English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 ידוקפ-להקיו תשרפ

ידוקפ-להקיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


"?םכרב הכרב המו"
םא הרואכלש אלא ,ותוהמ תא אטבל ביטית הכ רשא הלימ דוע ןיא ןכאו ,"הלואגה רפס" םשב ן"במרה יפב הנוכמ ,תומש רפס
שמוחל ךלהמה ךשמה לכ תא ריתוהלו ,ףוס םי תעירק וא םירצמ תאיציב ומייסל היה ןתינ ,תורחל תודבעמ האיציב הלואגה תיצמתמ
?רבדמב
:הקומעו תידוסי ותבושתו ,תומש רפסל ותמדקהב ן"במרה שרדנ וז הלאשל
תיבמ ואציש יפ לע ףא ,םירצממ ואצישכו :ובושי םתובא תלעמ לאו ,םמוקמ לא םבוש דע תמלשנ הניא תולגה הנהו"
ותניכש הרשהו ה"בקה בשו ,ןכשמ ושעו יניס רהל ואבשכו ,רבדמב םיכובנ םהל אל ץראב ויה יכ ,םילוג ובשחיי ןיידע ,םידבע
רפסה הז םלשנ ןכלו .םילואג ובשחנ זאו ,"הבכרמה" םה םהו ,םהילהוא ילע הול-א דוס היהש ,םתובא תלעמ לא ובש זא ,םהיניב
."דימת ותוא אלמ 'ה דובכ תויהבו ,ןכשמה ןינע ומילשהב
תמוקתו תויולג ץובקב אל ףאו ,ונראווצ לעמ םייוג לוע תקירפב תמייתסמ הלואגה ןיא :ן"במרהמ ונדמל לודג דוסי
,המלש הלואגה ןיא ונכותל שדקמ תבשהו הניכש תארשה אלל ךא ,הלואגה ךלהמב םיבושחו םילודג םיכבדנ םנמא הלא לכ .הנידמה
..
"םיהל-אה שיא השמל הלפת"
אריו"" :ארקמה תודעכ ."רמגומה לע ךרבל" לוכי השמו רבד הרואכל םירסח ונניא ןכשמה תכאלמ התלכשמ התע
.התא ושע הנהו הכאלמה-לכ-תא השמ
השקב וא רבעה לע הידוה תכרב קר ונינפל םנמאה ?וז הכרב לש הביט המ לבא (גמ ט"ל) "השמ םתא ךרביו .ושע ןכ 'ה הוצ רשאכ
?דיתעל הליפתו
:םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי :םהל רמא ?ןכרב הכרב המו" :ורמאו םינהכ תרותב םימכח ךכ לע ודמע
.(זי 'צ םיליהת) "והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םענ יהיו"

לעו ,"םיהול-אה שיא השמל הליפת" :םילימב חתופה םיליהת רומזממ חוקל הז קוספ ירהש ,איה אמלעב השרד אל
?ןכשמה תכאלמ לע אל םא ,"ונילע הננוכ ונידי השעמו" השמ רמאיש יואר המ
,רשק תודוקנ שלש םיקרפ ישארב ןאכ ןייצנ ?ןכשמה תכאלמל וז הכרב אקווד הדחייתנ עודמ
:היישעב הכרבה תא הלות ופוג ארקמה ירהש "םכידי השעמב הניכש הרשתש" :םימכח םישיגדמ ידכב אל:"!הכאלמ הלודג" .א
,"השמ םתוא ךרביו ...התוא ושע הנהו"


