English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 וצ תשרפ

וצ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

רהה רוא


"הארנו הלענ םשו"
ןתינ ןיאו תיבה רה רגוסמו רוגס א"סשת הנשה שארב "הצקאלא" לש םימדה תאדפיתניא ץורפ זאמ
.וירעשב אובל םידוהיל
,םדק ימיב לגרל ולע וב ,חספה גח ימי תארקלו ,השדח הלשממ לש הנוניכ םע ,הנש יצח רחאל ,התע
.התואנו תדבוכמ ךרדב תיבה רהל הילעה רדסות יכ היפיצה הבר
.הלשממה שארל המוקת ידי לע חלשנש בתכמב יוטיב ידיל ואב הלא םירבד

: ןורש לאירא רמ ,לארשי תלשממ שאר :דובכל

ןורש לאירא רמ,לארשי תלשממ שאר

,לארשי יחרזאל ןוחטיבה תבשה הניה ­ךדי לע הרדגוהש יפכ ­הלשממה לש הנושארה התמישמ
.רורטה יגשה תלילשו
םיגשה תיאניתשלפה תומילאה הגישה ,תמדוקה הלשממה תוינידממ האצותכש ,ךל עודי יאדו
:ןלהלדכ םימוחת השולשב םיילאירוטירט
ידיל לעופב ורבע ,לארשי לש תינוחטיבה וא האלמה תוירחאה ימוחתב ויהש םיריצ רפסמ.א
.םהב שמתשהלמ םיעונמ ןוחטיבה תוחוכ וא-וםילארשי םיחרזאו םיאניתשלפה
ויהש שרדמה יתבו םדי לע ושבכנ ,וחיריב לארשי לע םולש תסנכה תיבו םכשב קידצה ףסוי רבק.ב
.וברח ­ולא תומוקמב
.וב חבתשהל לוכי יאניתשלפה ביואהש גשיה וניה ,לחר רבקב םירידסה םירוקיבה שוביש םג
ידוהי ןממס לכ לש יתטישה סרהה ךשמנ .םיאניתשלפה ידיל לעופב רסמנ ,ונשדק תיב רה ,לכה לע.ג
.וילע ךורדל הלוכי הנניא ידוהי לש ולגר ףכו רהה יבחרב
.םימדה יעורא ץורפ ינפל רהה לא הלעש ןורחאה ידוהיה תייה ,הלשממה שאר ינודא ,התא
סרפ איה ,םימילא םיעצמאב גישה ביואהש וללה םיגשהל דבעידב המכסה הוהמ ,םייקה בצמה ךשמה
יחרזאל ןוחטיבה תבשהבו תומילאב קבאמב ןושארה דעצה .וז םכרדב ךישמהל םדדועמה תומילאל
.הגישה תומילאהש םיגשהה לוטיב וניה ,לארשי
םישעמל תעה העיגה .םילימב יד אל :הלשממה שאר דובכ
המלש הלואגל החמשל םידעומ תכרבבהלודגה הציפקה
קימעהל שיו "חספ" םשה םעה יפב רוגש םלוכמ ךא ,"הלואגה גח" ,"תורחה גח" ,"ביבאה גח" ,"תוצמה גח" :חספה גחל םיבר תומש
?המואה תעדותב עבקהל אקווד הז םש הכז המב ןנובתהל
."םירצמב וניתובא יתב לע ה"בקה חספש םוש לע ?המ םוש לע חספ" :הדגהב רומאה תא םיעדוי ונלוכ
האלפומה תכסמב ילוש ינכט טרפ אלא התיה אל הרואכל ןה .הלילעה דקומב דומעל וז החיספ הרחבנ עודמ תוהתל שי ןיידעש אלא
.הלואגל דובעשמ האיצי לש
ךכ לכ ארובה םישגהל ונל המ יכו" :"הלבקהו בתכה" לעב לאש רבכו הרזומ הרופאטמכ ןושאר טבמב תיארנ וז הציפק :ךכמ הריתי
אוה המ"...ןכבו .תחא תבב הליל תוצחב םירצמ ירוכב לכ וכוה ירהש תיבל תיבמ לעופב גולד ןאכ היה אלש יאדו ןה ?"ךרוצל אלש
"!?המ ץפוק
"הלמח ךילע לומחי אוהו"
אלא יתחספו ירקת לא :רמוא הישאי 'ר: (גי ב"י תומש) "םכילע יתחספו" :אתליכמב םיאנת וקלחנ "חספ" הלימ התועמשמ םצעב ןכא
ןתנוי 'ר ."תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ ,אב הז הנה ידוד לוק" :רמאנש םירצמב לארשי ינב יתב לע גלדמ ה"בקהש ,יתעספו
