English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 חלשיו תשרפ

חלשיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

רחשה תולע דע קבאמ

,רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו"
וכרי ףכב עגיו ול לוכי אל יכ אריו
(וכ-הכ ,ב"ל תישארב) "ומע וקבאהב בקעי ךרי ףכ עקתו

יכ רמאנ םש ,הלא םיקוספה לע (ו ,ז"ע השרפ) הבר תישארבב שרדמה תא איבמ הרותה לע ושורפב ן"במרה
ףיסומו "דמש לש ורוד הז ?הז יאו ,ונממ דומעל תודיתע ןהש תואיבנו םיאיבנב תוקידצבו םיקידצב עגנ" –
בורק היהיש דע םהילע ושע רבגתי בקעי לש וערזב רוד היהיש ,ויתורודל זמר ולוכ ןינעה" – רמואו ן"במרה
.הנכסב ידוהיה םעה לש ףוגה םויק ךשמה דמעי ובש רוד תויהל דיתע עמשמ "ןתציב עקעקל
םייסמו (חי ,'ב השרפ) הבר םירישה רישב רואתה יפ לע הזכ דמש רוד לש ירוטסיה רואת ןיעמ איבמ ן"במרה
בקעי אוביו ,זמרש יפכ ונילע רבעו ונלבס לכהו הזמ ער רתויו הזכ ונמע ושעש םירחא תורוד שי" יכ ורמאב
."םלש
,םודא והירה ושעו) ושע םע קבאמל זמר םושמ שי בקעי לש וכריב ךאלמה תעיגפ לש יאמקה עוראב רמולכ
.בקעי לש וערז לע שממ לש ימויק םויא לש בצמל עיגהל יושעה קבאמ ,(תורצנה ,ימור
ןברוח הפצ אל אוה ףא יאדו ,"הזמ ער רתויו הזכ ונמע ושעש תורוד" לע םייניבה ימיב בתכ ן"במרהשכ
ךא ידוהיה םעה לש יזיפה םויקל ץק םישל הסינ םזיצאנה .האושה תפוקתב ידוהיה םעה ןברוחכ ילאטוט
."יעבט רדס" ארק אוהש המל הריזחהלו הירוטסיהה ןוויכ תא תונשל שקיבו תודהיה תוהמב םג םחלנ אוה
.תישונאה הירוטסיהב םידקת ול ןיאש הדמשה עסמל אצי אוה ,הז דעי םישגהל תנמ לע
. . .
ןכתא יתעבשה" קוספה לע ,ראשה ןיב ,שרוד ,ושורפב ן"במרה סחייתה וילא ,הבר םירישה רישב שרדמה
תחא – תועובש יתש קוספב תומולג אנינח רב יסוי 'ר ירבדל יכ ,"הדשה תוליאב וא תואבצב םילשורי תונב
ושקי אלש םלועה תומואל עבשנו תויוכלמה לועב ודרמי אלש לארשיל עבשנ, - םלועה תומואל תחאו לארשיל
."ותנועב אלש אובל ץקל ןימרוג ןה לארשי לע ןישקמ םאש ,לארשי לע
הלואגד אתלחתא ילואו "לארשי לע ןישקמ"ל רבעמ הברה הניה הפוריא ידוהי לש םינוילימה תשש תדמשה
."ותנועב אלש ץקה" תניחב איה תואור וניניעש
אוביו" בותכה וילע רמוא ןענכ ץראל בקעי עיגהשכ ךא ,וכרי לע עלוצ בקעיו ,קבאמה םייתסנ שמשה החרזשכ
.ותרותב םלשו ופוגב םלש – י"שר רמאמכו ,"םלש בקעי


רות הכלמ
םשו דיב תויודעה רודמ תלהנמ


?םדא והזה

דירחמ ןיאב םיבשויה םתא
;םיחטבמ תונכשמב
דידי ינפו םח לכאמ םיאיצומה םתא
:םימודמד םע התיבה םכבושב
םדא והזה וארו וננובתה
;הרקה הציבב דבועה
םחלנו החונמ עדוי וניאש ,אוה
.הריעז םחל תפ ןעמל
.היה תוומ ןבל "אל" וא "ןכ" רובעבש
.תאז איה השא םאה וארו וננובתה
;רעיש אלבו םש ילב תב
,רוכזל חוכ דוע הב רתונ אלש
הקיח ןנוצו תוקיר היניעש
.רופכו ףרוח םויב עדרפצכ
עריא תאז לכ יכ ורכזו ורהרה
:הלאה םירבדה ויהו
םכווצמ יכונא רשא
.םכבבלב קוקחל
םכינבל םתוא םתננישו
,ךרדב םכתכלב תיבב םכתבשב
.םכמוקבו םכבכשב
- - -
יול ומירפ

