English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה בשיו תשרפ

בשיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

."יתעושי רוצ זועמ" תא רישל םיגהונ הכונח תורנ תקלדה רחאל
,רבעה תועושיב םיקסוע רישה יתב בור
:דיתעה תעושיל היפצ וניינע ןורחאה תיבה וליאו

,העושיה ץק ברקו - ךשדק עורז ףושח"
,העשרה המאמ - ךידבע םד תמקנ םקנ
,הערה ימיל ץק ןיאו - העושיה ונל הכרא יכ
ןומלצ לצב - ןומדא החד
."העבש העור ונל םקה

,הרוש לכמ םיקעוזה הלואגה יפוסיכל רבעמ
:הז תיבב תואסרג ייוניש ינש לע דומעל יוארה ןמ
,"בקעי תיב" ןידמע בקעי 'ר לש ורודיסב יוצמ :דחאה
."העושת ונל תויהל ךמש ןעמל השע" :הינשה הרושב רמאנ ובו
אשיב אניע ששחמ טמשוה "המקנה" רבדש רשפא
:אוה 'ה רבד יכ אלמ הפב תאז רישנ ונא ךא
.(גמ ,ב"ל םירבד) "םוקי וידבע םד יכ - ומע םייוג ונינרה"

"לארשי תניר" רודיסב םג עבקנ רשא ,ינשה יונישהו
."העבש העור" םוקמב "העבש םיעור ונל םקה"ב רישה תא םתוח
:ג ,'ה הכימב קוספה לע תכמסנ וז אסריג הרואכל
."םדא יכיסנ הנומשו םיעור העבש וילע ונומיקהו"
.(א"ע ב"נ הכוס ןייעו) דואמ המותס םיעור העבש ידיב הלואגל היפצה ךא
"ומיע" ותועמשמ "וילע ונומיקהו" יוטיבה ק"דרה תעדל םרב
.ולוכ קרפה קסוע וב "חישמה ךלמ םע רמול הצר"
,חישמה ךלמ אוה ,טויפבש "העבש העור" הז שוריפ יפלו
םדא יכיסנבש ינימשה אוהו םיעורה תעבש לכ לעמ בצינה
:(הכ ,ז"ל) לאקזחי תאובנבש הלואגה תרושבכ
,"םלוכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו"
.םלוע דע הפצנ ותעושילו לחיינ ולו"יתליפת תיב ןוכית" - םירעשה בוביס
-ל רוא ,שדוח שאר ברע ,יעיבר םויב ה"יא םייקתי ,שדקמה םוקמ תיבה רה ביבס ישדוחה םירעשה בוביס"
.19:30 העשב לתוכה תבחרל הסינכב תוסנכתה .הכונח לש ישיש רנ ,ולסכב 'ל
.םיללצה וסוניו שדקמה לש ורוא תא ריאנ שדוח שארו הכונחה גח לש הלופכ החמשב
.02-9947270 :םיטרפל .ריוא גזמ לכב םייקתיו ,ינוחטיב רושיאב עוריאה"ןורבח קמע" יקמעממ
ד"יה וירבחו גרבניו רורד מ"לא לש םתמשנ יוליעל שדקומ
ןורבח קמעב ץראהו םעה ,םשה תשודק לע ולפנש

םכשב םיעור ךיחא אלה :ףסוי לא לארשי רמאיו"
!יננה :ול רמאיו .םהילא ךחלשאו הכל
ךיחא םולש תא האר אנ ךל :ול רמאיו
.רבד ינבישהו ןאצה םולש תאו
.(די-גי ,ז"ל תישארב) "המכש אביו ןורבח קמעמ והחלשיו

