English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 וצ תשרפ

וצ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


תוימצעו תואמצע

לארשי סרפ תלכ ,'ץיבוקיבר הילד תאמ ,יודב ,רצק גולונומ"
יאניתשלפ לבחמ לש וטבמ תדוקנמ בותכה ,ח"נשת תנשל
:ילארשי סובוטוא תועש 24 ךות ץצופל דמועה ,דבאתמ
תאז לבא ,תועש עבראו םירשעמ תוחפ יל שיש רמוא ןועשה'
לכוא אל םאו העוגר הניש ןשיאש עדוי ינא .הקיר הרימא
הנחת יל שפחאו תיבה ןמ אצא רקובב .םדריא אל םדריהל
םיאב םיסובוטואה .לצב וא שמשב םא יל תפכיא אל .החונ
יל המו שמש יל המ .םיהק אליממ ילש תושגרהו הז רחא הזב
רוחבל המוד ינא המכ דע הבשחמל ךייחל ךירצ יתייה .לצ
ילוא רקובב ...ינפ לע הלעי אל ךויח לבא ,אבצ אצוי ידוהי
לכמ םייח רתוי יב ךוסנת הליפתה לבא ,הפק ימצעל ןיכא
ןגב וליפא רהרהמ ינניא .ןווכתמ ינא םייואר םייח .לכאמ רבד
לש ושאר תא ףטלמו ואסכמ דרוי ומצעב הללא ובש ןדע
םירירשב תוכר ךסונש והשמ שי םא .עיגהש שדחה דיהאשה
תואדווה וז ירה ,בלה תומיעפ תא תקיודמ הרוצב בצוקו ילש
בושת אלש ןפואב הלפשהה תא קחמא רקובב רשע ינפל רחמש
ןארוקה ומכ טעמכ יל רקי בגה טוקליב רוניצה .םלועל
,"בוחר" ,'ץיבוקיבר הילד) 'תוהמב תעגל בורק ינא .שודקה
.(3 ןוילג ,תורפסל תע בתכתישפנה תוהדזהה תמר אוה וילא בל םישל ךירצש רבדה"
,תראתמ שממ איה .דבאתמה םע 'ץיבוקיבר הילד לש הקומעה
בצוקו ילש םירירשב תוכר ךסונש' והשמ ותוא תא ,ופוג ךותמ
עיגרמש והשמ ותוא והמו .'בלה תומיעפ תא תקיודמ הרוצב
ונחנא) ותוא וליפשהש הלאב המקנה וז ?וירבא תא הככ
תועצמאב הלפשהה תא קחמי אוה סובוטואה ץוציפב.(ןבומכ
.םילארשי ךכו ךכ תקיחמ
העשב ,תררושמהתרפסמה לש הלוקב רכינ תוהדזה טטר המכו
ץצופמ לש בהואמה ימיטניאה וסחי תא תראתמ איהש
דיתע אוה ותועצמאב הלבחה רוניצ לא דעוימה םיסובוטואה
,יביטימירפ דיהאשב רבודמ ןיא ,אל ,והאוו ...ונתוא ץצופל
...עדומו ליכשמב אלא ,ןדע ןג תוגונעת ןעמל דבאתמה
התוהדזה תא ,רמולכ ,הז לכל יטילופה עקרה תא ריכמש ימ...
יכ בטיה ןיבמ ,תיאניתשלפה הדמעה םע 'ץיבוקיבר לש תטלחומה
םע תוהדזהל ידכ דעצ דוע 'ץיבוקיבר המדקתה טושפ םעפה
תא 'ץיבוקיבר העיבשה ןמזמ רבכ ירה .רתויב םיאנושה וניביוא
:הלש 'שרע ריש'ב העיבשהש ימ
/חכשת אל יטאש ינוע תאו /חכשת אל הילבי'ג רעצ תאו'
/,ןוזל'גו הטאלב תאו /תראווח רפכו אתיב רפכ תאו
"?םיסובוטואה רעצ םע המו .'םיבר תוליל םתעווש התלע יכ
.(ח"נשת רדא ט"כ ,ןב םחנמ)

?ונל הרוק הז המל .א

תונש םייפלא ךשמב וניכז אל הל תואמצע ונמעל תנתונ לארשי תנידמ
בצממ ררחתשהלו םייאמצע תויהל הרובגו ץמוא ורזא םידוהי .תולג
המ" ןמזה לכ בושחל וקיספהש םידוהי .דאמ םיכורא תולג ייח לש
תונש םישימח רחאל אקוד ,הנהו .םייוגה תאז ולבקי ךיאו "ורמאי
המ"ו "ורמאי המ"ב תולת לש םייתולג םייוליגל םידע ונא תואמצע
.םירחא "םיבשוחאוה ?ינרדומה םדאה ליבשב שפוחה ןבומ אוה אופיא המ"
תושעלמ וענמל םילוכי ויהש םיינוציחה םילבכהמ ררחתשה
וליא ,הריחב לעב תויהל היה לוכי .ןוכנל אצמש יפכ בושחלמו
אוה ןיא לבא .שיגרמו בשוח ,הצור ומצע אוהש תא עדוי היה
וניאש ינא ול לגסמו םשתומולע תויוכמסל תייצמ אוה .עדוי
שלח ומצע שיגרמ אוה ,תאז השועו ףיסומ אוהש לככ .ולש
,םורפ ךירא) "םלתב תכלל רתוי סונא הדימ התואבו רתוי
.("שפוחמ סונמ"

