English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה ןנחתאו תשרפ

ב"סשתה ןנחתאו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapהמימי םימימ הלישב 'הל גח
.הלישב באב ו"ט גח הנשה םג םייקתי ,הרבעש הנשב החלצהה רואל
לכל תונווגמ תויוליעפו (ופרה) ןוסמרבא דוד לש תילקיסומ העפוה ,לאירא הענ לש תובובה ןורטאית ,םינבר םע שיט תינכותב
.החפשמה
ואשינש םיריעצ תוגוז םע ףתושמב תודחוימ תואנדסב דבוכמ ןפואב ריכהל תויונפו םייונפל תיתימא תונמדזה תאז אהת
.דקתשא ,הלישב םתורכיה תובקעב
.תירוקמה ותנוכתמ והשמ הזה דחוימה ךיראתל קינעהל בושחו הלישל תולעל בושח
תללכמ תודימלתה תצעומ ,ןליא רב לש םיטנדוטסה תדוגא ףותישבו ,קלפ םייח תושארב "הפשי" תתומע תמזויב עוריאה
.ל"וח תינכות - ימע תב תורגוב ,"ןויצמ הרות" םיינויצה םיללוכה ירגוב ,"הנימ אקפנ" ןוגרא ,תורוא
-02 הפשי :המשרהלו םיטרפל .ןליא רבמו םילשורימ (24.8) באב ו"ט יעיבר םויב ואצי תוחטבואמו ירי תונגוממ תועסה
קילומש ,053-280768 :הרזעילא ,055-450285 :ילט ,053-304119 יניפ ,1-800-280-380 - ץראה בל עדימ זכרמ 6448422
.052-241625"תוהמאה ולא" ... ונרושא תועבגמ"
"ןוטגנישוו תעבג - ןויצע תורוא" - תונבל הובגה שרדמה תיב
:תוינכות 'סמ עיצמו ,םישנל הרות דומילל לודג זכרמ חתפתמ ןוטגנישוו תעבגב
.המלש הנש המשל הרות דומלל תוצפחה תונבל הובגה שרדמה תיב .א
.תוישיאהו הנומאה ןינבל תודוסיה תא תיתיצמת הרוצב השיגמה תידוחיי תינכות - לולא שדוח תינכות .ב
.תונינועמל חותפ ןיידע .ימצע דומילל םירדסו םירועיש ללוכ דומילה ,ג"סשת ירשתב 'ז דעו ב"סשת לולאב 'ה -מ
.םיגחה ירחא םידומילה תליחת ,הלחה המשרהה .רקובב יעיבר ימיבו ברעב ינש ימיב - םישנל דומיל םוי .ג
:ןוטגנישוו תעבג תימדקאה הללכמבש תוחמתהה ילולסמב .B.Ed ראותל םידומיל םע הרות ידומיל בלשמה שרדמ תיב :שדח
רושיאל ושגוה) תורפסו דחוימ ךוניח .תילגנאו ך"נת ,ינפוג ךוניח :םיגוחבו .ידוסי לעה ס"היב ,ידוסיה ס"היב ,ךרה ליגה
.(ג"למה
.08-8522213 :סקפ ,08-8511911 .08:30-13:00 תועשה ןיב ,הילדוא 08-8511949 :השרדמה ידרשמב םיטרפל


"םיקבדה"ו "םידמצנה"

