English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ןנחתאו תשרפ

ןנחתאו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapהלועפו הלואג

,ךל בטיי ןעמל 'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו"
.ךיתובאל 'ה עבשנ רשא הבוטה ץראה תא תשריו תאבו
ךינפמ ךיביוא לכ תא ףודהל
(טי-חי ,'ו םירבד) " 'ה רבד רשאכ

ןימינב ינבר ןולעב ,הרפע בושיה בר ,רסיג םהרבא ברה ירבד ךותמ

יפכ "ךבוסמ" ןכא אוה .םיאקיטילופה רמול םיגהונ ,"בכרומ" .ךבוסמ קבאמ אוה לארשי ץרא לע יחכונה קבאמה
ףוג ,המוק יבג לע המוק ,ובכורו סוס לש םתבכרה יפכ "בכרומ" ןכא אוהו וינרקב ךבסב זחאנ הירומה רהב ליאהש
.המשנו
חורו הילע םעל המשנ ןתונ" .הז ןוויכמ קר אובת האופרהו ישפנ-ינחורה םוחתב רקיעב ןה תובכרומהו תכובסתה
.הב םיכלוהל
לע ספטל שי .דעיה תאו לולסמה תא הפמה לע קודבלו תורומהמה תאלמ ךרדה ןמ םייניע םירהל שי תאזכ תעב
.קוחרמל ףיקשהלו ולוכ חטשה לע האשינ תיפצת תדמע לבקל ידכ ךובסה ידאוה לעמש םיקוצה דחא
"יל םיאתמ אל – וישכע המחלמ"
הצירהו גולידה תנוע הל הפלח רבכ ,םדידל .הוולש לש העש עיגהל רבכ הכירצ יכ המדנ תילארשיה הרבחב םיברל
ידגב שדחמ שובלל .גלדלו םוקל וישכע םהל םיאתמ אל ירמגל .םויה עצמאב םירהצ תחונמ ןימ אובל וישכע היוארו
חותינה לא הז בלשב תרבחתמ הניא םשפנ .הכיס ןמשב םידיה תאו ץובב םילגרה תא ףנטלו ברק ידגבו עשי
עגורהו שפונה ,הוולשה תוזוחמב טטושל הפידעמ םחורו תצרחנ היישעו המיק בייחמה ,יוושכעה יתואיצמה
."יל םיאתמ אל וישכע המחלמ" :ילארשי טוטיצ .הימוה ידוהי שפנ לכל םיוושה םיריחמב ךכ לכ םיצרוקה
םייחה תוליז – ירזכאה קותישה
השוע איה .תונכס תרב איה ,ונלש הירוטסיהה בוציע לע ןוטלשה תאו המזויה תא םייוגל קר תנתונה ,וזה המדרתה
וב שיש והשלכ עצבמ םוזילמ תקתשמ תואנקב ענמית לבא ,םייחה לע הנגהו הרימש לש םיאנ םיקומינב שומיש
.םדא ייח ןוכיס
ץראה תוצוחב ךפשנ םמדש תובר תושפנ ילכ הלודג תוירזכא םה ,ךכמ עבונה ינדחפה קותישהו טרפה שפנל הדרחה
