English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יחיו תשרפ

יחיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
ךל יתתנ ינאו"
(בכ ,ה"מ תישארב) "ךיחא לע דחא םכש

(רפיטופ תשאב) התוא תרדגו – הוורעה הצרפנ םכשב :סחנפ 'ר רמא
(.ט .ז"צ הבר תישארב) ךקלחב היהת ךכיפל
,תוירע יוליג אטח ןוקיתל םירבדה םיפיש םשכו
.םימד תוכיפשו הרז הדובע אטח ןוקיתל הפי םחוכ ךכ
:םימיה תירחאל הינפצ ןוזח ןווכמ ,הז "דחא םכש" יפלכו
הרורב הרפש םימע לא ךופהא זא יכ"
(ט ,'ג הינפצ) "דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל

םלועה ןוקית םושמ וב שיש המ לכ"
,ףסוי לש וחוכב ררועתמ ןושל לכבש שדוקה לכו
.הזה םלועה ארבנ ובש (ףסוהי) 'ה תואב לכה ללכש
םימעה לכ לא תכפהתמו תכלוה הרורב הפש זאו
(ח"ס מ"ע תורוא ,קוק ה"יארה י"פע) " 'ה םשב םלוכ אורקל


… הרומ – ןולא דע

ץראה תא הארת דגנמ יכ"
"… אובת אל המשו

,םירבעה רה לא הלע השמ
,תומוהת ,םירה ,ץראה תא 'ה והאריו
,םינפ לא םינפ 'ה םע רבדש ימ
.תועמדה ךסמ ךרד ץראה תא האר

!"האראו אנ הרבעא" :קעז ובל
.הלפתב רסאנ ,תוממוד ויתפש
"הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא"
.הלהת הימוד ,ךל

,יתילע ריבכ רה תגספ לא ינא םג
,לביעל םיזרג ןיב ,םכש לע יתיפצ
,יטוטיש לכמ יתבהאש םוקמה תא
.לכוא אל רובעל ,דגנמ יתיאר

ילע 'ה דסחב ךא
,הלחא וינפו שקבא ,ללפתא אלש ,רזגנ אל
,ידי תא אשונ ,קעוז ינאו
!האראו אנ הרבעא !האראו אנ הרבעא

תובש ןולאב "ןויצע רה" תבישי דימלת ,ןצינ רמתיא
.ףסוי רבק תשיטנ םויב בתכנ רישה

"דחא םכש"