האקלהו וניביוא םע המכסה םיתיעלו הנבה םיעמוש ונא ,וזמ הריתי
.תואיצמה יישק לכל המשאה תא ונב הלותה תימצע
שי יכ ,םיאנוש ידי לע םיבתכנה ןויצ ילוקוטורפב ךרוצ ןיא ,ונרעצל
ישנא תא ןיבהל םירפוס םילוכי .םתוא םיבתוכה ונכותמ הלאכ
ןיבהל םילגוסמ םניא םה תעה התואב ךא ,ונב םימחלנה סאמחה
.םהיתובא ץראב רוגל םיקבאנה םידוהי
תימצעה הדימעה עודמ ?וישכעו ןאכ אקוד ונל הרוק הז המל
הקזחתהו הכלה אל הנידמה לש תונושארה היתונש תא הנייפיאש
?השלחנ אלא

תיסיפ תואמצע .ב

לקתנ אוה תושק תודבע תונש ירחא םירצממ אצי לארשי םעשכ
לכ הרוצב דבעושמ היהש םעמ םיפצמ ונייה .רבדמב וכרדב םיישקב
ךכ אל לבא .ותוריח תא תונקל ידכב ותלוכיבש לככ השעיש השק ךכ
רוזחל ןוצרה וב ררועתנ םיישקב לקתנ אוהש ןמז לכ ,הברדא .הרק
:םהירחא םיפדור םירצמ תא םתוארב השמל םעה רמוא ךכ .םירצמל
...ךילא ונרבד רשא רבדה הז אלה ,םירצממ ונאיצוהל תישע תאז המ"
ונתוממ םירצמ תא דבע ונל בוט יכ ,םירצמ תא הדבענו ונממ לדח
:םירמוא םה לכואל םיוואתמ םהש העשבו .(בי ,די תומש) "רבדמב
"'וגו םיאושיקה תא םניח םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז"
ימי תא הגרעב רוכזל ךרפב דבעש םעל םרוג המ .(ה ,אי רבדמב)
?ותודבע
םתואמצע ,דבלב תחא תואמצעב םיקוסע ויה םירצממ םיאצויה
רבדל ןותנ היה םנואו םצרמ לכו רבדמב תומל וצר אל םה .תיסיפה
היהש ימ לכש ,רתויב יעבט בצמ והז .יסיפה שפוחה אוהו דבלב דחא
ןמזה לכ ששחו ,םייסיפ םייוניעו דובעיש תחת תובר םינש ךשמב ןותנ
.יסיפה ובצמ תא רקיעב ןחוב אוה ישפוחל אצוי אוהשכש ירה ,וייחל
םא .יוושכעה בצמה תמועל דובעשב יסיפה בצמה ןיב הוושמ אוה
דובעשה ימיב וקלחב ויהש תונכסהו םייסיפה םיישקה יכ ול האריי
םיאושיקה ימי תא ףידעי אוהו ןכתי ,ותואמצע ימיב םג םימייק
.םירצמ לש הגדהו
םייחל ןוצר לעו םיינחור םידעיי לע הבישחל "יונפ" אוה ןיא
םה המו וייחמ הצור אוה המ לאוש אל אוה .םיימצע םייתוברת
תלוכיה םצע לע לוהב שיגרמ אוה .וייח תוהמ איה המו ויתופיאש
.דורשל ותלוכי םצעב קפתסמ אוהו ,ריוא םושנל
ומרג ,התמקה זאמ ונתוא ווילש תומחלמהו לארשי תנידמ תמקה
וליפא .תיסיפה תואמצעה אוהו דיחיו דחא קוסיעל יעבט ןפואב
יוארו קימעמ ןפואב הררבתנ אל ,לארשי ץראב אקוד עודמ הלאשה
.וב םיצור םניאש םיביוא ףקומה רוזאב הנידמ ול םיקהל ךלוהש םעל
:ןוגכ ,רתוי תויתוהמו תויכרע תולאש ונבולו ונודינ אלש רמוחו לק
לש תינחורהו תיתוברתה הרטמה יהמ ?ונתנידמ לש תוהזה יהמ
.דועו ?הנידמה
לארשי ץראל סחיב םינוידו םירוביד םיעמוש ונאש אלפ אל ,ןכל
אל ,םייכרע םייח לש הלאש אלו .ץראל "ינוחטב" סחי קר םיפשוחה
לש הלאש אל ףאו תורוד לש תובייוחמו ונמצע לש תירסומ הלאש
.וניתובא ץראל ונתוסחיתה

