English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 ארקיו תשרפ

ארקיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!קותמ אלו ץומח אל

.ץמח השעת אל 'הל ובירקת רשא החנמה לכ
.'הל השא ונממ וריטקח-אל שנבד-לכו ראש-לכ יכ
'הל םתא ובירקת תישאר ןברק
.(בי-אי 'ב ארקיו) "חחינ חירל ולעי-אל חבזמה-לאו
.ויתודוס תא חנעפל ידכ םידחוימ םישוחבו םילכב דייטצהל ונילעו ,ונינפל םותח רפסכ וניה תונברקה השעמ לכ
,שבדו רואש ריטקהל רוסיאה םעטב ןויעה בגא ,וז המלענ תכסמל בנשא חותפל הסננ ומיחרו וליחדב
:האלפנ הרעה ץמח רוסיאל סחיב ןייצמ ךוניחה רפס
תא ץימחמה רואשה ןכאו .('ה ז"ט ילשמ) 'בל-הבג-לכ 'ה תבעות' יכ זומרל !קחרתנ ןכל " ומצע היבגמ רואשהש יפל
האבה הצמה ,ותמועל .העמק העמק הלועו חפותה הוואגה רצי תא שיחממ םייעבטה הידממל רבעמ החפנמו הסיעה
.העשה תצמחה אלל תוזירזב תישענו "הוונעו הטושפ" הניה ינע תחנמ ןברקכ
:הצמ תליכא םעטב ל"רהמה בתכ הלא ןיעמ םירבד
אוהש ףא הז רבדו .טושפ אוה ירה רבד ול ןיאש ינעה יכ הזו .הלואגה לא תכייש ינוע םחל איהש הצמה ךיא עדת דועו"
טושפה ןוילעה םלועה דצמ הלואגה לא םיכירצ ויה הזה הלילב ךא ,הבכרהב םלוע אוהש ,הזה םלועב ןורסיחל בשחנ
ול שי ,םינפלו ינפל סנכנשכ יכ .ןבל ידגבב םירופיכה םויבו בהז ידגבב הנשה תומי לכב שמשמה לודג ןהכל ונוימדו
."םיטושפ םהש ןבל ידגבב שמשל
ינפל דומעל ,תחפונמ תימצע תובישח לש 'תוזופ'ינימ לכמ רענתהל ונילע שדוקה לא ונאובב :ןאכמ ונדמל לודג דוסי
.הוונעבו תוטשפב ,תוזירזב תוליהת ארונ
"ץקועה לעו שבדה לע"
?החנמה וא תרוטקה תא קיתמהל שבד טעמ תפסותב שי לוספ המ ךא ,ץמחה רסאנ עודמ אופיא ונדמל
םעונו גנוע שוחל התילכת לכש 'ה תדובעל יוטיב הניה תוקיתמה ?'ה תדובע תמגמ יהמ :בקונו קומע רורב ןאכ ונינפל
תויווחל הפיאשהש יואר ןיא לבא ,"'ה לע גנעתת זא" ,איה 'ה תתמ .הברדא .םילוספ םניא םמצעלשכ םעונהו גנועה
.ה תדובעל דוסיה היהת םעונה
:תודיסחה תדימב 'םירשי תליסמ'ב ל"חמרה בתכ ךכו
רמול לכונ אל - אבה םלועל רשא לומגה לבקלו ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל ...ותדובעב ןווכתמש ימש יאדוו םנמא
".ומצע ךרוצל ותדובע ףוס ףוס יכ ,..הבוט רתויה היהתש ןכ םג רמול לכונ אל ןכא .הער וז הנווכ היהתש
