English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךשמה ורתי תשרפ

ךשמה ורתי תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!תיבה רהל רוזחל

.םילודגו םיכלוה םירוביצ ול םיפתוש רשא יטילופו ירוביצ קבאמל קצומ יובג תנתונ , תיבה רהב םידוהי רוקיב רשפאלו בושל כ"בשה תצלמה
יתלבהו תינושארה הקיזה תא תאטבמ ,תונורחאה יצחו הנשב הענמנ רשא תוכזה שומימל וז הטושפו תירטנמלא העיבת
.ול רתויב שודקה םוקמה םע ידוהיה םעה לש תרערועמ
,םעפ לכב םישנא תואמ ופתתשה םהב ,שדוח שאר ברע לכב רהה ירעשל ביבסמ תופקה ומייקתה םינורחאה םישדוחב
.הלדגו הכלה הז אשונל תוירוביצה תועדומהו
ונאו ,לתוכה תבחר דיל הרהנמב 19:00 העשב ,רדא שדוח שארד 'א ,טבשב 'ל ישילש םויב ה"יא ומייקתי תואבה תופקהה
.קלח םהב לוטיל ונירבח לכל םיארוק
ירוזא רידגתו רהב םידוהי תליפת קוחב רידסת רשא הקיקח ליבומ אוה וליא םימיבו ,לאירא ירוא כ"ח ונרבח ףתתשה , תומדוקה תופקהב
.םינמוסמ הליפת
.רהב ללפתהל םידוהיל תתלמ קמחתהל הרטשמה דוע לכות אל הז קוח תלבק םע יכ הווקנ
תומילאל והומכ ןיאמ סרפ קנעוי ךכבש ירה ,רהב הליפת ומכ תיקוחו תידוסי תוכז םידוהיהמ ענמתו הלשממה בושת םא
עוגפל תשרופמ האירק הבו ,עובש ידימ םידגסמב םש תעמשנה תינעזגה התסהלו םימויאל ,יניתשלפה רורטלו תינחצרה
.םיחרזאו םילייח חוצרלו
המוקתמ לאירא ירואו לדנה יבצ תסנכה ירבח ושרד ,םינפ ןוחטבל רשהו הלשממה שאר םע הנורחאל ומייקתהש תושיגפב
תוריית ירוקיב קר אלו ,תירוביצו תימשר הליפת םג רשפאל – םעפהו , ונישדוק תיב רהל תידוהיה תוחכונה תא בישהל ,
.רבעבכ
הקיזה קוזיחל ,תיקוחו תירוביצ לעפתו ,רוביצב תיבה רה תעדות תא הרידחמה תוליעפ לכל עייסלו ,דדועל ךישמת המוקת
.שדקמה םוקמ םע ידוהיה םעה לש


תוקומע הלבא המוקת תגלפמ
ל"צז דמלמ דוד ברה לש ותוקלתסה לע
א"טילש דמלמ ךורב ןמלז ברה ונברו ונרומ לש ויבא
המוקת ינבר דעו רבח
החפשמל םימוחנת תחלושו
ומחונת םילשורי ןינבב
?תוירחאה תלטומ ימ לע

אנק לא ךיהול-א 'ה יכנא יכ"
יאנשל םיעבר לעו םישלש לע םינב לע תבא ןוע דקופ
(ה-ד ,'כ תומש) "יתוצמ ירמשלו יבהאל ,םיפלאל דסח השעו

