English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךליו תשרפ

ךליו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map"!ול יתיוקו יתיכחו"

:(א ,ה) הבושת תוכלהב ם"במרה ןושלכ ,הלוכ הרותה לכ תדמוע וילע ןתיאה דוסיה איה תישפחה הריחבה
… (וט ,'ל םירבד) ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר :רמאנש הווצמהו הרותה דומע אוהו ,לודג רקיע הז רבדו"
םכדיב תושרהש רמולכ
:וירבד ךשמהב ם"במרה ריאמ ?הרותה תווצמ לכל תועמשמ ןיא תישפחה הריחבה אלל עודמ ךא
רזגנ רבכ ותיירב תליחתמ אוהו ךכ השעת לאו ךכ השע ,םיאיבנה י"ע ונל הווצמ היה ךאיה … עשר וא קידצ תויהל םדאה לע רזוג לאה היה וליא"
!?ונממ זוזל ול רשפא יאש רבדל ךושמת ותדלות וא וילע
"!?'טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה' .?קידצל רכש םלשמ וא עשרה ןמ ערפנ טפשמ הזיאו ןיד הזיאבו ,הלוכ הרותה לכל םוקמ המו

לע םיאבומה םיקוספה ללש ךותמו "הז רקיע םירתוסכ םיארנ םהש םיאיבנ ירבדבו הרותב הברה םיקוספ שי"ש ןייצמ ומצע ם"במרהש אלא
דובעל לארשי לע רזגש ירה (זט ,א"ל) ץראה רכנ יהול-א ירחא הנזו הזה םעה םקו :ביתכו" :ונתשרפב עיפומה קוספב םותחל אוה רחוב ,ודי
"?םהמ ערפנ המלו הרז הדובע
דבוע היה אל הצר אל וליא הרז הדובע דובעל םינוזה םתואמ דחאו דחא לכ אלא ,הנוזה אוה אהיש עודיה ינולפ שיא לע רזג אלש יפל" :ותבושתו
"…
!?םנמאה – תורענ ירבד"
:הפירחו תינצקוע ןושלב ד"בארה גישמ וז הבושת לע
:תורענ ירבד םהש רמוא ינא טעמכ ישאר ייחו םילבותמ םניאש םירבד הלא :םהרבא רמא
אל הנה ונז אלש הלא לע ?ךתרזג הלח ימ לע :םינוזה ול ורמאי ?יתרזג ךילעש רמאתש ידכ םשב ךיתרכזה אל ינאו ,תינז המל םינוזל ארובה רמאי
"?ךתרזג הלח
ףאש ןכתי ,אוטחל אלש תישפח הריחב שי טרפ לכל םא ירהש ,םיטרפה לע םג רוזגל אלב ,ללכה לע הריזג רוזגל ןתינ אלש תוטשפב רובס ד"בארה
?הרזגה אופא םייקתת ךיאו ,אטחי אל דחא
.םהב הנתומ וניאו םיטרפל םדוק ללכה ומלוע תפקשה יפלו ,ויתובשחמ וקמע דואמ – ם"במרה – לודגה הרומה ךא
תינתומ הניאש תיללכ תויקוח תמייק יכ םיקוח לש הרושב החיכוה תינרדומה הקיזיפה אקווד ךא הז סקודרפ סופתל ונל השק תיגול הניחבמ
.תכרעמב טרפ לכ לש תוגהנתהב
לש תודונתה קוח םייק הב תיטניקה םיזאגה תרותב תוננובתה בגא "חצנה תולאש לומ ונרוד" ורפסב טרב ןורהא ר"ד םירבדה תא ריאהל ביטה
.הדורפ לכ לש המוקמ תא קוידב עובקל רשפא יא ויפל "תועיבקה יא" לש ללכה ודיצלו תודורפה
ןיבו טרפהו ללכה ןיבש סחיב הקומע תיפוסוליפ הבישחל חתפ תחתופ – "תודורפה לש םזינמרטדניאה" רוב סלינ יאקיזיפה י"ע הנוכמה וז העפות
.הידיחי ןיבל המואה