:ם"במרה םירבדה תא חסינ ,םולהיכ שטולמ ןונגסבו
ידכ אלו הערה תארי ינפמ אל .םלועב רבד ינפמ אל המכחה תוביתנב ךלוהו תווצמבו הרותב קסוע ,הבהאמ דבועה
.(ב 'י הבושת 'לה) "הללגב אובל הבוטה ףוסו ,תמא איהש ינפמ תמאה השוע אלא ,הבוט שריל
:ה"יארה תעדל ,שבדה תרטקה רוסיאל דוסיה הז
."ומצעל האנה םוש ילב ,םימלועה ןוביר דובכל תויהל החרכומ ,האשנ רתויה הדובעה יוליע
תונוילעה תובשחמה לכ דגנ ירמגל ןהש ישחומ גנוע תשחהו ,תוקיתמו האנה לש ןכות לע הרומ שבדה
.(ד"מק 'מע ה"יארה תלוע) "הלספ שבד הב ןתנ םא" ןכ לע .תרוטקה םע םישדוק ישדקב תורושקה תוילידיאה
?"םירפו'צ" קלחל רתומ יתמ
:ןפוד אצוי גירח הרותה העבק ,תאז לכבו
'"הל םתוא ובירקת תישאר ןברוק"
,רועשה ןמ םיאבה (תועובש) תרצע לש םחלה ינוש !תישאר ןברק ?שבדה ןמו רואשה ןמ איבהל ךל שי המ" :י"שר שריפו
ורתוה אל :שיגדהלו גייסל שי םנמא ."םינאת ירוכיב ומכ ,שבדה ןמ םירוכיבו (זי ג"כ ארקיו) "הנפאת ץמח" :רמאנש
אל חבזמה לאו" :קוספה ךשמהב שרופמכ ,חבזמה לע הברקהל אל לבא ,הרזעב הפוגתל אלא םירוכיבהו םחלה יתש
ורתוה עודמ ?רקיע לכ םילוספ תוקיתמהו תוצימחהש רחאמ :הומתל שי ןיידע םוקמ לכמ ךא ."חוחינ חירל ולעי
.'ה תדובעל הזב הוותמה גרודמה לולסמב ןנובתהל שי ?חבזמל ךומסב םג ולו "תישאר ןברק"כ
:ם"במרה עבוק (ה,'י) הבושת תוכלהב וירבד ךשמהב
ןיא ...םינטקה תא םידמלמשכ ךכיפל .המשל אב המשל אלש ךותמש ,המשל אלש וליפא הרותב םדא קוסעי םלועל"
."הבהאמ והודבעיו והועדיו והוגישיש דעו.. רכש לבקלו הארימ דובעל אלא םתוא ןידמלמ
.''תישאר ןברק"ל חתפמה ןומט ןאכש המוד
תקירז"ב אטבתמה - שבדו ,דובכ וא סרפ םשל הדובע ןייצמה - רואש איבהל ןתינ ,'ה תדובעל ךרדה תישארב?
,"חוחינ חירל ולעי אל חבזמה לאו" ,םינושאר םידעצ אלא םניא הלא לכ לבא ,םידליל סירפו'צ תקולחו "תוירכוס
.הלחתהל םיפי ויהש ,הקותמ היווח ץמש אללו הצומח הוואג לש רורפ אלל הימודב דומעל שי שדוקב הלעמל
!תמא איהש ינפמ תמאה השוע - הבהאמ דבועה
."הללגב אובל הבוטה ףוסו
תרופ ןנחשבד-לכו ראש-לכ יכ"
(אי 'ב ארקיו) "'הל השא ונממ וריטקת אל
:ךכ רמא ותליפת רחאל ירדנסכלא 'ר
ךינפל עודיו יולג ,םימלועה ןובר
ךנוצר תושעל וננוצרש
!תויוכלמ דובעשו הסיעבש רואש ?בכעמ ימו
םדימ ונליצתש ךינפלמ ןוצר יהי
(ז"י תוכרב) .םלש בבלב ךנוצר תושעל בושנו

