English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה ךשמה הוצת תשרפ

ב"סשתה ךשמה הוצת תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map



בהואה בלה

(טכ ,ח"כ) "ובל לע טפשמה ןשחב לארשי ינב תומש תא ןרהא אשנו"

,יטרפה ודובכ תגאדל ,ומצע יכרצל ןותנ ובלש ימל ,ךכל יואר וניאש בל לע ןתינ וניא – לארשי ינב טפשמ – טפשמה ןשוח
ג"פ םיכלמ 'לה ם"במר) "לארשי להק לכ בל אוה ובלש" ימל ןותנ לארשי ללכ לש טפשמה ןשוח .ישיאה ודמעמ קוזיחלו
.(ו"ה
אשונ ,דחאו דחא לכ לש ורעצל בלה ףתוש .ללכה ןיבו וניב תצצוח ותויטרפ ןיא ,ללכל אוה ןותנ ולוכ לכש ,רוהטה בלה
,ינולפ ןעמל תושעל ינא לוכי המ :טרפה לא ללכה ןמ תוכלוה-תובבוס ויתובשחמ .ובאכ תא באוכו ולבס תא לבוס ,ולועב
האיצוהל תרחאה תא ךומסל-ךומתל ךיאו ,התרצב וז החפשמל רוזעל ןתינ ךיא ,ינומלא לע לקהל ינא לוכי המבו
.התקוצממ
םתבוטבו םהיצפחב אוביו אציו םילודגו םינטקל םחרמו ןנוח היהיו" :הדעה גיהנמ לש ותומד תא ם"במרה ראתמ ךכ
וארק העור .קנויה תא ןמואה אשי רשאכ םפצקו םתנולתו םאשמו םחרט לובסיו … םינטקבש ןטק דובכ לע סוחיו
תולע אשי וקיחבו ,םיאלט ץבקי ועורזב ,הערי ורדע העורכ" הלבקב שרופמ העור לש וכרדו ."ומע בקעיב תוערל" בותכה
,םתודלותל לארשי יטבש לש דבוכה אולמ תא ולמיס ןורהא יפתכ לע םהושה ינבא .(ו"ה ב"פ םיכלמ 'לה ם"במר) "להני
.תודרומבו תולעמב וינב לועב אשונה רוסמ בא יפתכ ,תונמאנה םיפתכה לע םיאשינו םינעשנ םהשכ
םיראשנ םהל יואר וניאש בלל םידמצנ םהשכ .םשבולה ןהכ לכל אלו שרוד לכ תלאשל םינענ םניא םימותהו םירואה
רובידה ןיא .ןהירבד תומילשמו תוממתמ תוריאמ ןה ןיא .תומליאו ,תוהכ ,תוממוד םינבא .אמלעב תובוט םינבאכ םה
תואלמתמ ןה זא קר ,םימחרו דסח אלמ ,םלשו רוהט בל םע עגמב תואב ןהשכ קר .ןלוק עמשנ ילב ,ןרוא ריאי ילב – ןהב
:(ב"ע ג"ע) רמוי תכסמב ארמגה ירבדכ תומילשמו תוכירדמ ,תוחנמ ,תופרטצמו תוטלוב תויתואה זא קר ,םייח תואב
'ר ?תושענ דציכו .םהירבד תא ןימילשמש – 'םימות' ,םהירבד תא ןיריאמש – 'םירוא' ?םימותו םירוא םמש ארקנ המל
.תופרטצמ :רמוא שיקל שיר .תוטלוב :רמוא ןנחוי


ל"צז הירנ יבצ השמ ברה
"רואמל רנ" רפסה ךותמ


םקנ תלפת

…
.יביר תא ברה ,םוק :רבדו ךלהו
.יבירחמ קחצ יכ ,יביר תא ברה ,םוק
.בכש ,ינב ,בכש רמאת לא .םויה ינשטת לא
.וירצמ ךדבע ןובלע תא הארו םוק
.ול ושע רשא תא חכשת לא חכשת לא
.ול ולכי האמש דחאל חכשת לא

