English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 שגיו תשרפ
שגיו תשרפ
תמשנ יוליעל שדקומ ןויליגה
ל"ז תרופ ןב ילא מ"גס
א"חלבי הליהתו והיעשי ןב
ותליפנל םישולש תאלמב
א"סשת ולסכב ד"יב ודיקפת יולימ תעב לפנש
image map


"ךיתובשחמ וקמע דאמ"

.הזמ םינפל הז – םידבר השולשמ היונב ויחאו ףסוי תשרפ
.םיחא ןיב םיחתמו םירצי תייוור תישונא הלילע ונינפל תשרפנ ,ינוציחה ,ןושארה דבורב
.דוחיאו סויפ הפוסו דוריפו רבשמ התישארש הלילע
םיחאה ישעמ ירוחאמ יכ ררבתמ – ויחא לא ותועדוותהב ףסוי י"ע ףשחנה ,ינשה דבורב
.בערה תונשב בקעי תיב תא תויחהל המגמב םיעוראה תכסמ תא הטוונ רשא 'ה די תבצינ
"… םכינפל םיהול-א ינחלש היחמל יכ" :םהל רמואו ויחא תא ףסוי םחנמ וז טבמ תדוקנמ
.(ה ,ה"מ תישארב)
.לכמ קומעה ישילשה דבורה רתתסמ וללה םידברה ינש ירוחאמ ךא
םהרבא ינפל התוותוהש תינכתה תמשגהל תוביסה תא תבבוסמה הנוילעה 'ה תצע יהוז
:םירתבה ןיב תירבב דוע וניבא
.(גי ,ו"ט תישארב) "הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי"
אקווד המואל החפשממ לארשי תיב תא ךופהל ,היתובשחמ וקמע דאמ רשא ,וז תינכת
:םירצמל ותדירי ףס לע ,בקעי ינפל תשרפנו תרזוח ,תולגה תכשח ךותמ
.(ג ,ו"מ) "םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא"

"תוטינוירמ" ןניא תוירבה
:שיגדהלו גייסל יוארה ןמ ןאכ ךא
תיהול-אה המגמה ןיאו ,ישילשהו ינשה דבורה ןיבל ןושארה דבורה ןיב תיחרכה תולת ןיא
.ףסוי תריכמל תירסומה םתוירחאמ םיחאה תא תרטופ
.םיעלקה ירוחאמ לא טוחב תורושקה "תוטינוירמ" וניא תוירבהו ,תובוב ןורטאת וניא םלועה
:הנותנ םדא לכל תושר" :(ג-א ,ה) הבושת תוכלהב ם"במרה תוריהבב םירבדה תא חסינ
ומצע תוטהל הצר םאו .ודיב תושרה – קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא
." … וילע רזוג אלו והפכיש ימ ול ןיאו … ודיב תושרה – עשר תויהלו הער ךרדל
ןיבל תיהול-אה הגהנהה ןיב הריתסה תא בשיל ןתינ דציכ :תשקבתמה הלאשה לע
האצותה תא תואדווב תעבוק ןכא תיהול-אה הגהנהה יכ בישהל שי תישפוחה הריחבה
הריחבב היולת םהיניב הערכההו םינושו םיבר דעיה לא ךרדב םילולסמה לבא ,תיפוסה
(ה ,ו ם"במרל הבושת תוכלהב ןודנב ןייעו).תישפוחה
ידומע תעבש" ורפסב בירק םהרבא ,ויחאו ףסוי תשרפל סחיב ,הז ןורקיע םשייל ביטיה
:וירבד הכו (42 'מע) "ך"נתה
:םהרבאל רמאנכ ,שארמ ןנכותמה דיתעה קיפאב םרוז וילותיפ לכב תוערואמה ףטש"
םיחרכומ םיחאהש רבד לש ותועמשמ ןיא ךא "… םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי"
והורכמ אל וליאו … ערלו בוטל וישעמב ישפוח םדאהש אוה דסומ דוסי .ףסוי תא רוכמל ויה
"… תרחא ךרדב תמשגתמ םהרבאל הרמאנש האובנה התיה

