English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
(םייח ץפחה) ןידרמ ןהכה באז הירא ר"ב ריאמ לארשי 'ר
.ג"צרת 'ה :רטפנ .ןילופ ,(אנליו די לע) ןידאר ,ט"צקת 'ה :דלונ

ותוישיאבו םיברה וירפסב .הנורחאה האמב לארשי ימכחב םילודגה ןמ
,לארשי םעב תיתדה הבשחמה תוחתפתה לע תובר עיפשה תירסומה
דמעו הבישי דסיי ריעצ ליגב .תובוט תודימו רתוי ירסומ םייח חרוא
.ותומ םוי דע השארב
ונממו םש םולעב אציש ,םייח ץפח ןושארה ורפס תא םסרפ 1873 תנשב
ערה ןושלל םיעגונה םינידה לכ תא ףסא הז רפסב .ויוניכ תא לביק
תא הרורבו תיתיצמת הרוצב םכיס הרורב הנשמה ורפסב .תוליכרלו
דעו -16ה האמב ורוביח זאמ "ךורע ןחלוש"ה ישרפמ לש םהיתונקסמ
בר רפסמב ץופנו הרותה ידמול לש םיגוחה לכב לבקתנ רפסה ,וימי
.תורודהמ לש

,ןויצ רעש ,הכלה רואיב ,הרורב הנשמ ,םייח ץפח :וירוביח
.תוכלה יטוקל ,לארשי תרהט ,ןושלה תרימש ,דסח תבהא
.סנרפ ןמחנ 'ר ,ץייט בקעי 'ר ,ןודרוג לארשי 'ר :ויתובר
.רצלמ ןמלז רסיא 'ר ,םהרבא 'רו בייל הירא 'ר וינב :וידימלת


web site created by Happy Web Design