ןיא (גכ ב"י) "חתפה לע 'ה חספו" :םש אתליכמב לאעמשי 'ר תעד ןכו .םירצמ לע סח יניאו סח ינא םכילע ­"םכילע יתחספו" :רמוא
:רמאנש סייח אלא החיספ
םילשורי-לע תוא-בצ 'ה ןגי ןכ תופע םירפצכ"
.(ה א"ל היעשי)"טילמהו חוספ ליצהו ןונג
,יתלמחו" ­"יתחספו" :ןושארה ושורפב י"שר תעד םג יהוזו "ןוכילע סוחיאו" ­"םכילע יתחספו" :סולקנוא םגרתמ לאעמשי 'ר תעדכ
."'טילמהו חוספ' ול המודו
רצה בירחנס ינפמ םילשורי לע הנגהב אוה קסוע ירהש ,הלמח תועמשמב החיספ תנבהל הלודג הייאר הווהמ היעשיבש הז קוספ ןכאו
ןונג" םהילזוג לע ןהיפנכב תוככוסה תופע םירופיצכ ,הילע ןגי ומצעבו ודובכב ה"בקה יכ עבוק איבנהו (חספה גח שדקתה לילב) הילע
.הנגהו תוסח ןתמ :השוריפו 'ןונג' הלימל ההזו הליבקמ ­'חוספ' הלימה "טילמהו חוספ ­ליצהו
הלמחה גח :אופיא ותועמשמ חספה גח
:ףיסומו ,הז שוריפב קפתסמ וניא י"שרש אלא
.(אכ ח"י 'א םיכלמ) "םיפעסה יתש לע םיחספ םתא יתמ דע" ןכו ...הציפקו גוליד ןושל החיספ לכ רמוא ינאו"
."םיתמומה ןיבמ וטלממו וגלדמ ­"טילמהו חוספ" ןכו .םיצפוקכ םיכלוה םיחסיפה לכ ןכו
לא גוליד אלא ...לע גוליד קר וניא ,הלמחהמ עבונה גולידהו הזמ הז םישוריפה םיקנוי רבד לש ותימאל
םליצהלו תוומהו םייחה ןיב םירפרפמה לארשי לא עיגהל ידכ "תועבגה לע ץפקמו םירהה לע גלדמ" הלודגה ותלמחב םימלועה ןוביר
."םיתמומה ןיבמ וטלממו וגלדמ" :י"שר ןושלכ ןורחאה עגרב
תונובשח ילב
"אב הז הנה ידוד לוק" קוספה לע הבר םירישה רישב תועיפומה תושרד שלשב אלפנ חרואב תשחמומ הלמחהו גולידה ןיבש תוהזה
.(ח 'ב םירישה ריש)
םודבעו" :רמאנ אלהו םילאגנ ונא ךאיה :ול ורמא ,"םילאגנ םתא הזה שדחה" לארשיל םהל רמאו אבש העשב .השמ הז ­"ידוד לוק"
םכיתונובשחב טיבמ וניא םכלאגל ץפח אוהו ליאוה :םהל רמא ?םינש (210)ו"דר אלא ונידיב ןיא ןיידעו "הנש תואמ עברא םתוא ונעו
..תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ אלא
טיבמ וניא םכלאגל ץפח אוהו ליאוה :םהל רמא ?םיבוט םישעמ ונידיב ןיא אלהו םילאגנ ונא ךאיה :ול ורמא :רמוא הימחנ 'ר
..תועבגה לע ץפקמ ,םירהה לע גלדמ אלא םיערה םכישעמב
וניא םכלאגל ץפח אוהו ליאוה םהל רמא ?ונלש םיבכוכ תדובעמ תפנוטמ םירצמ לכ אלהו ,םילאגנ ונא ךאיה ול ורמא :ורמא ןנברו
..תועבגה לע ץפקמ ,םירהה לע גלדמ אלא םכלש םיבכוכ תדובעב חיגשמ
העירכמה הטושפ תחא הביס שי ןתמועל לבא .הלואגה תא תוענומה תוביסנה תעיבקב התרבחמ הפירח תחא לכו ,ונינפל תושרד שלש
םכניא םא םג םכתא לאוגו םילושכמה לכ לע גלדמ אוה וז הבהא לש החוכמו ,םכתא בהוא ה"בקה "םכלאגל ץפח אוה" :ףכה תא
.םייואר
.אלפומה ומשל חספה גח הכז המב ןיבנ התעמ
אתורעתא"ב וניתופתושל לקשמ םנמא שי יכ עובקל ה"בקה שקבמ ,םלועבש תולואגה לכל דוסי הווהמה ,וז הנושאר הלואגב אקווד
.רצקת אל ודיו ותלואג לא ולוכ םלועה תא ,"אליעלד אתורעתא"ב ,טוונמה קזח לאוג דמוע לכה דוסיב לבא ,הלואגה ךלהמב "אתתלד
:רמואו רשבמ לוק גח שדקתה לילבו
העמדמ ךייניעו יכבמ ךלוק יענמ
­הלואג םוי אובי אוב יכ
.הלודג הציפקב םאו העמק העמק םא...
תרופ ןנח


