ זז ינניא" :רמואו וביבס הגוע געה לגעמה ינוחכ .םלוע לש ונוברל רתוול אלו
.(א"ע ט"י תינעת)
וז ותליפת התיה אלש אוה תוא ,הנענ אלו םדא ללפתה םא :רמול אמח 'ר שקבמ – ינש טבמב – ילואו
לא – תאצמ אלו תעגי" :םימכח ורמאש ךרדכ .תפסונ םעפ יוארכ ללפתהלו ץמאתהל וילעו ,היואר הליפת
.ךדיב רבדה חלצי םעפה ילואו תאש רתיב ץמאתהל בוש אלא ,הכלהכ תעגיש ןימאת לא ונייה "ןימאת
לכמ קומע ישילש דמימ אמח 'ר לש ותרמימל ןתונ "ה"יאר תלוע" ורודיסל המדקהב קוק ה"יארה לבא
.קומע
םימלועה ןובר לש וניד רזג תא תונשל הליפת לש החוכב דציכ הלאשה םע תודדומתהב הצוענ אצומה תדוקנ
.תמאו קדצ ויטפשמ לכש
:הליפתה תוהמב ןנובתהלו קימעהל תעבות וז הלאש
ןובר לש וסחי יונשל חתפמה אוה אוה הז יונישו .ללפתמה לש ותומד תא תונשל הניה הליפתה תמגמ
.וילא םימלועה
לכ לעו ,שפנה לע םילחה םייונישה לכ םע תולעתהל אלא ,תוהול-אב רבד םוש תונשל הצפח הליפתה ןיא"
.(ד"י 'מע ה"יאר תלוע) "וב הרושק שפנהש הדימב ,ולוכ םלועה
ןכ םא ,הינפל ומכ – הליפתה ירחא התא םא" :תודיסחה דסיימ ,ט"שעבה לש הפירחה ותרמימ ןבות ןאכמ
,"לעיפב" "ללפמ" אלו "לעפתה"ב "ללפתמ" םשב הליפתב 'ה לא הנופה ארקנ ןכ לעו "?תללפתה המ םשל
.ותליפת רקיע יהוזו ומצע לע םדאה לעופש הלועפ לע הרומ "לעפתה" ןינב ןכש
!תוראב רופחל
תחתופה םסק תמסיס הליפתה ןיא ןכש ,"ללפתיו רוזחי – הנענ אלו םדאה ללפתה םא" עודמ ןבומ התעמ
רחא בלש בלה ןוקית לש ךשוממ ךילהת תעבןתה "בלבש הדובע" אלא ,ןידה רזג תא תחאב הנשמו ,םירעש
.דעיה תגשהל דע ,בלש
.ונתשרפב בורל יוצמה תוראבה תריפח ךילהת וניה וז הדוקנ תראהל רתויב עלוקה יומידה
ול לא םימ אצמ אלו ,םייתש וא המא רפח םא םג יכ ,ובל לא בישהל ךירצ ראבה תריפחב עגייתמה
םימ אצמיו ודועיל עיגי רשא דע המא לא המא ףרצלו קמועל רופחלו ףיסוהל וילע הברדא אלא שאייתהל
.םייח
עדוישכ לבא .ובבל שלחתמ ,ותרטמל ןהב אב וניאו תולועפ השוע אוהשכ םדאב הדימה איה ךכ הנה יכ"
