English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  ג"סשתה אריו תשרפ

ג"סשתה אריו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
ןיידהו רוגטקה ,רוגנסה

םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ 'ה ךליו"
(גל ,ח"י) "ומוקמל בש םהרבאו
(א ,ט"י) "... המודס םיכאלמה ינש ואוביו"

םינפ ול ריבסמ ןיידהש ןמזה לכ ,הזה רוגנסה
.רוגנסה קתתשנ - ןיידה ול דמע .תוכז דמלמ אוה
ןיתממ - תוכז דמלמ רוגנסהש ןמז לכ ,הזה רוגטקה
.ותוחילש תושעל ךלוה גרטקמה ,רוגנסה קתתשנו ןיידה ול דמע
(ה"כ ט"מ הבר תישארב) ."המודס םיכאלמה ינש ואוביו - ומוקמל בש םהרבאו - 'ה ךליו" :ךכ


ןורחאה עגרה דע

... ולקסל - (ןודינה תא) ותוא ןיאיצומ ןידה רמגנ
.ודיב ןירדוסהו ןיד תיב חתפ לע דמוע דחא
.והאור אהיש ידכ ונממ קוחר סוס לע בכור דחא םדאו
תוכז וילע דמלל יל שי :(ןידה תיבל) דחא רמוא
... ודימעמו ץר סוסהו ןירדוסב ףינמ הלה
וירבדב שממש יש דבלבו ,םימעפ שמחו עברא וליפא
.לקסיל אצוי - ואל םאו ,והורטפ תוכז ול ואצמ
('א הנשמ 'ו קרפ ןירדהנס)
!וניבא םהרבאמ - ?ונדמל ןכיהמותוהלב םולח

םינידה ובשי ,לקסל יתאצוה
.שאר ודינה םדו
תאטח ץיברה רשא שיאה ,רורא
!שונא בל חתפל

תופחיה ילגר טהול קבא ךשנ
;לדו ךלה יחכ
ביתנה ךראל םירוח רבצ יצוק
.לעמ השחמ קחשו

הנפא שיו .דעצא ,דעצא הכו
:ןיתמא ,טיבא ירחאו
שיאה ותוא ידיב רדוס ףנוה ילוא
?ןיד-תיב ףס לע

