English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה חלשיו תשרפ

ג"סשתה חלשיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map




ינוא - ןב

התמ יכ השפנ תאצב יהיו"
ינוא ןב ומש ארקתו
(חי ,ה"ל תישארב)) "ןימינב ול ארק ויבאו
(י"שר) "ירצ ןב - 'ינוא ןב' "
'ינוא ןב' ותארק ומא יכ יניעב ןוכנהו"
(די ,ו"כ םירבד) 'ינואב יתלכא אל' ןושלכ ילבא ןב רמול התצרו
(ג ,ט"מ תישארב) 'ינוא תישארו יחוכ' ןושלכ יחוכ - ינוא ןב השע ויבאו
.קזוחהו חוכה ןב - 'ןימינב' ול ארק ןכלו
(וט ,ח"יק םיליהת) 'ליח השוע 'ה ןימי' ןושלכ הרובגה ןב ןימיה יכ
ומא ותארקש םשכ וארוקל הצר יכ
(ן"במרה) "הרובגלו הבוטל ותוא םגרת הנה ךא

דחי םג חכו רעצכ - ינוא לש וז הלופכ תועמשמלש רשפא ךא
:'קבד קמעה'ב ב"יצנה שוריפכ ונמא לחר םג הנווכתנ
.ינואו יחוכ ןושלמו ירעצ - ןושלמ ינוא ןב"
."ול (הנתנ) הקבשש הנואו החוכ חקל (ןימינב) דלווה אוהש
הבל םד תיצמתב ןימינבל לחר הנתנ השפנ תאצב אקווד ךכיפלו
.התומ רחא היחי ןעמל הנואו החוכ לכ תא
.הינב לע השפנ תרסומה ,הידוהיה םאה - לחר לש החוכ הז


יאר לחר יאר

םלש ריעמ הלוע םיכרד קבא ,יאר
.ךריע לומ לע טעוש לזרבה בכרו
,םלוחכ ךב טיבמ ,טיבמ םלש םעו
.ךרבק לעמ תוגח ,תוגח הדלפ יפנכ

,הדלפ ירוט תואשונ רייא תוחור ,יאר
.ףסוי םגו הפ ונמע ןימינב םג
,הדערב ץנצנמ םחל תיב בכוכ
.ףסאמה םג ,ונמע ץולחה םג

,יכבמ ךלוק יענמ ,לחר ,ךלוק יענמ
!םכש לע לימרתה םע ,לחר הפ ונלוכ
,יכלת אל בוש תאו ,לחר ךלנ אל בוש
.םחל תיב תומדש ינמ ,לחר ךלנ אל בוש

םלוע ןובר יאר ,יאר ,לחר ,יאר
.םלובגל ובש םה ,יאר ,לחר יאר
ןזור לאומש



ןימינב לש ודוס

'חלשיו' תשרפב הנה ךא ."םירענה ומת" יכ המדנ עגרלו ,ןרחב בקעי ינב לש םתדיל רדס לע טורטורפב הרותה תראתמ 'אציו' תשרפב
.לארשי תיב ןיינב םלשוה ותדיל םע קרו ,ןימינב אוה אלה - "ןטקה ראש דוע" יכ ררבתמ
:וינב ראש ודלונ רבכש רחאל ,הצרא ובושב בקעיל תרמאנה תדחוימ הכרבב הוולמ ןימינב לש תרחואמה ותדיל
הברו הרפ יד-ש ל-א ינא םיהול-א ול רמאיו"
.(חי ,ה"ל) "ואצי ךיצלחמ םיכלמ ,ךממ היהי םייוג להקו יוג
תובקעב י"שר ןייצמ ןכא ךכו ,הל הכומסה ןימינב לש ותדילל יאדווב תזמור ,ה-י יטבש לכל הסחייל ןתינש פ"עא ,וז האלפומ הכרב
:הבר שרדמ
... ןימינב דלונ אל ןיידעש םש לע - 'הברו הרפ' "
."ןימינב טבשמ ויהש תשב יפמו לואש ולא - 'ואצי ךיצלחמ םיכלמו'
אלא יארקאבש רבד התיה אל ,לאומש ידיב לואש לש ותחישמו ,ןימינב טבשל הנושארל הנתינ לארשיב הכולמהש םידמל אופא וניצמנ
.םדקמ שארמ תיהול-א הריזג

