English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 בשיו תשרפ

בשיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


נ"על שדקומ ןויליגה
ל"ז ףסוי ןועמש ןב ל"ז ילא-רב יבצ השמ
הכונח לש ינש רנ ,א"סשת ולסכב ו"כ רטפנ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ינא רוביג רמאי שלחה"


רז חרפ לא חרפ" רישה תולמ תונגנתמ ונינזואב רשאכ תידוהיה הרובגב הכונחה גחב ןודל ,רבדה יעבט ןיא יכ ,המוד
."רוביג יבכמ חצנמה דובכל ,רוזשנ לודג
תרסמ" :םהה םימיב וניתובאל השעש םיסנה לע ה"בקל םידומ ונא ךכ ירה ,תועט ןאכ שיש המוד ,ינש רוהרהב ךא
םנמאה .השלוח תסחוימ םיבכמלו םינוויל אקווד הרובג וסחיי "םיסנה לע" ינקתמ ,ןכ םא ."םישלח דיב םירוביג
תוברתמ בואש ,חצנמה שאר לע חנומה םיחרפה רז רואתש םשכ םנמאה ?םיבכמה תורובג לע םירש ונאשכ ונא םיעוט
?הרז תוברת התואמ החוקל איה ףא ,םירוביגכ םתרדגה םג ךכ ,םיבכמה וחצנ התוא ןווי
קזחש ונבשחשכ ונדיב תועט קרו ,רוביג אוה שלחמ ךפהה תמאב םאה :דומלת ךירצ אוה ףא ,האדוהה ןושל ,ךדיאמ
הרובגה תא שפחל ונבשח תועטב קרו ,יזיפ חוכו תירמוח המצוע לעב קזח ועמשמ רוביג םאה ?שלחה לש וכופיה אוה
ד"פ תובא) אמוז ןב ירבד תא ,חסונה ינקתמ וסנרפי דציכו ?םאשמ דבוכבו םירירשה חוכב אלו ושפנבו םדאה בלב
!?"ורצי תא שבוכה רוביג והזיא" :(א"מ
רוביג םכח לע אלא הרוש האובנה ןיא" ,(א"ע ח"ל םירדנ) ל"זח רמאמ תא ,םיקרפ הנומשב ם"במרה ריבסמ ךכ הנה
ןכו 'וכו 'וקלחב חמשה רישע והזיא' 'וכו תודמה תולעממ אוה רישע ,תוילכשה תולעמה לכ תא ללוכ םכח" :"רישעו
הקזחה דיב ם"במרה בתכ ,הז יפלו ." 'ורצי תא שבוכה רוביג והזיא' ורמא אוהו 'וכו תודמה תולעמב ןכ םג אוה רוביג
רבדב וילע רבגתמ ורצי אהי אלו ויתודמב רוביג ,המכוחב לודג לע אלא הלח האובנה ןיא" :(א"ה הרותה ידוסימ ז"פ)
." 'וכו םלועב

הנניא ,ףוגה תוחוכ םוחתמ הרובגה תדמ תא ןיטולחל העיקפמה ,תמצמצמה הרדגההש ,הכרד הרות תמאה לבא
םינייצמ םהו ה"ע ונבר השמ לצא ונאצמש הממ ,האובנל יחרכה יאנת הרובגב םיאורה ל"זח ירבד תא איה ףא תמלוה
ףא תמאבו (ישילש שורד ן"רה תושרדבו םש ם"במרה לע מ"חלו מ"סכבו ,םש םירדנב ןייע) .לודגה יזיפה וחוכ תא םש
." 'וכו ופוגב םלש ולאה תודמה לכב אלוממ אוהש םדא" :םירבדה ךשמהב ךכל זמור ומצע ם"במרה
לע לכ םדוק רבוג יתימאה רוביגה .ץוח יפלכו םינפ יפלכ ,אלמה היוליגב הרובגל הל םינפ יתשש ,ןכ םא ,הארנ
הרובגה יהוז ,חוכ תמאב אוה קופיא ,הזה ןבומב .תוירסומ הדימ תומא יפ לע ימינפה ומלוע תא הנוב ,ולש ויתושלוח
םייחב םג יוטיב ידיל אובל לכוי ילידיאה ימינפה םלועהש ידכ ,לבא .תובא יקרפב אנתה ףידעמ התוא תיסיסבה
ךכ םשל .ויוליג תא עונמל םיסנמו וב םימחלנה םיינוציח תוחוכ לע רבגתהל םיתיעל ךרוצ שי ,םהב לועפלו םיישעמה
.הרובגה לש ינשה ןפה והזו חוכ ךירצ