ינפל ,וינוקז ןב ןיבל ןקזה באה ןיבש הנורחאה החישה תא הרותה תראתמ תוישונאו תוטושפ םילימב ךכ
.ויחא םולש תא תוארל הכוראה וכרדל ותאצ
,םינש םייתשו םירשע ודירפי האבה םתשיגפ ןיבל וז החיש ןיבש ,םתעד לע םילעמ םניא ללכ ףסויו בקעי
.םירבשמו תוכופהת תופוצר
וניניע דגנל םיוושמ ונאשכ ,הלמח תררועמ ונינזואב תעמשנ ,"רבד ינבישהו" :בקעי לש המימתה ותשקב ףא
.המירצמ ותוא תאשל חלשש תולגעה תומדב ,"רבד" ףסוי ובישיש דע ,ףולחל תודיתע םינש המכ
תא תוארל ףסוי לש ותכילהב חתפנה ,בחר ימואל לגעמ שרפנ ,תיטרפה 'תיתחפשמה-הגאס'ל רבעמ ךא
םירצממ לארשי תאצב ,םינש תואמ רובעכ קר רגסהל דיתע הז לגעמ .םירצמ תולג ילא ךשמנו ויחא םולש
.ףסוי לש וערזמ ,ןענכ שבוכ ,ןונ-ןב עשוהי םהינפלו ףסוי לש ונורא םהיפתכ לעשכ ,הצרא בושל
תאו ךיחא םולש תא האר" ותשקב לע תימואל הבושת לבקל - תירוטסיה הביטקפסרפב - בקעי דיתע ךכו
תלאג" :(זט ,ז"ע) םיליהתב קוספה ירבדב הצממ יוטיב ידיל האב וז הבושתו ."רבד ינבישהו ןאצהו םולש
."הלס ףסויו בקעי ינב ,ךמע ןאצכ
קמעבש - ןורבח תמועל רהבש - ןורבח
:ףסוי לש ולולסמ תא תוחתופה םילימב םימכח תעדל זומר ,הז ריבכ ירוטסיה לגעמ
?רהב אלא הנותנ ןורבח ןיא אלהו - 'ןורבח קמעמ והחלשיו' "
ה"בקה ןתנש הקומע הציע התוא םילשהל ךלה :אחא 'ר רמא
!םהרבא - והימו ,ןורבחב רובקה האנ רבח ןיבו וניב
,םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי' :ול רמאנש המ םייקל
.(בי ,ד"פ) הבר תישארב) "(גי ,ו"ט) 'הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו
. . .
תעמשנ ,תכמסנ איה הילע ,היישוקה ףאו ,ארקמ לש וטושפמ הקוחר וז השרדש המוד ןושאר טבמב
וב קמעה תמגוד ,םיקמעו תוגספ ללוכ אוהו יטילונומו ףוצר וניא ןורבח ירה סכר ירהש ,ןיטולחל תכרפומ
.ןורבחב ידוהיה בושיה םויכ ןכוש
:םימכח תשרד קמועל חתפמה ץוענ יפרגופוטה דמימב אקוודש ,ונל הלגת תקייודמ תוננובתהש אלא
תנכושה ,,לילח לא תמר" םע תיגולואיכרא הניחבמ רורבב ההוזמה ,ארממ ינולאב היה תובאה ןכשמ םוקמ
הב - הלפכמה תרעמ היוצמ - התמועלו ,םיה ינפ לעמ רטמ 1,000 -כ ('תיכוכזה תמוצ' דיל) ןורבח רה תגספב
."ןורבח קמעב" הטמל קחרה - המואה תובא םירובק