:הגהנהה הטמ תא םילטונה םירחא םיטבש ינש תוארל ונא םילגרומ ירהש ,קומע ןויע תבייחמ המצעלשכ וז הדבוע
ויחאב טילשה - ףסוי - ינשהו .דוד תיב תוכלמ תאצוי ונממו (י ,ט"מ) "הדוהימ טבש רוסי אל" בקעי תכרבל הכוזה - הדוהי - דחאה
.ןונ-ןב עשוהי אצוי וערזמו ,םירצמ ץראב
םיחישמה ינש לש םתעפוהל היפיצה ףאו ,רתסנבו הלגנב םיבר םירבד ובתכנ רבכ המואה תגהנהב ףסויו הדוהי לש דחוימה םדיקפת לע
דוסיה תא חינהל ודיקפת - ףסוי ןב חישמ :תידוחי המישמ הדעונ םהמ דחא לכל יכ הרכההמ תקנוי ,'דוד ןב חישמ'ו 'ףסוי ןב חישמ'
ךא .("םילשוריב דפסמה" ,ה"יאר ירמאמב ןייע) ינחורה הניינב תא םילשהל ודועיי דוד ןב חישמ וליאו ,המואה לש ירמוחה הניינבל
?חישמ דועל ונא םיקוקז םנמאה .ןימינב תוכלמ לש הדיקפת המ ךרוצה יד ןיידע ררבתנ אלש המוד
אלא לואש תוכלמ התיה אל תמאב לבא ,תויהל דיתע ךכש 'תודיתעה לע הזימר' אלא "ואצי ךיצלחמ םיכלמו" קוספב ןיא :ורמאת אמש
.לארשי תוכלמ ןיינבב דיקפת לכ הל דעוי אל הליחתכלמו ,'העש-תוכלמ'
לא ךתכלממ תא 'ה ןיכה התע יכ" ,לגלגב לשכנ אלמלא יכ שרופמב לואשל רמואה ,לאומש ירבדב וננובתהו ואצ ,םכמ אתוטמב אנא ךא
אהי המ דוד תיב תוכלמו ,"הדוהימ טבש רוסי אל" :וצה לרוג אהי המו :לואשל שי ןכ םאש אלא ,(גי ,ג"י 'א לאומש) "םלוע דע לארשי
?הילע
"הנשמל ךל היהא יכנא"
:השרוחב ףיז רבדמב דוד םע הנורחאה ותשיגפ תעב ,לואש ןב ןתנוהי לש םיאלפומה וירבדב ץוענ ןימינב תוכלמ דוסל חתפמהש המוד
יבא לואש די ךאצמת אל יכ ארית לא"
הנשמל ךל היהא יכנאו ,לארשי לע ךולמת התאו
.(די ,ג"כ 'א לאומש) "ןכ עדוי יבא לואש םגו
יוארה לדומה תא םיריאמ םירוהטה וירבדו ,'םיבו'ג' ומצעל שפחמ וניא יאדווב ,"רבדב היולת הניאש הבהא" דוד תא בהואה ןתנוהי
.ןימינבמ - ךלמל הנשמו הדוהימ - ךלמ :לארשי תוכלמ ןיינבב האלו לחר ינב ןיב תוחוכה דוחיאל
דוד תיב תוכלמ ןיב בוליש תורשפאל סחיב 'ט ,'א םיכלמ תוכלהב ם"במרה לע ד"בארה תגשהב םג יוצמ הז ןיעמ "יתכלממ לדומ" ןכאו
:ד"בארה בתוכ ךכו ,ףסוי ערזמ םעברי תיבו
רסיק' ןוגכ דוד תיב תוכלמל הינש התיה לבא ,וערזמ תקסופ תוכלמה התיה אל ,םירשכ וינבו רשכ ךלמ םעברי היה וליא יאדו אלא"
." 'רסיק גלפו
דוד תיב תוכלמ תונוילעב - הוונע ךותמ - ריכהל םעברי תא התיה תבייחמ 'רסיק גלפ' תויהל תונוכנה יכ שיגדהלו ףיסוהל שי ןאכש אלא
:(א"ע ב"ק) ןירדהנס תכסמב ארמגה ירבדכ ,לשכנ הז רבדבו
ול רמא "?שארב ימ" :(םעברי) ול רמא .ןדע ןגב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ,ךב רוזח ול רמאו ודגבב םעבריל ה"בקה וספתש דמלמ"
."הצור יניא ךכ םא" :ול רמא ."שארב ישי ןב" :(ה"בקה)
לואש ןב ןתנוהי קרו ,םהיניב תופתושה תא הסרה דודב לואש לש ותאנק םג ךכ ,תוחוכה דוחיא תא הענמ םעברי לש ותוואגש םשכו
:השרוחב שגפמ ותואב םלוע תירב םהיניב התרכנ ןכ לעו ,תילאידיא תפתושמ תוכלמ דוד םע תונבל היה יואר הלודגה ותונתוונעב
." 'ה ינפל םהינש תירב ותרכיו"
היולת הניאש הבהאב הדוסי יכ ,עיפותו בושת דוע יכ םידמועו םיחטבומ ונאו ,םלועל הלטב אל ,םלוע לש ונובר דע הל רשא ,וז תירב
.(ז"ט ,'ה תובא) "םלועל הלטב הניא וזו רבדב
"םתוא רבחמה אוה ןימינב יכ"
?"ךלמל הנשמ"כ ןימינבל דעונ רשא דחוימה דיקפתה והמ ריהבהלו דדחל ונילע ןיידעש אלא
ףסוי לש םידחוימה םהידיקפת תא ררבמ אוה הבו ,ןאסאב העישי 'ר וברו ורומל בתכש דוס תפלועמ תרגיאב ל"חמרה דמע וז הדוקנ לע
:ל"חמרה בתוכ ךכו ,"דחא ץע"ל םדוחיא םשל שרדנה ףסונה חכה תאו ,לארשי תוכלמ ןיינבב הדוהיו
,ומצע לואשש ינפמ ךא ,םינשה ורבחתיש ידכ הנושאר תוכלמה לטנ ןכלו .םתוא רבחמה אוה ןימינב יכ .םרבחמה אוה ימ רמוא התעו"
." 'ךדיב םידחאל ויהו' דוסב הלואגה תעב היהי ןוקיתה ףוסו ... ץק תעל רבדה החדנ יוארכ ןקית אל ,הזה ןוקיתה יולת היה ובש