(י"שר) ונצימחמה - ונבבלבש ערה רצי :"הסיעבש רואש

וניתובא יהל-או ונהול-א 'ה ךינפלמ ןוצר יהי"
יתושרמו יתיבמ ץמח לטבמ ינאש םשכש
םיינוציחה לכ תא רעבת ךכ
ונתיאמ והנרעבת ערה ונרצי תאו
"רשב בל ונל ןתתו
(ץמח רועיב רחאל הליפת ךותמ)

(זט ה"י ילשמ) "ותאקהו ונעבשת ןפ ךיד לכא תאצמ שבד"

.הגות - ותירחאו ער - ופוס ,קותמ - ותליחת :שבד"
(רבד קמעה) ."הרטקהל 'ה תיב אובי אל ןכ לע

טושפה טשפה
,םלוע לש ונובר
.םלוע לש ונובר
-עבנלו טובנל תירוה ,התא
-םלת לע םידמועה םירבדה תמכח
,תרתויה ןחמ ,ףצשמ ונרמש
,תרמצה ןורבש דע לוביה ץרפמ
- - -תיועב תרוצ ערופ ללימ
,תיבויא דיב תלקשמו וק ןת
-,והתה תא ריבדהל ןינבה – תמא
.עטנלו ןכתל ונדמל
,יונכה קוידו םותמ ונדמל
יונבה .הלגנה ,טושפה טשפה
"םיכשחממ" ,יקסנולש םהרבא

םלוכ דגנכ ת"ת לש הרותה רתא ךותמ ספדוה ףדה
www.tora.co.il
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ןימאמ ינא - ינרות ןיערג

.(א 'ב ארקיו) '"הל החנמ ןברק בירקת יכ שפנו"
רמא .ינע - החנמ בדנתהל וכרד ימ" :החנמב אלא הבדנ תונברוק לכב שפנ רמאנ אל עודמ י"שר ראבמ
."ושפנ תא בירקה וליאכ וילע ינא הלעמ ה"בקה
גישהש דע חרוט ינעהש ,האב איה ושפנבש יפל החנמב שפנ רמאנ" :"םירוטה לעב" ראבמ ףיסומו
.ה"בקה ינפל הכרע תא םילעמ ,הטושפה החנמה םע םיאבה ץמאמהו למעה רמולכ ,"האיבהל
חורו רמאנש הבידנ ארקת שפנה םגו הבדנ החנמהש - שפנה ריכזתו" :"ארזע ןבאה" ראבמ הנוש ךרדב
.ביטהל הצפח לכש שפנ ?הבדנ תחנמ בירקהל היואר שפנ וזיא רמולכ ,(די א"נ םילהת) "ינכמסת הבידנ
,השדח חורל תכיישה שפנ ושוריפ הבידנ שפנ :שדח ןפ הלגתמ ןאכ ."ינכמסת האובנ חורו" :ןתנוי םוגרת
.םיהול-א חורל ,השדח םייח תגרדמל
תשדחתמ השדח שפנ ,ןתונו עיקשמה םדאה ושוריפ בירקת יכ שפנ :רמאנ םוגרתה ירבד יפל ילואו
.ותנידמו ומע תבוטל ותוליעפב ךישמהל וב םילגתמ םירידאו םישדח תוחוכ ,ובריקב

חוכה תא תולגל .הבידנ חורבו תוריסמב "בירקת יכ שפנ" ומצעב סייקל ?ודועי המ ינרות ןיערג ןכ םא
תא הריאשמה ,תיברעמה הסיפתה לעמ ונתוא תממורמש ,תימינפה ונתוימצע תא תולגל ,ונברקבש ימינפה
.םלועה זכרמב םדאה
.הלודג תמא עומשל המכה ,'ה רבד תא עומשל המכה ,לארשי םעב ?ותולגל ןכיהו
.עמשית דוע וז תמאש ה"זעב ונא םיחטבומ
זגירדור ריאמ ברה
תג תירק הירקה תורוא ינרותה ןיערגה

!תגב ודיגה
תונב הנומש תללוכ תידוהי תוהזל השרדמ ודצלו זכר ,ללוכ שאר ,תוריעצ תוחפשמ 11-מ בכרומ תג תירקב ינרותה ןיערגה
ימואל תורש
,שישקה תיבב "הנושל לע דסח תרות " םעונ רפסה תיבבו ימוקמה ןוכיתב תיכוניחה הישעב םיבלתשמ ללוכה יכרבא
,שדוח שאר תוביסמ ןוגראו הווצמ רבל הנכה ,םינושה תסנכה יתבב םירועיש
שירשהלו ברקל המגמה ,םינוש םיאשונב תוליעפ ימיבו םיעובק םירועישב יתכלממה רפסה יתב לכב תולעופ השרדמה תונב
.רוביצה לכל המיאתמ תושיגר ךות ,םינויצו םיתד םייתרבחו םייכוניח םיכרע
050-414-447 יאבג השמ וא ,055-522-254 ,051-633-706 :זגירדור ריאמ ברה :םיטרפל
:תשרומ ןרקל רשקתהל ןתינ ץראב םיינרותה םיניערגה תוליעפ לע עדימ לבקל םיניינועמה תוחפשמו םיכרבאל
1-800-271-270