אב הז הנה ידוד לוק
םירהה לע גלדמ
תועבגה לע ץפקמ
ידוד המוד
םיליאה רפעל וא יבצל
(ט-ח 'ב םירישה ריש)

,העקבל העקבמ ,רהל רהמ גלדמ הז יבצ המ"
,רדגל רדגמו הכוסל הכוסמ ,ןליאל ןליאמ
"דיתעל יניסמו יניסל םימו םיל םירצממ ץפק ה"בקה ךכ


הסכנו רזוחו הארנ­הז יבצ המו"
הארנו רזוחו הסכנו הארנ­ןושאר לאוג ךכ
הארנו רזוחו הסכנו הארנ­ןורחא לאוג ןכו
"!!היחי ­ול ןיתממו...וב ןימאמש ימ לכו
(הבר םירישה ריש)

עיתפמכ הלגתמ :ודועמ הזכ
,בלל חישמ ,חישמו
רמא ילב
עיז קר ,זמר קר
,םינפ תרפא היוחד רדג לא
,לרוגל הענכה תבר
לדרחו ןויבס םיזילע םינמבק
.ךסב םיקחדנ

ינאו -הנגה ץיצ
ינאו– םימשה ףוע
-ביבאה גחל ינעגהש
!ךרובי
לחר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


החמשה תדוקנ

אוה ,בל בוטו חמש םהב תויהל םדא בייחו ,תינעתו דפסהב םירוסא םלוכ ,םיבוט םימי ראש םע גחה ימי תנומשו חספה ימי תעבש"
יוארכ דחא לכ חומשל ...החמש התואל לכ בשיו ...(די ז"ט םירבד) "ךגחב תחמשו" :רמאנש ,וילע םיוולנה לכו וינב ינבו ותשאו וינבו
(זי 'ו בוט םוי תוכלה ם"במר)."ול

הווצמש םשכו .גחה תחמשבה אטבלו התולגל וילעו ­ול היוארה ,תדחוימ החמש תדוקנ תמייק םדא לכב :ם"במרה ונדמלמ לודג דוסי
.הפוקת התואל היוארה החמשה תדוקנ תא תולגל רוד לכב הווצמ ךכ ,ול יוארכ חומשל דחא לכ לע
הלודג החמשב ונבל תא אלמל הכירצ ,לארשי לע בוט רבד רשא הנוילעה 'ה תצעו" (ח"עש ה"יאר תורגא) "ותנוכתב ריאמ ןמז לכ יכ"
.הלואגהו תורחה גח ימי ,הלא םימיב דחוימ ןפואב התולגל יוארה ןמש
."רמא ןימינבל" ןימינב ינבר ןולעב םסרפתהש "חומשל ןמזה הז" בבלנה ורמאמב רניבא המלש ברה ריאמ וז החמש תדוקנ