לש וטושפ יפ לע אלא דוסה ךרדב קר אל ,ויחאו ףסוי תשרפב הלגתמ ,הדוהיל ףסוי ןיב ,ותייווה םצעב רבחמכ ןימינב לש ודמעמ ןכאו
.ארקמ
ינש דצמו ,ומא לחרל ןבב ,ףסויל דחא דצמ רושקה ,ןימינב אל םא ,הדוהיו ףסוי ןיב ערקה החאתמ ותוכזבש הז אוה ימ תמאב יכ
.(ט ,ט"מ) "ונשקבת ידימ ונברעא יכנא" :ויבא בקעיל בייחתמו ונעמל ושפנ רסומה ,הדוהיל
:הדוהי לש בלה תערוק ותקעז דקומב דמועה אוה ןימינב
."יתיא ונניא רענהו יבא תא הלעא ךיא יכ"
םתית אל םלועל רשא םיחא תירב הלגתמו תוציחמה לכ תורבשנ ותוכזבו
."םתוא רבחמה אוה ןימינב יכ"

תרופ ןנח


רורד וניחא
ד"יה גרבנייו רורד מ"לא ונלש ט"חמה לש ורכזל

!רורד וניחא
,ןוחטיב ךתוחכונב תירשה ,לודג חא ומכ
.רוזאב התאשכ גואדל המ ןיאש ונעדי
.תושיחנב ,המצועב ,טקשב ,הוונעב ,הוולשב
.ךמוקבו ךבכשב ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב
- ךתוכזב ל"הצ יפלכ ונשגרה ,הווקת וזיא ,הבהא וזיא
.ךיפלכ הצרעה וזיא
,ונלש קר אל חילש תייה ,ונתוואגו ונתווקת תייה
.ךומכ םידקפמ םע אבצל םידוהי םיללפתמ הנש 1900
חוכב קר אל ,שודקל ל"הצ תא םיכפוהש םידקפמ
.לעופב םג אלא
,ךתומב שודק התא וישכעו ,ךייחב שודק תייה
םתומבו םהייחב םירוהטהו םישודקה לכל ףרטצמ התאו
שודקה ונמע לעו ,הרותה לעו ,ץראה לע
.ידמ םיבר םהו ,אוה ךירב אשדוק לעו ,םילשורי לעו
.םירוביג ולפנ ךיא ,ונבוהא וניחא יוא
םיחוטב ונאו ,ןושאר רעתסת התאש ונעדי
,ךתשא ןעמל םחלנ התא םימשב םגש
.לארשי םע לכו ,רהה יבשות ןעמלו ,ךילייח ,ךידלי
!רורד וניחא - םימשבש וניחא

אריעז לארשי
ןורבח רה םורדבש רבח הלעמ
(הדוהי תביטח)


המוקת תדמע

."...םכל ונרמא" רמולמ רבכ ונפייע
תינכותה ."הליחת הדוהי" תינכותבש ינוחטיבה ףורטה ינפמ ריהזהו עירתה ,ומצע ד"יה גרבניו רורד מ"לא ,ןורבח תביטח דקפמ
.תיטילופ המחג ךותמ קר ,רזעילא ןב ןימינב אצויה (...?רכוז דוע ימ) ןוחטיבה רש םזיש תלאונה
בושו בושו ,וטושפכ חצרל הנמזה אוה ,םיחצרמה רבח םע ,תולקהו םירדסה ,"תונבה"ו תוגיסנש ונארתהו ונרהזה םימעפ רופס ןיא
.תאז תפרוטמ תוטש לע לארשי תולשממ תורזוח
דע וטלשש תובוקרהו תומוקעה תוסיפתל תשלושמ הבושת שורדנ ,עירכמ ימואל בורב ה"יא םוקתש ,ט"לעבה הלשממב :תורורב רמאי
.הכ
.ישעמה קר אלו ,ןורבחו ולסוא ימכסה לש יקוחהו ילמרופה םלוטיב .א
תיבגו ,רורטה יריכב לוסיח וא שוריג ,הקשנמ "תיאניתשלפה הרטשמ"ה לכ קוריפ ךות ,יניתשלפה רורטב תרשפתמ יתלב המחלמ .ב
.יניתשלפה םעהמ דבכ ימואלו יללכ ריחמ
.תיתלשממ הפונתבו תולבגמ ילב ,םיידוהי םיבושיו תונוכש תיינב תומדב ,םלוה ידוהי הנעמ .ג

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ודבל בקעי רתויו"
בקעי אבא דעו וניבא בקעימ

