English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אציו תשרפ

אציו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
"… תאזה ןבאה"

הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו"
(בכ ,ח"כ תישארב) "םיהול-א תיב היהי

,"ויתושארמ םשיו" םוקמה ינבאמ בקעי חקול השרפה חתפב רבכ .הפוס דע התישארמ ,בורל םינבא הפוצר אציו תשרפ
.םיהול-א תיב תויהל הדועיי רשא הבצמל תכפוה וז ןבו
,אמלעב ןבא הניא וז ןבא םג ."ראבה יפ לע הלודג ןבא" ול תנמוזמ םש ףאו ,םדק ינב הצרא ,וילגר בקעי אשונ רקוב םע
.לחרל בקעי ןיב רשקה תישאר תא תנייצמ ,הקזח דיב התלילגו
םינבא םיטקולו ויתובקעב םיכלוה וינב-ויחא לכו ."הבצמ המיריו" דעלג רהמ ןבא בקעי חקול ,השרפה םויסב בושו
.ימראה ןבל ןיבל םניב דע-לג םיקהל
,ןבא הלימה תא וניצמ אל הנה דעו תישארב רפס תליחתמ ןה .יארקאבש רבד השרפב םינבאה לש ןניינע ןיאש יאדוו
(גל ,א"י) "ןבאל הנבלה םהל יהתו" :לאשומ יוטיבכ אלא שממ לש ןבאכ אל ,םש ףאו ,לבב לדגמ תשרפב תחא םעפ אלא
לולסמב ןויצ תודוקנ תרשרש הוותמו ,םימעפ רשע – הריתי השגדהב – איה תרכזנ ונתשרפב וליאו .(ע"באר – 'ןבא תחת')
.בקעי ייח
ריבא ידימ" :החפשמ םש ןיעמכ ומשל הפרצמו ובוהא ונב ףסויל ותכרב תעב ,ןבאה תא לטונ ומצע בקעי :ןכ לע רתי
.(דכ ,ט"מ) "לארשי ןבא הער םשמ ,בקעי
. . .
השולשב תודדומתה בייחמ ,ראבו ןבא ,תיבו הדש ,רה תמגוד ,ארקמב םייאמק םילמסו םיגשומ חנעפל ןויסינ לכ
:םידבר
.עבטב םתעפוהב םיררועמ םהש תויצאיצוסאהו םיגשומה תניחב :א
.וייומיד ללש לע ארקמה ןושלב הלא תויועמשמ רותיא :ב
.םילמסכ םתוארל שקבתמ וב םוקמב יטרקנוקה רסמה תפישח :ג
?"לארשי ןבא"ל ,בקעי לש ולגדל תויהל הכפהש דע וז ןבאב הב שי המ ,הלא תויחנה רואל אופא ןחבנ הבה
"יחכ םינבא חכ"
.הלקשמ דבוכו הישק ,החוכ וניה ,הטושפה תימלוגה ןבאב תננובתמה ןיעל ,טלובה ןושארה רבדה
:ושפנ ירמב בויא קעוז ןכ לע
?ישפנ ךיראא יכ יצק המו לחיא יכ יחכ המ"
.(בי-אי ,'ו בויא) ?שוחנ ירשב םא ,יחכ םינבא חכ םא
ןבא חינהל ונתשרפב םיעורה ורחב ןכ לעו (ג ,ז"כ ילשמ) "ןבאה דבוכ" ארקמב הנוכמ ,ןבאה לש לודגה ילוגסה הלקשמ
.הללגל דדוב העור לכ לכוי לבל ,ראבה יפ לע הלודג
!וחוכ םינבא חוכו םדאה לככ וניא בקעי יכ עידוהל הרותה האב הז יומיד עקר לע
דוע אלו .ויתושארמל רבכ השק ןבא םישלמ עתרנ וניא (גכ ,'ה בויא) "ךתירב הדשה ינבא םע" ומצעב םייקמה – בקעי
.ראבה יפ לענ הלודגה ןבאה תא לוגל ,לחרל ותבהא חוכב ונממ רצבי אלו ,החוכמ לודג וחוכש אלא
שקבמ לוכיבכ "ןבאל לארשי לכ הניכ ,דחא ףוגו קזח םצע ,ןבאהש יפל :"לארשי ןבא" יוטיבה תא ק"דרה ראיב ןכא ךכ