ם"וקבה ירעשב ןוסיח תקירז
:ויחאל ףסוי לש םימוחנתה ירבד הרואכל םיהומת תאז רואל אקווד
,ותריכמ תא הבייח אל תיהול-אה הרזגה ןה "םיהול-אה יכ הנה יתוא םתחלש םתא אל התעו"
?םיחאה לש םעשיפ לע הז אוה יכ לקהל ידכ הב ןיאו
. . .
ישעמ תבלשמו רתוי תבכרומ הנומתה יכ הלגנ הכובסה הלילעה יטרפב ןנובתהל בושנ םא ןכא
.דחי םג םייהול-א םיקזבהו שונא
:ורפסב בירק םהרבא ריאמ הפי וז הדוקנ םג
הפיסומ איה ךרוצה יפלו ,הלש היתורטמו היתונווכל םדא ינב לש םהישעמב תשמתשמ החגשהה"
.תומילשמ תוילוח םהילע
,הריכמה השעמ ,םיספ תנותכ :דחאכ םיגוסה ינש לש תוילוחה תובורמ ויחאו ףסוי תשרפב
תומולחו ףסוי תומולח :םתמועלו ,םדא ינב לש םהישעמ םה - דועו רפיטופ תשא תוגהנתה
דחי םלוכו ,םה םימש ידיבש םישעמ - דועו םירצמב בערה תונש ,ומצע הערפו הערפ ירש
."הלודג תחא תלשלשל ופרטצנ
ישעמ תא תומילשמה תויהול-אה תוילוחה יכ שיגדמ ףסוי .ויחאל ףסוי ירבד תא ןיבנ התעמ
אקווד רחב םימלועה ןובר יכ תודמלמ ,"םירצמ ץרא לכב לשומ" ותויהל דע תוליבומו םיחאה
.ותינכת תמשגהל הז לולסמב
תא םיהול-א הצר יכ תולגל ידכ ךכב שי ךא םתוירחאמ םיחאה תא ררחשל ידכ םנמא ךכב ןיא
תוכז ןילגלגמ" :ל"זח וחסינש ןורקיעה ןאכ םייקתנ ,האצותה ןחבמב ךכיפלו ,םהישעמ תואצות
."יאכז י"ע
. . .
החגשהה י"ע התוותוה הילא ךרדה םג אלא ,תולגה תרזג םצע קר אל יכ הרכהל ונעגהשמ התע
?הז םירוסי ביתנ אקווד רחבנ עודמ לואשל ונא םיאכז ,הנוילעה
."… רענה תא ברע ךדבע יכ" :הדוהי לש ,בלה תערוק ,ותקעזב הצוענ ךכל הבושתהש המוד
,ויחא לא ףסוי תועדוותהל האיבה ןימינב ןעמל שפנה תוריסמ ןחבמב הפרצנש תידדהה תוברעה
ואבש תויולגה לכבו םירצמ תולגב לארשי םע לש ותודרשה תלוכילו ימואלה ןינבל דסמ הכפהו
.הירחא
תחפשמ לש הידירוול קירזמו םימלועה ןובר לוכיבכ דמוע םירצמ תולג לש ם"וקבה ירעשב
,האנשו האנק לש הלחמ יקדייח וכותב ליכמה ,הז בויסנ .תידדהה תוברעה בויסנ תא בקעי
םידוריפהו םירבשמה לכ ינפמ ומע תודדומתה תועצמאב ימואלה ףוגה תא ןסחמ ,דוריפו תואשנתה
.דיתעב ול ונוכנ דועש
תכשח חכונ תח אלל וינפ תאשל אוה לוכי ,תוברעה ןחבמב ףרצנו בקעי תיב לשוחש רחאל ,התע קר
.הל לכוי לוכי יכ תעדלו תולגה
. . .
ףסוי תשרפב ונל ולגנ רשא ,היכרד תצקמ ךא ,"םילואג רובעל ךרד" תללוסה החגשהה יכרד ואלפנ
.לצו רוא – איבוברעב םישמשמ םהב הלא םיכובס םימיב םג םיחנמ םיוקל ונל ויהי ,ויחאו
.לארשי לע בוט רביד רשא 'ה רבדו ,ויתולובחתו שונא ישעמ
:תובבוד וניתותפשו םיאתשמ םיטיבמ ונא
!"ךיתובשחמ וקמע דאמ 'ה ךישעמ ולדג המ"