!םוסריפב תמא
ןהב תוכרעמה יתש תושגפנ הב ,וז תבש איה תדחוימ .תונברוקבו חספב :ץמח רוסיא ונאצמ םימוחת ינשב
ונממ וריטקת אל שבד לכו רואש לכ " יכ ,החנמה ןברקב "ץמח השעת אל"ו ,חספב "ץמח ךל הארי אל":ץמחה לע רוסיא שי
."'הל השא
אלש עודמ ,ונתורח ליל תחמשב ןחלושה לע תולעל יואר וניא םאו ,'הל ברקומ תויהל יואר וניא ץמחה םא -הלאשה הלועו
?ץמח תליכאב רשפאה לככ טעמנ תוחפל וא ,הנשה לכ תוצמב שמתשנ
?תווצמה גחו חספב ץמחה רוסיא ןיבל ,חבזמל ץמח רוסיא ןיב רשק שי םאב
:ץמחה ןינעל רבסה אתקיספה םשב איבמ (ו"כק ואל) ךוניחה רפס
."ומצע תא היבגמ" ,רתוי םישרמ ,רתוי חופנ ץמחה ךא ,ההז םכרע תיתנוזת הניחבמ .םיביכרמ םתוא ילעב םה הצמו ץמח
.ריואב תחפונמ קר איה םצעבש ,המודמה תימצעה תואלמה תאו תואשנתהה תא , םירבדה לש "חופינ"ה תא אטבמ ץמחה
תובישחו המוק םורב אל . חבזמל תוצרהל הלוכי איה קרו איה ,"חופינ" ילב ומצע ןיניעה ,תויתילכתה ,תוטשפה למס ,הצמה
.תוטשפו תורשי ךותמ ונכרע תרכהב ,תועינצב אלא חבזמה תדובע לא ונא םישגנ תימצע
,רבדמל וירחא ונתכל :םירצמ תאיצי רופיס תא רודל רפסל ונאובב םאו ,חבזמל החנמ ונאיבהב םא .'ה לא תשגל ונכרד וז
וילע קר ונבהי לכו
.םסרפלו תולגל . רוצילו בשייל ונרצונ ."הרצי תבשל -הארב ונות אל ".םלועב ונל ףסונ דיקפת םנמא
הריציו תוליעפל ונא םיקקזנ םלועה ונתדובעב ךא ,שדוקה לא ונתשיגב -תולטבתהה לש המוקמ
ןוילע ךתתל " אלא ,תוליהת םירפסמ תוטשפ תועינצ ,תונכסמב אל .עובשה תרטפה תחתופ "ורפסי יתליהת יל יתרצי וז םע"
,(טי ו"כ םירבד) "תראפתלו םשו הלהתל ,השע רשא םיוגה לכ לע
לודגש ימ תא אלא םילידגמ ונא ונמצע תא אל דוע לכ -םלדוגב םירבדה תגצהל ,רוביצ יסחילו םוסרפל דיקפתו םוקמ שיו
םכיתובשוממ ":ונל התווצ הרותה ,ןכאו .הליהת הואנ -םירשיל "חופינ" םתסל אלו םוסרפב תמאל ונא םישרדנ .תמאב
םוקמ שי ןכ לעו תמייוסמ תילכתל םלועב יוצמ ץמחה ." 'הל םירוכב הניפאת ץמח הניהת תלוס ... הפונת םחל ואיבת
יתשב – ונלבקש המצועהו תולדגה לע תודוהל , ץמח שדקמל איבהל ונילע הבוחו קתומ זא וא .'הל ותוא סחילו וילע תודוהל
.הנשה לכ ךשמב הדות ןברק ימחלב ןכו ,ריצקה גחב םחלה
,םייחה לש יעבטה בצמה םניא ,תוכוסב וליצב הייסחה םג ומכ ,םירצממ 'ה לא הזופחה האיציה ,תוצמה גח
ךשוממ למע ירחא רמול םיעדויו ,הנשה לכ םידבוע ונא החוכמש תמא .ונמויק לש תיסיסבו הטושפ תמאל תורוכזת ןה ולא
תיבה תא וא ,חופינה לכ תא םיפלקמ ונא הנשב דחא עובש ךשמב רשאכ ." ץראה ןמ םחל איצומה ...'ה התא ךורב " הדשב
תא םיבאוש ךכ ךותמו – ונתוריח לש הביט תא םירכוז ,וליצב םינל :ליח תושעל חכ ונל ןתונה 'ה תא םירכוזו ,הפיהו לודגה
םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי החנמ 'הל הברעו" .ץמחה ,תרזעב וליפאו ,תורמל ,הנשה לכ םלש בלב ותדובעל חוכה
."תוינומדק
המרב רורד ברה
ןודנולב "ןויצמ הרות" ללוכ שאר

