English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ורתי תשרפ

ורתי תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


? "הלגס" יהמ

.ץראה לכ יל-יכ םימעה-לכמ הלגס יל םתייהו"
(ו-ה ט"י תומש) ."שודק יוגו םינהכ תכלממ יל-ויהת םתאו
:האלפומ הרדגהל ,לארשי םע הכוז הרות ןתמ ברע
?וז הלוגס לש הביט המ ךא ."הלוגס יל םתייהו"
:בתוכ הרותל ושורפב י"שר
םיכלמהש תובוט םינבאו רקי ילכ - "םיכלמ תלוגסו (ח 'ב) תלהקב רמאנש ומכ ביבח רצוא – "הלוגס"
."תומואה ראשמ הלוגס יל ויהת םתא ןכ "םתוא םיזנוג
'הל םא ןה ,הברדא ןה .והשמ רזומ הרואכל הארנ ."ץראה לב יל יכ" - "הלוגס םע"ב הריחבל קומינהש אלא
ראש לע אהי המו ?הלוגס םעב ללכ רוחבל וילע עודמ ,וידי השעמ - תומואהו תוירבה לכו ,האולמו ץראה
:םלועה תומואל האימחמ הניא תצרחנה ותבושתו ,וירבד ךשמהב י"שר שרדנ וז הדוקנל ?תומואה
– "ץראה לכ יל יכ" ?תרכינ םכתביח אהתש ,דוע יל שי המו םכמע םירחא יל ןיאו ילש םכדבל םתא ,ורמאת אלו"
."םלוכ ינפלו יניעב םהו
האשנו ,ותומכ הבולע השא אצמש דע ,תובר םישנ ירחא אוושל רזיחש ,ןכסמ שיאל ?המוד רבדה המל לשמ
?הביטנרטלא ךל התיה יכו :תויניצב ול הבישה ,תונבה לכמ הב רחבש לע ראפתהל לחהשכ ךא .הרירב תילדב
:רמול האנ ול .דבלב תחאב ןלוכמ רחב אוה ךא ,ול וגרעו ולחיי םישנה לכש ראות הפיו רבד ןובנ ךלמ ותמועלו
.(ט-ח 'ו םירישה ריש) "יתמת יתנוי איה תחא" לבא ,"רפסמ ןיא תומלעו םישגליפ םינמשו תוכלמ המה םישש"

? םלועה תומואמ ונל תפכא םאה

:תילכתב רחא שוריפ ונרופסה עיצמ ,י"שר תמועל
ארבנש םדא ביבח" ל"ז םרמאכ ...ילצא רקי ישונאה ןימה לכש יפ לע ףא – "םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו"
,ישונאה ןימה לכ תא ןיבהלו תורוהל "םינהכ תכלממ" יל ויהת יכ ,הלוגס יל ויהת םתא םוקמ לכמ ,"םלצב
אצת ןויצמ יכ" :ורמאכ ,אובל דיתעל לארשי ןיינע היהיש ומכ ,דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל
."הרות
קומינהו ,(ו ט"מ היעשיP "םייוג רואל" תויהל תוחילשה "הלוגס םע"כ ,לארשי םעל אופיא הדעונ ,"ונרופס"ה ירבדל
לש תוירחאה לשב יכ שיגדהל ,הברדא אלא ,םימעל לארשי ןיב דוגינה תא טילבהל אב אל "ץראה לכ יל יכ"
.םלועה לכל "םינהכ תכלממ" תויהל המישמה "רחבנה לגה" לע הלטוה ,לבת יבשוי לע ה"בקה
.התפוקתו הנמז עקר לע ,הנושה םנקויד תומד הציצמ ונרופסו י"שר לש םידגונמה םישוריפל דעבמ יכ המוד
םע בקונ ןובשח אב ,בלצה עסמ תוהלב תא וימי בורעב הווחו םייוגה תעשרל דע היהש ,םייניבה ימי שיא - י"שר
בוטה תא תוארל שקבמ ,סנסנרה תפוקת לש הילטיא ןב ,ונרופסה וליאו .םיהל-א םלצ תא תיחשהש םייוגה םלוע
.םלועה תומוא תא םמורל לארשיל הדעונש תוחילשה תא טילבהלו ,ישונאה ןימה לכבש הפיהו
רשקהל עגונ דחאה םעטה :םימעט ינשמ ארקמ לש וטושפל רתוי בורק ונרופס לש ושוריפ :רמאהל תבייח תמאה
ךב וכרבנו" :םהרבאל 'ה תכרבמ לחה ,"םייוגל רוא" תויהל דיקפת דעונ ןכא לארשיל יכ דמלמה ,בחרה יארקמה
."הרות אצת ןויצמ יכ" םירשבמה םימיה תירחאב הלכו ,"המדאה תוחפשמ לכ
לארשי ויהי ימל רורב אל ,"םירש = םינהכ" שרפמה י"שר יפל אקווד ."םינהכ תכלממ" יוטיבה וניה ינשה םעטה
.םלוכל תובושח םלועה תומוא ןיא םא ,םינהכו םירש