חתפמה איה ,תישונאה תופתושה םצע לבא ,"ושע ןכ 'ה הוצ רשאכ" :ןוילע וצב תינתומ ןכא םישעמל הכרדהה
ירבד וריאי התעמו ,ולבקמ תא שייבמה דסח לש םחל - "אפוסיכד אמהנ"ל יהולאה עפשה ךפוה הידעלבו ,תומדא ילע הניכש תארשהל
:(א"י 'פ) "ןתנ 'רד תובא"ב ןופרט 'ר
."שדקמ יל ושעו :רמאנש ,הכאלמ ושעש דע לארשי לע ותניכש הרשה אל ה"בקה ףאש !הכאלמ הלודג"
ראשי לכה לבא ,התכלהכ השעת וב הדובעה ףאו ןכשמה הנבי וב בצמ תויהל לולע "...םענ יהיו :םכרב הכרב המו" :"םעונ יהיו" ,נ
.םעונ תשוחת אלל אופקו שבי
לדגתי ןעמל 'ה תא ודבעב ,ותמגמ לכ תא םישל יתימאה דיסחה ךירצ וילא אלו ,הדובעה תילכת וניא ,םנמא םעונה
שי םלוע לש ונוברלו ,ותדובע תיצרנ יכ ול הלגמ ,הבהאמ דבועה בל תא תאלממה םעונה השוחת ,תאז םע ךא ,ומלועב ומש שדקתיו
."ונילע 'ה םענ יהיו" :ללפתהל יואר ךכיפלו ,םעונב םייורש וינבש ךכמ חור תחנ
ונידי השעמו" :הינשהו "ונילע הננוכ ונידי השעמו" :תחאה :השמ שקבמ תושקב יתש :"והננוכ ...ונילע הננוכ" .ג
?םלידבמ המו םהיניב רשוק המ ןיחבהל שיו ,"והננוכ
.ויתומולח תמשגהב ויניע ומב תוארלו ולמע ירפמ תונהל םדאה הכזיש :הניה "ונילע הננוכ" הנושארה הכרבה
."ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי" :הכרבה וב םייקתתש םדאה ןוצרמ רתוי יעבטו טושפ המ ןכאו
:הכרבה רקיע ךכיפלו ,וניניע ומב וב תוזחל הכזנ אל םא םג ,לאידיאה תמשגה םצעל הניה היפיצה רקיע תאז םע ךא
,ונתכל רחאל םג ,דע-ידע ןינבל היהיו ומצעלשכ םייקתיו ןנוכתיש - "!והננוכ ונידי השעמו"
"יל םירמואב יתחמש"
הכזי אלש אוה עדויש יפ לע ףא ,(א ב"כק םיליהת) "ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש" :ארוקה דוד תחמש רשפ והז
.(ג ח"כ 'א םימיה ירבד "ימשל תיב הנבת אל" ול רמאנ ירהש ,וייחב ותוארל
תיב הנביו ונב המלש אוביו הז ןקז תומי יתמ' :םירמוא ויהש םדא ינב יתעמש :דוד רמא" :ורמאו ודדח ףא ל"זחו
,הכזנ אל וא ותוארל הכזנ ונילא הניכש בושתו שדקמה ןוכיש :"והננוכו" :רקיעה .(א"ע 'י תוכמ) "!יתחמשו .., לגרל הלענו הריחבה
?אנימ אקפנ יל יאמ
"םכבל ששו םתיארו" :הכזנ םא
תרופ ןנח ,(די ו"ס היעשי) "הנחרפת אשדכ םכיתומצעו" :ואל םא םגו


:םהל רמא ?םכרב הכרב המו (גמ ט"ל תומש) "השמ םתא ךרביו"
םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי
םולשהו םענה (ינימש םינהכ תרות) "ונילע וניהול-א 'ה םענ יהיו
הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אלו"
!הכרבה םצע - ?אוהה ילכה ךותב חנומ המו (גי 'ג ןיצקוע ,ס"שב הנורחאה הנשמה) "םולשה אלא
ןכשמה ישוע תא ךרבש השמ תכרב !םעונה והז - ?הכרבה םצע איה המו
"ונילע וניהול-א 'ה םעונ יהיו' :םכרב המו
"םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי"
"ומעונ לכב הרותה רוקמ ,רהנה תובוחר ,םענה רצוא ,הנוילע הניכש איהו
רמזמ היה ,הליל תוצחב הבאושה תיב תחמשב (ט"קת 'מע 'ב שדוקה תורוא ,קוק ה"יארה)
'רל "ינויער ינולאשי" תא הארונ השודק תובהלתהבו שפנה תוכפתשהב ,ל"צז ברה ירומו יבא ינודא
(ד"עש 'מע "היאר תלוע" ל"צז קוק ה"יצרה תודע) ,יולה הדוהי
'ה םענב תוזחל

