English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 הכרבה תאזו תשרפ

ג"סשתה הכרבה תאזו הרות תחמש
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


ןשבה דעו ןד שוגמ

- תמתוחה ,תשגרנ הדירפ תכרבב ,לארשי םעמ םיהול-אה שיא השמ דרפנ ,םלועה ןמ ותוקלתסה םויב
.הלוכ הרותה תא - ידכב אלו
,ומצע ינפב טבש לכ לש ותכרבל שדקומ השרפה בל ךא ,לארשי םע ךרבתמ המויסבו הכרבה חתפב
טטרשמה ינוג-ברה ספיספה שרפנ טבשו טבש לכ לש תודחוימה ויתולוגס תראה ךותמ אקווד יכ ונדמלל
.(ה ,ג"ל) "לארשי יטבש דחי" :הלוכ המואה לש תוריאמה הינפ תא
רצונ ךכבו ול תדעוימה הלחנב השמ תכרבב ץבושמ טבש לכ :יפרגואיג םג אלא ישונא קר וניא הז ספיספ
ילבח לע קפרתהל השמל רשפאמו ,ץראה לש הינפ תא םעה לש וינפ ירוחאמ ףשוחה ,לופכ "לזאפ" ןיעמ
.ה-י יטבשל בהואו םח קוביח תועצמאב - עיגהל הכזי אל םהילא - לארשי ץרא
. . .
לש "תיטמלבורפה" ותלחנב םעפה דקמתנ ,םתלחנל םיטבשה ןיבש האלפומה םירשקה תכסמ ךותמ
.(הכ ,'י רבדמב) "תונחמה לכל ףסאמה" ןד טבש
:זעו לולצ דהדהמ הלוק ךא דאמ דע הרצק ,ןד טבשל השמ תכרב
.(דכ ,ו"ל םירבד)"ןשבה ןמ קנזי הירא רוג ןד :רמא ןדלו"
- שיגדהלו ,הז טבש לש ותרובגל הכרעה אטבל ,יאדו ,ותמגמ ,ופרט לע קנזמה הירא רוגל ןד לש ויומיד
ךכיפלו ,(ט ,ט"מ תישארב) "הדוהי הירא רוג" - םשארב ךלוההמ ותמצעב לפונ וניא םיטבשל ףסאמה יכ
.הלא "תוירא ירוג"ב םחטבמ םישל ךוותב םיכלוהה לארשי יטבש םילוכי
םיטפוש) "ידג עסשכ" תוירא ריפכ עסשל דיתעה ןד טבש ןב ןושמש לש ותרובגל זמר ןאכ שיש רשפא דוע
.םיתשילפה דגנכ תח אלל םוחללו (ו ,ד"י
ןופצ יתכריב ןד טבש תלחנ לש המוקמ תא ונינפל ףושחל הכרבה תמגמ רקיע יכ קפס ןיא תאז םע ךא
:ירפסה תובקעב י"שר שריפ ןכא ךכו ,ןשבל ךומס
...ןד לש וקלחב איהש םשל איהו (סאיינב) סאיימפ תרעממ וקלחמ אצוי ןדריה היהש - 'ןשבה ןמ קנזי' "
."ןשבה ןמ וחוליקו וקוניזו
?הליחתכל וא דבעידב תולחנתה
תראותמה ,םיטבשה תולחנ תקולח תעב ירהש ,ינשרד רמוא ץראה ןופצב ןד לש ותלחנ ןויצ אקווד ךא
טבש תלחנב תוזוחמו תומוקמ טורטורפב ןייצמ בותכהו ,תשלפ תלפשב וקלח תא ןד לבקמ ,עשוהי רפסב
.(ומ-מ ,ט"י עשוהי) "ןושיק לחנו ופי ,ןורקעו םיבלעש ,לואתשאו הערצ ןוגכ ןד
רפס יהלשבו (זמ ,ט"י) "התוא ודכליו םשל םע ומחליו ןד ינב ולעיו" :רפוסמ עשוהי רפסב רבכ םנמא
שחרתה הז "תולחנתה עצבמ"ש המוד ןושאר טבמב לבא ,הבחרהב הז שוביכ ראותמ (ח"י) םיטפוש
וצחליו" :םיטפוש רפס חתפב שרופמכ ,הלפשב ותלחנ תא תשרל ןד טבש לש ויישקמ האצותכ דבעידב
.(דל ,'א םיטפוש) "קמעל תדרל ונתנ אל יכ ,הרהה ןד ינב תא ירומאה