םיטעמ תמח ךינפל הצרת
.םיתמה יהול-א ךורב

…
,םיכוכמ ,רפעמ !יביר תא ברה ,םוק
.םיכופשה ךדבע ימד ךל וקעצ
!בא התא ןכ לע יכ !ףרטו םוק !באה םוק
!וירצמ ךדבע ןובלעל ץק שי יכ

…
!רפכ :ול ארקת לא !םחר :ול רמאת לא
,ול ושע רשא תא חכשת לא ,חכשת לא
,ול ולכי האמש דחאל חכשת לא
.םיטעמ תמח ךינפל הצרת
.םיתמה יהול-א ךורב

ןמרתלא ןתנ
האושה לש המוציעב בתכנ


"!הנר – םיעשר דבאבו"

תשש תמחלממ ,רורחשה תמחלמ דעו ח"צרתו ט"פרת תוערואממ :תונברקו תומחלמ םיפוצר ןויצ תביש ימי ירבד
.הצקא לא תדאפיתניא דעו ןונבל תמחלממו ,םירופיכה םוי תמחלמ דעו םימיה
יכבו ,הנורחאה םתחונמל וניתימ תא ונא םיוולמ םוי םוי .המחלממ ץראה הטקש אל הנש םירשעו האממ הלעמל הז
.אבר הימש שדקתיו לדגתי :דהדהל קסופ וניאש םותי שידק
םק הביואה אונשל ,םעכ ונכנוח אל םלועמ לבא ,המואה שפנ לעו ונשפנ לע דומעל ונדמלו תומחלמ לש תורודב ונלדג
.ויללח תויווגב ונללעתה אלו ודיאל ונחמש אל ;ונגרוהל
ןגה ליגמ םהידליל ןתינה ךוניחב המהדתב םיפוצו וניביוא לש תימוהתה האנשה ייוליגב תואתשהב ונא םיטיבמ ןכ לע
.םמדב םיססובתמו םידוהי םיחצורה 'םידיהש' תויהל
תורוטקירקה תא קפס ונל ריכזמ ,ידוהיה םעה יפלכ תיאניתשלפה היזיולטב שחרתמה היצזינומדה ךילהת
תא וז האנש תקנוי תולפא לער תוראב הזיאמ ?אב הז הפיאמ ונמצע תא םילאוש ונאו ,יצאנה 'רמירטש'ב תוימשיטנאה
?התויח רוקמ
תאו םכשב תובהלנה דהי'גה תואירק תא ןיבהל ןתינ אל יכ קפס ןיא ךא ,םקמועל םירבד חתנל העשהו םוקמה הז ןיא
.וישכעו ןאכ יאניתשלפ-ילארשיה ךוסכסב דקמתה םצמוצמ טבמ ךותמ ,הללאמרב 'ץנילב ,םדב תולאוגמה םיידיה
לארשי תאנש ייוליג ללש לש ףתושמה הנכמב תננובתמה ,הכורא תירוטסיה הביטקפסרפב הלא תועפות ןוחבל ונילע
תמחלמב דוע םיצוענ הישרשו ,סאמחהו ףשא לש תיטרפ האצמה הניא וז האנש יכ בטיה תרכוזו ,םויה דעו םדק ינימ
.(חי ,ה"כ םירבד) "… ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא" :קלמע
."קלמע ךל השע רשא תא רוכז" :וצב תלפוקמה הטושפהו תינושארה תועמשמה וזש רשפא
אלא ,יארקאבש רבד ונינפלש תיחטיש הבשחמ ךותמ ,קלמע השעמב שאר לקהל אלו קמחתהל אל ונמעמ תעבות הרותה
'ה םעל לכנתהל ןוצרב הרוקמ יכ ןיבהלו םויה דעו זאמ תעפעפמה לארשי תאנש לש וז העפותב תוחוקפ םייניעב ןנובתהל
.םייח םיהול-א רוקממ םיעבונה רשיהו בוטה תודוסי לכ תא רפע דע סומרלו
."םיהול-א ארי אלו" :תיקלמעה תימינפה הדוקנה תא הרותה השיגדמ ןכ לע
םקנ תקושת וא תודרשיה רצימ קר עבונ הז קבאמ ןיא .קלמעב ץרחנהו שוחנה קבאמה רשפ תא םג הריהבמ וז הדוקנ
ןובר דגנכ תממוקתמה העשרה תא תולכל רשיו קומע ןוצר ךותמ אלא ,הביס ילבו ןושאר ליחתהש הז דגנכ תיטרפ
רורטה תמיא אלל בבל תחמשבו הוולשב וב תויחל היהי ןתינו רתוי הפיו בוט ה"בקה לש ומלוע היהי ןעמל ,םימלועה
.העמדו ןוגי הברמו םילשחנב בנזמה