תא םיבבוסה םימחולב .(ב"ע ז"ט ק"ומ) "דוד לש ויתורובג תומש הלאו" :םימכח ושרד ,דוד לש וירוביג תומש תא
הרותב קסועו בשוי היהשכ" :ינצעה ונידע םשה תא וראב ךכו .ומצע ךלמה לש ותוישיא תופקתשה םימכח ואר ,ךלמה
,תונידע ;דוד לש ותרובגל הל םינפ יתש ."ץעכ ומצע השקמ היה המחלמל אצוי היהשכו ,תעלותכ ומצע ןדעמ היה
לש ותומד תא תומילשמ םינפה יתש .ברקב תושקונו המחלמ תרובג ,המצוע םתמועלו ,ימינפה ומלוע ןיינבב קופיאו
.ותרותב עגיה - לודג שבוכ ,המחלמ שיא אוהו וברקב ללח ובל רשא ,לארשי תורימז םיענ

תרובג לש ,הז ןבומב .ורצי לע רבגתמה לש תימינפה הרובגה תא המילשמ ןכא המחלמ תרובגש ,םידמל ונאצמנ
לפש תפוקתב רשא ,לארשי םע לע םיפידע םינוויה ויה ןכא ,הדגנ דמועה תא עירכהל החוכב שיש המצוע תלעב ,המחלמ
התיינב תא רשפא ,יהול-א עויס קר .היביוא לע רובגל תוחוכה הל ואצמנ אל ,העוער תימואלה תרגסמה תויהב
.םינוויה לע ןוחצינה תאו תימואלה תרגסמה לש תשדוחמה
הלעמלמ הרזעה םג ךכ ,סנה לח וילעו ןטקה ךפה אצמנש ירחא קר שדחתהל היה לוכי ןמשה ךפ סנש םשכ ,םנמא
םוחלל וינבו והיתתמ וררועתהשמ קר .יאנומשח תיב לש הטמלמ תוררועתהה תא שוגפל הכירצ התיה ,המחלמב
תוכלמ לש שדוחמ ןוניכלו המחלמב ןוחצנל ,הלעמלמ רזעל םה וכז ,בלבש תימינפ הרובג ךותמ ,םילדה םהיתוחוכב
.לארשי
ימואלה ןיינבה תא שדחמ ןנוכל םילדו םיטעמ םיצולח וררועתהשמ .העפות התוא שדחמ הלגתמו תרזוח וניתורודב םג
קוספה תא ארקנ ונילעו םהילע .ןיינבה לש ותליחתב תוארל םיסנ יסנב וניכז ,הנופצה תילארשיה הרובגה תא תולגלו
.(י ,'ד לאוי) "ינא רוביג רמאי שלחה"

סקילפ םחנמ ברה"ךלוהו ףיסומ רוא"