לחר
ןורחא סנא'צ

היולג תחאה :תוכרעמ יתש ןב הזחמכ ונינפל ףשחנ ,הרומעו םודס תשרפב "ושנעו אטחה" רופיס
.היומס הינשהו
ךותמ ויתונבו טול תלצהלו ,לעופב םודס תכיפהל םידע ונא ,ט"י קרפב תשרפנה ,היולגה הכרעמב
אצומ הבו ,"דוגרפה ירוחאמ" לוכיבכ תשחרתמה תרתסנ הכרעמ תמדוק וז הכרעמל ךא .הכיפהה
הירוגנס דמלל הפ ןוחתפ ול ןתונ ףאו ,"םייטפשמה וילוקיש"ב םהרבא תא ףתשל ןוכנל ה"בקה
.ןידה רזג לע רערעלו
השרפמ םידמל ונא "טפשמו הקדצ תושעל" םימלועה ןוביר לש וכרד רבדב םילודג תודוסי המכו המכ
לא 'ה לש החיתפה ירבדמ הלועה - הרואכל ההומת - תחא הדוקנב דקמתהל םעפה שקבנ םכותמו ,וז
:םהרבא
הבר יכ הרומעו םודס תקעז :'ה רמאיו"
.דאמ הדבכ יכ םאטחו
,ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא
.(אכ-כ ,ח"י) "העדא - אל םאו ,הלכ - ושע
םתקעצ רשא םישעמה תרמוחב םודס תכיפה תא ה"בקה הלות ,הלא םיקוספל י"שר לש ושוריפ יפ לע
- "התקעצכ" אלש ררבתי םא ךא .,הלכ םמע השעא זא וא - העומשה ירבדכ - 'ושע' :וינזאל העיגה
."םתוא הלכא אל ךא םירוסיב םהמ ערפהל ,השעא המ העדא"
תא רתוסכ אוה הארנ ירהש ,וטושפכ ולבקל השק ךא ,ארקמ לש וטושפל םנמא ןווכמ הז שוריפ
ונתעד לע הלעי יכו ."םתובשחמ לכו םדא ינב השעמ עדוי ומש ךרבתי ארובהש" :לודגה רקיעה
?ורושאל בצמה תא ררבל ידכ 'חטשל תדרל' וילעו ,םודסב שחרתמ המ עדוי וניא םלוע לש ונובירש
?הרסח היצמרופניא וזיא
יפכ לכה .הייארב אלא תושפנ יניד וקספי אלש םיניידל דמיל" :שרפמ אוהו הז ישוקב שח י"שר
." 'הגלפה' תשרפב יתשריפש
ןייצמ םשו ,(ה ,א"י) "... לדגמה תאו ריעה תא תוארל 'ה דריו" :המוד יוטיב רמאנ לבב לדגמב ןכאו
ואריש דע ןודינה ועישרי אלש םיניידל דמלל אלא ,ךכל ךרצוה אל" :אמוחנת שרדמ תובקעב - י"שר
."וניביו
םודס תשרפב ההימתה תא בשיל ידכ יד םהב ןיא ,'הגלפה' תשרפל םיפיה ,הלא םירבדש אלא
לכש (השחמה םשל לאשומ יומיד) ירופטמ יוטיבכ" 'ה דריו" םילימה תא שרפל ןתינ םש ןכש ,הרומעו
הרופטמ 'אנ הדרא' יוטיבה ןיא ונתשרפב לבא ,טפשמב קדקדל דציכ םיניידה תא דמלל ותמגמ
:היד הרורב הניא תמאב הנומתהש הארנ ,םלוע לש ונובירל םהרבא ןיבש גולאידה ךותמו ,אמלעב
,(דכ ,ח"י) "ריעה ךותב םיקידצ םישימח שי ילוא" :לאוש םהרבא
םוקמה לכל יתאשנו ריעה ךותב םיקידצ םישימח םודסב אצמא םא :דיתע ןושלב ובישמ ה"בקהו
תוטשפב תונעל ה"בקה לע היה ןכ אלמליאש ,היצמרופניא וזיא ןיידע הרסחש אופא עמשמ ."םרובעב
... ןמזה לע לבחו ... הרשע וליפא ןיא ,םיקידצ םישימח םודסב ןיא :הווה ןושלב
. . .
:םישקו םיהומת םירבד ,ונקוספל ושוריפב רמול זוע ארזע-ןבאה ביהרמ ,הלאשה תרמוח לשב
... "קלח ךרד לע אלו לכ ךרד לע ,קלח לכ עדי לכהש תמאה יכ"
.טורטורפב תוארלו תדרל אוה שרדנ ןכ לעו ,תיטרפ אלו תיללכ איה ותחגשהו 'ה תעידי :רמוא יווה
ותוא ףקות ,ן"במרה יכ ןייצנ םא יד ךא ,ארזע- ןבאה לש ומלוע תפקשה םע דדומתהל םוקמה הז אל
- ונייה "(ו ,'ב היעשי י"פע) 'וב וקיפשי םירכנ ידלימ' דוס וב רמא םהרבא 'רו" :בתוכו תופירחב
.הרות לש הכרדמ ותוא התטה ,החגשהב הרפכש ,תינוויה היפוסוליפה
םג ךא ,"ןידה תדימ"ל "םימחרה תדימ"מ איה הדיריה ויפלו דוסה ךרד לע שוריפ עיצמ ומצע ן"במרה
היצמרופניא וזיא לש הרוריבל דע תדמועו היולת תרתונ וז הדירי עודמ רורב אל ,הז קומע שוריפל
.תפסונ
... ןורחאה עגרה דע
לש ושוריפ םייניע ריאמ המכ וארו ואצ ,םיינשרפה תונויסינהו לכ ףרח ,םיבותכבש ישוקה עקר לע
:וירבד הכו ,היולגה הכרעמה םע היומסה הכרעמה תא רשוקה ,ונרופסה
םלוע יאב לכ ועדיו ,(םיחרוא סינכהל) בדנתמה טול לע וממוקתיש םבל לעופב הז הארא ':...האראו אנ הדרא' "
.לודגה שנועה היה םניח לע אל יכ
םודס ישנא ריעה ישנאו" :רמאנש ,םיכאלמה תוחילשב עדונ הז םגו .החומ םהב ןיאש םלוכ ושע - 'הלכ ושע'
."(םדעב החומ ןיא) םילכמ ןיאו (ה ,ט"י) 'הצקמ םעה לכ ,ןקז דעו רענמ תיבה לע ובסנ
םודסל םיכאלמה תדירי לע המידקמ העדוה אלא ,ירופאטמ יוטיב "אנ הדרא" ןיא הז שוריפ יפל
תא תיפוס ץורחל וירחאל קרו ,ןורחא ןויסינב םודס ישנא תא דימעהל המגמב ,טול תיבב חראתהל
.םלרוג
אלא ,"הארי קדצה"ש ידכ קר דעונ אל הז השעמ יכ ,רמולו ונרופסה ירבד לע ףיסוהל יוארה ןמ ילואו
.םונהיג לש וחתפ לע ןורחא סנא'צ םודס ישנאל לעופב תתל ידכ
תנבומ הז עקר לעו ,ערל בוט ןיב רוחבל ,םדא לכל "הנותנ תושרה" ןיידע ךא ,"יופצ לכה" םנמא
,םיקידצ תדע הב תמייק יכ ררבתי םאו ,"תיביטקלוק השינע" םודס שנעת לבל םהרבא לש ותעיבת
.םשפנ יחת רעצמלו ,םרובעב ריעה לכ לצנית
ףקותמ ולצינ ןכא םהו ,ויתונב יתשו טול םא יכ ,םודסב קידצ רתונ אל יכ ררבתמ רבד לש ופוסב ןכא
."עשר םע םיקידצ תופסל" ןיא יכ עבוקה יהול-אה טפשמה
. . .
.ללכהו טרפה תגהנהב ךרבתי 'ה ךרד תא ריאמ ,ארקמ לש וטושפ תא םלוהה - הז שוריפ
םהל ןתניהל לוכי ןיידע ,רוביצב וא דיחיב השופו עשרה לחלחמ הב תואיצמב םגש ןאכמ םידמל ונא
."ןקתל ןתינ - קלוד רנה דוע לכ" יכ ,םניד רזג ינפל ןורחא סנא'צ
,תותואה תא ארוק וניאו ול ןתינש סנא'צה תא ץימחמש ימו
.תואצותב אשי - אוה קרו - אוהו ולש הלוכ תוירחאה

