English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה ידוקפ להקיו תשרפ

ב"סשתה ידוקפ להקיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
... חמשנ - רחש םע

עיקרב רוחשה ונלהבי
- - עתרנ ,ונלהבי
םירואה תובלל תע אל
וניתושפנ דופס תע אל
ךלהנ םמוד שרח קר
תוממוע ודצרי תובהל
טהל םע ונינפו
- - ףטענ האנק חור םע

רחש םע והדכלנ - -
םדקמ עיקר םדא םע

,ודכלנ
... חמשנ

ידימלתמ דחא י"ע בתכנ
וחירי הפצמב ,"היבוט רואמ" תבישי
םינורחאה םיעוגיפה תובקעבהעשה רוא

ןכשמה ןינבב - "השאה דמעמ"

.הובגמ היופכ הבוחכ אלו ,ןכשמה הנבנ בל תובידנב
.םעה תוניפ לכמ ןתיא לחנכ התאג רשא ,וז תובדנתה תכסמ טורטורפב תדעותמ 'להקיו' תשרפב
תכאלמב םישועה וארק רשא דע ,הבדנ יאיבמ לש ךורא רות ךרתשנ לילה אוב דעו "רקבב רקבב" רחשה תולעמ
אלכיו" :וב תמעופה תובדנתהה חור תא אולכל הובגמ וצב ץלאנ םעהו ,(ה ,ו"ל) "... איבהל םעה םיברמ" :שדוקה
.(ו ,ו"ל) "איבהמ םעה
ןוכנל תאצומ הרותהו ,םישנה לש תדחוימה ןבל תובידנ הטלב תאז לכב ךא ,ןכשמה ןינבל םיפתוש ויה לכה םנמא
:'הבדנה דעצמ" חתפב תאז ןייצל
,םישנה לע םישנאה ואביו"
ואיבה בל בידנ לכ
זמוכו תעבטו םזנו תח
.(ד"כ ,ה"ל) "בהז ילכ לכ
.ינשרד רמוא "םישנה לע םישנאה ואוביו" ןפודה אצוי יוטיבה
."ןהילא ןיכומסו םישנה םע ומכ 'םישנה לע' " :שרפמ י"שר
ןמ עיפומ אוהש תמיא לכו ,יתרגש יוטיב הז ןיא ךא ,'םע' תועמשמב ,םיתעל ארקמב םנמא תשמשמ 'לע' הלימה
.וילא תיוולנה תפסונה תועמשמב ןנובתהל יוארה
."םישנה רחא" :שרפמו 'םישנה לע' הז יוטיבל שרדנ ארזע ןבאה ןכאו
.רתוי םישנה לצא היוצמ ןיטישכתב הבדנה יכ רובעב" :ראבמו וז הדוקנ ריאמ ן"במרהו
."ןהל ולפטנ םישנאהו ,הנושארב םש ויה ןהש 'םישנה לע' םעט הזו

ןוויכ ךכלש רשפאו .םהירחא קיזחהל תורחהל ורהימ םירבגהו ,הבדנה תמזויב וחתפש ןה םישנהש םידמל וניצמנ
.םוקמ תוכימס אלו ןמז תוכימסכ "ןהילא ןיכומסו" וירבדב י"שר ףא
."ןנוצרב - םעטהו .םישנה תעד לע םירמוא שיו" :'לע' הלימל תפסונ תועמשמ עיצמ ארזע ןבאה םלוא
.םהיתושנ תעד לע םישנה יטישכת תא ואיבהש םה םישנאה ,הז שוריפל
םע" :םירבגב - המכסהה תאו םישנב - המזויה תא הלותו םירבדה תא ךפהמ אוהש אלא ,ונרופסה טקונ המוד ןוויכב
.ןהמ םיאבגה ולבקיש ידכ ,הבדנב םיכסהל ןהלש םישנאה ואב תובדנתמה םישנה
אמש ששחמ "טעומ רבד אלא םישנה ןמ םילבקמ ןיאש" :א"ע ט"יק אמק אבב ארמגהמ הפי היאר ונרופסה ףיסומו
.ןהילעב תעדמ אלש תאז ושע
.םישנה תמורת תא רשאל אלא םירבגה אופא ואב אל הז שוריפל
:ונרופסה תובקעב ףסונ ןווג ףרצל ןתינ ילואן
ןח תאשלו לעבה לש ובל תא דדוצל ללכ ךרד םתמגמ הלא םיטישכתש ןויכ ךא ,ןיטישכתה תאבה תא ומזי ןכא םישנה
ריהבהל ידכ אלא תיטפשמ הניחבמ המורתה תא רשאל ידכ קר אל ,םישנה םע אובל םילעבה וכרצוה ,ויניעב
.'המזוי וספת'ש םהיתושנ לע רבד םבלב ןיאו ,תישפנ הניחבמ המע םה םיהדזמש
םהידיבו ,תוגוז תוגוז ךסב םידעוצה גוז ינב אלא אופא םניא 'ןהילא םיכומס' םהשכ םישנה לע םיאבה םישנאה
.ימואלה ןכשמה ןינבל יטרפה םנכשממ ואבוהש םיימיטניא םיטישכת
.ונתבהא תתמ תא ןכשמל ונאבה הנה :רמול םה םישקבמ ,הלימ לכמ קזחה ,הזה השעמה םצעב
.וננועמב הניכש הרשתו הבהאב ונתיב ךרבתי החוכמ יכ ןוצר יהי