! "ךדבל ךל-ויהי"

םע" ונתויה לשב אקווד יכ ,הרכהה תא םינפהל ונמעמ עבות ,ארקמ לש וטושפל ןווכמה ,ונרופסה לש ושוריפ
תא רוטפל אלו ,םש אוה רשאב םדא לכ לש ובצמלו ,םלועה תומוא לש ןבצמל תויתפכא תולגל ונילע "הלוג
...לזאזעל וכליש ,ונדיצמ :ריטפהלו תוירחאמ ונמצע
:דוסי תודוקנ יתשל בל םישל ונילע ןיידע ךא
ךרד אלא ,םלועה יבחרב ץצורתהל תבייחהמ ,"תירנויסמ" ךרד הניא "םייוגל רוא" תויהל ךרדה :תחאה הדוקנה
תא תכשומה ,תנרוקו הריאמ ,"םינהכ תכלממ" לש ימואל ןינב תונבל תעבותה ,תמנפומהו הרוצעה ,"הלוגס"ה
:(ג 'ב היעשי) איבנה רבדכ ,הילא אובל םלועה תומוא
."'ה-רה-לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו"
קוספב תשגדומה "תילוגס הדוקנ" ןיידע הרתונ םלועה תומאל הלודגה תוחילשה רחאל םג :הינשה הדוקנהו
."שודק יוג" ןיבל "םינהכ תכלממ" ןיבש תידוגינה הלבקהב
:ודועיי תא לארשי םע םייקיש רחאל םג
"שודק םע" לש "תילוגס הדוקנ" וב רמשית ןיידע ,(ז"ט 'ה ילשמ) "םימ-יגלפ תובחרב הצוח ךיתניעמ וצופי"
.הב קלח םירזל ןיאש הקומע הבהאב ויהול-אב קבדה
:הלוק המכוח אשית הילעו ,"הלוגס" הלימל ושורפב י"שר עגונ ,וז המלענ הדוקנב
.(םש ילשמ) "ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל-ויהי"
תרופ ןנח

"...הלכ תארקל אצויה ןתחכ"
(ז"י ,ט"י תומש) "םיהל-אה תארקל םעה תא השמ אצויו"
םתארקל הניכש האציש דיגמ"
(ג"פ "שדחב" אתליכמ) "הלכ תארקל אצויה ןתחכ

('ב,'א םירישה ריש) "ןיימ ךידד םיבוט יכ והיפ תוקישנמ ינקשי"
...הפ לא הפ הלכ לא ןתחכ ..."

ותרות םהל ןתנש םש לע
םינפ לא םינפ םמע רבדו
עושעש לכמ םהילע םיברע םדוע םידוד םתואו
םהילע דוע עיפוהל ותאמ םיחטבומו
היתונופצ רתסימו הימעט דוס םהל ראבל
.ורבד םייקל וינפ םילחמו
(י"שר) "והיפ תוקישנמ ינקשי" והזו

הנתמ = הרות

( ח"י ,א"כ רבדמב) "...הנתמ רבדממו"
לכל רקפה אוהש רבדמכ ומצע םדא השועש ןוויכ :אבר רמא
(ב"ע ה"נ םירדנ ) הנתמ רבדממו :רמאנש הנתמב ול תנתינ הרות

"ונבבלב היח דעל"

,ונבבלב היח דעל
הנמאנה ,הנומאה
.ונשדק ץרא בושל
:הנח דוד הב ריע

.ונתדמח םייח תרות
.הנתנ ןוילע יפמ
.ונתלחנ איה חצנ
הנתמ רבדממ
ל"צז קוק ה"יארה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"דחא בלב דחא שיאכ"