לש ותיבמ חלשנ אל ףסוי יכ ונל ריהבהל שקבמ ,ןורבח קמעמ והחלשיו' :שיגדמה ארקמהש אופא אצמנ
ןומטה המואה יבא לש הקומעה הציעה יכ ונל זומרל ךכבו ,קמעבש הלפכמה תרעממ אלא ,רהבש בקעי
.םירצמ תולגל הכוראה וכרדב ףסוי תא תוולל הדיתע ,הז םוקמב
. . .
הלוכי לארשי ץרא ןיא עודמ ןיבהלו 'הקומע הציע' התוא רשפב קימעהל לכונ אל וז תמצמוצמ תרגסמב
דחא רבד לבא ?םיבר הכ םירוסייבו תכשוממ תולגב הכורכ תויהל הילעו ,עבטה ךרדב לארשי םעל ןתניהל
לככו ,ץראל ונכרדב םיבוכיעה םילודגש לככ :דבעידב - האצותכ םאו הליחתכל - הביסכ םא ,רורבב הלוע
.הב ונתוקבד הלדגו הילא םיעוגעגה םימצעתמ ןכ ,הנעמל םירוסייה םיברש
"...הרובגב םושרה אבצ רשכ..."
ךכו םירוסייה ךרע תא ריהבהל ואובב ,תודיסחה יקלח רואבב םירשי תליסמב ל"חמרה ריאמ וז הדוקנ
:בתכ
- 'ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהול-א 'ה תא תבהאו' :ורמא ןכו ,הרצהו קחודה ןמזב אוה הבהאה ןחבמו"
.ךשפנ תא לטונ וליפא
המ לכ ,וינפל חור תחנ תושעלו ךרבתי ומש דובכ לידגהל םתליפת לכש - תיתימאה העדה ילעב הנהו ...
,םתנומא ףקות תוארהל וחמשיו םבל ץמאי הנה ,םריבעהל חכ רתוי וכרטציש דע ,םדגנ םיבוכיע ורבגתיש
.הנוחצנב ופקת תוארהל רתוי הקזחה המחלמב דימת ול רחבי רשא ,הרובגב םושרה אבצ רשכ
,בהוא אוה רשא לא וב תוארהל לכויש המ ול ןמדזישכ חמשיש ,םדו רשב בהוא לכב ןינעה הז לגרומ רבכו
."ותבהא םצוע עיגמ ןכיה דע
וירבחו גרבניו רורד לע הלאה םימיה םצעב ובתכנ וליאכ המוד רשא ,הלא םירבד תא אורקל ררמצמ המכ
.הלפכמה תרעמ הכאוב 'ןורבח קמע' ימחול
רשא ,וירבחו אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא :תועמדב םילאושו ל"חמרה ירבדב ונא םיננובתמ
רשא ,הרובגב םושרה אבצ רשכ" ,הל המוד ןיא הבהאבו הנומאב ץראהו םעה ,םשה תשודק לע םשפנ ורסמ
"... הקזחה המחלמב דימת ול רחבי
. . .
תויהל הילע עודמ ןיבהלו 'הקומע הציע' התוא לש היקמעמ ףוסל תדרל לכונ אל םלועלש רשפא םנמא
.םימותיו תונמלא תועמדב הגופסו םירוסיי הפוצר
,תועמדו באכ לש םי ךותמ דציכ ,ןורבח קמע יקמעממ וניניע תוזוח ,"האצותה ןחבמ"ב ךא
תאזה ץראל הארונ הבהא הלועו תחמוצ
.תובבל-תעובש-תירב תכלוהו תלשחתמ דציכו
:םלועו םע לבק רמואו רשבמ הלוקו
'ה םואנ ךתירחאל הוקת שיו"
."םלובגל םינב ובשו