:קוספה רמאמכו דסחה תדימב םעבטמ םירושקה הנוהכה ישנא .ידוהיה םעה לש הירוטסהב תדחוימ העפות םע ונתוא שיגפמ הכונחה גח
,תוכלמו הגהנה לש תוחוכ םואתפ םילגמ ,םתשודק ןינב לעו לארשי םעב הרותה דומיל לע םינוממה ולא ,"ךדיסח שיאל ךירואו ךימות"
םיכיישה חכהו זועה תא שדקה ישנא םילטונ ונממ רוקמה תנבה תא בייחמ ,ולאמ ולא כ"כ םינושה תוחוכה ןיב רוביחה .תונחצנו תוזע
?תוכלמה ישנאל
םיעיפומ ולא םיסינש םושמ םירופבו הכונחב קר רמאנ 'םיסינה לע'ש ,ראבמה ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר לש ורבסה פ"ע וראובי םירבדה
חורה יקמעמ ךותמ .םישודקה םינהכה לש המחלמהו חורה תרובג ךרד עיפומ ,תעכ םיקוסע ונא וב הכונח סנ . ותריחבו םדאה ישעמ ךרד
,אלפו סנ לש דמימ שי הזב .ועיפוה אלש דע םמויק לע ונעדי אלש םיאלפומ תוחוכ םיצרפתמ, שוביכל וא טומיקל ,יונישל םינתינ יתלבה
.ליגרה ישונאה םייחה דבורמ קזחה ,םייח קמוע ןאכ שיש םושמ
יתימאה םייחה ןיערג המצע איהש ,שדקה ייח תקושת תא אטבמ תוכלמה לש המלועל רוהטה ימינפה םמלועמ תאצל םינהכה לש םתלוכי
.תוכלמה לא וא הנוהכה לא םישגינ וחוכמ קרו ונלש
'ה דובכ יוליגל שדק תקושת יאלמ היהנש .תאזכש הקומע ? םייח תפיאש ונכותב הלגתתש -'הזה ןמזב םהה םימיב'-ונתליפת םצעב יהוז
.ונינפלש ךשוחה תומוהת לכמ לאגיהלו תאצל חתפהו אובמה תא אצמנ ךכ ךותמו ,ומלועב

דחאה רנה .ןירדהמ לש הניחבב הניה הפסוהה ,הבוח ידי םיאצוי דחא רנב ןידה רקיעמ ;תורנה תקלדה תוצמב םג םותח הזה שפנה ךלהמ
ןיפיסומ תויהל תימינפ העיבת תדלונ ךכ ךותמ .םלועל אמטיהל לוכי וניאש יתימאה ינאה לא תועדוותהה ;ונתמשנבש רואמה רוריב אוה
.תישפוחה הריחבה חכל תאז ריאשהל ,אלא ,תורנה תפסוהב תילאמרופ הבוחל םוקמ ןיא ךכיפל .םילעתמו םיכלוה ,ןיכלוהו
לכ ,הרות דומילב הפסוה לכ .תיברעו תירחש עמש תאירק אוהו לארשימ םדא לכ לע יסיסב בויח ונשי .הרות-דומלת תוצמב םג אוה ךכ
.(ת"ת 'לה ,חמש רוא ןייע) 'הב םדאה תוקבדל םייוטיב םניה ולא לכ ; העיגיהו למעה ,תורסמתההו תובהלתהה

עדנ םאה .םיפשחנו םיכלוהה תוריסמו תוקבד ,תונתיאו הרובג לש תוחוכ .וניתומשנב ץוצינ הקילדה הלאה םימיה תכובסתש ןיעל יולג
וא ?תיתימאה ונתוברתל תורסמתהו תונמאנ יובירב ,הרות יובירב ושיבלהלו הזה רואה טעמ תא תחקל עדנ םאה ?ןיכלוהו ןיפיסומ תויהל
.ונימיב-וישכע ,ןאכ ,'הזה ןמזב םהה םימיב םיסינ ונל השעש' :אלמ הפב רמול לכונ זא