שיאכ" אתליכמה ירבד תא איבמ י"שר ."רהה דגנ לארשי םש ןחיו" ונתשרפב בותכה דיעמ דסח לש רידנ עגרב
."תקולחמבו תומוערתב תוינחה לכ ראש לבא - דחא בלב דחא
.לארשי םעב תודחא לש םמורמ עגר רצוי ,הרותה תלבק ,יניס רה דמעמ
,רבעה תא דומלל ונא םיכירצ ,דחאתהל ונמע השקתמ לרוג ירה םיעגרב וליפא עודמ ןיבהל םיסנמ ונא רשאכ
.דיתעה תאו הווהה תא ןיבהל וכותמו
!רשיה רפס תא דומלל
:בתוכ אוה ךכו – "רשיה רפס" רפסה הז ארקנ המ םוש לע ראבמ ,תישארב רפסל ותמדקהב ב"יצנה
תאנש ינפמ ןכ לע .םימלוע תוכילהב םירשי ויה אל ךא הרות ילמעו םידיסחו םיקידצ ויה ,ינש תיב ישנא"
ידיל ז"יע ואבו סרוקיפאו יקודצ אוהש 'ה תאריב םתעדכ אלש גהונש וארש ימ תא ודשח םבלבש םנח
אלא ,ולאכ םיקידצ לבוס וניאו אוה רשי ה"בקהש ,תיבה ברחש דע םלועב תוערה לכלו םימד תוכיפש
ןברוח םרוג הזש ,םימש םשל אוהש ג"עא תומימקעב אלו םלוע תוכילהב םג רשיה ךרדב םיכלוהש ןפואב
."ץראה בושי תוסירהו האירבה
םשל םילעופ םהש םיענכושמ םידיסחו םיקידצ רשאכ םג ,םיקדוצ םיעינממ חומצל הלולע םניח תאנש רומאל
.םימש
.ד"מ ןמיס "רבד בישמ" ת"ושב ב"יצנה בתוכ םג ךכו
"תונימ"ל ונטפשיו 'ה תדובעב וכרד י"פע גהנתמ וניא ינולפש המדי תדה יקיזחממ דחא יניע תואר י"פע רשא"
."ו"ח בזוכ ןוימדב רתיהב הז תא הז םיפדור ויהיו ונממ קחרתיו

? תולוספ תודמע םע םידדומתמ ךיא

תולוספו תוילילש תודמע םע םידדומתמ דציכ :ישעמה רושימב ןהו ינורקעה רושימב ןה הלאשה תבצינ ןיידע ךא
?וניניעב
?ונייח ץראב ינחורה ונמויק תוישוא לע רותיוכ םיארנ אל םעונ יכרד םאה ?םעונ יכרד וא סומלופ ?הממ ףידע המ
.יללכה םוחתב תונורקע לע הדימע ןיבל םייטרפ תונלבוסו תונלבס ןיב ןיחבהל ןתינ םאה
ברה ןרמ בתוכ ךכו .העונת לכבו הניפ לכב םייקה בוט חכ לכב ןיחבהל ךירצ יכ הנבהב ץוענ ןורתפל ןווכה דוסי
:א"פר ב"ח – ויתורגאב ל"צז קוק
רמוחו לקו ,העונת לכו הניפ לכב ונשיש בוטה לכ תלבק לש ןתיאה סיסבה לע דמעל םיכירצ ונאש האור יננה"
.(א"פר ,'ב ר"גא) "שודק יוג לש םייחה אוה ונכתש ינפמ ,שודק אוה םלועל הסיסבש ,ונלש תימואלה העונתב

"םימודא םיוק"

ימויקה ךרוצה תא ןה ,בטיה םיאטבמ ח"שת רייאמ ,ותרגאב ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ר"ומ ירבד יכ ינמוד
לכבו הרקמ לכב תוצחל רוסא םתואש "םימודאה םיוקה" תא ןהו ,המואה יקלח ןיב הנבהל ןויסנהו תורבדהה לש
:וירבד הכו ,יאנת
ליפמו שקבמ ינא םלוכ תא ... םינוגראה לכבו תוגלפמה לכבש ,ונמע יקלח לכב ,יתויחא תאו יחא תא"
רמוח העשל ףא ונתאמ םלעתי אנ לא ,ולוכ ונמע שפנ לעו םכיתושפנ לע אנ וסוח .םהינפל םינונחת
םשה לוליח ידיל עיגנ לאו ,הז בגשנו אשינ ןמז קרפ לש ןינבה לדוגו ןברוחה לדוג תמועל ,תוירחאה
תמוקתו ונמע תבוט תא אלה םלוכ רשא ,קלחו ןוגראו הגלפמ לכ ,ונתאמ דחא לכ טילחי אנ לא .הלילח
ידי לע ... ונלש ירובצה שפוחה תא ריכענ אנ לא ... קדצה לכו תמאה לכ ותא קר יכ ,םישרוד ונצרא
ארקנ ורבח לע ודי היבגמה" יכ ,רוכזנ .בלבש זובהו האנשה תשרשהו םידיה חכב שומישה תולובג תרבעה
תוסגב ןלדלדנ לאו ,הרשיה ןתמשגהבו בתכבו רובדב חוכיוב תוירובצה וניתועד יקוליח תא םצמצנ ."עשר
ךרדה תא אצמנו ,ונתאמ דחא לכבש תוילאידיאהו קדצה תנווכ תא רוכזנ .תוילילשה לש הסראבו ףורגאה
וטפש םולש טפשמו תמא" .תוישעמה וניתומגמ ןוכיתלו וניניבש םיסחיה רודיסל המיאתמהו הנוכנה
."םכבבלב ובשחת לא והער תער תא שיאו ,םכירעשב
עירכמ אוהש ,ונתוא ףתשמהו דחאמה תא ונתפדעה יפכ ,דוגינה חופיטמו םיידיה תייפכמ ונתוגייתסה יפכ
,תוירובצה וניתולועפ תוביתנ תא ךכ ךותמ וננוויכו ונבל תמיש יפכ ,ונתוא רזפמו דירפמה לע הבורמו
ונינב תחלצה לדגת ,וניניב םולש לדגי ,וניניבש הפשה ףותישו תידדהה הנבהה לש תורשפאה הברת
."ונמש תראפתו