תרופ ןנח


המוקת תדמע

?"ימואל דוחיא" ךירצ המל

דציכ ,םהיתודקפמב ןנכתל תחנב םיכישממ םיניתשלפה םיחצרמהו ,וניתובוחרב תוכהל ךישממ רורטה
.ןוכית רענו אתבס ,ןוירהב םא שטרל
.ונברקב םייוצמ םיעוצפ יפלא יפלא דועו ,ונמע םניא וניריקימ תואמ ששמ הלעמלו ,ופלח םייתנשמ רתוי
תאזכש העווזל םתתנ דציכ ,םתקתש דציכ :ונתוא ולאשי ונידכנו אובי םויו - ופלח םייתנשמ הלעמל
!?ךשמיהלו ,ךשמיהלו ,ךשמיהל
תאצל ונתלוכיבו ,ונב יולת רבדה הנושארבו שארב ךא ,תיניתשלפה חצרה תוואתב םחליהל תובר םיכרד שי
!השענ אל תושעיהל ךירצש הממ המואמ טעמכ יכ - תמאה ."השענ רבכ לכה"ש שואייהמ
."תיניתשלפה הרטשמ"ה לכמ קשנה ףסאנ אל
םינגראמ ,םיפתוש םה המכ דע חכוה רבכש ,"יניתשלפה ןוחטיבה ינונגנמ" ישאר ולסוח וא ושרוג אל
.הדמשהו חצרל םוי םוי התיסמה הלומעתה תכרעמ הצפונ אלו ,םיחלשמו
.המחלמ עשופכ אלכנו טפשנ ,תאפרע רצענ אל
.רורטה ןומימל ףסכ ,תיניתשלפה תושרל "םיעיגמ"ש םיפסכה תמרזה הקספוה אל
,הדובעה םע תודחא תלשממ םיקהל לכוי דוכילה םא ,תובורקה םייתנשב םג ושעי אל הלאה םירבדה לכ
."ימואלה דוחיאה"מ םלעתהל לכויו
אלש דע ,יתועמשמו לודג הכ היהי "ימואלה דוחיאה" םא ושעי ,םיבוטו םיבר דועו ,הלאה םירבדה לכ
.וידעלב הלשממ ביכרהל ולכוי
.םינש עברא רטקל םוקמב - עיפשהל ןמזה התע

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
?ערה ןושל דגנכ הרובגב דדומתהל