:היפ לע הרעקה תא תכפוהו ,השמ תכרב האב הנה ךא
ותאצוה - תוביסנה חרוכב - הרחאתנ םא םג ,הליחתכל יהול-א דעי אלא ונינפל דבעידב "תולחנתה" אל
.לעופל
תולגרמל - ינשהו ,"ןד שוגב" - הלפשב דחאה ,הלחנ יקלח ינש (השנמ טבשל ומכ) אופא ודעונ ןד טבשל
,ותומ ינפל ןורחאה עגרב שממש אלא דוע אלו .השמ תכרבב ויוטיב תא אצומ הז ןורחא םוקמו ,ןלוגה
.ץראה ןופצב יוצמ יאדו הז "ןד"ו (א ,ד"ל) "ןד דע דעלגה תא - ץראה לכ תא" השמל ה"בקה הארמ
:הרות תחמש םויב אורקל ליחתנ ובש ,תישארב רפסב המותס אקסיפ אחרוא בגא תראבתמ ךכב
דע ףודריו" :ןייצמ בותכהו ,םיכלמה תעברא רחא וניבא םהרבא לש ףדרמה לע רפוסמ ךל ךל תשרפב
הרותהש ונממ חיכוהל ושקבו בר ללש יאצומכ הז קוספב ולתינ ארקמה ירקבמ .(די ,ד"י תישארב) "ןד
תפוקת יהלשב אלא ול ןתינ אל ןד - םוקמה לש ומש ירהש ,רבדמה תפוקת רחאל הברה הכרענ
?תישארב רפסל בברתשנ דציכו ,םיטפושה
יכ דיעמו ,הינפ לע וז הנעט ךירפמ "ןשבה ןמ קנזי הירא רוג ןד" "הכרבה תאז"ב שרופמה קוספה ,םרב
ריבס וניה הז םש ץובישו ,ןד טבש תלחנ תויהל הדיתע ןכיה בטיה עדי - הרובגה יפמ הרותה ןתונ - השמ
.ןבומו
תלחנ התיה היפל ,הפיקמ הזית תחא אל יתעמש רוצילא הדוהי 'פורפ יברו ירומ יפמ :ןכ לע רתי
םידיעמ ארקמב םיבר םיקוספו םדק ינימ תובא תשרומכ ,םייללכ םיווקב םהל העודי ,םלוכ םיטבשה
.ךכ לע
הלחנה םש לע ,ונבל השנמ ןב ריכמ ןתנש "דעלג" םשב רשפ תא רוצילא 'פורפ ראיב - לשמ ךרד - ךכ
ול תדעוימה הלחנל סוסיה אלל וימעפ ןד טבש אשונ עודמ ראבתמ ףא ךכו ,דעלג רהב דיתעב ול תדעוימה
.אנד תמדקמ
?תאזה "םשלה ןבא" ימל
ומשל ןד טבש תא םירשוקה םיאלפומ םיזמר ינש דוע תולגל ןתינ וז תידוסי הדוקנ הרהבוהשמ התע
.(זמ ,ט"י עשוהי) "םשל"ו (זכ ,ח"י םיטפוש) "שיל" :ןופצ יתכריבש ןד-לת לש םודקה
ריעהו - התא "הירא רוג" אלה :ןדל ורמאב השמ זמור ךכלו ,היראה לש ויתומשמ דחא אוה ירה "שיל"
.ךקלחל האנ שיל
?וז ןבא הדחוי ימל :אלפ הז הארו ןשוחה ינבאמ תחא - איה הרקי ןבא םשל :"םשל" םשה ןידה אוהו
(.אכ ,ח"כ תומש ,ינוקזחב ןייע) .הילע ססונתה ומשו ,ןד טבשל אל םא
..."ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג" :רמול האי םהב םיזונגה תודוסהו הלא םיזמר לע ...
.םויה דעו זאמ ךרד רורמתכ ונינפל בצינה ,טושפהו קצומה דוסיה לא בושנ הבה םוקמ לכמ ךא
ידכ הב יד יכ ,העש יפל ,המדנ םא םג ,"ןד שוג"ב תמצמטצמ הניא ןד תלחנ יכ רשבל האב השמ תכרב
.הלחנה לאו החונמה לא אובל
הבוהאה הפיה ונצרא איה תחא יכ
,הברעה אובל דע ןונבלה תודרוממ
"ןד שוג"ב םיה ףוחל חטבל םייח ןיאו
.ןשב-רה הכאוב - םינומרחו ןדרי ץרא אלל