תוימצע - תואמצעה דוסי .ג

םשרתהל ונל לא .דבלב תינוציח ,תיסיפ הלאש הניא תואמצע
.דבעושמ וניא רחאהו דבעושמ דחאה הרקמבש המ ,ינוציחה דמעמהמ
,תורח אלמ אוה וחורש ליכשמ דבע אוצמל םילוכי ונא"
.(קוק ה"יארה) "דבע לש חור אוה וחורש ןירוח ןב ךפיהלו
ןיידע ךא תוריחל ךרדב הנחת איה דובעשו תודבעמ האיציה ?דציכה
םינמאנ תויהל הנושארו שארב ושוריפ ישפוח תויהל .תוריח הנניא
דחא לכל .ונלש תישפנה תוהמה יפ לע גהנתהל .תמאב ונאש המל
ךות וייח תא םדאה היחי םא .ולש ישפנה עבטה תא שי דחאו
ותוריח דוסי .ול אל םירבדל דבעושמ אוהש ירה הז עבטמ תומלעתה
יפוס ןיא ןויסנבו ,ימצעה ,ימינפה ומלועל ותבשקהב איה םדאה לש
אוהשכ םדא לכ לש וכרדב םידמוע םיבר םילבכ .ותוימצע יפ לע לועפל
.הלא םילבכמ ררחתשהל ולש תלוכיב איה ותוריחו ,וז ךרדב תכלל אב
דבעושמ תויהל לוכי םדא .שפוח לע תוזרכהמ םימשרתמ ונא ןיא
לכ אל .תישפוח הריחב ךותמ לעופ אוהש זירכמ אוהש תורמל ררגנו
םינכוסמ םימס ,לשמל .םדאה לש ותוריח תא אטבמ "יל אב"
.םימס ךורצל ול אבש זירכי אוה םא םג םהב שמתשמה לש ותוריחל
לארשי ץרא ןוזח םויס לע םישנא רפסמ לש הזרכהה ,לשמל וא
ירה הז ןוזח לע "תרתוומה" תימצע הבישחמ העבנ וליא ,המלשה
העבנ איהש ,רורב ךא .הקימעמו תיניצר תוסחייתהל הכירצ התיהש
איהש ירה ,(דועו תומואה יצחל ,תומחלמה) םיינוציח םיצחלמ
.תואמצעמ תוקחרתהו םיינוציח םילבכל תודבעתשה תאטבמ
תיאמצע היהת המואש ידכב .םלש םע יבגל םג םינוכנ הלא םירבד
,המואה לש הייפוא המ ררבל ךירצ .התוימצע תא תעדל תבייח איה
החגשהה התוא האיבה המ םשלו ,התרטמ המו היתוחוכ םהמ
הנניאש המוא .תימלועה הירוטסיהה תמב לע עיפוהל תיקלאה
הלוכי איה ,םנמא .תיאמצע תויהל הלוכי הניא המצע תא תעדוי
יכ החיכומ הירוטסיהה .תואמצע הל ןיא ןיידע ךא תיסיפ ררחתשהל
תיסיפה התואמצע תא םג דבאת תימצע תמא הל ןיאש וזכ המוא
.המ ןמז רחאל
תמאב םיריכמ אלו םמצע תא םיעדוי םניא המוא וא םדאש העשב
םהיביוא תא וליפאו םירחאה תא ןיבהל "םילגוסמ" םה ,םכרדבש
תוימצע םהל ןיא ירה ,תמאו ךרד ןיא םהל ירה .םמצע תאמ רתוי
םהל שיש םירחאמ לעפתהל לק הזכש בצמבו ,תויחל ןוצרה דבלמ
.ונתוא גורהל םיסנמ םה םא םג ,"הרדש טוח"
תרסהו ימואל תיב תמקה םצע םאה הלאשה ררבתהל הכירצ ,ונימיב
לש לגדה דבלב והז םאה ?ונתניחבמ קוספ ףוס איה רכנה דובעיש
ומכ .ימצע ,ידוחיי ןכותב הזה תיבה תא אלמל ךירצש וא ?תונויצה
ררחתשהל ידכב אלש ,םירצמ תאיציב לארשי םעל הררבתהש הלאשה
,תיתימא תוריח םמצע לע לבקל םא יכ ואצי דבלב םירצמה לועמ
ו"פ תובא) "הרותב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא" :ל"זח ירבדכ
.(ב"מ