ץראל הסינכה ינפל עגר ,ומויק לש ןירותסמה לילב ,לודגה םיבכוכה םוקיב ,ןדריה תודג לע ,ךכ דמוע אוה
םילימ אללו ,ךאלמ קפס שיא קפס .הכשחה ךותמ תומד העיפומ םשמ יא :תושחרתה םואתפו ,ןענכ
.קבחיו ומכ "קבאיו" :קוביחכ קבאמה תא ראתמ י"שר .בקעי ןיבו הזה הלילה רוצי ןיב קבאמ דימ ליחתמ
רתוי אלא ,תוששוגתה לש רויצ ןאכ ונל ןיא רמולכ .רחשה תולע דע םיקבאנ-םיקובח ךכ םידמוע םיינשה
ןאכ ךרצנש ,בקעי לש ושפנ ךותב הרוקש ינחור-ימינפ קבאמ לע ילוא זמרמש המ ,התיפל-הדימע לש
תשדוחמה השיגפה םע דדומתהל ,ןענכ ץרא לא סנכיהל לכויש ידכ ,ולש םידחפבו וכותבש םידשב קבאיהל
,ןושארה ידוהיה תיבה תא םיקהל :וילע לטומש דבכנה דיקפתה תא אלמלו ושע םואתה ויחא םע
.ויתורודל ולוכ לארשי םע ףעתסהל דיתע הנממש החפשמה
,הליל רוצי אוה .ותוא ררחשיש בקעימ שקבמ ךאלמה רחשה תולע םעו ,רקובה דוע דורשל חילצמ בקעי
תא הצור אוה .(זכ ,ב"ל תישארב) "ינתכרב םא יכ ךחלשא אל" :רמוא בקעי .םוי רואב ראשיהל לוכי וניאו
יכ דוע רמאי בקעי אל" :ול רמוא ךאלמהו ,הכרב אלל ראשיי הזה קבאמהש הצור ונניא אוה ,ןוחצינה ירפ
תא הווהמ "לארשי" :הזה שדחה םשה .(טכ ,ב"ל) לכותו םישנא םעו םיהול-א םע תירש יכ ,לארשי םא
ךישממ בקעי .תגגופתמה הטלעב עלבנו םלענ אוהו ,םש רסח ראשנ ומצע ךאלמה .שקיב בקעיש הכרבה
שמש ,"... שמשה ול חרזיו" :ןייצמ בותכה לבא ,ריחמ שי קבאמ לכל יכ ,השנה דיגב עגפנש עלוצ ,וכרדל
.לומתא היהש םדא אוה ןיא רבכש ,בקעי לש וכרד תא הריאמ השדח
ילב ,םידליהו םישנה ילב ,ודבל היהשכ וניבא בקעיל ןתינ "לארשי" הנידמהו םעה םש :בל םישל ךירצ
תיתרבח העונתמ וא תיטילופ הגלפממ ,והשלכ םרזמ קלח תויהל ילב ,לודגה שוכרה לכ ילב ,רקבהו ןאצה
.(הכ ,ב"ל) "ודבל בקעי רתויו" :יהשלכ

ריעה לא .הרשע-עשתה האמה ףוס לא ,המידק הנש םיפלא תשולשמ הלעמל ,ןמזב וישכע ץופקל הצור ינא
.ךאלמה םע קבאנש בקעי ותוא לש ויאצאצ לבב תולג ירחא והשיתמ ועיגה תאזה ריעה לא .סרפב זריש
תא ,תימוקמה תוברתה תא םתביבסמ םילבקמ םה ,תווצמ ימייקמו הרות ידמול םישנא לש הלודג הליהק
תא םידבאמ אל לבא ,תיסרפה הרישה תאו םעה תדוגא תא ,יחרזמה רופיסה תא ,שובלה תא ,םילכאמה
דחא םוי .וניבא בקעי ןיבו םניב רשקמה טוחה תא ימוימוי ןפואב םייחו ,םידוהיכ םתוא דחיימש המ לכ
ץראל הלועו םק ,ילש אבסה לש אבסה אוהש ,בקעי ומש םגש ,יכ"נתה בקעי לש וינב ינבמ דחא םק
ותחפשמ םשל ד"וי תואה תא ףיסומ .תיב םש הנובו וידכנו וינב ,ותשא םע םילשוריל עיגמ אוה .לארשי
ידוהיה תיבה תא הנבש בקעי ןומדקה ויבא ומכ שממ .םיתב הנוב רמולכ ,יאנבל אנבמ ותוא ךפוהו
.ןושארה
.בקעי ול ארוקו ןב דילומ ודכנ ריאמ ,תמ בקעיש ירחאו .ריאמ תא דילומ והילא .והילא דילומש הז בקעיו
.ילש אבא הזו
םידוהי םש האורו תינויצ רעונ תעונתל ךלוה ,טדנמה תפוקתב ,םילשוריב םישולשה תונשב רענ ,בקעיו
ושאר לע עבוכב שייבתמ ,ץוביקב הרשכה תווחל העונתה םעטמ חלשנ אוה .םילרביל םישפוח ,םינוליח
לודגה םרעצלו ,ןקחש תויהל הצור אוה .ליבגמו ןשוימ ול הארנ וירוה לש יתדה םייחה חרוא .ותוא דירומו
ףוס דע רשוקמ ראשנ אוה ותוהמבו ותוימינפבש ףא ,תדה תא בזוע אוה ,ריאמ ויבאו הרוכב ומא ,וירוה לש
.ירבעה טויפהו ך"נתה םלועל וימי
המקשכ ,םירשעה תונש ףוסב ריעצ רבג ,םש היה אוה) .תואמצעה תמחלמ לש רודה ןב אוה הז בקעיו
,םהירוהב ודרמש ,תובישיה ילספס תא ובזעש ,תרוסמהמ םמצע תא וקתינש םישנא םתוא וימעו (הנידמה
.לארשי :המש תא וארקו הנידמה תא ומיקה לעופבש םישנאה םה
םעו ,ינומדקה יבא בקעי םע רשקה תא שדחל ךיא ךרדה תא בוש שפחמ ,בקעי לש ונב ,םויכ ינא הנהו
.ילש אבסה לש אבסה בקעי

