English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אראו תשרפ

אראו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


" הירוטסיהה איה הנמלא אל "

.'ה ינא וילא רמאיו השמ לא םיה-ולא רבדיו"
י-ד-ש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו
...םהל יתעדונ אל ה-ו-ה-י ימשו
ה-ו-ה-י ינא לארשי ינבל רומא ןכל
('ט-'א ,'ו תומש) " ...יתאבהו ...יתחקלו ...יתלאגו ...יתלצהו ...יתאצוהו

לוע תחת םיקנאנה לארשי ינב לש םבילב הווקת חיפהל ודעונ ונתשרפ תחתופ םהב הלא םיבגשנ םיקוספ
? ךכב שי הרושב המו ה'יוה םשב תולגתהל י-ד-ש ל-אב 'ה תולגתהמ רבעמה רשפ המ ךא .םיירצמב דובעשה
רבכמ הז ועדי תובאה םג ירהש ,ארקמה קסוע ,הכ דע רתסנ היהש ,שדח םש יוליגב אלש בר יב רב לכל רורב
שודיחה אלא ,(ג"י ,ח"כ תישארב) בקעי םלוס םולחבו ('ז ,ז"ט תישארב) םירתבה ןיב תירבב שרופמכ ,'ה םש תא
ןופצה 'ה תגהנהב "ךפהמ"ה והמ ךא .ומיע אשונ ה'יוה םשש דחוימה ןכותה תא לעופה לא חוכה ןמ האצוהב אוה
? ויתומש יפוליחב

* * *

:שרפמ ל"זח תובקעב י"שר
.י-ד-ש ל-א ינא יתרמא ןלוכבו תוחטבה םיתחטבהש :י-ד-ש ל-אב תובאה לא אראו"
אלו יתחטבה ירהש ,ירבד םייקל ןמאנ – 'ה ימש ארקנ הילעש ילש תיתימא הדימב :םהל יתעדונ אל 'ה ימשו
".יתמייק
.םייקמ – ותועמשמ ה'יוה םשהו ,חיטבמ – ותועמשמ י-ד-ש םשה הז שוריפ פ"ע
! םישעמה "ורבדי" ךליאו ןאכמ ,תוחטבהב יד :םיקוספה ןמ הלועה הרושבהו
?החטבהל י-ד-ש םשה זמור דציכ ךא ,שמממו הווהמ :וטושפכ שרפתמ ה'יוה םשה ןכא
קוחד המכ ךא ,"ותחטבהב ול ידש" :הלימה שרושמ "ןיש"ה קותינ ךות י-ד-ש םשה תא ראבל הסנמ ארזע ןבאה
.רבדה