יכורכרה יומידה ירוחאמ .הרואכל הלקלקעו הפיקע ךרד ןייצמה ,בקעי םשה םכתא העטי לא :ונל תתואל ארקמה
:גרומל רשא תלזבה ינבאכ השקונו הזע "לארשי ןבא" תרתתסמ ,"בקעי תעלות" לש לתפנהו
לארשי רפסמ יתמ ,בקעי תעלות יארת לא"
.תויפיפ לעב שדח ץורח גרומל ךיתמש הנה
.(וט-די ,א"מ היעשי) "םישת ץמכ תועבגו ,קודתו םירה םודת
"השארה ןבא" דע "ןחבה ןבא"מ
ילבמ ,םינש יפלא הימודשב המוקמב דומעל איה הלוכי .הב הקוציה תונלבסה תרובגב הלגתמ ןבאה לש החוכ רקיע ךא
.תשוחנו לזרבכ תושק תוכתמב ףא תומש םישועה ןמזה יעגפ הל ולכויש
םימי תמייקו הרירש התודע יכ ,ונתשרפב דעלגלו (זכ ,ד"כ עשוהי) עשוהי ימיב תירבל הדעל תויהל ןבאה התכז ןכ לע
.הב הרוצאה תודרשיהה תרובגב החוכ ,"לארשי ןבא" ףא .םיבר
,"המלש ןבא" תאז לכבו הלובחו הכומ םנמא ,הניעב הרתונ איה ךא ,הועצפו הוכיה ,הצפנל םיררוצ וסינ םינש יפלא
.(חי ,ג"ל) "םלש בקעי אוביו" תאז םעו וכרי לע עלוצה וניבא בקעיכ
ונחנא" :םירוראה םיצאנה לש םהינפב ,הדמשהה תונחמבו תואטגב ודרשש םידוהיה וחיטה םילפאה האושה ימיב
לזרבה רשנ ינרופיצל יחלה תטורמ לארשי תסנכ הלכיו התרש ןכאו .(52 'מע ,"ןימאמ ינא" ,רגארפ השמ) !"םכתא הלכנ
.(ו ,'ג יכאלמ) "םתילכ אל בקעי ינב םתאו" :יחתו המק איהו לפנו סרק אוה .ישילשה ךיירה לש
. . .
:םייוגה לכ ורהני וילא ,םייח קקוש תיב ,םלש ןינב תויהל לארשי ןבא לש הדועיי !יד אל המצעלשכ תודרשיהב ךא
– לופי םיימעפו םעפ .תחא םעפב אלו הנבי דחא םויב אל הז תיב ."םיהול-א תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזב ןבאהו"
.דע ידע ןיינבל היהי רשא דע ,ןבאל תינייפאה תונלבסה תרובגב ,העמק העמק הנבי תישילשב ףאו ,םקו
:היעשי לש תיאלפה הלואגה תאובנ תנווכמ ךכל
תרקי תניפ ןחב ןבא .ןבא ןויצב דסי יננה"
.(זט ,ח"כ היעשי) ."שיחי אל ןימאמה .דסומ דסומ
:וידימלת תא אנליומ ןואגה החנה הז קוספ דוסי לע
םילשורי תא תונבל וננוצר תא חיכוהל "ןחב ןבא" איה תאזה ןבאה יכ ,תחא ןבאמ וליפא םילשורי ןינב תא ליחתהל"
.(ו"ט ,'א רותה לוק) "… יטיאל הלהנתא ינאו" בקעי לש וכרד דוסב הלהא םוקמ ביחרהלו
. . .
ררבתמשכ ,הרהמ דע םישאייתמו םיפצקתמ םהו ,וז ןחב ןבאב דומעל םחוכב ןיא ,חור ירציקו םירהמנ םישנא ןכא
."וישכע חישמ" אל ףאו "וישכע םולש" ןיאש םהל
ןמ העמק העמק התונבלו לארשי ןבא תא לוטיל םיכוז "שיחי אל ןימאמה" :האובנה תרושב תא םינפהל םיעדויה לבא
תננורתמ םילואג הריש הנעמשת דוע םהינזאו (ז ,'ד הירכז) "השארה ןבא" דעו "ןחבה ןבא"מ" :תוחפטה דע דסמה
."הל ןח ןח תואושת" .םדק ינימ 'לארשי ןבא' הנה :הלועו

