English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
(ם"במר) ןומימ ןב השמ 'ר
ה"סקתת'ד תבטב 'כ:רטפנ .הבודרוק -דרפס ,ה"צתת'ד ןסינב ד"י :דלונ
.םירצמב

ללגב םש .הקירפא ןופצל דרפסמ דדנ תורודה לכב לארשי ימכח ילודגמ
אוה הבש ,"םשה שודק" תרגא רוביחו םיסונאה ןיב תוברה ויתולועפ
ץראבו רחאמ לארשי ץראל עיגה אוהו חורבל ץלאנ ,םיסונאה תא דדועמ
ךפה םש .םירצמב עקתשהל ם"במרה ץלאנ רתויב םישק ויה םיאנתה
.םירצמ תודהי לש דיגנה תויהל ךפהו ,םיריזוה דחא לש ואפור תויהל

,םיכובנ הרומ ,הרות הנשמ ,תווצמה רפס ,תוינשמה שוריפ :וירוביח
...(ת"וש) רודה ראפ ,םייאופר םיבתכ ,תורגא ,הכלהב תובושת
.ןשוש ןבא ןהכה הדוהי 'ר ,(שאגימ י"רה דימלת) ויבא :ויתובר
.הדוהי ר"ב ףסוי 'ר ,דיגנה םהרבא 'ר ונב :וידימלת


web site created by Happy Web Design