תרופ ןנח

המוקת תדמע


!הבוהא ץרא יקעז

תוכהל ,די םירהל ןיא ,הרקמ םושבו םינפ םושב יכ ,"לבא" אללו תוגייתסה אלל ,ריהבהל שי ,תישאר
ץרא לע רוהטה קבאמה תא םיתכמ וז הזולנ ךרדב גהונהו ,ל"הצ לייח לש ודובכב וא ופוגב עוגפל וא
.הלוכ המואב עגפו ,לארשי
חלושה ,ןוחטיבה רש ,ינידמה גרדב קר אלא ,םהידקפמבו ל"הצ ילייחב וניא םיזחאמב קבאמה
.הקיתשב - וילע הפחמה הלשממה שארבו ,םתוא
הלבנ ישעמ םה ,םיישיא םיסרטניאו םילפש םייטילופ םילוקישמ םיעבונה ,ןוחטיבה רש לש וישעמ
.הקיתשב םהילע רובעל ןיאש
תיטרפ המדא הניהש ,םתמדאמ םידוהי יוניפ לש ריפחמה דעצה םצע דבלמ ,דעלג תווח לש היוניפ
ןוחטיבה רשש ,אלפ ןיא .הירורעש איה ,הנממ היבשות תריקעו עמשמ יתרת םימדב התנקנש רשא
- תוליצאבו שפנ תרובגב - ומע השביגש םכסהל שחכתמו ,המרמו האנוה ךות וישעמ תא השוע
תואמרו רקש ךות םישענ ,ולאכש הלבנ ישעמש אלפ לכ ןיא ןכלו "הריבע תררוג הריבע" .רז תחפשמ
תוליעפל" תבשב ועסוהש םילייחה יפלכ בזכו האנוה ךותו ,ישארה יאבצה ברב םירבד תילתו
."תיעצבמ
תובישיה ינב תא דדועלו תופצלו ,ל"הצ ןיבל ידרחה רוביצה ןיב ןומא יסחי תכרעמ תונבל רשפא ךיא
לש וילוקיש רהוטב ,ןומא תתל םילוכי םה ןיא םא ,דוקיפה תומרל ועיגי ףאו ,יאבצ תורשל וסייגתיש
!?ינידמה גרדה
,םעב ערק ןויסינ ךות ,ל"הצ ילייחב יניצו יטילופ שומיש ןוחטיבה רש השוע דציכ אוה םיהדמ הזחמ
.דבלב ישיאה ודמעמו ודובכ ןעמל לכהו וידקפמו אבצה יוזיב ךותו
.ועורזב קוחה תרפהו ונושלב קוחה תוממור
וישעמ לומ ותקיתשב רתתסהל דוע לוכי אל ןורש לאירא יכ תעבוק ימואלה דוחיאה - המוקת
רדסהל עיגת הלשממה יכו ,ודיקפתמ רטופי ןוחטיבה רש יכ םישרוד ונא .ןוחטיבה רש לש םיעשפנה
.תילמרופ הניחבמ תואנה םדמעמ תא רידסתו ,םיזחאמב םיבשייתמה םע
הרותל ,לארשי ץראל תונמאנה תוגלפמה לכ הלשממהמ שורפל תובייח ,ועצובי אל ולא תושירד םא
.דוכילל תיכרע הביטנרטלא ןהב ביצהלו תוריחבה תא םידקהל ,תבשלו
םהו ,םדובכ תא סמרש ןוחטיבה רש לש ודימ םנובלע תא ועבתי ,ל"הצו תמאה ,תבשה ,לארשי ץרא
וילעו) .המואה תגהנהל ותוכז תא דבאמ הסג לגרב םהב עגופש ימ .ותנוהכב םימי ךיראי אלש םיברע
(.ותיבב תבשלו דבכיהל
םיזחאמה ישנאל שדקומ
."םינבל ןמיס תובא השעמ" ןמיסב ,לארשי ץרא יבגרב ,תוריסמב םיזחאנה
,םיזחאמב םיזחוא ונחנא קר אל יכ תעדל
.םיזחאמה "ךרד" ,ונב תזחואה איה לארשי ץרא אלא