תרופ ןנח[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]שדקומ ןויליגה
ץכ הדוהי יבצ לש ותאופרל
ןהכה דודו הטיא ןב


תיבהו הדשה רהה

תבשל תארקו ישדק םויב ךצפח תושע ךלגר תבשמ בישת םא" רמאנש ,םירצימ ילב הלחנ ול םינתונ תבשה תא גנעמה
."ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו … גנע
,תיב וארקש בקעיכ אלא "הדשב חושל קחצי אציו" ,הדש וארקש קחציכ אלו "הארי 'ה רהב" ,רה וארקש םהרבאכ אל
.(א"ע ,ח"פ םיחספ) "םיהול-א תיב םא יכ הז ןיא"
– בקעיל םתמועלו ."תאזה ץראב רוג" – קחציל ."הבחרלו הכרואל ץראב ךלהתה םוק" – הדימב ץראה הנתינ םהרבאל
הליבומ תבשב תיבב תורגתסהו הכאלממ התיבש אקווד עודמ הלאשה תלאשנ ."הבגנו הנופצ המדקו המי תצרפו"
.תולודג אללו םירצימ אלל בקעי תלחנ ,המדקו המי הצירפל
.םייחרכה םיבלש השולש שי 'ה תדובע יכרדב
,רהכ הבוגו המצוע ךותמ םלועב עיפשמ ,רהנה לש דחא דצב דבל ,ירבע ,טסילאידיא ,ישרטה רהה הלעמב ,םהרבא
.קפואה הצק דע קוחר םיאורו הובג םילוע ."הארי 'ה רהב" ,תועדו תונומא לע יחצנ םחול
.הדובעה ילכל ,חמוצל ,המדאל תוביוחמ שי .רהב רשאמ תויתרגסמ רתוי שי הדשב .תוראב רפוח ,הדשב דבוע ,קחצי
.דיתעל ותשא הקבר םע שגפמ לכה ךסב ,"הדשב חושל" ןוילע תוחפ ,הרואכל ,תיהול-אה תולגתהה לש םוקמה םג
ןוקית ,םילודגה םילאידיאה לכ ירחא ,ףוסב .תיב ,ימוימוי רתויה ,יסיסב רתויה רבדב קסוע בקעי .תיב וארק בקעיו
הליחתמ יהול-אה רואה תא ץיפהל תלוכיה .חיטש ,גג ,תוריק ,הנבמ לש תרגסמל סנכתהל ךירצ ,ץראה ןוקית ,םלועה
.ידוהיה תיבה לש תווצמ ,םינטק םיטרפמ ,תבייחמה תרגסמהמ ,תיבהמ
רוד תא ונרבעו .רהה לע ולעו םהיתומולחב לע לא ואירמהש םיטסילאידיאה בלש תא ונרבע ונלש ןויצ תביש לעפמב
.הדשל ישרטה רהה תא וכפהו ,רהה ןוזחמ רכינ קלח ושמימש ,הלכלכו הדש ישנא ,למעהו הדובעה ישנא
."יתרטנ אל ילש ימרכ" םידליה תא ונחכשש םילגמו התיבה םירזוח ונא הלא תורוד ינש ירחא ךא
םירזודלובה לש תיתשתה תדובע ירחא בייחמ תיבל היהיש רהה ,ונלש תיבה ןינב לש םיטרפל סנכיהל ונתמישמ
.ונלש םיילארשיה םיידוהיה םיימואלה םייחה ירושמ לכב ינטרפ ןונכת ,םידבכה םילכהו
.םירצמ ילב הלחנל הבורעה אוה ,תונוש תוצובק ןיב רושיג ,יתחפשמה רשקה קוזיח
םלוכ התיבה .תרחא ץרא לא וא רבדמל םתס וחלשלו וילע רתוול ןתינ אלש דועיו דיקפת דחא לכל ךא םיחוכיו שי תיבב
.םירזוח
.תואשנתהו חופיק לש תושוחת רוציל הלוכי איהו לועב האישנב תונרות שי תיבב
."םיהול-אל טפשמהו" םיקוחו םיללכ שי תיבב
.תידדה תוברעו םיאדודו האנקו הבהא שי תיבב
.ונכות לא המינפ אוה ורקיע ךא תותלדו תונולח תיבל
ורוא תא ץיפהל דיתע אוהו – ונידיב תיבה רה - דחא תיב שי לארשי םעב תופקשההו םימרזהו תונויערה לכל רשאכ
."תועבגמ אשינו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ"