... ללכב דעו ... ל"חמרה דע קידצה ףסוימ

וליפא דילוה אל רהה"ש רבתסהש רחאלו ,א"טילש רניבא המלש ברה ר"ומב וחטוהש שפרה ילג העמק וחכששמ התע
.םינומהה תרושקת ןדיעב רקיעב ,ערה ןושלל ןתינש ,ארונה חכה לע ,רתוי בחר טבמב ןנובתהל ןתינ ,"רבכע
לע תרושקתה תא דימעהל ךרדה יהמו ,הנובתבו זועב וז העפות דגנכ דדומתהל שי דציכ ,הציע סכטל םיביוחמ ונלוכ
תוריהזב ,תמאבו רשויב םשה ןעמל לבא ... םייוקיל לע עירתהלו םיעגפ ףושחל הדיקפת תא ןבומכ לטבל ילבמ ,המוקמ
.היצסנס תפידר ךותמ אלו ,תוירחאבו
אשונב "הרורב הכלהו הרורב הנשמ" שבגלו הכלה לש הקמועב ןולל ,םילודג םימכח ידימלתמ תעבות וז היגוס
קותמ טעמ אצי דוע ילוא ,וז היגוס רורבל ףוחדה ךרוצה תא ,השיבמ הבתכ התוא ררועת םאו ... םינומהה תרושקת
... זעמ
דציכ :רחא טביה לע דומעל שקבנ ,קידצה ףסוי לע רפיטופ תשא לש רקשה תלילעב תקסועה ,.'בשיו' תשרפב ,ןאכ ךא
.םרבעל לערומ ץחכ םיחלשנה ערה ןושלו רקשה תולילע חכונ הרובגב דומעל םילודג םישנא לש םחוכב
רבש'ל ךכמ האצותכ וכפהש םישנא שיו ,םדגנכ רקש ימוסרפ תובקעב לעופב וסרהנ םיבר לש םהייח :תעדל שי תאז יכ
... םשפנב די הלילח וחלש ףאו 'ילכ
ויבא לא תואושנ ויניעו רוהט ובלש ימו ,םדאה תוישיא לש ימינפה ןיערגה ןחבמל דמוע ,הלא ןוגכ םישק תונויסנב
.וייח זועמו וחטבמ 'ה יכ רבשנ וניאו להבנ וניא ,םימשבש
ךותמ תאז לכ ךא ,"לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" ומצעב םייקלו ודגנכ תודשחה תא ריסהל תוסנל וילעש יאדווב
!רקיעה הזו "בבלל הארי 'הו םייניעל הארי םדאה" יכ הקומע הרכהו תימינפ הולש
רשייל אוה יואר ךכ לע םגו ,תוולשהו תוקפואמה ,תונכה ויתובוגתב בושח קרפ רניבא המלש ברה ונדמיל הז ןודנב
!חכ
. . .
תובקעב ,ןאסאב והיעשי ברה וברו ורומל ל"חמרה חלשש ,המיהדמ תרגיא םכינפב איבהל שקבא הז דוסי תשחמהל
.הניבל וניבש םיניינעב ויפלכ חטוהש ערה ןושל
םיאלפומה וייוליג עקר לע ,ל"חמרה תא ופפאש םיברה עלבה ירבד תובקעב יכ קר ןייצנ ,םירבדה יטרפב ביחרהל ילבמ
דחא תושעל לידגהו ,תועינצ תוכלהב תמלוה יתלב תוגהנתהב םג ותוא םישאהל וידגנתמ וזיעה ,רתסנה תרותב
אשניהל (בורק ותוא לש) ותוחאב ריצפה ל"חמרה יכ 'השיחל'ב ול רפיסו ןאסאב היעשי 'ר ובר לא הנפ רשא ,ויברוקמ
.רחאל תכדושמ התויה ףרח ול
תובקעב ךא ,ל"חמרל הרענה תא םיבורק םתוא ודעיי הליחתכלש הארנ ,השעמה רופיסל עקרב תוננובתה ךותמ
וכפה םבל ןודזב םה ךא ,הנממ דרפיהל אב ותודיסחב ל"חמרה ,רחאל הכדשל וזפחנו םתעד תא וניש ,וביבס סומלופה
.הער ותביד תא ואיצוהו תורצויה תא
וגב םירבד שיש בושחל התפתנ ,ןאסאב היעשי 'רכ דיסחו קידצ וליפאש דע ,ערה ןושל לש וחוכ לודג המ וארו ואצ
:ראשה ןיב בתוכ אוה הבו הנעלכ הרמ תרגיא ל"חמרה ודימלתל חלשו
םימשה יכ ,םיצורית ירעש יל חתפת לאו ... אב ינא הנא ינאו םירעוכמ םירבדב ינפ תשבוה יכ הזה םויה הרצ םוי ..."
.(א"ס תרגא ךותמ) "!לבקא אל
ךא .םימי םתוא לש 'תרושקת'ב המסרופ אלו ,החכות תוכלהל יוארכ - הענצב ל"חמרל ןבומכ הרסמנ וז תרגיא
הנממו ,ובל םד תיצמתב הבותכה ,הבושת תרגיא וברל חלש ,ודגנכ דשחה םצעמ ותמשנ יקמע דע עגפנש ,ל"חמרה
לבקמ היה םג ךכ םנמאה ?םות דע רבדה תא רוקחל ילב ,ערה ןושל וילע ובר לביק הז דציכ :הרמו הלודג הקעז תעקוב
?רפיטופ תשא יפמ קידצה ףסוי לע ערה ןושל
הדומ התחיתפב רבכו ,ויהול-א 'הב ל"חמרה לש ותוקבד תמצעל - דוה ארונ - יוטיב הניה הרקיעב וז תרגיא ךא
.ךרבתי 'הל ותבהא ,הז אוה יכ רערעתתש ילבמ ,אווש דשח לש השק הכ ןויסנב דומעל ותוא הכיזש לע ה"בקל
.םמצע דעב םירבדמ םהו (ב"ס תרגיא) וז תרגיאמ םיעטק םכינפל
. . .
דמלנ הנממו ,ל"חמרה לש 'םירשי תליסמ'ב קבדה ,רניבא המלש ברה ונבוהאו ונרומל "זוע לדגמ"ל וז תרגיא יהת
.ערה ןושל דגנכ הרהטבו הרובגב דדומתהל ןתינ דציכ ונלוכב"ס תרגיא
ןאסאב י"רל ל"חמרה

