English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יחיו תשרפ

יחיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


לחר לש הדוס
- ףסוי ובוהא ונב לש ,"םילוח רוקיב"ל בקעי הכוז םיירצמב יווד שרע לע ובכשב ,וימי בורעב
.םיקומע םירסמ םה םילפקמ אלא אדירג - "םילוח רוקיב"כ םירתונ הלא םישגפמ ןיא ךא .םיימעפ ותוא דקופה
רבעמ ,אוה שקבמ ךכבו ,הלפכמה תרעמב ויתובא תורבק םוקמב ורבקל ףסוי לע בקעי דקופ ,ןושארה שגפמב
.ונתחונמ םוקמ םש קרו לארשי ץראב םש ונדיתעו ונרבע :ימואל רסמ ריבעהל ישיאה טביהל
עתפלש אלא ".יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא" :וינזאב עבוקו הרוכבב ףסוי תא בקעי הכזמ ינשה שגפמב וליאו
:רפסמו תוחכשנ בקעי ריכזמ הרוכבה תרושב לש המוצעב
(.ז .ה"מ תישארב) " םחל תיב איה תרפא אובל ץרא תרבכ דועב ןענכ ץראב לחר ילע התמ ןדפמ יאובב ינאו"
?םהמ הלועה רסמה המו הלא תונורכז לש םביט המ
.אמלעב תונורכז לע קפרתהלו היגלטסונב קוסעל הרות לש הכרד ןיא ןה
ואצמ ובו םיבר תורוד וכנחתה וילע הדגא שרדמ ךכל הבושתכ איבמ (ג"פ יתבר אתקיספ) ל"זח תובקעב ,י"שר
.םירמה תולגה ימיב םימוחינ
,ךמאל יתישע ךכ אלו ,ןענכ ץראב רבקהל ינכילוהל ךילע חירטמ ינאש פ"עאו" :ףסויל בקעי רמא - י"שר פ"ע ךכ
.ילע ךבלב שיש יתעדיו ...םחל תיבל וליפא היתכלוה אלו
לחר האצי םש ךרד םירבוע ויהו ןדארזובנ םתוא הלגישכ הינבל הרזע אהתש .םש היתרבק רוביצה פ"עש ךל עד לבא
.םימחר םהילע תשקבמו הכובו הרבק לע
"…הינב לע הכבמ לחר ,םירורמת יכב יהנ ,עמשנ המרב לוק" רמאנש
."םלובגל םינב ובשו …'ה םואנ ךתלועפל רכש שי" :הבישמ ה"בקהו
:ארקמ לש וטושפב הז יטויפ שרדמל זמר אצומו קיידמ ףא הרותל ושוריפב ן"במרה
".היתרבק םש - הינב הב ורבעי רשא ךרדב - רמולכ "...ךרדב םש הרבקאו ...ךרדב לחר ילע התמ" בותכה רמאש והז אמשו"
תדמלמו ,ןפוד תאצוי הנה ,ךכל ןמוזמהו דעוימה םוקמב אלו ,ךרדה םא לע םיברה תושרב הרובקה ירהש ,אוה האנ קויד ןכאו
.תדחוימ המגמ לע
יוארה ןמ ןה ,הלפכמה תרעמב אלו ךרדב לחר הרבקנ עודמ ,ריהבהל אלא בקעי ירבד ודעונ אל םא :לואשל שי ןיידעש אלא
.ףסויל הרוכבה ןתמב קסועה ינשה רוקיבב אלו הלפכמה תרעמב ותרובק לע יווצה תעב ,ןושארה רוקיבב ורמאיש היה