עודמו ,םיערה םתובא ןוועב ,םינבה ושנעי עודמ :השק תירסומ הלאש םיררועמ ,תורבדה תרשעבש ,הלא םיבקונ םיקוספ
?םיקידצה ינב היצקטורפב וכזי
ארמגה ךכ לע תדמוע רבכו .הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש ןיב הריתס םג אלא ,ונינפל תירסומ הלאש קר אל ךא
:השקמו (א"ע 'ז) תוכרב תכסמב
"םינב לע תובא ןווע דקופ …" :רמוא דחא בותכ"
.(זט ,ד"כ םירבד) "תובא לע ותמוי אל םינבו" :רמוא רחא בותכו
לארשי לע הווצמ ,םינב לע תובא ותמוי אל" יכ !והות םתלאשו" :בתוכו תינצקע ןושלב וז הלאש לטבמ ארזע ןבאה םנמא
.(הלעמ לש ןיד תיבב םשינעמו) "דקופה אוה – "םינב לע תובא ןווע דקופ"ו (הטמ לש ןיד תיבב םתימהל אלש)
,ארזע ןבאה לש וצורתכ הרותה יקוספ תא בשיל ןתינ םא ףא ןכש ,הלילח "והות תלאש" םימכח תלאש ןיא ,תמאב לבא
:םש רמאנ ךכו "תמוי ואטחב שיא" הלעמ לש ןיד תיבב םג יכ דיעמ לאקזחי רפסב אלמ ארקמ הנה
ןבה ןועב אשי אל באו באה ןועב אשי אל ןב תומת איה שפנה"
.(כ ,ח"י לאקזחי) "היהת וילע עשרה תעשרו היהת וילע קידצה תקדצ
:קספ רשא הלעמ לש ןיד תיבמ ןירשימב עבונ "תמוי ואטחב שיא" יפל ,הטמ לש ןיד תיבב יטופישה ןורקיעה
:הניעב תדמוע םימכח תלאשו "תומת איה תאטוחה שפנה"
– אהו (םינב לע תובא דקופ – זא וא) םהידיב םהיתובא השעמ ןיזחואשכ – אה :אישק אל" :תוכרבב ארמגה תבושת יהמו
.(תמוי ואטחב שיא – זאו) םהידיב םהיתובא השעמ ןיאשכ
:ופוג בותכה ןושלב תקייודמ וז הבושת ןכאו
ימלשמ דכ – יאנפל – יאנושל" :םגרתו סולקנואה ךכב שח רבכו"יאנושל םיעבר לעו תישילש לעו ,םינב לע תובא ןווע דקופ"
.(םהיתובא תובקעב אוטחל םינבה םיפיסומש) "ןוהותהבא רתב יטחמל אינב
?ועשפ המ – עשר ןב עשר
ןידב םייואר "םהיתובא השעמב םיזחואה" םינב יכ תצרחנה העיבקה רחאל םג רקיעו ללכ ןיטושפ םירבדה ןיא ןיידע ךא
לופכ ,עשר ןב עשר לש ושנוע אהי עודמ ?םתובא ןווע תא םג םהילע דוקפל שי עודמ ,לואשל שי ןיידע ,םה םהישעמ לע שנועל
?קידצ ןב עשר לש ושנעמ
ראשב לבא ,ריהזי הב יכ ,דבל םילוליג תדובעב תאזה הרומחה הדימה היהתש ןכתיו" :בתוכו הז ישוקב שיגרמ ן"במרה
אשי אל ןב" עבוקה לאקזחי ירבד :ךכמ הריתיו .םירבדה םיקוחד הז "םוצמצ" רחאל םג ךא ."תומי ונוועב שיא תווצמה
.(די ,ח"י) "ויניע אשנ םילוליגה לאו" :םש רמאנכ הרז הדובע אטחל םג תוטשפב םיסחייתמ "באה ןוועב
השדח תועמשמ עיצהל ןתינ ,םתובא השעמב םיזחוא – קוספב םירומאה "םינב"ה יכ ארמגה תעיבק רואל אקווד יכ המוד
."םינב לע תובא ןווע דקופ" יוטיבל
בותכה תנווכו ,אוה ואטח לע קר שנעי ןכא אוה ,באה ןווע םג וילע םשויו םיילפכב שנעי ןבה יכ רמול הרותה תנווכ ןיא
.ויתובא השעמב זחא קר אוהו אטחב חתפ ויבא יכ הדבועה לשב הז ושנועמ רטפי אל יכ שיגדהל
תיבב ךנוח ךכ יכ הנעטב ול יוארה שנועהמ ורטופל ןוכנ וניאו ,באה ןווע תא אלא ןבה לע באה שנוע תא דקופ וניא ה"בקה