ויה ,טנרטניא וא סקפ םוש ילב ,וזמ וז תוקתונמו תוקוחר תוצראב ויה הזה םעה ינבשכ ,תולגב אקווד
דעו הינלופמ ,לארשי ינב תא ודחיאש םירבדה הלודגה תסנכה ישנא ונקיתש ,הליפתה רודיסו השמ תרות
.ןמית
תחא תמדא לע דחיב הבישיהש ,השקה ךרדב ,ונל הלגתמו ךלוה ,רסח הזה ינחורה זכרמהשכ ,םויכ
סיסבב דואמ קומע והשמ רסח .דחא םעל ונתוא םיכפוה אל ןיידע תידוהי הלשממ התואל םיסמ ימולשתו
ריאהל ודיקפת ידוהיה םעה .יוטיב ידיל אובל בייח רחא רבדש עדוי ונלש םינגב קומע והשמ .םירבדה
הדבועה ןמ םלעתהל הלוכי אל תילארשיה הרבחה .םיאיבנה ןוזח הז .םלשו תמאו רסומ לש םיכרע םלועל
.תיב לעב שיו .הזוח שי .םיאנת שי לארשי ץרא תמדא לע הבישילש

םיכרדו תוינחור לש םיבחרמ םש םילגמ ,קוחרה חרזמלו ודוהל םיעסונש םילארשי םיריעצ יפלא םויכ שי
םוהתה לעמ םירשג תונבל ונילע .תיבב וריאשהש קיתעה רצואל םיעדומ אל ללכו תימינפ הדובעל תונוש
,ונלש תדה לש דוסיה יכרד תא ןיבהל תושדח םיכרד אוצמל שיו ,תודהיה ןיבו וניניב תאזה הרועפה
."ידש תוכלמב םלוע ןקתל" :ןיינעה תרטמ דועב ,יאנקו ךושח והשמשכ ,רעצה הברמל ,םויכ תרייטצמש

הכז ודבל היהשכו ,ךאלמה םע קבאנו הלילב ודבל רתונש בקעי ותוא ,ןומדקה וניבא בקעיל רזוח ינא ןאכו
ןיינעה לע תוחפ הברה שגדה תא םישל ךירצ :וננמזל חקל דומלל רשפא ןאכמו ."לארשי" םשה תכרבב
בלה תמושת תא רתוי ררועלו ,לארשיב ירוביצה חוכיווה רקיע םויכ אוהש ,תדב שיש יטילופהו יתרבחה
.תודהיה לש ימינפה ןוקיתה ךרד לא
,הביבסה ישערמ םיקתנתמ ,דיה םע םייניעה תא םיסכמ ונחנא ,"... לארשי עמש" :םירמוא ונאשכ
,תרחא וא וז הגלפמל וא םיוסמ םרזל ךייתשהל ךרוצהמ ,תרושקתה תמוהממ ,םייטילופה םיחוכיווהמ
שמש ונל חרזתש םיכחמו דחפה םע םיקבאנ ,הכושחה תולגה ליל ,הזה ארונה הלילב ,דבל םידמוע ונחנאו
רבגש ירחא וניבא בקעיל החרזש שמשה התוא ,השדח תימינפ העדות לש שמש ,המחנו אפרמ לש השדח
.לארשי םשל הכזו הלילב וקבאמב ומצע לע

יאנב דוהא




"לארשי ןכשב יהיו"