,ולאשמו יבל דוסו ,ינויער ינולאשי
,וללהמו לא תרמזב ,ינונחת ירבד תוגה
,וללגב הליל תוצח ,יניעל תנש ןתא אלו
.ולכיהב רקבלו ,'ה םענב תוזחל

,אובמ רחש רחאהו ,דבכהו ליל םוד
,ובר לא וינונחתב ,דבע הצרי דע
,ובל יניע וריאיו ,דבכו בל םד ךפשיו
,ובסמב ךלמה םע ,דבועה דחיתיו
,וללהמו ולגד םשל ,ולשמ אשיו רישיו
.ולכיהב רקבלו ,'ה םענב תוזחל

יולה הדוהי 'ר ,"ינויער ינולאשי" ךותמ

םולש תבש םלוכ דגנכ ת"ת לש li.oc.arot.www :רתאה ךותמ ספדוה ףדה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"וירדח ךלמה ינאיבה"
טוחהו" .ןכשמה תיינבו הרות ןתמ ,םירצמ תאיצי :ויקלח תשולשב ןיחבהל לכונ ,תומש רפס תא ונמייסשמ ,התע
."קתני הרהמב אל שלושמה
- תועובש ,םירצמ תאיצי - חספ :םילגרה תשולשב הנשה לגעמב הלגתמו רזוח ,ויקלח תשולש לע תומש רפס ךלהמב
.הניכש תארשה לש הנבמב - תוכוסו הרות ןתמ
:שמוחה םויס דאמ עיתפמ וז תומלש רואל
,(הל 'מ תומש) "ןנעה וילע ןכש-יכ דעומ להא-לא אובל השמ לכי-אלו"
.בר הכ ץמאמו הלודג הייפיצ רחא ,רוגס שדקמ תוארל םיענ ךכ לכ אל הז
"םהיניב הניכש ... וכז"
הערכהה תרזעבו (י"שר) ל"נה קוספה תא םישיחכמה ,רבדמבו ארקיו רפסב ,םיבותכה י"פע ראבתי ,המולעתה ןורתפ
ךילהת ,םיבורכה ןיב לא םשמו ,להאה לא ,ץוחהמ :המנפה לש ךילהת תראתמ אלא ,בותכה תא תלטבמ הניא ,הערכהה .םהיניבש
-לא אובל השמ לכי - אלו" :רמאנ תומש רפסב ,םנמא .תוירחא תליטנב םיאטבתמה ,המואה תורגבתה לש םיבלשמ אצוי לעופ אוהש
"דעומ להא
רבדמ לוקה-תא עמשיו" :רבדמב רפסב תאז תמועלו "רמאל דעומ להאמ וילא 'ה רבדיו השמ-לא ארקיו" :ארקיו תליחתב דימ םלוא
.(טפ 'ז יבדמב) "םיברכה ינש ןיבמ תדעה ןרא-לע רשא תרפכה לעמ וילא
- הניכש תארשהב ומויס ,ןכא ,הבש תומלשה יביכרמ תשולש לע ,תידוהיה תוהמה בוציעב ,ילארשיה םשב קסוע ,ומשכ ,תומש רפס
!דובעל ךירצ - 'ה דובכמ אלמתהל ליבשב ןכש ,ץוחבמ ןיידע - ומצע םעה ךא ,"ןכשמה-תא אלמ 'ה דובכו"
.םיהול-אל תוברקתה לש עסמ - "'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" 'ה לא האירקה ונינע ,ארקיו שמוח ,הדובעה רפס
דובכמ ,םדאה לש הדובעה תוחוכ תא אלמלו ,המינפ סנכיהל , (םינהכה ויחולשו םעה תא הנימזמ ,ארקיו רפס לש הרוהטה הדובעה
.דעומ להא ךותב רשא 'ה
.רבדמב שמוח לש ותנוכת לא ונתוא הריבעמ איהו ,תילכת שי העביט םצעמ ,הדובעל
שמוח ,"ונתלחנ תא ונל רחבי ... וניתחת םימע רבדי" "תוכלמבו הגהנהב ,דעיה לא הכילהב קסוע - רבדמב רפס
רבועו ,םיבורכה ינש ןיבמ אצויה לוקה אקווד-יולגה לא םלעהה ןמ הניכשה תא איצוהל :רחבנה םעה לש ודיקפתב קסוע םידוקפה
,ודובכב ץראה לכ תא אלמל לוכי לארשי הנחמ תשודק ךרד

