English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  ב"סשתה המורת תשרפ

ב"סשתה המורת תשרפ
ב
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


המוקת תדמע

תימואל השלוח !תוריהז
תירסומ תונקדצ – הווסמב

םיאנתב שא תקספה הפכתו תימואלניב תוברעתה אובת םרטב ,עירכמ קלח הלועפה תמלשהו עוציבה תוריהמ התיה לארשי תומחלמ לכב
.לארשיל םיחונ םניאש
.תילארשיה הרבחה לש יתימדתהו ילארומה ,יאבצה ,ילכלכה החוכ תא תולכמ ,תויפוס ןיא השתה תומחלמ
תונברס תא םג ,ולאה תולוחה תוערה לכל ףסונב בינמ ,םישדוח רשע-הנומש הזמ "תחרמנ"ו תכשמתמה ,ולסוא תמחלמב הערכהה רסוח
.תירסומ תונקדצ לש הווסמ תשבולה ,תימואל השלוח לש םישואב ירפ אלא הניא ע"שיב תורשה
אקווד – בטיה רוכזל ונילע ךא ,תידוהיה תשרומהמ תוקנויה ,תוירסומ הדימ תומא לע ביואה יפלכ רומשל ונא םיבייח המחלמ תעב םג ןכא
."םינמחר לע רזכאתמ ופוס םירזכא לע םחרמה ל" :דוסיה ןורקיע תא – םיאבו םיברקה םירופה ימי תארקל
רורטה ינוגראל םיפתושה לכ לעו םהיחלושו םילבחמה לע םחרמה לכ ,הצקא-לא תדאפיתניא תארקנה תעשרומה השתהה תמחלמב
.עשרהו רורטה ינוגראל תדבעושמה תיברעה היסולכואל םג לבס םרוגו .לארשי םעל – ומעל רזכאתמ והירה ,םדיב םיעייסמהו
ירסומה יוביגה אולמ תא ול תתל לארשי תלשממל םיארוקו ,ןודנב םירשיהו םיצימאה וירבד לע ל"כטמרה ידי תא םיקזחמ ונא ךכיפל
.לארשי אבצמ תונברסה עגנ רועיבל ויתוליעפב ,שרדנה


"שדקמ יל ושעו"
הדובעל תיב תושעל וניוטצנ
דימת שאה תרעבהו הברקהה היהת ובש
(הליפתב) הינפה היהת וילאו
הנש לכב תוצבקתההו הגיגחה היהת ובו
('ח ,ה"כ תומש) "שדקמ יל ושעו" :הלעתי ורמא אוהו

! תונביהל שדקמה תיב היה יואר"
והואנבו המלשו דוד ודמע אל וליאש
.םימש ידיב הנבנ היה
"ךידי וננוכ 'ה שדקמ" :רמאנש
(.ד"י הכלה 'ח קרפ תוחמש תכסמ פ"ע) "!יאכז י"ע תוכז ןילגלגמש אלא

:תיבה תכונח תעב המלש תליפתב וניצמ הז בולישן
(ד"מ ,'ח 'א םיכלמ) "ךמשל יתנב רשא תיבהו"
(ח"מ ,'ח םש) "ךמשל תינב רשא תיבהו"
– םיקידצ ידי השעמ ןייורקש" ךדמלל
(א"ע 'ה תובותכ י"שר) "ה"בקה לש וידי השעמ

רמש ימענ / אבא לש וריש

זרא תעטנ רהב םא ןבא תבצח רהב םא
רדרד םוקמב זרא שדח ןינב םיקהל
תעטנ ,יחא ,אושל אל תבצח ,יחא ,אושל אל
,רדרד םוקמב ,שדח ןינבל
ולאה םיזראה ןמ יכ ולאה םינבאה ןמ יכ
.רהה הנבי .שדקמ הנבי

,רהה הנבי ,הנבי ,הנבי ,שדקמה הנבי ,הנבי ,הנבי
.רהה הנבי ,הנבי ,הנבי .שדקמה הנבי ,הנבי ,הנבי,ןידע ריש יל תרש אל םא
שדח רומזמ יל הריש
ןיימ קיתע אוהש ריש
,שבדמ קותמו
םיפלא ןבכ אוהש ריש
:שדח םוי לכבו

,שדקמה הנבי ,הנבי ,הנבי
.שדקמה הנבי ,הנבי ,הנבי

תונתמו תונמ – דסח תורוא

.ט"לעבה חספו םירופ תארקל תונכהה לש םמוציעב ונא "דסח תורוא"ב
.הדובע תוסומע ונידי עצבמל עצבממו
יכ ןייצל שי .ונימצעל ונבצה רשא םוח תוכרע 1,000 לש דעיל עיגהל ףסכ ונל רסח ןיידעו ,"םח ףרוח" עצבמ לש םויסה יבלשב תעכ ונא
.תוכרע דועו דועל תוינפ ףוס ןיאו .תושגרמ שממ ויה ,םוחה תוכרעב וכזש םיקקזנה לש תובוגתה