"ןויצמ הרות " ...ל הכחמ ןודנול
(ןודנול תטיסרבינוא -תודהיה ידומילל רפס תיב ) Lsjs-ו ןויצמ הרות י"ע הנשה םקוה ןודנולב ללוכה
רנבא ברה שדח להנמ לש ותושארב , התע .םינבר לש תורוד דימעהו ,הנש 150-כ ינפל םקוה Lsjs- Jewish College"
.הביחרהלו הכימסה תינכת תא שדחל טלחוה ,(סל'גנא סולמ ) סיו
דיחיה םוקמה והז .תונברה לש הכימסה תא ולבקיו ,לארשיל תישארה תונברה לש תוניחבב ונחביי םידימלתהש איה המגמה
ההובג המרה םינבר תרשכה : םירושימ המכב הליהקל עייסמ רבדה .הז ינעבותו השק לולסמל וידימלת תא שיגמה ,הלוגב
רורד ברה ,ללוכה שאר .םיטנדוטסב תינחור הכימתו םיימוקמה םינברל תויומלתשהו עויס ,תילגנאה תורבוד תוליהקל
)תיברעל ךומס סנכנהו ,םיבר םיטנדוטס שרדמה תיבל םיפרטצמ םיברעב .הכימסה תינכת שארב דמוע ,המרב
"הנכה סרוק " ,תונבל ליבקמ שרדמ תיב חותפל ןנכתמ ללוכה .שרוד לכל םירועישו ארמג ידמול 30-40 אצמי ( 22:00
.1800-20-55-66:םיטרפל ,תופסונ תובר תויוליעפ ןכו ,ץראב הבישי תנשל