תונולשיכה לע חסופ וניאו ,רבדמב לארשי ידודנ תודלות תא הבחרהב השמ רקוס ,םירבד רפס לש תונושארה תוישרפה שולשב
.םירצממ םתאצ זאמ לארשי תא ודקפש םירמה
,הזה רודה לש "םיחותפ םיעצפ"ב םג תעגונ אלא ,םירצמ יאצוי רוד לש רבעה םוחתב תרתונ הניא השמ לש ותחכות ,םרב
:רועפ לעב אטח םשארבו
רועפ לעבב 'ה השע רשא תא תוארה םכיניע"
רועפ לעב ירחא ךלה רשא שיאה לכ יכ
.ךברקמ ךיהול-א 'ה ודימשה
.(ד-ג ,'ד םירבד) "םויה םכלוכ םייח ,םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו
תא הווח רשא ,רודה לש ופוגב תרומרמצ ריבעהל ידכ הז רוכזיאב יד לבא ,ץרמנ רוציקב םנמא ןאכ רכזנ רועפ לעב אטח
המיז הפוטשה ןענכ ץרא לא ואובב םיילפכ לפכ רמשהל וילעו ,םהמ ןסוחמ וניא אוה םג יכ ול ריהבהלו ,ורשב לע םירבדה
.םילילא תדובעו
הגרדמה תא םתמועל הביטנרטלאכ ביצהל השמ שרדנ עודמ ,הרואכל הומת ,םירומח הכ םירוסא ונינפלש ינפמ אקווד ךא
?"םויה םכלוכ םייח םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו" :לכמ הנוילעה
ידיסח לש תוקבדה תגרדמל ליפעהל בייח - רועפ לעבכ תפנוטמו היוזב הכ םילילא תדובעמ רמשהל שקבמש ימ לכ םנמאה
.וז לש השנועמ לצניש ידכ ףרוע הל הנפיש היה יד אל םאה ?ןוילע
המוד אלא ,רלטיהו ןמכייאכ עשר אוה ןיא :ורמואב ינומלא ינולפ לש ותומד תא ראתל שקבמה םדאל ,המוד רבדה המל לשמ
ביצהל אלב ,םילדבה תרהבהב רתוי קיידל ךרד ןיא יכו ... הללמוא האוושה וזיא ... תמאב ונ ... קוק ברלו שיא ןוזחל רתוי
?םייטמרד הכ םידוגינ
םירמתו ... םידימצ
ךכו םייח םיהול-אב תוקבדה ןיבל רועפ לעבל תודמצהה ןיבש הנושהו הוושה תא תולגל וקימעהו םשדוק חורב םימכח ואב הנהן
:ורמא
ליתפ דימצכ - (ה ,ה"כ רבדמב) 'רועפ לעבל םידמצנה' "
.וזב וז תוקובדה תורמת יתשכ - 'םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו'
השא ידי לע דימצכ - 'רועפ לעבל םידצמנה' :אנת אתינתמב
(א"ע ד"ס ןירדהנס) "שממ םיקובד - 'םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו'
.וזל וז תודגונמכ תושרדה יתש תא דימעמ ס"של ושוריפב י"שר
:לארשי לש םתונגל אוה שרפמ הנושארה השרדה תא
ותוא ןיחרממש ,ילכה יפ לע ףיקמה ליתפ דימצכ הב וקבדנו ודמצנ ,םלועבש הרז הדובע לכמ רועפ לעב תדובע הנוגמש פ"עא"
."תוקובד ןניאו תוקובדש ,תוקבודמה תורמתכ םיקובד אלא םידמצנ ויה אל םוקמה לא וליאו .הפי הוועשב
:םחבשל שריפ הינשה השרדה תא תאז תמועלו
.דמצנמ רתוי רבוחמ עמשמ קובדד !םלצא אוה חבש"
,ךליאו ךליא ןיזזו ןיכשמנו ןירבוחמ םניא השא ידי לע ןידימצ
.."הפי הפי עמשמ קובד וליאו
תודמציהה תמצוע רואתב םהיניב לדבה שי םא םגש ,הלגנ ,תושרדה יתשבש םייומידב ןנובתהל קימענ םא רבד לש ותימאל לבא
תגרדמ לע תוקבדה תגרדמ תא רועש ןיאל םמורמה ,ףתושמ הנכמ תופשוח דחי םג ןהיתש הנה ,תוקבדה תמצוע תמועל
.תימינפ תיתוהמ הדוקנב ,תודמציהה
הפוס ,הקזחב קדוהמה 'ליתפ דימצ'כ התישאר םא םג ךכיפלו .הזל הז םירז םיפוג ינש ,ינוציח ןפואב רבחל התמגמ ,תודמציהה
םא םג ךכיפלו ,ימינפ - יעבט רשקל יוטיב הניה תוקבדה וליאו .לכה תולככ - ןיטולחל קרפתהלו 'השא ידי לע דימצ'כ ףפורתהל
הלטב הניאש תוקבד ןפוסו ,ןשרושב ןה תודחואמ דחא ףנעמ ןה תוקנויש ןויכ ירה ,ףפור ןהיניב רוביחהש תורמת יתשכ התישאר
"!שממ תוקבד" םלועל
:ארקמב הנושארל "קבד" הלימה העיפומ וב םוקמב אוצמל ןתינ ,וז תיעבט תוקבדל הזע השחמה
.(דכ ,'ב תישארב) "דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו"
:ארקמב שרופמכ ףתושמ רוקממ תעבונ ןכא וז תוקבד
."ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז :םדאה רמאיו"
םהינש י"ע רצונש דלווה י"ע" אלא ,גוויזה תעב קר אל ,"דחא רשבל ויהו" :דחא תויהלו בושל הדעי ףא ,םירבדה עבטמ ןכ לעו
.(םש י"שר) "דחא םרשב השענ םשו
?עבטה לא םיבש ךיא
לכ לע" ,השדקהו שדקה ןחלופ תמגוד ,םדאה ירצי תא השדיקו עבטה ינתיאל הדגס ךכיפלו ,עבטב קובדל הרמייתה תולילאה
."ןנער ץע לכ תחתו הובג רה
היה לוכי םהב ,"םירשואמה תודליה ימי"ל ובישהלו ןסר לכ םדאה ןמ קורפל השקב רשא רועפ לעב תדובע תושעל הלידגה
.הלבגה לכ אלל ויכרצ תא תושעל
הטילשלו תעמשמל ךוניחב עירכמ דעצ הניה ,וישכעו ןאכ ויכרצ תושעלמ קפאתהל דליה תכרדה יכ הנייצ ונימי תב היגולוכיספה
.םירבשמבו "תוגיסנ"ב איה הוולמ ךכיפלו ,תימצע
ססובתהל רתומ ךליאו ןאכמו ימצע ןוסירו קופיא רדס לסח .תומוארטה לכ תא תחאב קליסו רועפ לעב ןחלופ אב הנה ךא
.השודקבש רבד ךכב תוארל ףאו ,האוצבו תפוניטב
. . .
,םיטלושל םיטלשנמ םיכפוהה םילפא םירציל ארונ דובעש תילילאה "תונריתמה תשודק" הדילומ ,רבד לש ותימאל לבא
םדאל איה הרז ןכש ,הרז הדובע - ילילאה ןחלופה ארקנ ידכב אל .ןירוח ןב תויהל םדאה לש יעבטה ונוצר תא םיאכדמו
טהלב וז תודמצה הוולמ םא םג ,רז ףוג לאכ הילא םידמצנ אלא ,הב םיקבד ,הרז הדובע םידבועה ןיא ךכיפל .ועבטל תרכונמו
.םירצי
. . .
תולבגמ תלטהב תוצמתהל הלוכי הניא ,וירציבו עבטב לוכיבכ קובדל םדאה תא התפמה ,ילילאה םלועה םע תודדומתהה
.םירוסיאו
:הובג לעמ הובג רגתא ביצהל שי תולילאל תודמצהה תמועל
:רואהו םייחה רוקמב תמא תוקבד
."רוא הארנ ךרואב םייח רוקמ ךמע יכ"
אלא ,וירציו ויתוחוכל הריתסב ללכ םידמוע םניאש ,םייעבט םייח תויחל םדאה בושי ,םייח םיהול-אב תוקבד ךותמ קר
.אליעלו אליעל םתוא םיממורמו םינווכמ
תא דובעל - לכל לעמו ,הרהטבו השודקב הב קובדלו ותשא תא שדקל ,ותלחנב קובדלו ותיב תא שדקל לארשימ םדאה הכוז ךכ
.םוהת דע ותמשנב הכפמה וייח רוקמב קבדש ימכ אלא רכנ לא - רזו ינוציח חכ לא הייפכב דמצנש ימכ אל ,ויהול-א
."םויה םכלוכ םייח םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו"

תרופ ןנח


תוקבד

םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו"
(ד ,'ד םירבד) "םויה םכלוכ םייח

,הייח זוע לכב הריכמ איהש ,לארשי תסנכ לש התלוגס
,םייהול-א םהש הדימ התואב קר ,םכרע תא םיווש םייחהש
.ללכ םייח םניא ,םייהול-א םניאש םייח ,תמאבו
" 'םויה םכלוכ םייח םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו'
'ץראה תבש'ל המדקה ,קוק ה"יארה

.ליתפ דימצכ - (ה ,ה"כ רבדמב) 'רועפ לעבל םידמצנה' "
.וזל וז תוקובדה תורמת יתשכ - 'םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו'
.השא ידי לע דימצכ - 'רועפ לעבל םידמצנה' :אנת אתינתמב
."שממ םיקובד - 'םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו'
א"ע ד"ס ןירדהנס