תווצמ םע תוהדזהל ,הפיה ותועמשמב ,רואנה 'ינמוהה ךוניחה' יכרב לע וכנחתהש הלא םג םילוכי וז טבמ תדוקנמ
םיהול-א תבהא תא אכד דע סמורו ליפשמה עשרה תא אונשל הטושפ העיבת וב תוארלו ,"קלמע ךל השע רשא תא רוכז"
.םדאו
ןונגסב 'םיכובו םירוי' ונאש ךכמ גגומתהלו ,עשרבו רורטב המחלמה תעב םיכובנו םילכסותמ תויהל םיכירצ ונניא !אל
ונייה אלו ויפלט טשופ עשרה היה אל וליא םיחמש ונייה יאדו ,הליחתכל .םימיה תשש תמחלמ רחאלש "םימחול חיש"
םיחמש ונא ,ונחרוכ לעב הלא ומחלמ ונילע ופכנשמ לבא .ימלסאה דהי'גה דגנכ המחלמל אלו קלמע תמחלמל אל םיכירצ
.רפע דע ער ץותנל ונילע הלטוהש תוחילשב
.(י ,א"י ילשמ) "!הניר םיעשר דובאבו" :ברקה תאירק התורח ונלגד לעו םיחמשו םירוי אלא ,םיכובו םירוי ונניא ןכ לע
. . .
.הדימעה תליפתבש 'םינימה תכרב' לע 'ה"יאר תלוע' ורודיסב ל"צז קוק ה"יארה בתכ וז חורב םיקומע םירבד
ןבר םהל רמא" ,הנביב רדסה לע ,הרשע הנומש תליפת הנקותש העשבש ,תרפסמ (ב"ע ח"כ) תוכרב תכסמב ארמגה
."הנקיתו ןטקה לאומש דמע ?םינימה תכרב ןקתל עדויש םדא שי םולכ :םימכחל לאילמג
?ןטקה לאומש אקווד עודמ :ל"צז ברה לאוש
ובלמ ריסהו "חמשת לא ךביוא לופנב" דימת שרד רשא אוה יכ הל יואר תמאב היה אוה קר ,ןטקה לאומש" :ותבושתו
העשרה תא ריסהל ,ותמגמ לכש רוהט בלב םינימה תכרב תא ןקתל היה לוכי אוה … ושפנ יאנושל םג האנש שגר לכ
.(ח"ער 'מע ה"יארתלוע י"פע) יד-ש תוכלמב םלוע ןוקיתו 'ה תולגתה תא תבכעמה
ינידב דיעהל םיאבה םידעל דודיע ירבדב תמתוחה ,(ה ,ד) ןירדהנס תכסמב הנשמה ףא בטיה ןבות הלא םירבד רואל
:התימ בייחל ףא ילואו תושפנ
."הניר םיעשר דובאבו :רמאנ רבכ אלהו ?הז לש ומדב בוחל ונל המ :ורמאת אמשו"
עוציבל םיחולש תויהל ונילע עודמ לבא ,דיעהל הרות תווצמו תמא ונתודע םנמא :םמצעל םירמואו דיעהל םידרח םידעה
."בייח י"ע הבוח ןילגלגמ" :תניחבב ,רומח הכ השעמ
םלועה תא רהטל ,הלודג תוכז אלא ןאכ שי הבוח אל ךכיפלו ."הניר םיעשר דובאבו" :םהינזאב תעבוקו הנשמה האב
."יאכז י"ע תוכז ןילגלגמ" :רמאנ םכתומכש לעו עשרמ
. . .
ףסשיו" :תוכז תשרפל הרטפהב ארקנש ןועטה קוספב ןנובתיש יוארה ןמ ,וז תוכז לש הקמוע לע דומעל שקבמש ימ
האובנבו הרותב רודה לודג דמוע :ארונה דמעמה תא םכשפנב ווש .(גל ,ו"ט 'א לאומש) "לגלגב 'ה ינפל גגא תא לאומש
ךירצש הז אוה םנמאה ךא רשיו קדוצ והשעמש יאדו .גגא – םיחצרמה בר תא גרוהל איצומה ןיילתה דיקפתב זחואו
?םד ךופשלו וידי תא ךלכלל
הווצמ לש תוחילש אלא ,בייח ידיב ולגלגל שיש דחי השעמ גגא תגירהב תוארל ןיא יכ ונדמלל אב לאומש :ןכ םנמא
.המייקל הלודג תטכזש
תמא ונתוא דמלמ אוהו תורודה לכ ףוס דע טושכ ונינזאב ףילצמו ףרוש הלוק דה – "ףסשיו" :ארקמב וז תיאדיחי הלימ
הנכו הטושפ
,םיטסירורט (םיטושפ םילייח) ם"ישפל קר אל הפיה
:הנידמו תושר 'שאר יבשוי'לו ,גגאכ – םיכלמל םג אלא
!"הניר – םיעשר דובאב"


