English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךשמה בשיו תשרפ

ךשמה בשיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapדוע םולח יתמלח הנה …"
םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו
(ט ,ז"ל תישארב) "יל םיוחתשמ

(ט,'מ) "… םינורתפ םיהול-אל אלה …"

םילודגה תומולחה

.םה םלועה דוסי םילודגה תומולחה
:ןה תונוש תוגרדמה
.וב רבדא םולחב ,םיאיבנה םה םימלוח
,ץיקהב םיררושמה םה םימלוח
.םלועה ןוקיתל םילודגה הבשחמה יעב םימלוח
.ןויצ תביש תא 'ה בושב ונלוכ ונא םימלוח

- - -

,הבהא ירוסיי םה םיבואכמה קר
,םלועה תא וקרמי םה
תועטה איה הלודג המכ ,ול וררבי
.היוקלה תואיצמב םיראפתמה לש
,ישפוחה םולחה קר רשא תעב
תמאב אוה אוה ,הילובגו תואיצמב דרומה
.תואיצמה לש תיתיווה רתויה תמאה
.רורב הזחמל היהו םולחה ןוזח בש זאו

קוק ה"יארה
ג"נ שדוקה ןויגה ,שדוקה תורוא
"… יקחש יקחש"
,תומולחה לע יקחש ,יקחש
.חש םלוחה ינא וז
,ןימאא םדאב יכ יקחש
.ךב ןימאמ ינדוע יכ

,תפאוש רורד ישפנ דוע יכ
,זפ-לגעל היתרכמ אל
,םדאב םג ןימאא דוע יכ
.זע חור ,וחורב םג
- - -

,דיתעב םג הנימאא
,םויה הז קחרי ם ףא
םולש ואשי – אובי אוב ךא
.םאלמ םאל הכרבו זא

,ימע םג זא חרפי בושי
,רוד םוקי ץראבו
,ונמ רסוי וילבכ– לזרב
.רוא הארי ןיעב-ןיע

- - -
יקסבוחינרשט לואש
"ןימאמ ינא" ךותמ


"ייח ךיימדב"

.רוצנה ןויצע שוגל הכרדב "הרשעה תרייש" הלפנ ח"שת תנשב ,הכונחה גח לש ומוציעב ,ולסכ ח"כב
הוולמה ע"שי יכרדב הכורא םימד תרשרשל םינושארה םה םילשוריל ןורבח ןיב לתפתמה שיבכב םתומ תא ואצמש םימחולה תרשע
.המת אל ןיידע רורחשה תמחלמ יכ תדמלמו ,םויה דעו זאמ ונתוא
.השעמו ןוזח שיא ,תועד הגוהו גיהנמ ,ןויצע רפכמ ד"יה לאינרק םולש היה םילפונה ןיב
ץראה ןינבב הנימאמה תונויצה לש הדיקפת לע "ייח ךיימדב" םשב דחוימ רמאמ ,ובל םד תיצמתב ,םולש בתכ ולפונ ינפל םירופס םימי
ונילא םינווכמ םהו הלא םימיב םירבדה ובתכנ וליאכ המדנ .ץראה תקולח לע רבמבונב ט"כמ ם"ואה תטלחהל םירבד דחיי ובו ,הנידמהו
.וישכעו ןאכ
:בתכ ךכו

*
.ובלב הזה באכה תא שיגרמ ןמאנ ידוהי לכו הפוגב אוה בואכ עצפ ץראה תקולח .ונל איה המלש החמש אל ךא ,ונבלב החמשה הנתינ
ןורמוש ,הדוהי .ץוחה ןמ הראשנ ,לארשי לש תופיאשהו םיפוסיכה תרטמ תורודה לכב התיהש ,לארשי ץרא לש הריבה ריע םילשורי
.תירבעה הנידמה לש הנידמה לש הפוג לעמ וערקנ ,וניזוחו וניאיבנ ,וניכלמ וכלהתה הבש ,םדק ימימ וניתובא תלחנ וז ,ןופצב םיחטשהו

*
,תירוטסיהה לארשי ץרא לש הבור בורב בשיתהל ונתוכז תלילשו םירזגל ץראה תקולח לש הדבועה םע םילשהל לכוי אל םעהש יאדו
תטילקלו תצצוקמה תירבעה הנידמב ונתואמצע קוזיחל וצרמ רקיע תא םעה שידקי תואבה םינשב יכ ,ףאו .הרובגה יפמ ונל תחטבומה
.לאגיהל םיכירצש ,םייכ"נת תומוקמ תואמ דועו םכשו ןורבח תא אלו ,םילשורי תא חכשנ אל ,הלוגהמ הנה ורהניש ,םינומה

