English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
(רפוס םתחה) רפוס לאומש ר"ב השמ 'ר
.(1762-1839) גרובשרפ ,ר"ת 'ה :רטפנ .טרופקנרפ ,ג"כקת 'ה :דלונ

שדוקה חורש וילע דיעה ונתוח ,(ינש גוויזב) רגייא אביקע 'ר לש ונתח
.ונורג ךותמ תרבדמ הניכש ןיעמ ויה ויתובושתו ושרדמ תיבב העיפוה
,וימי ףוס דע הב ןהיכו גרובשרפ לש הברכ שמשל לחה 41 ןבכ ותויהב
הלודג הבישי דסי .האושל ךומס דע ודיקפת תא וכישמה ויאצאצ
.תדה ינקתמ דגנ םחלנ .םידימלת תואמ הב ודמלש

,רפוס (השמ תרות ישודח=) ם"תח ת"וש ,(ת"הע) השמ תרות :וירוביח
.ע"ושל תורעה ,תושרד ,(דומלתל) רפוס םתח ישודיח
,ןהכה רלדא ןתנ 'ר ,דיסח ןמלז םלושמ 'ר :ויתובר
.(האלפה) ץיבורוה יולה סחנפ 'ר
.אימולוקמ ללה 'ר (םייח תוחרוא) אייבמ הירא 'ר ,רפוס בתכה ונב :וידימלת