English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ורתי תשרפ

ורתי תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


שדקומ ןויליגה
ל"ז הקבר תב ירסל הדלוג הרופיצ נ"על
ב"סשתה טבש ח"כ -ב הרטפנ
הלמר ריעב

םיכאלמל השמ ןיב םינתיא קבאמ


יכאלמ ושקב העשה התואב" :םש רמאנ .הרותה תא לבקל ונממ עונמל ושקב רשא ,םיכאלמה םע השמל ול היהש םינתיא קבאמ ראתמ שרדמה
ולצא םתדריש והז אל ,ונמיה םישייבתמ םתא יא םהל רמא ,םהרבאל המוד השמ לש וינפ ןורתסלק ה"בקה וב השע ,השמב עוגפל תרשה
.(א ,ח"כ הבר תומש) "ותיב ךותב םתלכאו
הרות !םדו רשבל היואר הרותה ןיא ,"םימשה לע ךדוה הנת" ונעט םה ירהש ,תנבומ הניא םיכאלמה יפלכ ה"בקה ןעטש הנעטה הרואכל
הווהמ המב ,ןכ םא ?ןותחתה הזה םלועל הלעמה םורמ התוא דירוהל רשפא ךיא ,"הילע םהיניע םיאשונ לכה ויהש", הדומחו הרקי ,השודק
?םתנעטל הבושת וניבא םהרבא לש םיחרואה תסנכה
הרוש וניבא םהרבא לש וידי ישעמ לע .םדא לכ לשכ וניבא םהרבא לש והתשמו ולכאמ ןיאש ריהבהל םינווכמ ה"בקה לש וירבד יכ הארנ
ינחור ןוזמ תויהל םמורתמ ימשג יצרא לכאמ ותוא ,וז ךרדב .םימש םשל הנווכבו .ול תדחוימה דסחה תדימב השענ לכה ,הרהטהו השודקה
ותוא לש ותקדצב אלא ,םולכ רמא אל וניבא םהרבא לצא תרשה יכאלמ ולכא אל רמואה לכ" :םימכח ורמאש אוה .םילכוא תרשה יכאלמש
.(ב"י הבר והילא יבד אנת) "ולכאו םהיפ תא ה"בקה םהל חתפ חרטש חרוט רכשבו קידצ


,לארשי לש םנחלוש לע הלועה םחלה .םרהטלו םממורל השעמה ייח תא שדקל לארשי םילוכי .םהירחא םהינבל הרשו םהרבא ושירוה וז הלעמ
ינפל תוכרב ,םיידי תליטנו הלח ,תורשעמו תומורת ,םיינע תונתמ ,ריצקבו העירזב ,שירחב ,השעת אלו השע תווצמ לכ וב ומייקתנש רחאל
ןחלושה לע הרות ירבד .חבזמל המוד לארשי לש םנחלוש .רחא םחל לכמ הנוש הז םחל ;םימש םשל ותליכא לכש הנווכה ףוריצב ,ירחאו
.שדוק תויהל אשני יצראה ישעמה לכ ,םיידיה ."שדוק םכידי ואש" תניחב ,הניכשה תארשהל םיאיבמ
"ןמל וכז םהרבא לש בלחו האמח" תוכזב ןכלו .המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס תויהל ,חורל רמוחה ןיב רבחל :הרותה לש התילכת וז
.ה"ע אמויב אביקע יבר ירבדכ ,םילכוא תרשה יכאלמש ןמ ותואל ,(ו"פ מ"ב)
םילגוסמ םהרבא לש וינבש הז תוכזב הרשפאתה הרותה תניתנ :השדח תועמשמ התעמ םילבקמ "ןמה ילכואל אלא הרות הנתנ אל ל"זח ירבד
.םיכאלמ לש םנוזמל תווצמהו הרותה י"ע םלכאמ תא םמורל