לכ םעו ,תימואלה ונכרד תא ץמואב סלפל ונא םיעבתנ םהב וניתוביתנל רואו ונלגרל רנ הלא םירבד ויהיו יאוולו
.ונמע יקלח לכ ןיב הווחאו םולש תוברהל תאז


ןיילק השמ ברה
,הריפצ ע"נב תנפלוא שאר
ע"נב תובישי זכרמ ר"וי ןגס
ת"פב 'ב םינג רפכ תנוכש ברו! תובשל יתמ תעדל ךירצ

עגיימו השק עסמ קפס אלל היה ברקעו ףרש ,שחנ םוקמב רבדמב לארשי םע לש ועסמ
םע ויפלו (ה"כ ,ו"ט תומש) "והסנ םשו טפשמו קח ול םש םש" :קוספה לע ן"במרה לש ושורפ ריאמ הז עקר לע
'ה תדובע יכרדל ןכו אמצלו בערל ,לבסל :רבדמב םייחה יישקל םימיאתמה תוכרדהו םיקוח לביק לארשי
יתב םיבייחמה ,תובירמו םיכוכיח הרגשה ייח םימרוג םיליגר םייח יאנתב םא ירהש .ולא םייח יאנתל םימיאתמה
.רבדמב םידודנ לש םייעבט אל םיאנתב ןכש-לכ ,תורשפ וא טפשמ
ויתרות-תאו םיקלאה יקח-תא תורוהלו ותוא טופשל ברעה-דע רקבה-ןמ םעה ינפל ונבר השמ בשוי ןכ לע
.(ז"ט ,ח"י תומש)
רחאמ םעה תא ךירדהלו טופשל ידכ הרזעל קוקז השמ :הילאמ תשקבתמכ תיארנ הז בצמ רואל ורתי לש ותצע
השמכ םירסמתמ הרהמ דע םמצע תא ואצמ ,השמ רחבש ליחה ישנא םגש חינהל שי ךא ,ןיבורמ םעה יכרוצש
.ברע דע רקובמ ,ותנקתלו ללכה תדובעל ונבר
?תישענ יתמיא ותרות