תרופ ןנח
המוקת תדמע

הרכה לולכל היה חרכומ ףסוי יחא לש שפנה ןובשח .ףסוי לש ןיזיפשואה םויכ בשחנ הבר אנעשוה ברע
.דיתעל הלבקו הבושת - הקפההו הריכמה אטח - וילא םאטחב
תדלומ ילבח לש הריכמה ,ץראב הדיגבה אטח ,ולסוא ןוסא תונורקע ץומיא לע ימואלה שפנה ןובשח
.ףסוי רבקב בוש רובעל התיה תחרכומ םידוהי ייח לש הרקפההו המואה שרעו
תיקוח ,תרדסומ הרוצב םידוהיל רתוי ,תיתכלממה הבושתב הרזחה תרגסמב יכ אוה שקבתמ ךא
.םכשב קידצה ףסוי ןויצל הארנו ךומס דומללו ללפתהל ,דוקפלו בושל תימשרו
קוידב םייתנש תאלמב) הבוש תבש יאצומב םוקמה תדיקפ לש עוציבה לעו תונוכנה לע ,הרכהה לע
,לאירא ירוא כ"ח ,ונרבח תא דחוימב םיכרבמ ונא .ל"הצ תרמצו ל"כטמרל הדות םיריכמ ונא (השיטנל
.ףסוי רבקל (תינמזה ולו) הבישה תא ורשפיאש םיכלהמל ףתוש היהש
תיתכלממ הרוצב םויה רואל בושל תבייח ,ןורמושה תריב םכשב תידוהיה תוחכונה .יד אל השענש המב
.תינדפקו תרדסומ החטבא ךותו םיטילופ תוששח אללו
דוע" תבישי לש התבשהל ,יטילופ ץחלבו תירוביצ תוליעפב ,לועפל ךישמת ימואלה דוחיאה - המוקת
.ןורמושה תריב לש תירבעה התשרומב תימואל הרכהלו ,םכשב ףסוי רבקב ,הנכשמל "יח ףסוי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

החמשה ףוסיאל ףיסאה תחמשמ
"ןיערגה תרות" תובקעב


הנשה תליחתב תשדוחמה הדילהמ .ליח לא ליחמ תישיאהו תירוביצה שפנה תכלוה ,ולא םימיב
דעו ,(ג"י ,ז"י והימרי) " 'ה לארשי הוקמ" - יהול-אה הוקמב הרהטה ךרד ,('ד הנשה שאר ,ימלשורי)
.תוכוסב ףיסאה תחמש לא הסינכל
שקבמו אוה ךלוהו ,ויגישיהו ויצמאמ תא ,ויתונורשכ תא ,ומצע תא אוה עדוי יכ ינרדומה םדאה בשוח
לש תדחוימה השוחתה תא תווחל ןתינ ,הכוסה םע שגפמה תעב אקווד ךא ,םהיתועמשמ תא ,םרשפ תא
.(וט ,'ח םירבד) "ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה 'ה יכ" רוכזלו לודגה ןוחטיבה
,םתמצוע תאו םתרהט תא םילבקמ (םש םירבד ,לאנברבא י"ר) תיתימא הונע לש הז טבמב םייחהו
ךכסה םינתונש ימינפה קזוחל ומוקמ תא הנפמ ,תויגשיה לש הטעמב רצובמה "ינא"ה רשא תעב אקווד
לש בקונה רוריבה ירחא ,('א ,'ד תובא יקרפ) ונקלחב החמש לש השוחתב שפנה תא םיאלממה תונפדהו
.(ב"ע ,'ד הטוס) יהול-אה םרוקממ םה םיקתונמ דוע לכ ,"ונייח המו ונא המ"
ורהטנו ופסאנש שפנה תוחוכ ןיב רצונש רוביחה אוה יעבט המ ,תאזכ תשדוקמ תושדחתה לש בצמב
רשא םייח םיהול-א תרות ןיבל ,תירוקמה םתוימצעל ובשו (תוכוס תמא תפש ,ךתולעהב רפוס םתח)
.('א הרותה ביתנ ,ל"רהמ) םלוכ םייחה לש םתנווכהו ,םלועה רדס איה