תוארמב" :דבלב םישנה לש ןתמזוי ירפ םעפה תאז היה רשא ,ונכו רויכה השעמב תורקי רואב הלגתמ וז הדוקנ
.(ח ,ח"ל) "דעומ להא חתפ ואבצ רשא תואבוצה
ביטהלו תופייתהל םישנה תא ושמש רשא ,תוקרוממ תשוחנ תוארמ ןניה 'תואבוצה תוארמה' םישרפמה לכ תעדל
.ןכשמל המורתכ ןאיבהל המגמב דעומ להא לע ואבצו ולהקנ התעו .ןרעש
.וז הניתנ לש התועמשמ המ תועדה וקלחנש אלא
לארשיב ויה הנהו ... תשוחנ תוארמב רקוב לכב ןהינפ תוארלו תופייתהל םישנה לכ טפשמ יכ" :בתוכ ארזע ןבאה
להוא לא םוי םוי תואב קר ,תופייתהל ךרוצ דוע ןהל ןיא יכ .הבדנב ןהיתוארמ ונתנו םלועה הז תוואתמ ורסש םישנ
."תווצמ ירבד עומשלו ללפתהל דעומ
רומשתש םימכח ןוצר תא םלוה אוה ןיאש יאדוובו ,ארקמה חורל וניה הז יריזנ לאידיא םא בר קפס ,תמאה ןעמל ךא
.הלעב לע הנגתת לבל היפוי לע השאה
י"שר ךלוה ויתובקעבו ,תוארמה לש ןכרע תא סנ לע אמוחנת שרדמ הלעמ ארזע ןבאה לש שוריפ תמועל םנמאו
:וירבד הכו תואבוצה תוארמל ושוריפב
סאומ היהו ,ןכשמה תבדנל איבהלמ ובכע אל ןתוא ףאו תוטשקתמ ןהשכ ןהב תואורש תוארמ ןדיב ויה לארשי תונב"
םישנה ודימעה ןהידי לעש ,לכה ןמ ילע ןיביבח הלא יכ !לבק :ה"בקה ול רמא .ערה רציל תויושעש ינפמ השמ םהב
.םירצמב תובר תואבצ
לש םמוציעב ,תוארמה תועצמאב לארשי תונב ופייתה דציכ ראתל ךיראמו ,אמוחנת שרדמ תובקעב י"שר גילפמ ןאכו
.לארשי םע הבריו הרפיו ןעמל ןהל קקזהל ןהילעב תא ואיבהו ,םירצמב דובעשה ימי
ןדיקפתו ןתוביבח ,אברדא אלא הובגל ןתריסמל האיבהש איה ,םדו רשב יכרצל תוארמב שומישמ תוגייתסהה אל
ללכב תוארמה וברעתנ אלש אלא דוע אלו .שדוקב הלעמל תולעל ןתוא הרישכהש אוה ימואלהו ישונאה רושימב
יטרפה תיבה ןינבל ושמשש ,הלא תוארמש ונל זומרל ידכ ונכו רויכה השענ ןהמו ןדוחיי לע ורמש אלא הפונתה תשוחנ
לכש הטוס ימ תארשהל ףאו ,םתדובע ינפל םינהכה לש םהילגרו םהידי תרהטל ןכשמב שמשל תויואר ,בל תרהטב
.הניכש וב הרשת ןעמל ,תוירע תאמוטמ ורהטלו ידוהיה תיבה תשודק לע רומשל התילכת
ןויסינה דגנכו ,ןכשמה ןינב המצוע בר עינמ חכ התיה םישנה לש תינטנופסה ןתמזוי יכ םידמל וניצמנ םוקמ לכמ
.ןתמזוי תא אכדלמ הלילחו לכה ןמ ןתבדנ ילע הביבח :רמואו ומצעבו ודובכב םימלועה ןובר בצייתמ ןתוחדל
,השודקבש םירבדל עגונה לכב "השאה דמעמ" תייגוסב הנוכנה ךרדה תא ריאהל םייניע חתפל ןכשמה השעמ ונל יהי
.שדקמהו ץראה ןינבב ,הליפתבו הרותב ,'ה תדובעב תופתוש תויהל ןתמזויל התואנ תוסחייתהלו
,בהואו רוהט בלמ תועבונה הלא תומזוי תוחדל ונל לא
,הכלהה רואל וכרד תא בלה טווניש דבלבו
.(הכ ,ה"ל) "בל תמכח השא" לש הנובתבו תוריהזב