רגה השמ ברה


ואל-רגה הירוהו אנוא לאכימ לש םתמשנ יוליעלו םרכזל
,םתיב תא םיקהל וכזש ינפל ,םהיסוריא םויב ,ס"שתה ולסכ ד"יב םיכרד תנואתב ופסנש
תולייח תורומ תכירדמכ הירוה התריש םש ,ןויצע רפכל ריתימ םכרדב
"הרותל המדק ץרא ךרד"

"ראבה יפ לע הלודג ןבאהו"
לע .ןרח ישנא לש םירזומה םהיגהנמ םע הנושארל בקעי שגפנ ראבה לע ,ןרח לא וכרדב ,לארשי ץראמ בקעי לש ותאיציב
.ןאצה תייקשהו ןבאה תלילגל םירדעה לכ לש סויג הכירצהש הלודג ןבא תחנומ ראבה יפ
הרותהש הארנ ?ראבה יפ לע הדבכו הלודג ךכ לכ ןבא וחינהו ,ןרח ישנא ,םמצע לע ושקה עודמ ?םגהנמ שרושב דמע המ
הל םירז ,'םידסח תולימג'ו 'ןידה תרושמ םינפל'כ םיגשומ .ןידה יפ לע קר הניינע תא רידסהל הצורש הרבח ונל תראתמ
רתוי חקיש ימ היהי אל הלילחו סחש חקפל ולכוי םלוכש ידכ םש תחנומ הלודגה ןבאה .היבשות תחוור לע םימייאמו
.ול בצקוהש הממ םימ
אל' :ןרח ישנא לש ףסונ 'גהנמ'ב םילקתנ ונא השרפה ךשמהב .ולא םישנא תנייפאמ םוקמה ינב ןיב תיסיסבה תונדשחה
גהונ לע בקעי תא עדייל ןוכנל ןבל אצמ אל המ םושמ .בקעיל ןבל רמוא – 'הריכבה ינפל הריעצה תתל ונימוקמב ןכ השעי
… לחר ליבשב דבעש תוכורא םינש ןתוא לכב הז
אבה חרואל עגונ הזשכ דחוימבו ,תמא תרימאו תובייחתהב הדימע לש םיכרע םיבייחמ םניא םוקמה יקוחש ןבומכ
ויה םהיכרעש ,תילארשיה המואה תובא םע עגמב ואבש תוישונא תורבחל תחא אמגוד קר איה ןרח וז הניחבמ .ץוחבמ
.תילכתב םינוש
לע היונב ,ל"זח ירבדב הבחרה רתיבו ארקמ לש וטושפמ הלועש יפכ ,וז הרבח .םודס איה רתויב תטלובה אמגודה
הניחבמ רתויב תגשגשמ אליממו תחרופ התיה ןדריה רככ ,תנצקומ רתוי הברה הרוצב קר ןרח לש םיכרע םתוא
ךותמ ,םמלוע תסיפת לע םידמל ונא תוארקמה יטושפמ .הז םוקמב טול רחוב הללגבש הביסה איה וז ירהש ,תילכלכ
רשאכ הרוק רתוי רומחה לבא ,ותיבב םתוא חראמש ימ ןיאש ,ןבומכ .םריעל םיעלקנש םיחרואה לא םהלש סחיה
םילגוסמ םניא םה .'הצקמ םעה לכ ןקז דעו רענמ' ,םוקמה יקוח לע רובעל זעהש ,טול לש ותיב תא םיפיקמ םודס ישנא
הגירח לכו ,'ךלש ךלשו ילש ילש'ש תסרוג םמלוע תפקשה .םיחרוא סינכיו דסח לומגי ריעה ישנאמ והשמש לובסל
הז םילבגומלו םיינעלו םישלחל עייסל וכרטצי םא ירהש ,הנכסב עפשה תרבח לש המויק םצע תא הדימעמ וז הסיפתמ
לש תקהבומה הזתיטנאה ןה וללה תופקשהה לכ .םיססובמהו םיקזחה לש ילכלכה םבצמב הלילחו סח עוגפל לולע
.יהול-אה רסומה ינדא לע הלוכ הרבחה ןוקיתו ,תלוזה םע דסח תיישע היה םניינע רקיעש המואה תובא
תריצילו הרות תלבקל יסיסב יאנתכ 'הרותל המדק ץרא ךרד' לש בושחה דוסיה לע םידמוע ונא תישארב רפסב האירקמ
.םלועב הניינע רקיע היהי הזש המוא
ןילוסא דוד ברה
תוביתנ "םימישגמ" ןיערגה שאר