חומשל ןמזה הז
שי לבא" ?!השוע הז המ החמשלו" ­הקיר ,הלפת ,הלוספ החמש שי םנמא .יחכונה ונבצמב ,וישכע רמוחו לק .חומשל ןמזה הז­דימת
.(ב 'ל תבש) "הוצמ לש החמש" ,הרוהט ,הנוב ,תיבויח החמש
םדא חמשיש החמשה" ,'ה ןוצר ונישעש קומע ימינפ קופיס ,הוצמ םויקמ תעבונה החמש .םינבומ ינש שי ,"הוצמ לש החמש"ל
.(בלולו הכוס תוכלה ףוס) ם"במרה ירבדכ ,"ןהב הוצש לאה תבהאבו הוצמה תיישעב
ןגנכ היהו ןגנמ יל וחק התעו" וא י"שר ירבדכ ,"הלכ תסנכה ןוגכ ­"הוצמ םויקל יעצמא אלא הוצמ םויק לש האצות הניאש החמש שיו
."'ה די וילע יהתו ןגנמה
שודקל םיפתוש ונישענו ,ונצראל ונרזח ,תיהול­א הדוקפב ."םיחמש ונייה וניפ קוחש אלמי זא ...ןויצ תביש תא 'ה בושב" ,ונימיב ךכ
תויהל הכירצ הלודג החמש וזיא .הרותה תרזחהו אבצה תונוחצנ ,הנידמה תמקה ,ץראה ןינב ,ןויצ תביש לש לודגה השעמב אוה ךורב
.םירוביגב 'ה תרזעל םיפתושה לכל
.וז הלודג הוצמב ךישמהל לכונ ןעמל םיחמש ונא ,ןכבו
?רורטה לש וחוכ המ
.הדימע חכל יאנתה איהש החמש ףיסוהל שי הברדא­רמאנ ונא ךא .חומשל רשפא יא ­םיעוגיפ ,םישק םינמז :םירמוא שי
לש םתכאלמ השוע אוה ירה ,דחפמה לכ ,בצעתמה לכ ,ןכל .ביצעהלו דירטהל ,דיחפהל חכ ול שי ךא .הנידמ סורהל חכ ןיא רורטל
.םיעשרה םתוא
.רורטה תא חצנמ והירה ותחמשב עובקה לכ ,ותמועל
.םידליו תודלי ,םישנו םירבג ,םיפתוש םלוכ ,רורטה דגנ תאזה המחלמב
,םישורגו תופידר ,םייוניעו תולג תונש םייפלא ירחאש תוחוטב ויה םלועה תומוא .חמשו רוביג רוד ונכותב לדג ךיא אלפ תמאב הז
ונמק .ועט םה ,םירובש חצנל ראשינ ,הארונה האושה ירחאש ,תוחוטב ויה םלועה תומוא .ועט םה .םיטוטרמסל ונלוכ ךפהינ
.םירוענ ץרמ יאלמ ,הב תונבהלו תונבל ץראל ונילע ,דדועתנו
לכב ,הדובעל תעסונ ינא :תורמואש םישנ םוי םוי האור ינא .ארומ ילבו תח ילב םיחמש תודליו םינטק םידלי םוי םוי האור ינא
.םיחינזמ ןיא ­םישיבכה תא םג .התוא םיחינזמ ןיא ­השודק הבוח וז ,הדובע .םינותנה לכב ,םיאנתה
אלגרמו ,ראודה תורש לש סייט ועוצקמב היהש ,"ןטקה ךיסנה" לש םסרופמה רבחמה ,ירפוסקא טנס הד ןאוטנא תא יל ריכזמ הז
ריואב קיזחנ ונחנא רמוחו לק .םלועל םייקתי אל ריוא ראוד תורש ,הרעס לכ ינפמ רוחא גוסינ םא ."ריוא גזמ לכב ריוא ראוד" :ויפב
"םיכחמ לארשי ץראדא ריואד" ,םוקמ לכב לארשי ץרא
תוימיטפואה תרות
הארת זאו לכה לע לכתסה .היתש תישק לש ןטקה רוחה ךרד תוערואמה לע לכתסת לא :ילאנויצרו קייודמ עדמ איה תוימיטפוא
,ץראה ןינב תא הארו ךניע חקפ .תללוכה תמאל רתוחו ,תויביטקיבואב לכה חתנמ אלא ,ישגר וניא עדמה .ולוככ ובור ,בוט בורהש
לוכתב קד בע ,שמשה לומ לק ןנע ?תאז תמועל וניתורצ ןה המ .הצראל הרותה תרזחה ,לארשי אבצ ,הנידמה תמקה ,ןויצ תביש
םימשה
והז ,ןחבמה והז ךא ,הרואה לכ תא תוארל ול השק ,הרצב אצמנש ימ םנמא ."ךימחר ולכ אל יכ בוטה" :הבוט הדימ איה תוימיטפוא
.ןויסנה
אוה בוטה קר אלש םתא םינימאמה ?ונכותב אצמנ קזח לאוג יח ל­אש םתא םינימאמה :תולאשה תלאש תאז :הנומא איה תוימיטפוא
?רואמ ךשוח ,רממ קותמ איצומ םלוע לש ונוברש םתא םינימאמה ?בטל ­אנמחר דיבעד לכ אלא ,בוט
לכ ,תשרגמ םיעצפה לכ האפרמה החמש ,החמשב 'ה תא דובעל תע ,דוקר תע ,חומש תע התע .דופס תע אל ,תוכב תע אל ןכל
חומשל תע .םיכשחמה
המלש הלואגל החמשל םידעומו לארשי תיב לכלו ונל חמשו רשכ גח
לא תיב בושיה בר ,רניבא המלש ברה,"םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ"
"םכחה ןתנ" הנוכמה ,ןמרתלא ןתנ אקווד ךא
..םתה לשו חבשב רבדל אבםת דחא
"?תאז המ:רמוא אוה המ םת"
.םימכח ונלוכ .ספא הזה ןימה
.םתס לש לשמ אל הז היה הארנכ ךא
ןימאהל ךכב השק ילוא םויכ
..םת דחא םעפ יא היה לבא