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
וז המוא לש היפוא

,רפסה תליחתב תורצקה תושרפה תמועל ןתוכיראב תוטלוב ,תומש רפס תא וז תבשב תומתוחה ןכשמה תוישרפ
?עודמ .יניס רה דמעמבו ףוס םי תעירקב ,םירצמ תאיציב ,םלוע לש ומורב םידמועה םירבדב תוקסועה
'ה" ,"תיגיגכ רה םהילע הפכ" :ל"זחבו ,"רהה תיתחתב ובציתיו" :ולא םיעוראב לארשי םע דמע הב תויביספה תמועל
,ךילע אלו רבדה ילע - ילא קעצת המ :ל"זחבו ,"ןושירחת םתאו םכל םחלי
ןכשמה השעמב תטלוב ,"םהל ושע אל הדיצ םגו המהמתהל ולכי אלו םירצממ ושרג יכ" :םירצממ םשורגו
.םעה לש הליעפה ותופתתשה
."'וגו בל בידנ לכ םישנה לע םישנאה ואביו" ."'וגו ואיבה ותא וחור הבדנ רשא לכו ובל ואשנ רשא שיא לכ ואוביו"
תבדנל איבהלמ ובכע אל ןתוא ףאו ,תוטשקתמ ןהשכ ןהב תואורש תוארמ ןדיב ויה לארשי תונב - תאבצה תארמב"
."ןכשמה
לש בצמל דע שרדנל רבעמ ואיבה "השא לכו שיא לכ" "רקבב רקבב הבדנ דוע וילא ואיבה םהו" :הלודג תובהלתהה
."שדקה תמורתל הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא רמאל הנחמב לוק" ריבעהל ךרוצהו "הכאלמל הדובעה ידמ"
:י"שרבו "באילהאו אוה ובלב ןתנ תורוהלו" .האנק אללו תודחא ךותמ םיטבשה לכל תפתושמ התיה הישעה
ילודגמ אוהו ןכשמה תכאלמל לאלצבל םוקמה והושהו תוחפשה ינבמ ,םיטבשבש ןידוריה ןמ ,ןד טבשמ באילהאו"
הכאלמה לכל םיד התיה הכאלמהו" :תומישרמ תואצותהו בלה לכמו תובהלתהב השענ לכה ,רומאכ ."םיטבשה
."רתוהו התוא תושעל
.רבעב רשאמ רתוי יבויח ןפואב םעה תא עינהל השמ חילצה ןכשמה תכאלמב
"רקוב דע ונממ וריתויו השמ לא ועמש אל" :םהו "רקוב דע ונממ רתוי לא שיא" :השמ םתוא הוצמ ןמה תנתמ לע
םכסמ ה"בקה .תבשב דרי אל ןמהש השמ םעידוהש ףא לע "ואצמ אלו טקלל םעה ןמ ואצי יעיבשה םויב יהיו" :ןכו
תא לאשנו רבדמב י"נב תנולת תא ךכל ףיסונ ."יתרותו יתוצמ רמשל םתנאמ הנא דע" :הרורב הרוצב וז תוגהנתה
תוכייש תשגרה .הרורב הבושתהו ?הלודג הכ תובהלתהב םעה לעופ םש עודמ ?ןכשמה יוויצב הנתשנ המ ונמצע
תגשהל םלוע לש ונובר םע תופתוש תשגרהבו הרורב הרטמ תמשגהל הפיאשב ,הבורמ היישע ךותמ האב תוקבדו
.הניכשה תעפוה לש - םלועב 'ה םש יוליג לש תילכתה
םה ולא ךא םעה לש דחוימה ונינעו ויפוא שוביגב םיאיש םיווהמ יניס רה דמעמו ףוס םי תעירק ,םירצמ תאיצי
תאירבל ךשמהכ ה"בקה י"ע ושענ םהו "שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ ודוחי תא עובקל ודעונש םימעפ-דח םיעוריא
.ה"בקה לש ויוויצב י"מע י"ע השענ ע"שבר םע עובקה רשקה תא םייקל דעונש ןכשמה תאז תמועל .ץראו םימש
תדובע ךשמהב בר קשחו ןונערל האיבמו דחוימה ורבעל םעה תא תרשקמ הרותה םויקב תירגתא הישע - רמולכ
.("םכותב ינכשל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא 'ה ינא יכ ועדיו") .ןמז ךרואל שדוקה
ורמא ךכ..." .המלש הרוצב יקולאה יוויצה תא םייקל םעה לש ותלוכיב םינימאמ םניא םעה יגיהנמ אקווד - הנהו
הכאלמהו רמאנש לכה תא רובצ ומילשהש ןויכ ,ןימילשמ ונא םירסחמש המו ןיבדנתמש המ רוביצ ובדנתי ,םיאישנה
."ביתכ םאשנה ,םמשמ תוא הרסחנ הליחתמ ולצעתנש יפלו ...תושעל ונילע המ ,םיאישנ ורמא םיד התיה
לא ןכומ אוה ותוימינפב .תיתוהמ הניא ותונדרמ יכ ררבתמ .ותמצועבו ויפויב רבדמה רוד הלגתמ ןכשמה תישעב
.לודגבו תאז השוע אוה הישעה לגדל ארקנ אוהש העשב ןכ לעו שדוקה
.ךלמה ךרד לע ותולעהל ךרדה תא אצמנש וא םימייקה םיקדסהמ שואיל ו"ח עיגנ םאה ? םהמ הנוש ונרוד םאה

רהוצ םרוי ברה
סניפ רפכ אביקע ינב תנפלוא שאר

תבשב ה"יא ךרעתש ןויע תבשב ,רהוצ םרוי ברה הצרי - רעונה ךוניחב העשה ירגתא םע תודדומתה לש - הז אשונב
"?ונלש רעונה םע הרוק המ" :אשונב .םילשוריב "תיזה ץע" ןולמב (22-23/3-02) ןסינב 'י-'ט לודגה
.02-6417020 :המשרהו םיטרפל .תרופ ןנח ברהו יאקרב הרות ידומלת תשר דסיימ ,יראב ןד ברה םג וצרי
"שדוחה תשרפ"ב רוא

הנבלה רוא
הנביב םרכ תבישיב שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה םעטמ


תא תיאר דציכ ,רומא :ול םירמואו ןושאר ותוא ןיקדוב ןושאר אבש גוז ? םידעה תא םיקדוב דציכ
.םולכ רמא אל המחה ינפל רמא םא ... המחה רחאל וא המחה ינפל הנבלה
.המחה רחאל וא המחה ינפל התמיגפ ייבא רמא ...
(ב דומע ,גכ ףד הנשה שאר תכסמ)