לט-לגא ןורהא ברה
םיריעצל רבח הלעמ תבישי שאר
הדיריה לע םג … הדות


הלא םירבשמ ךותמ ."ףסוי לש וזגור וילע ץפק ,הוולשב בשיל בקעי שקיב" :םישק םיבצמב ונתשרפב םידמוע ותחפשמו וניבא בקעי
.ךלמה דוד לש תלשושל דוסי הווהמה הדוהיו רמת תשרפל דחוימ קרפ שדקומ ,השרפה לכ ךרואל ונתוא םיוולמה
:שרדמה ךכ לע רמוא
וקשב קוסע היה ףסויו ,ףסוי לש ותריכמב ןיקוסע ויה םיטבש ,תובשחמה תא יתעדי יכנא יכ (טכ הימרי) חתפ ןמחנ רב לאומש יבר"
ארוב קסוע היה ה"בקהו ,השא ול חקילב קוסע היה הדוהיו ,ותינעתו וקשב קוסע היה בקעיו ,ותינעתבו וקשב קוסע היה ןבואר ,ותינעתבו
.('א ה"פ הבר תישארב) "חישמה ךלמ לש ורוא
.רואה ץצונתהל רבכ ליחתה הכותב ,הוקת רדעהו שואי ,ךשוח לש הפוקת וז התיה ץוח יפלכש ףאש ,ונדמלל אב הז שרדמ

עיגה רשאכ ןושארה םדא רבכ שגפנ ,רואה ץצונתהל ליחתמ טלחומה שואיה ףס לע אקווד ובש ,ומלוע תא 'ה תגהנה לש הז רדס םע
:תבטו ולסכ םישדוחל וייחב הנושארל
איה וזו ,והובו והותל רזוחו ידעב ךושח םלוע יתחרסש ליבשב אמש ,יל יוא :רמא ,ךלוהו טעמתמש םוי ןושארה םדא הארש יפל :ר"ת"
לש וגהנמ :רמא ,ךלוהו ךיראמש םוי הארו תבט תפוקת הארש ןויכ ,הליפתבו תינעתב םימי 'ח בשיו דמע ,םימשה ןמ ילע הסנקנש התימ
.(א"ע 'ח הרז הדובע תכסמ) ."םיבוט םימי ולאלו ולאל ןאשע תרחאה הנשל ,םיבוט םימי הנומש השעו ךלה ,אוה םלוע
תארקל הנכה אלא הניא םימיה םירצקתמ הב הפוקתה םג יכ ןושארה םדא ןיבה ,שדחמ םיכיראמו םיכלוה םימיה תא הארש רחאל
םימדוקה םימיה תנומש תא םג אלא ,רצקתהל תולילה ולחה םהב םימיה תנומש תא קר אל םיבוט םימיל עבק כ"עו ,שדחמ םתוכראתה
.ואישל עיגה הלילה ךרוא םהב

םיליחתמ הב הפוקתה יהוזש םושמ ,ל"רהמה ראבמ ,וז הפוקתב השענ הכונח סנ .הנשה לש וז הפוקתב הכונחה ימי םילח םניחל אל
,הרונמב רואה תאלעהלו ,םלוע לש ורוא אוהש ,שדקמה תכונחל המיאתמ םלועב רואה תורבגתה תליחת לש וז הפוקת .ךראתהל םימיה
.שדקמב רואה זכרמ איהש
'ה ידבע וללה" :'ה ידבע תויהל תלוכיה – דיתעה יפלכ אוה ,תמא תפשה רמוא ,"ללה" .(ב"ע א"כ תבש) "האדוהו ללה"ל ועבקנ הכונחה ימי
ררבתמ הלואגה תעב םלוא .ובש ערה תא האור אוה דובעשה ךותב יוצמ םדא רשאכ .דובעשהו הדיריה לע – רבעה לע איה "האדוה" ."
.הלואגל הנכה וויהש דובעשהו הדיריה תפוקת לע םג תודוהל שיש
.(א ,ח"ל) "… ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו" :הדוהי לש ותדירי תראותמ ונתשרפב .אוה ןכ ומשכ – הדוהי תניחבב איה האדוה
.הלואגה תחמוצ הכותמש הדיריה לע םג תודוהל שיש ררבתמ זא .ךלמה דוד ונממש ץרפ עיפומ הדיריה ךותמ רבד לש ופוסב ךא