תרופ ןנח

!ךמע – יכנא

… הלילה תארמב לארשיל םיהול-א רמאיו"
,המירצמ הדרמ ארית לא
.םש ךמישא לודג יוגל יכ
המירצמ ךמע דרא יכנא
(ד-ב ,ו"מ תישארב) "… הלע םג ךלעא יכנאו

"םהמע הניכש"
םהמע הניכש הדרי םירצמל לארשי ודרישכש דמלמ
:"הלע םג ךלעא יכנאו"
םהמע הניכש התלע םירצממ לארשי ולעשכש דמלמ
(חלשב אתליכמ)


ןכש

.ותוא האור יניא
.תרכוז ינא לבא
.ונשי ,ןאכ אוה :ןוכנ לא תרכוז
תרמשמו יל ןגמ תולילב דחפמ
.ונולח לש בהז רוא עובר

!שי :ונרכז ךא ול
:תעדל ןתנ ךא ול
,רואכ יאדוו הארנ יתלב ימ שי
תעגרמ דיכ ותברק רכזו
.רוגמ יפיע לש עזימ חצמ לע

לחר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

"בקעי חור יחתו"
לש ותואירבלו ומולשל דבכה ששחה ןיגב אלא הניא ףסוי לא הדוהי תשיג "…הדוהי וילא שגיו"
,רבעש לכ רחאל ה"ע וניבא בקעי לש תפפורה ותואירב רשפ תא ןיבהל השק אל ."ןקז בא"
.וב תומסרכמש תונדשחו תונקפס םע תוהדזהל ףאו
"!יח ףסוי דוע" שוריפב וינב ול םירשבמ רשאכ יכ דע ,בקעיב ןנקמש ןומאה רסוח קומעו בר הכ
.(ו"כ ,ה"מ) "…םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו" –
רשא תולגעה תא אריו" האור אוהש קהבומ ןמיס רחאל אלא ,בקעי לש ותעד החנ אל
.(ח"כ-ז"כ ,ה"מ) "םהיבא בקעי חור יחתו … ףסוי חלש

?תולגע אקווד המל
?ןומאו ןוחטיב ול ריזחמו בקעי בל תא הבושש – וללה תולגעב – ןהב שי המ
:(א"ע ג"ל ןירדהנס) אפורה סודות ירבדל שרדנ ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא"ב לגודה ,ם"בשרה ףא
"דלת אלש ידכ הלש םאה ןיכתוח ןכ םא אלא םירצמ לש אירדנסכלאמ תאצוי הריזחו הרפ ןיא"
לשומהש בקעי האור ןאכ הנהו ,םצראמ טרפב רקבו ללכב שוכר אצייל אל םירצמה ויה םידיפקמש
!אוה רבד אלה – תולגע חלוש ומצעב
םהיבאב םינבה ועציבש האייחהה ךילהתמ קלח אלא ונניא תולגעה הארמש ,רובס ן"במרה
תולגעה תא ול םיארמו וינזאב םיקעוצ םינבה ."ותמישנ הקספו ובל לטבתנש" – "ובל גפיו" רחאל
.שחרתמב ןומא טא טא וב ררועלו ,ודדועל ידכ
?תולגע אקווד עודמו ,םירחא םיעצמאב םג ךכל עיגהל היה רשפא הרואכלש אלא
ףסוי חלש רשא "תולגע"הש (ג ,ד"צ ר"ב) םישרוד ,םהיתובקעב י"שרו ,ךכל םירע ויהש ל"זח
ונממ דרפנו ותוא הוויל תע ונב ףסוי םע באה קסע ןהב "הפורע הלגע" תוכלה אלא ןניא ,בקעיל
.םכשב ויחא םולש תוארל וכרדב
?הז שרד דע תכל קיחרהל םאיבה המ
בא ןיב טרפבו ,ללכב םידוהי ןיב יתימאהו קומעה רשקה יכ ,ונא ףא עדנש ושקבו ,ועדי ל"זח
ךותמש – הכלה ירבד ךותמ אלא ורבחמ םדא רטפי לא" .הרות לש רשק אלא וניא ,לארשיב ןבל
.(א"ע ,א"ל תוכרב) "והרכוז ךכ
?הפורע הלגעב אקווד עודמו הכלה רבד לכב קוסעל ולכי ןה ךא
םג ךכ ,(א"כ םירבד) והכה ימ עדונ אלו הדשב לפונ אצמנש "המדאב ללח" ותואכ שממש אלא
."ףרוט ףורט" הרואכלש .ףסוי