,תשרומ ןרק לש םיינרותה םיניערגה ךרד היהת הקולחה ."םינויבאל תונתמ" תוליבח 2000 -כ ה"יא קלחנ םירופ ןשושבו םירופ םויב
:עצבמב םיפתתשמה םיניערגה .ונלש םיעובקה םיפינסל ףסונב

.םימעטמ ינימ לכו תוריפו תוקרי ףוע ןיי :םירופ תדועסל םירצומ וללכי תוליבחה
.הבוח ידי ואיצוהל ידכ םרותה תשקב יפ לע םירופ ןשושב וא םירופ םויב תוליבחה תא קלחל םידיפקמ ונא יכ שיגדנ

.הז בושחו לודג עצבמל "רחשה תלייא" ןורק תא ףתשנ הנשה םגו "חספד אחמק" לש לודגה עצבמל תונכהה ולחה ןכ ומכ

1-800-270-271 :לטב תשרומ ןרק ידרשמל וא ליעל וניוצש תשרומ ןרק יניערגל תונפל ןתינ הקולחה ירדס יבגל םיפסונ םיטרפל

02-6417020 :לט םיעצבמה לכל םירוריבו יארשא יסיטרכב תומורתל
91033 םילשורי 33044 .ד.ת דסח תורוא :ל ראודב חולשל וא

"!ךלנ 'ה תיב"