.תאזה
וילע דבאש יאכרא טפשמ הז ?"רתויב הבוטה הנגהה איה הפקתהה" :תרמואו העובצ הלטציאב הסכתמ וז השיג
הלא ."חוכ הז קופיא"ו "בכרומ" בצמהש תעדוי "הסונמו תרגוב" הרבח .ברק ילא ןוששו םזירטילימ הז … חלכה
תקתשמה הדרחה .םייחה תוליז לש הארונ הדימ ידיל ונאב הז חור ךלהמ האצותכ .השדחה תוקמחתהה יקוספ
םולח ףידעהלו ,חור זוע סויגמ ,היישעמ ענמיהל ןויסינ דוע והז .םיבר ייח דגנ ינחצר קשנ ילכ התשענ טרפה ייחל
.םידרמ םסל תנכוסמ תורכמתה וז .הניש ןמז תצק דועל ןכוסמו ףסונ
תוינושחנה
"םעה ליבשב איה הלשממה"ש םשכ .וזה תובכרומב תכבתסמ ,הידיל המזוי לוטיל היה הצור ילואש הלשממ םג
ונתיאמו הנממ לטינ ,תיחכונה תאז ומכ הבחר הלשממ יאדוב .םעה ןמ תעפשומ םג איה ךכ (ה"יצרה לש ונושלכ)
.תוינושחנה ביכרמ
.עירכמה אוה הברקהל תונכומה ,תוינושחנה ביכרמ .םינוכיס תליטנ אלל לארשיל החלצה ןיאו הלואג ןיא
?וניניב לדבהה המ ןכ םא .םינוכיס לוטיל שי םולש ךרוצל יכ ונל וריבסה ,יאנגל םייוארה ,ולסוא ילכירדא םג
רומיה ולטנ ולסוא ילכירדא .ברקב םחולה ןיבל סקרקב ןיילולה ןיב לדבהכ .ץראה ןמ םימש הובגכ לודג לדבהה
איה וז ךרד לש הפוס .תישפנ-תינחור היעב וז .המדרה ימס תליטנ ךות םיעשר דיב ונייח תא ודיקפה .ןוכיס אלו
ללכה לע הרימשל ךרע ןיא םא ,םייח ןכסל יואר ונעמלש טלחומ ךרע ןיא םא .םייחה יפלכ הלודג תוליזו תוירזכא
"ךער םד לע דומעת אל" לש טחה ןמ שי הלא לכב .טרפה תרימש ךות ללכה ןוכיס ידיל םיאב ,םידיחי ןוכיס ךות
.תימואלה המרב
םולש שקב
קדצה רחא ףדורה אוה יתימאה םולשה ףדור ."והפדרו םולש שקב בוט השעו ערמ רוס … ?םייח ץפחה שיאה ימ"
תושעל שי ערה ןמ רוסל ידכ .ערה ןמ וחוכ לכב רוסל ךירצ םולשה שקבמ .התולכל העשרה רחא ףדורהו ומישגהל
.תיביסאפ הנתמה אלו היישע .בוטה השעמה תא
:םיאיבנה וידבע דיב 'ה ירבד ונילע ולוחי הרהמ
וניהול-אל םקנ םויו 'הל ןוצר תנש אורקל"
םלבא לכ םחנל
(א"ס היעשי) "רפא תחת ראפ םהל תתל ןויצ ילבאל םושל
ץראה תכרב וז – "ץראה לע"