הלגנ סנל רתסנ סנמ
:ן"במרה בתוכ ךכו הנוש ךרד ן"במרה ויתובקעבו ,ארזע ןבאה ללס ךכיפל
םהו …םלועה גהונ םהמ לטבתנ אלש ,םילודג םיסנ םהמע תושעל י-ד-ש םשב תובאל 'ה הארנ יכ בותכה ןיינעו"
...םלוע לש וגהנמ אוהש םיאורל םהב בשחיי ,םירתסנ םיסנ
וב רשא ה'יוה ימשב לבא יריחבל רזועו תולזמה וב דדוש ינא רשא ידי חכב תובאל יתיארנ" :השמל 'ה רמא הנהו
".תודלות יונישב תושדח םהל אורבל םהל יתעדונ אל היוה לכ היהנ
הגהנה ותועמשמ ה'יוה םשב וליאו עבטה ךרדב "םירתסנ םיסינ"ב הגהנה ותועמשמ י-ד-ש םשה הז שוריפ יפל
.רשב לכ יניעל םייולג םיסינב הלואגה ךילהת לחי ךליאו התעמ יכ ,הנה הרושבהו ,עבטה יקוח תא הנשמה תיסינ
קוחר הארנ "תולזמה תא דדוש" לזגו דוש ןושלמ ורזגל ןויסנהו םותס י-ד-ש םשה רתונ הז שוריפל םגש אלא
.ארקמ לש וטושפמ
ןמזה דמימ :ישילשה דמימה
:'ה תומשב זונגה דוסה חונעפל ףסונ ךבדנ עיצהל ןתינ יכ המוד
.הז יבג לע הז :םידמימ השולשב ומלועב הלגתמ םימלועה ןובר
.ןיאמ שי ץראו םימש ארובה תוחוכה לעבכ 'ה תולגתה תא אטבמ םיה-ולא םשב זונגה :ןושארה דמימה
תויח" לש החוכמ .ותוא הייחמו הנזה "םלועה תמשנ"כ 'ה תולגתה תא אטבמ י-ד-ש םשב זונגה :ינשה דמימה
ושרש י-ד-ש םשה .הירמש לע תאפוק הניאו תקסופ הניאש תימניד הריציכ חתפתמו םלועה חרופ וז "תימלוע
.הנב תא קינהל ודעונש השא ידשכ ,הנזהו הקנה ותועמשמש דש הלימב
הרפ י-ד-ש ל-א ינא" :בקעיל ה"בקה הווצמו רשבמ ךכיפל ,םלועל היברו הירפ האב י-ד-ש ל-אב תולגתהה חכמ
(א"י ,ה"ל תישארב) הברו
-אה הגהנהה (ה"כ ,ט"מ תישארב) ."םחרו םיידש תוכרב ...ךכרביו י-ד-ש תאו" ףסויל ותכרבב זמור בקעי ףאו
ןיידע ךא המואל םידיחימ ותחירפו לארשי תיב ןינבב יוטיב ידיל האב י-ד-ש םשב הזונגה תובאה תפוקתב תיהול
.הדעי לא התוא תטוונמה 'ה די לילעב הרכינ אלו המואה ןינב תמגמ הרדגוה אל


קר אל .ה'יוה םשב זונגה ישילשה דמימב םימלועה ןובר הלגתי הלואגל דובעשמ האיציה תעב ךליאו ןאכמ ךא
ה'יוה םשב האירקה ךותמ אקווד ןכ לע .היהיו היוה – היה ,ןמזה דממב טלושה גיהנמכ אלא היחמו ארובכ
...יתחקלו ...יתלאגו ...יתלצהו ...יתאצוהו :הירוטסיהה יקולא לש חווטה תכורא תיהול-אה תינכתה תשרפנ
! המידק וינפ תמגמ רשא "הבכרמ השעמ" הלגתמו ,יתאבהו
םלועב תדה תודלותב ערו חא ול ןיאש אלפנ שודיח והז עבטה יהול-אכ קר אלו ,הירוטסיה יהול-אכ םיהול-א יוליג
.הלואגל דובעשמ ומלוע תא טוונמה גיהנמכ ,םיירצמ תאיצי תעב לארשי יהול-א תעפוהל דע
* * *
:הלא תורודב ןויצ תביש ךלהמ תא וראתב ל"צז קוק ה"יארה בתכ וז חורב
ומש תוא-בצ 'ה ולאוגו לארשי רוצ ,קזח לאוג יח הכותב .היתוביסמב הכובסה הירוטסיהה איה הנמלא אל"
.(ח"כ 'מע "תורוא")
תא 'ה בזע" יכ םיתיעל המדנ ,הלואגה יכוביס תעב - הזה ןמזבו ,םירצמ דובעש תעב – םהה םימיב םא ףאו
:רמזיו ןנורתי םלוקו ה'יוה םשב הזונגה הירוטסיהה יפנכ קשמל םנזא וטי העושי יפוצ בבל ירוהט הנה ,"ץראה
"רשבמה ילגר םירהה לע וואנ המ""השק הדובעמו חור רצוקמ"

לארשי ינב לא ןכ השמ רבדיו"
השמ לא ועמש אלו
(ט ,'ו תומש) "השק הדובעמו חור רצקמ

הלילע ריש אלו תמא תרות ונתרות
.הרבע דוה לע תימואל הוואג תושגר חופיטל
השמ ירבד עמשל יכ הרותב רמאנ אל
"םנורגמ הצרפ הרידא הריש"ו םיננורתמ םלוכ ומק
םיבורקה םימיל המחנה ירבד תא ועמש אל טושפ םה
(עובשה תשרפב םינויע ,ץיבוביל המחנ) .קוחרה דיתעל דוהה ירבד תא אלו