.ותדובעב ףיסוהל ץמאתמ ובבל ,ותרטמל והברקת הלועפ לכש אוה
ץמאיו קזח' ןכ לע .ןיידע תמלשה אלש אלא הרטמה לא רתוי תברקתה יכ הנמאנ עדתו … ' 'ה לא הוק' ןכ לע
.(ד"כ 'מע ה"יאר תלוע) " ' 'ה לא הוקו ךבל
. . .
:ונתשרפב קחצי לש ותליפת תא תורקי רואב םיריאמ ל"צז ברה ירבד
איה הרקע יכ ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו"
(א"כ ,ה"כ תישארב) "ותשא הקבר רהתו 'ה ול רתעיו
הנשמה ינכפהמ ךילהת ונינפל יכ םימכח תעדל תדמלמ ,קחצי תליפתל ידוחי יוטיבכ ,"רתעיו" הלימה
.תואיצמ
.(ןושליק) !רתעל ?םיקידצ לש םתליפת הלשמנ המל :קחצי 'ר רמא"
תדימ תכפהמ םיקידצ לש םתליפת ךכ ,םוקמל םוקממ ןרוגב האובתה תא ךפהמ הז רתע המ :ךל רמול
.(א"ע ד"ס תומבי) "תונמחר תדימל תונזגר
הערפ שקבמש ךרדכ ,"ליעפה" ןינבב "קחצי ריתעיו" רמאנ אל :ארקמה ןושלב קיידל ונילע ןאכ ףאש אלא
."לעפ" ןינבב "רתעיו" אלא ,(ד ,'ח תומש) " 'ה לא וריתעה" ןורהאו השממ
לע רתועה קחצי לש ושפנ יתבב הטמל אלא הלעמל ליחתמ וניא ינכפהמה יונישהש ינפמ אוה רבד לש ומעט
הקבר רהתו" ,'ה ול רתענ ובלבש הכפהמה ךותמ קרו ,ובלכ הבלו וחכנ תדמועה ,הבוהאה ותשא לעו ומצע
."ותשא
הנש םירשע תב הכפהמ
,ה"כ) "הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו" השרפה חתפב ןייצל בותכה חרוט ידכב אל :דועו תאז
תכשמנ קחצי לש תינכפהמה ותריתע יכ ךדמלל .(וכ ,ה"כ) "םתוא תדלב הנש םישש ןב קחציו" :םותחלו (כ
!הנש םירשע תכלוהו
םיבבוסה לכמ יאדו גפס געל לש תונותיק המכ ,הנש םירשע ךשמב הקברו קחצי לע רבע המ םכשפנב ווש
תפייע אל דועה :ובל תא לאש אוהו השלוח לש םיעגר והופקת אוה ףא ילואו ?ךיהול-א היא :וילא רומאב
?ךתליפתמ
." 'ה לא הוקו ךבל ץמאיו קזח ,'ה לא הוק" :ול ארק לוק ךא
.הדמתהבו תוריסמב ךשפנ תומוהתמ םימ תוראב בוצחל םג עדת ,רבדמב תוראב רופחל תעדי רשא התא יכ
:הנש םירשע תדקויה הליפת לש החוכ המ עדוי ,הנירב רצוקו העמדב ערוזה – בגנה שיא – קחצי התא
קוחצ – הפוס ,יכב – התליחת
!קומע שירח – הדוסו