ןשוגמ יאצוי םע לכ שיאה היה רזומ
,ןיעב םיתפומהו תותואה תא ואר
.תשוחנה שחנ תאו תוכמה תא ואר
םימ ולזנש םירהה תא ואר

םימעפנכ םידמוע ויה הנושארב
...העיהו ריסה םיחנוצ םדימו
םימיה עבו הז : וספת לק שיח לבא
.האי ךכו האנ ךכו םרדס הז

ססמער ץרא תא םתאצ תעמ ןכא
םיהות םה וליחתה
.סנ וב ןיאש םוי לע

ידגאה זלה שיאה ןכ אל לבא
.יתהקה תחפשמ ינב םע הנמנ רשא
םתה ץוגה הז תא תוארל היה ךירצ
...םיה ערקיהב ויניע ןוחתפ תאו
שומל ילבמ , דציכ תוארל היה ךירצ
,סנה םיב טיבה
... שודיח הז וליאכ

שגור ותוא ואר וינכש ! ינוהמתה
רשאכ וליפא
...שאה דומע הלגנ
ךרעב עמש אלו עדי אל וליאכ
!ךרדב שיא לכל עיגמ שא דומעש

רמוס ופוג דועבו טיבה םהדנכ אוה
רמא אוה " תאז המ " קר
...?רמוא והמ םת יכ
?ןז לא ןזמ םילמ ךיראנ המ ,ןכא
...ןמזל ץחמ ומכו שיאה היה שולת