.םירבשמו תונולשכ ,םיאטח םיפוצר ,םכש ריעה לש היתודלות
:םימכח ורמא (א"ע ה"ק) ןירדהנס תכסמב רבכ
."דוד תיב תוכלמ הקלחנ םכשב ,ףסוי תא ורכמ םכשב ,הניד תא וניע םכשב :תונערופל ןמוזמ םוקמ םכש"
."םילוקלקה" תצקמ אלא ןאכ ונמנ אל ןיידעו
.תאזה ריעה תורוקב תורוזש ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :הרותבש תורומחה תוריבעה שולשש המוד
:םכשב אקווד וינבל ארוקה ,בקעי ירבדב תרכזנ ,"הרז הדובע"
.(ב ,ה"ל תישארב) "םככותב רשא רכנה יהולא תא וריסה"
:שממ ןושל התואב םהינזאב ארוקו "המכש לארשי לכ תא" וימי בורעב ןונ ןב עשוהי ףסוא ,וירבדל דהכו
.(גכ ,ד"כ עשוהי) "םכברקב רשא רכנה יהולא תא וריסה התעו"
:"םכש ילעב" לש הרז הדובע ןחלופל םידע ונא בוש םיטפושה טופש ימיב
םילוליה ושעיו וכרדיו םהימרכ תא ורצביו הדשה ואציו"
.(זכ ,'ט םיטפוש) "… ותשיו ולכאיו םהיהולא תיב ואוביו
:המואה תודלותב תולפאה תועשה תחאכ ,הז שיבמ הזחמ קוק ה"יארה ןייצ ידכב אלו
םהיהולא יתבב םילוליה םישועו םימרכ םירצוב :המואה לודליד תא םישיגרמ ונאו ,םיטפושה תפוקתל םיאב ונאשכ"
.(451 'מע ה"יאר ירמאמ) !וניניע הנכשחת –
םהל ואצמו וקדב" םיזירג רהבו ,םינורמושה לש הרז הדובעל דקומ תויהל םכש הכפה ,ינש תיב ימיב ,רתוי רחואמו
."הנוי יפנכ תומדכ
תצירפ לש םידקת הז בעתנ השעמב ואר םימכחו ,רומח ןב םכש י"ע הניד סנואב יוטיב ידיל אב ,םכשב "תוירע יוליג"
:רדג
.(.ה.פ הבר תישארב) "תוירעה ןמ םמצע ורדגו ודמע ,לובמב םלועה הקלש העשמ ,םלועה תומוא וליפאש"
ימע תובעותמ היה אוה ףאש ,רוכז בכשמל ףדרנ םש תויהל ,סולבנ – ימורה היוניכב – םכש הכפה םיחואמ תורודב
.(ח"י ארקיו) ןענכ
יהלשב תישחומ תואיצמ תויהל תכפוה ,"והגרהנו וכל" :םיארוקה ףסוי יחא יפב תעמשנה ,םכשב "םימד תוכיפש"ו
קוספ דוסי לע תעבוק ,(א"ע ,'י) תוכמ לכסמב ארמגהו ,(ח ,'ו עשוה) "המכש וחצרי ךרד" :איבנה ירבדכ ,לארשי תוכלמ
."םיחצור םיחיכש – םכשב" :הז
… םירורא םיחצור םכשב םיחיכש המכ דע רפסלו ראתל – ןמזה לע לבח – ונא ונימיבו …
!רגתאל רבשמ ךופהל
ישכ וז ריע אקווד תתל ןוכנל וניבא בקעי אצומ הנה ךא .הנממ קחרי ושפנ רמושו הער התעיגפ ,וז םכש ,אופא הרואכל
.ףסוי בוהאה ונבל
ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו"
.(דכ ,ח"מ) "יתשקבו יברחב ירומאה דימ יתחקל רשא
:םכש הלימה שוריפב םיאנת וקלחנ שרדמב רבכ םנמא
(ףסונ קלחב הכזמה) הרוכב וז – 'םכש' :רמוא הדוהי 'ר
(םכש ריעה) יאדוו םכש וז – 'םכש' :רמוא הימחנ 'ר
זומרל ידכ הלחנל קלחל ןפוד אצוי יוטיבכ "םכש"ב רחוב בקעיו ,םישוריפה ינש ןיב תקולחמ תוארל חרכה ןיא ךא
.הלחנל ףסויל לופיל הדיתעה םכש ריעל
:בתוכו םישוריפה ינש תא דחאמ הרותל ושורפב י"שר ןכאו
."ךיחא לע הריתי ,דחא קלח ךל היהת ,שממ םכש"
.םכשל ףסוי ןיב רשקה דוס תא ףושחלו אופא קימעהל ונילע
םירושיכ קר אל םיבצינ םישעמה ירוחאמ ךא ."ץראה לכל ריבשמה" לודג השעמ שיא ,ףסויב תוארל ונא םילגרומ
הינחבמ לכ לע תואיצמה םע דדומתהל עדויה "םלוע דוסי קידצ" לש תינחור המצוע םג אלא ,תישעמ הנובתו םיינוגרא
.רגתאל רבשמ לכ ךופהלו
.הבהאבו הרובגב הנומאב ,ןהל לוכיו הרותבש תורומחה תוריבעה שולש םע וייח ךלהמב דדומתמ ףסוי ןכאו
תא" ומצע לע דיעמ אוהו ,"ויפ לע רוגש םימש םש" .הרז הדובעב הפוטשה םירצמ יככותב ותנומא םות לע רמוש ףסוי
רשא ףסויו .השקה ןויסנב הרובגב דמועו רפיטופ תשא תשרפב תוירע יוליגב לילעב הסנתמ ףסוי ."ארי ינא םיהול-אה
.םשפנ תא הייחמ םימד תוכיפש םוקמבו ,האנש תחת הבהא בישמ ,ותימהל םילכנתמ ויחא
!םכשל בושנ דוע
יפיו הכרע ןיח תא הירבשמ לכל דעבמ תולגלו םכש תא לוטיל לודגה רגתאה יואר ,ףסויכ םלוע – דוסי – קידצל
.היתולוגס
"תחת תצבור םוהת תוכרבו לעמ םימש תוכרב" תועפושו תוירופ היתועקב ,איה הבחרו הבוט הדמח ץרא – םכש ץרא
.(הכ ,ט"מ)
רהב רשא ןשבה תורפ" לש המויא תירסומ תותיחשלו ןענכ תובעות לכל איבהלו ץעורל תויהל לולע הז עפש אקווד ךא
.(.א .ד סומע) "… םינויבא תוצצורה םילד תוקשועה ןורמוש
,הרז הדובע תאמוטמ הרהטלו לארשי ץראל ןענכ ץרא תא ךופהל עדויה קידצה ףסוי תלוגס םכשל תשרדנ הכ ןכ לע
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג
. . .
… סמחו חצר התוא םיאלממה םירורא םילבחמ ידיב םכש ריעה הנותנ ,הלואג ילבח לש הלא םישק םימיב
… תולכ וניניעו דגנמ םידמוע ונאו … םתעשר תלפא דגנכ חרוז ורוא רשא ףסוי רבק תא ץתנל וללה םישקבמ ידכב אל
.היעצפ תא םיבר םימחרב שובחלו היתולוגס תא ריאהל ,התאמוטמ הרהטל םכשל בושנ דועו םוי קחרי אל ךא
:יערו יחא הפי םוי הז אהי
םכש ריע םלש אובי רשא בקעיל הפי םוי
לחר ומא תפרח ףוסאי רשא קידצה ףסויל הפי םוי
.לארשי תיב לכל הפי םויו


תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
שדקומ ןויליגה
ל"ז יול המלש בקעי ןב דוד והילא 'ר נ"על
א"סשת תבט 'כ רטפנ ,ןורמוש ינרק
ןורמוש ינרק ןימלעה תיבב 16:30 העשב (3.1.02) ב"סשת תבט ט"י -ב םייקתת הרכזאה

.…… נ"עלו


םילמסו םיטבש


,שחנ – ןד ,רומח – רכששי ,הירא – הדוהי :תויחל םייומיד לש ביטומב שמתשהל הברמ וינבל ותכרבב בקעי
.רבדמב תועסמה תעב םיטבשה ילגד לע תורייוצמ הלא תויח ויה שרדמה יפל .באז -ןימינב ,הלייא – ילתפנ
עבצל םיאתמה ,ולגד לע ינייפוא עבצ היה טבש לכל ןכ ומכ .דגל דודג ,ןולובזל הינא ,םירחא םילמס ןכו
.ןורהא בל לעש ןשוחב ולש ןבאה
לש דחוימה ונינעל סחיב ,המואה לשו טבשה לש העדותב ,רורבו דח םתוח עיבטהל דעונ םילמסב שומישה
טטרשל הרטמ שי ותומ ינפל בקעיל .תוילאנויצר םירבד תאצרהל רבעמ הברה למסה לש וחוכ לודג .טבש לכ
גראה ךותב וקלח לע טבש לכ דימעהלו םיימינפה תוחוכה יסחי הנבמ תא ,תימואלה היצקורטסנוקה תא
עדי תאזבו חצונמ יתלב גיהנמכ ותומד תקקחנ הזבש ירה היראה למס תא לבקמ הדוהי רשאכ .ימואלה
ימצעה יומידה .תבותכה אוה היהי ,תימואל תוגיהנמ תשרדנ ובש םוקמבו המחלמ תומישמב םלועלש
,וילע לטוהש דיקפת והזש םושמ קר אל ,היראה תנוכת תא דימת הדוהי לצא ררועת תיתביבסה הנרקההו
.יטבשה יפואבו יתחפשמה ךוניחב ,שפנה תוחוכב רודל רודמ תרבועה תימצעה ותנוכת איה וזש םושמ אלא