תנמל לע בר ימונורטסא עדיל שרדנ ןידה תיב .שדחה חריב ופצש םידעה תוקידב תוראובמ תאז הנשמב
.םימשב חריה םוקמ תא בשחל
יפלו ,האריי דציכו שדחה חריה האריי םא תעדל ןידה תיב לוכי םיימונורטסאה םיבושיחה תועצמאב
.שדחה חריה תא ואר ןכאש אדוול ידכ םידעה וקדבנ בושיחה תואצות
;המחה רחאל וא המחה ינפל הנבלה התארנ םאה איה הנשמב תועיפומה תוקידבה שמח ןיבמ הנושארה
לא הנופ חריה לש ראומ יתלבה קלחה - המיגפה םאה :המיגפה ןוויכ לע וז הקידב ארמגב שרפמ ייבא
ראומ יתלבה קלחהו ,שמשה לא הנופה אוה חריה שמרח לש ראומה קלחה אמש וא ,(המחה ינפל) המחה
.(המחה רחאל) ידגנה ןוויכל המיגפה
קלחה דימת .המחה לא הנופ הנניא המיגפה םלועל - הנוכנ תחא הבושת קר דימת שי וז הלאשלש ןבומ
שמשה לש הרוא אלא וניא חריה לש ורוא לכש הטושפה הביסהמ תאזו ,שמשה לא הנופ חריה לש ראומה
אבב) "הנבל ינפכ עשוהי ינפו המח ינפכ השמ ינפ" ,ללחב ענה לפא רודכ אוה חריה .חריה ינפמ רזחומה
.חריה ןכ ,רוא קיפמ תניחבב אלו רוא לבקמ תניחבב קר עשוהי .(ארתב
ותרוצ .שדוחה תליחתב םימשה לש יברעמה דצב תיארנה ,שדחה חריה תרוצ לע קר דימת םידיעמ םידעה
ברה שמשה רוא ללגב תעקוש שמשהש ינפל הז קיקד רהס תוארל ןתינ אל .קיקד רהס - זא חריה לש
שמשהש העשב ,חריה לש קדה רהסה הארנ זאו ךישחהלעיקרה ליחתמ תעקוש שמשהש רחאל .עקרב
.קפואל תחתמ
שדחה חריהש הדבועה םלוא ,העודי הדבוע איה שמשה לא דימת הנופ חריה לש ראומה וקלחש הדבועה
.תוחפ העודי קפואה תחתמ שמשהש רחאל קר הארנ
קד חרי שמרח - "תירשפא יתלב חרי תרוצ" ורייצו םירייצה וגש םידלי ירפסב םרוקמש ולא םירויא ינשב
םהילעש םיניבמ ויה ,קפואל תחתמ שמשה שדחה חריה תעפוה ןמזבש םיעדומ ויה וליא הלעמ יפלכ הנופה
.הלעמ יפלכ ראומ יתלבה וקלח תאו ,הטמ יפלכ ראומה וקלח תא רייצלו שמרחה ןוויכ תא ךופהל

רטלוו יש
שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה להנמ

ויתויליעפו שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה
."הנביב םרכ" תבישיב שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה םקוה ס"שת'ה ירשתב
ןוכמב .הלואגה תארקל הנכהכ תידוהי הימונורטסאו שדוחה שודיק יאשונ תא דמלל ןוכמה לש ודועיי
:תויוליעפ רפסמ
:להקל תואצרהו שדוחה שודיק תכורעת .א
."הנביב םרכ" תבישיב שדוחה שודיק יאשונב תדחוימ הכורעת החתפנ הרבעש הנש ףוסב
.שארמ תונגרואמ תוצובקלו ,תובישיו רפס יתב ,הרות ידומלתל תדעוימ הכורעתה
.תוביהרמ תוימונורטסא תונומתו םיימונורטסא םימגד ,תוגצמ הכורעתב
.הכורעתב רקבל םהל רשפאתמ אלש תומוקמל םג עיגהל ןוכמה ךורע ,תאז םע
.תוליהקלו תסנכ יתבל תודעוימה תוימעפ-דח תואצרה רפסמ םג ןוכמל
.ןוכמה תויוליעפב קלח ולטנ רבכ תונגרואמ תוצובק תורשע

.םידומילה תינכות .ב
םירועישה .תופיצרב םירועיש 20 תללוכ תינכותה .הרותה ידמול רוביצל תדעוימה םידומיל תינכות ןוכמב
."הנביב םרכ" תבישיב צ"החא תועש 3 ךשמב עובשב דחא םוי םיכרענ
.תידוהי הימונורטסאו שדוחה שודיק לש דומילה יאשונ תא הפיקמ תינכותה
רוקיב הב ללכנ ןכו ,םיימונורטסא םימגדו תוידממ תלת בשחמ תונכותב שומיש השענ תינכותב
.םימדוקה דומילה ירוזחמ 5ב ופתתשה יתדה רוביצה יגוח לכמ שיא 120מ הלעמל .םוירטנלפב
.ןופלטב המשרה .הנשה ףוס דע ךשמיש ישישה םידומילה רוזחמ ה"עב חתפי רייאב

רואל האצוה .ג
ךרכה תאו ,ירבעה חולה תונובשחל רבסה תרבוח "רוביעה תמכח רוביח" תא רואל ןוכמה איצוה הכ דע
,תידוהי הימונורטסאו שדוחה שודיק ינינעל ידיחיה תעה בתכ והז ."הניב יעדוי" תעה בתכ לש ןושארה
.םלועב םיחמומה יבוטמ וב םיפתתשמו

.www.kby.org/ikhs טנרטניאב םירמאמ .ד

.08-8566560 ןופלט :םיטרפלםוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
תרנכ תנמא