וז הערכה ריתומו הצרא תולעל דיחי לכ לע הפוכ וניא תאז םעו ויתויולג ץבקמו ומע תא דקופה יהול-אה ךלהמה תא תולגל לשמ ךרד לכונ ךכ
.תישפחה ותריחבל
?תודוס תולגל המל
."המל"ה תלאש תבצינ ,תישפח הריחבו תיהול-א הריזג ןיבש חתמה םע דדומתהל תשקבמה ,"ךיא"ה תלאשל רבעמ ךא
?היתובקעב ואוביש תולגו ןברוח לעו תינחור תלופמ לע וימי בורעב השמל חוודל ןוכנל ה"בקה אצומ ללכב עודמ
?התע רבכ שואיו לוכסתל םעה תא איבהל לוכי וניא הז רסמ םאה
:(אכ ,א"ל) בתוכ אוהו "המל"ה תלאשל שרדנ ןכא ן"במרה
ןתיש יואר היה לבא הזכו הזכו תורצו תובר תוער םכתא הנאצמתש םכב הדיעאו ואטחתש וינפל יולג :רומאל הריש םהב דיעיש ןוגה היה אל"
.(ותבושתב םש ןייעו - אכ-כ 'א היעשי) "ולכואת ברח – םתירמו ונאמת םאו ,ולכאת ץראה בוט – םתעמשו ובאת םא" :םתס העידיב הרותה םהל
יכ דעל וינפל תאזה הרישה התנעו תורצו תובר תוער ותוא הנאצמת יכ היהו" :תרשבמ הרותה .ופוג ארקמב הזונג וז הלאשל הבושתהש המוד ךא
.(אכ ,א"ל) "וערז יפמ חכשת אל
:האלפומ ארמימ (ב ,י ןירדהנס) ימלשוריב וניצמ הז קוספ לע
יכנאו" השמל ה"בקה רמאש העש התואמ םלועב השק העש ךל ןיא (זי ,'ח היעשי) "ול יתיוקו בקעי תיבמ וינפ ריתסמה 'הל יתיכחו" :ביתכד יאמ
."אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה
."וערז יפמ חכשת אל יכ" – רמאש – 'ול יתיוקו'
ןכש ,שאייתהל רוסא ,ויהיש לככ םיארונ תולגהו ןברוחה ויהי םא ףא יכ רשבל ידכ רבשמה קמוע תא ראתל ןוכנל הרותה האצמ ימלשוריה ירבדל
.לארשימ הרות חכשת אלו לארשי דבאי אל יכ םידמועו םיחטבומ ונא
:הרותה השיגדמ עודמ ןבוי תאז רואל
… השמ רבדיו"
"םמות דע תאזה הרישה ירבד תא
."ומע ותמדא רפכו" :הלואגה תרושבב תמייסמ "וניזאה תריש" – תאזה הרישה ןכש
,"הלאה תומצעה הניחתה" :געלב וילא ארק רשא "שואיה ןטש" חכונלו ,הלא םיקוספב המחנ לארשי םע אצמ ,האושו תולג לש םילפא םימיב
."ול יתיוקו יתיכחו" :ויתותפש ושחל
:טרפה לא ללכה ןמ בושו
.םוהת ילא לפנו לשכנ םא םג וייח רוקמל בושל וחוכב יכ ,ידוהי לכל תרשבמ "ללכ םלועה הזב שואי ןיא" יכ הרכהה
."וערז יפמ חכשת אל" ותרותב ונחטבה ירהש ותעושיל הפצנו הכחנ תוליהת ארונל הכדנו רבשנ בלב ללפתהל םירופיכה םוי לילב ונידמעבו

תרופ ןנח
הזה םויב יכ

םכילע רפכי הזה םויב יכ"
םכיתואטח לכמ םכתא רהטל
(ל ,ז"ט ארקיו) "ורהטת 'ה ינפל

יברקב שדח ןוכנ חורו םיהול-א יל ארב רוהט בל"
"ינממ חקת לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת לא
ךעשי ןושש יל הבישה
… ינכימסת הבידנ חורו
הרבשנ חור םיהול-א יחבז
(א"נ םילהת) "הזבת אל םיהול-א הכדנו רבשנ בל

להקה תעד לעו םוקמה תעד לע"
הטמ לש הבישיבו הלעמ לש הבישיב
"םיניירבעה םע ללפתהל םיריתמ ונא
(םירופיכה םוי ליל תליפתל החיתפ)