.תרחא גוהנל היה לוכי אל ךכיפלו אבא
"תומת איה תאטוחה שפנה" לש ןורקיעה תא רתוס וניאש דבלב וז אל "םינב לע תובא ןווע דקופ" קוספהש אופא אצמנ
– באה השעמב תולת אלל ,בטומל ןיבו בטל ןיב וישעמ לע ןבה לש ותוירחא .וידדצ לכמ ותוא םילשמו דדחמ אברדא אלא
.דחי םג םיבותכה ינשב םולגה רסמה איה איה
ולכויש אלב ,הער תישיא אמגוד םהינפב ביצמו וידליל לווע םרוגה אטוחה באל השק החכות םג הנופצ ךכבש רשפאו
.אבא תיבב וכנוח ךכ יכ הנעטב םשנועמ רטפיהל
דובא רוד שי
.ארקד אפיסב קימעהל שי תאז רואלש אלא
ןוועה תדיקפ עודמ ,םהלש םאטח לע אלא וניא םשנעו םיערה םהיתובא השעמב םיזחואה םינבב רבדמ בותכה םא ןה
?וישעמ לע שנועל יואר וניא ישימחה רודה םאה ?יעיבר רוד דע קר הניה
:קומע דוס ונינפל ףושחל האב הרותהש הארנ
תישפוחה הריחבה ונממ לטנתו הבושתה יתלד וינפב ולעניש דע ,םוהת יפ לא ויאטחב רדרדהל יטרפה םדאה לוכיש ךרדכ
ץלחהל דוע ולכוי אל ונממ רשא ,אטחב עוקשלו םעו טבש ,החפשמ רדרדהל םילוכי ךכ (ג ,ו הבושת תוכלה ם"במרב ןייע)
תואיצמב יחש אבר אבסב ויניע תולתל ןינה דוע לוכי הז רוד דע ןכש ,יעיבר רודב שחרתיש ריבס הז ךילהת .םמצע תוחוכב
.תדבואו תכלוה תישפוחה הריחבהו דיתעהו רבעה קפוא לע הלפא תררוש ךליאו ןאכמ לבא ,תרחא
עיגה וילא ללמואה בצמב תובשחתה ךותמ ,םירחא םינוירטירקב טרפה תא ןודל םנמא יוארה ןמ ,וז המויא תואיצמב
הז תודוסי .ויכרד ןקתל דוע לוכי וניאו ותאס האלמ ןכש דבוא ידע עיגהל לולע ללכה אקווד ךדיאמ ךא ,תורודה תצורמב
:םירתבה ןיב תירבב םהרבאל 'ה רבדב זונג
(זט ,וט תישארב) "הנה דע ירומאה ןווע םלש אל יכ ,הנה ובושי יעיבר רודו …"
. . .
:דחי םג הרושבו העיבת הז קוספב הנומט םוקמ לכמ
:"תוסורה תוחפשמ"ל ודלונש םינבה ינזאב עובקל אוה שקבמ
!םכדיב תישפוחה הריחבה ןיידע
לאו ישפנל יל וחינה :הטמ לש ןיד תיבב וא הלעמ לש ןיד תיבב – שואי ךותמ – ונעטתו םכישעמל תוירחאמ וקמחתת לא
.םימסל םירוכמ וא םיבנג ,םימילא םירוהל יתדלונ ןה .םשאה תא יב ולתת
אקווד לבא .(רכשה – רעצה יפל) "ארגא – ארעצ םופל" :רמאנ וילעו רתוי השק הלא םינב ינפל דמועה רגתאה :ןוכנ םנמא
"םינב לע תובא ןווע דקופ" :ךכ לכ ןועטה יוטיבה
:םירוסי בואכמב האבה הרושב םירתסמב ומע אשונ
.ןירוח ינב םכנה ןיידע :םכילע תלטומ תוירחאה

תרופ ןנח


יניס רה לומ

,יער ,הדגא אל
,יער ,הדגא אל
.רבוע םולח אלו
יניס רה לומ הנה
יניס רה לומ הנה
.רעוב הנסה ,הנסה
רישב בהול אוהו
םינב ידודג יפב
ריעה ירעשו
.םינושמשה דיב

,םירענה יניע – ה-י תבהלש ,וה
,םיעונמה םערב – ה-י תבהלש ,וה
יחא ,םויה הז לע רפסי דוע
.יניס דמעמ לא םעה בושב

םולח אל הז ,יער
םולח אל הז ,יער
,הזוה ןויזח אלו
םויה דעו זאמ
םויה דעו זאמ
.הנסה רעוב ,רעוב
ןוא רמזב טהול
לאה תובבלב
ןויצ ירענ לש
.לארשי בכרו

רהומ לאיחי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design