.ו"רנ ו"מ ,השארה ןבא תרקי תנפ ,אשנו םורי לודגה רהה
דובכ תרגא יארקב הזה םויה ומשל יתתנ הדותו חבש יכ ,וינפל ינדימעהל יב רחב רשא לארשי יהול-א תוא-בצ 'ה יח
התע םא ,ךכ יתייה אלו .ודובכ אסכ ינפל היוצר יתדובעו לארשי יהול-אל דבע ינא רשא הזה םויה יתעדי יכ - ותרות
אלמ יפ ולאו .ודרפי אל אכד דעו שפנ םיפכ לע יאשונב יכ ,'ה רחוב דובכ יפדורו רכש יבהואב אל יכ ,הכ דע יתעגה אל
םא ,ייח המו ינא המ יכ ;הברי המצע םינוא ןיאלו ליח תושעל חכ יל ןתונה ,ךרבתי וינפל תודוהל קיפסא אל םיכ הריש
?ישפנ יכמוסב 'ה ,יל רזוע 'ה אל
םותב אלה ,ףסוי הנה ... אניזחק םירכינה םירבד :רמאי יכו ... ?והומכ רשא שודק הפ אנ רמאי 'לבקא אל םימשה'
אוש התודע וילע הדיעה בל ףלסב רשא ,וינודא תשא ירבדמ רתוי המו ,ושפנ האב לזרב וקדצבו ולגר לבכב ונע ובבל
הערפל באל ומש ,'ה רבד אב תע אל ןכ לעהו ?הלאמ רתוי םירכינ םירבד שיה - הלצא ודגב תקזחמ הדוע הדיבו המרמו
... ?םירצמ לכל ןודאלו
.וירבד לע םחני יכ הנמאנ יתעדי - הזה ןינעה ןכות לע דומעי דוע םא אלה ?'ןידב םינותמ ווה' הזה :יבר ינדמלי
עדוי :רבד ףוסו ... רואל אצי יהול-א תא יטפשמו ,ותשב בישי בקע לעו .דואמ דואמ םלכי םלכה אלה ,יבורק םהרבאו
... .רבד רמוי תמאל רקשמ יכ ,םיצורית ירעש חתפא אל יכ .'ה דובכ הלגנו ול רשא תא 'ה
ינצמאי ?דמוע יתייה ,הזכ רשא לק ןויסנב ילול ,יתייה ןופס המ יכ :הכ דע יתעגה אל םא - ךכ יתייה אל :יתרמא זא
.םהב קשח רשא לארשיו קחצי םהרבא :ץרא ידסומ םינתיאה יתובאל יכנא ןכ יכ העדאו ,ןחבהל בהזכ הכזאו יהול-א
םאו ;יכנא 'ה דבע - חצנהל םאו חצנל םא ... ינחני אוהו ינחנ אוה ,םלוע ךלמו םייח םיהול-א ,יבגשמ ןתיא יתמש ינאו
אלו חטבא אלו ,יתינפ אל םדא לאו יתחטב שיאב אל .יל םיהול-א יכ יתעדי זא - חרק ימורמ יפג לע יתייה ףורש רפא
'ה םכילוי םתולקלקע םיטמהו .ותרוכשמ 'המ יהי בוט השוע לכ ... ?םדא יל השעי המ ,אריא אל יתחטב 'הב יכ .הנפא
לוקשי הער ןיעב ימו ;םה םייוצר ל"ת יכ ועדי - ישעמ לוקשל הצרי קדצ ינזאמב ימ .לארשי לע םולש ,ןואה ילעופ תא
.היספרטמל הילקשיל - תווה
....הערמ ישפנ ריבעהלו ילגר רושימ לע דימעהל ,ינברק אוה ותקדצבו ול דבעל ןטבמ ינרצי ,לארשי יהול-א ,םיהול-א 'ה
.םב שדקאו ינכירדה ושדק ילגעמבו ,יתירמ אלו ינחנה ויכרדב יכ :וינפל יפכ ןויקנו יבבל םתו ,האמוטמ אל ישפנ הנה
... .הדותו חבש וינפל תתל יכ ,תאז תא דיגא יחבשל אל ןה
םע ינמחני ותלחנ תחמשבו ,טומא אלו ותדובע תנומאב יבבל קזחל :ותאמ ירכש היהי הזו ,יהול-א יל בישי ידי רובכ
שדקנו ,רחא דוע ןיאו אוה ונקלח יכ :ונל ףיסוי ותבהא ונתפרח ריחמו ,שרינ ונוצר ונתמלכ תחתו .וב םיחטובה לכ
יהול-א 'הב - הנענ םאו שגנ םא ;ישאר ענענא לג לכל ןכ ,לבוי חבטל השכו לועל רושכ ינאו ,ראפתי וידבעבו 'ה ודובכב
.יעשי יהול-אב הליגא ,חמשא
... .תמא רבד עדי םיצורית אלבו ,ותמח ךושכ םירשימ הניזחת ותרות דובכ יניע םג יכ ,לחיא ןה
תולאשמ אלמי לארשי יהול-א 'הו ,ףצקל םאו הבהאל םא ,ותרות דובכ ירבד אמצב התוש היהא - יתייה רשאכ ינאו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,הבוטל ובבל