היריב תמדא

המוק-אלמ הדשב ופוג תא חטש אוה
.הקירבה ןיכסכ וניעו
המודקה ,תיארפה ,םישרטה תמדאו
.הקיזחהו הספת .וב הזחא

!ןאכמ והולטלט" :וצ ןתנ אבצל
"!ונמיקנ וילגר לע וחרכ-לע
,ןטש-תב ,הזעה םישרטה תמדא ךא - -
,ונממ תופרהל התצר אל

.םת דע והולגלג בג לעו םינפ לע
.והוכשמ
.עורזב והוררג
םוי-ותוא הנתנ אל םישרטה תמדא ךא
.ערקל הילעמ ופוג תא

שלתנ אוה שלשו
הרזח-קרזו
- םעפ ידמ ךלשהו םקוהו
,הרפא םידש-תב ,םישרטה תמדא יכ
.םהנו חכב והתפדר

שלתנ אוה שלשו
,הרזח-קרזו
.רדנ ול הרדנ איה שלשו
הרקענ רדגה םימעפ שלשו
.רדגה הבציתה שלשו

ידע םע לולכמב :םיאורה ורמא זא
.תראפתל תוצרא תושובל
,ךכ לבא
,ידוהי םדא לש ופוגב
!תרחא המדא קיזחת אל