*
הנידמה לע הזרכהה םע ץראב וצרפש תוערואמה ."יח ךימדב ךל רמואו ייח ךימדב ךל רמואו ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רובעאו"
דמולמ ונמע .םירבדה ואב הנהו .שוכרו םדא תונברק ךות אובת תירבעה הנידמה תדיל יכ ,דימתמ ונששח .העתפהכ ונל ואב אל תידוהיה
הדילה ילבחב אוה תירב םד תאזה םעל ןתינש םדה .םניחל ךפשנ אל ונמד יכ ,הרכהה תררוש םעפה םלוא .תונברק תברקהב אוה ןויסנ
.תדלומה רורחש לש
םהל יתתנ רשא תא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו" םלוע תירבל היהת םיניגמה םדב ץראהו בושיה ןיב תעכ תתרכנה וז תירבש הליפת וננה
."ךיהול-א 'ה רמא –


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ברה תיב"ב הכונחה תורוא
העשב הכונחה ימיב "ברה תיב"ב ומייקתי ,ל"צז קוק ברה לש ולעופו וייח לע ,ילוק-רוא ןויזחו םיכרדומ םירויס
.םוקמב םידליל תדחוימ תיתריצי תוליעפ .11:00
.ימלשוריה קידצה לע םיקתרמ םירופיס ךות ,ל"צז ןיול בירא 'ר תובקעב תואלחנ תנוכשב םירויס וכרעי ,ןכ ומכ
.שארמ המשרהב תינתומ תופתתשה
.02-6251517 ,02-6232560 ,(ריעה זכרמ) םילשורי 9 קוק ברה קחר ,"ברה תיב" :םיטרפל

7 -ל ¼ םע – חמש הכונח
עבר" תקהל םע ולסכ ח"כ ישימח םויב הכונח לש יעיבר רנ תקלדהל רוביצה תא הנימזמ "וחירי תואובמ" תווח
.דוביכו תויוליעפ ,היח הקיסומ :תינכותב ."עבשל
.לחר 056-822045 :םיטרפל .ח"ש 10 םיילמס תופתתשה ימד .םילשורימ 18:45 העשב תועסה

םלוכמ לודגה םולחה

"םילודגה תומולח"ה ךכל םידעו ."שדוקה תורוא"ב קוק ה"יארה בתוכ – "םה םלועה דוסי – םילודגה תומולחה"
.םימואלו םישיא לש תולרוג םיצרוחה ,תישארב רפסבש
רש תומולח ,ףסוי לש ויתומולח ינש :תוגוז תוגוז םיעיפומה תומולח הששל םיעדוותמ ונא "ץקמ"ו "בשיו" תושרפב
.הערפ לש ויתומולחו ,םיפואהו םיקשמה
ףסוי לש ויתומולח וליאו ,ומלחנ וב דעומל ךומס םישממתמו ףסוי ידי לע םירתפנ םינורחאה תומולחה תעבראש אלא
.תוכורא םינש םתמשגהל םיפצמ םהו ,םהל רתופ ןיא – ומצע
הסרתהה ירבדב יתיצמתה ויוטיב תא אצומ אוהו ,ןיעל יולג וינפ לע הארנ תומולחה ינש דקומב דמועה יללכה רסמה
הז דואמ םינוש םהב םיפקתשמה תוארמה לבא ,(ח ,ז"ל) "!?ונב לושמת לושמ םא ,ונילע ךולמת ךולמה" :ויחא לש
.םהיטרפב הזמ
לכש" :'םיכובנ הרומ'ל ותמדקהב ם"במרה ירבד םהל םיפיו ,םה םייאובנ תומולח – ףסוי לש ויתומולח יכ קפס ןיא
.םיטרפ יטרפל הדירי עבות םחנעפל ןויסינ לכ ךכיפלו "םיוסמ ןיינע תללוכ לשמ ותואכ הלימ
,ףסוי לש ותומדל םלוה יוטיבכ וניבהל לקנ ,ףסוי תמולאל םיווחתשמה םיחאה תומולא תא ראתמה ,ןושארה םולחה
וייומיד ,ינשה םולחה לבא .תילכלכ הניחבמ וב םייולת תויהל םידיתעה םיחאה לש םתומדלו ,"ץראה לכל ריבשמה"
.(ט ,ז"ל) "יל םיחוותשמ םיבכוכ רשע דחאו חריו שמשה הנהו" :םימותס
ךיחאו ךמאו ינא אובנה ,תמלח רשא הזה םולחה המ" :ףסויב רעוגה בקעי י"ע רתפנ הז םולח םג הרואכל םנמא
,שמשל תומדל ןתינ בקעי תא ףאו ,םיבכוכ רשע דחאל ףסוי יחא םילושמ םא םג לבא .(י ,ז"ל) "!?הצרא ךל תווחתשהל
.ףסויל תווחתשהל הדיתע הניא יאדוובו רבכמ הז התמ לחר ירהש ,ומלוחל השק ,חריל לחר לש הייומיד הנה
אוה קוחרו" :ן"במרה םהילע בתכ רבכו םיקוחד םיארנ "ומאכ ותלדגש ההלבל םיעיגמ םירבדה"ש י"שר לש ושורפ
."ושגליפל זמר חריה היהיש
תא סיפהלו ,ולוכ םולחה תא לטבל ידכ ,חריל ונורתפ תשלוח תא אקווד בקעי "לצנמ" – י"שר ירבדכ – יכ רשפא םנמא
ויבאו" :רמאנכ רקיעו ללכ וב לזלזמ וניא – תומולח לש םביטב יקבה – ומצע בקעי ןה לבא .םימעוזה םיחאה לש םתעד
?רבד לש ופוסב םולחה רשפ תא ןיבה דציכו ,בקעי רמש אופא המ .(אי ,ז"ל) "רבדה תא רמש