וטאצול םייח השמ ,לארשי יהול-אל דבע

םוגרתה רואל


תירבעבש תימראה
יבצ ץרא

בס דבע תא יאתובצכ ןה ןנחויל רמאו רונקינ הנע .דבע אנא יבצ תנא יד ךמדק יתיתא ןעכ רמאו רונקינ םדק ןנחוי הנע
.השעא הצרת רשאו ךינפל יתאב הנה התע ינודא ,רמאו רונקינל ןנחוי הנע - 'כ ט"י סוכיטנא תליגמ - ... סכנו אריזח
.(116 דומע ,םידעומה רפס ךותמ) ... והטחשו ריזח חק השוע התא ינוצרכ םא ,ןנחויל רמאו רונקינ בישה
ותוא ונא םיאצומ הזככו ,לעופכ אב אוה ןיא .דועו הדמח ,רדה ,יפוי ,םייח לעב :םשכ קר ארקמב אב יבצ שרושה
תא הבותכה ןמ ונא םיריכמו ;ץפח ,הצר) י/הבצ - תימראבו (קשח ,ףסכנ) אבצ - תיברעב :תורחא תוימש תופשב
הדובכה {הצפח ,הצור ,התצרתנ} תאיבצו ... :{'וכו סנרפי ,ןוזי ,ריקוי ןתחהש זרכוהש רחאל} הלכל ןווכמה טפשמה
.(... ףיסוהו ... םיענה רוחבה {הצור ,ץפח} יבצו :ךשמהבו ;ותניאל היל תוהו אד ... תרמ
וניא יבצ שרושהש רמול םנווכתהב הבצ שרושה תחת ,יבצ םייחה לעב םש תא םיאיבמ וניקדקדממו ונינשרפמ קלח
:תומגוד .ץפחו ןוצר ,הדמח ,תראפת ,רדה ,יפוי :תויועמשמה תא ףא אוה סנרפמ אלא דבלב םייחה לעב םש תא ןייצמ
.דועו (טי גי והיעשי) םידשכ ןואג תראפת תוכלממ יבצ לבב התיהו ,(ב ד והיעשי) דובכלו יבצ 'ה חמצ היהי אוהה םויב
ץראב אבו ;זט אי לאינד) יבצה ץראב דמעיו :םה םהב םיטלובהו ,ץרא הלימל ךומס יבצ אב ארקמב םיקוספ הששב
ץראל םינווכמכ ולא םיפוריצ ושריפש םינשרפהש קפס ןיא .(טי ג והימרי) יבצ תלחנ הדמח ץרא :ןכו ;(אמ םש - יבצה
.םייחה לעב יבצל רשק אללו ,הדמח ,ןוצר ,ץפח :אוה יבצ שרושה לש ומשמש העידיב םושריפ ,לארשי
ושטשט (דועו ,לאוגה ומכ הלגנו הסכנ ;לארשי םעכ ומוקמל בשו ךלוה) יבצה תודוא םיברה םהישרדמב ל"זחש ינמוד
עצמ םהל שמשי הז רוביחש ידכ תאז ,ןוצר ןבומב יבצ ןיבל םייחה לעב יבצ ןיב תויועמשמה ילדבה תא ןווכמב
לארשי ץרא לש היומידל רתוי המיאתמ תויהל הלוכי הריחב וזיא יכ ;םהינש תונוכת לע יבצל לארשי ץרא תאוושהל
?ראוצ לע ףדרנ תאז םעו ,רדהו דוה אלמ - יבצ ץרא ףוריצב רבכ ץבושמ ומשש - הפי םייח לעבל
קיזחמ ורוע ןיא הז יבצ המ :ןלהל םיאבומה (א"ע ז"נ ןיטיג) ארמגה ירבדבש שגדומה קלחה ונב םייקתיש ןוצר יהיו
.אדמג הילע ןיבשוי ןיאש ןמזבו ,אחוור הילע ןיבשויש ןמזב לארשי ץרא ףא ,ורשב תא

לאנתנ והילא ר"ד


חולישה ןייעמב שדוח שאר
ולסכב 'ל ישימח םויב ה"זעב םייקתת ,ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב תבט שדוח שאר תביסמ
.הדקרהו הכונח אשונב החיש :תינכותב .14:00 העשב
.תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ
.1-800-25-24-23 :םיטרפל


דוד ריעב - ך"נת ירבע
.דוד ריעב ך"נת יברע לש הרדס םימייקמ "הנימ אקפנ"ו דוד ריע םירקבמה זכרמ
.(5.12) ולסכב 'ל ,ישימח םויב םייקתי החיתפה עוריא
21:00-21:45 .תרופ ןנח ברה - "הירכזבש הרונמה דוס" 20:00 .לק דוביכ ,הכונח לש יעיבש רנ תקלדה 19:30 :תינכותב
.הימחנ ימיב םילשורי - דוד ריעב רויס
.1-800-25-24-23 :םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םינפ תנבלה