?המ ונחנאו
.וניניע דגנל שממ רזוח הזה ךילהתהש ,המדנ
."ונבקי 'ה יפ רשא שדח םש ךל ארוקו" :תילארשיה המואל שדח םש הנתנ ,תולגה ןמ האלפומה האיציה
.הננערה תינחורה הדובעה שודיח ידי לע ,המינפ שדוקה לא סנכיהל ונל איה תוכזו תושר ,ךליאו ןאכמ
רשא לכ רמאי רשא דע דעיה לא רותחלו תואיצמה תא ןיקתהל ונילע ךלמה לש םיימינפה וירדח לא האיבה ךותמ
.הלשמ לכב ותוכלמו ךלמ לארשי יהול-א 'ה :ופאב המשנ
,ןרטש יסוי
םכש - הרומ ןולא


?לאקזחי רפסב הרטפהל שדוחה תשרפ ןיב רשקה המ !הלואגל חתפמה הנכהה
,תיעיברה" :ןסינ שדוחל הכומסה תבשב שדוחה תשרפ תאירק םעטב בתוכ ('א ק"ס ה"פרת ןמיס ח"וא) הרורב הנשמה
."'םישדוח שאר םכל הזה שדוחה' הרותב ביתכד ,ןסינ שדוח שדקל ידכ ,ןסינ ח"רל ךומס תבשב שדוחה תשרפ
ישילשה שדקמה תיב הנינע - הרטפהה .ושודיחו שדוחה שודיק ןינע אוה הרטפהל שדוחה תשרפ ןיב רשקה ,ןכ םא
-א 'ה רמא הכ" בותככ ,רהוטו חבזמה ךנחנ הליחתב .תרצע ינימש דע ןסינ ח"רמ ,םוי םיעשתו האמ ךשמב אישנה ידיב ותכונחו
רשכומו ןכומ חבזמה אהי זאו .(חי ה"מ לאקזחי) "שדקמה תא תאטחו םימת רקב ןב רפ חקת שדוחל דחאב ןושארב םיהול
.תונברוקל
האירבה ללכ םע שדחתהל םירשכומו םינכומ ונא ,םע בורב ןושארה שדוחה תא ןישדקמ ונא רשאכ ,ךכל המודב
:הרטפהל השרפה ןיב ףסונ רשק .תספ ןברוק בירקהלו לאגיהל ,ביבאה שדוחב
דחאו דחא לכ לעש ישעמה בלשה תא תואטבמ ,ךליאו ןסינ ח"רמ ןינעב תוקסעתההו םירצמב חספ ןברוק תברקה
.הלואגל דובעישמ האיציה ךרוצל רובעל ונתיאמ
וילע תולטומו .לועפל םעה ליהתמ התע םירצמ לע תוכמ תיחנהש אוה ה"בקה קר ,המואמ םעה השע אל ןסינ שדוח דע
בירקהל ,םעה תא גציימה ,אישנה ביוחמ םוי םיעשתו האמ ךשמב ,ךליאו ןסינ שדוחמ :הדיתעה הלואגב היהי םג ךכ .תומישמ
.(ז"ט םש) "לארשי אישנל תאזה המורתה לא ויהי ץראה םעה לכ" :רמאנש ומכ םעה תמורתמ ויהי תונברקה תצקמ ,תונברק
הלואגה ךילהת ףוס תא שממ לעופב שוחלו תויחל ונתוא בייחמ , הנש ידמ הלואגה ןיינעב םיקסוע ונאש הז קוסיע
.ונימיב הרהמב ישילשה תיבה ןיינבו
שדקמה ינינע דומילבו ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב תווצמה םויקב ,הרותה דומילב קזחתנו ץמאמ דוע השענ
.הלואגל חתפמ הניה הנכהה ירהש ,םינכומ אל ספתינ אלש ידכ ,ץראב תויולתה תוכלההו הרהטהו האמוטה ,תונברוקהו
ביבא לתב "ביבא תורוא" תבישיב מ"ר קנומ ןהכה לאומש ברה