ןיב םיקומעה םיסחיה לש ןבומב ןה ,"םכתדירפ ילע השק" רשאכ ,תרצע ינימשב שדחתמ הז רוביח
- ורבחל םדא ןיב - דורפו לוציפ לע באכהו ישוקה לש ןבומב ןהו ,םימשבש היבאל לארשי תסנכ
.םככותב
ידוהי שפנ ןיבל הרותה ןיב יעבטה רשקה ררבתמ ,םיליגרה עבטה ירדסל לעמש ינימש םוי ותואבו
תאירק לש החיתפו םויס ידעומב דחוימב ,ותושדקתהו רשקה תושדחתה תחמשל התוימינפב הימוהש
.הנשה ילגעמב הרותה


םינווגב ונרוד תונבו ינב םיחתפמ ,םייחב םתולגתהו שפנב םתועמשמ קמוע תא ,ולאה םילגעמה תא
ןהו הרותב ןה ,רפסב ןהו תובשייתהב ןה ,רפכב ןהו ריעב ןה הניתנו המורת ,תוירחאו תוריסמ לש םינוש
,םעה יבחרב העפות תחתפתמו תכלוה םהמ יתוהמ קלחכו ולא לכ ןיבו ,תואלקחב ןהו ל"הצב ןה ,דסחב
.םיינרות םיניערג לש תומכבו תוכיאב יובר לש ,ץראהו הנידמה
ןגמ תמוח לבא ,שרדמ תיב לש המוח ןבלב ,םנמא תונוב ,הרות דומלל ןמצע תושידקמה ,הלא תורובח
.(ב"ע ח"מ הכוס) תיתימא דסח תבהאב ,רמוחב ןהו חורב ןה ,ךרצנ לכל תינענו אמצ לכל החותפ ,איה
,('ט ,'ח סומע) 'ה רבדל ןואמיצה דציכ ישממ ןפואב תוארל ןתינ התליחתבו הנש לש המוכיסב
םיניערג תמקהל םיבושיבו םירעב תושקב רתויל דחא דצמ איבמ ,םייח תרות םע תיתימא תורבחתהל
הז ךלהמל ףרטצהל תוצובקו תוחפשמ ,םידיחי לש תונעה רתויו רתויל - ינש דצמו ,םהילא רשק רתוילו
.המידק םתצירפו םתושדחתה ,םקוזיח ,םיניערגה תעיטנ לש