םאה םא לחר
.הזמו הזמ הל םיכומסה השנמו םירפא תודוא םיקוספב אקווד ץוענ ,לחר תומ לע רופיסה תנבהל חתפמהש המוד
םחרב היה רבכ ןימינב ףאו) וינב לכ ודלונ רבכש רחאל ,הצרא ובוש תעב וחיטבה םימלועה ןובר יכ וירבד חתפב שיגדמ בקעי
- לבא ,לארשי יטבש לע ונמי רשא םינב דוע דימעהל אוה דיתעש ,הטושפכ וז הכרב ןיבה בקעי "...ךתיברהו ךרפמ יננה": (ומיא
ךכיפלו "ךל ןתונ ינא הנתמ התוא התעו ,קלחהל יטבשמ דחא דיתעש (ה"בקה) ינדמל ,ןב יל דלונ אל בושש ןויכ - י"שר ןושלכ
."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא"
ימצעב יתלדתשה אלו ,הטושפכ 'ה תאווצ תא יתמייק אל עודמ - דוס ףסויל קיתממו בקעי לוכיבכ ףיסומ - יבוהא ינב ינלאשת םאו
יתצפח ה'י-יטבש דוע דימעהל השקובמ תאו ,יתבהא הכ התוא רשא ,ךמא לחרמ אלא ףסונ ןב יתיצר אל יכ ךל עד ,היברו הירפב
.אלמל
"...ךרדב - לחר ילע התמ" ןימינב תדל תעב לבא
,ונמולח תא םישגהל ונצפח זוחמל ונעיגה ינפל
יכ המ רבד יב םג תמ ילע התומ םעו
,(ב"ע ב"כ ןירדהנס)"הלעבל אלא התמ השא ןיא"
.תורחאה יתושנמ םלועל םידלי דוע איבהל (ונרופסב ןייע) ,יתלוכי אל םג ילואו ,יתיצר אל ךליאו ןאכמו
היהת ילע התמ - יפוגכ התיה לחר יתשאש םשכו ,ךתועצמאב םישגהל אופיא ינא שקבמ ,םיטבש דוע דימעהל ה"בקה תחטבה תא
."ויהי יל …ךל םידלונה" ךינב ינשו ,ירשבו ימצע יל התא
ךרדב לחר תרובק םוקמל עגונה בחרנה טורפה לע תונעל ידכ םנמא וב ןיא ךא ,ארקמ לש וטושפ קמועל יתעד תוינעל ןווכמ הז שורפ
תא דחי םג שרדהו טשפה םיפשוח רבד לש ותימאל ךא ."…הינב לע הכבמה לחר…" לע שרדמה ירבדל ונא םיקוקז ןיידעו התרפא
.לחר לש התמשנ
ךכ לע הרסיי ףאו ('א 'ל) ."יכונא התמ ןיא םאו םינב יל הבה" הרקע התויהב לחר תעוושל וינזא תא םטא רשא וניבא בקעי
.ונממ הקדצ יכ תעדלו לחר לש תימינפה הדוקנה תא םיבואכמו םירוסיי ךותמ תולגל הכז (.םש ן"במרב ןייע),םירבדב
.וייח תיצמת איהו "הרותב ולש תואה" איהש תימינפ הדוקנ שי םדא לכל
םאל תפומל ויה ונניא יכ הינב לע היכבו הנוירה יבואכמ ,התורקע תקעז ךכיפלו .תוהמאה איה תימינפה התדוקנו "םאה - םא" איה לחר
."אמאמ עשדיאה" - הידוהיה
.וייח םילטנ וליאכ ,ולש תימינפה הדוקנה םדאה ןמ תלטנ תא יכ ".יכונא התמ ןיא םאו םינב יל הבה" תשאונה התאירק תעבונ ןאכמ
,ףסוי תועצמאב דחאה :םילולסמ ינשב התאווצ תא םישגהל הבוח ומצעל האר ,לחר תומב וז הדוקנ בקעי םינפהש רחאל - התע
הינב לע" יכבב הלוק אשת םשמ רשא ,ךרדה םא לע התרובק םוקמ תועצמאב ינשהו .ה-י יטבש לע לחרו בקעי ינבכ ונמיי וינב רשא
."םלובגל םינב ובשו" רשבמ לוק עמשת דע לדחת אלו "ונניא יכ
? די םתמרה ימ לע
עונמל םישקבמה םייברע םיערופ לש תוקסופ יתלבה םהיתופקתהל הרטמ הלא םימיב הווהמש םחל תיב איה תרפא ךרדב לחר רבק
רחמו ףסוי רבק םויה" ("דבכנ" כ"חכ םויה ןהכמה) ;עשר ותוא ירבדכ ,ורכז תא דבאלו ותיחשהל םיפאוש ףאו ,וילא עיגהל םידוהימ
לוק עמשי דוע לכ יכ םהל שחול "םלזמ" לבא ,הימריבש המחנה יקוספ תא םיריכמ הלא םדא יארפ ןיא םתסה ןמש פ"עא ."לחר רבק
לע המיח ףצק הלעמו ,םתעד תא ףרוט רבדהו ,החונמ םהל היהת אל - "םלובגל םינב ובשו" רשבמה לוקה התמועלו ,לחר לש היכב
םתפש