לולכמה ךותבש ידכ ותנוכתב דחא לכ םיטבשה תא דקמל ידכ הבושח םהיתומישמל םיטבשה תקולח
תרומזתה תקולח ומכו ,םינוש תולייחל תיאבצה הקולחב ומכ .והנשמ תא דחא חוכ שטשטי אל ימואלה
לכות ,ןיחבמה רויצה ירחא ,טבש לכ תרדגה םג ךכ ,םידילקו רתימ ילכ ,הפישנ ילכ לש תונוש תוקלחמל
לכ לש םינושה םיעבצה תטלבה ירחא קר .תוחוכה ייוניש תא הכותב תללוכה ,תימואל תודחאל ףרטצהל
.םינווג תרישע תודחאב הינומרהה תא הדילומה תללוכה הנומתה רהבתת םיטבשה


תודחאל הנכה איה ,םסוחיל םיטבשה תחכש" :קוק ה"יארה ירבדכ .םיטבשה ונסוחיי תא ונחכש םויה
"המואה תוללכמ ירמגל דרפיו קלוחי טבש לכש תמרוג תולגה התיה םיטבשה קוליח לש ןורכזה י"ע .המואה
.(ג"מ מ"ע תורוא)
תווצק לכב ורזפתהש םיסיסרל ימואלה הנבמה תא הצפינ תולגה ;החגשהה ידסחמ איה םיטבשה תחכש
ץוביק םע םירעפה לע רשגל םילודג תוחוכ שרודה ,ילאטנמ קחרמ וירחא ררג יפרגואיגה קחרמהו םלועה
.האירב המואל תוחאתהלו רוזחל תלוכיה לע םייאל הלולע םיטבשל הקולחה התיה הזכ בצמב .תויולגה
תא רושקל תימינפה הדוקנב המואה קזחתש דע םייטבשה םיקוליחה וחכשיש רתוי יוצר ינמז ןפואב ןכלו
.םיקלוחמה הירביא לכ
היטנ ףאו יטבשה וסוחיי יפ לע םידחוימ תוחוכ שי םדא לכלש ןובשחב תחקל שי ,הז םייניב בצמב םג ךא
ויהיש ךכל לעפנו ללפתנ .'ה יפ לע התשענש תולחנה תקולחל םאתהב ץראב םייוסמ םוקמל ושפנ תלוגסב
תא ,ותייטנ יפל ,טבש לכ ,דיתעב ,סנרפל ידכ תינחור תיתשתבו היסולכואב םיבשוימ ץראה יקלח לכ ונידיב
.ץראב ול דחוימה וקלח