"ךעורז לע םתוחכ - ךבל לע םתוחכ ינמיש"
ו ,'ח םירישה ריש
עמש תאירק וז - 'ךבל לע םתוחכ'
ןיליפת ולא - 'ךעורז לע םתוחכ'
הבר םירישה ריש

,'ךבל לע םתוחכ' :המינפ בלב המוהה 'ה תבהא
.'ךעורז לע םתוחכ' :הבהאה תיווחב רשבה תא ףתשל תשקבמ
?ןיליפת לש 'ליתפ דימצב' תילכתה המ ,בלבש תוקבדה אלל לבא


םתוחכ ינמיש

,לדבנ בלמ בל ךא ,תודמצנ םיתפש
- דחפנ בלמ בל ךא
לרוג די תדקרמ הברעה תויח
.דחאה לבכב

לזרב שוקשקבו ,לוחמ תורכשבו
םדה ףורטבו
:ללפתמו גרוע לוקה עמשי אל
... םתוחכ ינמיש

לחרהמוקת תדמע

ןמזה לע לבח

.ץיקהו ףרוחה ןועש לע ןוידל שדקומה(ןשיה ןבומב) ןמזה לע לבח
.לפתל תלפטנה תוינונטקכ ,םירופיכה םויב ץיקה ןועש רבדב תוניידתהה תא האור המוקת
... הליפתה תליחת תא טעמ רחאל ךרוצה תא "ךוסחי" קרו ,המואמב םוצה תא רצקי אל ןועשה רוציק
תולאשב תומיעמ עתריהל ןיא .ינוליחה רוביצה םע תרתוימ ךוניחו תקולחמ תודוקנ רצוי ןוידה לכש ירה ,םיטרפל סנכיהל ילבמ
.םולכ-אלו תוהמלו םהל ןיאש ,תוטוזב אל ךא ,תויתוהמו תוינורקע
.הכובמו לובלב תורצוי קרש ,תוינכט תולאשל םיררגנ ונא ,םירופיכה םוי לש ותוהמב ןוידה תא דקמל םוקמב
,םינש עבראל ופקותש ,םכסהב .םינפה רש זא ,יקסנרש רשה ןיבל ס"ש ןיב הרשפ םכסה ןינעב םתחנ ט"נשת ץיקב ,דועו תאז
.םהיתושירדמ קלח קר םידדצה ינש םילבקמ
תשירד דוגינב תדמוע איה ירה המצעלשכ םכסה תרפהו .הז םכסה רפהל הרחב איה ,ס"ש ידיב בוש ,םינפה דרשמשכ התע
ונאש הרמוחו תוניצר תדימ התואב הרותה לש הלא םיווצל סחייתנש העשה העיגה .ואל ךלש ואלו ןה ךלש ןה היהיש הרותה
.החפשמה תרהטו תורשכ ,בוט םויו תבש תוכלהל םיסחייתמ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
"ןלוכ ומייקתיש ידכ"

."הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא ... 'ה לא ןנחתאו"

וא ?ךירצ אוה הירפמ לוכאל יכו ?לארשי ץראל סנכיל ונבר השמ הואתנ המ ינפמ יאלמש יבר שרד
ץראב אלא םימייקתמ ןיאו לארשי ווטצנ תווצמ הברה השמ רמא ךכ אלא ?ךירצ אוה הבוטמ עובשל
?רכש לבקל שקבמ התא םולכ ה"בקה ול רמא .ידי לע ןלוכ ומייקתיש ידכ ץראל ינא סנכא .לארשי
.(ד"י הטוס) "םתישע וליאכ ךילע ינא הלעמ
.התאיבבש תינחורה תומלשלו לארשי ץראל הקיזה תא אטבל םיצור םה רשאכ הז רמאמ םיריכזמה שי
ינפב התע בצינ ,יתלעות בבר לכ אלל ,הרוהט שפנ תוריסמ ויה וימי לכש ,ונבר השמש ןכתיי םנמאה
םילשהלו םצמצל תנמ לע לארשי ץראל סנכיהל תורשפאה תא שקבמו ודיקפת םותב םלוע לש ונובר
!?םיינחור םירעפ
.לארשי ץראל וסחיו השמ לש ותוהמ תא טעמב ןיבהל ונילע תאז ההימת ןיבהל ידכ
.תורודל האווצ ןיעמכ תאז השקבב תוארל ןתינ
היטנו ןוצר לכ לעמ תוממורתה ועמשמש םיכאלמה תגרדמל עיגהש ימכ השמ תא רידגמ ם"במרה
.(יעיבשה דוסיה ,קלח קרפל המדקה) תיטרפו תירמוח
אשית םא התעו" ה"בקל ורמאב לגעה אטח רחאל גהנ ךכ ,םיללכו םירוהט םניה השמ לש וילוקיש
םתחת - אנ ינחמ" ן"במרה שריפו .(בל ,ב"ל תומש) "תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא םאו ,םתאטח
יללכה טבמה ךותמ ,ומעל שפנ תוריסמ וויה השמ לש וייחו ותושיי לכ ."םשנע ינא לובסאו םייחה רפסמ
.לארשי תוללכב לדגתמו שדקתמ םימש םשש
הדוקנ אלא יטרפ וניא ינחורה ומלוע ,('י חלשב אמוחנת) לארשי ללכ דגנכ לוקש השמש ונודמיל ל"זח
אליממו ,תממורתמ המואה לכ השמ לש ותולעתהב ,שממ המואה בלכ ,המואה תוחוכ לכ לש תיזכרמ
.הלוכ המואה תבוט איה ותשקב
תלחנ ץראב יעבטה ומוקמב קר ןוכי םלשו יתימא תווצמ םויק .יהמ לארשי ץרא לש התלעמ ןיבמ השמ
.'ה
ץרא אלל הרות .לארשי ץראב קר ירשפא הרות לש םלש יוטיבו םויק ןלוכ ומייקתיש ידכ השמ ירבדכו
.(ג ,ד"כ תישארב ן"במרו בקע 'ירפס' ןייע) המשנו קמוע תלוטנ ,רצהו ישעמה דבורב תראשנ לארשי
דגנכ לוקשה אוה אקוודו ,לארשי ץרא תרות יהמ לארשיל דמלל לארשי ץראל סנכיהל השמ ץפח ןכל
.וז העדות םעב קימעהל ותלוכיב לארשי ללכ
הנוכנ סחייתהל ונילע ,םיינמז רקוב יליפרע ידי לע הסכנ םיתעלו חרזמבש רואה עקובו ךלוהש ונימיב
.יוארה ולדוגב וצראב ונתלואג ךלהמל
ץרא .עירפמ אלל תווצמ םויקל תורשפאה אל ףאו הוולשו טקשל םוקמ קר הניא ונרובע לארשי ץרא
.ינחורה ונתמוק רועיש אולמב ונילודיגל דיחיה םוקמה איה לארשי
.שדקמה תיב הז "ןונבלה"ו םילשורי וז "בוטה רהה" - תא תוארל השמ תשקב תא י"שר שריפ ךכו
תינחור האווצכ ווהיש השודקו רהוט ,קמוע םא יכ תוארל השמ שקיב םיילאוזיו ןונבלו רה םתס אל
.תורודה ךרואל לארשיל