וא םימהלתמ םילחנתמ דגנכ אל יכ םתמדאמ םינבו םיבושיי רוקעל םישקבמה לכו לחר רבקב די חולשל םישקבמה לכ ועדי עדי ךא
הינבל הפצמו תגרועה ונמא לחר דגנכ אלא ,םדי תא םימירמ םה םינטק םיאקיטילופ
."םלובגל םינב ובשו" :הינזאב רשבמה 'ה דגנכו
"םלועל םוקי וניה-ולא רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי"
תרופ ןנח

לחר ילע התמ ןדפמ יאובב ינאו"
ץרא-תרבכ דועב ,ךרדב ןענכ ץראב
םש הרבקאו ,התרפא אובל
(ח"מ תישארב) "םחל תיב איה תרפא ךרדב

םש ךרד םירבוע ויהו ולגישכו
…םימחר םהילע תשקמו הרבק לע לחר תאצוי
(םש י"שר) "םלובגל םינב טבשו" :הבישמ ה"בקהו

םימוסחמ האור ינא

התרפא ךרדב תינש םימק םימוסחמ האור ינא
.ח"שת ץראמ םילוע םיאפר ימוסחמ
ךשמנ רוט וינפלו רצ חתפ יכנא האורו
סגלקה רתהל םיכחמ םידוהי
… לחר רבק אובל

,רבקה לע ססונתמ קרי לגדו
תונחמ לכו תשלפ ,םש דודגב םיטשופו
,לוקה תא הינשב ינא עמושו
,םירורמת יהנ לוק
… הינב לע הכבמ לחר

האור ינא
םהה תולילבכ ךשחב םכרד םיבצוח םימחול
,רזעלאלו םירוצ שארל ,ןויצע רפכל עישוהל
רמוא תיבו ףירוצו עב'ג תוערצו
,תיט"פרת ,תינורבח המחב םפוג תא תוכשנמ
.םימוהת תאנשבו

לילב םיפעי םתוא האור ינא
םמוי תא םיללקמו
שבכנ רשא לכ תא תינש שובכל םוצמה
… םימדו םירוענ לפכ ץראל ךופשלו

ולש קחצי
דיויד פמק ימכסה תמיתח רחאל מ"שת תנשב בתכנ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?"שארב ימ" ףסויו הדוהי

ךלה דימתו תונויסינ הווח אל ותודלי רחשמ רשא םדא ,ףידע ימ הלאשב ןד "םיקרפ הנומש" ורוביחב ם"במרה
קרו ערה רצי םע םיקבאמ ויה וימי לכ רשא םדא וא ("הלועמה דיסחה" ם"במרה הנכמ הז םדא) םיקידצ ךרדב
?("וחורב לשומה") ותוינחורב הלעמ ספטל חילצה םהירחאל
ףסויו הדוהי :םה וללה םיסופיטה ינש יכ שדחמ ל"צז קי'ציבולוס ברה ךא ם"במרה תבושת לע עגרכ דומענ אל
.ונתשרפב אצמנ שארב ימ הערכהה תאו
- "םירצמב היה ףסויו" חצנמ אוה ויקבאמ לכב .ול הלולס וכרדו קידצ אוה ועבטמ ."הלועמה דיסחה" אוה ףסוי
הכוז ןכלו .('א תומש ,"ישר י"פע) ץראה םע לכל ריבשמכ התע דמועה ףסוי אוהו ותליחתמ קידצה ףסוי אוה
.ותוהמ תא אטבמה "קידצ" יוניכל ףסוי
.םירורמ הברה םג ותחפשמ תא עיבשמ אוה ךא ונממ תחנ יעגר ונל שי .םיימינפה םיקבאמה שיא אוה הדוהי
ןשוגב הבישי םיקמה אוה הדוהי .ויחא לש ותריכמ םזוי םג אוה ךא "ינממ הקדצ" תמאה עגרב רמול עדוי הדוהי
.ףסוי תריכמ תובקעב ,ויבא תיבב ררושה לבאהמ תטלחומ תומלעתה ךות השא תאשל ךלוה םג אוה ךא
?"וחורב לשומה" וא "הלועמה דיסחה" ,גיהנהל רתוי םיאתמה ימ :הלאשל בקעי שרדנ הנהו
תהקי ולו הליש אובי יכ דע ,וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל" .הרורב הנקסמה ךא השק הערכהה
.(י ,ט"מ) "םימע
אקוודו קידצ אוה ףסוי .ותוא תולעהל םשמו םעה לא תדרל בייח רוביצ גיהנהל הצורה םדא יכ ןיבמ בקעי
.םכרד תריחבב הכרדהל םיקוקזו ךרדל ךרד ןיב םיטבלתמה םישנאה ,"ךמע"ה תא ןיבהל לגוסמ אוה ןיא ךכ םושמ
ךלמ תויהל רחבנה אוה הדוהי יכ ונדמלמ בקעי ןכל .טבלתמה ותלוז תא ןיבהל לוכי םימעפ רפסמ םקו לפנש הדוהי
.ותוכלמל ינחור ןויבצ ןתיש ,"הלועמה דיסחה" תכימתל קוקז אוה ודיצל ךא גיהנמו
םה וב םוקמהמ םתולעהלו "ךמע"ה תא ןיבהל םיכירצ םיגיהנמה הלואגד אתלחתא תפוקתב םג יכ ונדמלמ בקעי
ךרדהו תיגטרטסאהו המישמה תנבה ךות "הלואגה רוד" ונרוד תא ליבוהל הכזנו יאוולו .("הליש אובי יכ דע") םיאצמנ
.העפשהל תיטקטה