"הפורע הלגע" תשרפ חקל
,והוויל ,בש אל הנממ המישמה לא ףסוי תא בקעי חלש רשאכ :הרות טרפת אלש תא ל"זח םימילשמו
(ב"ע ה"מ הטוס) םימכח ולעה ךכש ,יאשר וניאש ונב תא זא דמיל בקעי .וב רוזחל ףסוי ושקיבש דע
יפרוע ריעה ינקז תרהצה לע .בל תמושת ול קינעהלו ,דדובה ךלהה תוולל הוצמש ,הפורע הלגעמ
ינקזש התלע ונתעד לע יכו" :ל"זח םילאוש ,"ואר אל וניניעו הזה םדה תא וכפש אל ונידי" :הלגעה
אלב והונחנהו והוניאר אלו ,ןוזמ אלב והונרטפו ונידי לע אב אלש אלא !?ןה םימד יכפוש ןיד תיב
"… היוול
יכ ,חצרנל וא חצורל הנווכה "והונרטפ אל"ב םא – ימלשוריו ילבב – םידומלתה ןיב איה תקולחמו
לע הדימעהו םויקה רצי ןדבואלו שואייל ול םורגל םילולע דדובה ךלהל הביחו בל תמושת רסוח
.חצורה לש ,החיצר ידכ דע סעכהו לוכסתה רצי תורבגתהל םג ומכ ,חצרנה לש ,ושפנ
.הכלהכ דמלנ "הפורע הלגע" תשרפ חקל יכ ,לגעמ רגסנ – ףסוי חלש רשא תולגעה תא בקעי תוארב
הלגע תייגוס תא ריבעהל חילצהש – םירחא גורהי אמש היה רצימו גרהיי אמש אריש – בקעי עדוי התע
.ויחאב תונמחרו הווחא גהנמ גהנ ףאו ,גרהנ אלו גרה אלש ,ונבל הפורע
.וחור יחתו – בקעי האור
רשיפ בקעי ברה
"לאומש הונ" תינוכיתה הבישיה שאר
תרפא

תרפאב "לאומש הונ" תינוכיתה הבישיב םידומיל
:םידומילה תינכתל םיווק - "ץפח ובלש םוקממ אלא דמל םדא ןיא"
"לאומש הונ" תבישיב תינרותה הריואלו שדוקה ידומיל תינכותל דוסי ןבא הווהמ הז יכוניח ןורקע
.ץראה יבחר לכמ ב"י-'ט תותכב םידימלת 250 -כ הבישיב .ןויצע שוגב רשא תרפאב
תומאתומה היתוינכותבו םייכוניחה היביכרמ לכ לש יתימאהו קומעה םבולישב תנייפואמ הבישיה
.דימלתה יכרצל
:ןה תויכוניחה תוינכותה ךותמ םייתש
ארמגה דומילב תושדח תומגמ – "בל ץפחב"
תרגסמב ןתינ תואיקב רועיש .שרדמה תיבב רדס – ךוותבשכ ,םיינשל תלצופמ ארמגה ירועיש תרגסמ
,איגוסה הנבמ :ןוגכ םינוש םישגדב – םהיתויטנ יפל םידימלתה םיקלוחמ ינשה רועישבו ,םאה תתכ
.'דכו יתכלה שגד ,ינויער ןויע ,ינדמל ןויע ,תופסותה ילעב לש םמלוע
הרות לש םלוע – "םייח תרות"
ימוחתמ םיסרוק רפסמ ךותמ דחאב רחוב דימלת לכ .תויעובש םייתעש תב תילאירטסמס תינכת
,הכלה ,הבשחמ ,תודיסח ,הנומא :םיאשונה ןיב .תידוחייו תישיא דומיל תרגסמב תאזו ,םהינווגל תודהיה
.דועו תורפס
.… םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