:(א"ע ,'י תבש) ארמגה תרפסמ וז הדוקנל תוסחייתהב
:יתפדמ בר רב אייח בר והל אנת .והייביל שילח אק הווה .אמוי הילוכ אנידב יבתי ווה אנוה בר רב הברו אדסח בר
!?ולוכ םויה לכ ןדו בשוי השמש ךתעד לע הלעת יכו (ג"י ,ח"י תומש) ברעה-דע רקבה-ןמ השמ-לע םעה רמעיו
וליאכ בותכה וילע הלעמ ,תחא העש וליפא ותימאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ :ךל רמול אלא ?תישענ יתמ ותרות
:םתה ביתכו ,ברעה-דע רקבה-ןמ השמ-לע םעה דמעיו :אכה ביתכ .תישארב השעמב ה"בקל ףתוש השענ
.('ד ,'א תישארב) רקב-יהיו ברע-יהיו
תויהל ךירצ המ ונתוא ךירדהל דעונ הז רמאמש רתא לע ריבסמ ,ס"שה תודגא לע "היא ןיע" ורפסב קוק ה"יארה
.לארשי ללכ תבוטל תוריסמה ןיבו תישיאה תוחתפתהה ןיב סחיה
לכ ךשמב ןוידה תיבב הבישי ןוגכ ללכה תבוטל תטלחומ תורסמתה יכ ,דחא דצמ ושיגרה םירכזנה םיארומאה
.ללכה תדובע דבוע דימת תויהלמ רתי לודג רבד ךל ןיא ירהש ,םלועב םהייח תילכת תא אלמל ידכ הב שי – םויה
תימשג הניחבמ ןהו ,'וכו הרות דומיל :תינחור הניחבמ ןה תעגפנ תישיאה םתוחתפתהש ושיגרה םה אסיג ךדיאמ
?רתוי הלענ ךרע והזיא :המליד ינפב ודמע ךכיפלו .ברעה דע רקבה ןמ ןידב םתבישימ האצותכ
?דציכה ,םהיניב המלשה שי אברדא ,םירבדה ןיב דוגינ ןיאש ונתוא דמלו יתפדמ בר רב אייח בר אב
תוכיא תמועל תומכ
םרותה םדאה והימ איה הלאשה ,ללכל םרות םדאשכ :תוכיאב אלא תומכב תדדמנ הניא ללכל הניתנה תדימ
הלועפו הלועפ לכ ,רמוחבו חורב רתוי הלודג היהת ונינפל תדמועה תוישיאהש לככ ךכ םושמ .ותמורת ךרע המו
לש ותוחתפתהש קיסהל לכונ ןאכמ .רתוי הלודג העפשה תלעבו רתוי תיתוכיא היהת ללכה ןעמל השעת איהש
.ללכל דיתעב םורתי אוהש המורתל והומכ ןיאמ בושח בלש הווהמ טרפכ םדאה

םבלש םיקידצה תגרדל עיגהל ףואשלו רשפאה לככ םימלשו םילודג תויהל קקותשהל ונילעש ונדמיל אייח בר
ךות םימש תאריבו הרותב אלמתנ אל םא תאזה הגרדל עיגנ אל ךא ללכה תדובע ידבוע תויהל הקושת אלמ
.ונסוחו ףוגה תואירב לע הרימש


ןדע ריאמ ברה
המידק ,"םדק ינרק" ןיערג" ללוכה שאר

! המידק - " םדק-ינרק "

ינרקב רדסהה תבישימ םיכרבאו םידימלת תצובק י"ע ח"נשתה לולאב דסונ המידקב "םדק-ינרק" ינרותה ןיערגה
."הרות ילעש" ל"כנמ ימיסנ םימחר ברה לש ותמזויב .ןורמוש
רחבנ בושיה .הנידמה לש הרובטב םקוממו דיל תיב תמוצל הננער תמוצ ןיב ,ןורשה בלב ןכוש המידק בושיה
םיעבונה םירגתאה ללשו ןטקה הרפסמ ,היסולכואה בכרה לשב ןהו יזכרמה ומוקימ לשב ןה ,ןיערגל ןכשמכ
.יתדהו יתרבחה הייפואמ
תינרות הליהק תמקהל תיתשתו סיסב תריציו הליהקה ייחב האלמ תורעתהב תיזכרמה ותוחילש תא האור ןיערגה
.תססותו היח תינויצ
ידומל – םירדס ינש) האלמ תרגסמב םידומל – שרדמ תיב :םייזכרמ םימוחת השולשב תדקמתמ ןיערגה תוליעפ
.(צ"החא רדס) תיקלח תרגסמבו (תונבר
.דועו ישישה םוי ללוכ ,םישנ יברע ,הליהק תותבש ,רעונה םע תותורבח ,הרות ירועש – תיתליהק תוליעפ
ינרות ןג ,"הנומא" ןועמ תחיתפ ,ד"ממה רפסה תיבב ןיערגה ירבחמ תורומו םירומ תובלתשה – ךוניחה תודסומ
.דועו (המקהב)
.הטילק יכילהב תוחפשמ רפסמ דועו ,וברי ןכ ,תוחפשמ 15 ןיערגה הנומ םויכ
.053-869976 ,09-8991009 :סומע ,09-8910443 :ןופלט ,60920 המידק 931 .ד.ת "םדק-ינרק" ןיערג :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