:ם"במרה עבוק "הריחבה תיב תוכלה" חתפב
.(ח ,ה"כ תומש "שדקמ יל ושעו" :רמאנש … 'הל תיב תושעל השע תווצמ"
:וירבד הכו ,שדקמה ןינב תווצמ תא ןייצמו ם"במרה רזוח "םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה" שארב הנהו
:ץראל םתסינכ תעשב לארשי ווטצנ תווצמ שלש"
,הריחבה תיב תונבלו – קלמע לש וערז תירכהלו – ךלמ םהל תונמל
."(ה ,ב"י םירבד) "המש תאבו ושרדת ונכשל" :רמאנש
?הריחבה תיב תוכלהבש הזמ הנוש קוספ םיכלמ תוכלהב ם"במרה איבמ עודמ :"הנשמ םחלה" השקמ רבכו
.(.םש ןייע) םימלוע תיבו הליש ןכשמב – ינשהו רבדמבש ןכשמב קסוע ןושארה קוספה :ותבושתו
קדצבו ,תורודלו העשל יוויצ ,"שדקמ יל ושעו" קוספהמ דמול הריחבה תיב תוכלהב ם"במרה ירהש ,איהש תומכ הלבקל השק וז הבושת
.דבלב ןכשמ אלו שדקמ יל ושעו" :הרותה ןושלב זמרנ רבדהש "הנשמ ףסכה" ריעמ
דמלנ ןכא שדקמה ןיינב לע יוויצה רקיע ,ויפלו 'לזאה ןבא'ב רצלמ ןמלז רסיא ברה לש ושוריפ תא "הנשמ םחלה" ירבדל ףרצל שיש ,הארנ
– דיתעלש שדקמב קסועה – ושרדת ונכשלו" בותכה אב ,רבדמבש ןכשמל קר ןווכמ הז וצש רמול העטנ אלש ידכ אלא ,שדקמ יל ושעו"מ
.תורודלו העשל וניה – "שדקמ יל ושעו" יוויצהש ונדמלל ידכ
"… םוקמ אצמא דע …"
אל וידעלבש דוסי ךבדנ ול ףיסוהל אלא ,"שדקמ יל ושעו" וצה לש ופקות גפ אלש ריהבהל קר דעונ אל "ושרדת ונכשל" קוספהש המוד ךא
.שדקמה ןוכי
וילע וצראל לארשי םע אובב יכ ריהבהל אב "ושרדת ונכשל" וצה ךא ,שדקמה תמקה תבוח םצע לע ,םנמא ונא םידמל "שדקמ יל ושעו"מ
.הריחבה תיב – שדקמה ארקי הז םוקמב קרו ,שדקמב ןינבל רחבנה םוקמה תא אוצמלו שפחל
"ושרדת ונכשל" קוספה תא איבהל וילע ,ץראל ןתסינכ תעשב לארשי ווטצנש תווצמה תא ם"במרה שיגדמ ןהב םיכלמ תוכלהב ךכיפל
.ץראל םתסינכ םע ליחתמ ובויחש
?הזה םויה םצע דע תדמועו היקלח ינש לע ,וז הווצמ םאה ררבל םוקמה ןאכש אלא :הז תא הז םימילשמה הווצמ יקלח ינש אופא ונינפל
אלא ,הירוטסיהב קרפ ונדמלל ןווכתמ וניא " 'הל תיב תושעל השע תווצמ" קסופה ם"במרה ירהש !ופקות גפ אל יאדו "שדקמ יל ושעו" וצה
.םימלוע ימלועל תבייחמ הכלה עובקל
,דעיה שומימל רותחל הבוחה תא לטבל ידכ םהב ןיא ךא ,םישק םילושכמ ונינפב הביצמ ,םויכ תישעמהו תיתכלהה תואיצמהש םנמא ןוכנ
."םימשמ ללכושמו יונב דריש שדקמ"ל םיידי קוביחב היפצב קפתסהל אלו
.תיבה רה םוקמ תא רבכמ הז ףשח רשא ,ךלמה דוד י"ע הרואכל התצומ "ושרדת ונכשל" תווצמ תאז תמועל ךא
אוה ללוכ אלא ,דבלב יפרגואגה רושימב דקמתמ וניא שדקמה םוקמ רחא שופיחה יכ הלגנ "ושרדת ונכשל" בותכה ןושלב קימענ םא םרב
.המואהו דיחיה לש "שפנה תפמ"ב הניכשה תארשהל םוקמ אוצמל השירדה תא
.םככותב הניכש תארשהל םכתקושת תאו שדקמה ןינבל םכיפוסיכ תא ולג :ותועמשמ "ושרדת ונכשל"
:הרותל ושוריפב ן"במרה בתוכ וז חורב בל יטיטרמ םירבד
:ולאשתו םיקחרמ ץראמ וכלתש ,"ושרדת ונכשל" םעטו"
:דודב אצומ התא ןכו … 'ה רה לא הלענו וכל" :והער לא שיא ורמאתו ?'ה תיב ךרד הנא
בקעי ריבאל רדנ 'הל עבשנ רשא"
יעוצי שרע לע הלעא םא ,יתיב להאב אובא םא
המונת יפעפעל ,יניעל תנש ןתא םא
.(ה-ג ,ב"לק םיליהת) "בקעי ריבאל תונכשמ 'הל םוקמ אצמא דע
!קינב"לק תויהל
,תיאבצה הגעב תובית ישארכ תושמשמ ב"לק תויתואש ,רומוה בוטרוקב ןייצל לכונ ,ב"לק רומזמל ןמיס תתל שקבנ םא :אחרוא בגא
.תיבל בורק יאבצ תורש רואתל
… 'ה תיבל בורקה קינב"לק תויהל אוה ףסכנ לבא ,קינבו'ג וניא ךלמה דוד
םילושכמה לכ לע רבגתהל שפנה תוחוכ ואצמי החוכמ קרו םלועל הליטב הניא ,ן"במרה הל הוושמש תועמשמב ,"ושרדת ונכשל" :העיבתה
.ףסכנה דעיל עיגהלו
,"היתומולח תיב" לא בושל הלוכ המואה ררועתת אל דוע לכ ,םהיתומצעב דקוי שדקמה ןינבש םידיחי ואצמי םא םג :תעדל שי תאז ךא
ץוחו ומוקמל ץוח" וניה שדקמה ןויער לכ יכ םירובסה םיבר יניעב ,'לוגיפ' תניחבב הלילח תויהל אוה לולע הנבי םא ףאו ,שדקמ הנבי אל
."ונמזל
.דבלב םידיחיכ אלו ,םעכ "לארשי ווטצנ" "ושרדת ונכשל" תווצמב יכ םיכלמ תוכלהב ם"במרה שיגדמ ךכיפל
. . .
ךלמה דוד תובקעב ולוכ םעה בל תא ררועל םדיקפת !הברדא .םינוא ירסח דומעל םיכירצ 'ה תיבל םיפסכנה םידיחיה ןיא ,תאז לכ םעו
.(א ,ט"כ 'א םימיה ירבד) "יהול-א תיבל יתוניכה יחוכ לכבו" :ומצע לע דיעמה
:אלמ הפב ארקנו םיררועמה לכ תא קזחנ ןכ לע
!ותוא דקופ ןיאו ונוממשב דמועה רהה ןובלע תא םיעבותה ירשא
!ושדוחב שדוח ידימ תיבה רה ירעש תא םיבבוסה ירשא
!וילכו ויתודימ ,שדקמה תינבת תא םידמלמו םידמולה ירשא
!רהב תולעל שקבמל תושרדנה "שפנה תודימ" תא םינובה ירשא
!םיעוגעג םילעמו רמז ימיענמ ,םינחלו םיריש םירבחמה ירשאו
!םימייקמ םה 'ושרדת ונכשל' תווצמ תא אלא ,םיעשעתשמ םה היגלטסונב אל הלא ישוע לכ יכ ,לארשי עדי עודי
.םויה ןוכנ דע רואו ךולה תכלוהה ,הלודג הקובאל םה םיפרטצמ העמק העמק ךא ,םיטועפ תוצוצינ אלא םניא הלא לכ :רבדה ןוכנ ןכא
:ךייחמו ושאר ענענמ ,ךלמה דוד דמוע םלוכ דגנכו
"!ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש"

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design