ןמרתלא ןתנ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]רעשו תלד ,חתפ
.רעשו תלד ,חתפ :ונתשרפב םג ךכו .יארקמה רסמה תרהבהב הלשמ תדחוימ תועמשמ רופיס לש הרואפתל
רשפא חתפהמ .חרוא ירבוע ירחא רותל תנמ לע - םימשה תוחור עבראל חותפה חתפ ל"זח ירבד יפל - 'להאה חתפב בשוי' םהרבא
.רזה ךלהה תארקל ץורל םג
תללוחמ םג ,םישנא ןיב ץיחכ ,תלד .רחאה ינפב ,רזה ינפב םמצע םירגוס םה קר .תלדה תא הנושארל םיאצומ ונא םודס ישנא לצא
יוטב אלא םניא םודס ישנא וכוה םהב םירוונסה .טול לש ותלד תא רובשל םודס ישנא םישגנש יפכ ,התוא רובשל ןוצרה תא
.'ךלש ךלשו ילש ילש' תרמואה ,'םודס תדימ' יהוז .'חתפה אוצמל ואליו' - תלוזה יפלכ ןורועל
םוקמ אוה רעשה . (הבר תישארב) 'םהילע טפוש והונימ םויה ותוא' - םודס רעשב בשוי טול .הנוש רעשה לש ודיקפת םלוא
םש סנכמ ,לאוגה תא רעשב שגופה זעובכ ,בשו רבוע לכל תושיגנה ינפמ ,תישאר .'ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש' - טפשמה
,דועו .'וריע רעש יאב לכב תח ינב יניעל' ,יבמופ ןפואב הלחנ הנוק םהרבא .(אי ,ד תור) 'רעשב רשא םעה לכ' ףוסבלו םינקז הרשע
'ןורמוש רעשב לקשב םירועש םיתאסו לקשב תלס האס' ךכו .'רעש' יורק קושה ריחמ וננושלב םויה דעו ,םש יוצמ קושהש
.(א ,'ז 'ב םיכלמ)
;לוחל שדוק ןיב שדקמה תיב ירעש ;ביואל דידי ןיב םיניחבמ ריעה ירעש - םוחית לשו ןוניס לש תועמשמ שי רעשל ,ךכל רבעמ
תא רומשל תנמ לע ,רכממ לכ ירכומ ינפבו םילכורה ינפב תבשה ינפל םילשורי ירעש תא לעונ הימחנ .םימשל ץרא ןיב - שי רעשו
םיבשוי םירשו םיכלמ תאזה ריעה ירעשב' ואבי יכ הווקת ךותמ - הימרי תאובנבש וצה תא הימחנ םייק ךכב .םילשוריב התשודק
(הימחנ ימיב רוצ תמגוד) הרזה תוברתה ןיב דירפמ רעשה .'םלועל תאזה ריעה הבשיו... םיסוסבו בכרב םיבכור דוד אסכ לע
,םישלחה לש םהיכרצ תא הרבחה ינפב םוסחל אב וניא רעשה ךא .יעיבש ישדקמ םע ןיבל ,תבשה לש התשודק תא הריכמ הניאש
לא יקנ םדו ,וסומחת לא ונות לא המלאו םותי רגו ,קושע דימ לוזג וליצהו הקדצו טפשמ ושע - 'ה רמא הכ' :הימרי תאובנכ בושו
.'ואסכ לע דודל םיבשוי םיכלמ הזה תיבה ירעשב ואבו... הזה םוקמב וכפשת
.ילארשיה ןויבצה תרימש םוקמו תומלוע שגפמ םוקמ ;הדרפהו תוצבקתה םוקמ ;ןוניסו שגפמ םוקמ אוה ,אופא ,רעשה
רעשב םינויבא' וב ךופה בצממ הלילח .ךכ םשל רעשב בשוי ךלמה םגו ,'טפשמ רעשב וגיצה' .הרותב טפשמה ינייפאמ םה הלא לכ
תרוקיבה ןונגנמ תא לארשי ינב וחד ,'חיכומ רעשב ואנש' רשאכ .טפשמה לכיהב עמשנ ןויבאה לוק ןיא רשאכ רמולכ ,'וטה
,םודס תדימ (יפל תוגהנתה דגנכ=) לע הפוכ ףאו ,תלוזה לא תוחיתפ שרוד הרותה טפשמ .הרותה טפשמ לש ודיקפת אוהש תיכרעה
.שלחה ינפב וירעש תא חתופו ,תויכונאה תוברת תסינכ תא ענומ ידוהיה טפשמה רעש :ורצבמ וניא םדא לש ותיב .תלוזל המוטאה
סירב לאכימ ברה
הרפע - ןימינב לט ,ץרא יטפשמ ןוכמ