ירוטסיהה קפואל רבעמ קחרה קחרה ונתוא אשונה עיתפמו ירוקמ ןורתפ ףסוי לש ומולחל םינתונו ל"זח םיאב הנהו
.עשוהי רפסבש ןענכ ישבוכ רוד ילא ,תישארב רפס לש
:(א"י ד"פ) ונתשרפל הבר תישארבב אבומ ךכו
:שמשל עשוהי רמא ךכ :קחצי 'ר רמא"
?התא אבא לש ופסכ ןיינק אל !ךתומכש שיב דבע
!ינפל םוד התא ףא ?'יל םיווחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו' :םולחב אבא ךתוא האר ךכ אל
."ןוליא קמעב חריו ,םוד ןועבגב שמש :לארשי יניעל רמאיו … עשוהי רבדי זא" :רמאנש
"(גי-בי ,'י עשוהי) "רשיה רפס לע הבותכ איה אלה ויביא יוג םקי דע דמע חריו שמשה םודיו" :דימ
לש וטושפ קמועל אוה ןווכמש המוד ךא תיסאלקה תונשרפב דה םנמא ול ןיא ,ףסוי לש ומולחל הז םיהדמ ןורתפ
.ארקמ
םוד םידמועה חריהו שמשה ןיבל ,ומולחב ףסויל םיווחתשמה חריהו שמשה ןיב הלבקהה תקייודמ המכ דע וארו ואצ
ונייה אל ,םדאל םיווחתשמ חריו שמש רייצל ללכ ןתינ דציכ ראתל םישרדנ ונייה וליא ןה .ףסוי ערזמ עשוהי ינפב
ה-י יטבש אלא םייטרפה ףסוי יחא קר םניא םיבכוכה רשע דחא ףאו .עשוהי רפסבש וזמ רתוי הבוט השחמה םיאצומ
יניעל … עשוהי רבדי זא" :בותכב שגדומכ ,םהיניעל ללוחתמה אלפומה ןויזחה חכונ הימודב םיאתשמ םידמועה
:דוסה יוורו םותסה ןויצה םג .לארשי
:רקי רואב הז שוריפל ריאמ ,"רשיה רפס לע הבותכ איה אלה"
"םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא לש םרפס הז – ?רשיה רפס והמ" א"ע ה"כ הרז הדובע תכסמב ל"זח ונודמל רבכ
.עשוהיל םידמועה חריהו שמשה ,תישארב רפסב םיזומר ןכיה םש רהבוה אלש אלא
וב ףסוי לש ומולחב ?ןכיהו ,"רשיה רפס לע הבותכ איה אלה" :םירבדה םיריאמ ףסוי לש ומולח ןורתפ רואל הנה ךא
."םיווחתשמ … חריהו שמשה הנהו :רמאנ
:םירפאל בקעי תכרבב עשוהי דמעמל זמר אצומו וז הלאשל אוה ףא שרדנ ,הבר שרדמ יכ ןייוצי
םיטלוש םהש הנבלו המח דימעמ אוהש עשוהי הז – (טי ,ח"מ) "םייוג אלמ היהי וערזו ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו"
.(די ו הבר תישארב) ופוס דעו םלועה ףוסמ
תונופצ תא םה םיריאמ ןכש ,ללכ םירוימ םניא שרדמה ירבד ךא ,רתוי רורבו טושפ םנמא ,ףסוי לש ומולחב ,רוקמה
ותומדב ושדוק חורב הפצו ףסוי לש ומולח דוס תא וימי בורעב ףשח בקעי יכ םילגמו ,"רבדה תא רמש ויבאו" בותכה
.ףסוי םולחב ןופצכ הנבלו המח דימעהלו םירפא ערזמ תאצל דיתעה עשוהי לש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design