יונרה השמ ברה
ןויצמ הרות ללוכה שאר
ב"הרא ,טיורטד


טיורטדב ןויצמ הרות

,ינויצ-ידוהי ןיינע לכל תבותכ הנשי ,ב"הראבש ןגישימ ,טיורטדב "ןויצמ הרות" ללוכ לש ותמקה םע
.הממיה תועש בור ךשמב תוליעפו םייח קקוש ללוכהו
םידומיל ,(ידיעצ לאגי ר"ד ברה לש ולוהינב ,אביקע תבישי) ימוקמה רפסה תיבב הארוה בלשמ ללוכה
תותבשב .הליהקה תושנ םע אתורבחב תודמול ןה םג םישנה .הליהקה ישנא םע אתורבחב םירועישו ללוכב
.ולא תא ולא ,הליהקה תוחפשמו ללוכה תוחפשמ תוחראמ
.דועו םיגחל םייתליהק םיעוריא ,תסנכה תיבב רעונה תוליעפ ,אביקע ינב זוכיר :תויוליעפ ןווגמ לע יארחא ללוכה
.ללוכה ירבח םע ארמג םירענה םידמול ובש ארמג ןודעומ לעופ רעונה םע תוליעפה תרגסמב
םילארשי םקלחש הליהקה ישנא םע םימקרנה םימחה םיישיאניבה םיסחיה הניה תוליעפה לש תרתוכה תלוג
.ץראלו םעל ,הרותה ךרד ,רבעבמ רתוי ,םתוא תרשוק וז היצקארטניא ,"םידרוי"

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


('א ,ח"מ תישארב) ."הלוח ךיבא הנה ףסוי רמאיו"