הסנרפו הרות

(חכ ,ו"מ תישארב) "הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו"
(םש י"שר) "הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל – "וינפל תורוהל" :הדגא שרדמו"
( ,ז"מ תישארב) "ףטה יפל םחל ויבא תיב לכ תאו ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו"

הכאלמ השעי אלו הרותב קוסעיש ובל לע םישמה לכ" :(י ,ג) הרות דומלת תוכלהב ם"במרה בתכ
ומצעל הער םרגו תדה רואמ הביכו הרותה תא הזיבו םשה תא לליח הז ירה – הקדצה ןמ סנרפתיו
םיאנתה ילודגש וניצמ ןכו ."הזה םלועב הרות ירבדמ תוניהל רוסאש יפל ,אבה םלועה ןמ וייח לטנו
יפסכמ וסנרפתה אלו םכאלמב וקסע ,תובישיב וא ןיד יתבב ימשר דיקפתב ושמש אלש ,םיארומאהו
ואישהלו הרות ודמללו ותודפלו ולומל – וינבב בייח באה" :(א ,טכ ןישודיק) םימכח ורמא ןכו .רוביצה
."תוטסיל ודמלמ וליאכ תונמוא ונב תא דמלמ וניאש לכ :רמוא הדוהי יבר … תונמוא ודמללו השא
רוזחל ולכויש ידכ ,םהל עייסל ריעה ינב ולדתשה ,םתסנרפב םיקסוע םימכח ידימלת ויהשכ םנמא
.רוביצה תובוחבו םיסימב םהילע ולקה ףאו ,םדומלתל הרהמב
םיקסופה ילודג ומיכסה ,הכלהבש םיטרפהו תועדהו םירפסה יובירו תורודה תדירי תובקעבש אלא
םייואר םימכח ידימלת לארשיב וחתפתי אל ,הרותה ידמולב קיזחי אל רוביצה םאש ,ם"במרה ירחאש
תא קיזחי ןכו ,הרותב לדגתהל םייוארה הרותה ידמול תא קיזחי רוביצהש ,גיהנהל ולחה ןכלו ,הארוהל
ך"שהו ל"שרהמהו ,הנשמ ףסכהו ,(חמק-במק א"ח) ץ"בשתה ובתכ ךכו .ללכה תבוטל םינברהו םירומה
.(כ ,ומר ד"וי)
תא םישמשמש םינברו הרות ידמלמ תקזחהו םימכח ידימלת תחמצה ךרוצל לבגוה הז רתינש ,אלא
.הרותה דומילמ סנרפתהל םימכח ידימלתל רוסאש ,ומוקמל ם"במרה לש וניד רזוח ,ךכל רבעמ םלוא ,רוביצה
ןתיא ינחור סיסב הנקי אל ,ןכ ילולש ,הבישיב םינש רפסמ בשי ידוהי לכש ךרוצ ונשי ,ונירודב םנמאו
ימו ,ודומילב ךישמי הארוהל יוארה ,םינשה ןתוא רחא לבא .תווצמו הרות רמוש ידוהיכ וכרד ךשמהל
.הרותל םיתיע עבקיו םלוע לש ובושיב קוסעי ,םירחא תונורשכב 'ה וננחש

דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

תושיה לכ תא ומצעמ טישפהל םדאה לע "ילעמ - שיא לכ ואיצוה"
.דבלב ותומצעב ראשיהלו ,וילע שיש תושונאהו
(טוקסיומ והילא יבר)

,הלעתת דבלב ("יכנא") התאש יל יד אל - "הלע םג - ךלעא יכנאו"
!"הלע םג" -ךמע ולעתי םירחא םגש גואדל ךילא אלא
(בשטידרבמ קחצי יול יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