ביבא לתב "ביבא תורוא"
,ביבא לת םורדב המקוהש ההובג הבישי איה "ביבא תורוא"" תבישי
םישומחה םימכח ידימלת ,ך"נתו הדגא ,הכלה ,םיקסופו ס"שב הטילשו ףקיה ילעב םימכח ידימלת לדגלו חימצהל הבישיה תרטמ
,ץראהו םעה תבהאבו הנומאב
,הנושארה תירבעה ריעב הבישי תמקהב ךרוצה רבדב קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש ונוזח רואל המקוה הבישיה
.הנומאו הרות לש זכרמ הב שמשל הדעונו
ריעב ,הפ התע תעל ,,,המואה תייחתו שגרב ,העדו הרותב האלוממ הבישי עבקל איה יתמגמ ןכ לע" :ברה בתכ ךכו
.(י"ק 'א ה"יאר תורגא) "תילארשיה הייחתה חורב שדחתמה בושיה זכרמו שדוקה ץראל ףוחה ריע איהש (ופי ביבא לת) שדוקה
הבישיה ירוחב םיכנחתמ "ביבא,תורוא" תבישיב .תשרומ ןרק תכימתב יניות ןיערגו םיכרבא ללוכ םג לעופ הבישיה תרגסמב
ם"ימרה דצמ תומימחו הבשקה ,תוחיתפ דצל ,תיתחפשמו תיתיב הריואמ הינהנו ,הרות דומילב הדמתהו תוריסמ ,הדיקשל
054-393-743 :'לט םיכרבאה ללוכלו הבישיל :המשרהו םיטרפל .םיכרבאהו
li.oc.arot.www :םלוכ דגנכ ת"ת לש רתאה ךותמ ספדוה ףדה


תולזמו תופוקת בשחל הוצמ
"םכתניבו םכתמכח איה יכ"