שדוקה לא לוחה ןמ ףיסוהל
('ח ,ט"י תומש) " .ושדקל תבשה םוי תא רוכז "
תסנכנ איהש ןוויכו .הרותה ןמ הלח איה ובש ןמזה ינפל טעמ תבשה תא לבקלו שדוקה לע לוחה ןמ ףיסוהל הווצמ
.המחה תעיקש ינפל התוא לבקלו םידקהל הווצמה ,המחה תעיקשב
םירבגהו .המחה תעיקש םדוק תוקד םיעבראל םירשע ןיב הנמזש ,תורנ תקלדהב תבשה תא לבקל תוגהונ םישנה
,"ידוד הכל" טויפה רבוחש רחאו ,"הכלמה תבש הלכ יאוב" תרימאב המחה תעיקש םדוק תבשה תא לבקל םיגהונ
הכל" םירמוא ללכ ךרדבו ,תבש תלבק תרימאב רחאל םיגהונ םיבר תסנכ יתבב םויכש אלא ."ידוד הכל" תרימאב
ולבקי הזבו ,"הכלמה תבש הלכ יאוב " :העיקשה ינפל זירכהל יאבגה ךירצ תומוקמה םתואבו .העיקשה רחא "ידוד
.שדוקה לע לוחה ןמ ףיסוהל הווצמה ומייקיו ,תבשה תא לכה
?תבש תפסות תווצמ םייקל דציכ ,השק היעב הנשי העיקשה רחא החנמ ללפתהל םימייסמש תסנכ יתבב
רחא ןכש ,החנמ תליפת ינפל תבשה תא לבקל תורשפא ןיא ,םיקסופה בורו (ו"ט ,ג"סר) הרורב הנשמה לעב תעדל
ללפתהל ךרטצי ,החנמ ללפתהש ינפל תבשה תא לבק תועטבש ימו ,לוח לש החנמ ללפתהל רוסא ,תבש תלבק
.םיימעפ תיברע
תבייחמ תבש תפסות יכ ,לוח לש החנמ ללפתהל כ"חאו ,תבש תפסות לבקל רשפאש ,םירבוסש םיקסופ שי םנמא
.(ב"מ ,ג"י "רזעילא ץיצ)לוח לש החנמ ללפתהל רתומ ןיידע לבא ,הכאלממ תוענמיה
לש שחלה תליפת תא םימייסמ ולש תסנכה תיבבש עדויש ימו ,הרורב הנשמה תעדכ גוהנל שי הליחתכל ,השעמל
לוכי ,ןכ השע אלשכ דבעידבו .תבש תפסות לבקל כ"חא לכויש ידכ ,תודיחיב החנמ ללפתי ,העיקשה רחא החנמ
.לוח לש החנמ רוביצה םע ללפתי כ"חאו ,הליחת תבשה תא לבקל רשפאש םירבוסה לע ךומסל

דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


.("בר") רודה קידצל םג הדירי תמרגנ ("וסרהי ןפ") לארשי לש םנולשיכב - "בר - ונממ לפנו"
(ץינ'זיומ לדנמ םחנמ יבר)

.'בב תחתפנ - תישארב םלועה תאירבו ,יכנא – 'אב תוחתופ תורבדה תרשע - "יכנא"
.האירבה איה – תינשמהו ,הרותה איה הנושארה תילכתה ןכא יכ תורוהל
(רוגמ "תמא תפש" לעב)
דירפ ןנחוי ברה טקיל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תומשל - "תמא תפש"

לע םינש הז דקוש אריפש זכרמב "ןויצע רוא" תבישי לש ינרותה ןוכמה 'מע 413 "ןויצע רוא" תאצוהב השדח הרודהמ
השדח האצוהב ,םידעומלו עובשה תושרפל ,ל"צז רוגמ ביל הירא הדוהי ר"ומדאה לש "תמא תפש" ירפס תאצוה
.תוחתפמו תורעה תורוקמ ףורצבו עבורמ בתכב תרדוהמו
לש םיכרכ ינש המכ דע תללוכה ,הרדסב ישימחה רפסה והז .תומש רפסל "תמא תפש" רואל אצי הלא םימיב
ילגעמ םיבחרתמו םיחרופ תונורחאה םינשב .םירבד רפסו תישארב רפס לע םיכרכ ינשו םידעומה לע "תמא תפש"
רוא"ב ינרותה ןוכמה לש וחוכ רשי ןכ לעו ,טרפב "תמא תפש"בו ללכב תודיסחה ירפסב םידמולה יגוח לכב ןויעה
תועשב ,08-8502822 :תונמזהל .םייניע תריאמ האצוהב ,תודיסחה תרות לש הרואמ תונהל םיברה תא הכזמה ,"ןויצע
.08:00-13:00
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ

"ךתיב לא אובא ינא ,יתיב לא אובת התא םא"

.ףדה שארב תבותכל חולשל ןתינ םכיתובושת תא
.תומש תישארבל "רואה ןמ טעמ" רפסה לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב

:םיה תרישב קוספה לע "חלשב" ןוילגמ הדיחה ןורתפ
(ז"י ו"ט תומש) "ךדי וננוכ 'ה שדקמ"
:א"ע 'ה תובותכ תכסמב ארפק רב שרד
:ביתכ ץראו םימש השעמב וליאד ,ץראו םימש השעממ םיקידצ םילודג"
(ה"מ היעשי) "םימש החפט ינימיו ץרא הדסי ידי ףא"
.(י"שר) אוה םיקידצ השעמ – שדקמו "ךידי וננוכ 'ה שדקמ" :ביתכ םיקידצ לש םהישעמב וליאו ,
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


" וקליח יצרא תאו "

לארשי ץראל ונתבוחו ונתוכז רבדב םיריכזתו םירמאמ ץבוק
'מע 256 ןהכ ינד ברה
הבש וז הלאש .םלוע תזוחאל ,השוריב תאזה ץראה הנתנ ימל :הלאשה לארשי םעב תרסנמ םויה דעו םדק ינימ
רשאכ םימיה תשש תמחלמ רחאל האישל העיגהו ונתפוקתב ןויצ תביש ימי תישאר זאמ תישחומ הרוצב התלעו
.יניס יבחרמ דע ע"שיו ןלוגהמ לארשי ץרא ילבחל 'ה ידסחב ונבש
המלשהו הלודגה לארשי ץרא לע וריהצהש רחאל דבלב הנש םירשע - םיטירבה רשאכ (1937) ו"צרת תנשב
רוזגל וטילחה - ,ןדריל חרזממש לודגה הקלח תא הנממ וערק ןכמ רחאל דימו ,ידוהיה םעה לש ימואלה ותיבכ
ם"ואה רשאכ ,(1947) ח"שת תנשב הכשמה .םיברעהו םידוהיה ןיב וקלחלו ונצרא לש יברעמה הקלח תא םג
הצרפ ךכמ האצותכ .תיברעה התנכשו תירבעה הנידמה לש תולובגה תא עבקו הקולחה תעצה תא ץמאל טילחה
.לארשי תנידמ ה"עב המקוהו תירבעה הנידמל הצקוהש המל רבעמ םיבחרנ םיקלח וררחוש הבו רורחשה תמחלמ
תמחלמב ונתאמ ורזגנש םיחטשה וררחוש םיאלפנה 'ה ידסחב רשאכ ,(1967) ז"כשת תנשב חוכיוה עיגה ואישל
ונלש הלוכ לארשי ץרא יכ םירמואה ןיב ,הלוכ תילארשיה הרבחה תערקנ ,שממ הלא ונימיל דעו זאמ .רורחשה
ונילע יכ םירמואה ןיבל ;םירכונ ידיל וריבעהלו הנממ לעש ףא לע רתוול ןיאו ,םלועה ארוב תאמ ונל הנתנ ,איה
.לארשי ץרא לע תולעבב םמע קלחתהלו ץראה יבשוי םיברעה םע רשפתהל
םירמאמ ;ז"שת תנשבו ז"צרת תנשב חוכיוה תישארמ ,לארשי ילודג לש םירמאמ 60 -כ לש םולב רצוא ונה רפסה
ילבח רורחשו םימיה תשש תמחלמ רחאל – יתכלהה ןוידהו ;הז אשונב םיפסונ םישיאו תונויצה יגיהנמ לש םיריכזתו
.ץראה
!םתופירח התהכ אלו םחיל סנ אל !םויה ובתכנו ורמאנ וליאכ המוד - םירמאמה תביתכמ רבעש ןמזה תורמל
רפסמ דומלל וליכשי - לאמשה ןמו ןימיה ןמ - הלוכ לארשי ץרא לע ונתוכז תלאשב םיקבאתמה םידדצהו יאוולהו
!ונשפנ תא םירסומו םיקבאנ ונא המ לעו ונליבשב לארשי-ץרא יהמ הז
90805 םילשורי תרשבמ 85672 .ד.ת02-5340502 :לט "רשבמ לוק" תונמזהל