םינבל ןמיס תובא השעמ .ד

לכמ קתנהלו ררחתשהל ךירצ יאמצע תויהל ידכב יכ םיבשוחה שי
םיכרעל םתוא דבעשי ונממ דומילהו רבעל רשקהש םידחפמ םה .רבעה
רוריב רסוחמ האצות דוע יהוז .םשפנל םירזה םיגהנמלו םהל אל
.ונלש תוימצעה
- םהידעיו םייפוא ,םמצע תא ריכהל םישקבמ רוביצ וא םדא רשאכ
ידכב קר אב אל רבעה .וז תורכיהב ינויח דוסי שמשל ךירצ רבעה
הלחתהה תדוקנ .תויכשמהל רקיעב םא יכ ,ונממ םיחקל קיפנש
תדחוימ ךרד תמייקש יאדו .וניתובאב הנומט ונלש תימצעה
תקתונמ הניא וז ךרד ךא ,םישדחה תורודה תא ,םינבה תא תנייפאמה
ירבד םיאלפנ .תובאב הדוסי םינבה תוימצעש םושמ ,תובאה ךרדמ
לע ותעד תע לכב ןתיל בייח ,דועיי ול שיש םע" :דיבש רזעילא 'פורפ
רשקהב וייח לש קרפ לכל שיש תועמשמל ,רמולכ ,ולש הירוטסיהה
ךישממ אוה יכ ,תע לכב תעדל בייח אוה .ויתודלות לש אלמה
םא .םעכ ומויק תושממ דבלב הב יכ ,הירוטסיהב טפשנו הירוטסיה
ידוהיה") "ןיד רזג החכשה ול היהת ,םעכ ומצע תא רוכזל רוכזי אל
.(73 'מע "תודהיהו דדובה
רמאנ םוקמ לכב .םירצמ תאיציל תורבחתהה ךכ לכ ונל הבושח ןכל
ררבל םא יכ ,רבעל ונתוא "דבעש"ל ידכב אל ,"םירצמ תאיציל רכז"
.תמא תואמצעל ונתוא הליבומה ונתוימצע תאםייח ןיאו ,םיימצעה הריציהו םייחה לא בושל םיפאוש ונחנא"
עבטהמ - הלש םייחה רוקממ אלא המואל םיימצע הריציו
ןיאב דיחיל םימלש םיימצע הריציו םייח ןיאו ,הלש ימצעה
.תישונאה ותמשנ תרצוי ,ותמואל םיימצע הריציו םייח
ונתוא עבט אוה .לארשיץרא עבט אוה ונלש ימצעה עבטה
דוע לכ ,ונחורמ אלו ונפוגמ אל החמית אלש העיבט ומתוחב
הב חוכ יד וז תומצע .םיימצע םייח לש קיז ונב םישיגרמ ונחנא
תב איה דוע לכ ,רחא עבט חורמ ,ץוחבמ העפשה לכ ינפב דומעל
) "ץוחבמ תעלוב איהש המ הכרד יפ לע תלכעמ ,תלעופו ,ןירוח
.("הלוגה תוצראב היחתה תדובע" רמאמ ,ןודרוג .ד
?ןוזפחה המ

"!ןטשהמ ןוזפחה" :םעה יפב הרוגש ארמימ
ןיאש תדמלמה ,המלש םלוע תפקשה אלא ,הז אוה יממע םגתפ קר אל
.תוליהבב םירבד תושעלו זפחהל
הקומע המישנ ךותמ ,בלש רחא בלש תוידוסיב םינבנ םייתימא םירבד
הדיתעה הלואגה ףא .ךשוממ ןמז םיבייחמה םיכילהתל תוחיתפו
ימלשורי) "הרוא עיצפהש רחשה תלייאכ העמק העמק" האבו תכלוה
חישמ" וא "וישכע םולש" הירטסיהב קועזל ןיא ךכיפלו ,(א א תוכרב
."וישכע
ןוזפיחה הווהמ ,םירצמ תאיצי תעב הנושארה הלואגב אקווד הנה ךא
.הצמו חספ ןברק :גחה תווצמ יתשב יוטיב ידיל אבה ידוסי ביכרמ
.(אי ,ב"י) " 'הל אוה חספ - ןוזפחב ותא םתלכאו" :רמאנ חספ לע
:וניצמ הצמ לש המעטבו
,ץמח אל יכ תוצמ תוגוע םירצממ ואיצוה רשא קצבה תא ופאיו"
.(בל ,ב"י) "המהמתהל ולכי אלו םירצממ ושרג יכ

עבונ הצמבו חספב ןוזפחהש הארנ ןושאר טבמב םא םג :ןכ לע רתי
,הז ןוזפח עבקנ דבעידב אלש ררבתמ ינש טבמב הנה ,העשה חרוכמ
.הליחת הבשחמבו ,הליחתכל אלא
?רוגח דירוהל אל המל
:בותכה תשגדהל בל םישנ הבה
םכלקמו םכילגרב םכילענ םירוגח םכינתמ :ותוא ולכאת הככו"
םכדיב
.(אי ,ב"י) " 'הל אוה חספ ןוזפחב ותא םתלכאו
תעבונ 'רוגחו םילענ' םע ןוזפחב הליכאהש םירובס ונא ונמות יפל םא
ירהש ונידיב תועט ,הליל ןושיאב האיציל םינכומ תויהל ךרוצהמ
"רקב דע ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו" :שרופמב רמוא בותכה
.(בכ ,ב"י)
רואל "המר די"ב אלא םירצממ לארשי םיאצוי הלילב םיבנגכ אל
דירוהל אל עודמ ?ןוזפחב חספה תא לוכאל אופא םעט המו ,םויה
?הלילה ותוא לכ תחנב ותוא לוכאלו םיילענ ץולחל ,רוגח