הכז הליפת

תלפת םויה הכז הכ
רובצב םירפצ
שרחב םינבל םיעוקתו
.רופכ םוי תורנכ

ךבס לכ ןחוג ףנע שורפ
.שחול והלעו
– עונ ילב ,דינ ילב דחא קר
.שבי ץע ,ףוחש ץע

– ושע ופרשמ רפכ
?םילע חימציה
תרפוכ דיב ,ילא ,ךיא
?םילהת ףד ךפהא

בבותסי אל ישאר לע
.הרפכ לוגרת
:חרוצ דורצ ברוע הז
!הרבע םוי !הרבע םוי

םלועבו ?חרבא ןא
.לאוג ןיא ,בורק ןיא
ךימחר לגלג ,תוחילס בר
!לארשי עשופ לע

יקסנל םייח

ןילופ דילי ,יקסנל םייח
.ויתובקע ודבא םשו תיטסינומוקה היסורל רבע
.לזרבה ךסמל רבעמ לארשיל וחרבוה ויריש

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]המואלו דיחיל – המלש הרות

.הרות רפס תביתכ תווצמו להקה תווצמ :ג"ירתל תווצמה ןינמ תא ם"במרה תעדל תומילשמה השע תווצמ יתש תללוכ – ךליו תשרפ – ונתשרפ
.הישיאו המואה לש םיחה זכרמב הרותה תא דימעהל אוה ,וללה תווצמה יתש לש ףתושמה ןניינע
.תירוביצה תוישיאה הניה "םעה תא להקה"ב הווצמה תוישיאהו רוביצה לע תלטומה הווצמ איה ,להקה תווצמ
הנש רחאל .תחא תינגרוא תוישיאכ ללכה לש ומויק ,רחא ןמז לכבמ רתוי ,יוטיב ידיל אב וב ןמזה אוה ,תיעיבש יאצומבש תוכוסה גחב המויק ןמז
םע ,תחא הכוסב בשיל לארשי לכ םייואר וב רשא תוכוסה גחב ,הטימשה תנש ףוסבש םיפסכ תטימשו ותמדא ילובי לע טרפה תולעב לוטיב לש
.ללכה תודחא תא תוארל אשנתמה טבמל המואה ישיא ורשכוה ,המואה יקלח לכ תא תדגאמה תחא הדוגאב םינימה תעברא תליטנ
רשא םוקמב"ו דחא חבזמו דחא ןהכ ידי לע 'ה תדובעל המואה תדחאתמ וביבס ,"'ה רחבי רשא םוקמה" אוה להקה תווצמ תמייקתמ וב םוקמה
."וילא םינופ תויפ לכש לת" " 'ה רחבי
,ןמרג ןמזהש תווצמבו הרות דומלת תווצמב הווצמש ימ קר אל ,"ךירעשב רשא ךרגו ףטו םישנ םישנא" המואה ישיא לכ קלח םילטונ הז דמעמב
.לארשי ללכ לא ךיישש ימ לכ .ללכ יוויצ רב וניאש ףטה וליפאו ולא תווצמב תווצמ ןניאש םישנ םג
.הרותהמ םיקרפ םלוכ ינפב ארוק ,תירוביצה תוישיאה אוהש ,ךלמה
:ךוניחה רפס לש ונושלב תאזה הווצמה שרוש
תויהלו הירבד עומשל םינמזה ןמ דחא ןמזב דחי לכה ולהקיש יואר ...ןושלו המוא לכמ ודרפי הבו הרותה איה לארשי םע לש ןרקיע לכש יפל"
ונדוהו ונרקיע לכ איהש ,הרות ירבד עומשל :הבושתה היהתו ,ונלוכ דחי ונצבקתנש הזה ברה ץוביקה המ רמאל ...םעה לכ ךותב אצוי לוקה
."ונתראפתו
.לארשי לש תימואלה היווהה זכרמ הרותה תויה תא עובקל האב להקה תווצמ :ונא וננושלבו
תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו" רמאנש ומצעל הרות רפס לארשימ דחא לכ בותכל" :(ךוניחה ןושלב) איהתווצמ ג"ירת תא תמתוחה הווצמה
."לארשי ינב תא הדמלו
הרות רפס יבגל ףאו .ויתובאמ שריש הרות רפסב אצוי וניאו ,ולש הרותה רפס תא ומצעל בותכל בייח דחא לכ :תישיא דאמ הניה תאזה הווצמה
תא ,ולש תדחוימה תואה תא תולגל ךירצ ונתיאמ דחאו דחא לכ ,וניתובאמ ונשריש המב ,ןכ םא ,יד אל .וב םיאצוי םא ,םינוידה ובר תופתושב
.ךתרותב ונקלח ןתו תניחב ,ולש דחוימה קלחה
דחא לכל ישיא הרות רפס תביתכ לש ג"ירת הווצמל אובל ונילע המוא ללכל הרותה ןינב איהש ,להקה תווצמ ,ב"ירת תווצמ ךותמש םידמל וניצמנ
.רשפא יא – הז אלב הזו .ונתיאמ
– ארקא 'ה םש יכ" קוספהמ תדמלנה הרותה תכרב תווצמ הניה ג"ירת הווצמ ן"במרה תעדל .ןינמב תומוקמ רפסמב וקלחנ תווצמה ינומ ,עודיכ
תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב רשא" הכרבה הניה הרותה תוכרבבש הלועמהש ורמא תוכרב תכסמב .וניזאה תשרפבש "וניהול-אל לדוג ובה
ללכב ה"בקה רחבש הריחבה לש הנבה ךותמ הרותב ולש וקלחב קוסעל ואובב טרפה לש הנוכנה השיגה תא אטבמ ,הזה הכרבה עבטמ ."ותרות
לש הרותה ןינבש וניבה אלש ,הליחת הרותב וכרב אלש לע הברח ץראהש ל"זח רמאמ תא ל"צז י"צרה ר"ומ ראב ךכ .ותרות תא הל ןתנו המואה
.המלש הרותל הכזנ וז ךרדב קר ,הלוכ המואה לש הרותה ןיינבל תוכייש ךותמ אובל בייח טרפה