תאצמנ הנניא תונמוא הלימה .ורצונ דחא שרושמ תונמאו הנמא םילימה םא הלאשב אלא ,הנמאה יפיעסב קוסענש ןווכתמ ינניא ,אל
:(ב ז) םירישה רישב - ארקמב תחא םעפ תאצמנ ,התמועל ,ןמא הלימה .יארקמה ןוקיסקלב היוצמ התיה םא םיעדוי ונניאו ,ארקמב
אל ש ןכו) אבט ןבא תונמואבו - גל הל תומש - ןבא תשרחבו םילימל םוגרתכ סולקנואב ונתשרפב תאצמנ תונמא הלימה .ןמא ידי השעמ
- תונמא לע ורביד ,םה םנושלב ,ל"זח .השדחה תירבעב הרצונש הלימ - 'וכו תורפס ,לוסיפ ,רויצ :ןוגכ הריצי השעמ העמשמו ,(ה
ןב בהוא םדא ךל ןיא - ןכו ,(א"ע ט"כ ןישודיק) תוטסיל ודמלמ תונמוא ונב תא דמלמ וניאש לכ :(דועו טייח ,רגנ ,יאנב) עוצקמ ,הכאלמ
(תובר תוימש תונושלל ףתושמ) ןמא - םהל דחא שרוש ןכאש ,בישנו - תונמאו הנמא רבדב - ונתלאשל בושנ .(במ הבר תשארב) ותונמוא
.(בושחל םיטונש יפכ תמא אלו ,ןמא אוה תמא הלימה שרוש ןכאו) תמא ףא ילואו ;תוביצי ,הדמתה ,קזוח :ועמשמש -
רבכ - ןתועמשמ קמועל רודחל ביטינ םא - הלגנ ןלוכבו ,השדחה תירבעה תריצי ןקלחו תוקיתע ןקלח - הז שרושמ ורצונ תובר םילימ
ךוניח - ןכו ,(תמאב) םנמא הלימל הליבקמ הרוצ - הנמא ;ת/לפטמ - תנמוא ,ןמוא ;הנומא ,תמא - ןמא ;(עוצקמ ,הכאלמ - ל"זח ןושלב
:ןכו ;(זט חי 'ב םיכלמ) תונמאה תאו ... תותלד תא היקזח ץצק ... - ןיינבה תורוק אשונ דומע - הנמא ;(תצמאמ ןיעכ החפשמ) לופיט /
!ונחנ םינימאמ ינב םינימאמש ונירשא .דועו ןמאנ ,ןימאמ ,ןימא :םיראתהו ,הנמאה ,הנמא ,ןומא ,ןמואמ ,ןמאמ ,(גנינרט) תינומיא ,ןומיא

לאנתנ והילא ר"ד


לארשי ץראב תובשייתהה תיזחמ - לפואמ תורוא

ל-אל הדות "דימת החמשב"
לאונמע ידליל דחוימבו
תופצמו ןהיתבל הרזח ןכרד תא תושועה ,ףטו םישנ םירבג ,תוחפשמב סומע ,ןד תרבח לש םודא סובוטוא .ב"סשתה ולסכ ז"כ יעיבר םוי
.הכונחה גח לש יעיברה רנה תא קילדהל
םתומכ אוה םג ןכש ,םיעסונה תא בטיה ריכמ אוה .היחצמ עבוכ ושאר לע שבוחה ןקוזמ ידוהי ,רירח קיציא גהנה ליבומ סובוטואה תא
תרשרש ...עתפלו ,לאונמע בושיה ירעשל םיעיגמש ינפל ראשנ טק עגר דוע קר ,הפ-לעב ריכמ רבכ אוה ךרדה תא .לאונמע בושיה בשות
תא דבאמ אל ,גהנה קיציא ,סובוטואה לש לבוחה בר קר .תילטוט הירטסיהב םיעסונה .סובוטואה יעסונ תא הדירחמ הרידא םיצוציפ
.ןתינש המכ דע הנממ טוחסל הסנמו זגה תשווד לע ץחול אוה .ויעסונ תא ליצהל בייח אוה .הלבח ינעטמב רבודמש דיימ ןיבמו ויתונותשע
ליצהלו תונולחהמ ץופקל םיסנמש םיעוצפב םיפלוצ ,סובוטואה תא םיססרמ םה .םילבחמ השולשמ תיטמוטוא תפות שא תחתפנ עתפל
תוחוכ .ועגפנש םידחופמ םידלימ המיאב םיטלפנ "אבא"ו "אמא" לש תוקעצ .סובוטואה ירוחאמ תועוקתה תוינוכמב ןכו ,םהיתושפנ תא
םישולש ,םיחצרנ הרשע .חצנ ומכ הארנש בר ןמז רחאל םייתסמ עוריאה .שא תחתפנ םהילע םג ךא הנומתל םיסנכנ הלצההו ןוחטבה
.םימותי םידלי םינשו םירשעו םיעוצפ העבשו
. . .
.היחצמ עבוכ ושארלשכ רירח קיציא גהנה בשוי הגהה דיל .תוחפשמב סומע ,ןד תרבח לש םודא סובוטוא .ב"סשתה טבש ג"כ ישילש םוי
ןעמל התומעה ,"דימת החמשב" תתומע הנגראש לגעמ תריגס לש לויטב רבודמ .ןיטולחל הנוש דעיה םעפה .םיעסונה םתוא ,גהנה ותוא
.רורט יעגפנ םידלי
םורד רפכב ץפנה ןעטמ ומכ ,םידלי דגנ רקיעב ןווכ םהמ לודג קלחש םיינחצרה תפותה יעוגיפ עקר לע המקוה "דימת החמשב" תתומע
חצר ,םרפס-תיבל העסהל וניתמהש םידליה לע היליקלק תמוצב ץפנ תרוגח ץצופש לבחמה ,םרפס-תיבל םידלי עיסהש סובוטואב עגפש
עוגיפה ,םהוש הדוהיו ספ תבהלש תוקוניתה חצר ,עוקתמ םידליה ינשב עצובש עזעזמה 'ץנילהו לופכה חצרה ,םוחר ריפוא רענה
.דועו דועו םוירניפלודב
םתמלחה רחאל .םחור בצמ תא תולעהלו םתוא דדועל תנמ לע ,םילוחה-יתבב םיעוצפה םידליל תוביסמ תכרוע התומעה הנשה ךשמב
-תיבב הביסמ םג ונישע ,םוירניפלודב עוגיפב ועצפנש םידליל בוליכיא םילוחה-תיבב הביסמ ונכרע" .םיכנוח םיבדנתמ םהל הדימצמ איה
ידימ רתוי ונל שי הנורחאה הנשב .ינחצרה בצקב דומעל םיחילצמ אל ונחנא ונירעצל ךא ,ןורשה ןוינקב עוגיפה יעוצפל הנד םילוחה
."...חמשל םיכירצש םידלי הברה
. . .
סנכנ קיציא עוגיפה זאמ ןכש ,גהנה אסכב בשוי רירח קיציא תא תוארל ועתפוה םה המינפ וסנכנו סובוטואה לא תוחפשמה ולעשכ
.םירוהה דחא רמא "לויטל אבל הווש היה רבכ הז ליבשב קר" .גוהנלו רוזחל ברסו המוארטל
.םיטוקלי םלוכל הקליחו םידליה תא הרפי'צ אלא ,תאזב הקפתסה אל ,סובוטואה תא המרתש ןד תרבח
לע ריבסמש םוירטנלפה עפומ תא םהיתוחפשמלו םידליל המרת ביבא-לתב לארשי ןואיזומ לש רוביצה יסחי תלהנמ ,הקדצ ירימ תרבג
רזעה ירזיבא תא וקפיסש ימענ ידסח ,םמהמ םימסק עפומ םרתש לבוצ יסא םסוקה םג וכלה היתובקעב .םיבכוכהו תויסקלגה תודלות
.המיעטה םירהצה תחורא תא םרתש יקסבוקרק החמש ברה קרב-ינבב לישבתה תיב להנמו עפומל
םהייחב הנושארה םעפה תאז התיה !ץראה ימשב הסיט - םויה ףוסל רומשל "דימת החמשב" תתומע הטילחה תיתימאה העתפהה תא
,לאונמע בושיב וליפא ןיחבהל תוחפשמה םע דחיב םירשואמה םידליה וחילצה סוטמה יבנשא דעבמ .סוטמב סוטל םידליה וכז הבש
.תויגוגזה דעבמ ףקשנש םמהמה יתישארבה ףונבו םיקירומה תועבגהו םירהב ,תלטפתמה הביהרמה ךרדב
7115 :ןובשח רפסמ ,קרב-ינב 108 אביקע יבר בוחר ,םילעופה קנב ךרד ריבעהל ןתינ "דימת החמשב" תתומעל תומורת
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
םישגפנ .הדקרהו רגה השמ ברה יפמ החיש :תינכותב .16:00 העשב ןסינב 'א ישימח םויב ה"זעב םייקתת ןסינ שדוח שאר תביסמ
.1-800-25-24-23 :םיטרפל .תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב


קרב ינבב "םינמזה ןיב תבישי"
,ואל ריאמ לארשי ברה ,לארשיל ישארה ברה :תופתתשהב ןד שוג רוזאב תיזכרמה םינמזה ןיב תבישי םייקתת הנשה םג הנש ידימכ
.םירחא םיבר דועו ולרש לבוי ברה ,לאצנבנ רודגיבא ברה ,אריפש עשוהי ברה ,והילא לאומש ברה ,ןמקורד םייח ברה
םידעוימ םירועישה .קרב ינב 6 בילטוג 'חר ,"ונגב תיב" תסנכה תיבב ,18:00-21:00 תועשה ןיב ןסינב 'ח דעו ןסינ ח"רמ םייקתת הבישיה
.םירבגו םישנל
.21:00 העשהמ ןמלגנא עשוהי רמזה ברה תופתתשהב הכלמ הוולמ םייקתי וצ תשרפ תבש יאצומב
.050-680764 לאקזחי ,052-565684 ןתנוהי :םירעיש תשדקהו תומורת ,םירורבל


... ךנבל תדגהו
... גחה תוכלהב םישרוד גחה םדוק םוי םישולש
.ל"ז ץיבוביל המחנ לש תונויליגה ךותמ "חספ לש הדגה"ב םירועיש תרדס תחיתפ לע רוביצל רשבל חמש שרדמה תיב
ועיפויו סלריפ לאומשו רנייר קחצי י"ע וכרענ רשא המחנ לש תונוילגה ךותמ םיעטק י"פע הדגהה רדסמ םיאשונה ודמלי הלא םירועשב
תיב" רתאב תאז לכ .רנייר קחצימ תובושת לבקלו תולאש לואשל תורשפא ןתניתו םורופב םינויד וכרעי הלא םירועשב ."המחנ תדגה"ב
.www.tik-tak.co.il/nechama :רתאה תבותכ .תילגנאבו תירבעב ומייקתי םירועישה תרדס ."שרדמה


ידנג תא תרכוז םי תב
ןסינב 'ג תבש יאצומב ה"זעב םייקתיש ,ד"יה (ידנג) יבאז םעבחר ףולאה לש ורכזל החצנה ברעל רוביצה תא הנימזמ "םעונ יכרד" תתומע
רש - ןמרביל רודגיבא :דמעמב .ןויצל ןושאר שדח .ת.א 22 יקסנשיל 'חר ,"ןדרג יטיס" ימלןאב ,20:00 העשב (16.3.02) ב"סשת
תודיפל ישי ,לופוט םייח :תיתונמואה תינכותב .ידנג לש ותייער - יבאז לעי 'בגהו תורייתה רש - ןולא ינב ברה ,תוימואלה תויתשתה
.הליקסוב ירוא :החנמ .רבליז לאיראו
.050-555925 :םיפסונ םיטרפל

"הופיקהו ןויצ ובוס"
.םירהצה חרא תועשב ישימח םויב - ןכשמה תכונח םוי - ןסינ שדוח שארב ,שדקמה םוקמ ,תיבה רה ביבס םירעשה בוביסב ונלוכ
.050-655771 ,057-758039 :םיפסונ םיטרפל
המוקת תדמע