,ךכב םהל עייסל הווצמ ,םתלכאהב עויס םיכירצש םינקז םירוה ,לשמל ,םהל עייסלו םשמשל אוה םירוה דוביכ תווצמ רקיע
םיכירצ םהשכ ,םתכילהב דעסל םיקוקזה םינקז םירוה ןכו .םהל עייסי - םישבלתמ םהש תעב הרזעל םיקוקזו םילוח םאו
.םכרדב םתוולל םידליה םיכירצ - וילא עיגהל םהל בושחש רחא םוקמל וא תסנכ תיבל תכלל
ותוא הכירצמ וירוהל הרזעה םא וליפאו .וירוהל עייסלו םירחאה ויקוסיעמ תונפיהל ןבה לע ,בר ןמז ךרוא ןהל עויסה םא ףאו
דיספהל ונממ תשרוד הניא םהל הרזעהו ,םיקוקז וירוהש ןמז לכ ,ותחפשמ ינבל שידקמ אוהש ןמזהמ וא ותדובעמ טעמ לטבל
לע ,הלוח םירוהה דחא םאש ןבומכו .וירוהל עייסל ידכ םינושה ויקוסיעמו ותדובעמ תונפתהל וילע הבוח - ותסנרפ רוקמ תא
.וב לפטלו םנמז תא תונפל םינבה
,ותרבחמ תונהל ולכויש ידכ ,םוי לכב םרקבל אוביש םנבמ םישקבמ םה תאז לכבו ,תישממ הרזעל םיקוקז םניא םירוהה םא לבא
.םחמשל ידכ ונמז לכ תא תונפל אלו םיישממ םירבדב עייסל ונממ תשרוד םירוה דוביכ תווצמ ןכש ,םוי לכב םרקבל הבוח וילע ןיא
,םוקמ לכמו .םוי לכב םרקבל הבוח וילע ןיא - וידליו ותשא תרבחב תוהשל וא דובעל וא דומלל ןמז ותואב ףידעמ אוה םא ןכלו
.םדובכב העיגפל רבדה בשחי ןכ אל םאש ,תובורק םיתיעל םרקבל וילע הבוח
דמלמ רזעילא ברה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


,תבשה וז - החונמ - "המענ יכ - ץראה תאו ,בוט יכ - החונמ אריו"
.לארשי ץרא איה - המענ יכ ץראהו
.לארשי ץרא לש התבשכ תבש ךל ןיא
(ץיבוחלמ יכדרמ יבר)

ןושארו שאר תויהל דיתע אוה ףסוי - "ףסוי שארל הניהת ...ךיבא תוכרב"
...דוד ןב חישמל םדוק ףסוי ןב חישמ ירהש הדיתעה הלואגב
(בוסוקמ השמ יבר)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תונגפה תוכלה תצקמ
ףוצ הוונ בושיה בר ,סלב ןתנוהי ברה

תוחמל הבוחה
םידוהי ייח תנכסמ ,ותעדל ,וז תוינידמשכ הלשממה לש התוינידמ דגנ תוחמל םדאה תא תובייחמ תווצמ שולש
:לארשי תנידמ לש התבוטב תעגופ וא
תנכסב והארנשכ לארשימ תחא שפנ תלצהב לשרתהלמ ונריהזהש" – (זט ,טי ארקיו) "ךער םד לע דומעת אל .1
.(זצר הוצמ ,השעת אל תווצמ ,תווצמה רפס) "וליצהל תלוכי ונל היהיו דספה וא תוומ
[י"שר ?ותבשה לע הווצמ התאש ןיינמ רהנב עבוט ןוגכ] ןיינמ ופוג תדיבא" – (ב ,בכ םירבד) "ול ותובשהו" .2
.(א"ע ,גע ןירדהנס) [י"שר – ומצעל ופוג תא בשה] 'ול ותובשהו' רמול דומלת
ונממ ותוא עונמלו אוטחל הצריש ימ וא אטוחה חיכוהל ונוויצש איה" – (זי ,טי ארקיו) "ךתימע תא חיכות חכוה" .3
.(הר הוצמ ,השע תווצמ ,תווצמה רפס) "החכותו רמאמב
.א"י ,'י םינמיס 'ינימיה דומע'ב יטילופה רשקהב ולא תווצמ לש ןמושייב ןד ל"צז ילארשי לואש ברה יכ ןייצנ

ןוטלשל תוירחאב תופתוש
"הללכב המואה ידיל םיטפשמה לש תויוכזה הלא םירזוח ,ךלמ ןיאש ןמזב"ש ל"צז קוק ברה ירבד םיעודי :דועו תאז
."לארשיל םקש טפוש לכ"ל םג ןתינ ךלמ לש ויתויוכמסמ קלחש קוק ברה קיסמ ןאכמ .(זללש 'מע ,דמק 'יס ןהכ טפשמ )
תיטילופה תכרעמב דיקפת תדעיימ תילארשיה היטרקומדהש םושמ תאז .טושפה חרזאה לע םג תוכלשה הז ןורקיעל
לשממה תטישב אוה לבוקמ .םינש רפסמ ידמ תוריחבב העבצהב םכתסמ אל חרזאה לש ודיקפת .הרושה ןמ םיחרזאל
.המודכו תסנכ ירבחל םיבתכמ ,תונגפה תועצמאב רוביצה ירחבנ לע עיפשמ םיחרזאה ללכ תוריחבל תוריחב ןיב םגש ץראב
,ךפהנ םידוהי לע ירי םהב םימיב ךא ,תיתנגפה תוליעפ לכב ףתתשהל ידכ ויקוסיע לכ תא לטבל בייח וניא דיחיה םנמא
.ולא תווצמ יולימב תושידאל ספתינש רוסא ,הרגישל ,וניתונוועב