השידקמ םידומילו םיעורא תבורמ הכורא השרפ .ונתשרפ אשונ איה ויבא וירוגמ ץרא לא בקעי לש ותביש
.תובשייתהה רדס רואיתל הרותה
תורהטה ,המקנו ךוסכס ,העיגפו קבאמ ,תטרופמ תוכרעה ,ןכוסמ שגפממ ,תכבוסמ הסינכ תללוכ השרפה
.התיבה הרזחל דע םירוסי תתימו הדיל ,'ה תיב רה לא היילעל
םירצמל לארשי תדירי ומכו ,םירצממ םהרבא לש ותיילעו ותדירי ומכ ,ןרח תולגמ לארשי ץראל וז הרזח
.תולגה ןמ הרזחו לארשי ץראב תובשייתהה רדסל תורודל אמגודו תינבת איה ןתלואגל
לע ןכו הנורחאה תולגהו לבב תולג ,םירצמ תולגל אמגוד הלאה הרזחה ירואית תשולשב אצמנ קיידנ םא
.ןהמ הלואגה רדס
תבישיל תוכזל ידכ תושרדנה תולעמל ותיב תאו ומלוע תא םילשהל ,תודדומתה ךות ,שקבמ ואובב בקעי
.ץראל הצוחב וב קבד רשא לכמ רהטהלו התשוריו ץראה
ןמו הסינכה ןמ ששוח אוה .יתרמש תווצמ ג"ירתו יתרג ןבל םע :ל"זח יפ לע ,וכרע תא עדוי אוהש יפ לע ףא
.ל"זח יפ לע י"שר ןושל ,אטחב יתכלכלתנ אמש ,"ותוא יכנא ארי יכ" .שגפמה
ימ תואיגשו ,רחא רבדב וא הרז הדובע דבוע ןבל םע תירבב ואובב אטחמ ששח" (גי ,ב"ל) שריפ ן"במרה
הרותב העיגי ןורסח ,םאו בא דוביכ ןורסח ששח :םיאטח דוע ןאכ ורכזוה שודקה רהזה ירבדב ."ןיבי
.תויחא יתש תאישנ אטחו
.תחא הדבועל תופרטצמ הלאה תוששח לכ
.יולת רבדה םהבו לוקלקה ימרוג םה ץראה תבישי ןורסחו לארשי ץראמ תורדעה
תוכיפש :םה ירה ,היולגה םתושחרתה רדס יפל םיירקיע םימוחת השולש רהטל בקעי לעופ ותסינכ םע
.תוירע יוליגו הרז הדובע ,םימד
לע וסעכב םירבדה םירכינ רתויב ךא ,םימד תוכיפש ןוועמ וששח לע תדמלמ ושע תארקל ותוכרעיה רבכ
םגו םהירבסה םג ."יתוא םתרכע" החומ אוה הרהטה תשקבב ותמגמ חכשנ לא .םכש השעמב יולו ןועמש
האר יאדו ."םפא רורא" תאווצ דע ןורחא םוי דע ותעד תא וניש אל ויתוביבס לע הלפנ רשא םיהול-א תתח
."והגרהנו וכל התעו" םיחאה םתוא תצע שרוש תא הז השעמב בקעי
בוש האיבה רשא איה ,םלועה ןמ ויתומולח תאו ףסוי תא דבאל םוקמה ותואב השקיב רשא וז הער הצע
.םירצמ תולגלו הירכנ ץרא לא בקעי תיב תדיריל
תנייפאמה הרהטה תמגמל דוגינב השאל ותוחא הניד תא תחקל ןועמש תא וז תוכבתסה איבת ל"זח יפ לע
אמטתש ץראה רובעב תוירעב בותכה רימחה" .לארשי ץראב ותלחנ ןדבואל ךכב ? ילואו לארשי ץרא תא
.(הכ ,ח"י ארקיו ,ן"במר) "תושועה תושפנה איקתו ןהב
ןוניכו לגרל הילע לש הלועפ וז .ורדנ תא םלשלו 'הל חבזמ םש םיקהל לא תיב בקעי הלוע האבה ותלועפב
.שדקמה תיב תיינבל תיתשתה
תודובעה ירייש לכמו םיפרתה ןמ ,ןבל םע תיבה תאמוטמ .תולגה תאמוטמ הרומג הרהט תשרדנ ךכ םשל
יהלא תא וריסה ומע רשא לכ לאו ותיב לא בקעי רמאיו" .םכש השעמ רחאל ותיבבו בקעיב וקבדש תורזה
םירבדה יכ תוארל ןיינעמ .'וגו "לא תיב הלענו המוקנו םכיתולמש ופילחהו ורהטהו םככתב רשא רכנה
םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו" שרפמ בותכהו םכשב רשא הדשה תקלחב דוע ורמאנ הלאה
."םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתוא ןומטיו םהינזאב רשא םימזנה תאו
הז ךרובמ דחפ יכ עובקל ונא םילוכי .'וגו "םיהול-א תתח יהיו ,ועסיו" רמאנ וז תפקמ הרהט רחאל קר
,י"שר) םכש לש הללשמ ןויקינו םיללחה תאמוט תרהטמ ,הנחמה תשודקמו וז הרהט תואצותמ אוה
.(ונרופס ,ם"בשר
ץראה תרבכ דועב" בשייתהל קיפסי םרטב דוע הז בלשב .ותיב לא בושל תושר בקעי לטונ שדקמה ןמ
.לחר ,ותיב - וז ותשא וילע התמ וב ןוכשיו ותיב תא הנבי םרטב "אובל
... תויחא יתש םע ץראב בשי אלו ... ץראב םאוב תליחתב ךרדב לחר התמש תולילע ונכתנ ודבל ול 'הו"
.(םש ן"במר) "ונרכזהש ןינעה ינפמ ללכ ץראב הב עגנ אלו םכשב םאוב םדוק ןימינבמ הרבעתנש הארנו
תיבב קבדש תוירע אטח תניחב םג ןאכ הנקתנ ךכ .ןלוכ תווצמה ןיינעל התלעמו ץראה תשודק ינפמ ונייה
.ןרח תולג יכוביסב בקעי
ןושל בקעיב הרמאנ (הלא לכ והוערא קחצי לצא ןורבחל אב אלש דע ,י"שר) הלא לכ תולככ רחא קר
.הניכש
.(גי ,ד"י) "ארממ ינלאב ןכש אוהו" ביתכ םהרבאב .דחוימ יותיעב הניכש ןושל הרמאנ תובאה ןמ דחא לכב
.(בכ ,ה"ל) "איהה ץראב לארשי ןכשב יהיו" בקעיבו (ב ,ו"כ) "ךילא רמא רשא ץראב ןכש" ביתכ קחציב
ןורבח איה עברא תירק ארממ ויבא קחצי לא בקעי אביו" התיבה הבישה תשרפ הפוס לא האב וישכע קר
.החונמה לא אל ךא הלחנה לא בקעי אב ןאכ ."קחציו םהרבא םש םג רשא