:בוט םויב גוהנל דציכ הלאשב עשוהי 'רו רזעילא 'ר וקלחנ וז ארמגב .ב"ע ח"ס םיחספ תכסמב ארמגה ירבד םיריאמ ,הלא םירבד רואל
תיבל ויצחו היתשלו הליכאל ויצח ,והקלח :רמוא עשוהי 'רו .הנושו בשוי וא התושו לכוא וא אלא בוט םויב םדאל ול ןיא :רמוא רזעילא 'ר"
."שרדמה
.(םכיכרצל ונייה – 'םכל') 'םכל' ימנ ןניעבד - תועובש – תרצעב םידומ לכה" :םש הפיסומ ארמגה ךא
."אוה הרות הנתנש בוט םוי :אמעט יאמ
."וב הרות הנתנש לארשיל הז םוי לבוקמו חונש תוארהל ,התשמו לכאמב תועובשה גחב חמשיש" :םש י"שר שריפו
?וילע איה הביבח המכ דע תולגל ידכ םויה לכ הרות םדא דמליש היה יואר הרות ןתמ גחב אקווד הרואכלו
ךכיפלו .םימשה דע הוממוריו תיצראה תואיצמה תא לארשי ושדקי החוכמש ידכ ,ץראל םימשמ הרותה לש התדירי ,וניינע הרות ןתמ לכש אלא
ינפ לע ןאכ ונל הנתינו תרשה יכאלממ החקלנש הרות ונילע הביבח המכ דע ךכב תולגלו הרהטבו השודקב תותשלו לוכאל יואר הרות ןתמ םויב
.המדאה

ןויחוא םהרבא ברה
"תורוא יקיפא" שרדמה תיבו ןיערגה שארםישדח םיקפוא תולגל

,הרות תודסומל תרשוקמה תססותו היח הליהקל התוא ךופהלו םיקפואב תיתדה תונויצה תליהק תא שבגל הרטמב םקוה "תורוא יקיפא" ןיערג
.ונשרדמ תיב חורב תוברתו ךוניח
רפסמ .רוביצל ומיאתי רשא תוינכות ליעפיו תוחוכה לכ דוחיאל לעפי רשא ףוג תובר םינש ךשמב רסח היה םיקפואב ימואל יתדה רוביצה
ץוחמ ועיגה רשא תוחפשמ 17 כ םויה ןיערגה הנומ ה"ב .ןויערל םיכרבאו תוחפשמ סייגל ולחהו םינש שמח ינפל ןיערגה תא ומיקה םיבשות
.ריעב ןיערגה תולועפב קלח תולטונה תובר תוימוקמ תוחפשמ דועו ריעל
.םויה תועש ךשמב ודמליש םיכרבאב קוזיחל קוקזה שרדמה תיב אוה ןיערגה לש חוכה זכרמ
תוינכתו בחרה להקל הרות ירועיש ,אנפלואבו הבישיב םיידוסיה רפסה יתבב תוליעפ ,םיינרות םידלי ינגמ לחה דואמ תנווגמ תיתליהקה הישעה
.תונווגמו תונוש תוברת
תקולח םללכבו ,םינוש םימוחתב םיקפואב תוקקזנ תוחפשמל םיעייסמו "דסח תורוא" תתומע םע ףותשב םילעופ ונא תונורחאה םייתנשב
.םיילמיס םיריחמב םיכרצנל השבלה ןסחמ תלעפהו עובש ידימ תוחפשמ תורשעל ןוזמ יכרצמ
-058 דירפ יקימ – ןיערגה להנמל תונפל אנ ריכהלו עומשל םינינועמל .םיפסונ תוחוכל םיקוקזו םיבושחו םיבר םירגתא ינפב םידמוע ונא
.397341םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
?ךה ונייה – תנתוחו תומח
?ארקמה ןושלל בושנ םאה – וא

