English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
דירפצנאג המלש 'ר
.ו"מרת זומתב ו"כ-ב רטפנו אירגנוה ראוגנוא ריעב ד"עקת תנשב דלונ

ירחא .ותבישיב דומלל םותיה תא חקל שריה יבצ ברהו ,ויבאמ םתייתנ
קספ אל לבא ,רחוס השענו ותדלומל דירפצנאג המלש ברה בש המ ןמז
.הרות דומלל
.ותוא היגה "רפוס םתחה"ו ,"רפוסה תסק" ורפס רואל אצי 1834 תנשב
.תוליפתה לע רואל ושוריפ אצי 1838 תנשב
כ"חא .שרעש זוחמב ץיוזרב ריעב תונברה תרשמ תא לביק 1843 תנשב
1850 תנשב .הקידבו הטיחש יניד לע "חבז תרות" ורפס רואל אצוה
.ד"בארל הנמתנו ראוגנוא וריעל רזח
,"ךורע ןחלוש רוציק" אוה לארשי תוליהקב רתויב םסרופמה ורפס
.רפסל "תומכסה" ונתנ םימכח ידימלת הברהו


web site created by Happy Web Design