ןושיא המלש ברה
הננערב ללוכה שארו ריעה חרזמ בר

היתב רפכב – הרות לש הרוא
ריעה יככותב יוצמה םידימלת תואמ שמחו ףלאכ הנומה יכוניח סופמק וניה היתב רפכ .ז"נשת ל"הנשב דסונ הננער – היתב רפכב ןיערגה
תישארה תונברה לש הכמסהה תוניחב תארקל הכלה תינכות םלש םוי לש תרגסמב רפכבש שרדמה תיבב םידמול ללוכה יכרבא .הננער
.ארמג תינכות ןכו ,לארשיל
.תונושה תויכוניחה תורגסמב םידימלת םע יכוניח רשקב םירושקו םוקמב םיררוגתמ םיכרבאה
ללוכה .'דכו תוישיא תוחיש ,תונטק תוצובקב וא תותורבחב דומיל תועצמאב שרדמה תיב ךותב הבורב תעצבתמ תיכוניחה תוליעפה
םישכור ללוכה יכרבא ,דועו תאז .םויכ רעונה יכרצמ םיקתונמ שיגרהל אלב הרות דומילל ולוכ םויה תא שידקהל םיכרבאל רשפאמ
.תונוש םידימלת תויסולכוא םע הנוכנ תודדומתהב בר יכוניח ןויסינ
.הננער ריעב תפסונ תוליעפ רשפאיש ןפואב םיכרבא ףיסוהל ונתפיאש .םיכרבא 12 םויכ הנומ ןיערגה
.056-391718 ללוכה שאר ,ןושיא המלש ברה ,058-580724 ןיערגה זכר ,ידרא ןולא :םיטרפל
;ונלשמ םירז שוכרב אלו ,ונחקל הירכונ ץרא אל"
;טפשמ אלב םיתעה ןמ תעב השבכנ רשא ,וניתובא תלחנ םא יכ
."ונל ונתוא ונובישה ,ונידי לאל היה רשאכו
(ד"ל-ג"ל ,ו"ט קרפ 'א םיאנומשחה רפס)
םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
?ךה ונייה – תבתותו תבשות

;בהז/בהד :ז/ד ?םיקתעמה ןיינע תא םירכוז ."… בקעי ביתיו" :סולקנוא םגרתמ – א זל תישארב – "… בקעי בשיו"
ת / (תירבע) ש םירוציעה דמצ ןיב םג – תומייוסמ תוביסנב – קתעמ םייק ןכבו ;ורופיצ/ארפוט :צ/ט ;ץרא/ערא :צ/ע
ונא בוש ,הז רשקהב .דועו אתיש = השיש ,ןירת = םינש ,אגלת = גלש ,רבת = רבש ,ארות = רוש :תואמגוד .(תימרא)
רצוא תבחרה םשל תירבעל םיליבקמה םיימראה םישרושה תא לצנל ונימי תירבע הליכשה המכ דע תעדל םיחכונ
לגר תלת ,יתנש תלת ,ידממ תלת ,ןפוא תלת ןכו ,ןתלת ארקנ םילע השולש לעב חמצה – ןאכמו ,תלת = שולש .היתולימ
לגר – די – ןיע ,תבתות ןש :םייתוכאלמ םימצע לש רשקהב האב (בתי = בשי) תבתות םלוא ,סיסב / ןכ – תבשות ;דועו
שומישש ןוויכ ,תימראל "החירב" שי םימעפ ,ףוסבלו ;(… יתעדי אל ינא םג) ןבתות ארקנ ןתוא ןקתמהו ,תבתות
= אינמת – תימראה יפ לע (תועלצ הנומש לעב הנבמ -ןגוטקוא) ןמותמ :ןוגכ ,תועמשמ ודל איבהל לולע ירבעה שרושב
.ןונמת םייחה לעב לש ומש ןאכמו ,(הנומש יפ לפכ = ןמת ,[א זי הטוס , ימלשורי] בקה תינימש = ןמת :ןכו) הנומש