חסר כאן הקטע של מדיניות החיסולים [םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?בקעי הווחתשה ימל

(ג ,ג"ל תישארב) "ויחא דע ותשג דע םימעפ עבש הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו"
יפל ןכ אל םרב .ושע ויחא לא :תוטשפב ונתלאש לע בישהל ןתינ הרואכל ?ה"ע וניבא בקעי הווחתשה ימ לא
הוחתשמ אוה ךכ ידכ ךותו םשה ינפלמ םימחר שקבמו ללפתמכ בקעי תא ראתמה ,רתא לע ןתנוי םוגרת לעב
:בותכה לש ,תיטגולופא אקווד ואלו ,תקדקודמ האירק לע ססובמ הז ושורפש הארנ .םימעפ עבש
רמאנ םש ,םהרבא לש הז ןוגכ ,םימוד םירקמ בותכל דוגינב ,בקעי הוחתשה ימ לא טרפמ וניא ונקוספ (א)
.(ז ,ג"כ) "תח ינבל ץראה םעל וחתשיו" שרופמב
בותככ ,הז לומ הז םידעוצה םיחאה ינש ןיב דירפמ ידמל בר קחרמ רשאכ הרוק ונקוספב ראותמה (ב)
.(ד ,ד"ל) "ותארקל ושע ץריו" ,ךומסב
וינפ לע 'ה רובעיו" :ומכ ,הליפת לעבכ הביתה ינפל רבועה לא זמר תוליכמ "םהינפל רבע אוהו" םילימה (ג)
ז"י הנשה שאר) "הליפת רדס השמל ול הארהו רוביצ חילשכ ה"בקה ףטעתנש דמלמ" .(ו ,ד"ל תומש) "ארקיו
.(ב"ע
.םלוע לש ונובירל אלא םדו רשבל בקעי הווחתשה אל הז שוריפל :רבד ףוס


תרפא ,ףושמוט רנבא
?לחר הרבקנ ןכיה
תורוקמה חותינו תרוסמ


תרבכ דועב" :זט ,ה"ל ונתשרפב .ונמא לחר לש התרובקו התומ םוקמ רכזנ תישארב רפסב תומוקמ ינשב
."םחל תיב איה תרפא ךרדב" :ז ,ח"מ יחיו תשרפבו ,"התרפא אובל ץרא
וברה לארשי תונב רקיעבו לארשי ינב .םחל תיב לש םיינופצה היתואובמב םוקמה תא הריכמ תורודה תרוסמ
."םלובגל םינב ובשו … יכבמ ךלוק יענמ" איבנה והימרי לש ותחטבהמ המחנ בואשלו םוקמה תא דוקפל
לארשי ץרא לש םינושארה םירואיתה ןמ לחה הרכזוה םחל תיבל ןופצמ םיינש וא לימ קחרמב לחר תבצמ
ורבחתנ םימיל .תולודג םינבא הרשע תחא לש הבצמ ןאכ וראת םייניבה ימי יעסונ .ס"הנפל תיעיברה האמב
.רבקה רדח ךותבש לודגה הפיטקה יוסיכל תחתמ םויכ יוצמה ,דחא יונב שוגל םינבאה