תכרב וז – ץראה לע ןומזה תכרב וז – "תכרבו תעבשו תלכאו" רמאנש הרותה ןמ ןוזמה תכרבל ןינמ ןנבר ונת"
(ב"ע ח"מ תוכרב) "ץראה
."ןכש לכ אל אבה םלוע ייח לע ךרבמ העש ייח לע רמוחו לק לאעמשי יבר רמא ןינמ הרותה תכרב" םש ךשמהבו

השרפה תליחתבש םיקוספב ונבר השמ לש םימוצעהו םילודגה ויעוגעג ךותמ הלועה ,לארשי ץרא לש החבש
חוכשל ילבמ תאז לכ .ויתואלפנו ויתוארונ לע רבדמב לארשי עסמ לש אלפה תא םה םיקבוח ,הפוסבש םיקוספבו
ברוחבו … ךיהול-א 'ה תא תפצקה רשא תא חכשת לא רוכז" םהבש ןושארהו םילודגה םירבשמה תא דחא עגרל
םוי םיעברא הנושארכ 'ה ינפל לפנתאו" אטחה רחאל הרקש המ לש טרופמה רואיתה ידכ ךותו " 'ה תא םתפצקה
תעכ םיאצמנ ונא םהב םיעצמא םוי םיעברא – םוי םינומש םתואב השמ לש ותליפת ןכותו – "הליל םיעבראו
חכשת לא רמואו 'ה לא ללפתאו" :"ךתלחנו ךמע" לע היה – (י"שר) השמ י"ע םיראותמה םינורחא םוי םיעבראו
ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו ךמע םהו" (זכ ,'ט) "הקזח דיב םירצממ תאצוה רשא ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו ךמע
.(טכ) "לודגה
."םהל תתל םתובאל יתעבשנ רשא ץראה תא ושריו ואוביו םעה ינפל עסמל ךל םוק רמאיו ילא 'ה עמשיו" ךשמהבו
הרות ןתמ תא רשוקה ,הליפת לש עבטמ השמ עבט ךרעל הנש 3,500 ינפל שממ וללה םימיבש ןיטולחל רורב ןכ םא
.לארשי ץראב לארשיל
,רמוחו לקבו וזב וז הרותה תוכרב םע ןוזמה תכרב תא רושקל ליעלד ארמגה תשרד יכ ,ףיסוהל ןתינ ילוא ךכ םאו
םצראב ובשי לארשישכ םתראפתו םלדוג אישב עיפוהל םילוכי ץראהו הרותה ;רומאל יתוהמ רשק םג הב שי
.לודג םעל הלודג ץראב הלודג הרות .ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא םתלחנבו
איהה תעב" םילודגה דועיה ירבדו ותחכות ךותב בושח לבא ,םנמא ןטק ,רוכזיא סינכהל חכוש אל השמש אלא
םידועיה לא עיגהל תרחא ךרד ןיא ."הזה םויה דע ומשב ךרבלו ותרשל 'ה ינפל דומעל יולה טבש תא 'ה לידבה
לע אליממו "שבדו ןמש תיז ץרא" ,"םחל הב לכאת תונכסמב אל רשא" הבוט ץרא לע ןכ ינפל םירכזומה םילודגה
.יול טבש לש לודגה ודיקפתו ודועי תנבה אלל ,"ץראה לכ ינפ לע ךיהול-א 'ה ןתי םכארומו םכדחפ"
וטושפכ הארוה) לארשיב הרותה תארוה לש וזה תוירחאב תאשל ובל ואשנש ימ לכ אלא יול טבש קר אל ןבומכו
ןכ םאו .לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה לש םיאלפנה וירבד יפכ (םירחאו דסח תולימג לש םישעמב הארוהו
םיכוזה הלאמ תויהל םעה לא תולעל הלודגה האירקה תא עומשלו ךישמהל םיכירצ רהה לא תולעל האירקה דצל
,ץראה תכרב ןיב ימינפה רשקה תא דמלל רהה לא האירקה תא ןיבהלו עומשל לכויש םעה ןיבו הרותה ןיב רבחל
ךותמו "םכללוחת הרש לאו םכיבא םהרבא לא וטיבה" :הרטפהב איבנה ןושל יפכ וא הרותה תכרבו ןוזמה תכרב
."הרמז לוקו הדות הב אצמי החמשו ןושש … ןדעכ הרבדמ םשיו … ןויצ 'ה םחנ יכ" ךכ

ןמ'גרות דוד ברה
רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הניבל וניב – "בוטהו רשיה"

'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו"
(חי ,'ו םירבד) "… ךל בטיי ןעמל