לאנתנ והילא ר"דאבא לש ונקויד תומד

… וינדא תשא לא רמאיו ןאמיו"
תאזה הלדגה הערה השעא ךיאו
(ט-ח ,ט"ל תישארב) "םיהול-אל יתאטחו

.ןולחב ול התארנו אבא לש ונקויד התאב העש התואב
דופא ינבא לע ובתכיש ךיחא ןידיתע !ףסוי :ול רמא
(ב"ע ו"ל הטוס) ?… םהיניבמ ךמש החמיש ךנוצר .םהיניב התאו

,רשש לאכימ לש ורפסב אלפנ עטק ונאצמ ,םייח ךרד הוותמו "תוהדזהל לדומ" הווהמה ,אבא לש ונקויד תומד לע
."יבאז – ידנג - םעבחר םע תוחיש"
תיוזמ םיריאמ םהו ,"אבא לש ונקויד תומד" לש החוכ המ שיחמהל ידכ םתומכ ןיא ,םכינפל םיאבומה ,םירבדה
.ד"יה יבאז םעבחר לש ןיפנאה תבר ותומד תא הנימב תדחוימ

.ךיבא לש ותומד תא אנ ראת :הלאש
תקסוע איה ןיא .התומכ תובר תומייק אלש ,תניינעמ האווצ ידיב ריאשה לבא ,ומצע לע רביד אל אבא :הבושת
,תוקבד ,הוונע :ה"שדע תונורקע יפל היחתש שקבמ ינא :הב בתכ ראשה ןיב .חורב אלא ,ךרע תוריינבו םישרגמב
.תובהלתה ,החמש
השעא םוי לכש ול חיטבהל בייח ינאש יל רמאו ,לארשי 'ר ,יבס יל ארק ,הווצמ רב ליגל יתעגיהשכ :יל בתוכ אוה ךכו
ובש דחא םוי וליפא ילע רבע אל ,יתאווצ תא ךל בתוכ ינא וב ,הזה םויה דע – אבא ףיסוה – ינב םעבחר .בוט השעמ
העבה רשוכב יתוא ןנח 'ה לבא ,םידסח תולימג תתל יתלוכי דימת אל .בוט השעמ יתישעש ילבמ ,יבכשמ לע יתילע
,ךממ יתשקב .האלה ןכו ,ינממ תאז שקיבש ימל תואצרה וא םירמאמ יתבתכ ,םיקקזנל םיבתכמ יתחסינ .הביתכו
.ןכ ושעת ךירחא ךינבו התא םג יכ חיטבת ,תאזה האווצה תא ךארוקבש
ידכ טסיפמרט שפחמ ינא ,התיבה עסונ ינאשכ ,לשמל ךכ .ותושעל בוט השעמ םוי לכ שפחמ ינא ,תאז יתארקש םוימ
,(דוקיפ ףולאכ ידיקפת ףקותב) אבצב יטופיש זוחמ שאר ,תובר םינש ךשמב ,יתייהשכ … בוט השעמב ימצע רוטפל
וכזש םיבר םילייח .העירכה איהו אבא לש ותאווצב יתרכזנ ,םינזואמ ויה םירבדהו ,ןאכלו ןאכל לוקשל ילע היהו
:םהל יתרמאו האווצב הז עטק םהינפל יתארק ,הווצמ רב ליגל ינב ינש ועיגהשכ םג .ךכ לע ול תודוהל םילוכי הליחמב
.ךכ גוהנל םילדתשמ ןכא םהו ,םייחב ידועב תאז יל וחיטבת םתאו ,אבאל דבעידב תאז יתחטבה ינא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ימלשוריה ןוכמ"ב שדח
םינבר לש םתוסחייתה ,"ימלשוריה תורואמ" תורבוח יתש רואל איצוהל אימשד אתעיסב הכז לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמ
תינעת ימלשוריב םיינחור םיינומא םירוריב – "ימלשוריה תורוא" םשב תרבוח ןוכמה איצוה ןכ ומכ .םיילאוטקאו םייזכרמ םיאשונב
.'א קרפ
רואל הרבחו האופר ,םיאפור" ןרפש לאגי ברה לש תפלאמה ותאצרה הזכרמבש ןוכמה לש יזכרמה סוניכה לש ואדיו תטלק גישהל ןתינ ןכו
."ימלשוריה דומלתה
.הילמע ,02-6535899 ןופלטל תונפל ןתינ