שדחה" קוספה לע ,שדוחה שודיק תווצמ :םעכ לארשי םע הווטצנ הבש הנושארה הווצמב תחתופ "שדוחה" תשרפ
:"רוביעה דוס שרדמ" הנוכמה שרדמב בתכנ "םכל הזה
רבעמ היהי ךאיה ועידוהו ,ויטפשמ יקודקד תורוסמו חריה ןובשח תוקוח ונבר השמל ה"בקה ול רסמ העש התואב
."םישדוח עבוקו םינש
:הנוכתה תא וחבש ל"זח (הימונורטסא) הנוכתה תמכחב ויתועיד,יב םייוגה ןיב טלבתה דימת לאדשי םע
םתישעו םתרמשו" :רמאנש תולזמו תופוקת בשחל םדאה לע הוצמש ןינמ ןנחוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא"
"תולזמו תופוקת בושיח הז רמוא יוה - םימעה יניעל איהש הניבו המכח וזיא :(ו 'ד םירבד) "םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ
,(הע תבש)
,(הימונורטסאה) הנוכתה תמכחל תולזמו תופוקת ןובשחב הנווכהש ריבסמ ויתובושתב ם"במרהו
:הימונורטסאב לארשי ילודג לש תגלפומה םתואיקבל םידע ונא ונימי דעו םדק ימימ תורודה תרוסמב
:םיבכוכה תוכלהמב יקב היהש תועידי שי וניבא םהרבא לע רבכ
םימיכשמ ויה ברעמו חרזמ יכלמ לכש וניבא םהרבא לש ובלב התיה הלודג תונינגטציא :יעדומה רזעלא 'ר רמא
.(ב ז"ט ארתב אבב) וחתפל
רכששי ינב לע ,(ב 'ז הקספ ןושאר רפס) "םימש ינינעב יקב היה"ש םידוהיה תוינומדקב והיתתמ ןב ףסוי איבמ ןכו
בכוכ תעפוה לע עדי היננח ןב עשוהי 'ר ,םיבכוכה תוכלהמב יקבה טבש (בל ב"י 'א םימיה ירבד) "םיתעל הניב יעדוי" ויהש רמאנ
,(א"י תוירוה) םינפסה תא העטמו הנש םיעבש לכ הלועש דחא
,(ב ח"נ תוכרב) וריע אעדרהנ יליבשכ אימש יליבש ול םיריהנש ומצע לע רמא לאומש ארומאה
.הימונורטסא רפס בתכ ע"בארה ,םימסרופמ הימונורטסא ימכח ויה םינושארה ילודגמ
תא שדוחה שודיק תוכלהל סינכה רשאכ ,שממ הכלהה םלוע ךותב הימונורטסאה תא הנושארל בליש ם"במרה
.שדחה חריה תייאר לש םיכבוסמה תונובשחב םינדה טי-אי םיקרפה
הטמ" םשב ימונורטסא תיפצת רישכמ איצמהש רחאל ,ורודב םימונורטסאה ילודגמ דחאל בשחנ ג"בלרה
םהב ,"םיכנמלא" םיימונורטסא תוחול בשיח ("ןיסחוי רפס" לעב) תוכז םהרבא 'ר ,וימדוקמ םיקייודמ םיבושיח עציבו ,"בקעי
.חריה תא םהל םילעי - ןוזמ ול קפסל וברסי םאש הקירמא ידילי לע םייא סובמולוקש רופיסה רכומו ,ויתועסמב סובמולוק שמתשה
.תוכז םהרבא 'ר לש םיכנמלאה תועצמאב ומויק לע עדי סובמולוקש 1504 רבוטקואב 1 לש חריה יוקיל הז היה
,רלפקו ההרב םימונורטסאה לש םרזוע היה ("םיענו דמחנ"ו "דוד חמצ" רבחמ) זנג דוד 'ר
.ואלילג םע םירשקב היה ,הימונורטסאבו הירטמונוגירטב "םילא" רפס רבחמ ,האידנקמ ר"שיה - אפור המלש ףסוי 'ר
חריב םישתכמ המכ ,ץינבייל םסרופמה יאקיטמתמה לש ודימלת היה "רוביעה תוחול" רפס רבחמ רבונהמ לאפר 'ר
.תוכז םהרבא 'רו ג"בלרה ,ע"בארה לש םהיתומש לע םיארקנ
הנוכתה תמכחב םיאיקב ויהש לארשי ימכחמ ויה רודו רוד לכבו ,תידוהיה תלחגה התבכ אל ,תורודה ךשמב
רטלאו יש "םכתניבו םכתמכח איה יכ" :אשונה תחירפ לש הזחמל םיפתוש ונא ה"ב םויכ םג .(הימונורטסא)

שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה
םידומילה תינכותל ףסונב :ותוליעפ תא ביחרמ הנביב םרכ תבישי די לעש הנשה רוביעו שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה
:בתרה להקל תוליעפ חספ רחאל ה"עב ליחתת עובשה םייתסנ ישילשה הרוזחמש (תועש 3 ךשמל עובשב םעפ) תיתנש יצחה
-רוא גצימ ןכו ,תידוהי הימונורטסאו שדוחה שודיק אשונב םיגצומ הבו תידומיל הכורעת לעפת הנביב םרכ תבישיב
תווצמה םויק אשונב (להקל הותפ) לודג סנכ הנביב םרכ תבישיב ךרעי ןסינב ה"כ ךיראתב ,רפסה יתבל דחוימב םאתומה ילוק
."ךיראתה וק" תולאשו ןוציחה ללחבו,בטוקה ירוזיאב
0656658-80 :רטלאו יש םואתל .לולא דע יעיברה םידומילה רוזחמ)חתפי ,רייאב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תבשב רצוימה למשחב שומש
,(ג ה"ל תומש) "תבשה םייב םכיתבשמ לכב שא ורעבת-אל"
הכורכ למשחה תקפסאב העיגפ לכו ,תבש ללוכ ,עובשה תומי לכב לארשי תנידמ יבחר לכל למשה קפסל חרכה שיש רורב
תרבחש רורב ךכיפל ,םיילמשח םירישכמל םיקקזנה ןוחטיבה תוחוכב העיגפ ןכו ,םייטרפ םיתבבו םילוח יתבב םילוח לש תושפנ ןוכיסב
שדחל ידכ ךרצנה לכ תא עצבל שי םיוסמ םוקמב למשח תקספה הערא םאו ,תבשה םויב למשח תקפסא ךשמהל גואדל תבייח למשחה
.םשפנ תא תנכסמ למשחה תקספהש םינקזו תוקונית ,םילוה רוזיא ותואב שיש ששחה םושמ ,למשחה תקפסא תא
למשחה תקפסא ךשמהל ינויח ךרוצ ןהב ןיאש תולועפ תבשב םיעצבמ למשהה תרבח ידבוע יכ עדונ רעצה הברמלש אלא
ןפואב למשחה רוצי תכרעמ לכ תא ליעפהל היה ןתינ ,תבשה תרימשל תועדומ התיה וליא ,ןכ לע רתי ,תואצוהב ןוכסח םתמגמ אלא
וברעתיו תכרעמה לע וחיגשיש םילעופ למשחה תנחתב ריאשהל ךרוצ היה םוריח ירקמ ךרוצל קרו ,םדא תוברעתה אלב יטאמוטוא
,הלקת לש הרקמב
תונהל אלש ידכ תאזו ,למשחה תרבחב רצוימה למשחהמ תבשב תונהל אלש רימחהל םינברה ילודגמ המכ וטנ ,ךכיפל
,תבש לוליח לש םישעממ
קלח ךסוח היהש ןפואב תבש ינפל ןגראתהל ןתינ היהש תורמל יכ .תבשב למשחהמ תונהל רתומ ,השעמל םלוא
ךרצנ למשחהש םושמ ,תבש לוליח םדיב ןיא למשחה תקפהל תושרדנה תוכאלמה תא םיעצבמ םילעופהש תעב םוקמ לכמ ,תולועפהמ
,למשחה רוצייל תויחרכה ןניאש תוכאלמ םג םש םישוע םילעופה םא ףאו .למשחהמ תונהל םישנאה ראש לכל רתומ ךכ בגאו ,םדא ייחל
םיכירצ למשחה תרבחב רתוימה תבש לוליח יפלכ האחמה תא .למשחהמ תבשב תונהל רתומ ןכלו ,םהמ האנה לכ ןיא ונל םוקמ לכמ
.ךכ לע האתמכ תבשב שומישמ ענמהל םדאה לע ליטהל ןיאו ,רוביצה יגיצנ עצבל
תבש תרימש לע דיפקתש הרבח התוא .העפשה רתוי םייטרפה תוחוקלל היהי םתסה ןמ ,טרפות למשחה תרבחשכ ,דיתעב
.שרדנה ןוקיתל עייסי רבדהו תוחוקלה ברימל הכזת
דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"הרשע הנומש" תליפת
?הדימעה תליפתב תוכרב ח"י אקווד וניתובר ונקת עודמ ןכשמה השעמו -
המכ עיצמ ג 'ד תוכרבב ימלשוריה דומלתה
:ןכשמה השעמל הדימעה תליפת תא תרשוק ןהמ תחאו ,ךכל תובושת
.ינש ןכשמ תשרפב םיבותכש ןייווצ ח"י דגנכ :ןנחוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר רמא"
היפוס דע (גכ ח"ל תומש) ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהא ותאו" ןמ דבלבו :אייח 'ר רמא