רסיג םהרבא ברה



לארשיב הרותה תכפהמ ללוחמ

רמול ןוכנ רתויו .תוגורסה תופיכה ךפהמ - רודב יתימאה ךפהמה תא ללוח ל"צז הירנ יבצ השמ ברה
ךיאו לארשי םע הארנ היה ךיא ,הירנ ברה ילב ונמלוע הארנ היה ךיא רייצל השק .לארשיב הרותה ךפהמ
.לארשי תנידמ תיארנ התייה
ךנחתהש דלי .רתויב םיבוט םיתבמ םירענ ןיב םג ,היתווצמו הרות תביזע לש תירטס דח ךרד ונמזב התייה
.םירמוא ונייה - "עבוכה תא דירוה אוה" .ולש תודהיה לכ םע רמג 'ח התכ םויס םע ,יתד ידוסי ס"יבב
ודבע אלש ,םימש יארי םידוהי וליפא !?בוחרב הפיכ םע תכלל זא םלח ימ !?המש רכד ןאמ - הפיכ
תואיצמ לע רבגתנ םאה ?היהי המ :הלודג הדרח התייהו .שאר ייולג םתדובעב וכלה ,םייתד תודסומב
?תאז השק
הירנ ברה .ןיטולחל התנתשנ תואיצמהו ,לארשיב הרותה תכפהמ - ךפהמ ללוחו הירנ ברה םק הנהו
ףוקזל ,ףחסה תא רוצעל המגמב המקש ,תיצולחה תיתדה רעונה תעונת ,אביקע-ינבב ותוליעפ תא ליחתה
,אביקע-ינבב ינרותה דצה תא ריבגה הירנ ברה .תדה ןמ ותוקחרתה תא עונמלו יתדה רעונה לש ותמוק תא
.אביקע-ינב תבישי דוסיל איבה ךכ ידי לעו
רעונהו ,ונקורתהו וכלה תוקיתווה תובישיה .ןידה אמלעמ אלש תואיצמ התייה - הבישי ,םהה םימיב
ובו ,ירבעה ךוניחה לע רפס זא אצי .הבישיל תכלל ותעדב ללכ הלעה אל שדחה בושיהמ ילארשי-ץראה
םיקה הנש התואב ."ןהילא בושל ןיאש רבעה תלחנ ןה תובישיה" :ןושלה וזב םייתסהש ,תובישיה לע קרפ
.ה"ארה רפכב אביקע-ינב תבישי תא הירנ ברה
ותוא ךושמלו רעונה בל לא רבדל עדי אוה .רעונה לע הרותה תא בהאלו ,הרותל רעונה תא ברקל עדי אוה
.שרדמה תיבל
םלוכו ,םידימלת לש תובבר ךניח .תורודב וליפא ילואו רודב רתויב םילודגה ןמ ,לוגד ךנחמ היה אוה
.וידימלתל ליחנהש םיכרעה תא ביהאהל עדי אוה יכ ,ותוא םיצירעמו ותוא םיבהוא
ונינבב םיקסועש םימכח ידימלת ולא ,ןנחוי 'ר רמא" :הבישמו (.דיק תבש) ארמגה תלאוש - "?ןיאנב יאמ"
:אלפנו לודג םלוע תונבל הכזו ,ונלש הרותה םלוע לש ונינבב וימי לכ קסע הירנ ברה ."םהימי לכ םלוע לש
יטרפה - םימוחתה לכב תפומ הווהמש רידא הרות םלוע ;תוללכמו רדסה תובישי ,תונפלואו תובישי
.ימואלהו ירסומה ,ירוביצהו