ןימינב לטב - "ץרא יטפשמ"
םירבוחמה םימכח ידימלת דימעהל שקבמ ,הרפע הכאוב ןימינב לטב ןכושה ,"ץרא יטפשמ" - טפשמו הרותל הובגה ןוכמה
לע ,תאזו .םיעבונ םה ונממ רשא ,שדוקה רוקמ לא םייחה תא רבחל םישקבמה ,"םייחה ץפח לכו םייחה תפיאש לכ"ל םתייווהב
םה םיטפשמה"ש ,תולגל ןתינ החוכמש ,"תובחרתההו הלשממה ,דובכהו רשועה ,ויתוקושתו ןיינקה" לש הקימעמ הנבה דוסי
.(ג ,ותיחתו לארשי ,תורוא) "לארשיב םישדק שדוק
,םינווגמו םיבר וב םינודנה םיאשונה .וז המגמ לש םירוכיב ירפ אוה ,ןוכמה תאצוהבש "ןוידו ןייד ןיד - ץרא יטפשמ" רפסה
תישונא תויתריצי :םיאשונה ןיב .הרותה ןיד לש ותוהמו ןוידה ךילה ,ןיידה דיקפת תא ןוחבל ןויסינה ,אוה םלוכל ףתושמהשכ
.דועו ןוידה תויפוס ,הרשפ ,ןידה תרושמ םינפל הקיספ ,תימצע ןיד תיישע ,ןידה ןמ אלש השינע ,היתולובגו
ירקוח םידמולמו הרות ילודג םינייד לש םהירמאמ םע וירומו ןוכמה ידמול לש םיקימעמ םירמאמ םיפרטצמ ףקיהה בחר רפסב
.ירבעה טפשמה
.(דוד) 064-239682 :םיטרפל
ברקתהל תעו קחרתהל תע
תוחילשו הרבח לע ךשמה
יפכו .םידוהי יפלכ םג הרמאנ ,(ו ,א תובא) עשרל רבחתהל אלו ער ןכשמו ,(ט ,ב תובא) ער רבחמ קחרתהל םימכח תרהזא .א
.(זל ,כ ,ב ה"בד) "ךישעמ תא 'ה ץרפ" ,עשר היהש ,לארשי ךלמ והיזחא םע רבחתהש רחאש ,טפשוהי הדוהי ךלמל איבנה רמאש
רפוסמ ןכו .(ב ,ביק םיחספ) םתונציל רחא םוכשמיו םינציל היבשוי ויהש םושמ ,ביצנכשב ורודי אלש וינב תא הווצ שודקה ונברו
,ותברקב וצפחש ץראה ימע ןיב רוגלו םירפוסו םימכח לש ריע בוזעל אמסק ןב יסוי יברל ועיצהשכ (ט ,ו תובא) הרות ןיינק קרפב
אמש ששחש ינפמ ,"הרות םוקמב אלא רד יניא ,םלועבש תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא ,ינב" :רמאו הנע
םימכח ולישמהו .(ב ,זמק תבש) לשכנ ןכא - הזב רהזנ אלש ךרע ןב רזעלא 'רו .םיבוט םישעמבו הרותב ותלעממ דבאי םתעפשהב
הערל - הער הרבחהשכו .טעמ םשבתמ ,רבד הנק אלש ףא םשל סנכנה לכש ,םימשב לש תונחל הבוטה הרבחה תעפשה תא
.(א ,ביק ןירדהנסו ,א ,אמ ןישודיקב ןכו ;הכ א"רדרפ)
ידכ דימת םימכחה לצא בשילו םיקידצל רבחתהל םדא ךירצ"ש (א ,ו תועד) ויתוכלהב ם"במרה הרוה ,דועו הז לכ ךמס לע .ב
ןיאו םיער היתוגהנמש הנידמב היה םא ...םהישעממ דמלי אלש ידכ ךשחב םיכלוהה םיעשרה ןמ קחרתיו ,םהישעממ דמליש
."...םיבוט ךרדב םיגהונו םיקידצ הישנאש םוקמל ךלי - הרשי ךרדב םיכלוה הישנא
רתויו ,היגהנמבו הישעמב הבוט רתוי ןהמ תחא ,לארשימ תורייע יתש וליפא אלא ,דוע אלו" :ריהבהו ףיסוה דמשה תרגאבו
רבכו .הבוטה ריעה התואל םיבוט ךכ לכ םניא הישעמש הנידמ התואמ תאצל 'ה ארי ביוחי - תרחאה ןמ תווצמל תענכנו תקדקדמ