* * *

'פורפ לש וירבדמ עטק איבהל ונרחב הז ןולעב .הז םייניע ריאמ רפסמ םיעטק ה"עב איבנ רואה ןמ טעמ" וננולעב
טבשב 'ב םויב הנש 13 ינפל טבש שדוח הז שדוחב רטפנש - ל"ז יאנליו באז
.ח"משת
ןחלוש"ל ויה ץראה תעידי אשונב וירפסו ץראה תבהאל וייח תא שידקה רשא לארשי ץרא ירקוח ילודגמ יאנליו באז
."הבהא בתכמ תביתככ והומכ לארשי ץרא לע בותכל" יכ רמול גהונ היה םילייטמל "ךורע
* * *
ו"משת תנשב "בירעמ"ל יאנליו באז 'פורפ ןתנש ןויארמ חוקל "וקליח יצרא תא" רפסב ללכנה םכינפלש עטקה
.ומצע דעב רבדמ אוהו (1986)
הררשה ןמ העמק תונפתהל התע לכוי רשא יאנליו ןתמ ('לימב) ףולאה ,ונב לש ובל לא םג רבדי יכ הליפת ונא
"ךדגיו ךיבא לאש" ומצעב םייקלו

הנידמ ונל שי םתוכזב

ינניאו המלשה לארשי-ץרא דעב ינא .םילחנתמה לא הבר הכרעה שח ינאו תויולחנתהב םירוקיב הברה יתכרע ...
תא םיאורש ,תונרקה יבשוי ,םילכסותמ םתואל ךייש אל ינא .תונויצה יכרב לע יתלדוג אבא תיבב .תאז ריתסמ
.ףוגניזיד לש הפקה יתבל דעבמ לארשי-ץרא
ונל שי תאז תוכזב .תאזה ץראב םייתימאה ונישרוש תא תולחנתהבו תובשייתהב האור ינאו תינויצ הריוואב יתלדוג
רוסאש ךכ לע םירובידה לכ תא החוד ינא ...בשייתהל רוסאש ןמזה לכ םיקעוצש םילכסותמה תוכזב אלו הנידמ
םויה תמייקש היעב התוא התיה םש .הפיחב ,ינוריע בושייב יתלדוג ינא .םייברע היסולכוא-יזכרמ ךותב בשייתהל
הפיחב םויה ויה אל ,םידגנתמה תולוקל םיבישקמו ,הב בשייתהל םיכלוה ויה אל הפיח יצולח םא לבא ,ןורבחב
...םרכ-לוט ומכ םויה התיה איהו ,םידוהי ףלא 350
לאערזיב ,ןורשב תובשייתהל רישי ךשמה איה תולחנתהה .ונלוכ תבוטל ,לארשי םע תבוטל איה תובשייתהה
.לארשי לגד תחתו םישדח םיאנתב תישענ איהש אלא ,לילגבו


"ןימינב הטמ"ב םישנל תומלתשה

.תודהי יאשונב םישנל העובק תיתנש תומלתשה הנש 15 - כ הזמ םימייקמ ס"נתמו ןימינב הטמ תיתדה הצעומה
.תומלתשה ילומג אשונ ,תוגספ בושיב 09:00-12:00 תועשב 'ג םויב עובש לכב םייקתמה םישנל דומילה רקוב
יבושימ תובר םישנ הילא תכשומו ,תוגספ בושיב תמייקתמ ,"םישנ דומיל רקוב" רחאה המשב וא ,תומלתשהה
שופלו ררוואתהל תונמדזהה םישנל תנתינ םג ךכב .ההובגה םידומילה תמרו םיניינעמה דומילה יאשונ תוכזב ןימינב
.םירחא םיבושימ תורבח םע
,תרופ ןנחו ,(םיליהתו תלהק ,בויאב םיקרפ) ך"נתב המכחה תורפס לע ,ןירפלה תפט 'בגה םינתונ תואצרהה תא
02-9977101/153 :ןימינב ס"נתמ ,רתסא :םיפסונ םיטרפל .עובשה תושרפב ןומטה רסמה תא ףשוחה

תובשייתה תבש
םיטפשמ תשרפ תבש
(24.2.01) א"סשת רדאב 'א
לאיראב "ןורמושה לשא" ןולמב תינויצ הריוואב תקתרמ תבשל ואוב ,םיריעצ תוגוז

:תבשה תינכת
ע"שיב שחרתמהו השענהמ םינוכדע
תובשייתהה ישאר םע שגפמ
םישדח םיזחאממו םיניערגמ תוחפשמ םע תורכה
םישגהלו םורתל ןתינ דציכ

:תבשה יחרוא
םתיא יפא ,לימב ףולא תת
הנמא ל"כנמ ,(שיבמז) רבח באז

(םירוה רדחב הניל).ח"ש 95 12 ליג לעמ ,ח"ש 75 2-12 םידלי ,גוזל ח"ש 250 :ריחמ
.אלמ חוריא ,ןווגמו רישע טירפת ,םיראופמ םירדח
www.amana.co.il 1-800-260-240 : תועסהו המשרה ,םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design