סקילפ םחנמ ברה


הבושתהו תבשה

ןיבו "תבשה" ןיב רשקה תוהמ לע רוא טעמ ךוסנל יוארה ןמו "הבוש תבש" םג איה ךליו תשרפ ,וז תבש
."הבושתה"
?ךנידב השענ המ :ותוא לאש חמש ואצמו ,ןיק תא ןושארה םדא שגפש העשבש (בכ 'פ ר"ב) שרדמב ל"זח םירמוא
ינאו הבושת לש החוכ איה ךכ" :רמואו וינפ לע חפטמ ןושארה םדא ליחתהו "יל רפכתנו הבושת יתישע" ול רמא
."תבשה םויל ריש רומזמ" :רמאו ןושארה םדא דמע דימ !?עדוי יתייה אל
הבושתב בושל ןושארה םדא לש ותוקזחתה ןיב רשקה לע דומעל הסנמ םש שרדמה ישרפממ "הארמל דמחנה"
.תבשה תרימש ןיבל
וליפאש דעו ,החוכ לודג המכ דע עדי אל ךא םלועב הבושת לש תואיצמ הנשיש ןושארה םדא עדי ןכא וירבדל
ומצע לע ןיק לביקש תבשה תלבקמ דמל הז רבדו .ותבושת ול תבשחנ רבכ ומצע לע לבקמ םדאש "אמלעב הלבקב"
.תבשה תא לבקלו הבושתב בושל ,ןושארה םדא ,ומצע לע לביק דימ ,לעופב התרימש ידיל עיגה אלש ףא ,רומשל
." 'הל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ" רמאו חתפ
שרדמב םירואת וניצמו .ןושארה םדא תבושת ןיבו תבשה ןיב רשקה תא רוחש ביל השמ ברה ראבמ הנוש ךרדב
."… ריש רומזמ" רמאו הבושת השע תבשה תסינכ םע םויב ובו ,אטח םויב וב ןושארה םדא ארבנ וב םוי ותואבש
האירבה המלשנ אלש דוע לכש ןוויכמ !?הבושת תושעל ותוא האיבהו הקזיחש וז איה תבשה תסינכ עודמו
עגרב ,ךא רתוי תנקותמו המלש תרחא האירב 'ה ארבי אטחה ללגב אמש ובלב םדאה בשח תיהול-אה הריציהו
יכ ."הבושת לש החוכב הנומאה" ובלב קזח העבקנ תע התואב ,"ותכאלמ לכמ לא תבש ובש" תבשה הל הסנכנש
אקווד האירבה תא רוצעל היה ארובה ןוצרו ,ותבושתבו וב אלא יולת רבדה ןיאש םדאה ריכה ךליאו ןאכמ
ךישמי םדאהש ידכב םיהול-א ארב ,"תושעל םיהול-א ארב" םימיה תששב ארבש המ לכש – ודמלל וז הדוקנב
םדא חתפ דימ ."הבושתה לש החוכב" הלוכ האירבה תאו ומצע תא םילשהל ךישמיו ןקתל ךישמי .תושעל
ריש םג היה תבשה םויל ןושארה םדא רשש רומזמ ריש ותוא יכ "תבשה םויל ריש רומזמ" רמאו ויפ ןושארה
.'ה ינפל הבושתב בושלו תודוותהל תודוהל בוט – 'הל תודוהל בוט" לביקש "הבושתה תנתמל" ולש ללהה
.ולש "הבושת תבש"ל תויהל "ומלועב םדאה לש הנושארה תבשה" הכפה ךכו