תרופ ןנח

ןורכיז רוא ·

"החמש םינבה םא" לש הלודגה הקעזה

ברה ,אלפומ ןואגו קידצ לש ותומדל ןורכיז רנ הלענ "קלמע ךל השע רשא תא רוכז" :ןמיסב ,רוכז תשרפ תבשב
! יתובר לארשי ץראל :לודג לוקב קעזו ,לדג וב ידרחה םלועה לכ דגנכ זועב אצי רשא ד"יה לכייט המלש רכששי
תרמסמ תודע (22 מ"ע) החמש םינבה םא" ורפסל אובמב תאבומ ד"יה לכייט המלש רכששי ברה לש ותומ תוביסנ לע
:רפיס ךכו דמעמ ותואב ודיל היהש ודימלת תאמ רעיש
הנחמ ירעשב ודמע םיסורהו תותיזחה לכב ומדקתה תירבה תואבצ רשאכ ,(45) ה"שת תנשב טבש שדוחב הז היה
ולפי לבל םיעצמאה לכב וטקנ ,םראווצ לע תחנומ ברח התיהש העשב םג-םיצאנה םיררוצה .ץיוושוא הדמשהה
םיניארקוא םייובש םע .םילוענ אשמ תונורקל םתוא ולעה תיזחהמ םקיחרהל ידכו ,תירבה תואבצ ידיב םייח םידוהיה
,תעשורמ הנווכ ךות ,המועז םחל תנמ דחא לכל וקרז ,בער ימי המכ רחאל עודי יתלב רעיל תועיסנב םהל ולכנתהש
.ותנמ לע קבאי דחא לכש
.ד"יה לכייט רכששי ברל ךומס דמעש ידוהי לש ותנמ תא דחא יניארקוא ןוירב ףטח הנהו
.ונממ הפרה אלו קשועה תא ריזחהל ןוירב ותואמ ףקותב עבת ,לוועה תא תאשל היה לוכי אלש ברה
םיקשוע רשאכ דגנמ דומעא ךיא :קעז אוה ךא ,רבדה ושפנב יכ ,ברעתי לבל וינפל וננחתה םיידוהיה ןורקה יעסונ
.ידוהי
.םימויא םייוניעב והוחצרו .ס.סה יסגלק םע ףותישב ,םיניארקואה םיררוצה ומק זאו