בוצעו ןשי ריש

,םיננע ירושק ,וננבישוה םיכשחמב
לבב תורהנמ תוילג-לרוג
שאה לא המהנ – ונבל ףטעתהבו
,תיצמ ונכששחב םוקי תע םלואו
,הלוע תבהלשו הליל תוצחב חפנכ
.הודחב םיצפוק ונלילב םיטעמ
:םיכובנ םנהו םימקה םיברו
ץגב וניד !הגנ ידמ רתוי -
!תודשב דחא םסיק לש וויזבו

.ךכ הז עודמ ,עדויה םיוהל-א

ולרוג רמ המ ,עדוי קר ינאו
םאתפ ונכשחב שאה תיצמ לש
שאה לא תולפתה תומוה דוע וינזאב
עיפוהש ינפל ,הכשחב ויחא לש
םהינפ תא האור אוה ושאב הנהו
םיאנשמ ינפכ םיוענ המהו
,םהיפמ תובשונה תורקה תוחורה
.םלילב ושא לעו ותס וילע תובישמ
.ךכ הז עודמ ,עדוי אוה ןיאו

.רישה הז בוצעו רישה הז ןשי

גרבנירג יבצ ירוא
ו"ל 'מע ,"רהנה תובוחר" ךותמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הלואג לש הכרד איה ךכ

אל ,ונינפל םידבע דרמ אל .ליעפ יוטיבל אב וניא ישונאה םרוגה וב ,יהול-א ךלהמ הלוכ הניה םירצמ תלואג
לע "תלעופה" הלעפתב הינפ אל וליפא .תיקול-אה תוברעתהה תא הקידצמה תינחור המר אל םג ,רורחש תמחלמ
רשא תירבה תא ה"בקל - לוכיבכ - הריכזמה ,תבותכ תרסחו המומע הקאנו הדובעה ןמ החנא קר .םימש ימחר
.המואה תובא םע תרכ
.ךכב ןימאיו הצרי ,לאגהל דמועה םעהש ךירצ .תישונא תוררועתהל ךרוצ שי ,הזה יהול-אה ךילהתב וליפא לבא
תנומאו ןוצרה תא םעב תובלל ,תאזה המישמה .לאגהל הצור וניאש ימ תא לואגל לוכי ה"בקה ןיא ,לוכיבכ
.הערפ לא תונפל היהי רשפא םייקתיש רחאל קרש יחרכה יאנת הניה ,הלואגה
דקפ" הלואגה תמסיס תא םהל רסומו לארשי ינב ינקז לא השמ ךלוה ,הערפ לש ותוחילש תישארב ךכיפל
חלש … הערפ לא ורמאיו ןרהאו השמ ואב רחאו" :ךכ רחא קרו ,"םעה ןמאיו" ,תותואה תא םהינפל השועו "יתדקפ
."רבדמב יל וגחיו ימע תא
,לדג ףא דובעשה ישוקו תינענ הניא הערפמ העיבתהש ררבתמ רשאכ .ןיידע היד הקומע הניא ,וז הנומא לבא
ונחיר תא םתשאבה רשא טפשיו םכילע 'ה ארי" :ןורהאו השמ לע םיננולתמ םיכומה לארשי ירטושו הליפנה האב
."ונגרהל םדיב ברח תתל ...הערפ יניעב
תרושקתב רצק