שייבל אלש ,ןילואש ןבל ילכב תואצוי םילשורי תונב ןהבש ,םירופיכה םויכו באב רשע השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"
ויה המ ןהבש תויפיפי ,...ךל ררוב התא המ הארו ךניע אנ אש ,רוחב :תורמוא ויה המו .םימרכב תוללוחמו ...ול ןיאש ימ תא
אלא השא ןיאש יפל ,החפשמל םכיניע ונת :תורמוא ויה המ ןהבש תוסחוימ ,יונל אלא השאה ןיאש יפויל םכיניע ונת :תורמוא
ףד םש 'מגבו 'ד קרפ תינעת הנשמ) ..."םיבוהזב ונורטעתש דבלבו םימש םשל םכחקמ וחק :תורמוא ויה המ ןהבש תורעוכמ .םינבל
.(א"ע א"ל
,םיילאיצנטופה ןהילעב בל לע העפשהב ליעפ ןפואב תופתתשמה ,דחוימ ןפואב תויביטרסא םישנב רבודמהש רבדה הארנ ארמגה ןושלמ ,הרואכל
,םימכח תמכסהב םקרנש דחוימה יתרבחה יווההו באב ו"טב לארשי תשרומב הבצועש תדחוימה תרגסמה אלמלא יכ בל םישל יוארה ןמ םלוא
הביבסה תבוח תא םג ,באב ו"ט םוי רואל אקווד ןחבנש יוארה ןמ ךכיפל .תוזעונה םישנל םג הפ ןוחתפ ןתינ היה אל ,םימרכב תוללוחמה ביבס
.ךודישה ךילהב םיפתוש תויהל תורבחהו םירבחה לש םתבוחו
:עבוק 'ג הכלה ,'ז קרפ םיינע תונתמ תוכלהב ם"במרה
,השיא ול ןיא םא .ול ןינוק ,תיב ילכ ול ןיא םא ,ותוא םיסכמ תוסכ ול ןיא םא .ול ןתיל הווצמ התא ינעה רסחש המ יפל... הקדצ ןתיל השע תוצמ"
סוס ול ןינוק ,ויסכנמ דרי ינעהו ,וינפל ץר דבעו סוס לע בכרל ינעה הז לש וכרד התיה וליפא ,שיאל התוא ןיאישמ השא התיה םאו ותוא ןיאישמ
."ורשועל הווצמ התא ןיאו ונורסח םילשהל התא הווצמו "ול רסחי רשא ורוסחמ יד" :רמאנש ,וינפל ץורל דבעו וילע בכרל
איבמה םירבדה רדס אקווד ךא ,ינעב ונל ןיינעש הארנ הרואכל .םיכודישב םג קוסעי םא השעי בוט ,וז הבושח הוצמ םייקל שקבמהש רבדה הארנ
יד" ארמגה ירבד ירבדכ ,ול רסחה רבד ותואב "ינע" אוהש ימב אלא ליגר ינעב רבודמ ןיאש הארמ ,סוס לע בכרל ליגר היהש ימ תא םג ונינפב
'ב תישארב) "ודגנכ רזע ול השעא" :רמוא אוה ןכו .השא וז – ול ,ןחלשו הטימ הז – רסחי ,תיב הז – ורוסחמ ,(ז"ט םירבד) "ול רסחי רשא ורוסחמ
."ונורסח םילשהל התא הווצמ" :םילימב וז הכלה םייסמ בהזה ונושלב ם"במרה .(ז"ס תובותכ
םדא לכ" :(ב"ס תומבי 'מגמ) "רזעה ןבא"ב אבומ ןכו .םלוע לש ונוביר לש ועוצקמב קוסעל ונא םיאבש תעב "םילשהל" יוטיבהמ קיודמ ונל המ
ןיינעמ .('ה בויא) "ךלהוא םולש יכ תעדיו" :ביתכד ,םולש אלב ,המוח אלב ,הרות אלב ,הבוט אלב ,הכרב אלב ,החמש אלב יורש השא ול ןיאש
– רמולכ ,'ו אלל "םולש"ה תא איבמ ,"םלש ,המוח ,הרות ,הבוט ,הכרב ,החמש ,השא ול ןיאש ימ לכו" ה"ד ע"ושב ףיעסה לע א"רגהש תוארל
."םלש"
,ולרוג לע טרפה תוירחא תא ריבגהל תשקבמ הרבחהו ,םזילאודיודניאו תימצע הלועפב הקזח הכימת תמייק הרואכל ובש ,ונלש ונרודב אקווד
בורקב"ב :תכרבב קפתסהל םירחוב םירבחכ וניקלח ."םולכ םהל ןיאו לכה םהל שיש" הלאכ תניחבב הניה םתוקוורש םיבר וניניב םיאצמנ
ונתמגממ ונתוא םיקיחרמ ,תולצעה ןיפוליחל וא ,(תוסח תסירפ) םזילנטרפמ ששחה .(םינפ תנבלהל בורקה רבד) הבוח ידי תאצל ידכ "ךלצא
.ונתלוז לש ונורסח תמלשה תמגמ ,בוטה תיישע תמגמ – ונמלועב
:ואולמב קוספה ונב םייקתי ה"עב זאו "םישנאל הנייהת ,םהיניעב בוטל" תא םג לולכי ונלש "בוטהו רשיה תישע"ש ונא לדתשנש הליפת ינא
."ךיתובאל 'ה עבשנ רשא הבוטה ץראה תא תשריו תאבו ךל בטיי ןעמל בוטהו רשיה תישעו"