ידרו יכדרמ ברה
דולב ינרותה ןיערגה שאר

דולב ינרותה ןיערגה

,ןג ,ןוטועפ םיללוכה ךוניח תודסומ לש ףצר םיקה ןיערגה .תוחפשמ 45 םויה הנומ דולב ינרותה ןיערגה
םיכרבא םידמול ובש שרדמה תיב אוה ןיערגה לש זולה .הנפלואו תינוכית הבישי ,רפסה תיבב םעונ לולסמ
ידרו יכדרמ ברה םידמוע שרדמה תיב שארב .הדובע וא הימדקאב םידומיל םיבלשמה הלאכ ןכו אלמ םוי
םיינחורהתודוסיה תא ףושחל המגמ ךותמ ןויעב ארמג דומיל השיגדמ דומילה תינכת .אלוק תימע ברהו
ה"יארה לש ותנשמב תודקמתה ךות לארשי תבשחמ ידומיל םג םישגדומ .יתכלהה ןוידה ךותבש םייכרעהו
בושק שרדמה תיב .ללכבו הרותב תויתריצי לש דודיע ךות לארשי תבשחמו ך"נת דומילב הבחרהו קוק
תוחפשמ םיטלוק שרדמה תיבו ןיערגה .לארשיב הרבחה לע םירבועה םיכילהתלו תויתוברת תועונתל
תיתד הנוכש תמקהל ריעב םיפתוש ונא ולא םימיב .הליהקל תופרטצהלו שרדמה תיבב דומילל םיקוורו
.ריעה יקלח לכב תובשייתהל ליבקמב
054-425263 :להנמל וא (סדה) 08-9200182 :דרשמל רשקתהל םילוכי ללוכל וא ןיערגל ףרטצהל םיניינועמה
.(ןרהא)
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
!ןאכמ קלתסה

ארמג דמול לכ .הלע תועמשמב ,ארזעו לאינד םירפסב – ובש םיימראה םיקלחב קר ארקמב אצמנ הז שרוש
,ליגרכ ,ליחתנ .(…ש רובס ךנה םאה ,ךתעד לע הלוע םאה) ךתעד אקלס – ץופנה ףוריצה תא ריכמ ליחתמ
= קלס ."… אתקלס ךשפנ ירב אלטק ןידמ …" – ט טמ תישארב – "תילע ינב ףרטמ …" :ונתשרפל סולקנואב
('ח 'א הציב) "בוט םויב ןיסירתה תא ןיקלסמ ןיא" – וז תועמשמ תשמשמ ל"זח ןושלב םג .תימראב ךכ .הלע
ןכו (ו זט) תבש אתפסות – הרענמו הלוכ הלבטה תא קלסמ) ריסהל תויועמשמה םג הילע ופסונ םלוא –
:תויועמשמה תא םג ל"זחב וניצמ ןכ ומכ .(ב"ע ח"נ םיחספ – ןידדצל ותוא ןיקלסמ רצחבש לבזה) ריבעהל
(ד גי תוכרב ימלשורי – ןידב םכתויחהל דיתעו ןידב םכתא קלסו … ןידב םכתא רצי רשא …") תימהל
.(ב"ע ד"נ ןיבוריע – השמ לאמשל בשיו ןורהא קלתסנ) קחרתהלו
תא םיריכמ ונא הז שרושמו ,ונימי ןושלב רקיעב תשמשמה וז איה – קחרתהל – וז תועמשמש ינמוד
תויוכז לש הפיקז) הקילס ,הקלסמ :תואקנבה םוחתמו ;קוליס ,קלסל ,קלתסמ ,קלוסמ ,קלסמ :םילימה
לכ תא קילסהל דציכ – הרתונ תחא היעבו") תרתחמה ימימ קילס חנומה תא ןכו ,(גנירילק – תובוחו
קשנו (ח טלק םיליהת … םימש קסא םא) קסנ שרושל םג רושק הז שרוש .(120 'מע "וידי ומב" ,"םילכה
.(.תרחא תונמדזהב – ה"עב – ךכ לעו ,אכ חע םש … בקעיב הקשנ שאו)

לאנתנ והילא ר"ד[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
ט"י ישימח םויב ה"יא םייקתי ,לאכימו הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב" לש רשע השימחה שגפמה
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה .19:30 העשב (3.1.02) ב"סשתה תבטב
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל


"ימלשוריה ןוכמ"ב שדח
,"ימלשוריה תורואמ" תורבוח יתש רואל איצוהל אימשד אתעיסב הכז לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמ
– "ימלשוריה תורוא" םשב תרבוח ןוכמה איצוה ןכ ומכ .םיילאוטקאו םייזכרמ םיאשונב םינבר לש םתוסחייתה
.'א קרפ תינעת ימלשוריב םיינחור םיינומא םירוריב
,םיאפור" ןרפש לאגי ברה לש תפלאמה ותאצרה הזכרמבש ןוכמה לש יזכרמה סוניכה לש ואדיו תטלק גישהל ןתינ ןכו
."ימלשוריה דומלתה רואל הרבחו האופר
.הילמע ,02-6535899 ןופלטל תונפל ןתינ


טנרטניאב - "המחנ לש תונויליגה"
!! טנרטניאה תועצמאב ,ל"ז ץיבוביל המחנ לש תונוילגה םע ך"נת ידמול גוחל ןמזומ רוביצה
.טנרטניא רתאב שרדמ תיב ךרד עצבתי דומילה
תולאש ,(ומסרופ אל ןיידעש) םייעובשה תונוילגה :םנשי ובש טנרטניאה רתאל הסינכ רשפאי שרדמה תיבל יונמה
.(!המחנ הגהנש יפכ ) וחלשנש תובושתל םירומה לש תוסחייתה ,םוקמב תונעל תורשפא ,רמוחה םע תוליעפו ,הדובע
www.tik-tak.co.il/nechama תבותכב שרדמה תיב רתאב תוארל ןתינ ( demo) המגדה
.02-6540486 סקפב וא ,ל'נה תבותכב שרדמה תיב רתאב םשרהל ןתינ ןכ ומכ
.דבלב שדוחל ח"ש 12 איה תופתתשהה תולע


האוש ילוצינל הבושח העדוה
לש ימעפ דח יוציפל יאכז היהיו ןכתיי ינמרגה ןוטלשה תחת (דליכ םג) וטגב וא הדובע הנחמב ,זוכיר הנחמב היהש ימ
.םיירציוושה םיקנבה רדסהמ $1,000 -ל יאכז ךכל ףסונבו היפכ ידבועל תינמרגה ןרקהמ ינמרג קרמ 15,000 דע
.השקב שיגהל ןכ םג םיאכז 16.2.01 -ה ירחא וא -ב רטפנש יאכז לש םישרוי
!דבלב 31.12.01 םויל דע םיספט שיגהל ןתינ
.ראודה יפינס לכב שיגהלו לבקל ןתינ (קורי ספוט) העיבת יספוט
.03-5194400 ןופלטב תועיבתה תדיעול 31.12.01 -ה ינפל רשקתיש ,ל"נה ךיראתל דע ספוט שיגהל קיפסי אלש ימ


הלפכמה תרעמ דוס
חתפה תא ץורפל ידכ ןורבח – עברא תירקמ םידוהי תצובק הנגראתה ב"משת הנשה שאר ברעב היהש ידוס עצבמב
תא תופמל ,םש השענש המ לכ לע םימוליצ ךורעל הלפכמה תרעמ לש הקמועל תוגרדמב תדרל ,המודק הפוקתב םתסנש
םינפ ךות לא תוליבומה תוגרדמ 15 -ב ןוירפאל תחתמ הצריפה ךרד הרעמל ודרי םה .היתודוס תא תולגלו הרעמה
.תפסונ הרעמל ולחז םשמו היפויב המיהדמ הרעמל ודרי םשמו הילעל ועיגה ,רטמ 18 ךרואב הרהנימ ךרד ,הרעמה
4,000 ינב םיסרח הליגש רפסמ ,םוקמב היהש ,בקעי השמ .עלסב םיבוצח הרובק תורעמ 4 לש תוסינכ תולגתמ םשמ
.הנש
לש ךרואב קתרמ טרס איצוה ןכ ומכ הלפכמה תרעמ תודוס תא אוה איבמ ץראה יבחרב ,בקעי השמ ךרועש תואצרהב
-02 :ןופלטב ואדיו תוטלקב וא בשחמל םיקסידב טרסה תא וא תואצרה ןימזהל ןתינ .הרעמה תודוס לכ לע תוקד 70
.054-731296 ,9998104
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design