היעש-ןב ןועמש ברה
םימודק ,ההובגה הבישיב מ"ר


םימודק תבישי דילש אבצ יאצויל שרדמה תיב

אבצ יאצויל תמאתומה דומיל תינכות ,ב"סשתה לולאב ה"זעב ,חתפית ןורמושבש םימודק תבישיב
םיקוורל תדעוימ תינכותה .הרותב םהיתועידי תא ביחרהלו ינומאהו ינרותה םמלוע תא תונבל םיצפחה
.םיאושנו
:ודמליש םיאשונה
.תודיסחה םלוע תרכהו קוק ברה תנשמ ,ל"חמרו ל"רהמ ,ם"במרה תומדקה ,ירזוכ :הנומא
.הקמעהו ןויע ירועישו תואיקבב ימצע דומילל הכרדה :ך"נת
.ימצע דומיל תלוכיל עיגהל דמולל ורשפאיש םילכ תיינקה לע שגד םשוי :ארמג
.םוי םויה ייחב םדאה שגפנ םהב םיאשונה ברימ תא ףיקהל המגמב :הכלה
ונרודב תידוהיה החפשמה לש הדיקפתו התוהמ דומילב קוסענ הבש תידוחי תינכות :החפשמה ןיינב
.התיינבל ךרדהו
.םהיבתכ רואל םהיתופוקתו תורודה יגוה לש תיתטיש הריקס :תינרותה הירפסה
.תיקלח תינכותב בלתשהל ןתינ .םיאושנ תוגוזל הגלמ
.051-593726 ,09-7928590 היעש-ןב ןועמש ברה :םיטרפלרהו ריצח לע


:םיארוק ונא "ומחנ" תבשל הרטפהב
ארקא המ רמאו ארק רמוא לוק"
... הדשה ץיצכ ודסח לכו ריצח רשבה לכ
.(ז-ו ,'מ והיעשי) "םעה ריצח ןכא
רקבל אבש איבנה ירבד ושריפ ונינומדק רבכ .המואה בצממ רתויב םיקומעה שואייה ייוטיבמ דחא והז
והיימרגל - ןידבע ןוניאד דסח לכ" האנה תבוט םשלו ןמצעל - תושועש בוטו דסח וליפאש תוירבה תא
וירישמ דחא תא ריתכה ובבלל העגנ םעה תולפשש ררושמ םגש אוה אלפ אל .(רהוז) ןידבע ןוניא
םעהמ שואיו הז שבוי אקוודש רמואו דימ ףיסומ איבנה ,שואייו םינוא-רסוח תעבה תורמל .וז תרתוכב
ריעמ אוה ךליאו ןאכמ .םלועל םוקיש וניהול-א רבדל תיתשתה תא הווהמ - ינוציח טבמב הארנש יפכ
בצמ ?ןכל םדוק בצמה היה המ .הלוק תא חוכב םירהל ,הובג רה לא תולעל הל ארוקו ןויצ תרשבמ תא
.ריצח לש םלוע תסיפת ךותמ דסח תיישע ,הקיתש ,םלא לש


הל לבח אובי םרטב" הדילל םימדוקש םירוסי ,הדיל ילבחכ םישרפמ ונא "חישמ ילבח" יוטיבה תא
תובקע ופרח רשא 'ה ךיביוא ופרח רשא" :רמאנ םילהתב ?רסייתמ חישמה המב ."רכז הטילמהו
.ונדצמ םג םיתעל האב תודגנתהה .וידעצל השק תודגנתהל ,תופרחל ןותנ חישמה ."ךחישמ
קנחמל ןותנ אוה .(ד"י ,ותייחתו לארשי) וראווצ לע ךורכ לבח וליאכ "חישמ ילבח" ריבסמ קוק ברה
תונובשחו ,העשה לדוג תא םיאור אלש םיגיהנמ .םינטק םישנא ךרד לודג ןוזח םושיי :איה ותועמשמש
הפיכ ושבחי ךרוצה תעבש םיגיהנמ .םהילוקיש תא םיחנמ ,ומצע רובע השועה שבי ריצח לש םייטילופ
הנידמ ,תרושקת :העפשה לעב םרוג לש הדהא ילוקיש ולקשי רחא ןמזבו ,ך"נתהמ םיקוספ וטטציו
םיקקזנ ןוזחה תא םשייל ידכש ונלגרתה םינש רבכ .תוריחב לאיצנטופ הווהמה היסולכוא רזגמ וא ,הרז
םתוא םיענכשמ .םיישיא םיגשיה םה םתוא ךירדמש המו םיינחור םילוקישמ םיקוחרש םישנאל םג
םה םהישעמב רבד לש ופוסבש אלא .בגשנה ונכות דצמ אלו ,ולש חוורה דצמ לודג לאידיאב קוסעל
.חישמ לש וידעצ םודיקל - ךכל םינווכתמ אלו םיעדומ אל םה םא םג ,םימרות


.םתוא היחמה חורה אלל םייקתהל ולכוי אל םישעמה .שבייו ריצחה לובי המישנל ריוא אללש אלא
תינחור תיזיפ הלואג לאגיהל ןמזה עיגהש הנומאה יפ לע וצראב הזה םעה לש הייחתה לעפמל םיפתושה
.םיפוריח תעימש ךותו הקיתשב םיבושחה םהישעמ עצבל םיכירצ םהשכ קנח-ירוסי םילבוס ,תיתוברתו
הובג רהל הילעו תוממורתה לש תורצק תופוקת איצוהל ,הז ןפואב ונייח םילהנתמ תונויצה ימי תישארמ
לכוי אלש ,לבגומ ןמזל םויק שי הז ריצחלש םיעדוי ונא .הירחאל תצקו םימיה תשש תמחלמ ימיבכ
:האובנה תרושב תא הובג רה לע לודג לוקב אורקל דעומ אבו ,הלואגה אשמ תא דוע תאשל
ןויצ תרשבמ ךל ילע הובג רה לע"
םילשורי תרשבמ ךלוק חכב ימירה
.(ט ,'מ והיעשי) !"םהיהול-א הנה" הדוהי ירעל ירמא :יארית לא ימירה