םינולימב ?ךה ונייה – םחו ןתוח םאה ."… השמד יהומח ןידמד אבר ורתי עמשו" – א חי תומש – "… השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו"
לש םיברה תרוצ ,בגא .תומח ןכו) השאה יבאל ןהו לעבה יבאל ןה יוניככ םהב תשמשמ םח הלימה .ןתח אלו םח קר םיאצומ ונא םיימראה
:ונינזוא תוטלוק תובר םימעפ ,ונרעצל) "יתומח לצא ונלכא תבשב" :ונימי ןושלב ךכ .([!דבלב ,תחא תומחל הכזנש ר"הי] תוימח – איה תומח
,םיאצומ ונניא סולקנוא םוגרתל היצנדרוקנוקב .(?הילע ונתמח רעבתש תומחה העשפ המב – יתשא םא םוקמב יסעכ – יתומח םוקמב יתמח
– "… ורתי ךנתח ינא …" :םיגדנ .השאה יבאו לעבה יבא :תובאה ינשל יוניככ תשמשמב ,דבלב םח הלימה תא אלא ,ןתוח הלימה תא ,ןבומכ
ל"זח ןושלב םג ךכ .דועו ,"… תנמתל קילס ךיומח אה – גי חל תישארב – "… התנמת הלוע ךימח הנה …" ,"… ורתי ךומח אנא …" – ו חי תומש
,(ה א תובותכ) "… הדוהיב וימח לצא לכואה" ,(ז וט תומבי) "… ימח תמ ךכ רחאו ילעב תמ הרמא" :(תנתחו ןתח םוקמב תומחו םח םישמשמ)
:ולא םילימ תוגוז ינש ןיב הנחבה םישוע ונניא ,רומאכ ,ונימי ןושלב .(א א תומבי) "… ותומח םאו ותומח" ,(ב ו הטוס) "… התומח תבו התומח"
סחיב םימעפ הרשע שש דועו ,ןאכ) השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי :קייודמב וז הנחבה תישענ םש – ארקמה ןושלב ןכ אל .תנתוח/ןתוח – תומח/םח
יבאב תורבדמ ןלוכו ,לכה ךסב תויורקיה םירשע – (הז רשקהב תופסונ םיימעפו ,העבגב שגליפ תשרפב – ד טי םיטפוש) ונתח וב רצפיו ,(ורתיל
רמת – חל תישארב – הימח ,ךימח :תומח/םח םילימה גוזב בצמה ןכו .(גכ זכ םירבד) ותנתח םע בכש רורא :ארקמב תחא םעפ – תנתח .השאה
םעפו ,ימענו תור לש רשקהב ןהמ רשע :(תונוש תויטהב) תומח םימעפ הרשע תחא ןכו ;(ילעו סחנפ תשא – ד א"מש – הימח םיימעפ ןכו) הדוהיו
.לעבה ירוהב תורבדמ תונורחאה תורוצה לכ – התמחב הלכ המאב המק תב" :(ו ז) הכימב תחא

לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
ארמג הברה דבלמ םידמולה םידימלת 320 -כ .ונימב דחוימ הרות זכרמ איה לאינתועב "הרותל דעו תיב" רדסהה תבישי
.הזורפו הרישל תיחנומ תרצוי הביתכב םיקסועו ,תיללכ היפוסוליפ ,תודיסח ,הנומאב םיקומע םירועיש םג ,ןויעב
בחרמב םינימאמ ןוזנמלק ינב ברהו ןהכה ם"אר ברה הבישיה ישארו ,םילודג םירומ תרשכהל ןוכמו הכלה ללוכ הבישיב
.הבישיה ידימלתמ םינגנ 25 לש לבמסנא םוקמב לעופ ,לשמל ךכ .דימלת לכל דומצ יווילו ישיא
.םוירוטידואו הירפס ,דומיל תותיכ ומקוי ובו סופמקב ףסונ לודג ףגא הבישיה הנוב ולא םימיב
עייסל םמצע לע םיינשה וחקל ,הבישיב "המוקת"מ לדנה יבצו לאירא ירוא תסנכה ירבח וכרעש רויסב םידחא תועובש ינפל
!יכושחת לא – וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה" הז םוקמב םייקלו ,םייתלשממ םיביצקתו םיבאשמ תיינפהב