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]!הליפת המשו – הלודג האופר

איה הרקע יכ ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו"
(אכ ,ה"כ תישארב) "ותשא הקבר רהתו .'ה ול רתעיו

םלועה יכרעב ,הלודג הכפהמ השוע םיקידצ לש םתליפתו ,שגרומ הלש עבטהש הלועפ לככ ,שממ הלועפ איה הליפתה"
.(ט"מ 'מע שדוקה רסומ ,קוק ה"יארה) "ןרוגב האובתה תא ךפהמה הז רתעכ ולוכ

חלשש בתכמב םיישיא םירבד ,ןמגרב וגוה 'פורפ בתכ ,ללפתמל האיבמ איהש האופרה לעו הליפתה לש החוכ לע
.(ג"כשת זומת 'ט) הנש םיעבראכ ינפל הריעצ ץובק תרבחל
םיאבומה בלה יטיטרמ וירבד ךא יתד םדאכ םלועמ ומצע תא רידגה אל ,לוגד רקוחו ףוסוליפ היהש ןמגרב וגוה 'פורפ
.ותנומא קמוע לע לכמ רתוי םידיעמו םמצע דעב םירבדמ ,"ץראהו םימשה" :תרבוחב וירבדמ טקל ךותמ ,םכינפל

איה רתויב החונה הבושתהש ,ןבומ .האושה לש רודה ,ונליבשב רתויב תושק תולאש ןה ונילע םירבועה םירבשמהו םירוסיה לכל םעטה"
םוקמ םג ןיא ,םיהול-א ןיא םא ךא .ונרמגו ,םיהול-א ןיא :טושפ .הריפכה
.('י ,ג"מ היעשי) איבנה רמואש ומכ ול "םידע" ונא ירהש .םלועב לארשיל
וקדצשו וילע םירבועה םירבשמה ידי לע לדג םדאש ,רמול רתומ ילוא .לארשימ םדאל הייואר רתויו הקימעמ רתוי הבושת הנשי ילוא ךא
.עדוי ינניא .הבוטה לע ךרבמ אוהש םשכ ,הערה לע ךרבל םדאה בייחש ,ורמאשכ ,וניתובא
יעצמא הברהב וברתה תימוטאה הצצפה תפוקתבש ,םירמוא םינותיעה ?שואי לשו השלוח לש תופקתהה ןתוא דגנ םיעצמא םנשי םאה
.הליפתה תא :הקזחו הלודג האופר םלועל ונאבה ,לארשי ינב ,ונא .תחקרמה יתבב םינקנו םירכמנה העגרהה
יתייה .ויתחתפו ידיב רודיסה תא יתחקל ינאו .שממ שואי לש ,הלודג תישיא הקוצמ לש ןמזב ,םעפ היה הז .ןויסנה ךותמ רבדל הפ ינא לוכי
ידפסמ תכפה" קוספה לא ,קרפה ףוס דע יתעגהשכו ;"דודל תיבה תכונח ריש רומזמ" :םילהתב 'ל קרפ תא םר לוקב יתארקו רדחב ידבל
.ומצע קוספה ותוא לש הכרבה יב האלמתנ ,"החמש ינרזאתו יקש תחתפ יל לוחמל
לצינו אוה םג תישפנ הקוצמב אצמנש לודגה ררושמה לש ותליפת ילע הלצאש חוכה טושפ היה הז ,"תיטסימ תיתד הייווח" וז התיה אל
.הנממ
ןיא ןבומכ .תלעופ הליפתהש ,יתייווחמ דיעמ ינא הז לע קר .חכוותהל הצור ינא ןיא !(ימצע עונכשו הילשא) היטסגוסוטוא :םויכ םירמוא בוחרב
"... ונלצא םימעפל תגהונה תיתרגשה הליפתה לע רבדמ ינא

הרקי הרמז הכורב ייה
ןמגרב וגוה לאומש


םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
?הנימ אקפנ יאמ
… קומס האמדק קפנו" :סולקנואה םגרתמ (וכ-הכ הכ תישארב) "… ויחא אצי ןכ ירחאו … ינומדא ןושארה אציו"
– ותועמשמו ,(ארזע ,לאינד) ובש םיימראה םיקלחב אלא ,ארקמב אצמנ וניא קפנ – שרושה "… יהוחא קפנ ןכ רתבו
אצמ םדא ירשא) גישה ,אצמ :תועמשמב רקיעב ,ובש םיירבעה םיקלחב ארקמב אצמנו וילא בורק קופ שרושה .אצי
טטומתהו (אל הכ א לאומש ,הקופ ןכו ,ז חכ והיעשי ,הילילפ וקפ) לשכ םג םלוא ,(גי ג ילשמ ,הנובת קיפי םדאו המכח
.(ד י והימרי ,קיפי אלו)
,"רבד אמע יאמ יזח קופ :בינב ונושל לבתי ןדמל .הידי החינה אל – קופ – הזמ םגו – קפנ – הזב הזחא ונימי לש תירבעה
אנימ אקפנ שי :רמאיו בושי ומדוקו ,(?הנשמ הז המ ,לדבהה המ – תיממע ןושלב) הנימ אקפמ יאמ(ל) :ול ובישי ורבח
.(הזמ תונימ אקפנ הברה שי םירמואו םיעוטה שיו ;לודג לדבה) הזמ הלודג
תינקפנ רמאי והד ןאמ ,דויצ קפני יאנספאה ןכו תוינמ קפני קנבה ,הסרובב תוקפנה לע יאדו ורבדי ונבש םינלכלכ
– עודיה קיפמה לע וא תחלצומ הקפה לע ורבדי המבה ישנא וליאו ;א"הב קיפמב רבדי ןקדקדהו ,תינאצי םוקמב
.תוילגרמ (?קיפמ ילוא וא) קיפמ הפ היהי םלוכל ,רוציקבו