" ךכ לכ ונתוא בהאש ןקז ימלשורי ידוהי היה "
הירא 'ר ,ימלשוריב קידצה לש ותמשנ ,הרהטבו השודקב ,המימשה התלע ט"כשת ןסינב 'ט-ב , םינש א,ל ינפל ,הז עובשב
ןהו םירבד וילע ואשי לבל הפיקתה ותוואצ לשב ןה ,םידפסה ואשינ אל ותרובק תעבו ,שדוק תבש ברעב הז היה .ל"צז ןיול
דבא םכח דימלתו קידצ ,בר קר אל יכ ותמשנ ימינ לכב שח והוילש תובברה להק לבא ,ןידיפסמ ןיא וב ןסינ שדוח לשב
אבסו אבא אלא
: "היה קידצ שיא " רקיה ורפסל אובמב זר החמש 'ר בתכ ךכו
, ויתיאר םרט דוע ויתרכהש ילע המוד . םימשה דע – וביל לבא ,היה המוק ןטק .המוק רועיש לעב אלא ,היה המוק שיא אל
."ךאלמ " לע " קידצ " לע "אבס" לע ותונטקמ םדא םלוח ךכ ןכש
.הירא 'ר לע םירופיסה תכסמ לש הצק ספא " היה דיסח שיא " ךותמ איבנ תואבה תורושב
ןורש קירא םע
ומחנ .ץוצרו רובש אוהשכ ואצמו ,השקה ותלחמ תורמל ,םילבא םוחינב הירא 'ר ודקפ ,ונב תא לכש ןורש קירא ףולאהשכ
ישכ -וילא םרגיו ,ןורש ףולאה לש ותיב יחתפ רובע ףסכ יקיתרנ םע תוזוזמ הנק םילשוריב ותיבל ברה בששכל ,ודדועו ברה
.
.ףולאה תא ותוראב הירא 'ר היה םעפנ "הסדה " םילוחה תיבב ורקבל םילשוריל דחוימב הלעו ,הז ודסח ול רכז ןורש ףולאה
:וטרש ףולאל הירא 'ר ול רמא "ורתי" תשרפ לש עובש הז היהש ןוויכ ?ול רמוא רבד המ :ובלב שחו וקשנו וקביח
תמחלמו ףוס םי תעירק לע עמש :בישמו ?אבו ורתי עמש העומש המ : י"שר לאוש 'ורתי עמשיו' : עובשה תשרפב רמאנ
.קלמעב לארשי
םי תעירק לע ורתי עמששכ ,הירא 'ר רמאו ףיסוה "אלא " ?אובל ורתי תא עינהל ידכ ףוס םי תעירק הקיפסה אל עודמ "
תיזיפ המחלמ , קלמע תמחלמ לע עמש רשאכ ךא ?םעה םוקי םיסנ לע יכו . ןפוד תאצוי העפות אוה סנ :ובלב בשח ףוס
ונימב דחוימ הז םע יכ ורתי ןיבה ,לעופב םתמחלמ ידי לע הלגתנ סנהו הרובגבו ץמואב הולהינ לארשיש תישממ תישחומ
...לארשי תא ריכהלו אובל אוה ךירצש ענכושו אוה
!"השעיש אוה השענש המ ": ןורש ףולאל רמאו הירא 'ר םייסו
" תוכלמ יריסא םע
רצחב תורתחמה ימחול םעטמ תיגיגח תרצע ,תוכלמה יריסא לש םברכ ,ודובכל הכרענ ,שושת רבע אוהו ,תורובגל ועיגהב
.םילשוריב יזכרמה אלכה תיב
.תודחא םילמ רמאי יכ ונממ ושקיבו ורזח הליפתה םותב ,תודחא םילימ רמול ברה לש ורות עיגה ,םימואנה רחאל ברע תעל
... םיגרוסה לש םרבעמ ךרענ שגפמהו דוע המ .וידחי םדידי םיסנכתמש ךכב ותובישח הז שגפמ "רמאו וילגר לע ברה םק
תוחפשמ ינב תא םג תוארל יביל תא ןינרמ דחוימב ..תורובגל יעיגהב ,הז םיער שגפמל הליעכ שמשל יתיכז ינאש בוטו
."םיכר םידלי יתבהא דימתמו זאמ ירהש ,םינטקה םהידלי תא דוחיבו ,םיריסאה
ידוהי היה םכינבל ורמא ':אוה םכשקבאש לכו תפסונ םעפב םכתציחמב תנשל הכזא םא עדוי יניא רמאו ברה ףיסוהו
. 'ךכ לכ ונתוא הבאש ןקז ימלשורי
.ומע תועמד וגלז םהיניע םינמזומה יפלאו ,יכבב ברה ץרפ םאכ
" יכונא ךומנ םדא"
שבוח ינא ןיאש לע ודובכ יל חלסי ":יאקראב ושגפנש תעב הירא 'רל רמא ,(ןויצל ןושאר תיריע שאר רבעשל ) לטפש הירא
לש ושארש בטומ םוקמ לכמ .ואל םא ושארל עבוכ םדא שבוח םא ןיחבמ יניאו ,ינא ךומנ םדא ":הירא 'ר ובישה ."עבוכ
."ושאר לע ועבוכ רשאמ .ויפתכ לע היהי םדא
"הנמלא לובג ביצמ "
" הלפכמה תרעמבו "לחר ברק"ב רוקיבל והוחקי יכ ויברוקמב ריצפה ,היה שושתו שולחש ףא , םימיה תשש תמחלמ רחאל
לובג ביצמ ךורב "ךרבל ילב ךישמהל לכוא ךיא יכו ." ןויצע שוג יבשיתמל םג ינוחק רנא :ויחראממ שקיב העיסנה תעבו
."הנמלא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