'לוכ יעדוי' םילויט יכירדמו ,תרוסמה לש תויטנתואב קפס םיליטמה ,תולוק םיעמשנ ירקחמה רבעה ןמ
ןיאמ .רחא םוקמב תויהל ךירצ ירוקמה לחר רבק 'יעדמה רקחמה יפל'ש ,תונעדיב ריבסהל םימעפל םיעדוי
?םיקופקפה ואב
:ןימינבבש וריע לא ,לאומש ידיב ךלמל ותחישממ וכרדב לואש תותוא רואיתב 'י 'א לאומשב הליחתמ היעבה
ןאכמ עמתשמ הרואכל ."חצלצב ןימינב לובגב לחר תרובק םע םישנא ינש תאצמו ידמעמ םויה ךתכלב"
לואש לש וריע ,העבגה לא ,לאומש בשי ובש ,םירפא רהמ הליבומה ךרדב ,ןימינב ץראב אצמנ לחר רבקש
,"הינב לע הכבמ לחר … עמשנ המרב לוק 'ה רמא הכ" :א"ל והימריב קוספה תא ופיסוה הזל .ןימינב זכרמב
וצרית תישארבב םיקוספה תא .(םאר-א םויכ) ןימינב ץראבש המרה תברקב הרבקנ לחרש ונממ וקיסהו
ןיב .םירתוס תורוקמל אמגוד ונלש הרקמב ואר תיתרוקיבה ךרדה לע םינומאה םירקוחו ,תונוש םיכרדב
-ןומרלק יתפרצה רקוחה ידי לע ,רוציקב ט"יה האמב הלעוהש ירוקמה ןויערה דחוימב םסרופמ חטשה ישנא
הדיח רותפל ידכ לחר תרובק תלאשב רזעהל ,ינבוארה הגונ ידי לע הקמנהבו טוריפב 'כה האמבו ,ונאג
ינב רובק' םיברעה יפב םינוכמה םיקיתעו םילודג םיינבלמ םינבמ השמח :הנימב תדחוימ תיגולואיכרא
יבושיל םיעסונה תא םויכ שמשמה שדחה שיבכל ךומס ,בקעי הונל חרזממ ,ןימינב ץרא בלב 'ליארסא
"?ונמא לחר תרובק םוקמב תודמוע ילגר ןיאה … יב רבע טטר" :בתכ ינבוארה הגונ .ןורמושה


תיתרוסמה הסיפתה תא לבקל בייחמ ,ארקמב קמוע חותינש יתיארה ,אשונב יתמסרפש םירמאמ ינשב
,תויארה לולכמ ךותמ .תישארבב םיבותכה טשפ יפכ ,םחל תיב לש הנופצב ,הדוהיב אוה לחר רבקש
םחל תיב םע ארקמב םהינש םיהוזמה ,"םחל תיב" איה"תרפא" :תומשה לפכ איה רתויב הטושפה החכוהה
?אקווד הלא תומש ינשב ארקנש ,ןימינב ץראב ,ףסונ םוקמ היהש חינהל ריבס םנמאה .הדוהי
שיש ,םישגפמ השעמל םהש ,תותוא השולש לש דואמ תרדוסמ תיטמכס תרגסמ שי ,לואש תותוא תשרפב
רפסמ ,השיגפה םוקמ ןייוצמ םהמ דחא לכב ."רחא שיאל תכפהנו" לא ךרדב דבכה לא לקה ןמ הילע םהב
אוה "לחר תרובק םע"ש תדמלמ םישגפמה תשולש תלבקה .םתיא השיגפה רואיתו ,םרואית ,םישנאה
ןורתפל םיאתמ הז חותינ .שגפמה םוקמ רואית אוה "חצלצב ןימינב לובגב" וליאו םישנאה לש םרואית
החוור םיאנתה תפוקתב רבכ יכ דמלמ אוהו ,(תוליבקמו א"י הטוס אתפסות) ל"זח תורוקמב אצמנה
:ולאשו לאומשב קוספה רואיבב ושקתנ ךכיפלו הדוהי םחל תיבל ךומסב וניה לחר רבק יכ תרוסמה
… ?הדוהי לש וקלחב םחל תיבב אלא הרבקנ אל אלהו ,"חצלצב ןימינב לובגב" לחר הרבקנש וניצמ ןכיה"
התא אצומו ,ןיאב ןהו ךלוה התא .לחר רבק לע םנה ךמע רבדמ ינאש וישכע :(לואשל לאומש) ול רמא אלא
."חצלצב ןימינב לובגב ןתוא
םוקמ לכב טעמכ אוהש ןימינבב ריעה םשל םיאתמ וניא "המרב לוק" – לבוקמה דוקינה א"ל והימריב
המרב לוק רמאיש יואר היה ,הז םוקמ לש ומש ןייצל בותכה תנווכ התיה םא .העידיה א"הב 'המרה'
הליבקמ םה והימריב ד-ג םיקרפש חיכוהל רשפא :ומצע תא שרפמ ך"נתה הז הרקמב םג :דועו תאז .(ץמקב)
.דבלב ןהבו תוישרפה יתשב םירזוח םיידוחיי ןושל ישומיש המכו א"ל הימרי לש תיביטגנ
לא ליבקמה ,"לארשי ינב ינונחת יכב עמשנ םייפש לע לוק" איה תוישרפה יתש ןיב תוטלובה תולבקהה תחא
,(ד"י היעשי) "סנ ואש הפשנ רה לע" ומכ ,םיהובג תומוקמ םה 'םייפש' ."םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק"
.(םש ק"דר ןושל) "לוקה תא עימשהל המר העבגב" אלא וניא וטושפ יפל "המרב לוק" םגש ןאכמו
,הנמאנ הרוצב רודל רודמ ותוא הריבעהו םוקמה תלוגס תא הנוכנ השח םעה חור ,רבד ףוס
:םודי אלו עמשנ המרב הלוקו
.(כ ,ה"ל) "םויה דע לחר תרובק תבצמ איה"