קלפ םייח
הפשי ר"ויםהיניבו םינברמ הכימת הלביק התומעה .הנומא תושנו ל"דפמב ריעצה רודה ףותישב המקוהו םיחוור תנווכ אלל תלעופה התומע איה הפשי תתומע
.התומעה תלהנהב בשויה ,ןמקורד םייח ברה
,תובדנתהב הדובעה תא תושוע ,תוכדשמו תונייארמה םישנ 20 -כ .ןמדירפ ילט 'בגה תונמאנב התוליעפ תא תזכרמו יכורב תנע תלהנמ התומעה תא
.הכומנ תואצוה תמר לע רומשל תועייסמ ןה ךכב
םהיטרפ תא םיריבעמ ,םתוא םינייארמ ונא .דבלב ח"ש 100 ס"ע םיימעפ דח םושיר ימד םימלשמ הפשי תתומעל םינופה ,20-40 ינב ,תויונפו םייונפ
.ןיאושינל םיאתמ גוז תב/ןב םהל ריכהל תנמ לע ונתלוכיבש לכ םישוע ונא .בשחמל םהיטרפ תא םיסינכמ ליבקמבו ,ונלש "םיכודישה יתווצ"ל
."םישגפנ" םירדגומ תוגוז הברהו ואשינ רבכ תוגוז 5 ,ונתחמשל
תובוגת הילע ונלביקש ,תדחוימו תפסונ תוליעפ .תויונפהו םייונפה תא חראל תונכומה ,תונוש תוליהקב םימייקתמ רשא םינותבש םג םינגראמ ונא
."ריהמ טבמ" תארקנ ,תובהלנ
.02-6448422 :ןופלטב םיפסונ םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ןיליפתב – תעד חסיה רוסא

… ךבבל לע ,םויה ךווצמ יכנא רשא ,הלאה םירבדה ויהו"
(ח-ו ,'ו םירבד) "ךיניע ןיב תפטטל ויהו ,ךדי לע תואל םתרשקו

תא דומלל ונווטצנשו םירצממ ונאיצוהו לארשיב רחבו םלועה גיהנמ אוהו דחא 'הש ,הרותהו הנומאה תודוסי םירכזנ ,ןיליפתבש תוישרפ עבראב
.ויתווצמ םייקלו ותרות
:הרותה הרמא ,תחא םעפ קר 'ה םש וב רכזנש ,לודגה ןהכה שאר לעש ץיצה יבגל םאש ,(ב ,ול תוחנמ) םימכח ודמל ןכש ,ןהמ תעדה תא חיסהל רוסאו
ימ ןכלו .'ה םש םימעפ דחאו םירשע ןהב רכזנש ,ןיליפתה ןמ תעדה תא חיסהל רוסאש רמוחו לק ;ונממ ותעד חיסי אלש – "דימת וחצמ לע היהו"
.(ט ,חל ח"וא ע"וש) םחינהלמ רוטפ – ןיליפתה תווצמל ותעד ןווכל לוכי וניאו ורעצב הדורט ותבשחמש דע ךכ לכ רעטצמש
תונציל וא תוירע תבשחמב בשוחש ימ קר ,(הנוי וניבר ש"אר) םיקסופה בור תעדל .ןיליפתב רוסאה ,תעדה חסיה והמ הלאשב םיקסופה וקלחנו
ותכאלמב קסועש ימ לבא ,ןיליפתהמ ותעד תא חיסמ אוה ירה ,הרותה יניינעמ ירמגל הנופ ובבלש דע תוינפוג תובשחמב ךכ לכ דורטש וא ,הרוסאה
.(א ,חכ ברה ע"וש ןייע) םלוע לש ובושיב קוסיעו ןיליפתה תחנה ןיב דוגינ ןיאש ,ותעד חיסמכ בשחנ וניא
ןיליפתהש רוכזיש אלב (הקד ךרעב) המא האמ ךלהמ רועישמ רתוי רובעי אלשו ,וילע ןיליפתהש תע לכב רוכזל בייח ןיליפת חינמהש םירימחמ שיו
.ןיליפתל םג הליעומה הנווככ בשחנ הליפתו הרותב קוסיעה םצע ,הליפת וא הרותב קסוע אוהש תעב םנמא .(דועו ,טל "הירא תגאש") וילע
תובשחמב קוסעל אלש וצילמה הליחתכל םוקמ לכמ ,ןיליפתב הרוסא תמזגומ הדריט וא רוסיא תבשחמ קרש םיקסופה בור לע םכסומ הכלהלש ףאו
.הירחאש דומילהו הליפתה תעב קר אלא םויה לכב ןיליפת חינהל םיגהונ ונניא םויכש ךכל םימעטה דחא הזו .ןיליפתה תחנה תעב לוח