הנגפהה תולובג
הלולע היגיהנמ יוזיב וא הנידמה יקוחב העיגפ .הנידמה תא שילחת וא רערעתש ךרדב להנתת אל הנגפהש ךכ לע דיפקהל שי
תשבול תימיטיגל האחמ תויטרקומדה תונידמה לכב םנמא .ץוח יפלכ םג וז השלוח ןירקהלו םינוא-ןיאו שואיי לש תושוחת קימעהל
ולא הנגפה יכרד ךא .הלשממ ידרשמב וא םיירוביצ םיניינבב תבש תותיבש :אמגודל תיקוח אל ,תינכט הניחבמ ,איהש הרוצ םיתיעל
תא רערעל הלולעה תיקוח יתלב תוליעפ ,ןתמועל .הנידמה לש התוכמס לע רערעל ןמויקב ןיא ןכלו םלועה לכב "תולבוקמ" ןה
ץראה לע טולשל התוכזבו המצעב תחטובה תידוהי הלשממ אלא םישקבמ ונחנא היכרנא אל .הכופה הרטמ הגישמ ,לארשי תנידמ
."ובהא םולשהו תמאהו" .תמאהמ הייטס הב ןיאו תיניינע איה םא קר תרתומ םייטילופ םיגיהנמ לע תישיא תרוקיב םג .הלוכ


םילשוריב רוא

.הכונחה גחב ע"שי יבושיי םללכבו תומיאה וק יבשות תא וחרא ךוניחה דרשמו םילשורי תייריע
ירבוש ולביק םידליו םירגובמ םיבשות יפלא .דואמ םיכומנ םיריחמב םילשוריב םיבר םירתאב
.םינואיזומבו יכ"נתה תויחה ןגב םירוקיבמ ונהנו החנה
עדימה זכרמ .ןמזה תרהנמ לש ביהרמה עפומב ופצו דוד ריעב ורייס ,לעי ןיע ליעפ ןואיזוצב ורצי
.םיסיטרכ יפלא תורשעל םירושיא חלשו ,םויה לכ ךשמב שיואמ היה הנמא לש
.הכרבהו הדותה םילשורי תייריעלו ךוניחה דרשמלו דואמ דע ונהנ םיבושייה ירבח

"םידקונב היה רשא"

120 דחי תוררוגתמ ובו םידקונ בושייה ןכוש םוסק ירבדמ ףונב ףקומ ,ןוידרוהה תולגרמל
.תונלבוסבו ידדה דובכב ,םינווגה לכמ תוחפשמ
ג"לש תמחלמב לפנש ל"ש ןמסרפ ילא ,עוקת ירבח 2 רכזל הנש 18 ינפל םקוה בושייה
."דוד-לא" - ומש ןאכמו ןוידורהב ותרמשמ לע חצרנש ל"ז דלפנזור דודו
."עוקתמ םידקונב היה רשא" סומע איבנה ש"ע תומשה תדעו י"ע בושייל ןתינ "םידקונ" םשה
.תונוש תוברת תויוליעפב דחי םילבמו ,תופתושמ תוביסמב עוריאו גח לכ םינייצמ בושייב
םיטלוק ונחנא .םינוש םימגדב םיחוורמ םייטרפ םיתב בושייב תונבל הכישממו התנב הנמא
.ללכה ןעמל םורתלו חתפל ןוצרו יתוכיא ךוניח ,ההובג םייח תוכיאל םיפאושה םיריעצ תוגוזו תוחפשמ
.הנפתש החפשמ לכל חטבומ ישיאו םח סחי
02-9964768 :לט הנוי