."ארפיסד
תשרפב "הווצ רשא" ןושלב עיפומה השעמל הכלה עוציבה רואת ותועמשמ - "ינש ןכשמ"
:ןבומו טושפ ןכשמל הליפתה ןיב רשקה .ידוקפ
הנח תליפתמו ,"םש ךל יתדעונו" :םלוע לש ונובר ןיבל םדאה ןיב תודעוותה םוקמ וניה ןכשמה
.הדימעה תליפת תוכלהמ תובר ונדמל הליש ןכשמב
ח"י דגנכ בלבש ןכשמה תא תונובה תוכרב ח"י ונקתנ ךכיפלו םונקת תונברק דגנכ תוליפת
.ןכשמה ןיינב תעב םייווצה
.תרופ ןנח ,סלב םהרבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תודיסחה תרותמ השרפל רוא תודוקנ
(רוגמ מ"ירה ישודיח) ,ןבא בל וליפא - השודק לש ןכותב אלמל ליכשה לאלצב - "תאלמל ןבא תשרחבו "
דירפ ןנחוי ברה :טקיל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"חספל ,הכלה ינינפ"
,תקייודמו הלק ,הרורב ןושלב חספ תוכלה לכ תורודס רפסב הכרב רה ןוכמ תאצוה ,'מע 277 ,דמלמ רזעילא ברה
.הרותל םיתיע םיעבוקש יתכלה ןויע ירחושל םגו הרות ינבל םג המיאתמה
חידמ ,לגורקימ :םישידח םיילמשח םילכ תרשכה ,םיקורמתו תופורתכ ,רתויב תוילאוטקאה תולאשל תוסחייתה רפסב
.'דכו הייפא רונת ,םילכ
תויחנה ףא רפסב .תודעה לכ ינבל םיאתמ רפסהש ךכ ,םיזנכשאהו םידרפסה םיקסופה תועד ואבוה הכלהה תערכהב
,טרפו טרפ לכל םייתכלהה םימעטה לש בחר רואיב ךות ,רדסה תכירעל תוישעמ
םהבש ,םירצמ תאיציו חספה גח לש םיינחורה תונורקעה וב םיראובמ ,הכלהה תודוסיל ףסונבש ,הז רפס אוה דחוימ
.02-9974836 :ןופלט "הכרב רה" רדסהה תבישי :תונמזהו םיטרפל .ותוריחו םעה םויק ,לארשי תנומא תודוסי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"חספל ,הכלה ינינפ"
,תקייודמו הלק ,הרורב ןושלב חספ תוכלה לכ תורודס רפסב הכרב רה ןוכמ תאצוה ,'מע 277 ,דמלמ רזעילא ברה
.הרותל םיתיע םיעבוקש יתכלה ןויע ירחושל םגו הרות ינבל םג המיאתמה
חידמ ,לגורקימ :םישידח םיילמשח םילכ תרשכה ,םיקורמתו תופורתכ ,רתויב תוילאוטקאה תולאשל תוסחייתה רפסב
.'דכו הייפא רונת ,םילכ
תויחנה ףא רפסב .תודעה לכ ינבל םיאתמ רפסהש ךכ ,םיזנכשאהו םידרפסה םיקסופה תועד ואבוה הכלהה תערכהב
,טרפו טרפ לכל םייתכלהה םימעטה לש בחר רואיב ךות ,רדסה תכירעל תוישעמ
םהבש ,םירצמ תאיציו חספה גח לש םיינחורה תונורקעה וב םיראובמ ,הכלהה תודוסיל ףסונבש ,הז רפס אוה דחוימ
.02-9974836 :ןופלט "הכרב רה" רדסהה תבישי :תונמזהו םיטרפל .ותוריחו םעה םויק ,לארשי תנומא תודוסי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


היה סוטסויבוק יא היה בנג" ?
"תונובשחב יקב וניא וא

.91033 םילשורי 33044 .ד.ת "רואה רוקמ המ" ונתבותכל חולשל ןתינ םכיתובושת תא
.תומש תישארבל "רואה ןמ טעמ" רפסה לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב
-א 'ה ינפ תא השמ לחיו" :רמאג לגעה אטח רחאל השמ תליפת לע :ח"ע ןוילגמ הדיחה ןורתפ
דמלמ :רמוא לודגה רזעילא 'ר אינת :א"ע ב"ל תוכרב תכסמב ארמגה ךכ לע תרמוא .(אי ב"ל תומש) "ויהל
."תומצע לש שא" :הבישמו "?וליחא יאמ" :ארמגה תלאוש ."וליחא וזחאש דע הליפתב השמ דמעש
:ו"ע ןויליגמ הדיחה ןורתפ לע סרפב םיכוזה
.ןורקע תירק ,ימירי ריאי .ריפש בשומ ,רלטרג דוד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design