יתאצוהו" :הלואגה תינכת תא םהינפל שורפלו לארשי ינב לא בושל הווטצמו השמ רזוח אראו תשרפ תישארב ןכל
."...ץראה לא םכתא יתאבהו … םיהול-אל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו" :אישל דע ,"יתלאגו ... יתלצהו ...
לכ ,ןכ לע ."השק הדובעמו חור רצקמ השמ לא ועמש אלו" ,תבזכאמ בוש האצותה לבא ,הווצ רשאכ השוע השמ
ךיאו ועמש אל לארשי ינב ןה" ,לארשי ינב תא חלשיש הערפ לא תינש רבדל חלשנה השמ לש ותהימת תנבומ ךכ
"?... הערפ ינעמשי
– לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו" :הלופכ תוחילשב תפסונ םעפ השמ הווטצמ ,ןכ יפ לע ףא
יוויצה תמועל וב שדחתנ המו הזה יוויצה לש וביט המ ."םירצמ ץרא לארשי ינב תא איצוהל ,םירצמ ךלמ הערפ לאו
?החדנש םדוקה
ישק ךרד יכ תאזו ,ץראל האבהה ןינע אוה ,םדוקה רובידב השמ לא ועמש אלש המ" :"המכח ךשמה" לעב ראבמ
'ה רבדיו ןכלו ,תואלפנ תוחלצהבו תודיתע תוחטבהב עומשל אלו ,םתרצמ תאצל ידכ קר עומשל וצפחי רשא ,םוי
."הז תודוא קר רבדל רמולכ ,םירצמ ץראמ לארשי ינב תא איצוהל הערפ לאו לארשי ינב תא םוציו
יתייהו" :תובא תירב םויק רבדב הרושב לכעל ,הרצק חורה ףאו החותפ ןזואה ןיא ,השק הדובעמ ףופכ בגה רשאכ
טעמ חונל ,דובעשה ישק תא טעמ לקהל תמצמטצמ שפנה תאשמ ."ץראה לא םכתא יתאבהו םיהול-אל םכל
םילגוסמ םה רשא תא םהילא רבד ,םיבגשנה םילאדיאה תא חנה :השמל ה"בקה רמוא ןכ לע ,תושקה תוריזגהמ
.לכעל ,הנועמ ףוגב הנותנה םחור היושע הז תא קר .אל ותו "םירצמ ץראמ םאיצוהל" ,טולקל
םייניע יתשב .. הלואגל היפצ
היה יאדו ,ותולעהל שי אצמנ אוה הב הדוקנהמו ,אוהש המ יפל ,םעה לש וחור דגנכ ךולהל ךירצש ,הזה דוסיה
לש דעיה דע הלוכ תינכתה תא םהינפל שורפל הליחתב השמ תא 'ה הוצ תאז לכבו ,תורתסנה עדויל שארמ יולג
ןיא .הנעמ תתל ןהלו םעה לש תוידיימה תוקוצמל ןיזאהל ךירצ ,דחמ :ןאכמ ונדמל לודג רבדו ,"םכתא יתאבהו"
.ןהילא עיגהל לגוסמ ונניאש תוגרדמל הציפקב ותולעהלו ינחורה ובצמ תא תחאב תונשל תופצל
.ירפ ושעיו וחמצי תעה אבב רשא ,םיבגשנה םילאידיאה יניערג תא ךרדה תליחתב רבכ תעטל בושח ,ךדיאמ לבא