ליפסירק ריפוא ברה
תיליע תרצנ ,"תיליע תורוא" ללוכ שאר


"תיליע תורוא" לע
.לילגב תריב תיליע תרצנ ריעב שממ הלא םימיב םקומה תשרומ ןרק לש שדחה ןיערגה אוה "תיליע תורוא" ןיערג
י"כ םיבשות 52,000 -כ םויכ הנומ "לילגה דוהי" לש תימואלה המישמהמ קלחכ הנש 45 -כ ינפל המקוהש ריעה
ללוכ לש ותוליעפ הלחה הנשה .הקירמא םורדו היפויתא ילוע ,םימעה רבחמ הלודג םילוע תייסולכוא הכותבו
לש ךוניחה תודסומל ינרות רובגת ,ריעב תסנכה יתבב הרות ירועש דצל .(םוי יצח) םוקמה ינבל תיליע תורוא
ןכ ומב .םיקיתוו םילוע תבלשמה תוליעפו "אביקע-ינב" רעונב תעונת ."לברא" ידוסיה ס"היב םזכרמב ד"ממה
.הנשה לגעמב בחרה רוביצל םיינרות םיעוריא
ןושארה "םלש םוי" ללוכ דוסיי לש הלענו השודק המישמל ונליא ףרטצהל םכל םיארוק ונא !הרות ינבו םיכרבא
םירועש תינכות ,(םויעב ארמג תינכותל – תורשפא) תונברל הכימס – "הכלה תינכות דמלת ל"נה ללוכב .ריעב
םינבר ירועשל העיסנ – עובשב םעפו .א"טילש והילא לאומש ברה ג"הרה יפמ רועש ,קוק ברה יבתכב הנומאב
.םילשוריב
הבהא לש תודהי עיפשהלו לילגב הרות רוא ריאהל ינחורה ונבומב "לילגה דוהי" לש שדוק תמישמל םיפתוש ויה
.הנומאו
.םיגחה רחאל דימ ה"עב םייקתת חוריא תבש
.058-377476 ליפסירק ריפוא ברה 052-372983 ןממ םהרבא :םיטרפל

םוגרתה רואל


וננושלבש תימראה
תוחילסה ןודא

.קלחל וכפהו תירבעל ורדחש םיימרא םישרוש הנממ תולדל הרטמב ,תוחילסה ןמ תחאב ןנובתנו סולקנואל עובשה חיננ
ןבה רשאכ … 'וכו היחמו תיממ ("אפרא ינאו יתצחמ" :טל בל 'בד פ"ע) אפרמו הכמה התא :וז החילס תיצמת – "יסמו יחמ"
ררועת אנא ,וניקלוהו ונאטח ,ךידבע םג ךינב םג ,ונא .ותוא לבקמ (ןודאה וא) באה ירה הבושתב רזוח אטוחה (דבעה וא)
(האופר ,אפרמ) אתוסאו (אפור) איסא תומשה .שרוש ותואמ (אפור) יסא :רבעב ,תימראב אפרמ אוה יסמ .ונילע ךימחר
.שטעתמש ימל םילחאמ ונאש
ןגמד איסא" .ךתוחספ אפר ,אפור – (גכ ר"ב) "ךתרגח יסא ,איסא" :ךכ תימראב עמשנ 'םירחא טושק רחאו ךמצע טושק' בינה
.ותוא םיכירעמ ןיא ,חרוט אלל םיגישמש רבד ;םניח הווש םניח אפור – (א חפ ק"ב) "יוש ןגמ
התואב .ךתעד לע הלע – ךתעד אקלס :ונממ רשא ,קלס וא קסנ :שרושה .לואשמ הלעמ – "אמלע ייחל לואש ןמ קיסמ"
קסא םא" :תירבעב םג ,ךכ .(הרבסו ןויע רחאל הלועש המ ןויגיהב םילעמ) הנקסמ םיקיסמ ;שא (םילעמ) םיקיסמ תועמשמ
אב ,'נה הלפנ קסנ שרושהמש ןויכ ,םימורמל קסונה (רטפוקילה) קוסמה םג ןאכמ .(ח ,טלק 'להת) "התא םש םימש (הלעא)
םיברבו ,הצומק 'מה ןכל – סוט ושרושש ,סוטמה תמועל ;(םיקוסמ ,קוסמ) 'מב חתפ אובי םלועל ןכלו ,'סב שגד המוקמב
.םיסוטמ
לש םילימה רצוא לע העיפשהש תפסונ ןושל – (תיניטלבו) תינוויב אלא ,תימראב ונניא הרוקמש תפסונ הלימ איבנ וז החילסמ
.ל"זח
םויכ Kollarlon תינוויבו Collarium תיניטלב אוה רוקמה .ריסאה ראוצב הרושקה לזרב (תלשלש) תרשרשב אצוי – "רלוקב קיפנו"
דונעש ןוראוצה וא קנעה אוה Collar תילגנאב .םיבלכ דחוימבו ,םייח ילעב תרישקל שמשמה רזבאל וז הלמב שמתשהל לבוקמ
הרשע" :וילע תלטומ תוירחאה – וראוצב יולת רלוק :ח"עבלו םיריסאל אקווד תסחייתמ הניא רלוק הלמה .םדא לש וראוצל
אלל ברעתה – יונפ רלוקב ושאר סינכה .ומישאה – רלוקה תא וב הלת ,(ב ,ז 'דהנס) "ןלוכ ראוצב יולת רלוק – ןידב םיבשויש
.הלוח הטימל אירב שאר :ןיעמ ,שיב ןיינעב ךרוצ

