English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יחיו תשרפ

ךשמה יחיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תעדל ומצע דבאמל סחיה

.הלא םימי לש "עובשה תשרפ"ב לגרודכה תצובק להנמ לש ותודבאתהל תרושקתה לש הסחי תובקעב

,ל"זח ורמא ןכ לע .ויאורב לע ותחגשהבו 'הב הריפכ תאטבמ איה ,תישאר .חצרמ הרומח ףא איה םידדצב המכמו ,חצר איה תודבאתה
ול יופצה שנועהש ,עדוי אוה ןיאו ,וירוסיימ לצניי ותודבאתה ידי לעש רובס דבאתמה .אבה םלועל קלח ול ןיא ,תעדל ומצע דבאמהש
וליאו ,הבושתב בושל ןתינ תונוועה לכ לע ,ךכל ףסונב .הזה םלועב וירוסיי לכמ ךורע ןיאל רומח ,תעדל ומצע דביאש הז לע תמאה םלועב
ךרד יהוזש ובשחי רשאכ ויתובקעב וכלי שפנ ירמש ,שושחל שי דועו .ונווע לע טרחתהל תורשפאה תא דבאמו תמ אוה ואטח ךות ,ןאכ
.םהירוסיימ רטפיהל תלבוקמ
םגו ,ולש היוולהל תכלל ידכ הכאלמ םילטבמ ןיאו ,דובכ ול םיקלוח ןיאו ,ותוא םידיפסמ ןיא :רתויב רומח אוה דבאתמה לא סחיה ,ךכיפל
ד"וי ע"וש) תורבקה תיבמ םתאצ תעב ,םמחנל הרושב דומעלו ,ויבורק תא דבכל ידכ אלא ,ותוולל ידכ םיאב םניא היוולהל םיאבש ולא
.(א ,המש
.(ה ,בסש) קידצ דיל עשר רובקל ןיאש ,םיתמה ראש םע דחי דבאתמה תא םירבוק ןיאו
תעדלו ,העבש םיבשוי םניאו םיערוק םניא ע"ושו ם"במרה תעדל .העבש םיבשויו םהידגב תא וילע םיערוק ויבורק םא םינושארה וקלחנו
.םיאשר - העבש תבשלו עורקל םיצור םה םא ,העירקמ םירוטפ םיבורקה הכלהלש ףא השעמלו .העבש םיבשויו םיערוק ן"במרה
ילואו ,ותעדב יופש היה אל ילואש ,תוכז ךכל ותוא ןודל םיצמאתמו ,דבאתמה תחפשמ יבורק לש םדובכ ינפמ לקהל םיגהונ ,לעופב םנמא
יפלכ ילילשה ינורקעה סחיה לבא .םמחנלו ,ותחפשמ ינב ינפל טעמ ותוא דיפסהל ולכויש ךכל קר עגונ הז לכ לבא .ןורחאה עגרב וב רזח
ךכיפל .וכרדב תכלל םירחאל ןיפיקעב םרוג ,דבאתמל תונחלסב סחייתמה לכש ,שממ שפנ חוקיפל רבדה עגונו .רמשיהל בייח השעמה
עובקלו ,דבאתהש לגרודכ תצובק להנמ לש והשעמל דהואהו ינחלסה הסחיב תרושקתה לש םירקפומה הישעמ תא עיקוהל ונילע הבוח
!הרות לש הכרד אל יאדוובו ,ךרדה וז אל יכ רורבב


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?הרוכבה ימל

חתפמה תא תיגולויבה הרוכבכ האורה השיגה דגנכ האחמ ,ופוס דעו ותישארמ ובוחב ןמוט תישארב רפס
.הכרבלו הגהנהל
:ונינפלש רישב יוטיב ידיל אבו 'יחיו' תשרפ דקומב דמוע הז דוסי

ויבא לא ףסוי רמאיו"
רכבה הז יכ יבא ןכ אל
:ושאר לע ךנימי םיש
רמאיו ויבא ןמאיו
יתעדי ינב יתעדי
לדגי אוה םגו םעל היהי אוה םג
ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו
( ,ח"מ תישארב) "םיוגה אלמ היהי וערזו


יתעדי ינב יתעדי

יתעדי
ימלוע תרה יקמעמב
יתפכב בוקעל
תפול
רעוב םודא לוסרק
יכרי ףכ עקנ דע
רחשה תולעב

יתעדי
יעוצי לע
רוכב לפנ
םימכ זחפ
ללחמ

יתעדי
ילאמשל ינימי ןיב
םילתלת תופוטע יתועבצא
החרצב עקובה שארה אל
םיינבאה לע
שארה אוה
.הלודגל

ידרו יכדרמ ברה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל],לארשי ץראב השקה בצמה בקע הקעזו הליפת תרצע
וניתורצל רמאיו ונלאגל שוחיש םלוע ארובל הקעזו הליפת תרצעל ,א"טילש םיבושיו םירע ינבר ,תובישי ישאר ,םילבוקמ ,םיר"ומדא ,ןנברו ןנרמ םיארוק
ג"הרה ,והילא יכדרמ ג"הרה ,אריפש םהרבא ג"הרה ,ירודכ קחצי ג"הרה תופתתשהב .15:15 העשב ב"סשת תבטב ט"י ישימח םויב יברעמה לתוכב ,יד
.02-6522111 :םיטרפל .דועו ןמקורד םייח ג"הרה ,דמלמ ןמלז ג"הרה ,רואיל בד ג"הרה ,ןהכ בושי ראש ג"הרה ,גרבסקילג ףסוי ג"הרה ,שאשמ םולש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design