***
"ד"וי תולג"

.הכלמה רתסאמ םדמל ןכש .םירופה ימיל םירבדה םיפיו .וייחב בתכש םישרופמ םירבד ותומב םייק ד"יה רכששי ברה
.(תיצמתב ז"סר מ"ע) "החמש םינבה םא" ורפסב וביל תמהנמ ברה בתוכ ךכו
םש ךניאו תולגל התא רושק ךכ לכ :"דוי תולג"ה לא יתרבד אשא" :ונושלכ -"דוי תולגה" – תולגה ידוהי לא ותונפב
.ךיתובא ץראל ךתוא םיבישמ ןיא-הדימ דגנכ הדימכ-ןכ לע ,ךיתובא ץראל ךבל
ךניא ךכלו .ךיחא םינעמו םיכמ ךיא האור התא ןיאש דע תורושק ךיניע ךכ לכש "דוי תולג" ךילע אלפתא ךכמ רתוי ךא
…ץרא ילע םירגינה ךיחא ימדמ שגרתמ
:הרמאש העשבש הכלמה רתסאב וניצמש המ והזו…
תלצהב השפנ ןכסל התצר אלש ןיבהש ינפמ ,יכדרמ הילע ףצק ,(א"י 'ד רתסא)"…ךלמה לא אובל יתארקנ אל ינאו"…
לכ תא סונכ ךל" :ול הבישה הז לעו .תחטבומ תאש ינימאת לא "…תאזה תעב ישירחת שרחה םא" :הל רמאו ,לארשי
ןתבושתב ינוצר לבא ,לארשי תלצה ךרוצל ימצע דבאל יבלב יתמכסה רבכ ינא יכ ."יתדבא יתדבא רשאכו…םידוהיה
.לארשי לכ לש


הז לכו ,ויחא ןעמל שיא ,השעמל שפנ תוריסמ םיאור ונא ןיא ? תורירמב לכייט ברה םייסמ -תמאב לבא
ןיאש ,ללכהמ דרפנו לדבנ שיאל ךואשע תולגב םייחהו ,"דוי תולג"-תולגה ךתאשעש ינפמ ,ךל םרגנ
".תיתימאה ותלחנו ומעב דגובה שיאל תולגב תישענו …םע ייח תולגב יח התא

***

שרושמ התיה ???? ושפנ יכ ותומבו וייחב םייק האנ אלא שרד האנ קר אל ךא ,רכששי ברה בתכ תונברדכ םירבד ןכא
.לארשי ץרא



תושגפנ תומשנ
הבחמש חמש םירופ םוי לש ומוציעב הנש םירשע ינפל ב"משת תנשב םימורמ יזנגל הלעש ל"צז קוק ה"יצרה ר"ומ
הרותה" רפסב .םינינפו תורמא ונממ תולדלו וב ןייעל דקש ףאו ,"החמש םינבה םא" רפסה וידיל עיגהש העשב הלודג
םויל החישב לכייט בר הלע הדוהי יבצ ברה רמאש םירבד ץרווש יבא ברה איבמ (א"ר מ"ע 'א קלח) "תלאוגה
ןואג לש ,הבושתב הרזחו השידק לש רפס והז… החמש םינבה םא" רפסה הלגתנ ןורחאה ןמזב" :ה"לשתה תואמצעה
" ! קנע - ,שדוק תבהלשכ קידצו הכלהב

.ןויצ 'ה בושב ןיעב ןיע תוארל וייח לכ הפסכנ ושפנו טרפו טרפ לכ לעו לארשי ללכ לע ושפנ רסמ ,קוק ה"יצרה ר"ומ
הבושתב ורזח :םדגנכ אורקל ידרחה םלועה דגנכ דומעל וחור זועמ םעפתהו ,ערו חא-לכייט רכששי ברב אצמ ןכ לע
.דעומ הב יכ הננחל תע יכ" ! לארשי ץראל ולעו