דיתעה לא קוחרמל הפוצו דעיה תא הביצמ תחא ןיע :הנורחא הלואג דעו הנושאר הלואגמ ,םילואגה ךרד תאז
הלואגה ךלהמ תא טוונל שי וידחי םייניע יתשב .ךרדבש םישקעמה תא הריסמו לעופב תלהנמ הינש ןיעו ריהזמה
."ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ"

אנהכ הילטו באז ןימינב 'ר לש םחצרהל םישולש ואלמי טבשב 'ה-ב
םירבדה ויהי .םכרדב הלואגה תעדות תלחנהל םהייח תא ושידקה רשא,ד"יה
.םתמשנ יוליעל רנ
םשה שודיק לע - ה"דקעל התלע רשא סקילפ הרפע יתב תמשנ יוליעלו
ה"נשת טבשב 'ה -ב הרומ ןולאל הכרדב

סקילפ םחנמ ברה
:יבלש תלת לולסמ
"ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד"

.השרפה לש יזכרמה האשונ תא םיווהמה ,םירצמ תוכמ רשע ךותמ עבש לש רואית םיאצומ ונא "אראו" תשרפב
לש םתקולחל ןאכ זמור םצעבו ,ב"חאב ש"דע ך"צד-םינמיס םהב ןתונ היהש הדוהי 'ר לש וירבד םימסרופמ
.םהינייפאמ לע דומעל שיש םיקלח השלשל תוכמה
:ליעלד םיקלחה שלשמ דחא לכב קרפ םויס ןיעמב ןיחבהל ןתינ תוארקמ לש םטושפ ךותמ ףא
."איה םיקולא עבצא" םינוא רסוח ךותמ םימוטרחה םידומ םיניכה תכמ לש הפוסב .א
השמ ינפל דומעל םימוטרחה ולכי אלו" ץורמה ןמ ושרפ םימוטרחהש הרותה ונל הלגמ ןיחשה תכמ רחאל .ב
."...ןיחשה ינפמ
.רמג ידיל האבהו שיטפב הכמ איה התוהמ לכ תורוכב תכמ .ג
. םהמ דחא לע הרצקב דומעל הסננו ל"נה םיקלחה תשולשל םיבר םינייפאמ
:אוה "יניתישע ינאו ירואי יל" רמואה הערפל חקלה ,תונושארה תוכמה תשולשב
.םדה תכמב-"'ה ינא יכ עדת תאזב"
.םיעדרפצה תכמב -"וניה-ולא 'הכ ןיא יכ עדת ןעמל"
.םיניכה תכמב-"איה םיקולא עבצא"
.וחוכבו 'ה תואיצמב הרכה -םלוכבש הוושה דצה
:הנתשמ רסמה תואבה תוכמה תשולשב*
.בורעה תכמב-"ץראה ברקב 'ה ינא יכ עדת ןעמל הילע דמוע ימע רשא ןשוג ץרא תא אוהה םויב יתילפהו"
הנקמ ןיבו לארשי הנקמ ןיב 'ה הלפהו"-רבדה תכמב המצע לע תרזוח לארשי םע ןיבל םירצמ ןיב וז הילפהו
ןורהאו השמ לש םחוכ ןיבל היפשכו הימוטרחו םירצמ ןיב תיפוס הלפמש ןיחשה תכמב ףא תוטשפבו ,"םירצמ
.'ה םשב
."ץראה ברקב" 'ה לש ותחגשה חוכ תא הלגמ וז הילפה
חתפמהש הארנ ?ןהב שדחתמ ןפ הזיאו תואבה תוכמה לש ןדיקפת המ ןבומכ איה לאשיהל הכירצש הלאשה
:תובושתה ןמ םייתש ןאכ גיצהל הסננו . דרבה תכמ , הנורחאה הרדסה תא תחתופה הכמב ץוענ וז הבושתל
תושקה תוכמה ינפב ודימעהל ידכ ,ומצע ינפב סנ איה הערפ לש וביל תדבכהש רמוא שודקה "םייחה רוא" .1
.ונוחצנו 'ה תוכלמ תא לכמ רתוי תואטבמה ,רתויב
: דרבה תכמל המדקהב שרופמב בותכ הז ןינע
"ץראה לכב ימש רפס ןעמלו יחוכ תא ךתוארה רובעב ,ךיתדמעה תאז רובעב םלואו"
תחגשהלו .תונושארה תוכמב (םלוכ תוחוכה לעב -םיה-ולא) תיהול-אה המצועל ףשחנ הערפש רחאלש ןכתי .2
סנ -ולא תוניחב יתש לש םבוליש איהו השדח המצועל ומעו הערפ ףשחנ וז הכמב ירה, ה-יוה םש תניחב-םלועב 'ה
."'ה רבד לא וביל םש אל"ש ןיבל "'ה רבד תא אריה" ןיב הילפהו ,סנ ךותב
הרותב עיפומ אל ל"נה ןפואב בותכ אוהשכ " םיקולא 'ה" יוטיבה .וז השרפב ונינפב תילגתמ המיהדמ הדבוע , ןכאו
בותכ הז םמורמ יוטיבשכ הרותב דיחיה ףסונה םוקמהו (א ,ד תישארב ינוקזיח ןייעו).ןדע ןגמ שוריגה ינפל אלא
:דרבה תכמב ןאכ אוה תיחכונה ותרוצב
.חקל ףיסויו םכחל ןתו "םיקולא 'ה ינפמ ןוארית םרט יכ יתעדי ךידבעו התאו"