:הצמ תווצמל סחיב םג לואשל ןתינ המוד הלאש
ץימחהל םקצב קיפסה אלש םושמ קר וז הווצמ לש המעט לכ םא
הצמ לוכאל יוויצה תא ריבסנ דציכ ,'חספה תרחמ'ל םירצממ םתאצב
ינפל דוע (ח ,ב"י) "והולכאי םירורמו תוצמ לע" - חספה לילב רבכ
- תורודלו העשל - הצמ בויח רקיעש אלא דוע אלו ,םירצממ ושרוגש
?(חי ,ב"י) "תוצמ ולכאת ברעב" :רדסה לילב אקווד עבקנ
אל "ןוזפח" גשומב תוארל ונתוא תובייחמ הלא לקשמ תודבכ תולאש
.הליחתכל הכרדה אלא דבעידבש תואיצמ
- תוצמ תופאלו ,ןוזפחב חספה תא לוכאל לארשימ עבות ה"בקה
הרכהה תא םבלב עימטהל ידכ הליל דועב - תוזירז תובייחמה
ךכ רחא שחרתיש המ לכו ,םירצמ תאיציל יאנת םה תוזירזו ןוזפחש
תופקתשה אלא וניא ,תרמה םויב תזרוזמה תאיצי תעב לעופב
= ןוזפחב"... :האוושמה תא הליחתכל עבוקה 'ה ןוצר לש תואיצמב
!... "חספ
?וז האלפומ האוושמ לש הדוס והמ
:לודג ללכ (זי ,ב"י)"תווצמה תא םתרמשו" :קוספהמ םידמל ונמכח
אלא ,הווצמה תא ןיצימחמ ןיא ךכ ,הצמה תא ןיצימחמ ןיאש ךרדכ"
.(אתליכמ) "דיימ התוא השע ךדיל הווצמ האב םא
םירצמ תלואג יבגל - וניה ,ןמז לכלו םוקמ לכל הפיה ,הז ןורקיע לבא
!ןינעה בל -
ארונ ינחורו יזיפ דובעשב םינש תואמ םירצמב םיעוקש לארשי ינב
.האמוט ירעש ט"מ דע םיעיגמו
ה"בקהש ךרדכו המהמתהל דוע רוסא ,הלואג תעש העיגמשכ ךכיפל
םישרדנ ךכ ,לארשי תא לואגל ידכ םילושכמה לכ לע גלדמו חסופ
.העשה הלילח ץמחות לבל - הדימ דגנכ הדימ - ןוזפחב גוהנל לארשי
הצמחהה ריחמ
לולעה ארונה ריחמה תרהבהו ,העשה תצמחה דגנכ הפירח הרהזא
גחב הארקל ועבק ונמכחש םירישה ריש תליגמב םייוצמ היטעב אובל
.חספה
- לארשי תסנכ - היערה לש החתפ לע קפוד - םימלועה ןובר - דודה
:ןנחתמו
(ב ,'ה םירישה ריש) "יתמת יתנוי יתיער יתחא יל יחתפ"
:םיצורת אלמ היפו תהמהמתמו תלצעתמ איה ךא
הככיא ילגר תא יתצחר ,הנשבלא הככיא יתנתכ תא יתטשפ"
"?םפנטא
"ידודל חותפל ינא יתמק" :ףוס ףוס איה המקשכו
ויתארק ,והיתאצמ אלו והיתשקיב ,רבע קמח ידודו" :העשה תצמחומ
."יננע אלו
:םישק םירוסי היתובקעב תררוג וז הצמחהו
"... ינועצפ ינוכה ,ריעב םיבבוסה םירמושה ונאצמ"
ירהש .םלועל הלואג דוע אובת אלש התועמשמ ןיא העשה תצמחה
עדוי ימ לבא .לאגיהל ופוס לארשי םעו "ללכ םלועה הזב שואי ןיא"
.רבדה ךורכ אהי השוב וזיאבו ... םירוסי המכבו ... יתמיא

האבה ,ונתלואג תחימצ ימי ונא ונימיב םג הפי םחוכ הלא םירבד
לפכ - םיעבתנ ונא ,הב ונתופתוש לשב אקווד ךא ,העמק העמק םנמא
.העשה ץמחות לבל תוזירזבו תושיחנב גוהנל - םיילפכ
רודב לארשי תסנכ המליש ארונ םימד ריחמ :יולגב םירבדה ורמאיי
ברה בתכ ךכ לע םיבקונ םירבדו ,הצרא בושל ההמהמתהש לע האושה
."קפוד ידוד לוק" :ורמאמב קיצייבולוס
תלואגב תושק תוצמחה לע דבכ ריחמ םימלשמ ונא ,הז ונרודב םג
.הדמח ץרא תסיאמ לעו ,הניינבו ץראה
רשא הרוראה הדאפיתניאה ,םירוסי ביתנב ונילע הלגלגתנשמ התע
הלילח ץימחנ לא ,ונילע םימקה ונררוצ לש םתומד תא לכ ןיעל הפשח
!העשה תא בוש
.ונייח תיב ןויצל לארשי ץרא יבחרמל בושנו ,םות דע רורטה תא רגמנ
:בל תיימהב ארקנ ,ונתורח גח ברע ,לודגה תבשבו
הכולמ ריע ךלמ שדקמ"
הכיפהה ךותמ יאצ ימוק
אכבה קמעב תבש תבש ךל בר
"הלמח ךילע לומחי אוהו

תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"לודג יוג"ל - "לודגה תבש"