השרח בושיה
"הננתא ךל האור התא רשא ץראה לכ תא יכ"
היתונכשו הכרב רה לא ,ברעמה ןמ הלפשהו ןד שוג לכ לע הפוצו ,ןימינב ברעמבש בלוד םינומלט שוג לעמ אשנתמ השרח בושיה
.םורדבש שדוקה ריע םילשוריו חרזמבש לא תיב לא ,ןופצה ןמ םכש תואובמבש
העשב הכונח תאז , תבטב 'ב ינש םויב ה"זעבו ,תוחפשמ 17 הנומ םויהו ברה זכרמ תבישימ םירוחב ידי לע ט"נשתה תבטב םקוה בושיה
.ןמזומ רוביצה .רוביצ ישנאו םינבר תופתתשהב ,שדחה תסנכה תיב תא ךונחנ 16:00
.בושיב עבקה יתב תיינב לחת ה"זעב ףרוחב
.ונמע בשייתהל ואוב הבוהאה ונצרא לא בחר טבמלו תונויצ תמשגהל תאזה תעב םיפתוש תויהל םכנוצר םא
.(הטילק תדעו) ילמרכ ריאמ 054-370212 וא 02-9709518 :ןופלטב םיטרפל


ע"שיב םיאולימ תורשל – םיבדנתמ
םיבושי ,תועסה תחטבאל ,םוי 12 ינב םירוזחמל ע"שיב םיאולימ תורישל םיבדנתמ םישורד :ארוקו הנופ "לארשי ץרא ןעמל הטמה"
(תועש 24 תועדוה ריאשהל ןתינ) 04-8112099 :תופרטצהלו םיפסונ םיטרפ רבדב .רבד לכל םיולימ ילייחכ ותרשי םיבדנתמה .העונת יריצו
ןוחטיבה תרבגהל העונצה ונתמורת תויהל הלוכי וז .www.mateh-haifa.org/mitnadvim :טנרטניא .04-8243490 :סקפ
… "השחא אל ןויצ ןעמל" .ע"שיב

!ידוהיה ךוניחה תקמעהל םיזכרמב תימואל המישמ
.ץראה יבחרב םיבר םייתכלממ רפס יתבב הטקש תכפהמ ידוהי ךוניחה תקמעהל םיזכרמה םיללוחמ תונורחאה םינשב
יגחו הנשה חול :ןוגכ ,לארשי תשרומ יאשונב תילמרופ-יתלב הכרדהל ימואל תוריש תונב תואצוי ,רפסמב העבראו םישולש ,ולא םיזכרממ
הרבחו החוור תוכרעמב תובלתשמ תונבה ףסונב .'דכו לארשי תודחא ,הווצמ ת/רב ,םייחה רוזחמ ,תילארשיו תידוהי תוהז ,לארשי
חוקיפב וניה הז ימואל תוריש לולסמ .םיקקזנ םירגובמו רעונ ,םידלי לש םייכוניחהו םייתרבחה םהיגשיה תרבגהל תומרותה תועונתבו
.ךוניחה דרשמב תינרות תוברתל ףגאה
ינש םויב םייקתיש ןוימו תורכיה םויל תונמזומ ב"סשת תנשב ידוהיה ךוניחה תקמעהל םיזכרמהמ דחאב תרשל תוניינועמה תויטסינימש
.םילשורי 5 והימרי 'חר ,היבצ תנפלואב (17.12.01) ב"סשתה הכונח תאז ,תבטב 'ב
.ןייארתהל תניינועמ תבה םהב םיזכרמה רפסמכ ןוכרד תנומת איבהל שי .10:00-18:00 :תועשה ןיב וכרעי םיזכרמה לכל םינוימה
תינרות תוברתל ףגאה לש רתאל וא 02-5601315 ןופלטב רנזור יבצ ר"ד ברל תונפל ןתינ םינוימה ךילהת לע וא םיזכרמה לע עדימ תלבקל
.www.education.gov.il/toranit :טנרטניאב
"שדקמה ןעמל םישנ"
ןגו תיב תנושב 29 ןילכמ 'חר ,תמשנ תשרדמב ,(הכונח 'ג) ולסכב ז"כ יעיבר םויב ה"זעב סנכ םייקמ "שדקמה ןעמל םישנ"ה ןוגרא
.10:00-15:00 תועשה ןיב ,םילשוריב
.דועו רבוקמ םחנמ ברה ,טרופפר יאתבש ברה י"ע המגדהו תויפוקש יווילב תואצרה .ותועמשמו ןשוחה הנבמ ,שדקמב הכונח לע :תינכותב
.055-520397 וא 0205638699 :םיטרפל