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]אבה םלוע תריכמ

(גל ,ה"כ תישארב) "בקעיל ותרוכב תא רכמיו"

.אבה םלועב תויוכזה םתוא לע רכשה תא לבקי הנוקהש ידכ ,םהיתויוכז םירכומש םתואב שממ שי םאה (א"ק 'יס) רקשלא ם"רהמ לאשנ
םדא ןיא יכ" ,הזל הזמ אבה םלועה רכש ריבעהל ןכתי אלו "לבה ירבד ולא"ש ןואג יאה בר בתכ ,ךפהל אלא ,ךכל רוקמ אצמ אלש בישהו
,רכשה אוה המ ועדי וליא !?הזל ורכש ןתמ הז ןתיש ידכ ,ךליו וקיחב םדא והאשיש רבד תווצמ לש רכש ןתמ יכ בושחיה ,ותלוז תוכזב הכוז
.(א ,אכ הטוס 'יעו) ."הזמ ולבקמ הז אלו הזל ונתונ הז היה אל
םלועב לודג רכש ךכ לע לבקיו ,ולש הרותה דומילב האלמ תופתוש ול שיש רורב ,עובק ןפואב הרות דמול סנרפמ רישע םדא םאש אלא
לע םילבקמ ויהו ,רכששי טבשמ הרותה ידמול תא םיסנרפמ ויהש ןולובז ינב לע םהירבדב ,(ט ,טצ ;ה ,בע ר"ב) םימכח ונווכתה הזלו .תמאה
.סנרפתהל רכששי ינב ולכי םתוכזבש ינפמ ,רכששי תכרבל ןולובז תכרב תא וניבר השמ םידקה ףאו ,לודג רכש ךכ
דמול סנרפמ דואמ לודג רישע םא ,לשמל .דחא לכ לבקי רכשה ןמ םיזוחא המכ הזה םלועב עובקלו תורטש ךכ לע ךורעל םוקמ ןיא לבא
ןיידע ,םימותחו םיבותכ םימכסה השעי םא םגו .ןתנ אל םיפסכ רשעמ וליפאש ,טעומ ךכ לע ורכשש רורב ,ונוהמ דחא זוחאב ,דחא הרות
.הזה םלועב םלשה ודועי תא אלימ אלש ימכ בשחי
םניאש אלא ,רכש ךכ לע םהל שיו ,הבישיל המורת םעפל םעפמ םינתונש שי .הרות דומילב םיכמות לש םיגוס ינש שיש ונדמל םוקמ לכמו
עובק ןפואב םינתונש שיו .הבישיה םויק תא םהיתמורת י"פע ןנכתלו םהילע ךומסל רשפא יאש ינפמ ,הרותה דומילב םיאלמ םיפתוש םישענ
םויקב םיאלמ םיפתוש םישענ םהש ,רתוי הלודג םתלעמו ,ךורא חווטל ןעשהל הרותה ידמול םילוכי םהילעש ,ןולובז ינבכ ,לודג םוכס
דחא לכ ,שודק ,ינחור רבדב רבודמש ןוויכ אלא ,םתופתושמ םידיספמ סנרפמה וא דמולה ןיאש ,(גי ,ל תומש) םייח חרוא לעב שריפו .הרותה
.הרותה םויקו דומיל רובע אלמ רכש לבקמ םהמ
םאש ,ןי'זולאוומ םייח 'ר הרוהש אלא ,םהישעמב םוגפי םכסהה ,לארשי ילודגמ המכ תעדל ,רכשה תקולח לע שרופמ םכסה ושעי םאו
ודיספי רישעה םגו אוה םגש תורמל ,רטשה לע םותחי ,רכשה תקולח רטש לע ומיע םותחיש אלב הרותה דמול תא סנרפל ןכומ וניא רישעה
.('נ תותלאש בר השעמ) וינפל חור תושעלו םלועה ןקתל ידכ ,המשל הרות דומלל אוה רקיעהש ינפמ ,םרכשמ ךכ ידי לע


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design