ןואצמי ילוא :(בל ,חי תישארב) ביתכד ,םודסמ הזל ודמלו ,םיקידצ הרשע הב ןיאש ריעב םדא רודי אלש ,ל"ז וניתובר ונוריהזה
."הרשעה רובעב תיחשא אל רמאיו ,הרשע םש
םיררוגתמ הל ביבסמש תורמל ,הבוט הנוכשב יח םדאשכ םג אלא ,דדובמ בושיב אקווד רוגל ךירצש הארוה ולא םירבדב ןיא
.וירבחו וינכש םהש ,ותנוכש יבשותמ ללכ ךרדב עפשומ ומצע אוה ,םיבר הרות יבזוע
,טי ארקיו) "אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חיכות חכוה" ונווטצנ ןכו .םלוע לש ונוקיתל תוירחא םדאל שיש רורב םנמא .ג
עיפשהל הווצמ ךכ ,ינעל הקדצ תתל הווצמ שיש םשכו ."ךומכ ךערל תבהאו" :אבה קוספבש הווצמהמ עבונ וז הווצמ שרושו ,(זי
:םיאנת ינשב תאזו ,הרותמ םיקוחר תומוקמב םג תיכוניח תוחילשל תאצל הווצמ ןכלו .תעדב םיינעל רסומו הרות
.(הרות ונממ עומשל םיצורש שיש (א
.הערל עפשוי אל ותחפשמו אוהש (ב
רוגיש בוט - םנוקיתל לועפל תוחילש ומצעל האורו ,וינכש לש םהיתונורסח לכל עדומו ,ותנומאב ףיקת אוהש ימ קר ,רבד לש וללכ
.הערה הרבחהמ קחרתהל וילע ,ומצעב לקלקתיש אלב םיקוחר לע עיפשהל לוכי וניאש ימ לבא .םנקתל ידכ םברקב
יאדוש ,השודק הלוגס םהב הזונגו ,ה"בקה לש וימוחר וינב םהש .לארשי תיב וניחאמ האנשב דרפיהל רוסא הרקמ לכב םנמא
ונילע ללכה יניינעבו .לארשי להק ךותמ הרות יבזוע תקחרהלו ,תוליהקה תדרפהל ודגנתה לארשי ילודג ןכל .ןמזה ךשמב הלגתת
תויתרבח תועונתב תופתתשהו הלכלכה חותיפ ,היילע תטילק ,ל"הצב תוריש ,ץראה בושיכ ,תויבויחה תורטמה ןעמל דחיב לועפל
םיבוטה םידדצה דומילו תטילקלו ,הבושתב םתרזחל תורשפאה םג תחתפנ ,ךכמ בייחתמה רשקה ידי לע .הזב אצויכו תויטילופו
.הבוטה הרבחה תא רוחבל םיכירצ םיימוי-םויה הרבחה ייחל לבא .םהבש
,תויציצהו ןקזה ךרואו הפיכה לדוג יפל ערהו בוטה תא גרדל םישנאל לק .הטושפ הניא רתוי םיבוט וא םיבוטכ םדא ינב תרדגה .ד
ץראה בושי לש תווצמה ללוכ ,וריבחל םדא ןיבש תווצמהו םוקמל םדא ןיבש תווצמה ,הרותה ללכ יפ לע םיעבקנ בוטה יגשומ לבא
.הבוט ןיעו בוט בל ,הוונעו תועינצ םיצוחנ הלא לכ רורבלו .םיבחרהו םינושה הינבומב הרותל תמדוקה ץרא ךרדו ,לארשי תנגהו
םויה םיפושח ונא ,תישאר .תוביס יתשמו ,םימכח ימיב תונכשל ההז וניא ונלש הרבחב תונכשה גשומש ,ריעהל שי דועו .ה
לש וירבחש שי ,ההובג תודיינ לש םלועב ,תינשו ;ןכש לכמ רתוי תיתועמשמ תויהל הלולע תילילשה התעפשהש ,םינומה תרושקתל
אוהש רשפא ,תילילש העפשהמ תוריהז לע דמלל אב "ער ןכשמ קחרתה" לש ללכהש ןוויכ .וירבח םניא וינכשו וינכש םניא םדא
ומצעל רחוב םדאש םירבחה לעו ,תרושקתה תכירצ לע תאש רתיב לוחי אוה יאדובו ,רשק םמע ןיאש םינכש לע תוחפ לוחי
.וייח לש םינושה םילגעמב
.םידליה לע רתויבו ,םדא לכ לע בר לקשמ שי ,יח םדא הבש הליהקל ,ןכ יפ לע ףא