ןמרסו םהרבא ברה
ןג תמר תבישיב מ"ר
םייתעבג ינרותה ןיערגה שארוםייתעבגב ינרותה ןיערגה

הנוכש בלב ינרותה ןיערגה לש ומוקמ ."ןד שוגב הרות" ןמיסב הנשכ םייק םייתעבגב הרותה ןיערגה
םייתעבגב םיינרותה םייחל תובר םרות ,"יכדרמ תרובג" ינרות יתליהקה זכרמה ךותב הקיתו תיתד
.םינושה היסולכואה ינווג ןיב יבויח םרקמ תריציב עייסמו ,קוזיח םישרודב
םהרבא ברה לש ותייחנהב םלש םוי הכלה תינכותב םידמולה רדסה תובישי ירגוב םניה ןיערגה ירבח
.ללוכה שארכ ןהכמה ןמרסו
ד"ממב ינרות גוח ,הווצמ רבל הנכה ןוכמ ,ארמגב תותורבח ןהיניב תובר תויוליעפ םייקמ ינרותה ןיערגה
תוביסמ ,תסנכה יתבב םירועיש ,"םינבו תובא" שרדמ יתב 3 ,םיינוליח רפס יתבב תוליעפ ,"םינומא"
.דועו ינרות ןולע תביתכ ,דסח תויוליעפ ,םיגחב תוינרות
תורשפא ןכתת .הז בושחו לודג לעפמל ונילא ופרטצה !תופסונ תוחפשמל תופיחדב םיקוקז ונא
.056-389448 יאלוזא רשא ןיערגה זכרל ונפ אנא םיטרפל .יקלח ןפואב תופרטצהל


םוגרתה רואל
תירבעבש תימראה
רודיש לעו (רוזיב) רודיב לע ,דפסה לע

תליגמ ,שדח רהז ,שירפ לאינד) הכיא תליגמ לע םלענה שרדמב תואב ןהש ולא םילימ שולשל ףתושמה
םוגרתב) המדקהה ןמ עטק איבנ .("א"סשת םילשורי ,ףסוי תעד ןוכמ ,שבדמ קותמ שוריפ םע ,הכיא
תיב ןברוח לע אדפסה דבעמל תואי ןל ,יכבמל תואי ןל" :אשידק אערא ינבל לבב ינב והל וחלש :(ישפוח
אפלא אשרפלו אדפסה חתפמל ןל תיאו ,ןינרחא ןוועט חלפד ןאמכ איממע יניב אנררדבתיאד לעו אנהלא
ךורעל יואר ונלו תוכבל יואר ונל" :השודקה ץראה ינבל לבב ינב וחלש - היתיב ןברוחד אדפסהל אמלע יראמ חלשד אתיב
חותפל ונילע ןכלו (הול-א ול ןיאש ימכ ץראל ץוחב רדה לכ =) הרז הדובע ידבועכ םימעה ןיב ונרזפתנש תאז לעו וניהול-א תיב ןברוח לע דפסה
.ותיב ןברוח תא דיפסהל (והימרי ידי לע) םלועה ןובר חלשש הכיא תליגמבש ב"אה יקוספ תא שרפלו דפסהב
- הרשל דפסל) לעופכ ארקמב אב (ןנוק) דפס שרושה .אנרדבתיאו אדפסה :םילימה יתשל סחייתנ
ךא הז לקשמב האב דפסה הרוצה .(דועו ,אל זכ לאקזחי - רמ דפסמ) םשכו (דועו ,ב גכ תישארב
אל - לטקה - הז לקשמ .רבדב תימראה דיש הארנו ,(ונימי ןושלה ףא תלבוקמ) ךליאו ל"זח תפוקתמ
,רשקה ,םכסה ,לדבה :ןוגכ ,םיבר םישרושב ונימיב םג לבקתה ל"זח ןושלמו ,ארקמה ןושלב רכומ היה
.דועו תעדה חסה ,(םיעסה) עסה ףאו ;קפסה
לארשי לע הביבח איהש הרותה תא תיאר םא :תירבעב רזפ ועמשמ תימראב רדב שרוש - אנרדבתיא
רוזיפ תועמשמב הז שרוש לבקתנ וננושלב .(תוכרב ףוס ,ימלשורי ;התוא) רדב - הב ןיחמש לכהו
אי לאינד) רוזבי םהל שוכרו ללשו הזב :רזב לא בורק רדב הז שרוש .ןרדב ,רדבל ,רודיב - םומעשה
ןיב ויתויוכמס רזיב ריעה שאר :(היצזילרטנצ) זוכיר ךפה אוה (היצזילרטנצד) רוזיב ,ונימי ןושלב .(דכ
.וינגס
לע תוכבל םכל יוארו תומואה ןיב םתרזפתנש תמא :ןמקלדכ לבב ינבל לארשי ץרא ינב ןיבישמ שרדמה ךשמהב
רדש ןל) דפסהה רפס תא ה"בקה חלש ונלש ןוויכ ,הז דפסה ךורעל םיכירצ - לארשי ץרא ינב - ונאש איה תמאה לבא ,ךשוחל רואמ םתאציש
... רתויב הלועמה הרוצב הליגמה תא שרפל לכונ ונאו ... ץראל ץוח ינב ןכ ןיאש המ ... הניכשה ינב ונא יכ (אדפסהד ארפס ה"בק
שרוש טלקנ ונימי תירבעב .(רדתשמ הוה - וט ו לאינד) רגשל ,חולשל - ועמשמו ,אוה ימרא רדש שרוש
םגו וידרב) רדשל ,(חילש ידי לע םג) רדש :(קר אל) תינורטקלאה תרושקתב רקיעבו ,וז תועמשמב
חלשנ היהש) ןנברד אחולש אוה ר"דש .רידשת ,רודיש ,ןרדש ,רדש ,רדשמ ,רדשמ ,("תויוכמס רדשל"
ןיינע תא רדשמ אוה ולא תובית ישארבש ןוויכ ,חלצומ ףוריצכ ספתנו (תומורת ףוסיא םשל ץראל ץוחל
.תוחילשה