:(זי ,הכ) ארקיוב ורוקמו ,"םירבד תאנוא" ארקנ הז רוסיאו ,םירוביד ידי לע ורבח תא רעצל םדאל רוסא
ןכ לעו ,ךניה אטוחש הארנכ ול רמאי אל ,וריבח לע םירוסי ואובי םא ,לשמל ."ותימע תא שיא ונות אל"
האור םא" :םימכח תכרדהכ שפנ ןובשח ךרוע וילע ואבש םירוסיה תובקעבש ימ לבא .ה"בקה ךשינעה
'ע) ול תונעל הווצמ ,םגפ ודיב שי םאה וריבח וא ובר תא לאושו ,"וישעמב שפשפי - וילע ןיאב ןירוסיש םדא
.(ב-א ,ה תוכרב
:הריהזהו הרותה הפיסוה ןוממ תאנוא יבגלש ,ןוממ דספה וריבחל םרוגהמ םירבד תאנוא ןווע רומחו
.ןוממ דספה וריבחל םרוגה יבגל הריהזה אלש המ ,"םכיהל-א 'ה ינא יכ ךיהל-אמ תאריו"
ןכמ רחאלו םידאמ אוה הליחת השוב בורמש ,םימד ךפוש וליאכ אוה ירה ,םיברב וריבח ינפ תא ןיבלה םאו
ול ןיאש םימכח ורמא ,ךכ תושעל ליגר אוה םאו .תמ ינפכ תוארנ וינפו ,רוויח השענ אוהו וינפמ קלתסמ ומד
ישיא דואמ ארייתהל םיכירצ הז רבדמו .(ב ,טנ מ"ב) הלוע וניאו םנהיגל דרוי אוהו ,אבה םלועל קלח
.םיברב םישנא ינפ תנבלהמ םתסנרפ תא םישוע םיתיעלש ,תרושקתה
ונדמל ךכש ."םיברב וריבח ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכל ומצע ליפיש םדאל ול חונ" :יאחוי ןב ןועמש 'ר רמאו
ידכ ,םיליתפהו תמתוחה תא וילא החלש אלא ,הדוהימ הרבעתהש םיברב םסרפל התצר אלש ,רמתמ
.הרבעתנ ונממש תודוהל םא ומצע אוה טילחיש
לא - תווצמבו הרותב ךתאש םע" - "ותימע תא שיא ונות אל" רמאנש ,וניבלהל רתומ ,עשר אוהש ימ לבא
.(א ,טנ מ"ב) "והנות
ינורקע ןפואבש הז אוה עשרהש ,ללככ רמול רשפא םלוא ,םויכ עשרה תרדגה לע םנשי םיבחר םינויד
רתומש עשרל בשחנ וניא ,ורצי ינפמ םעפל םעפמ לשכנש ימ לבא ,תווצמו הרות םייקמ וניא יתטישו
.וניבלהל

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הדוהי לכיהב - "רואל לפואמ"
תיב רבחו תסנכה תיב בר ,בדנ ףסוי ברה ,לארשיל ישארה ברה ,ואל ריאמ לארשי ברה תופתתשהב יגיגח הכונח עוריא
,בוידוגי םירפא ןזחה םע תורנ תקלדהו הליפת .ןג תמרב ההובגה הבישיה שאר ,אריפש עשוהי ברהו לודגה ןידה
.ןולקד רמזה תיתונמואה תינכותב
קורס ןב 'חר ,"הדוהי לכיה" תסנכה תיבב 19:00 העשב (3.12) ג"סשת ולסכב ח"כ ישילש םויב ה"יא םייקתי עוריאה
.03-6919210 'לט :םיטרפל .ביבא לת 13


"תשר"ב ךורע ןחלוש
הנורחאל התלעוה ,תורוקמ ןויצב ,תקסופמו תראובמ ,תיממע ,השדח הרודהמב ,וראק ףסוי 'ר ןרמ לש הליפת תוכלה
ילודגמ תוכרבל הכזש ,ןג תמרמ ןמסייו יבצ רמ לש ,תירחסמ הרטמל אלש ,טקייורפב רבודמ .טנרטניאה תשרל
.םינברה
.http://www.cs.biu.ac.il/~wiseman/shulhan-aruch :רתאה תבותכ

(03-6881919 :סקפ)


שדקמהו הכונח
הזה ןמזבו םהה םימיב
ישילש רנ ,ג"סשת ולסכב ז"כ ינש םויב ה"יא םייקתיש ,"שדקמה ןעמל םישנ" לש יעיברה סנכל ןמזומ םישנה רוביצ
.םילשוריב ,10 ךלמה דוד 'חר ,"רשג תיב"ב םוירוטידואב (2.12)
- תויפוקש יווילב ,םייגולואכראו םיירוטסיה ,םיידומלת םיטביהב תיבה רה 8:45 .המשרהו תוסנכתה 8:30 :תינכותב
.שדקמה ןוכמ ל"כנמ ,רבוקמ םחנמ ברה - רתסנבו הלגנב - שדקמה תרונמ 10:30 .תיבה רה רקוח ,ירא ןב לאכימ
הרובד 13:15 .הקספה 12:45 .תרופ ןנח ברה - שדקמה תכונחב םישנה תופתוש ,"סנה ותואב ויה ןה ףא" 11:45
המגדהו האצרה ,"ווט הידיב בל תמכח השא לכו" 14:00 .ת"מוצ ןוכמ שאר ,ןזור לארשי ברה - שדקמה תיבו האיבנה
,ח"ש 65 :תואצוהב תופתתשה .םויס 15:00 .הנוהכה ידגב תא הווטה ,םהרבא תידוהי תינמואה לש ילקסומ יווילב
.ח"ש 50 תויטנדוטסל
.?067-543051 ,055-640829 :םיטרפל

(053-813271 ויליבק לעי)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design