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םירופיכ םוי תארקל
היהי שדוק ארקמ אוה םירופכה םוי הזה יעיבשה שדוחל רושעב ךא" :(טכ-זכ ,גכ ארקיו) רמאנש ,הרותה ןמ הניה םירופיכה םויב םוצל הבוחה
."הימעמ התרכנו הזה םויה םצעב הנועת אל רשא שפנה לכ יכ" ."םכיתושפנ תא םתינעו םכל
אמש הנכס ששח שיש הלוח קרו .םיבייח םילוח םירופיכה םוי םוצב וליאו םירוטפ םילוח באב העשת םוצמש ,תומוצה ראש ןידמ רומח הניד ךכיפל
.םוצה תווצמ תא החוד שפנ חוקיפש ,םוצהמ רוטפ - תומי םוצה תובקעב
.םוצה תא ירמגל לטיבש ימכ בשחנ וניא ךכ ידי לעו ,ןכ תושעל וילע םירועישל תטעומ הליכאו הייתש ידי לע הנכסהמ לצנהל לוכי םאש אלא
ויפ לדוג יפל םדא לכ ,תחא יחל חפנישכ ויפ תא אלמיש רועישה אוה וימגול אלמ .תוקד עשת לכ וימגול אלממ תוחפ התשיש הנווכה הייתשבו
שילש ינש לש חפנ רועישכ אוה תבתוכ .תוקד עשת לכ (רמת ירפכ) תבתוככמ תוחפ לכאי ,הליכאבו .(רטילילימ 50ל 45 ןיב אוה םירגובמל עצוממה)
.חפנה יפל דודמל שיש אלא ,םרג םישולשכ אצוי הז םימ לקשמבו ,הליגר הציב
ךרצנה ןמזה ךשמש תועד שיש ינפמ ,תוקד עברא דע תוקד עבש וא הנומשל תוקספהה תא רצקי ,הליכאל הליכא ןיב תוקד עשת קיספהל לכוי אל םאו
שי יכ .הקד לכ וימגול אלממ תוחפ התשי תוקד עברא לש הקספהה רועיש ול קיפסי אל םא הייתשבו .תוקספהה תא םצמצי ןכלו ,טעומ הקספהל
.הליכא ןידמ הנוש הייתש ןידש םירמוא
ןיבמ וניא םיימש ארי וניאש אפורש ינפמ .וניד המ ,םיימש ארי אפור רופיכ םוי ינפל לואשל ךירצ ,תושפנ תנכס ותלחמב שי אמש קפתסמש הלוח לכו
םאו .רחא אפור לאשי םיימש ארי אפור אוצמל לוכי וניאש ימ קרו .לוכאל םיבייחו הנכסב םהש םילוחה לכל רמול הטונ ןכלו םוצה תובישח תא
.םוצה תא החוד שפנ חוקיפ קפס םגש ינפמ .םירועישל התשיו לכאי ,ןטק ששחה םא וליפאו ,וייח תא ןכסי םוצה אמש קפס שיו ,לאש אלו םוצה עיגה