ןמקורד םייח ברה



[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



הליפת

רמאנש ,הליפתב םוי לכב ה"בקה לא תונפל הרותה ןמ הווצמ.('ה הוצמ תווצמה רפס) ם"במרה תעדל .םוי לכב ללפתהל הרותה ןמ הווצמ שי םאה ,הלאשב םינושארה וקלחנ
תנווכו ,םוי לכב ללפתהל הרותהמ הבוח ןיא ,ן"במרה תעדל םלוא .(א ,ב תינעת) הליפת איהש ,בלבש הדובעל הרותה תנווכו ,"םכיהלא 'ה תא םתדבעו" : (הכ ,גכ תומש)
,םכתא ררוצה רצה לע םכצראב המחלמ ואובת יכו" :(ט ,י רבדמב) רמאנש ,'ה לא קועזל הווצמ הרצ תעב קרו .'ה תדובע ללכ לע ונתווצל ,ם"במרה ריכזהש םיקוספה
."םכביואמ םתעשונו םכיהל-א 'ה ינפל םתרכזנו תורצוצחב םתוערהו
רקיע איהו .תועדה לכל הרותהמ הליפת תויהל תכפוה ותליפת זאש ,הליפתב התוא ףיסויש יואר ,תדחוימ הרצ ויריבחל וא ול שי םא ,ללפתמ םדאש הליפת לכבש ןאכמו
.ללפתהו דמע ,םירמ ותוחא הערטצנש תעב ,וניבר השמ ןכו .וליציש שקיבו 'הל ללפתה ,ושע ויחא ינפמ ארייתהש תעבש ,ה"ע וניבא בקעיש ומכו ,הרותב ונדמלש הליפתה
םנמאו .תושדח תושקב ונושלב וילע ףיסומש אלב ליגרה חסונה תא ללפתמה הזש ,ףסוי ברו הבר ושרפו ."םינונחת ותליפת ןיא עבק ותליפת השועה" :רזעילא יבר רמא ןכו
אל ןכלו .(ב ,טכ תוכרב) תועט ידיל אוביו הליפתה ףצר תא שבשת השקבה תפסות אמש ארייתמ אוהש אלא ,תדחוימ השקב הליפת לכב ףיסוהל לוכי אוהש ,רמא אריז 'ר
םירבדה לכ לע שקבל לוכי הליפת עמושבו ,הניינע ןיעמ הכרב לכב ףיסוהל יאשר שקבל הצורהש קספנ אלא .הליפתה ךותב תושדח תושקב ףיסוהל יוארש הכלהל קספנ
םויס רחא םוקמ לכמ .(א"רגה) הליפתה חסונ ךותב ףיסוהל אלש וצילמהש שיו ,(תודיסחה ילודגו ה"לש) הליפתה ךותב תושקב ףיסוהל וצילמהש שיו .(א ,טיק ע"וש)
ףיסוהל םדא ךירצ ,הרצ תעב דחוימבו .םוי ידימ םדאל םישדחתמה םיכרצה לע שקבלו ףיסוהל לכה תעדל יואר ,םידעצ שולש תעיספ ינפל םירמואש םינונחתב ,תוכרבה
.ץוחלו הפשהמ ותליפתש ומצעב הארי ,ןכ השעי אל םאו .הרותהמ הליפתה רקיע יהוזו .ועישויש 'ה לא ותפשב ללפתהלו

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



הכונח ירויס - "ורואל"
-1) ג"סשת ולסכב ח"כ-ו"כ ,ישילש-ןושאר םימיב ,"קוק ברה לש ורואל" הכונחב םירויס םייקמ ברה תיב
.(3.12
,תועש 3 םיכשמנ ,םילשורי 9 קוק ברה 'חר ,"ברה תיבמ" םיאצוי םיחמומ םיצרמ תכרדהב םירויסה
בוחרב רויס ,ל"צז ןיול הירא 'ר תובקעב רויס ,תומוחל ץוחמ תונושארה תונוכשב רויס :םיאבה םילולסמב
.היפויתא
.02-6232560 :ןופלטב ונפי ףתתשהל םינינועמה


"אמטמ רוהט ןתי ימ"
תיתוברת תודדומתהל םישגינ דציכ
.הכונחה גח דובכל דומיל יברע ינשל רוביצה תא ןימזמ "שדוקמ ךרזע" שרדמה תיב
אריפש עשוהי ברה תופתתשהב ,18:30 העשהמ (28.11) ולסכב ג"כ ישימח םויב םייקתי ןושארה ברעה
.םינוגינב ברעה תא הוולי ןמרביל יבוד .ןונבל םיקילא ברהו
ברה תופתתשהב ,18:45 העשהמ (5.12) הכונח לש יעיבש רנ ,ולסכ 'ל ישימח םויב םייקתי ינשה ברעה
.ןוויז לאומש ברה םע תודעוותה ,דמלמ הדוהי ברה ,אריפש עשוהי
.תיאמצע הדיחיכ דמוע םהמ דחא לכ ךא ,הזל הז םירושק םיברעה
.03-5745282 "םיעוריא תוחמשב" :תועסהו םיטרפל


"הפשי"ב שדחה ןמ
תויונפו םייונפל שגפמ הכונחה גח תארקל תמזוי ,ריעצה רודה ר"וי ,קלפ םייח תושארב ,"הפשי" תתומע
הרשע לש הצובק לכ .תוצובקב ךרעי אוהש אלא 'טיידיפס' לש ןויערה לע ססבתמ שגפמה .ונימב דחוימ
םירשעכ לכ ופלחתי תוצובקה ,תורכיה יקחשמב וקחשיו לוגע ןחלוש ביבס ובשי תורוחב רשעו םירוחב
."הפשי" לש תוחנמה י"ע החנויו םילשוריב ךרעי שגפמה .תוקד
ןווגמ תא ררבל תואנדסה תרטמ .תויגוז תארקל תישיא-ןיב תרושקתל תואנדס - "הפשי"ב ףסונ שודיח
םכרדב תוברה תוחושמה תא דחיב רובעל תנמ לע ,תויורכיהה תפוקתב םיריעצה ינפב םידמועה םיישקה
.הנומש לש הרדס ךותמ םישגפמ העברא הבר החלצהב ומייקתה הכ דע .גוז תב/ןב תריחבל
תועצמאב םהיסוריא לע תוגוז הנומש וחוויד םינורחאה םישדוחב יכ החמשב םייסנ הלא םירבד ילושב
.וברי ןכ ."הפשי"
.02-6448422 :םיפסונ םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design