המוקת תדמע

םיטפושה טופש ימיב
תוטלחהב עירכהל ומצעל לטונ אוהש תיטופישה תוכמסהו ,תסנכה תקיקחב ןוילעה טפשמה תיב לש תינשנו תרזוחה ותוברעתה
.תולבסנ יתלב ןה ,תויכרע-תוירסומ
תויוכמס תא המצעל תלטונ תטפושה תושרה רשאכ לאל תמשומ ,ןיקת להנימ לש ומויק תלוכיו ופא תמשנ איהש ,תויושרה תדרפה
.תקקוחמה תושרה
.םעה יגיצנ י"ע בורב ולבקתהש םיקוח ןוילעה טפשמה תיב "לטבמ" ,םעפ רחא םעפ
-תוינורקע תולאשב "הכלה קסופ"ו ,ולש הדימה תומא י"פע ,תויכרע-תוירסומ תודמע ,ןוילעה טפשמה תיב "עבוק" ,םעפ רחא םעפ
.תויתוהמ
.רבד לכל רויג אוה ימרופר רויגש וא ...רבד לכל החפשמ אוה םיטוס גוז יכ טפשמה תיב "טילחה" לשמל ךכ
ירחבנ חתפמ י"פע בכרוי הז טפשמ תיב .הקוחל טפשמ תיב לש ותמקה אוה הז תוועמ בצמ ןוקיתל םויכ םיליבומה תונורתפה דחא
.יטסיטילא טועימ לש "ותעד לוקיש"ב אלו ,המואה ללכב תוחוורה תועדה י"פע ,תוינופצמ-תויכרע תולאש וערכוי ךכו ,םעה
דוכילה תעיס הכמתש תורמל ,ךכ .ותעפשהו וחוכ תא רמשל תנמ לע ,תאז המגמ דגנ ותלוכי לכב לעופ יחכונה ןוילעה טפשמה תיב
תא דוכילה ירבח וניש ,ותעיסו ןורש לע קרב ןורהא ליעפהש ץחלה תובקעבש ירה ,הקוחל טפשמ תיב לש ותמקה קוחב הליחתב
.קוחה תעצה תא - םייתניב - ולישכהו ,םתעבצה
לשמל ךכ .ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכמס תלבגהל קוח ,לדנה יבצ כ"ח ,ונרבח םזוי ,הקוחל טפשמה תיב לש ותמקהל דע םייתניב
.תסנכה הלביקש םיקוח דועו 7 ץורע קוח לש םתליספ דוע רשפאתת אל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ןורבח תבש - הרש ייח תבש
הנש ידימ תכרענה תינומהה תבשה וניה ,ץראהו הרותה םע לארשי תיב ינומה תא םירבחמה ,םייזכרמהו םידחוימה םיעוריאה דחא
תא עברא תירקו ןורבח יבשייתמ םינימזמ ,הלפכמה תרעמ ןינק תשרפ םלועה לכב תארקנ הב ,וז תבשל .ןורבחב הרש ייח תשרפב
.המצע הלפכמה תרעמב השרפה תאירק תא תווחלו םריעב תובשלו אובל לארשי תיב ינומה
,הרידנ היווחהו ,רפס יתבו תובישי ,תודסומב הניפ לכ םיאלממו ,תוחפשמו םירבח יתבב ,הנשב הנש ידימ ,םיחראתמ םיחרוא יפלא
חראתהלו אובלו 02-9965333 ,1-800-400-456 :ןופלטב יזכרמה חוריאה הטמל וא םהירכמל תונפל םינמזומ םלוכ .תדחוימו תממורמ
.ןורבחב האבה תבשב

קרב ינבב לארשי ץרא תבש
.הלוכ לארשי ץראבו תובאה ריעב ידוהיה בושיב הכימתל ףונמ וויהו ,ץראב םיבר םיבושיבו םירעב ומייקתה "לארשי ץרא תותבש"
,קרב ינבב ע"שי יבושימ תוחפשמ תורשע תבשה הנחראתת ,לארשי ץרא לע קבאמב תינחורה המצעהו תודחאה תא קימעהל ידכ
ימלואב ,ןורבחב ידוהיה בושייה ןעמל ,יזכרמ העדצה ברע םייקתי תבש יאצומב .תסנכה יתבב םירועישו תוחיש ,תישיא תורכיהל
רכוארג ידד :תיתונמואה תינכותב .רוביצ ישיאו םינבר תופתתשהב 20:00 העשב ,אביקע יבר 'חר תניפ 9 יקסניטובז 'חר ,דיויד גניק
-1 :םיפסונ םיטרפל .םלואל הסינכב גישהל ןתינ םיסיטרכ .רוק םולשבא ר"ד :החנמ .ריבד ןרימע יווילב ,תובדנתהבו האלמ העפוהב
.02-9965333 ,800-400-456[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"לארשיו הדוהי תוכלמ"
לאירא בקעי ברה בתוכ ,"הנידמו תוכלמ לש - אמרג ןמזהש םיאשונב שודגהו אלמה בושחה ךרפס לע ךיחא ךודוי התא הדוהי"
."ןויצע רוא" תבישי לש ינרותה ןוכמה תאצוהב "לארשיו הדוהי תוכלמ" ,ןדלוז הדוהי ברה לש ורפס חתפב הכרב בתכמב
בושייו המחלמ ,טפשמו הגהנה ,ירוביצ רסומו תוכלמ יניינע לש בר ןווגמב םיקסועה םירמאמ םישולשמ רתוי לש זוכיר הווהמ רפסה
.קימעמו בחר ,ידוסי לופיטל רפסב םיכוז ,םייואר םה ול בחרנה ינרותה רוריבל טא טא םיכוז הז ונרודב קרש ,הלא םיאשונ .ץראה


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design