תומוחה ןיבש - "םילשוריב םייח"

םירזגל םילשורי תעירק לע הטלחה לבקל לארשיב הלשממ הזיעמ םהב הלא םישק םימיב
אשנ רשא העובשה תא ונבל לא בישנש יוארה ןמ ,ביואו רצ ידיל הנוצרמ תיבה רה תריסמ לעו
:הנש יפלא ויתפש לע לארשי םע
"! ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא"
.םלועל דוע קלוחת אל "וידחי הל הרבוחש ריעה" יכ ונדי לאל רשא לכ תושעל בייחתנו
תוריסמבש הלא תא ןהו ידוהיה עבורה יבשות תא ןה ,תומוחה ןיבש םילשורי יבשוי תא סנ לע הלענ
.הקיתעה ריעה לש םיפסונ םיעברל תידוהיה הזיחאה ימוחת תא וביחרה הלודג
.היתודסומו ,וז תובשיתה לע השבי עדימ טעמ "גלזמה הצק לע" איבנ תואבה תורושב
* * *
.תוידוהי תוחפשמ 65 תוררוגתמ ידוהיה עבורל רבעמ הקיתעה ריעב
,לאקזחי ןוזח ,והילא תרדא ,םינב ובוש ,םילשורי תרטע ,םינהכה תבישי - תובישי :ךוניח תודסומ
.תרטע ץ"דק הניכמ ,םילשורימ הרות
02-6280436 :לט .היכרעו םילשורי ידומילל "םייח זועמ" ד"יה ןמרק םייח ש"ע השרדמ
רעונ ינבלו םידליל היקחשמו ךרה ליגל םינוטועפ 3
02-6277761 :לט תיבלח הרשכ "תותשקה ןיב" תדעסמ הנשי לתוכל ךומסב
02-6282884 :לט הווצמ תב/רבל תודחוימ תוינכתו שיא 200 דע תוחמש תכירעל םלוא ונשי
."םינב ובוש" גגמו "םלצה תיב"מ הקיתעה ריעה לכ לע תויפצת תומייק
* * *
.הבש םירתאבו הקיתעה ריעה תובוחרב רייסלו רקבל וישכע אקווד םכנימזמ שדחתמה ידוהיה בושיה
.הקיתעה ריעה יבשות תתומע "םילשוריב םייח" 051-975179 גניק היראל תונפל אנ םיטרפל

אל םילשורי" העונתו םרז םושל ךייש וניא הקיתעה ריעב ידוהיה בושיה :שיגדנו ףיסונ םירבדה ילושבו
יבחרמ לכב תובשיתהב תקסועה הנמא תעונת ירבחכ ךא ,הב ףתוש לארשי םע לכו "םיטבשל הקלחתנ
לבל ,םכנעמל השענ לכונ רשא לכו םכמע ונביל - הקיתעה ריעה יבשוי םכל רמול ונא םישקבמ - ץראה
.םכב עוגפלו ודי םירהל שיא ןיהי
" ! טוקשנ אל םילשורי ןעמלו השחנ אל ןויצ ןעמל "


!םיריהי םיקתונמ ורוע ורוע
:דובכל
.תסנכה ירבח ,הלשממה שאר
"לארשיל םולש" .וחיריב תסנכה יתבב תורנ ונקלדה אל הנשה .ול ךלה ףלח הכונחה גח
,תקרוש הדבל חורה .םיאנומשחה תונומראב ,שידק עמשנ ןיא הממוש ןרענ ,םיללפתמ אלל בוזע
.ןמאו הכרב אלל תוטטושמ םיזע
ונניא עודמו - םיוגה יניעב ןח אוצמל ?עודמו המל ?ונשדוק תומוקמ תא שוטנל םיזיעמ ונצראב ךיא
?םיקולא יניעב ןח אוצמל רבד םישוע
!!! םיריהי םיקתונמ ורוע ורוע
הלע המ ולגתו !םיכלמו םיטפוש רפס תא וארק ?וללה תורצה תא םכל איבמ ימ ?ץראל םכתא איבה ימ
!!!…רפסה םע םתא ןה ?רפס םתארק אל !המ …ובתכנ רבכ םירבדה .םיקתונמה לכ לש םלרוגב
?םשה ןעמל ררועתנ יתמ
,העושיל הפצמ
סובוק הנרא
.וחירי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