רוצילא לאוי ר"דםוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
(ב ול בויא) ךוחאו ריעז יל רתכ

– ח ז לאינדב םעפו , טעמ – תועמשמב ב ול ,בויאב) תימראב םיימעפ :ארקמב ריעז הלימה האב םימעפ שולש
שי ,ונימי ןושלבו ;םש ריעז םש ריעז וקל וק וצל וצ :גי ,י חכ) והיעשיב םעפו ,(הנטק – תועמשמב ,הריעז
גכ הכ תישארב – ריעצ דבעי ברו) תירבעב ריעצל בורק ריעז .טעמ – תועמשמב (םש ריעז הפ ריעז :םירמואה
יתנטק :ונתשרפמ ליחתנ .ןטק – תועמשמב רקיעב ונימי תירבעב הברתהו ךלה אוהו ,(אריעזל דבעתשי אברו –
– אי טי םש – לודג דעו ןטקמ :ןטק = ריעז .ןידסח לכמ יתוכז ןריעז :'קנוא – אי בל תישארב – םידסחה לכמ
.אבר דעו אריעזמ
ףוריצה ןאכמו ,רונימ – ילקיזומ חנומו טועפ ,רתויב ןטק :ול תויועמשמ רפסמש ראות אוה ונימי תירבעב ריעז
(ינוניבה דמעמל ךייש) ינגרוב ריעז – ןכו ;ןיפנא ברמ ךפיהה אוהש (הרוטאינימ ,תנטקומ הרוצב) ןיפנא ריעז
לעופ אוה רעזמ .דאמ ןטק ,רתויב ריעז אוה רערעזו ,ןטנטק אוה ירורעז .(רזופמ) םש ריעז םש ריעזו
= ירעזמ ראותה – ןאכמו ,םומינימ – ותועמשמ רעזמ .םוליצה םוחתב רקיעב אוהו ,דאמ ןיטקהל ותועמשמש
– ףוסבלו ;(?תירבעה ןושלל הימדקאה רושיאב – רועזמ ,רעזמל :תורוצה תורצונו תוכלוהש ינמודו) ילמינימ
הליממ ורצונ םילימ המכ וארו ואצ .םירייואמ די יבתכב דחוימב ,ןידעו ןטק רויצ – הרוטאינימ = תרעזמ
.תחא הריעז


לאנתנ והילא ר"ד
ל"צז הירנ יבצ השמ ברה ר"ומל ןורכיז רוא

רודה לש לודגה ךנחמה

תיבב ןורשה יבגרב ןמטנו ,ל"צז הירנ ברה ונברו ונרומ םימורמ יזנגל הלע ו"נשת ולסכ ט"יב םינש שש ינפל
יכוניחה ולעפמ לע לכמ רתוי ודיעיש םה ,ומלוע תיבל והוול רשא וידימלת תובבר ךא .ה"ארה רפכבש ןימלעה
.ותמוק תא "תוגורסה תופיכה" רוד ףקז וחוכמ רשא ריבכה
והז ,"רודה לש לודגה ךנחמה" :םשב א"טילש והילא יכרדמ ברה ןרמ ןויצל ןושארה אופא ,והניכ ידכב אל
.ומשל האנ אוהו ,ול האנה םשה

םינטק םיכפ
,ל"צז קוק ה"יארה לש ויתורוא רוקממ ובלב דקי רשא לודגה ןוזחה תא לוטיל וחוכב היה הירנ ברה לש ודוס
לשכנש דימלתמ :"םינטק םיכפ"ל בל תמושת ךות ,ימוי םויה ךוניחה לש השעמה תפשל ומגרתל תלוכיה םע
.הצרא הכלשוהש םחל תפ דעו
רנ" ורפסב רוא ואר רשאו ונלש עובשה תשרפל "םינטק םיכפ" ןינעב בתכש םירבדה ול םיאנ הז ןודנב
.א"טילש הירנ םוחנ ברה ,ונב י"ע הנורחאל אציש "רואמל