חספב תופורת תורשכ
יואר וניאש ינפמ ,רשכהב ךרוצ ןיא ,הליכאל יואר וניאו םיעלובש רודכב רבודמש ןמז לכ ,חספב תופורת לוטיל ךרצנה
ללוכה םעטהש ןוויכ , ןגד ינימ תשמחמ ןלימע וב ובריע םא ףאו .קחדה תעשב וליפא הליכאל יואר וניא ,רמולכ .בלכ לכאמל
ירודכב ברעל אלש םידיפקמ תילארשיה תופורתה תיישעתב :דועו תאז ץמח רתוי בשחנ וניא ,םוגפ הפורתה שלש
.( בצ 'ב ח"וא ם"גא :'ח, זטק דעומ א"וזח ) .חספב ץמח ששחמ תאצל ידכ ,ןגד ינימ תשמחמ העילבה
הפורת עולבל לוכי שממ הלוח יכ , ורוהש שיו .חספל רשכה אלב הפורת םוש עולבל אלש םיקדקדמו םירימחמ שי םנמאו
ןוויכ ,קוזיחל תורחא תופורת וא םינימטיו לטונה וא ,דבלב שוחיממ לבוסה לבא ,חספל רשכה אלב םג לכאמל היואר הניאש
הניאש הפורת לכש , םילקמה תעדכ רקיעה ,השעמלו .חספל דחוימ רשכה םהל היהיש דיפקהל ךירצ הלוח וניאש
לכ ,הציצמ תולולג וא פוריסכ ,המיעט הפורתה םא לבא .דבלב קוזיח וא שוחימל וליפא ,חספב עולבל רשפא המיעט
,הנכס וב שיש הלוחב רבודמ םאש , ןבומכ . ץמח תריכמב הללוכל שיו ,הלכואל רוסא חספל הרשכ איהש עדונ אלש ןמז
.ותואירבל ליעוהל הלוכיש הפורת לכ לוטיל וילע
דמלמ רזעילא ברה

!הכרבו הדות "ונבושיב " ןואטבל
"וניבושיב " ןואטב ךותמ אבוהש ,"שאה וקב " , א"טילש לאירא בקעי ברה לש ורמאמ םסרפתה אשת יכ תשרפל וננולעב
ונממ רוקמה ןייוצ אל ונרעצל ךא ,לאירא ברה לש ורושיאב ןבומכ היה רמאמה םוסרפ .לארשי תדוגא ילעופ יבושי לש
ךכ לע ונדימעהש ,לאונמע לאומש 'ר ןואטבה ךרועל םידומ ונא .חקלנ

חספה גח ברעב ץמח תקידב לע םגיגה " וניבושיב " ןותיעב ותעשב םסריפ ,ךרובמ םירפוס טעב ןחינש לאונמע לאומש 'ר
."ורבחל םדא ןיבש רוח " תרתוכה תחת
:םכינפל םה ירהו םמצע דעב םירבדמ םיפיה םירבדה
ורבחל םדא ןיבש רוח
,רבחל םדא ןיבש רוח
תעגמ ודיש םוקמ דע קדוב הז
( 'א דומע 'ח ףד םיחספ ) ."ובלב ולטבמ ראשהו .תעגמ ודיש םוקמ דע קדוב הזו
-"ורבחל םדא ןיבש רוח "
,ורבחל םדא ןיבש םיסחיב "רוח" רצונ רשאכ
תעגמ ודיש םוקמ דע קדוב הז "ש יואר
."תעגמ ודעש םוקמ דע קדוב הזו
( י"שר " הברה בע לתכהש " ןוגכ ) תורבחתמ אל ןיידע םיידיה םאו
..תמאב ךדבעל ונבל רהטו !"ובלב ולטבמ ראשה "
הנח ןב לאומש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תודיסחה תרותמ השרפל רוא תודוקנ – זונגה רוא

דחאו הברמה דחא ךל רמול , חוחינ חיר המהבב רמאנו ,חוחינ חיר ףועב רמאנ " ('ט 'א ארקיו ) "הל חוחינ חיר השא "
.( א"ע י"ק תוחנמ ) "םימשל ובל תא ןווכיש דבלבו "טיעממה
(קצוקמ ילדנמ 'ר ) .ונברוקל ךרע שי זא קר יכ םימשל ובל ןווכל ךירצ ,הברמה ףא אלא ,טיעממה קר אל
דירפ ןנחוי :טקיל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


שדקמה ןעמל םישנ
ז"ט ינש םויב ה"זעב םייקתי סנכה . יתנשה סנכה תא תננכתמו התוליעפ תא "שדקמה ןעמל םישנ "תעונת תשדחמ הנורחאל
לארשי ברה :םירבודה ןיב .םילשוריב (שדחה ןוטליה ןולמ לומ ) רשג תיבב 18:00-13:45 תועשה ןיב חספ דעומה לוח ןסינ
םוקמב . תיתונמוא תינכות ללוכ סנכה .רזעיבא לכימ העונתה ר"וי ,אריפש עשוהי ברה ,רבוקמ םחנמ ברה , לאירא
.םידליל הלעפה םע היפטרמש היהת
תיטילופ -א איה העונתה ,םישנה רוביצ ברקב תיבה ןינבל תועדומה תא ררועל תנמ לע המקוה שדקמה ןעמל םישנ תעונת
.050 -6959240 היתב 051 -845989 לכימ :םיטרפל .היסולכואה תובכש לכמ םישנ תדחאמו