םולב והילא ברה
"ןויצמ הרות" ללוכ שאר
ב"הרא דנלבילקדנלבילקב ןויצמ הרות
.הקירמא ןופצב ןויצמ הרות לש- םיללוכה ןיבמ ןושארה היהו ,םינש עבשכ ינפל דסונ דנלבילקב ללוכה
ללוכה שאר י"ע םינתינה םיימוי םוי םירועיש תועצמאב ,וירומבו רפסה תיבב הכימתב תזכרתמ ללוכה תוליעפ
,תודחוימ תויוליעפ ,םייללכ םירועיש ,םירומ תייחנה ,םידימלתהו ללוכה ירבח ןיב תותורבח תועצמאבו םיכרבאהו
.'דכו םינותבש
ללוכה ירבח .םיכרבאהו ללוכה שאר י"ע ,ללוכה לש שרדמה תיבב הליהקל םינתינה םייעובש םירועיש םינתינ
תיעובש תוליעפ םייקמה םישנל שרדמ תיב םוקמב לעופ ןכ ומכ .הליהקה ינבמ םיבר םע תותורבחב םידמול
בר רפסמל ,םינושה תסנכה יתבב תותבשב םיכרבאהו ללוכה שאר י"ע םינתינ תואצרהו הרות ירבד .תיתפוקתו
.םיפתתשמ לש
.םיגחל תויוליעפו תואצרה הכלמ הוולמ :ןוגכ ,תויתפוקת תודחוימ תויוליעפ תומייקתמ
הרות רמושש וניאש רוביצל תואצרה םיריבעמ ללוכה ירבח .תעל תעמ רעונה תועונתב תוליעפב םיבלושמ ונא
רעונה תעונת םע ףותישב -עובשל תחא ,םידוהי אלה םיירוביצה רפסה יתבב הדובע .ירוזאה ס"נתמב תווצמו
םידמול "יחרזמה" ס"היב ירגוב אביקע ינב י"ע ןהו ללוכה ירבח י"ע ןה תיביסנטניא תוליעפמ האצותכ N.C.S.Y.
.הצרא םילוע םקלח ףאו ץראב תוללכמו תובישיב

1-800-20-55-66 :לט םלועה יבחרב "ןויצמ הרות" תינכתל תופרטצהל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תישימחה סוכהו תוסוכ עברא

.תוריחל יוטיבכו ,הלואגה תחמשב תוברהל ידכ רדסה לילב ןיי תוסוכ עברא תותשל םימכח ונקת
רומא ןכל" :(ז-ו ,'ו תומש) הרותב ורמאנש הלואג לש תונושל עברא דגנכ וניה תוסוכ עברא ןוקיתל ירקיעה זמרה
היוטנ עורזב םכתא יתלאגו ,םתדובעמ םכתא יתלצהו ,םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו ,'ה ינא ,לארשי ינבל
.(א"ה י"פ םיחספ ימלשורי) "םיהול-אל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו .םילודג םיטפשבו
.רדסה ליל לש ויבלש לכב ישחומ יוטיב ידיל אובי החמשה ןיינעש ידכ ,הדגהה רדס לע תוסוכ עברא תותשל ונקתו
םירצמ תאיצי תלואגש םשכו .םירצממ התע הז ונאצי וליאכ רדסה לילב ונמצע תא תוארל םיכירצ ונא ירהש
תוסוכה לכ תא התושה ךכיפלו .בלש לכ לע ןיי תייתשב החמש ףיסוהל םימכח ועבק ךכ ,הגרדל הגרדמ המדקתה
.תחא סוכ אלא ודיב ןיא ,תחא תבב
קחציל םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו" :(ח ,'ו םש) הרכזנ הלואג לש ןושל דועו
סוכ הדגנכ תותשל ובייח אל המצע םירצמ תאיציב תקסוע איה ןיאש ןויכו ."'ה ינא השרומ םכל התוא יתתנו בקעילו
רוסאש וא ,(יכדרמ) התותשל רתומש וא ,(ן"ר) התותשל הווצמ רודיה שי םאה םינושארה וקלחנ םנמא .תישימח
קפסה תא רותפי אוה יכ ,והילא לש סוכ תישימחה סוכל םיארוק ךכיפלש שריפ א"רגהו .(ם"בשרו י"שר) התותשל
.ואל םא התותשל םאה
לכש ,תותשל ךייש תוסוכה תעברא תא קרו ,התותשל ךייש אל ,תולגב לארשיש העשבש ,ל"צז ןרוג ברה קספו
רדהל יואר לארשי תנידמב ןכלו ,ץראה תבישיל הרושק "יתאבהו" הלואגה ןושל לבא .םירצמ תאיציב יולת ונימויק
.התותשל

דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


('ח 'ו תומש) "'ה ינא השרומ םכל התוא יתתנו"

'ר רמא" ('ב 'ח ארתב אבב) ימלשוריה דומלתב אבומ ןכאו .ינשרד תרמוא השורימ לידבהל "השרומ" הלימה
ןמ הינימ ןיגוס אהיד תיל :רמא .בקעי תליהק השרומ ביתכהו ןוביתה .אהיד ןושל השרומ רמאנש םוקמ לכ :היעשוה
."הלוכ חכשמ אוה יעל וד
בקעי תליהק תשרומ – השרומ הרותל רשקב בותכ ירהו :ימלשוריה דומלתה לאוש .השלוחו קפס אוה אהיד ןושל
.הניינע תא אצומ התא ירה רבדה לע םיעגי םאש איה הבושתהו !?הרותל סחיב השלוחו קפס ךייש המו
חצנה יכרע לא רשקתהל ידכ .ולא םיכרע לא רשקתמ התא ירה ,םהילע למע התאש עגרב .השרומ םה י"או הרות
.העיגיו תופתתשה השורד

סלב םהרבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םייפג ילב םינטק םידלי השולש
שדקומ
ןהכ תחפשמ ינבל
םורד רפכמ
הליהתו לארשי ,ירוא
םייפג ילב ורתונ םידלי השולשו …
םייבק םע רבכו םינשב םיכר הכ
םימשב םש הובג לעמ הובגו
.םימ הדוי םניע ,םיכאלמ םיכוב

– םילגר ילב םיידגו םיחסיפ םיילט
?םימ תותשל וכלי םיטהרל הכיא
?םינגל הכיא ,ואצי הערמל הכיא
.םינשב םיכר הכ ךתיערמ ןאצ םהו

םדה תאמצ תשלפ תב הזע יוה
,םדא יארפ ךב םישרוח תומיזמ
םדנ אל םייכב – םינטק םידלי השולשו
!םמד שורד םיהול-א … םד תתוש םעצפו

רדה ןולובז

:"הדובעה" יגיהנמ םעפ ורבד ךכ
:םנושל הזו םיצרחנ םירבד ןוירוג ןב בתכ (1.6.37) ז"צרת תנשב
לע תירוטסיהה ונתוכזמ תוקלתסה תרומת לארשי ץרא ברעמ לכב תידוהי הנידמ :הלאשה ינפל הדמעוה וליא"
.הנידמה תא החוד יתייה – הלוכ לארשי ץרא
ונתיא יחה ולוכ ידוהיה םעה לש ותוכמסמ וליפא וז ןיא ,ץראב ידוהיה םעה תוכז לע רתוול ידוהי םושל תושר ןיא
םושב העקפהל תנתינ הניאש תוכז ,היתורודל תידוהיה המואה תוכז יהוז .ץראב אוהש קלח הזיא לע רתוול – םויה
עיקפהל םתוכמסבו םחוכב ןיא – תאז תוכזמ םתוקלתסה לע םיזירכמ אוהש ןמז הזיאב םידוהי ויה םג וליאו .יאנת
ץראה לע – ץראה לע ונתוכז .ידוהיה םעה תא רשוק וניאו בייחמ וניא הז ןיממ רותיו םוש .םיאה תורודהמ וז תוכז
לכבו ןמז לכב .תירוטיסיהה ונתוכזמ זוזנ אל ,המלשהו האלמה הלואגה עוציב דעו .דעל תדמועו תמייק ,הלוכ
."ונידיב רשא םיירסומהו םירשכה םיעצמאה לכב ,וז תוכז לע דומענ העש

םילשורי חרזמב "םיתיז הלעמ"
!!!םילשורי תא בשייל :תחא איה ונתבושת ,ןמו אשמה ןחלוש לע םילשורישכ הלא םימיב
ףוס דע אוה סולכאל דעיה ךיראת ,(דומע לא סאר) "םיתיזה הלעמ" תנוכש תינבנו תכלוה ה"עב ,םיתיזה רהב
.הריכמל תוריד ורתונ ,הנשה
.09-7921094 ,052-263029 :םיטרפל
םינינועמה םיקוור !תידיימ הסינכל – םייונפ תומוקמ 3 ורתונ ,םיקוור ירוגמל סקלפמוק ונשי הנוכשל ךומסב ,ףסונב
.051-975179 הירא וא 051-733747 יתימא :םע רשק ורצ רנ ,םילשורי ןיינבב קלח תחקל