העמשב הרות רפס תביתכ

םיבכרומ ויבשות השעמלשכ ,ינוליח בושייכ רדגומ - ןורבח רה םורדב ןכושה העמש בושייה
תיבל הרות רפס תביתכ וידחי בושייה יבשות ומזי הנורחאל .תיתד תינוליחה תשקה ינווג לכמ
ךא ,ךבצרמ ןד בושייה בר תייחנהב ,תובהלתהב ןיינעל ומתרנ תוחפשמה .בושייב תסנכה
.ותמורת חולשל ןמזומ ותוא וחור הבדנש ימ .הווצמה תמלשהל דבכנ םוכס רסח ןיידע
:וניתבותכ
.הרות רפס תביתכ רובע ןייצלו 90406 דוקימ ןורבח רה .נ.ד העמש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תשרב - "רואה ןמ טעמ "

תשרב םג "רואה ןמ טעמ" תא אורקל ןתינ "שגיו" תשרפמו ,רידאהלו הרות לידגהל ונדיב הלע ה"ב
הבישיב מ"רו תובש ןולאב ןויצע רה תבישי רגוב ,םילעפ בר ךוניח שיא ןייטשדלוג בד ברה .טנרטניאה
עודיכ ."רואה ןמ טעמ" תא בליש ובו ,הרות תצפהל רתא תמקה ומצע לע חקל ,ןורמוש ינרקב תינוכיתה
ךליח" ןייטשדלוג ברל רמולו וז הכורב המזוי לע ךרבל אלא ונל ןיאו םויכ רתויב שיגנה ילכה ונה טנרטניאה
."אתירואל
.בשחמהו הרותה םוחתב ןייטשדלוג ברה לש תולועפהו תומזויה לכ לע ה"עב ביחרנ םיאבה תונוילגה דחאב
עיגמ אל ןולעה רשא ל"וחב הלאל דחוימב ,החפשמלו םירבחל רפסלו רתאב רקבל םינמזומ םכנה םייתניב
www.tora.co.il :רתאה תבותכ .םהילא

... ונידלי תא ליצהל ונל ורזע
ןכייח דלי תויהל לדגו אירב קונית לכ ומכ חתפתה תכלל לחהש דע .לאומש תעבגב ,92 תנשב דלונ לארוא
.לוהוכלא התש וליאכ דדונתמ אוהו תובורק םיתיעל לקשמ יוויש דבאמ אוהש וירוה וניחבה זא םלוא .םיסקמו
-כ רתוי העודיה היסטקיגנלט היסקטא – ותלחמ הנחבואש דע ורבע םיאפור ירוקיבו תוקידב לש םינש שולש
תא ןיטולחל דבאי לארוא :תובורקה םינשב םהל יופצה לע וירוהל םיאפורה ועידוה הלחמה יוליג םע .A-T
לכו עגפת ולש ןוסיחה תכרעמ .םילגלג אסכל קתוריו טשפתהל ,שבלתהל ,תותשל ,לוכאל ,תכלל תלוכיה
.תויוריאממ חתפל ההובג היטנ תמייק ןכ ומכ .וייח לע םייאי ןטק םוהיז
.וזה הלחמהמ םילבוסה םידלי דועל אמגוד קר אוה לארוא לע רופיסה
.אפרמ תכושח הנה םויכ הלחמה
.םכיתומורתל םיקוקז ונא !וז השק הלחממ םילבוסה ונידלי תא ליצהל םייוכיס ונל שי
:תומורתלו םיטרפל
"םהידלי תלצהל םירוה AT תתומע"
.03-5750503 :ןופלט 52511 ןג תמר 33 יקסניטוב'ז 'חר
.409-032301 ןובשחב 126 ףינס 31) ןושארה ימואלניבה קנבב וא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


".ול לכות אל ,אוה השנמו םירפאו ןימינבו הדוהי טבשמ םא"
.ןוילגה תישארב תבותכל חולשל אנ תובושת

.שגיו תשרפ - ח"ס ןויליגמ הבושת
תרמואו (א"כ ,ו"מ תישארב) ןימינב לש וינב תומש תא תשרוד ב"ע ו"ל הטוס תכסמב ארמגה
:ארמגה תשרוד "םיפוחו םיפומ" תומשה לע "ףסוי לש ומש לע וארקנ םלוכ" :יכ
."ותפוחב יתיאר אל ינאו יתפוחב האר אל אוה"

ץקמ תשרפ - ז"ס ןויליגמ םיכוזה
לאומש ןבאמ יבערש לארה
םימודקמ יחרזא יתא
אתירואל םכליחו חכ רשיי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design