צ"גבה רשכהב םיפויז

טפשמה תיב לש ויתוערכהב בושו בוש םיפקתשמ ,הזה םעה לש תירוטסיההו תימואלה ותשרומ ישרושמ קותינהו ,תידוהיה הואגה רסוח
.ןוילעה
ץ"גבה תוקיספ ,םייכרע םיאשונב עירכהל תוכמסה תא - ףירחתו ךלוה המכסה רסוחו השק תירוביצ תקולחמ תורמל - ומצעל לטנ זאמ
.הרשפו בוריק םוקמב הביאו הניט ,תודחא םוקמב דוריפ תופיסומ
לדבהה רכינ אהי דציכ "ונחנא ימ" רורב אלשכ .ימרופר רויגל רתיהה לש ותומד ןבו ויחא אוה םיחצרמו םילבחמ יתב סרה לע רוסיאה
?ךתלוזל סחייתהל עדת ךיא - התא ימ עדוי ךניאשכ !?ביואלו - רחאל סחיהו
.לארשי לש ידוהיה הפוצרפב השונא העיגפכ הלגתת ימרופרה רויגה לש להקב ותאבה
ךא .בקעיו קחצי םהרבא ןב .אוה וניחא ,ךרד-דבוא לכו יביטברסנוק ,ימרופר ,ויתוכילהו ויתועד אוה רשאב ,ידוהי לכ :קפס רסה ןעמל
.לארשי םעל םייוג לש םתרשכהו םתסנכה םע םילשת אל המוקתו ,הזה םעה לא תולבקתהה ךרדו יפוא לע רשפתנ אל ןפוא םושב
ברקל ,הכלהה י"פע לפטל שי ולא םינשב וניכז הל ,הקירמא םורדו הפוריא חרזמ ,םימעה רבח תונידממ ,הכורבהו הלודגה הילעב
.הכלהה י"פע אלמ רויגל םידוהי גוז ינבל ואשינש ולאל גואדלו ,הווחאבו הבהאב
.תודהיל העטמו ףייוזמ ירקש חתפ םה - וב טפשמה תיב לש ותכימתו - ימרופרה רויגה
הילעה תדעו ר"וי ,לדנה יבצ כ"ח ,ונרבח לש ותוליעפ תא הבגתו ,םישדחה םילועל תיטפשמו תינחור ,תילכלכ עייסל ךישמת ,המוקת
.הטילקהו"לאגיהל םידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב"

.םידוהיל תיבה רהל הסינכה תרסאנ יצחו הנשכ הזמ
.ונשדקמ תיבמ ראשנש דירש לכ ףקאווהו םימלסומה םיסרוה הז רוסיא תוסחב

!תיבה רהל בושל םישרוד ונא
!תיבה רהב ללפתהל םידוהיל רשפאל םישרוד ונא

ל"דפמה ריעצה רודה ףותישב המוקת רעונ
הקעזו הליפת תרצעל עיגהל םלוכל םיארוק
לתוכה תבחרמ תיבה רהל הילעב
.15:30 העשב ןסינב 'א ישימח םוי ,ןסינ שדוח שארב
רוביצ ישיאו םינבר ,לאירא ירוא כ"ח ,ןמקורד םייח ברה :תופתתשהב

.050-473566 המוקת רעונ זכר ,ילש לייא :םיפסונ םיטרפלו המשרהל
תיבה ןיינבב תומוק יתש