(דכ ,ב"ל) ודבל בקעי רתויו
(א"ע א"צ ןילוח י"פע ,י"שר) םהילע רזחו םינטק םיכפ חכש

רשפא השעמל הבשחמ ףוריצ ךותמ קר ,םישעמ יטרפו םירבד-יטוזל ,םינטק םיכפל בל תמושת ךותמ קר
.ומלוע לע ,ה"בקה תטלשה ידיל עיגהל
תבוח תא ,תשרופמה תישעמה ךרדה תא ורוה אלש ינפמ ,וחילצה אלו םלועל ואב םילודג תונויער הברה
.םישעמה

םילודג תומולח
:ןינע ותואב ןינעל ןינעמו
."אב הזלה תומולחה לעב הנה" :ףסוי לעכ ,תחא אל ורמא הירנ ברה לע
.תואתשהב ומייסו געלב וחתפש ויהו .תואתשהב תאז ורמאש ויהו ,געלב תאז ורמאש הלאכ ויה
ברה בתכ םתומכשו הלא תומולח לעו ,םילודגה תומולחה םיבר "יחיו" דעו "אציו"מ ,ונלש עושה תוישרפב
:םכינפל םהירה .ותומד תא אילפהל םימלוה םה ףאו עלסב הלימ ,םיאלפנ םירבד וסקנפב ל"צז הירנ

- םילודג תומולח םימלוחה - םילודג
.תואיצמל תומולחה םיכפוה
- םינטק םישעמב םיקסועה - םילודג
.םילודגל םישעמה םיכפוה
םניאו תולודג לע םימלוחה - םינטק ,םרב
.םה םלוע ילבמ - תונטקב וליפא םיקסוע
,םמולחב םיראשנ תומולחה ,ןכש
,םתונטקב – םינטקה
… והובו והות – םלועהו

תרופ ןנח ,ודימלת :טקיל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל](טי ,ג"ל תישארב) "הדשה תקלח תא ןקיו"

תיב תונקל םימכח וריתהש ,תבש תוכלהב ישממ יוטיב ידיל אב רבדה .(ג"נ האר ירפס) "הרותבש תווצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישי"
ראש תא ידוהיל יוגה ןתיו ,ףסכה םוקמ תא ידוהיה ול האריו ,וילע םותחיו רטשה יוגה בותכי ,ושעי דציכו .תבשה םויב לארשי ץראב יוגמ
תווצמ ינפמ םהירבד תא םימכח ולטיב ,םימכח ירבדמ רוסיא אוהש ,תובש רוסיא תבשב תיבה תיינקב שיש ףאו .ףסכה תא חקיו הריכמה
.(אי ,וש ח"וא ע"ושו ,םש 'סותו ,ח ןיטיג ;ב ,פ ק"ב) תווצמה לכ דגנכ הלוקשש ץראה בושי
תעיקת תווצמ םשל רפוש ןיכהל הנשה שארב יוגמ שקבל רוסא ,לשמל .אל תווצמה ראש ךרוצל לבא ,'תובש' וריתה ץראה בושי ןיינעל קרו
.(ה ,זש ע"וש ,הווצמ ךרוצל וריתה רתוי שולק רוסיא אוהש ,תובשד תובש קרו) ,רפוש
לומל ךרצנה ,לשמל .'תובש' םימכח וריתה אל ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש (א ,בל םירדנ) םימכח הילע ורמאש ,הלימ תווצמ יבגל וליפאו
ידכ םהירבדמ רוסיא לע םימכח ורתיווש וניניעב לק אהי לאו .ןיכס ול דדחל יוגמ שקבל ול רוסא ,ןיכס ךכ םשל ןיכה אלו תבשה םויב ונב תא
ינפמ ,הרותהמ הווצמה תא ולטבו םהירבד לע םימכח ודמע ,תבשב ולחש בלול תליטנו רפוש תעיקת תווצמ יבגל ןכש ,לארשי ץראב תיב תונקל
.םייוגמ םיתב תונקל לארשי ולכויש ידכ םהירבדמ רוסיא םימכח ולטיב ,ןאכ וליאו .םיברה תושרב בלולהו רפושה לטלטל ואובי אמש וששחש
םינוקה לש םהישעמ םילודג המכ דעו ,תרחא המוא דיב אלו ונידיב היהתש ,הלוכ לארשי ץרא תא בשייל הווצמה הלודג המכ דע דמלנ ןאכמו
לע םירכונ תוטלתשה ךכב םיענומו "הב תבשיו התשיריו" לש השע תווצמ םנוממבו םפוגב םימייקמ םהש ,ע"שי יבושיב םיתב ולא םימיב
."הממשל וא תומואה ןמ תומואה ןמ יתלוז דיב הנחיננ אלש" :('ד השע תווצמ תוגשה) ן"במרה ירבדכ ץראה