תשדוחמ הרודהמב תינונבלה תוטשה


(אי ,ו"כ ילשמ) "ותלוויאב הנוש ליסכ – ואיק לע בש בלככ"

ונתירב ילעב לש ןויזיב ייחלו תוומל םתרקפהב יד אל ,ןונבל םורדב ןוחטיבה תעוצרמ השיבמה החירבב יד אל וליאכ
יגוה הנה ,"םוקמ לכמ םתוא חירבהל חילצנו – קיפסמ םידוהיב הכנ קר"ש ונביואל רורבה רסמב יד אל ,ל"דצ ילייח
.ע"שיל םג התוא אבייל םישקבמ תידדצ–דחה–הגיסנה ידסיימו
תענומ הירוסו ןדרי לובגב תכרעמה רדג אל .םיחצורו םילבחמ רבעמ םיענומ אל םילושכמו תומוח ,תורדג :תורורב רמאי
תא תוצחלמ םילאיצנטופ םיחצור דעב ענומש אוה ,ולש סרטניאהו תוצרא םתואב ןוטלשה לש ונוצר אלא ,םילבחמ רבעמ
.רדגה
תענומה ,המטשמ תלוכאו תתסומ היסולכוא תשגורו תשחור ינשה הדיצמ םא תלעותו ךרע םוש ןיא ,תאזכ רדגל
.רורט ישעמ דועו דועל הישאר י"ע תדדועמו
םיאניתשלפה ולחי םא קחשמה יללכ תא רובשל ,ולש ויתוחטבהב דמוע אל הלשממה שאר יכ הרמוחב האור המוקת
.םסאקה יליט יריב
.ויגיהנמב רוביצה ןומאב העיגפו ,יברעה לרומלו םיחצרמל והומכ ןיעמ דודיע איה תאזכש תולהנתה
וכיו" קוספה יפל גהני ,דחוימב רדא שדוחבו יאניתשלפה שחנה שאר תא ץצורי יכ הלשממה שארמ תשרוד המוקת
.(ה ,'ט רתסא) "םנוצרכ םהיאנושב ושעיו ,ןדבאו גרהו ברח תכמ םהיביוא לכב םידוהיה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



םינויבאל תונתמ

,הטורפ איה תירעזימה הנתמה םיקסופה בור תעדל .תחא הנתמ ינע לכל ,םיינע ינשל תונתמ יתש ,"םינויבאל תונתמ" םירופב תתל ונווטצנ
.הטורפמ רתוי הווש ,םויכ רתויב ןטקה אוהש ,תורוגא שמח לש עבטמ .(ב ,דצרת ב"מ) הווצמה םייק םיינע ינשל תוטורפ יתש ןתנ םאש אצמנ
ערז י"פע) הנתמ לכב םילקש השימחכ תתל ךירצ ןכ םאו ,הדועסל ןוזמ וב תונקל רשפאש רועישב תויהל הכירצ הנתמהש ,םירמוא שי םנמא
.(תמא
יכרוצל עיקשמ אוהש הממ רתוי םינויבאל תונתמב עיקשהל םדאל יואר הליחתכל לבא ,הווצמה תבוח ידי תאצל ידכ אוה הז לכ םוקמ לכמו
יואר ,ח"ש תואמ שולשב תונמ יחולשמ הנוקו ,ח"ש תואמ עבראב ותדועס יכרצ הנוק אוה םאש .(ג ,דצרת ב"מ) תונמ חולשמו םירופה תדועס
תוברהלמ םינויבא תונתמב תוברהל םדאל בטומ" :(זי ,ב הליגמ 'לה) ם"במרה בתכש ומכו .ח"ש תואמ עבשמ רתוי םינויבאל תונתמל ןתיש
ולאה םיללמואה בל חמשמהש ,םירגו תומלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא הראופמו הלודג החמש םש ןיאש ,ויערל תונמ חולשבו ותדועסב
."םיאכדנ בל תויחהלו םילפש חור תויחהל :רמאנש ,הניכשל המוד
תשרפב רמאנ םימעפ שולשש ינפמ ,ח"ש יצח לש תועבטמ שולש תתל םיגהונ שיו .לקשה תיצחמל רכז הקדצ רתסא תינעתב תתל םיגהונ שיו
הלועש ,רוהט ףסכ םרג הרשע לקשמכ אוהש ,לקשה תיצחמל םינתונ ויהש יוושכ תתל םיגהונ שיו .(א ,דצרת א"מר) 'המורת' לקשה תיצחמ
.ח"ש הרשע ךרעב
ליגמ םישנו םירבג רובע ונתל םיגהונ שיו .לקשה תיצחמב םיביוחמ ויה םהש ,דבלב םירשע ליג לעמש םירבגל ךייש הז גהנמש םירמוא שיו
.(ה ,דצרת ב"מ 'ע) םירבוע לע וליפאו םינטק לע וליפא ותוא םינתונש שיו .תווצמ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