.םידגונמ םיגשומ ינש הרואכל "ידוקפ-להקיו"
דחא םידרפומו םינחבומה םיטרפה תא תסחייתמה הלועפ - רופסל ,"דוקפל" לעופה תמועל רוביחו תודחא תאטבמה הלועפ - "להקיו"
.ינשה ןמ
.תומש רפס תא תומכסמו תומייסמ - תורבוחמ ןהשכ - ולא תוישרפ אקודו
.לארשי םע לש ןתוהמב םידמימ ינש תאטבמ ל"צז קוק ה"יצרה ןרמ ונכירדהש יפכ וז תויגוז
רוביצל םידיחימ
רפסל ן"במרה תמדקה י"פע) ןכשמה תמקהב אלא הרות ןתמב אל םתחנו ךשמנ רשא ךילהת ,םעל םידיחי ףסואמ ונכפה םירצמ תולגב
,הזה םלועב תיהול-א תולגתה ,הניכש תארשה - "וכותב יתנכשו שדקמ יל ועשו" - וניתמוא לש התוהמו התמשנ דוס רהבוה זא .(תומש
.םיטרפה תלוגס תכשמנ ללכה ךותמו תוירוביצה ךותמ ,םעה ךותמ אקוד
תיללכ תולכתסה
לעו תואיצמה לע תיללכ תולכתסהל םילגרתמ ונא - ("שדוחה" תשרפב רכזנה) חספה ןברק - לארשי םע םייקש הנושארה הוצמה רבכ
."וב ורבשת אל םצעו" - יללכה ,םלשה ךרע תא אטבמו ןמסמ ותליכא ןפוא וליפאו ,הרובחב לכאנ ,רוביצב טחשנ חספה .לארשי
ךרע תא ברה ןמ דומלל וניכז ,ללכה תשודק לע ןנובתהלו לגרתהל ,ל"צז ה"יצרה ןרמ ידימלתו ל"צז קוק ה"יארה תרות ידמול ונא ,וניכז
תורגסמה ץולח - "ריאמ ןוכמ" םקוה ברה תכרדהב ךכ ךותמו ,ידוהי לכב זונגה ימינפה ןכותב הנומאה תא ,והמ םיקוחר בוריק
."הבושתב םירזוח"ל
לארשי ץראו הרותה תמוק ןיינב
,וניכז םיבחרנ לארשי ץרא יקלח ףאו םידימלתו תודסומ תבחרהו לולכשב הרותה תמוק תא תונבל וניכז הנידמה תויממוק תונש ךלהמב
תמוק רוריבב - לקשמה תבושתכ - ונא ונקמעה םיימואלה םירבשמה וקימעהו ןמזה ףלחש לכבב .בשיילו שובכל ,םימש ידסחב
.'וכו התוברת רוריבב היאיבצמו האבצ תוממורב ,ונתנידמ לש הלולכשב הלגתמה יהול-אה ךלהמה תנבהב ,יללכה ןכותב "המשנה"
רבעמה תפוקתל
,"תימי" תשרפב - המדאה לע קבאמה ךותמ םיימואלה םירוריבהו ,םירצמל לארשי ץרא יקלח תריסמבש ארונה "חוצינה" זאמ
- ונאו .לארשי ץרא לש ןילוחב ,לוחבש שדוקה לא ,תואיצמבש םדאה תמוק לא וניסחי רוריבל ,"םדאה" לע קבאמל ,הגרדמ ונמדקתה
."המשנה" תמוקב ונרתונ - המוד
לובלבה .ונידיב יופר - ץראה לש הבל בלב וליפא - הטילשה םג אלא ןוטלשה קר אל - ונידי תחתמ תטמשנ ,לארשי ץרא - םייתניב
.ו"ח - לארשי ץרא יקלחמ רטפהל ,ריזחהל ,רתול לש חרכה תשוחתו ונכותמ ,תולוק םיעמשנש דע לודג הכ ,םינואה רסוחו
לש ויתואצותו - םהיגוסל הרותה תודסומ יובירל ךופה סחיב הרואכל - טעמתמו ךלוה תוירוביצהו רוביצה לע ותעפשה ,הרותה םלוע
המואה תוכרעמ לולכמ לאו "ינוליח"ה רוביצה לא יחה רשגה תא הוהמה רוביצ ,ימואל יתדה רוביצה וניעב הליהקה ייחב תורכינ קתנה
.ללכב
טרפה ךרע
ישודק ,םינהכהו ,"ויאריל 'ה דוס" י"פע ,קייודמ רדסב םלוכ ,םיטרפ יטרפו םיטרפמ בכרומ דחאה ןכשמה - "ןכשמה ידוקפ הלא"
ךותמ תומשוגמ תולועפב םיקסועו םדב םיססובתמ ,יללכה שדוקה ןמ םיטרפתמו םיקנוי םיטרפה ךיא שוחב ןכשמב םיאורה ,ןוילע
."הניש אלש דמלמ - "השע ןכ 'ה הויצ רשא לככ ןרהא ןכ שעיו" :בותכה דיעהש יפכ ,תולעתהו תובהלתה
םוצע הנומא ןחבמ - בוחרה לא תורבחתה
,המינפ תילארשיה הרבחה דוכילו דוחיא ,"םדאה" תמוק לע קבאמה םוצע הנומא ןחבמב םידמוע ונא תונורחאה הנשה תורשע ךלהמב
.תיזיפו תיתכלה ,תישפנ ,תינחור ,הרובגו ץמוא שרוד ,תיללכהו תיתדה
ףטשש םוקמ לכבו ,בוחרב םיטרפה יטרפ לכ ךותב המשנה תשודק תא תוארל ל"צז ה"יצרה לש ותכרדה דוסי לא בושל ונא םיחרכומ
.םינימאמ ונא - תופילקהו םיללצה תורמל ,הניגמ וילא םייח
.שממ לעופב ,םינפואה לכב ,ול ביטהלו ובהאל - תויטרפה וייח תוכרעמ לאו ידוהיה לא ברקתהל אלא - ברקל קר אל
הרובגה תונעהל ונא םיכירצו ,ותמוא ןעמל ולש אבה םלועה תא םג רוסמל אוה ןוכנ ,ונלש ןנערהו ריעצה רודה שפחמ םילודג םירגתא
.וז הנוילע
"וניהול-א ירע דעבו ונמע דעב קזחתנו קזח"


יחידב ןרהא ברה
הינתנ - ימואל ינרות זכרמ
"לאיחי רוא"
הליהקה לא הינפו שרדמה תיבב הזכרמ רשא הרות ינב לש הרובח שבגל הרטמל ול םש הינתנב "לאיחי רוא" ימואל ינרות זכרמ
.היתודסומו
וניתוניעממ ץיפהלו לדגתהל הפיאש ךותמ הנומאבו הרותב םיכרבא תרובח הלמע ,א"טילש יחידב ןרהא ברה לש ותושארב שרדמה תיבב
.הצוח
תארקל" שרדמ תיב תסנכ יתבבו ךוניח תודסומב םירועש ,הליהקב םינוש םיטקייורפ םיליעפמ ונא שרדמה תיבב םירבח קוביד ךותמ
תוכירדמ תומלתשהל זכרמ "הלכ יאוב" ,ימואל תורש תונב י"ע תלעפומה תידוהי תוהזל תשרדמ "וידחי" ,ישישה םוי ללוכ - "תבש
ןוכמו "רהצ" תדוגא ףותישב - יתחפשמה אתה תואירבו תופוח תכירע אשונב םינברל תומלתשה ,"םלש ןינב" ןוכמ ףותישב - תולכ
."דסח תורוא" תתומע ףותישב לודג דסח טקייורפ ןכו ידוהי ךוניחב B.E.D. תמלשהל ימדקא זכרמ ,ה"עופ
ץרא תנומאו הרותה לודגל רשפא זכרמב ןאכ םגש חיכוהל תפאושה הרובחל ףרטצהל םינינועמה - םיקוורו םיכרבאל םיארוק ונא
.לארשי
.תוינחורבו תוימשגה תידדה הרזעו םירבח קוביד לע שגד םע םידליל ךוניח תודסומו גוזה ינבל הדובע תויורשפא ןווגמ םוקמב
.חילצנו השעמ הרובגו ץמוא ,הונעו זוע ךותמו ךרדב םיחוטב ונא לבא לארשי חתנבו ונמצעב ,הנומא לש ןחבמ תעש יהוז
.052-725501 המלש ,09-8910837 ןהכ תחפשמ ,051-414797 ןרילאל רשקתהל ןתינ רוקיבלו םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design