םיקסופב םיעיפומו "וב השענש סנה ינפמ לודגה תבש" םשב (לת ןמיס) הכלהב תארקנ חספ ינפלש וז תבש
.הז םשל םימעט רפסמ
יוג ימ יכ" רמאנש ומכ ,"לארשי םע" תארקנש האלפומה הריציה םש לע ,ךכ תארקנ וז תבשש רמול שיו
תריצי ןמז ,חספ ינפלש תבש תארקנ וז הריצי םש לעו (ז ,'ד םירבד) "וילא םיבורק םיהול-א ול רשא לודג
."לודגה תבש" ,המואה
.תילארשיה תוריחה איה וז תולדגל םייוטיבה דחא
איה תינויביצה תוריחה" :(א היארה ירמאמ) "ונתוריח" רמאמב ל"צז קוק ה"יארה ראבמ ?תוריח יהמו
."ולש תימינפה תוימצעל ןמאנ תויהל הדי לע םמורתמ וללכב םעה ןכו םדאהש האשנ חור התוא
?וז האשנ חור לש ןכותה והמ - לואשלו קימעהל שי ןיידעו
- םירושימ 'ב-ב תלעופ תוריחל תודבעמ האיציש (ט ףד תוכרב (היא ןיע) ברה ראבמ
.ומצעל ןודאו ןירוח ןב השענו דבע ללכמ אציש תישפנ-תימינפה השגרהה :דחא רושימב
.תוישפוחב רצוי ,לעופ ,יח םע התעמ תויהל ,ישעמ רושימ :ינשה רושימבו
:תאש רתיב םיפקת םירושימה 'ב לארשיבו
.היתווצמו הרותה םויק ,תודימה תשודק תללוכה ,םמצע תומלש ,אוה ישפנה-ימינפה רושימה
.םהישעמ תבטה י"ע םתומילשל ועיגי םייוגה םגש ,ןקתלו ביטיהל לארשי לש םתלועפ - ישעמה רושימהו
לש םתקעצ ךרד ,תורקיה תושפנה ןדבוא ךרד ,םיעוגיפה לכ ךרד םיפשחנ ,לארשי תנידמב ןאכ םייחה ,ונאו
.ונבריקבש תימינפה תמאה לא הכותמו ,ונתוריח לא ,תונמלאו םימותי


?רגירדור ריאמ ברה
תג תירק ןיערג שאר"הירקה תורוא"
תא הווהמו םיכרבא 15 הנומ שרדמה תיב - שרדמה תיב .םינש 4 ינפל םקוה תג תירקב ינרותה ןיערגה
םירועיש יווילב רסומו הנומא ,ןויעב הכלה םויה תועש בור ךשמב םידמול ןבו ,ןיערגה לש ינחורה זכרמה
.םיעובק םייעובש
,רפסה יתב ידימלתל הרות ירועש ;םיאליגה לכב הפינע תינרות תיכוניח תוליעפב םיקסוע ןיערגה יכרבא
.הוצמ רבל הנכהו םינתח תכרדה ,רעונו םידליל תינרות הרשעה תוצובקו םיגוח
וז תרגסמב ."דסח תורוא" ןוגרא םע דחי דסחו הקדצב קוסעל ןיערגה ירבח ולחה ,הנורחאה הפוקתב
.תילכלכ הקוצמב תוחפשמל ןוזמ תונמ תקולחב ןיערגה ירבח םיעייסמ
ימואלה תורשה תונב .תידוהיה תוהזה תקמעהל - "םישרש ץמוא" זכרמ לעופ ינרותה ןיערגה תרגסמב
.ריעה יבחרב םייתכלממה רפסה יתבב םידליל תויתייוח תולעפהו םירועיש תוריבעמ
הל המשש היצביטומו םייח תאלמ תססותו הריעצ תיתד הליהק שבגתהל הלחה הנורחאה הנשב - הרבח
.היתורושל םיפסונ םיננער תוחוכ טולקלו ריעב היסולכואה ברקב לועפל הרטמל
.08-6818277 :סקפ 054-884136 :ןופלטב רשק תריציל
םוגרתה רואל