לאירא רעונה תעונתב האושמ טבש
.םידחוימ םיידוקפית םיכרצ תולעב תונבל תדחוימ תרגסמ םינש הנומשכ ינפל םזי תונב ףונ רה ףינס
לע הבושח שגד תמיש ךות האושמ טבשב תונבה תולעופ תורוסמ תוכירדמ לש תידימת הדובעב
.הליגרה תוליעפב ,רשפאה לככ ,תובלתשה
.תוליעפ לכל טעמכ תופתוש ויתונבו ףונ רה ףונב יעבט הארמ וניה האושמ טבש ,םויכ
.תינורו הרש תוכירדמל דחוימבו ,הנומאב הכאלמב תוקסועה לכל חכ רשיי
.051-945016 ןופאלפב הפי םע ץעייתהל םינמזומ םימוד םיטקיורפ םזיל םיניינועמה םיפינס


* * * * *

"...םיגילבמו םיבשוי ונאו..."

תמושת תא בסהש ןויצע רפכמ רמיס ילאל הדותו ."הריש" ןונגע י"ש לש ורפסמ עטק םכינפל
רבודמ הילע "תושרה"ו ,הנידמה םוק ינפלש "תוערואמה" תעב םנמוא ובתכנ םירבדה .וילא ונבל
:וטפשו וארק ,ובתכנ םויה וליאכ המוד לבא ,יטירבה טדנמה אוה

םירטועמ םוי לכבו איסהרפבו הענצב םיגרהנ םידוהי םוי לכב ,םיכלוהו םישחרתמ הברה םירבד "
גרהנ לארשימ םדא ונארקו ןותיעב רוחש ספ םיאור ונייהשכ הנושארב .םירוחש םירוטיעב םינותיעה
שבדבו האמחב ותפ תא לכואו ונחלוש לע בשוי םדא ,תויוצמ תורצהש וישכע ,ונתדועס תא ונחנה
קוביחב םיבשוי ונאו .לארשימ קונית גרהנ בוש ,תידוהי השא הגרהנ בוש ,ידוהי גרהנ בוש רמואו ארוק
םיבשוי ונאו םיפרושו םיחצורו םיגרוה םה .הגלבה הגלבה ,םירמואו הגירהל ונמצע םינתונו םיידי
,ץוחל םיאצוי םניאו םהיתבב םירוצע לארשי םהל םיבשוי .רצוע השוע ,השוע המ תושרהו .םיגילבמו
רמול לוכי התא יא .םהיצח םיחלשו םוקמ לכב םיכלהמ םיצח ילעבו .םיצח ילעב םהב ועגפי אלש ידכ
רסומ הפי המכ ,ונא םיפי המכ ולוכ םלועל םיארמו םיגילבמ ונא ירה ,ונלש תא םישוע ונא ןיא ונאש
" .םיקתוש ונאש ונגרהל ונילע םיאב וליפאש ,תודהיה

:םיהותו םיארוק ונא
? םימי םתוא זאמ הנתשה אל רבד םנמאה
."םיגילבמו םילגרתמ" "םיידי קוביחב םיבשוי ונא" בושו "איסהרפבו אענצב םידוהי םיגרהנ" בוש הנה
לקנב חצנלו ותוחילש תא אלמל לוכיה קזחו לודג אבצ ונל שיו לארשי תנידמ המקוה םייתניב ירה לבא
.'ה תרזעב

! םשה ןעמל ונל הרוק המ .םייתעבש לוכסתה לודג ךכ לשב אקוודו ...
?הזה ףיוזמה רסומהו ? תאזה השיבמה הגלבהה רשפ המ
??? םשה ןעמל ונל הרוק המ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

"ותפוחב יתיאר אל ינאו ,יתפוחב האר אל אוה"
?רמאנ ימ לע
רואה רוקמ המ :ל חולשל אנ תובושת
33044 .ד.ת
91033 םילשורי


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
web site created by Happy Web Design