English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
קירא הדוהי ןורהא 'ר ןב ריאמ 'ר
ו"פרת - בולמירה ו"טרת

.ארתאד ארמה ובר י"ע ךמסנ .ותוריעצב דוע לודג דימתמכ עודי היה
.לארשי 'ר ונבו בוקטרושטמ השמ 'ר לש דיסח היה
עדונש דע תובר תולאש לאשנ .ץיבלזאי תונברב ןהכל לחה ה"מרת תנשמ
.ורודב םיבישמה ילודגמ דחאכ
היצילגבש אנראט ,הניו :ב תונברב ןהיכ .ונממ ודמל םירחבומ םידימלת
.רבקנ םשו תוכוס לש 'א לילב מ"גל ותמשנ התלע םש

.ם"שרהמה ,"בקעימ בכוכ"ה לעב ארתאד ארמה דלפנדיוו בקעי 'ר :ויתובר

.הטאר םלושמ 'ר ,אריפש ריאמ 'ר :ודימלת

,הטוס לע תואנק תחנמ תורהט תוינשמו תואוקמ לע הרהט יריש :וירוביח
ילבב 'סש לע תורעהו תוהגה הרות לט ,רשוי ירמא ת"וש ,ע"וש לע םיתפ תחנמ
.ימלשוריו


web site created by Happy Web Design