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ורבד רשא לכ וביטיה"
(וכ-הכ 'ה םירבד) "… םהל הז םבבל היהו ןתי ימ
… בלב דחאו הפב דחא ורביד אלש "וביטיה" ךכ םושמו ,םיווש םדאה לש ובלו ויפש הזמ הלודג רתוי הבוט ךל ןיא
(ןילרקמ ןרהא יבר)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ףיטק שוגב – םיה תריש :האלפומו הנטק
רפכ ירעשב ,םהירבח ולפנ הבש הדוקנה ןמ .ופוח לע דמועה ,םינאוורק ןינמ ול הנוע דגנמ ."וריש תא ודבל רש םיה קר" אל ,אל
הנועה הדוקנ ומיקהו ,"ייח ךיימדב" :הבותכ יתלבה םתאווצ תא שממל ףיטק לבח יבשייתמ ואצי ,םי-רפכ תוממחבו םורד
.םלש ןינבל הליפתב "םיה תריש" :םשל
תריש תא דחיב םש םירש ,תינומלא םילייח תתכו (םירפוס אל) םידלי תרובח ,תוחפשמ שש ,םיריעצ העברא ,דחא הרות רפס
."לארשי רישי זא" :תיתימאה םיה
.םיכ הרישל םתוא םידכלמ ,ךלו חישמל ,ךרדבש םיתבו רעשבש תוחפשמל היפיצ ,הלודג םייח תחמש ,ץראבו הרותב תוקבד
.תוכזלו הבוחל םתוש תויהל ואוב
.058-328246 המחור :םיטרפל


תינומא השיגב – תונמואל תוכירדמ
רה םורדבש ןועמ בשומב – רצוי שרדמ תיב לש דומילה תוינכתב הרכה תלבק לע רשבל םיחמש ונא ,הבוט העשבו 'ה תרזעב
הדובעל רכומו ךוניחהו תוברתה ידרשמ ףותישב וניה הז לולסמ .תינומא השיגב תונמאל תוכירדמ תדועת ידומילל ןורבח
.ילמרופ יתלבה ךוניחב
םידדצה תא .שדוקל תונמאנו ,תימינפ העיבנ ךותמ םינוש הריצי ימוחת חתפל הפיאש ךותמ םינש 4 ינפל םק רצוי שרדמ תיב
.םינמואו םינבר תווצ ליבוה המקהל םיישעמהו םיינויערה
ןכו ץראה יבחרמ תועיגמה תורש תורגוב תונבל דעוימו הריציו הנומא ימוחתב קסועה יעובש דומיל םוי םייקמ שרדמה תיב
.תבחרומה הביבסהמ םישנל
.דועו העונת ,םוליצ ,רויצ ,לוסיפ – םינווגמ תונמא ימוחתב תואנדסו תודימה תדובע ,ך"נת ,הנומאב םירועש תללוכ תינכתה
תינבנה תונמא דומלל תוצורה םישנו תונבל םוקמה אצמנו ךרדה החתפנ רצוי שרדמ תיב תוינכותב הרכהה תלבק םע תעכ
.האלמ תיתכלה תונמאנ תלעב תרגסמב ,םינמואהו םידמלמה םע יח שגפמ ךותמ ,שרדמה תיב ךותמ
.עובשב םיימוי דע םוי ,יתנש וד לולסמב הניה תוכירדמל תינכתה
.02-9962589 ,02-9963769 :דרשמ ,051-334148 :יתור :םיטרפל

"ןויצע תורוא"ב תונבל – "לולא"
.םייחה תא םמוריו הנשה תא ריאי ,םידעומה תחמשלו םיארונה םימיל בלה תא ןיכיש הרות דומיל
."ןוטגנישו תעבג ןויצע תורוא" תונבל הובגה שרדמה תיבב א"סשת לולא שדוחל תדחוימ תינכות ,תונבו םישנ ןכרובע
.תויגוזו ידוהיה תיבה ,הליפת ,הכלה ,ך"נת ,הנומא ידומיל :תינכותב
ברה ,גרבנירג יכדרמ ברה ,ןמקורד םייח ברה םע.08:15-13:30 תועשה ןיב יעיבר ימיב םישנל עובק דומיל םוי !םיגחה רחאלו
.רגניול לחר תינברה ,ךבסנמ הנח תינברה ,דלפנניב יזוע
.058-604417 :דלפנניב יזוע ברה ,08-8566628 :הנבי לבח ס"נתמ ,08-8521116 :הקבר :המשרהו םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design