תוביתנ "םימישגמ" ןיערג

תפונת ךא .ריעה לש היפוימו הינבה תפונתמ םעפתמ היתובוחרב בבותסמה לכו לארשיב םאו ריע איה םויה תוביתנ
ןיבמ תיתדה תונויצה לש לגדה תוניפסמ תחא םעפ התיה תוביתנש תבאוכה הדבועה תא ריתסהל החילצמ אל חותיפה
.ריעב יתד ינויצה רוביצה לש וחוכ שלחנ תונורחאה םינשב וליאו ,חותיפה תורייע
זכרמכ םג המקוה הבישיה .ריעב בשייתהש "םימישגמ" ןיערג לש וזכרמ תא הווהמה הבישי תוביתנב המקוה הנש ינפל
תימוקמה היסולכואל ינחור תיבכ םגו לארשי ללכל םשפנ לכב םירושק ויהיש םימכח ידימלת חימצהל ותרטמש הרות
הדעהמ םידימלת תצובק םג םיקיתו םילארשי לש הצובק דצל תסלכאמ הבישיה .םיקיתומו םישדח םילועמ תבכרומה
םישמשמו היצרגטניא לש ידוחיי םגד םיווהמ ,תיפויתאהו תימוקמה היסולכואה ברקב םילעופ םידימלתה .תיפויתאה
.תוהדזהל תויומד
תללוכה חותפ שרדמ תיב תינכות הבישיב תמייקתמ ישיש םויבו אתורבחב ןיינועמה לכל תוחותפ שרדמה תיב תותלד
תקזוחמה תינוכית הבישי םג המקוה הבישיל ליבקמב .תוביתנה רוביצה ללכ רובע םידחוימ םירועישל םיצרמ תאבה
הייריעה םע םואתב תעצבתמ הבישיה תוליעפ .םירועישו תותורבחב דומיל תועצמאב ההובגה הבישיה ידי לע
.התדהאו התכימתל הכוזו תימוקמה
:ל תונפל םינמזומ תונושה תוליעפה תוינכותלו הבישיל ףרטצהל םיניינועמה