קמעבש העבגה :'ב ןיע תב
.הברעמ ןיע תבמ דרויה ןורדמה ילופישב תנכוש 'ב ןיע תב
.תוחפשמ 8 םויה הנומ אוהו .ט"נשת ולסכ ח"רב ,םיבשיימה םימרוגה עויסב ,עקרקה לע ה"עב הלע בושיה
ןמ תורישי ךרבתהל הוקתב יאלקח יפוא םוקמל תוושל ותמגמו ,תירבע הדובעב לגוד אוה ,ירפכ-ינרות וניה בושיה
.'ה ידסחב ,המדאה
.וז םייח תרותבו םוקמב בלתשהל תונינועמה תוחפשמל ,תפסונ הטילקל חותפ בושיה
.'א ןיע תב ,םאה בושי םע םואתב הטילקה
.02-9938492 ןורש :םיטרפל

ד"יה יקסבודיד הניר ינבל עויס
הכרדב התיה רשאכ םיברע הלווע ינב י"ע החצרנש ,ד"יה יקסבודיד הניר ידלי 6רובע הרזעו עויסל ןובשח חתפנ
.עברא תירקב היתודימלת תא דמלל י"גח תיב בושיב התיבמ
.יקסבודיד תוער םש לע 576712 ןובשח 'סמ 401 – הדוהי ןב ףינס ,יחזרמה קנבב וניה ןובשחה
.90430 ןורבח רה .נ.ד י"גח תיב יקסבודיד תחפשמ "תבותכל תורישי חולשל ןתינ ,ןכ ומכ


"לולכמ" – תיגולונכט -תינרותה הללכמה
תדעוצ ,הנחמה ינפל ץולחכ ,(טי ,א"כ םיטפוש) "הנובלל בגנמו המכש לא תיבמ הלועה הליסמל" שמש ברעממ
לע קבאמה תיזחב הדימע ידכ ךות ,יתבישי ןונגסב הרות דומיל םע םימדקתמ הסדנה ידומיל בולישב "לולכמ"
-יל ןופצמ העש יצחכ) םירפא טבש תלחנב רשא הנובל הלעמ בושיה לש ורובטב תאז .לארשי ץרא לש התומלש
.(ם
םדומיל ןמזב ינחור ןכות םישפחמ םיקסע להנימ וא הקינורטקלא ,םיבשחמ דומלל םישקבמה הבישיו אבצ ירגוב
.ע"שיב תובשייתהב ץרא ךרד םע הרות לש הז לאידיא םישגהל ידכ "לולכמ"ל םיפרטצמ םה ןכ לעו
02-9942851 :םיטרפל

םגח םויב םיבושיל תוכרב
:טבש שדוחב עקרקה לע ולעש םיבושיל תוכרב
(ח"לשת) הליש
(ז"לשת) ינזח רצנ
(מ"שת) הרומ ןולא
(מ"שת) ןורמוש הלעמ
(א"משת) ריקי
(ד"משת) הרודא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


? השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ
" ואב םהו םהל הקרש "

.ןוילגה שארב העיפומה תכרעמה תבותכל חולשל אנ תובושתה תא

"תומש" ןוילגמ הדיחה ןורתפ
('א ,'ד תומש) "יל ונימאי אל ןהו " :הנסה דמעמב השמ ירבד לע
. "ופוגב הקול םירשכב דשוחה" : א"ע ז"צ תבש תכסמב שיקל שיר רמוא
"גלשכ תערוצמ ודי הנהו" ביתכד ופוגב הקל "יל ונימאי אל ןהו" רמאש השמו

.וחירי הפצמ ןולא ןד . םימודא הלעמ , גרבנירג הינת - "שגיו" תשרפ : םיכוזה
ןולקשא ,ןמטכיל ביגש .תובוחר ,ןומיר ימולש - "יחיו" תשרפ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design