תא רובשל ,סוסיה אלל ,דיימ קסופ היה ,תושפנ תנכסל לק ששח היה וב םוקמ לכבש ל"צז קסירבמ םייח ברה לע םירפסמ
.םוצה
?םירופיכה םוי םוצב ךכ לכ אוה לקימ עודמ :וידימלת ותוא ולאש םעפ
!שפנ חוקיפ תוכלהב רימחמ ינא ,םוצה תוכלהב הלילח לקימ ינניא :רמאו םייח 'ר םהל הנענ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"אובלו תאצל דוע לכוא אל"
…הנממ הלענ הגרדמל אובל לכוא אל – יתגרדמ תאצל רתוי לוכי יניאש םושמ
(ןילבולמ ןהכה קודצ יבר)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
הירוהו לאכימ ןרקמ היפיצב

.םייתנשע ינפל םתנותח ברע םיכרד םיכרד תנןאתב ופסנ ,ודרפנ אל םתומבו םהייחב רשא םימיענהו םיבהאנה רגה הירוהו אנוא לאכימ
,תורדש הרייעב דסח ישעמב התוליעפ תא תדקממו דסח תורוא תתומע תרגסמב תלעופה הירוהו לאכימ ןרק תא םרכזל ומיקה רגהו אנוא תוחפשמ
.תלייח הרומכ הירוה התריש הב
הז עצבמל המירה הירוהו לאכימ ןרקו ,תורדשב הז ללכבו ץראה יבחרב בחרנ ףקיהב ןוזמ יכרצמ תקולחל םיכרענ ונא ט"לעבה תוכוסה גח תארקל
.הדבכנ המורת
תחא יכ תנייצמו ,לולאב ט"כ – הנשה שאר ברעב לחש הירוה לש התדלוה םוי תא לעי הריכזמ ,לאכימ לש ומא ,לעי י"ע ונילא חלשנש בתכמב
לע התוא םיבבוסה תא טולקל "עמוש בל"ו תוחוקפ םייניע ,הנושלו תלוזל הנכו תיתימא תוסחייתה התיה התודלימ רבכ הירוה הנייטצנ ןהב תונוכתה
.םהיתוקוצמ
:הבתכ ךכו התריש הב ,תורדשב תינודעומב תוכירדמה תחא לע הירוה הבתכש בתכממ ןטק עטק ףרוצ אמגודכ

.תינודעומב הכירדמה לע יתבשח םויה …"
.םישדוח המכ רבכ לטבומ הלעבו דואמ טעמ החיוורמש השא וז
.םידימא יד אקווד םהש היחא לצא ןויקינב תדבוע איה התסנכה תמלשהל
לע יאוולה … תננולתמ אלו הקלחב החמש איה לבא .הזכ בצמ לבקל השק דואמ יל היהו ,הנממ הבוט תוחפ הברה יתייה הבצמב יתייה ולש יתבשח
"… םלוכ

הקדצו הבושת הליפת" ירהש ,"רואה ןמ טעמ"ב יזכרמ םוקמ ,ורבחל םדא ןיבש דסחה ישעמ ואצמי – הבוש תבש – וז תבשב יכ הפצמו הנופ לעי
."הריזגה עור תא ןיריבעמ
.הרזעל םיקקזנה ןעמל לועפל הבחר דיב ונל עייסל חותפ ובלש ימ לכל אורקלו התשקבל ףרטצהל אלא רתונ אל ונל
.02-6535611 ןופלט .91033 םילשורי 33044 .ד.ת "דסח תורוא" תתומע :תומורתל