קרב ינבב םינמזה ןיב תבישי
תועפוה םזוי זכרמה רוזאב רוביצה ןעמל תונוש תוינרות תויוליעפ םימזויש םיריעצ ה'רבח ,."תינרות תוברת תוליעפ ירבח "
חספ תארקל . םינש עברא הזמ תמייקתמה ,םינמזה ןיב תבישי תוליעפה דקומב .דועו הכלמ הוולמ , תוחיש , רעונ ינבל
העשהמ לחה , ןסינ א"י-'ג םיכיראתה ןיב ,קרב ינב 6 בילטוג 'חר ,ונגב תיבב דומיל עובש "םינמזה ןיב תבישי " םייקת
18:00
םייח ברה , לאירא בקעי ברה , ואל ריאמ לארשי באה ,לארשיל ישארה ברה :םהיניבו םיבושח םינבר וחראתי הז עובשב
.050 -680764 יקזח , 055 -488593 ירוא ,052 -565674 ןתנוהי :םיטרפל .דועו לאצנבנ יולה רודגיבא ברה ,ןמקורד

המ םוש לע חספ
אביקע ינב ,תובוחר תייריע ףותישב תנגרואמש ט"לעבה חספה בח ארקל הקמעהו דומיל יברע תרגסמל ןמזומ בחרה רוביצה
דיל ) םייח ץפח 'חר ףוס ,"לארשי תבהא "תסנכה תיבב "םינמזה ןיב"ב ה"יא ומייקתי םירועשה ,העושיה ינייעמו ארזע ,
ברה ,ץנג םייח ברה , םולל רזעלא ברה , ןילביר םהרבא ברה תופתתשהב 18:45 -20:15 תועשה ןיב (ת"ימא ןוכית
.ןמקורד םייח ברהו ןליא רב ילתפנ ברה ,קוק ןהכה החמש ברה ,סייו ללה 'פורפ ,יקצילשיוו עשילא

םיקקזנל "אחספד אחמק " תונמ 15,000 קפסל דעוימה "ןיפכד לכ ": עצבמ לש ומוציעב םייוצמ ונא דסח תורוא "ןיפכד לכ"
.ץראה יבחרב
םילבחמ ידיב החצרנש ,יול קחצי ברה לש ונב רכזל "רחשה תלייא " ןרק םע ףותישה "דסח תורוא " ידי לע ןגרואמ עצבמה
הדוהי הנחמ קושב
םיקפוא ,תליאמ , ץראה יבחר לכב םירוזפה "הרות ילעש"ו "תשרומ " לש םיינרותה םיניערגה י"ע תעצבתמ תונמה תקולח
לכ -םכיתומורתל דואמ םיקוקז ונו (¤ ןוילמ ינשכ ) תולודג תואצוהב ךורכ עצבמה .הנומש תירקו תפצ וכע דעו תורדשו
תורדוהמ תוצמ שולש תליבחל ¤ 40 ךסב "הרומש הצמ "תשיכר תרגסמב המורתה תא בלשל ןתינ .ובל ונבדי רשאכ שיא
02 6535611 :ןופלטה תונמזהו םירפל .שי תדובעב
.דסח תורוא !חמשו רשכ גח תכרבבו םכתרזעל היפיצב ,91033 םילשורי 33044 .ד.ת : ראודב וא


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תודיסחה תרותמ השרפל רוא תודוקנ – זונגה רוא

דחאו הברמה דחא ךל רמול , חוחינ חיר המהבב רמאנו ,חוחינ חיר ףועב רמאנ " ('ט 'א ארקיו ) "הל חוחינ חיר השא "
.( א"ע י"ק תוחנמ ) "םימשל ובל תא ןווכיש דבלבו "טיעממה
(קצוקמ ילדנמ 'ר ) .ונברוקל ךרע שי זא קר יכ םימשל ובל ןווכל ךירצ ,הברמה ףא אלא ,טיעממה קר אל
דירפ ןנחוי :טקיל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design