הדגהבש תימראה

םילימב ,םיימרא םישרושב ,םייסמ ןומזפב ,חתופ עטקב :הילע הרוש החור ףאו ,הדגהב אצמנ תימראה חיר
הפוקתב לח הדגהה לש התושבגתה ךילהתש ןוויכ תאז .תימרא האובבב וא םיימרא םילקשמב ,תוימרא
.(17 'מע ,רשכ םחנמ ברה / המלש הדגהל אובמב האר) תימראב רקיעב טלש עצוממה ידוהיה הבש
לילבו ;אעימחו ארימח לכ תרימאב (ותרחמלו) רשע העבראל רואב רבכ תימראה םע שגפמב םיליחתמ ונא
הקמעה יתשת ךתוחא סוכ) ירבעה קודקדבכ ,הנושאר אלו ןושאר - "ןושאר סוכ ול םיגזומ" :רדסה
רומא ;ב ידוקפ ,אמוחנת) ןנרמ ירבס :רדסב ךישמנ ;(רכז תרוצ - סוכ תימראב ;בל גכ לאקזחי - הבחרהו
;יתוברו ירומ ,םכתושרבו םכתעידיב = (יריצב תדקונמ ירבסב ש"ירהש בל םישל אנ ;הנשב שודיק לכ יבגל
ונפ = םכילכ ואיצוה = וכיינמ וקיפא) תימראל וכיישל וסינש ויהש ,ןמוקיפאל הנושארל םידעוותמ ונא ץחיב
םהיפב תלגרומ התה איה ףאש) תינוויה ןמ האב הלימהש הארנ אלא ,איה אלו ,(הנורחא הנמל ןחלושה תא
רגיא אביקע 'ר איבמ ךכ) הלודג הדועס וא הנורחא הנמ הארנכ התועמשמו (הפוקת התואב םידוהי לש
הלימה תועמשמש ןכתייו ,(הלודג הדועס ונבומ םמוקיפא תינוויבש ['ח 'י םיחספ] תוינשמל ויתופסותב
ורקעי אלש - (ב"ע ט"יק םיחספ) ?ןמוקיפא יאמ :הלאשל בר בישמ ןכל ילואו (הנומוק) הרובח איה תינוויב
ומכ םילימ יתשב) הנשה וז = אתש אה ,םחלה הז = ... אמחל (?אה) אה :םיכישממ ונא .הרובחל הרובחמ
ףוסב ף"לא תועצמאב תנייוצמ תימראב עודייה תיוות ,רוכזכ] עודייה א"ה וז א"ה ןיאש ןוויכ ,אמחל אה
:לע ונרביד םרטו ... (ג ל ,בכ ה בויאב קר ,ארקמב .בער = ןפכ) ןיפכד לכ ... ([םחלה = אמחל :הלימה
,אידג דח ,ידע ... דועו קחד ,סונא ,(התא אלו) תא ,(רפסמ תודעב) וליהבב


לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


דציכ ץמח תקידב

םאו ,תועש המכ ךשמב תיבה תא קודבל ךרטצנ ,רוריפו רוריפ לכ רחא קודבנ םא ,ץמחה תא קודבל ךירצ ןמז המכב םילאוש םיבר
.רצק ןמז ךראת הקידבה אליממ ,רתוי םילודג םירוריפ רתאל הדעונ הקידבה
םילכוא םאו "אצמי אל"ו "הארי אל"ב וילע םירבועש תיזכ רועישב ץמח אוצמל ידכ דעונ שופיחה םיקסופה בורל .הזב וקלחנ ןכאו
רוסיא ותליכאב שיש ,הליכאל יוארש ץמח לש רוריפ לכ רחא שפחלו ,שופיחב רתוי קדקדל שיש םירמוא שיו .תרכ וילע םיבייח ותוא
.הרות
,ןידכ רנה רואל השענ אלש ןוויכש םירבוס שי .הקידב ךירצ חספה ינפל ידוסי ןפואב וקינש םוקמ םאה ,הלאשב םיקסופה וקלחנ דוע
יוקינה רחאו ,ץמח תקידבמ רתוי ליעומ ידוסי יוקינש םירמוא שיו .בטיה תומוקמה לכ תא קודבל ךירצ ןיידעו ,ללכ וילע םיכמוס ןיא
.הקידב ךירצ וניאו ץמח וב ןיאש םוקמכ םוקמ ותוא בשחנ
רטפנ רבכ ובלב ץמחה תא לטיבש ימ הרותה ןמש ,םימכח ירבדמ ץמח תקידב תבוחש ינפמ ,לקהל הכלהה תוקולחמה יתשב השעמל
תקולחמ הנשי רשאכו .ורעבלו ץמחה תא קודבל םג לוטיבל ףסונב ובייחש םה םימכחו ,ותיב תא קודבל ךירצ וניאו ץמח רוסיאמ
הקידב ךירצ וניא בטיה הקונש םוקמו ,תיזכ רועישב ץמח שפחל הדעונ הקידבה ןכ םאו .הנוילעה לע לקימה לש ודי ןנברד הווצמב
.תידוסי
הריגמ וא רדחבש תחא הניפ וקינ אל תועטב אמש שושחל שי ןיידעש ינפמ ,ץמח קודבל הבוח הנשי ידוסי יוקינ רחאל םג םוקמ לכמו
.ץמח לפנש ששח שי םילכואש תומוקמל ךומסב דחוימבו ,ץמח םע רחא םדא וא דלי םשל סנכנ תוקנל ורמגש רחא ילוא ןכו ,ןוראב
ידכ הרגמו ןורא לכ חותפלו ,םיטיהרה ןיבו ,תוריקה ךרואלו ,רדחה תוניפ לכב ןנובתהלו ,ץמחמ תיבה תא ד"י לילב קודבל הבוח ןכלו
.(44-49 םידומע חספ תוכלה הכלה ינינפב ןייע הבחרהו תורוקמל) םייקנ וראשנו וקונש אדוול
.העש עברכ תכרוא ותקידב ,חספה ינפל ידוסי יוקינ רבעש עצוממ תיב ,לעופב