הדוהי לכיהב – "תידוהי הרובג"
,וישכעו זא תילארשי הרובג – "הזה ןמזב םהה םימיב" :אשונב ,יגיגח הכונח עורא םייקתי 19:00 העשב (10.12.01) ולסכב ה"כ ינש םויב
.ביבא לת 13 קורס ןב 'חרב הדוהי לכיה תסנכה תיבב
* ,והילא יכדרמ ברה ןרמ ןויצל ןושארה * לודגה ד"היב רבחו תסנכה תיב בר ,בדנ ףסוי ברה - הכרב ירבד * תורנ תקלדה * :תינכותב
.םתיא יפא (.לימ) ל"את * םילשורי "ברוח" תודסומ שאר ,ןולא (יטומ) יכדרמ ברה
.בוידוגי םירפא תסנכה תיבה ןזח ףותישב ,רמע ו'ג רמזה ברעה תא ומיעני
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל .ןמזומ רוביצה

ןדריה תעקבב םתור
,החמשו העוגר הריואבו אלפנ ףונ לע ףיקשמה רה שארב ,(הלוחמל ךומס) ןדריה תעקב ןופצב ,דחוימו שדח ,ינוליח-יתד בושי – םתור
.ץראה בושיו תודחא לש רגתאל ףרטצהל תוניינועמה תוחפשמ שפחמ
.ךוניחו תואלקח ,תונמוא ימוחתב בושיה ךותב הסנרפ תורוקמ קפסל םילעופ ונא
.הקוצמב רעונל תיאלקח הוח תמקהל תינכת תשבגתמ ןכו הקיטמסוקו םילופיט רדח ,הלתשמ ,הירגנ :םתורב םינבנ םויכ
.(ןליא) 052-458783 ,(הריש) 0560568030 :םיפסונ םיטרפל

ע"שיב – "לאירא"
לש הרגש לע רומשל ,תויריהו םיר"מצפה ןיב ,הזועתו חור-רוק תשרודש המישמ וז הזע לבח וא ןורמוש ,הדוהי יפינסב תירנומוק תויהל
.תויוליעפו ףינס
,תנמזומ תא רגתאמו ןיינעמ ךל עמשנ הז לכ םא זא … תואלפנו םיסינ ירופיס עקרבשכ תועסמו םילויט ,תבש – ישילש ,ןוגרא שדוח
!לאירא תעונת ןינבל היפיצב ללוכה ןיינמה ןמ תירנומוק תויהל ררוגתהל םיפינסהמ דחאב ,הנשל
!האבה הנשל יאוב זא ,תיטסינימש תא םאו הנשה רבכ ףרטצהל ןתינ
.051-9450004 הנומוק תזכר – הלארשי ,02-6510822 ר"אנה – םיפסונ םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design