וארש המ ויניע ואר אלולא ךא
....עדיש המ עדי אלולאו
ראשנ היהש המ רוהרהב וליפא תולעהל השק
.הדגהה לכמ
­'לואשל עדוי וניאש'"
בושטידרבמ קחצי יול יבר ,ינא הז
:רמוא היה ,"לואשל עדוי וניאש" ןבה לא חספ לש הדגהב עיגמ קחצי יול יבר היהשכ
ךאיה ?יבל ינאלמי םולכ ,יתעדי וליאו ,םלוע לש ונובר ,ךלאשל עדוי יניא .בושטידרבמ קחצי יול,ינא הז ירה­לואשל עדוי וניאש"
?ךכ לכ ונתונעל וניאנוש םיאשר המ ינפמ ,הז לכ ונילע אב המ לע ,ךתוא לואשל ןיהא
,ךממ שקבמ יניא .ינא ךנב ירה ,םלוע לש ונובר ,ינאו ."ךינבל תדגהו" :רמאנש ,'ול חתפ תא לואשל עדוי וניאשו' : בותכ הדגהב לבא
םישרוד םה המ ,ילא תנווכ המ ,התע םישחרתמש םירבדה :יל רומאו אנ חתפ לבא .יתניבה רצק,ךכרד תומולעת תא יל הלגמ אהתש
"?ךמש ןעמל לבוס ינא םאה תעדל ינוצר לכ .הזב יל עידומ ,םלוע לש ונובר ,התא המ ,ינממ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?"תודעומה תא הזבמה" והימ
םינפ הלגמהו ...תודעומה תא הזבמהו םישדוקה תא ללחמה :רמוא יעדומה רזעלא יבר" :בושח דוסי ראובמ (אי 'ג) תובא תכסמב
."אבה םלועל קלח ול ןיא םיבוט םישעמו הרות ודיב שיש יפ לע ףא ,הכלהכ אלש הרותב
,םיבוט םישעמו תווצמב קדקדמו ,הרותב לודג אוה וליפא ,םדא ךאיה ,ןיבהל ךירצש ,ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ר"ומ רמוא היהו
.אבה םלועל קלח ול ןיא ­הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמו תודעומה תא הזבמ אוהש ןוויכ
ישונאה לכשב הלות אוה לכה תאש אלא ,ותכלהכ רדסה ליל תא םייקל קדקדמו ,תרוסמה תא דואמ דבכמש םדאב ןאכ רבודמש אלא
תודוסי םהב םיעטונו ,םיאבה תורודל תרוסמה תא םיריבעמ תובאהש ךכב רדסה לילו חספה גח לש ותובישח תא ריבסמ אוה .דבלב
לכש ףאו .לארשי םע לש תירוטסיהה העדותה תא םישיחממ ןייהו תוצמהו ,םלוע ןוקיתל תוחילש תעדותו ,םדאה תוריח לש םיירסומ
.רדסה לילב תוצמ לוכאלו ,חספה תא גוחל ונווצ ה"בקהש ,ןאכ רסח יזכרמה דוסיה ,םינוכנו םיפי וללה תונויערה
לע הרמש תבשה ,תבשה תא לארשי ורמששמ רתוי יכ ,ראבל ףיסומ אוהו ,תבשה תא ורמשי לארשיש ידוהי ותואל ול בושח ןכו
אוה לבא ,רתוי םיינחור םיניינעב קוסעלו ולמעמ חונל הכוז ידוהי לכו ,תדכלתמו תשבגתמ תידוהיה החפשמה תבשבש ינפמ ,לארשי
.היקודקדו היללכ לכב תבשה תא רומשל ונוויצ ה"בקהש ךכב רפוכ
אלא ,םימשה ןמ הרות וליבשב איה ןיא ,הדומילב דקוש אוהש ףא ,הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמ אוהש הנשמה הנווכתהש המ והזו
ודיב שיש ףא ןכלו .םישדוקה תא הזבמ אוה ךכב .וחור לע הלועה לככ השרפל ומצעל השרמ אוה ןכלו ,דבלב םיישונא המכח ירבד
םע לש תיחצנה תוחילשב קלח ול ןיא ,השודקה םע רשק ול ןיא ­דבוכמו בוט םדא בשחנ אוה הזה םלועבו ,םיבוט םישעמו הרות
.אבה םלועל קלח ול ןיא ןכלו ,ויתורודל לארשי
המו ונירשאו .הרובגה יפמ ונווטצנ וז הווצמב יכ ןווכל ךירצ ,הצמה תליכאבו הדגהב ,גחה תווצמ תא םייקל םיאב ונאש תעב ךכיפל
.תווצמו הרות ונל ןתנו ונב רחב ה"בקהש ונקלח בוט
דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


.םתולפשמ םתוא םמורי ה"בקה ­ןשדכ ךרבתי וינפל םה ירהו ,רפאו רפעכ םמצע םיאורה ­"ןשדה תא םירהו"
(ץ'יזדוממ לארשי יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