ביבא לתב – "ביבא תשרדמ"
יוליגבש החמשה – הליגמ :אשונב .(13.2.02) ב"סשת רדא 'א ךיראתב רדא ח"רב ןויע םוי תמייקמ תויפלת – ביבא תשרדמ
.ה-י
תידיע תוינברה תופתתשהב ,19:00-22:30 תועשה ןיב ביבא לתב 22 ללהנ 'חרב תסנכה תיבב ה"יא םייקתי ןויעה ברע
.ןורטפ השמ ברהו רכיילב הרואנו ץיבוקציא
רבדו "יללה" םישנה תקהל תופתתשהבו הירומ רפסה תיבב "הווצמ לש החמש" םירופ לילב השרדמה םייקת הנש ידימכ
.א"טילש לאירא בקעי ברה לש הרות
.064-239882 – הלייא 03-6092229 – דרשמ :תמדקומ המשרהו םיטרפל

תובוחרב תועיטנה גח
.וז תבש יאצומב ה"זעב ךרעיש סנכל תועיטנה גח לגרל םינמזומ הביבסהו תובוחר ריעהמ לארשי ץרא יבהואו ינמאנ
חוודיש ,(םימודק – עקרק תלואג ןרק) םינולס הקיבצ ןכו ,תינידמ הריקס ןתיש (המוקת) לאירא ירוא כ"ח ופתתשי סנכב
.התבחרהל םיצמאמהו ןרקה תוליעפ לע
תניפ הלחנו החונמ בוחרב ,תסנכה תיב די לעש םהרבא זכרמ םלואב 20:00 העשב (טבשב 'כ) ורתי תשרפ תבש ךרעי סנכה
.053-586072 ץרפ השמ :םיפסונ םיטרפל .תובוחר ריעב רלימ 'חר

?טיברש דוד תא ןוחי ימ
טפשמ רחאל ,ותעשב ונממ ללשנ וקשנ .ןוישר אלל קשנ תאישנ ןיגב ,הכרב רה בשות ,טיברש דוד רצענ םישדוח 8 -כ ינפל
.הפיקתב ותוא ומישאהש ,םיאניתשלפ ויה ודגנ םידיחיה םידעה ובש תוועמ
.השק הקוצמב םייורשה םידלי 5 -ו השא דודל ,8 רבכ הציר םכותמ םישדוח 30 לש רסאמ תפוקת הרזגנ דוד לע
.אישנהמ הנינח תשקבלו החפשמה תרזעל לעופ טיברש דוד ןעמל םקוהש ירוביצה דעוה
.08-8661005 טוקניזא סנרול .064-717328 רוח ןב ידע :םיטרפל .ונידיב ועייסו ונילא ופרטצה אנא
.WWW.DAVID.ORG.IL :טנרטניא


"הפיכ" טנרטניאה רתאב ך"נת דומילל שרדמ תיב
דומיל תינכות הבישיב המקוה ןכלו ,הרותה דומילל סיסבכ ך"נתה דומיל אוה ,הוקת חתפ רדסהה תבישי לש הילגדמ דחא
.ך"נתה ירפס לכ הבישיב םידמלנ םימי םייתנש ףוסבש ךכ ,ןויעו תואיקב ,תומר יתשב ,תימוימוי ך"נת
"ך"נתה דומילל םורופה" תא הבישיה המיקה הבישיה םחתמל ץוחמ םג ך"נתה דומיל תא לידגהל הבישיה תפיאשמ קלחכ
י"ע םינתינש םירועיש ימוכיס ,תונווכמ תולאש םע הבישיב דמלנה קרפה ןוידל הלוע םוי ידימ ."הפיכ" טנרטניאה רתאב
.םוי ותואב דמלנה קרפה ביבס ןוידל םיפתתשמה תא ררועל תנמ לע ,ולרש לבוי ברה ,הבישיה שאר
.הז קתרמ דומיל גוס תווחל םיפסונ םישנאל רשפאל אוה טקיורפה ירוחאמ דמועה ןויערה
… דמללו דומלל עומשל ,ונידומילל ףרטצהל ןמזומ רוביצה
.www.kipa.co.il/tanach :רתאה תבותכ