תיטפשמה "תמוצב" הרזע
םיערופ י"ע ופקתוהש תעב םקשנ תא ליעפהל וצלאנ רשא םידוהיל עייסל איה התומעה תרטמ ."תמוצב" תתומע ןויצע שוגב המקוה הנורחאל
.לארשיב טפשמ יתבב ,קתע ימוכסב םייוציפ תועיבת ,םיילארשי לאמש יגוח דודיעב ,םדגנ ושגוה ךכ בקעו םיברעב ועגפ ,ע"שי ישיבכב םייברע
.תמא ןמזב ץעיילו עייסל לכויש ,ןיד יכרוע לש יעוצקמו יטפשמ ךרעמ תמקהל התומעה תלעופ ,םיעבתנל יפסכה עויסל רבעמ
ילארשי ףאש דועב תוערפה לכ לע ףסונ ,סיכב םג ונב תוכהל ונביואל תרשפאמה תידרוסבאה תיטפשמה תואיצמה יונישל התומעה תלעופ ןכ ומכ
.םהיללעמ ןיגב אוהש לכ יוציפ היחרזאמ יממ וא תיטסירורטה תיאניתשלפה תושרהמ לביק אל דוע
התומעל הפי ןיעב םורתל רוביצל האירקב ואצי ,ןלוג ןתיא רמ ,תרפא ריעה תצעומ שארו ,ןייטשדלוג לואש רמ ,ןויצע שוג תירוזאה הצעומה שאר
.תרפאו ןויצע שוג יבושיי ינברו והילא יכדרמ ברה צ"לשארה ג"הרה וז האירק לע םהידי תא וכמסו
.053-980019 ,050-225354 ,053-253066 :ל תונפל אנ הלבק תלבקל .111153 תובש ןולא ףינס יחרזמ קנב :ןובשח רפסמ .םכיתומורתל הפצנ
.90908 הדוהי ןופצ .נ.ד ,עוקת "תמוצב" תדוקפל קיש חולשל םג ןתינ


וחיריב ישיש םוי ללוכ
קלחכ ,וחירי רוזאב םידמול ונא ,באב העשתו םילשורי םוי ,ח"ר ,אבר אנעשוה :ןוגכ םידחוימ םיעוריאב ןכו ישיש םוי לכ ,םינש רשע הזמ
הווחב םידמול ונא זאמו תומוהמה ץורפב ונממ ענמנש דע "לארשי לע םולש" תסנכה תיבב ונדמל תונושארה םינשה עשתב .וחירי תבישימ
.C חטשב וחירי לש תיברעמ-םורדה הסינכל ךומס "וחירי תואובמ"בש
.וחירי הפצמו ריאמ ןוכמ ,ברה זכרמ תובישימ רקיעב אב םידמולה רוביצ
.ברה זכרמל הרזח 14:30 .החנמ 13:10 .רקוב רדס 09:30 .םידימלת ףוסיא 08:45-09:15 .ברה זכרממ האיצי 08:30 :וניה ישיש םוי רדס
.ימלשוריה דומלתה ןוכמ שאר ,סלב םהרבא ברה לש רועיש םייקתי הנשה שאר תארקל
ל הלוענמ"ב ,הרותה דומיל י"ע טרפבו שדוקה ץראב ונתזיחא תא קזחל ונילא ףרטצהל יללכה רוביצהמו םידמולה רוביצמ שקבנ ישיש םוי ללוכ
."לארשי ץרא
.(דבלב ישיש ימיב 053-916037) 02-6513368 :םיטרפל


םירופיכה םוי תארקל – "םייחה דעצמ"

ירשתב 'ז ינש םויב םייקתי דעצמה .שדקמה םוקמל ךומס "םותי שידק" קועזל – םייחה דעצמב – דועצל םיאצוי םהיתוחפשמ ינבו רורטה יעגפנ
.16:30 העשב (24/9)
.יברעמה לתוכל דע הדעצ ,"ורבס"מ האיצי :לולסמה
.דעצמב ואשניש ד"יה ןהריקי תנומת תא איבהל תושקבתמ תוחפשמה
.02-5388999 ילוק את 02-9963965 :םיטרפל


ללפתהל םילוכי םניאש הלא
םידוהיל ,ללפתהל םילוכי םניאש וללה םידוהיל רוביצ חילשל ךתוא השוע ינירה ,שריה" :וידיסח רחאל קצוקמ יברה רמא םירופיכה םוי ברעב
"!תומשנ תוקובד םלוכ םילתכה לע :תעדל ךילע .םיתמל םג אלא דבלב םייחה האל אלו ,ןאכ םניאש הלאלו ןאכ םהש הלאל ,תורעיבו תודשבש
"זונגה רוא"

םיינרדומה םייחב הבושתה
."םיינרדומה םייחב הבושתה" אשונב ,ןג תמר לש ישארה הבר ,לאירא בקעי ברה לש ותאצרה ה"זעב םייקתת (24/9) ב"סשת ירשת 'ז ינש םויב
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל .ןמזומ רוביצה .20:15 העשב ביבא לת 13 קורס ןב 'חרב הדוהי לכיה תסנכה תיבב םייקתת האצרהה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design