םוגרתה רואל ·

וננושלבש תימראה
םייחה יבולע

םיברמ ונאש בלע שרוש ."… (ינבלע) ינובלע 'ה םדק ילג ירא …" :'קנוא (בל טכ תישארב) "… יינעב 'ה האר יכ …"
בעל שרוש ונאצמ) ארקמב הז שרוש ונאצמ אל .דובכב עוגפל ,םילכהל ,שייבל – ותועמשמו תימראב ורוקמ ,וב שמתשהל
.(זט ול 'ב םימיה ירבד - "ויאיבנב םיעתעתמו וירבד םיזובו םיהול-אה יכאלמב םיבעלמ ויהיו" :הבורק תועמשמב
:ןכו ,'ב 'ו תובא) הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא :ירבע טסקטב הז שרושב שומיש השענ ל"זח ןושלב רבכ םלוא
ןיבלענה :הז שרושב שומיש השענ ,ירבע טפשמ ךותב ,ארמגב םג .('א 'ו תובא – ונובלע לע לחומו חור ךראו עונצ יוהו
הדובע) ינובלע שקבי אוה הרות רפס לש הנובלע שקבמש ימ ,(ג"ע ג"כ אמוי) ןיבישמ ןניאו ןתפרח ןיעמוש ,ןיבלוע ןניאו
ברעל החילס ,דחא ךלמ) בלועה ןמ בלענה תמקנ םוקני :תוחילסב םג השענ הז שרושב שומישה .דועו (ב"ע ח"י הרז
.דועו לוריבג ןבא לצא ,(טפק ,וכש 'מע) בלע ,בלעהל :ג"סר רודיסב ,(הנשה שאר
:הז שרוש ביבס םילימ תחפשמ החתיפ ונימי תב תירבעהו ,בר שומיש הז שרושב השענ השדחה תירבעה תורפסב
בולע ,הבולע ,בולע :תורוקמה ןמ וחקלנ םקלחש םייוטיבהו תורוצה ןכו ,(קילאיב ,תוכימסב) ןובלע ,(יקסנולש) ןובליע
ןוצר יהיו .(דל הבר תישארב) הער איהש הילע דיעמ המותחנש הסיעה איה הבולע – בינהו ;שפנ בולע ,םיבולעבש
."ונימיב הרהמב עישות שפנ (!ליעלמב) תבולעלו ונייח תיב יכ ןויצ לע םחר" :הרטפהה תכרב ונב םייקתתש

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ריכשה תדובע

ןאכ טעמ לטבתי אלו" (כ ,זלש מ"וח) ךורע ןחלושב בתכש ומכו .ותדובעמ לטבתהל ריכשל רוסא ךכ וריבח לש ונוממ לוזגל םדאל רוסאש םשכ
,םימכח ירבדמ איהש ןוויכש) התוא ךרבי אלש ןוזמה תכרב לש תיעיבר הכרב לע ודיפקה ירהש .ןמזב ומצע לע קדקדל בייח אלא ,ןאכ טעמו
.(תיעיבר הכרבב בייחתהל םילעופה ורזחו ,ךכ לע םידיפקמ םיקיסעמה ןיאש םיבר תורוד רבכ םנמא .הכרבלמ םילעופה תא םימכחה ורטפ
דאמ שיאה ץורפיו :רמאנש ,הזה םלועב ורכש לטנ ךכיפל ,ןכיבא תא יתדבע יחוכ לכב יכ :רמא קידצה בקעי ירהש ,וחוכ לכב דובעל בייח ןכו
."דאמ
גהנמ ,ומכיס אל םאו .עבוק םמוכיס - ותדובע תא קיספהל ריכשה לוכי םהבש תוביסנה תאו הדובעה תועש תא ריכשהו קיסעמה ומכיס םאו
ןכו .ףוחדכ רדגומ המ הלאשה ,ןופלטב רבדל םיגהונ רתויב םיפוחד םירקמבש רורב ןכש .גהנמה המ עובקל דואמ השקש אלא .עבוק םוקמה
.קיסעמה םע שרופמב ולא םירבד םכסל בוט קפסהמ תאצל ידכו .התה תייתשו תנכה ביבס םידבאמ ןמז המכ הלאשה ,הת סוכ ןיכהל רתומ
.(טי ,זלש מ"וח ע"וש) וקיסעמ תא לזוג אצמנ בער וא ףייע היהי םאש ,יוארכ לוכאלו ןושיל דבועה ךירצו
הביבח :ל"זח ורמאו .הנומאב התוא השועש ימ לש הכאלמה הלודגד - וילע לעופה בל לופי לאו :(ג ,אלש מ"וח) ןחלושה ךורע לעב ףיסוהו
היה קחצי דחפו םהרבא יבא יקולא ילול" :רמאנש ,תושפנה תא הליצה הכאלמה וליאו ןוממה תא הליצה תובא תוכזש ,תובא תוכזמ הכאלמ
."שמא חכויו םיקולא האר יפכ עיגיו יינוע תא ,ינתחלש םקיר זא יכ יל