טנרטניאה תורישב ם"במרה תירפס
ירפס ,תודהיה ימוחת לכמ םירפס תובבר הירפסב .ביבא לתב היוצמ ,ץראב הלודגה תינרותה תירוביצה הירפסה ,ם"במרה תיירפס
לבגומ) רמוחה חלשי שרוד לכל :טנרטניאה תשר ךרד שדח תורישב הירפסה תאצוי הלא םימיב .םיבשחוממ םירגאמ ,ת"ושו הקיספ
.ולש ינורטקלאה ראודל תורישי (השקב לכל םידומע4­ל
תועיסנב ע"שי יבשות לע לקהל תוכזכ תאז האורו ,םידומע תלבגה אלל הקירס ­דחוימ תוריש הירפסה הקינעמ ע"שי יבשותל
.םיכרדב
www.tel-aviv.gov.ul/culture/ariela/rambab/htm :הירפסה רתא תבותכ
rambaml@hotmail.co.il:תבותכל תורישי תונפל םג ןתינ

חספב םישנל דומיל םוי
,גלפ בקעי ברה ,ואדנל דוד ברה :תופתתשהב ,פ"מהוח 'ד ,ןסינ ט"י ,ישימח םויב דומיל םויל םישנה תא הנימזמ "היפוצ" תשרדמ
,ינמיתה תסנכה תיבב רקובב10:°°העשמ לחה ה"זעב ומייקתי םידומילה .ץיבוקציא תידיעו ואדנל לחר ,יניז הנינפ ,ואט הנח תוינברה
.02-6524282 לחר:םיטרפל .םילשוריב השמ תירק14 תותליאשה לעב 'חר

ימלשוריה ןוכמה סנכ
."ימלשוריה דומלתה רואל ימואל דוחיאו דוחיי" אשונב ישילש סנכל רוביצה תא ןימזמ "לאירא" תודסומ תוסחבש ,ימלשוריה ןוכמה
.םילשורי ,ןגו תיב5 הגספה 'חרב "לאירא" זכרמב 10­°°:13:°°תועשה ןיב ,חספ גח ורסיא ,ןושאר םויב ה"זעב םייקתי סנכה
.סלב םהרבא ברה :החנמ .ץרווש יבצ ברהו ביבש הדוהי ברה ,גרבנירג יכדרמ ברה ,ןהכ בושי ראש ג"הרה תופתתשהב

םיבדנתמ םישורד "ידוהי שאר"ל
דומילל עובשב םייתעש שידקהל םינינועמה ,הרות ינב םיבדנתמ םישורד ,ביבא לתב תידוהי תימצע תועדומל זכרמה ,ידוהי שארל
."ינוליח" גוז ןב םע אתורבחב
.תודהי תצפהל ביבא לתב תיבל תיבמ רבעמל םיבדנתמ םישורד ןכ ומכ
,הינשה המוקב ,וילעמ .ביבא לתב ³³ בושרגוב 'חרב "שיט-םטש" םשב "ידוהי שארב" ­ינוחמצ הפק תיב התומעה החתפ הנורחאל
.02-5377447 :םיטרפל.תידוהי הקיזומו הירפס ,תותורבחב םידומילו הנומאב םירועיש ובו שרדמ תיב לעופ

לארשיב שדקמה רקחל סנכה
,חספ מ"הוחד'ד ,ןסינב ט"י ,ישימח םויב ה"זעב סנכה םייקתי הנשה .םינש רושעכ הזמ םייקתמ שדקמה רקחל יזכרמה יתנשה סנכה
.םילשורי 58 ¸'גרו'ג ךלמה 'חרב ,"המלש לכיה" לש םיסנכה םלואב10:°°העשב
:םיטרפל .דועו תיבה רהב הליפתהו הדובעה רדס ,תיבה רה רוזאמ םייגולואיכרא םיאצממ ,ןשוחה ינבא יוהיז אשונב רקחמ :תינכותב
02-6264545 :שדקמה ןוכמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"רואה ןמ טעמ" רפסה לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב .91033 םילשורי´330´.ד.ת "?רואה רוקמ המ" ונתבותכל חולשל ןתינ םכיתובושת תא
.תומש תישארבל

םאש הנשמה הפיסומו ".. תושפנ ינידב םידעה לע ןימייאמ דציכ" :תרמוא (ב"ע ז"ל) ןירדהנס תכסמב הנשמה :'פ ןוילגמ הדיחה ןורתפ
וא האר וא דע אוהו" :רמאנ רבכ אלה ?תאזה הרצלו ונל המ :ורמאת אמשו :םהל םירמוא דיעהלמ םידעה ועתרי םימויאהמ האצותכ
.(א 'ה ארקיו)"ונווע אשנו דיגי אל םא עמש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design