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תבשב םייח ילעב
"ושדקל תבשה םוי תא רומש"


תשודק תא ידוהי לכ רוכזי ךכ ידי לעש ,תבשל לוחה תומי ןיב טלוב לדבה רוציל ידכ ,תבשב םירבד תצקמ לטלטל םימכח ורסא
םתואל וארקו .רוסיא תכאלמל םידעונה םילכב הכאלמ תושעל אובי אלו ,תבשב תושרל תושרמ לטלטל אבי אלו ,תבשה
.'הצקומ' - לוטלטב םירוסאה םירבדה

םהמ עונמל ידכו .םלטלטל רוסאו הצקומ םה םייח ילעב םג ךכיפל .'הצקומ' אוה ירה ,תבשב שומיש ול ןיאש רבד לכ ,ללככ
.(טל ,חש ח"וא ע"וש) םמירהל אל לבא ,םמוקממ םררוגל וריתה רעצ
וא םפחודל רתומ ,רעצ םהמ עונמל ידכ קרו ,םלטלטל רוסאש ,םיבלכו םילותחכ ,דמחמ תויח יבגל םג ןידה ךכ הרואכלו
.ומירהל אל לבא ,ופחודל לוכי ,םיוסמ םוקמל רוג איבהל ךירצש ימ לשמל .םמירהל רוסא לבא ,םררוגל

םיליגר םהילעבש דמחמ תויח לבא .הצקומ םה ןכלו ,םמיע םיקחשמ ןיאש םייח ילעבב רומא הז לכש ,רמול רשפא םלוא
עורז רוא ח"רהמ ,םינושארהמ דחא דמע רבכו .םמירהלו םלטלטל םהילעבל רתומו ,הצקומ םניא - םהב עשעתשהלו םמירהל
ינפמ ילוא ,הכלהל וירבד תא ולביק אל םינורחאה םיקסופהמ םיבר םנמאו .םבולכב םיפצפצמ תופוע לטלטל ריתהו (א"פ 'יס)
תיח ול שיש ימ לכש רמול רשפא ,חיכש הז רבדש םויכ לבא .םיעושעש ךרוצל דמחמ תויח םילדגמ םישנאש ,חיכש רבד היה אלש
.תבשב הצקומ הניא איה ,עובשה לכ המירהלו הב קחשל ליגר אוהש דמחמ
םירוויע לש היחנ יבלכ םגו ,הצקומ ןניא דמחמ תויחש ,(דע ,חש המלש ןחלוש) ל"צז ךאבריוא ןמלז המלש ברה םשב אבומ ןכו
.םיליקמה ירבדכ הליחתכל גוהנל רשפא ,םימכח ירבדמ אוה הצקומ ןידש ןוויכו .הצקומ םניא


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


!םיריקפמ אל אמא
יפכ אלו 02-6432165 אוה ןוחטיבה רדג ךותב לחר רבק תללכה לע המוצע תצפהב םינינועמל ןופלטה 'סמ
.rachelam@netvision.net.il :תבותכב תונפל ןתינ ןכ ומכ .רבעש עובשב םסרופש

ונימיל תוילאוטקא - ימלשוריה דומלתה
סנכל רוביצה תא ןימזמ תורוא תעונת תוסחבש וחירי תבישי - לארשי ץרא לש הדומלת ימלשוריה ןוכמ
םיאשונ לע תונייטצמ תודובעל תוגלמ תקולח סנכ םג אוהש ,לארשי ץרא תרות לש הדובכל ישימחה
.תוהובגו רדסה תובישימ םירוחב י"ע ובתכנש ימלשוריה דומלתב
:אשונב ,"תורוא תעונת" ר"וי ,תרופ ןנח תיזכרמ האצרה
החנמ ."לאירא" תודסומ אישנו הפיח ד"בארו ישארה הבר ,ןהכ בושי ראש ג"הרה י"ע הנקנעות תוגלמה
.ימלשוריה ןוכמה שאר - ס"לב םהרבא ברה
ב"סשת באב ז"ט ישימח םויב םילשורי ןגו תיב 5 הגספה 'חר "לאירא" ןוכמב ה"יא םייקתי סנכה
.18:00 העשב
.02-6535899 :םיטרפל


דימתלו זאמ םילשוריב התרפא תללכמ
ךוניחה חורב תוכנחמ רישכהל הרטמב ,"יחרזמה" תעונת י"ע (1924) ד"פרת תנשב הדסונ הללכמה
-תיתד םלוע תפקשה תלעב ,הגיהנמ תכנחמ היהתש תיטנדוטס הרישכמ התרפא תללכמ .ינויצ-יתדה
.הנידמהו הליהקה םודיקל בדנתהלו םורתל תונוכנ הלגמו תוצמ תרמושה תינויצ
תבהואה ,הארוהה תויונמוימבו םינכתב תטלושה תכנחמ תרשכה לע התרפא תללכמ המש דחוימ שגד
.םיישיאה םהיכרוצל השיגרו םידלי תדבכמו
הארוהב רגוב ראות הל קנעומ הידומיל םותבו ,ימדקאה ךבדנה - ףסונ ךבדנ יונב הלאה תודוסיה לע
.(B.Ed.)
.רפסה יתבבו םינגב ץראה יבחרב תותרשמה תורגוב יפלא הללכמב ןהידומיל תא ומייס םינשה ךשמב
ונילא ףרטצהל דיתעל תוכנחמה תא םינימזמ ונאו ,חותיפ תפונתב הלא םימיב היוצמ התרפא תללכמ
.יכוניחה רגתאב קלח תחקלו
ךוניח לולסמ ,ידוסי לע לולסמ ,ידוסי ס"היב לולסמ ,(ב-א + תוננג) ךרה ליג לולסמ :הרשכהה ילולסמ
.דחוימ
.www.efrata.ac.il ,02-6719744 :ףסונ עדימל