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]לא תיבב חוריא תבש
(א ,ה"ל תישארב) "םש בשו לא תב הלע םוק"
.הלחנה םע רשקה תא םיקזחמו ,המואה תובקעב םידעוצ הנש ידימכ
.ץראה תווצק לכמ םידיחי ,תוצובק ,תוחפשמל ינומה חוריא תבש לא תיבב ה"יא םייקתת "חלשיו" תשרפ תבשב
.ירי תונגוממ תועסה ,תונווגמ חוריאה תויורשפא
.02-9973511 :הממיב תועש 24 ילוק אתב המשרהו םיטרפל

לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה ,םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב םינוידו
תופתתשהב !?תינרדומ הנידמ – לארשי תנידמ אשונב 19:15 העשב (29.11.01) ב"סשת ולסכב ד"י ישימח םויב םייקתי רשע דחאה שגפמה
'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה .תידומלתה הידפולקיצנאה יכרועמ ,גרבסד ירוא ברהו תמוצ ןוכמ שאר ,ןזור לארשי ברה
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל
. . .
14:45 העשב ,ואל-רגה הירוהלו הירדהנסב 9:00 העשב אנוא לאכימל הרכזא םייקתת ,ב"סשת ולסכב ד"י ישימח םויב
.02-9963131 וא 02-9964933 :םיטרפל .(םילשוריב המואה יניינבמ 13:15 העשב אצת ירי תנגוממ העסה) איסוסב

תוהוגנ םיירודא ריצ תחיתפ
,A חטשכ תיאניתשלפה תושרה ידיל תעזעזמ תורקפה ךותמ רסמנ ,תוהוגנ ריעצה בושיל םייח קרוע וניהש הז ריצ
.החטבבו טקשב וב םידוהי תעיסנ רשפאל "הבוט בורב" החיטבה תושרהו
רה ברעמ םורדש םבושיל עיגהל וצלאנ תוהוגנ ישנאו ,הז ריצב העיסנה הרסאנ הנורחאה הדאפיתניאה ץורפ זאמ
.שיכל לבחמ תפקוע ךרד ,ןורבח
וב רשפאל המגמ ךותמ ל"הצ תוחוכ לש הרידס העונתל הז ריצ חתפנ ,ןוחטיב יכרצל A יחטשל ל"הצ לש ותסינכ םע התע
.בורקה דיתעב תיחרזא העונת םג
ריצ תחיתפ לע הרושבה תא תושגרתהבו החמשב ונלבק" :ובתכ ובו הדוהי ט"חמל הכרב בתכמ וחלש תוהוגנ ישנא
"!ךחוכ רשיי .ןורבח רהל ונלש יעבטה םייחה קרוע וניהש םיירודא-תוהוגנ
יפלאל ייה תא !ונתוחא" :הכרדב םילושכמה לכ ףרח ,המצעתנו הלדג רשא תוהוגנל םילחאמו הכרבל םיפרטצמ ונא
"!הבבר