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םי תבב ןורבח תבש
דהוא ,לודג ןווגמ רוביצ תריציל ירוקמו רידא ףונמ וויהו ,ץראב םיבר םיבושיבו םירעב ומייקתה "ןורבח תותבש"
,שא תחת דמוע ידוהיה בושייהשכ ,הנורחאה הנשב הררבתה וז הכימת תובישח .תובאה ריעב ידוהיה בושיל ךמותו
.ןורבח תותבש תושדחתמו תורזוח ,הקספה רחאל ,תעכ .המצעו הדימע תוחוכ ול קינעמ וב ךמותה בחרה רוביצהו
ךרואל .םי תבב הנחראתת ןורבח-עברא תירקמ תוחפשמ תורשע ."בשיו" תשרפ תבשב ,םי תבב ךרעית הינשה תבשה
ןב 'דש ,"ןאס" ןולמב םייקתי 19:30 העשב ,תבש יאצומבו תסנכה יתבב םירועישו תוחיש ,תושיגפ ומייקתי תבשה
– םירמזהו ריבד ןרימע לש ותרומזת תעפוה ,ריעה ינבר םע .הליקסוב ירוא תייחנהב יזכרמ סנכ ,םי תב 136 ןוירוג
יפא ל"את םע תדחוימ חרוא תאצרהו "ןורבחב הנומאה תבהלש" שדחה טרסה תנרקה ,רלדנה בדו סנרפ לארשי ,ןולקד
תותבש םייקל םיניינועמלו םיפסונ םיטרפל .ץראב םיבר םיבושיו םירעב ןורבח תותבש תוננכותמ ךשמהב .(ןייפ) םתיא
.1-800-400-456 ץראה יבחרב תופסונ

תויפלת תללכמ
תורישכמה תוללכמה ןיבמ הקיתוהו הלודגה הללכמה הניה ,הדסוויהל הנש םישש רבכמ אל הנייצש ,תויפלת תללכמ
.יתד יתכלממה ךוניחה חורב םירומ
תיכוניחה הישעה זכרמב תיטנדוטסה תא הללכמה לש ימדקאה לגסה ביצמ םדא לכ לש ודוחייב הנומא ךותמ
.המצע לע הלטנש תוחילשה יולימל התרשכהבו
דצל הארוה תדועתו B.ed ראותל ,תיטנדוטסה לש תירנילפיצסיד–תימדקאה התלכשה תבחרהל דחוימ שגד ןתינ ךכיפל
תביטח ,ידוסיה ס"היב ,ךרה ליג :םיאבה םילולסמב תויוחמתה ןווגמב ןה תועצומה תויורשפאה .תינרות השרדמ
.יכוניח ץועייו תונמא ,דחוימה ךוניחה ,םייניבה
הדומצ הכרדה תורשפאמו תונטק תוחמתהה תוצובק ךכיפל .הרשכהב בושח ךבדנכ תשמשמ תישעמה הדובעה
.םיסונמ םייגוגדפ םיכירדמ לש תיתוכיאו
.03-5128570 :סקפ 03-5128555 :ןופלט 68168 ביבא לת 8376 .ד.ת 10 םרזה 'חר תויפלת תללכמ :םיטרפל

לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה ,םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב םינוידו
ברה :תופתתשהב ,תודהיב הביבסה תוכא :אשונב ,19:15 העשב (6.12.01) ב"סשת ולסכ א"כ ישימח םויב ה"יא םייקתי רשע םינשה שגפמ
.יתדה ץוביקה תבישי ישארו םימולע ץוביק לש ברה ,אלוק תימע
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design