םילשורי הללכמב תורפסל גוחה
תורומכ ןדועיי תא תואורה תונבל דעוימ גוחה .תורפסל שדח גוח הנשה חתפנ ןגו תיב םילשורי הללכמב
.תיתורפסה הריציה לש המלוע - םייזכרמה םיינמוהה תועוצקמה דחאב תויתד תוכנחמו
בוציע לעו שגרה לע ,טקלטניאה לע העיפשמכו הנובכ תורפסה לש החוכ תא גיצהל ןה גוחה תורטמ
ןיב תורפסה תא הדימעמה תימוחת ןיב השיג גציימ גוחה .רגובהו ריעצה יתדה םדאה לש ומלוע תפקשה
הארוה יכרדב תאז לכ .תורחאה תויונמואל תורפסה ןיב ןילמוגה יסחי תקידב ךות תויונמואה רתי
.דועו םירויס ,םירצוי םע םישגפמ ,תואנדס ,ןויע ימי :תונווגמ
רופיסה ,תירבעה תורפסה תודלות :ןוגכ תואובמ יסרוק :םינווגמו םיבר םיסרוק ה"יא ודמליי הנשה
,היתורודל תירבעה שדוקה תריש ,םידלי תורפסב םיאשונ ,שרדמה לש הקיטאופה ,וינייפאמו ידיסחה
.דועו םלועה תורפסל בנשא ,המרדבו רישב רופיסב האושה ,ונימיב תויתד םישנ תריש
םילכב תורפס ,תורפסה רואל םדאה לש היגולוכיספה :ןוגכ םימוחת ןיב םיידוחיי םיסרוק ונתני ןכ ומכ
.דועו תורפסבו ארקמב םיביטומ ,תונמאבו תורפסב םימרז ,םיילאקיסומ
תוקלחמ תרגסמב ראותל םילשהל תונינועמה תורומל ןכו תורפסב B.ED ראות תלבקל םידעוימ םידומילה
.תומלתשה ילומג תריבצ ךרוצל וא ךשמהה ידומיל
.www.michlalah.edu וא 02-6750917 :סקפב וא 02-6750711 :ןופלטב (11.8) לולאב 'ג -מ םיטרפלםוקמ לש ורוא

תוהוגנב רוא םיפיסומ
:תוחתפתהו החימצ לש תפסונ הנש םימכסמ תוהוגנב
םיננער תוחוכו םישדח םייח ומירזהש תושדח תוחפשמ 12 טלקו - ומצע תא בושיה ליפכה הבש הנש
.בושיל
רבעל המידק םילכתסמ רבכו הרות דומלת ,ןוטועפ ,םינג ךוניחה תודסומ דואמ וחתפתה הבש הנש
.רפס תיב
,ןולקשאבו תג תירקב םידמלמש בושיה ןמ םירומ י"ע ,ץראה םורד ירע םע רשקה קימעה הבש הנש
.ונל םינכשה םיינרותה םיניערגה םע רשקה קזחתהו
בלשה תיינבל תוינכות ןיכמ רבכו ,עבקה תוריד לש ןושארה בלשה תא סלכאמ בושיה הבש הנש
.ינשה
הנשה ןמ תוחוכ םיבאוש ןורבח רה לש םייברעמה םילופישב ,שיכל לבח ימורמב תאצמנה ,תוהוגנב
.המידק םילכתסמו הפלחש
.םכלש ... רואה תא ןורבח רהו ץראה םורדל ףיסוהל ואוב .ןיינבב קלח לוטיל תויהל םילוכי םתא םג
.02-9605188 דרשמ ,064-239814 לאירש :םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ורוא רחש"
ל"צז הירנ יבצ השמ ברה
םידומע 520
ילא - רב הליצ תאמ


- םינינפמ רקי רפסב ונלוכ תא התכיזו ,ל"צז הירנ יבצ השמ ברה ר"ומ לש ותב ,לא-רב הליצ התכז
.וייחל תונושארה םינשה עבשו םירשעב ,הירנ ברה לודגה היבא לש ותומד לע "ורוא רחש"
לש דחוימה ויפוא תא אטבל ןתומכ ןיאש ,תוטטור תורוש הליצ המידקמ ,הז םיידי בחר רפסל אובמב
.הז רפס
:תבתוכ איה ךכו
לש האלפנה ותכרעה יניע דגנל הדמע ,הירנ ברה לש ויתונויערלו ותומדל ,ומלועל רהוצ חותפל יאובב"
:קוק ה"יארה לודגה ובר לע ירומו יבא ינודא בתכש "ונבר" תרבוחל רנטוה קחצי ברה
תרעס האלמ תחא סוכ - רנטוה ברה וילא בתכ - וז תרבוח תביתכ תעשב ךנחלוש לע ודמע תוסוכ יתש"
הנהו .לודגה הרומל הלוקש הכרעה לש שפנ תוולש האלמ הינש סוכו ,ברל דימלת תולטבתה לש שפנ
וז תורתוסה תומדוקה תוסוכה יתש תא הרעמו דמוע ךנה הכותל רשא תישילש סוכ דילוה ךתעד בחור
הוולשו הרעס לש דיחא בצק תורצויו הנוכנ המאתהב תוגזמתמ תוסוכה יתש :אלפ הז הארו ,וז תא
.תחא המישנב
טושפ ילכ ,תיעיבר - תחא סוכ קר התיה תחנומ - דואמ יתולד יכ - ינחלוש לע" :הירנ הליצ הפיסומו
.ףוקשו
םירבד ילכה אלמיי .תובא תוכז יל אנ דומעת" :הליפת יתפשו סומלוקה תא יתלטנ האריבו הבהאב
."הכרב לש סוכ יהיו םינקותמ

תועצמאב הירנ ברה לש ויתודלות תא דעתמה ףוקשו טושפ ילכ ותויהב ,רפסה לש לודגה וחוכ הז ןכאו
.םידימלתו םידידי םיבורק ירופיסו םיישיא םינמוי ,םיבתכמ
,"סוכרפ אלל ,קרש אלל ,לחכ אלל" ,איהש תומכ הירנ ברה לש ונקויד תומד תא םיטטרשמ ,הלא לכ
."ןח תלעי" ךכ םושמ אקוודו
הווחו הגהש םירבדה תא ראתמה ,הירנ ברה לש ישיאה ונמוי אוה ,ומצעלשכ הכרב עבוקה ,םולב רצוא
."וחקלה םויבכ םח םחל" ,םתושחרתה תעב
ימיל דעו ותודלי תונשמ הירנ ברה לש ושפנ ישחר תא ונינפב ףשוח ,'יתורפס דוביע' אלל בתכנש הז ןמוי
.המודאה היסורבש קסנימב 'םימה יבאוש' לש תסנכה תיבב הרות םוקמל הלג םהב וירוענ
,הרותל שפנ תוריסמ יהמ בולקשבו קסנימב דמל ,ויתוברו וירוה יפב ארקנש יפכ ,"הלשרה הלשיומ"
םראתמ אוהו ובל תא ובש ,הרות דמל םהמ ,ןייטשנייפ יכדרמ ברהו רנידורוה עשוהי ברה לש םתומדו
.םירוענ םותבו הבהאב