הוהמו ('מ תוכרב) "שדחב עומשל - ךכ ךותמו - ןשיב עומשל" השפנו הבבל לכב הצור "ןיערגה תרות"
ונבומ אולמב ,שפנל הנומאה ,םייחל הרותה ןיב רשקה לש בקונ ןוביל הב שיש ,ונרוד לש תירוקמ הריצי
.(ב"יק-ח"ק םידומע ,רודה רמאמ ,ןאצה יבקעב) דסחה לש
הנעמהו ,הפילקה ןמ הברה החוד רואה ןמ טעמ לבא ,ןיערגה תא תוריתסמ תופילקה ,לודג ךלהמ לככ
אלא ,הריפכה לע תורירמב ונניא ,קדצ תפסוהב אלא ,העשרה לע הליבקב ונניא ,ונרוד ירגתאל יתימאה
.הנומא תפסוהב
-ןיב הכלשה םהל שיש םיינידמ םיכלהמ ללגב ותמשנ רצוע םלועהש ולא םילודג םימיב ,ןכ לע רשא
דחי תויהל ,לגרל הילעה לא תמאב םיעגעגתמה לארשיכ ונלש תימינפה תמאה לא רתוי רוזחנ ,תימואל
ידכ ,רוהט ןיערג ונב עטנש ימל תמאה לע םידומו ,תוירחאו תוחילש לש השוחתב םיאלמה םירבח
.הרהט התואב לעופה לא ואיצונש

יקצילשיו עשילא


םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
ףקות לכב

לש םויסה קוספ ,בי דל םירבד - לארשי לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו
- ארקמב אב ףקת שרוש .לארשי לכ יניעל השמ דבע יד אבר אנוזח לכלו אתפקת אדי לכלו - הרותה
תעפשה לע "םידושח"ה םירפסבו לאינדב - ןהילא תובורקהו המצוע ,קזוח ,רעתסה :תויועמשמב
תאו - רקיעב - קזח שרושה תא םגרתל ואובב ףקת שרושב רזענ סולקנוא .רתסאו תלהק ,בויא :תימרא
.קזוח םיעיבמה םישרושה
םש) אנפכ ףיקת ירא - בערה דבכ יכ - ,םגו ,(זנ אמ תישארב) אנפכ ףיקת ירא - בערה קזח יכ :תומגוד
- (ז דכ רבדמב) וכלמ גגאמ םריו ,לחרב בקעיד רזגור ףיקתו - (ב ל םש) לחרב בקעי ףא רחיו ,(י בי
.(ףקת ךרע ,הדוהי ןב ןולימ האר) תימראה ןמ ונילא אב הז שרוש .תובר תומגוד דועו ... ףוקתיו
אעיצמ אבב) הכאלמ וב השעו ורבח לש ודבע ףקותה :לפנתה תועמשמב הז שרוש אב ל"זח תורוקמב
ארקיו) ורצי וילע ףקת ,(ח ג תובא ;ותנשמ תא חכש) ותנשמ וילע הפקת :תירופטמ הרוצבו ,(ב"ע ד"ס
(דומלתב םיבר תומוקמב) ישא בר הל ףיקתמ ,(דס רבדמב ירפס) דובעשה לוע םהילע ףקת ,(גכ הבר
.דועו
םילימב תורעתסה) הפיקת הפקתמ ,הפקתהה - ןאכמו ,לפנתה תועמשמב הז שרוש אב ונימי תירבעב
ףקת ןאכמו ,קזוח תועמשמב ;(ע"ל המטסא ףקתה ,בל ףקתה) יאופר רשקהב - ףקתה ןכו (םישעמב וא
ףקת ןכו ;(םויה תשדק ףקת הנתנו :טויפב ןכו ;ותרובגו ופקת השעמ לכו :{ב י} רתסאב רבכ)
;תופקת ,ףקת ,ופקותב ,ףקות רב ,ףקות לכב ,ףקותב :ןוגכ ,הלוחתו חוכ ,תוכמס :תויועמשמב
,זע :תועמשמבו (ינפקת ,תונפקת :ןכו) ינפקות ,תונפקות ,(ןפקת וא) ןפקות :תויביסרגא תועמשמב
.דועו תופיקת ,ףיקת - חושק

לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םימשג תליאשו םימשג תרכזה

ונא הליחתב ,הליפתב ותוא םיריכזמ ונא םיימעפו ,םלועה םויקל ךכ לכ לכ ץוחנ םשגה ןכלו ,םלועב םימייקתמ םייחה םימה ידי לע
.רטמו לטב ותוא ךרביש 'המ םישקבמ ונא כ"חאו ,ותדרוה לע 'ה תא םיחבשמ
היחמ" תכרבב םשגה חבש תא ריכזהל ונקיתו ,"םשגה דירומו חורה בישמ" םירמוא ונא "םיתמה היחמ" תכרב איה ,היינשה הכרבב
.םלועל םייח םיאיבמ םימשגהש ינפמ ,"םיתמה
לדבה ונשי ,ףרוחב תורמאנ םימשגה תשקב םגו םימשגה תרכזה םגש ףאו .םשגה לע םישקבמ ונא ,םינשה תכרב איה ,תינימשה הכרבב
.תדרל ליחתי םשגהש םיצור ונאש העשב תרמאנ םשגה לע הליפתה וליאו ,םימשגל יוארה ןמזב תרמאנ םימשג תרכזהש ,םהיניב
הללק ןמיסל בשחנ םשגהש ןוויכ אלא ,תוכוסה גח ךשמב םשגה תא ריכזהל םוקמ היה םנמאו .תרצע ינימשב םשגה תרכזה ןמז תליחת
גח םויס רחא םשגה חבש תא ריכזהל ליחתהל ועבק ךכיפל ,תוכוסב הבישיה תווצמ תא םייקל רשפא יא דרוי אוהשכש ,תוכוסה גחב
תא ריכזהל ליחתהל םלוכ ינפב זירכהל םילוכיו תסנכה תיבב אצמנ רוביצה לכ זאש ,ףסומה תליפתב וריכזהל ליחתהל ועבקו .תוכוסה
-א ,דיק ח"וא ע"ושו י"ב) הליפתל הלואג ןיב קיספהל ןיאש ,זירכהל רשפא יא תירחש תליפת ינפלו ,םיאב םלוכ אל תיברעל לבא .םשגה
.(ב
קיפסי ,תרפ רהנמ אבש ,לגרה ילוע ןורחאש ידכ תאזו .ןושחב יעיבש לילל ,םוי הרשע השימחב וחד םשגה לע השקבה תליחת תא לבא
םימיה תא ריכזמש גהנמ לכש ינפמ ,גהנמה לטבתנ אל ןברוחה רחא ףאו .(א ,זיק ע"וש) וכרדב םשג וילע דריש אלב ותיבל רוזחל
לכות ,ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש רחא קרו .ולטבל םיצור ונניאו ,דואמ ונילע ביבח ונוכמ לע דמע שדקמה תיב םהב םילודגה
.םישדחה הרובחתה יעצמאב בשחתהב ,םימשגה תלאש תליחת ןמז תא תונשל ןירדהנסה
לטה לע חבשה תרכזהש ינפמ ,ותליפת לע רוזחל ךירצ וניא ,"םשגה דירומו חורה בישמ" םוקמב "לטה דירומ" ףרוחב רמאו העוטה
ראשב לבא .הרזח תבייחמ הניאש םימשג תשקבו תרכזהל רשקהב הדיחיה תועטה יהוזו .םימשגה תרכזה םוקמב דבעידב הליעומ
.תועטה תא ןקתלו רוזחל ךירצ - (ףרוחב םשג תליאש יא וא ,ץיקב םשג תשקב ,ץיקב םשג תרכזה) תוירשפאה תויועטה תשולש

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הדוהי לכיהב - "השדח השרפ"
."השדח השרפ" אשונב תואצרה תרדס םייקתת ,תישארב רפס תאירק תליחת םע
."תישארבמ ליחתהל" :אשונב ןויצ תרשבמב ץ"רמ ללוכ ,דירש יסוי ברה יפמ הרדסב הנושאר האצרה
ןב 'חר ,הדוהי לכיה תסנכה תיבב ,20:15 העשב (1.10) ירשתב ה"כ ,ישילש םויב םייקתת האצרהה
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל .ביבא לת קורס


הרות רפס תביתכ
,א"סשת ןוושחב ףוצ הוונבש התיבל ךרדב החצרנש ,תכנחמו הרומ ד"יה השיל הרש לש התחפשמ
.התמשנ יוליעל הרות רפס תביתכ תמזוי
דקפוי תסנכה תיב ןינב החדי םא .םינברה תמכסהב תיבה רהב הנביש תסנכה תיבל דעונ הרותה רפס
.וצראב לארשי םע תא קזחיש םוקמב רפסה
.הלופכה הווצמה םויקב עייסת הבושחה םכתמורת
.09-7493018 :ןופלט .44864 ריאי בכוכ 499 .ד.ת ,רקלפא תחפשמ :תומורת חולשמל תבותכ