וחירי תואובמב לארשי ץרא לש הדומלת
ריעל ברעממש "וחירי תואובמ תווח"ב ,טבש שדח שארב החתפ ,תורוא תעונת םע ףותישב תלעופה "וחירי תבישי" תתומע
."םעונ" – ימלשוריה ןוכמה תא ,וחירי
םיינומאה ויתונופצ תא ףושחל המגמ ךותמ ,ימלשוריה דומלתה רקחב קסוע ,סלב יבא ברה לש ותושארב ימלשוריה ןוכמה
.תינעת תכסמל ימלשוריה דומלתל ריהבו שדח שורפ תאצוהב התע קסוע אוהו .םידחוימה םיינחורהו
םירבח תפסותל קוקזה ,"וחירי תואובמ" ריעצה יצולחה בושיה ידי תא קזחי הז ידוחי ינרות לעפמש םינימאמ ונא
.ןדריה תעקב הנומאו הרות רוא ףיסויו ,תוחפשמו
הז ןימיענמש" ,לארשי ץרא לש הדומלת תא ןייפאמה םשה אוה "םעונ" ןכש – "םעונ" ימלשוריה ןוכמה ארקנ ידכב אל
תואובמבש "םעונ" הנחמל ךומסב תידוהיה הזיחאה תא קזחל אוה יואר ןכ לעו ,(א"ע ד"כ ןירדהנס ןייע) "הכלהב הזל
.ל"הצ י"ע ונרעצל שטננש ,וחירי
."והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע 'ה םעונ יהי"
.053-371202 לייא יחנ :םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


רמתיא תליהק
ד"יה תפי רמתיא רכזל המארע קחצי ברה לש תלהוק תליגמ לע שוריפ
םידומע 310

.המארע קחצי ברה ינזח רצנ בושיה בר בתכ ותוא תלהוק רפס לע שוריפ רואל אצי הלא םימיב
:רפסה חתפב ברה בתוכ ךכו
ירבח ןימינבו לחר לש םנב ,ד"יה תפי רמתיא לש וחצרה בקע ,תויגארט תוביסנב ויה רואיבה לש ותדילו ותרוה"
.ףיטק שוגבש ינזח רצנ
לש םרכזל ןויע םויב ףתתשהל םורד רפכל וכרדב ול ברא רשא ,חצרמ-לבחמ ידימ – םויב וייח תא דפיק רמתיא
.ןכל םדוק םוי הנומצעב הרות דימלתל םורד רפכ ידלי תא עיסהש סובוטואב םימדה עוגיפ תונברוק
לבה" :וירבחלו ומצעל ןנישו תלהוק רפסב תוגהל רמתיא הברה ,המימשה הרעסב ותיילע ינפל םיבר םימי
היה וירבח ידי לע הכז ול ראותהש דע ,"ודלוויה םוימ תוומה םויו בוט ןמשמ םש בוט" ,"לבה לכה םילבה
םיבר םיפתתשמ ת"יהזעבו ורכזל תלהק רפסב רועיש םייקל םירקיה וירוה ונפ "העבשה" רחאל ,"תלהק"
תבש יאצומ לכב הביחבו החמשב ,אתווצב םילהקנ ,דועו הבישיל וירבח ,שוגה יבושי ירבח ,ורכז תא םיריקומה
."החפשמה תיבב שדוק
וריאהו ודיעה ,ושקה הלא םירועישב םיפתתשמהש הדבועהמ – דחאה .םיניינע ינשמ עבונ רפסה לש ומסק
בל תמושת אוהש שוריפ והז ,רפסל ותמדקהב ,רואיל ברה ןייצש יפכ – ינשהו .רפסב יוטיב ידיל םיאב םהירבדו
."תימינפה המכחה" יכבנ קמועל דמולה ללוצ ותיא בותכה טשפל תיברימ

.קסוע אוה םהב םינושה םיאשונה םיגצומ קרפ לכ תישארבו ,הרורבו הטושפ ןושלב בותכ רואיבה
.ן"במרה תרגא לע דחוימ שוריפ ואצמת רפסה ףוסב

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design