תוהוגנב ךרד תצירפ
ידיל רסמנש וילא השיגה שיבכ לשב ומוסרפ תא הנק ,ןורבח רה ברעמב ןכושה ,ריעצה בושיה .ךלוהו לדג תוהוגנ בושיה
רה לא החרזמ השיגה הענמנו וב עונל םידוהיל היה ןתינ אל הרבעש הנש תליחתמ לחה (A חטש) תיאניתשלפה תושרה
חתפתה בושיה םיישקה תורמל .תג תירק הכאוב הברעמ ךרדה לע קרו ךא ססבתה בושיה שיבכה תריגס זאמ .ןורבח
.'דכו תוינק ,םידומיל ,הקוסעת םוקמ וניש םקלח ,שדחה בצמל םמצע ומיאתהו םוקמב וראשנ םיבשותה .זאמ דואמ
ולחהו חתפנ שדח ןג ,ומצע תא ליפכה אוהו תובר תוחפשמ ופסונ בושיל .השבגתהו הקזחתה הליהקה הנשה ךלהמב
.סולכאל םיניתממו םויס תארקל ולא םימיב םידמוע םינושארה עבקה יתב .הביבסב תויאלקח תודובע
ביחרהלו םוקמה תא קזחל המגמב ,תרופ ןנחו טילש לאינד ברה תופתתשהב ,תוהוגנב םייקתהש ,טבשב ו"ט דובכל סנכב
לש םבל תא ביחרהו םמיח רבדהו רעוסה ריואה גזמ ףרח ,ץראה יבחרמב םיריעצ םייתאמכ ופתתשה ,הטילקה לגעמ תא
.םיבשייתמה
עברא תירק תא םיבשות םיעסונ םוי םויו שיבכב תחטבואמ העיסנ רשפאמ אבצהש שדוחכ הז … לגעמה רגסנ םויכ
!םכל םיכחמ .ןורבח רהל תינש רבוחש בושיל הלודג הוקת הזב שי .ןורבחו
.02-9605188 – דרשמ ,051-217383 – קרב – הטילק יכילהו רוקיב םואתלו םיטרפל


דרו חרפי ש"ע הרות רפס תסנכה
בבוד תסנכה תיבב םייקתי עוריאה .דרו חרפי ש"ע הרות רפס תסנכה ה"יא םייקתת 19:00 העשב רדאב ט"י ןושאר םויב
.17:45 העשב ןג תמרב 8 ןוסנורהא 'חרב דרו תחפשמ תיבב רפסה תביתכ םויס .ןג תמרב םייוליבה 'חרב זע
תבישי שארו א"טילש ץכ ןורהא ברה ,תסנכה תיב בר ,א"טילש לאירא בקעי ברה ,ןג תמרל ישארה ברה םירבד ואשי
.דרו רימא ברה ,םי תבב "ת"רדא"

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design