המוקת רעונ תמזויב ,הרדחב עוגיפל ןורכז תרצע
(25.11.01) ב"סשת ולסכב 'י ןושאר םויב הרכזאו תרצע ה"יא םייקתת ,הרדח ריעה בלב יריה עוגיפל םישולש תאלמב
.עוגיפה םוקמ לומ ,"םינבל די" תבחרב ,17:30 העשב
.050-473566 ילש לייא :םיפסונ םיטרפל

ןורכיז רוא

תאזה ץראה חלמ
םימישגמ תמר שיא ,ל"ז קילרג השמ לש ורכזל
ותומל םישולש תאלמב
ב"סשת ןוושח א"יל רוא רטפנ

,ןמע רושק היה ,ל"ז קילרג השמ ,קישומש תובשייתהה תודוקנ לכ הילע ונמוסיו ,לארשי ץרא לש הלודג הפמ רייוצת ול
אלמית ,םוקמב ותמורת התיה המ טיטפ תויתואב בתכיי וזכ הדוקנ לכל ביבסמו ,קשמה חותיפב ,הינבב ,המקהב
.לארשי ץראל ותבהא רופס םתיי אלו הפמה
.ןדריה תעקבב םג הנורחאלו .ןלוגבו לילגב ,בגנה לבחב דבע ,תונכוסה שיאכ ,קישומ
היארהו ןונכתה ,המזויה ,תוברועמה ,תויתכפיאה חבשב ורפס ,ץראה תוצק לכמ םחנל ואבש תובשייתהה ישנא
.תואלקח יפנעו םיקשמ תמקהב רושקה לכב ,קחרמל
,תילכלכה ותישותב רזעהל ובהאש םינוגרא דועבו ,ןלוגה תמר יבקי תלהנהב ,ןומרחה רתא תלהנהב ףתוש היה קישומ
.לכ בל חמישש ולש רומוהה שוחמו המיענה ותרבחמ ונהנ ףא יאדובו ,הבוטה ותצעבו תישעמה ותנובתב
תועובק םיתע שידקה קשומ .וב ורזענ ןה ףאש ,תובישי המכו המכ תלהנהב ףתתשהל ותוא האיבה ,ולש הרותה תבהא
."הדובעו הרות" תנשמ תא לעופב םישגהו ,הרותל
.רתסב ןתמבו הבשקהב ,תלוזל הרזעב האטבתהש ,םדאה תבהא ולצא הטלב
,ותיב תא הנב םש ,םינש תורשע ינפל ,םימישגמ תמרב הקריאמ ותשא םע ובשומ תא עבקו ןלוגה תמרל הלע קישומ
.ויתועבצא תעיבטמ הב ןיאש בושיב הניפ ןיאו ,וידלי ולדג םשו
.םינושה קשמה יפנעב רויסל םעפ ומע יתיולתה ,םימישגמ תמר קשמ זכרמ ותויהב
ףטיל הבהאב .ןיי יבנעל םרכה תא ,םיסגאהו םיחופתה עטמ תא ,רדוסמה רידה תא ,הלודגה תפרה תא הארה הואגב
.םהינימל םיגוסה תומשב הנמו ,םיסומעה תולוכשאה תא
,תולאש ףטשבו החמשב וינפ תא ףנעה ידבוע ולביק םוקמ לכב .הישעתל תוינבגעה ,לבצה סריתה ,דקפ תודשה תא םג
.השעמל – הכלה דימ וכפה יאדובש ,תושקבו תויעב
.ותוא ובהא םלוכ םלוכו הפנעה ותחפשמ תא קישומ בהא לכמ רתוי
.תע םרטב ונמעמ וחקלה םע ונל דבא – רואה ןמ הברהו ,בחר בלו בחר בג ול היה

יזפ ןב הנר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design