הרשע-שש ןב ותויהבו ,לארשי ץראל תולעל הירנ ברה ףסכנ ,יטייבוסה ףגמה תחת ךשוח ימי םתואב
ברה לש הבר אתביתמב חיגשמ" היהש הדוהי יבצ ברה ר"ומל שרגנ בתכמב אוה הנופ ,ט"פרת תנשב
תחא שפנ ליצהל ... ןונבלב רשא זראה לא ,ריקב רשא בוזאה ןמ" החולשה השקב ויפבו ,א"טילש קוק
."האריבו הרותב םלתשהלו תולעל לכואש ידכ ,הלחנה לאו החונמה לא ינאיבהלו ץורח ןוילכמ לארשימ
ףסכה ףוסיאמ לחה ,הרוצע המישנב תארקנ ,הצרא ותיילעב הירנ ברה לעע ורבעש תואקתפרהה
ויבא) ןטרגניו ןהכה לאומש ברהו ,ךכ םשל םיפסכ סייג ומצעבו ודובכב היצרה יכ םתעדיה) וז המישמל
וילוגליג ךרד (הזה רענה תלצהל םירופ ימד ול תתל ןיקשיסוא לע תופכל ודי לע חלשנ (ןהכה היעדי לש
רוחשה םיה ינפ לע תלטלטימה ,הנשונ הניפס לע ותולע דעו ,טקיפיטרס תלבקל המודאה הבקסומב
.םחל תפ רובע המדא יחופת ףלוקה חבט רזועכ הב תרשמ אוהו ןוכיתה םיהו
:וחור תרעסב ונמויב בתוכ הירנ ברהו הצרא םיברק םה הנהו
םידקור םיה ילג ... הנתשנ לכה ... םייח חור ,ילע הרבע השדח חור וזיא ... ונצראל בושנ רחמ רחמ"
"... רוא יהיו ... שדח םלוע ,םלועה ארבנ יל ... הגוחמבכ םידקור
רשק רצי ומע ,ןקזה ריאמ 'רל תשגרנה ותקעז תא שידיי תפשב ראתמ אוה ותחפשמ ינבל בתכמבו
אב הז ריאמ 'ר יוה) "לארשי ץרא ןיוס זיא טא ,ןעמוקיג ה"ב רענייז רימ ,ריאמ 'ר הא" :הינואב הבהא
.(לארשי ץרא רבכ הנה ,ה"ב
ברקתמ הנהו ... םייניעב ונינש לצא תודמוע תועמד ... לוכי וניאו והשמ רמול הצור ריאמ 'ר :ףיסומ אוהו
הלודג המכ .וידחי םיקתושו םידמוע ונאו ,ונילא ףרטצמ אוה ... תועמד ויניעב םגו ונילא ןקז ידרפס
."הקיתש התוא התיה

םינמויל ןתונה 'טושפו ףוקש ילכ'כ רפסה לש וכרד תא שיחמהל ידכ ,הז קרפב תצקמב יתבחרה
ריעצה םלעה ,הירנ ברל םישדקומ רפסב םייזכרמה םיקרפה ןבומכ ךא .םמצע דעב רבדל םיבתכמלו
תוקבדו ,ברה זכרמ תבישיב הרות לש הלהואב תופפותסה ךותמ לארשי ץראב וביתנ תא ללוסה ,בהלנה
.וייח ימי לכ וכרד תא ריאמה ברל זאמ ול היה רשא ל"צז קוק ה"יארה לש ותנשמו ותומדב הקומע
ינב תעונת תמקהב ףתוש ,רפכבו ריעבש ויחא לא הבישיה ילתוכמ אוה אצוי ,תושק תויוטבלתה ךותמ
שארל הלועו לודגה ונוזח תא אוה םישגמ ףוסבל ,ךרד הרומו ךירדמל הרהמ דע הב ךפוהו אביקע
דוע היה אלש שדח ןונגסב תילארשי-ץרא הבישי ,אביקע ינב תבישי תא םיקהל ה"ארה רפכב העבגה
.ותומכ

ךרדו ,ותונכב בלה לא עגונה ,ישיאה ונמוי ךרד .הרידנו תדחוימ תיוזמ םיפקתשמ ולא םיקרפ םג
ונורשכ תאו ,םהילע ותעפשה תא תומעפתהב םיראתמה וידימלתו וירבחמ תורשע תורשע לש םירופיס
.השעמו הכלה ,ןוגינו רופיס :תוטושפ םינבלמ לודג ןוזח תונבלו וביבס הרובחה תא דכלל
הרות תעונת לש הקוחר-הבורקה הירוטסיהה לכו ,המלש הפוקת לש התיווהל ונא םיעדוותמ ךכ בגא
גיהנמ בר ,ךירדמו רבחכ הירנ ברה בצינ ךוותבשכ ,וניניע דגנל םישרפנ ,היבושיו הילעפמ לע ,הדובעו
.םישעמה ירוחאמש ןוגינה תא ןיחלמה ,ררושמו

ונאו ... וייח תריש עצמאב קספנ ךא הירנ ברה לש וימי רחש תא ריאמ :אוה ןכ ומשכ - "ורוא רחש"
רוביצ גיהנמ ,הבישי שארכ הירנ ברה לש ותומד תא ודעתי רשא םיפסונ םיכרכל םיפצמו םירתוומ ונניא
.וימי בורעבו ותורגב תונשב ,החפשמ שיאו
,הלא םימיב ונתוא תודקופה תורעסה עקר לע הכירעהל םיעדוי ונאו ,רפסב העקשוה הבורמ הכאלמ ןכא
בלב הרובגב ותמוק ףקוזו תובא ךרדב ךישממה - ןימינב ץראבש תוגספ - בתכנ וב בושייה עקר לעו
.הרעסה
תשא לע דחוימבו .הז רפס תביתכל םיררועמה לכ לע הקזחו !רומג ול םירמוא - הווצמב ליחתמה ךא
.הכאלמה תא םילשתש דע התב ,הליצל חינת אלש ,םיכורא םייחל לדבתש ,הירנ לחר תינברה ,ברה
םיפצמו ... ושכרל - ורואל םיכלוהה וידימלת תובברל םיצילממ ,'ורוא רחש' לע :אלמ הפב ונא םיכרבמ
ברע תעל" :היגולירטב ישילשה רפסל ףא ילואו "ותרובגב שמשה תאצכ" :אבה רפסה תעפוהל תוכירדב
."רוא היהי
.04-6365215 :ןופלטב רפסה תא גישהל ןתינ

תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design