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

איסוס - דומילו רויס זכרמ
,בוחר ינקחש י"ע םייחל ריעה תררועתמ חספ דעומה לוח ימיב ,איסוס תידומלתה ריעה תנכוש הדוהי רבדמ לובג לע
תב/רב םגו שמוח ,רודיס גוגחל ,שארמ הנמזהב ריעב רקבל ןתינ הנשה לכ ךשמב .החפשמה לכל תויוליעפו תוכרדה
.הווצמ
תווצ .תותבשבו לוחה תומיב חוריא יתוריש קפסמה דומילו רויס זכרמ הנש 18 הזמ לעופ ךומסה איסוס בושיב
רבכ .םיאליגהו היסולכואה ינווג לכ תא הלפשבו בגנב ,הדוהי רבדמב הנשה ךשמב ךירדמ הסונמו ןמוימ הכרדה
.תידומילו תיכרע ,תיתייווח הכרדהל וכזת חטבל ,האבה ל"הנשלו ץיקל חוריאו םילויט ןימזהל רשפא וישכע
.בדנ 064-825680 ,02-9963424 :המשרהו םיטרפל

!"הופיקהו ןויצ ובוס" :םישנ
פ"מהוח 'ד ןסינב ט"י ,ינש םויב םייקתי בבסה .םישנל יזכרמ תיבה רה ירעש בבס תנגראמ שדקמה ןעמל םישנ תעונת
.054-852855 הניר :םיטרפל .לתוכה תבחרב םישגפנ .10:00 העשהמ

הרות רפס שורד
אנ .םיגחבו תותבשב האירקל ,רשכו רדוהמ ,(חושמ אל) ידרפס הרות רפס שורד ןורמוש ינרקב ידרפסה תסנכה תיבל
.09-7929343 ןופלטב קחציל ןינעב תונפל


םייחה רוא


רשב תליכא

(ח ,ד"י תומש) "הזה הלילב רשבה תא ולכאיו"

תברקה - וצ תשרפב :רשב תליכאל דבכנ םוקמ ,לודגה תבשו עובשה תשרפ ,עובשה םיקסוע ונא םהב םיאשונה ינשב
.גח שדקתה לילב חספ ןברק תליכאו ,םתוא םיבירקמה םילעבה וא םינהכה ידי לע םילכאנ םקלחבש ,תונברקה
לזרבכ םיפסונ םיינויח םירמוחו ,(%15%-20) הלודג תומכב ןובלח ליכמ אוה .הנוזתב בושח ביכרמ אוה רשב ,ןכאו
.רתויב הליעי רשבמ ותגיפס ךא ,תוינטקו םיקורי םילעכ ,םייחמצ תורוממ לבקל םג םנמא ןתינ לזרב .12 - יב ןימטיו
םישנא .(םיציב וא בלח םיגד םג ךא רשב) יחה ןמ ןובלחב קר ורוקמ (יעדמה ומשב ןימאלבוקונאיצ וא) 12 - יב ןימטיו
.תויגולוריונ תוערפהו הימנא לש דחוימ גוסב תוקלל םילולע הכורא הפוקת ךשמב דבלב ינוחמצ טירפתמ םינוזינה
החמש ןיאש ,ןיי םיתושו רשב םילכוא ... ?דציכ" :חומשל הוצמ שי םיגחבש קסופ ם"במרה .בושח ןוזמל בשחנ רשב
.(ו קרפ ט"וי תוכלה) "ןייב אלא החמש ןיאו רשבב אלא
ויהש ידי לע" .רשב לש ,תזרפומ ףא םיתיעלו הלודג תומכ לוכאל ,שדקמה תיבב םתדובע בקע ,םיליגר ויה םינהכה
.(ה קרפ םילקש תכסמ) "םייעמ ילוח ידיל םיאב ויה םימ םיתושו רשב םילכוא ויהו םיפחי םיכלהמ םינהכה
םחלו לוכאל רשב ברעב םכל 'ה תבב" לארשי ינבל השמ רמוא ולשה ןתמב .תלבגומ תומכב רשב םילכוא ללכ ךרדב ךא
.עבושל רשב םילכוא ןיאש ץרא ךרד הרות הדמיל :י"שר םש ריעמו (ח ,ז"ט תומש) "עובשל רקבב
התיה ברקוהש הש לכ לע ,םנמאו ."םירורמו תוצמ לע" לכאנ אוה ,חספה ןברקמ לוכאל הווצמ ידוהי לכשכ ,חספב םג
עקפ אלילהו אחספ אתיזכ" :החמשה תא ל"זח םיראתמ ךכו .הנטק הכיתח לביק דחא לכש ךכ ,המלש הרובח היונמ
.ותמצועב "גגה תא רבש" םיגגוחה תליפתמ עקבש ללהה ךא ,תיזכ חספ ןברק ולכא :(ה ה"פ םיחספ) "ארגיא
ונתארקל םיאבה םירחא םילגרלו םידעומל ונעיגי וניתובא יהול-א וניהול-א 'ה" :רדסה לילב םיללפתמ ונא ךכ לעו
."םיחספה ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו ,ךתדובעב םיששו ךריע ןינבב םיחמש ,םולשל


ץיבוקשרה עבש תב ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design