English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
(רפוס בתכ) רפוס השמ ר"ב ןימינב לאומש םהרבא 'ר
.ב"לרת 'ה :רטפנ .גרובסרפ ,ה"קעת 'ה :דלונ

הויצ ויבא .הנש 25 ןב היה ויבא תומב ,רפוס ם"תחה לש רוכבה ונב
32 ךשמב ןהיכ אוה .גרובשרפב הבישי שארכו ברכ וכישממ היהי אוהש
הירגנוה ילוע לש תומוחה ירמוש ללוכ תא דסי 1862 -ב .וידיקפתב הנש
הירגנוהב תידרחה תודהיה לש גיהנמל היה וימי ףוסב .םילשוריב
.הפוריאב רודה ילודגמו

רפסמל םישודיחו הכלהב ת"וש ,הרותל שורפ ,רפוס בתכ :וירוביח
.'סשב תותכסמ
.רפוס לשיפ 'ר ,(רפוס םתחה) ויבא :ויתובר
,ןמפוה ףסוי השמ 'ר ,רפוס ןמסוז 'ר ,המלש 'ר ונב :וידימלת
.ץלוקשיממ סורג לארשי 'ר


web site created by Happy Web Design