דולב "השורפו השרפ"
עובש תשרפב האצרה ,5 לקדה 'חרב ,דולב ינרותה ןיערגה זכרמב תמייקתמ ברעב ישילש םוי ידימ
.םיחרוא םימכח ידימלת לש םהיפמ
לאירא בקעי ברה ,(חנ) ןמרקוצ ריאמ ברה ,(תישארב) יקצילשיו עשילא ברה :וצרי םיבורקה תועובשב
.(אריו) סייו הירא ברהו (ךל ךל)
.תומלתשה לומגל תורכומ תואצרהה .054-425263 ןורהא וא 08-9200182 סדה :המשרהו םיטרפלהידמיטלומב תורשעמו תומורת
.םורד רפכב "ץראהו הרותה תשרדמ" תיבמ רוטילקת אצי הלא םימיב
תורשעמו תומורת ישרפה תווצמב קסוע ,ואידיו יעטקו תוגצמ ,הקיסומ ,םירויא בלשמה ,רוטילקתה
.הב םירושקה םיגשומה לכ תא ראבמו
.דמלנה לע הרזחל יתייווח קחשמו הרומל דומיל יכרעמ תספדהל תורשפא הנכותב
.ךוניח תודסומב תשרב הדובעל םג םאתומ רוטילקתה
.08-6847055 :סקפב וא 08-6847325 ץראהו הרותה ןוכמ :תונמזהו םיטרפלדסח תורוא

: דסח תורוא
טרפה לא ללכה ןמ

ונמייקש םילודגה םיעצבמהו עובש ידימ תוחפשמ יפלאל ןוזמ תקולח לש תפטושה תוליעפה דצל
:םהבו הנורחאל
םיקקזנ רפס-תיב ידליל בג-יקית יפלא תקולח
."ךגחב תחמשו" עצבמ תרגסמב ,תוכוסה גחל יש תוליבח יפלא תקולח

.תדחוימ הקוצמ לש םישק םירקמב יביסנטניא ןפואב עייסלו תוברועמ קימעהל ונטלחה
הנורחאל ונעייס תאז תוליעפ תרגסמב
.בוחרל תכלשומ תויהל הדמעש ,םיכנ תחפשמל הריד תריכשב
התרידמ תאצל התשקתהש השאל תיעונלק תשיכרב
.לטסוהל רובעל שרדנש שפנ עוגפ םדאל עויסב
.דועו דועו
:ומצע דעב רבדמ אוהו ןורחאה הרקמל סחייתמ םכינפלש הדותה בתכמ
.באוכו בהוא ובלש ימ לכ תרזעל םיקוקז ונא ,הלא ןיעמ םידחוימ םירקמל םג עייסלו ףיסוהל ידכ

דובכל
דסח תורוא
שפנ עוגפ דדוב םדאל הרשפיא רשא םכתמורת לע הנכהו הקומעה ונתכרעהו ונתדות תא עיבהל וננוצרב
.םישדח םייחב ליחתהל
וניה רשא לטסוהל רבעמה תא ול רשפאמ רשא רבד ,ויתובוח יוסיכ םשל שמיש םכידי לע םרתנש ףסכה
.ורובע ונויח הכ
.ישיא ןפואב תאזל ונגאד ,ודעיל עיגי ףסכהש אדוול תנמ לע
.םיגחה תארקל ונל םיקפסמ םתאש ןוזמה יחולשמ לע םכל תודוהל ידכ וז תונמדזה לצנל םיצור ונא
.םיבר םישנא לצא תיתימא גח תחמשל םורתל םיחילצמ םתא ולא םיחולשמבש קפס ןיא
הדותב
סיפירפ ירימ ש"ע רצויה תנדס
םילשורי ,תואירבה דרשמ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design